194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Társaság ellátja

a) a Közreműködő Szervezet és a Testvértelepülés és Partnerség Pályázati Alap Támogatásközvetítő Szervezet feladatait a Svájci-Magyar Együttműködési Program tekintetében,

b) a Végrehajtó Ügynökség feladatait az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 tekintetében,

c) a Közös Technikai Titkárságok működtetésének feladatait az egyes, 2007-2013-as Európai Területi Együttműködési Operatív Programok szerint,

d) a Végrehajtó Szervezet feladatait az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás tekintetében,

e) az alkifizető hatóság és a közreműködő szervezet feladatait az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok tekintetében,

f) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikke szerinti feladatokat a 2007-2013-as Európai Területi Együttműködési Programok tekintetében,

g) az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. június 12-i 718/2007/EK bizottsági rendelet 108. cikke szerinti feladatokat,

h) az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 2007. augusztus 9-i 951/2007/EK bizottsági rendelet 39. cikke szerinti feladatokat,

i) a nemzeti kapcsolattartó pont feladatokat az INTERACT 2 Operatív Program tekintetében."

2. § A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "a Miniszterelnökséget vezető államtitkár (a továbbiakban: államtitkár)" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 2/A. § (1) bekezdésében, 2/B. §-ában, 2/D. §-ában, 2/E. §-ában az "az államtitkár" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

c) 2/A. § (2) bekezdésében, 2/C. §-ában az "Az államtitkár" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg

lép.

2. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a következő 13/B. §-sal egészül ki:

"13/B. § (1) Az SZPI feladatkörébe utalt, az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Nemzeti Kapcsolattartói feladatok, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program Nemzeti Koordinációs Egység feladatainak vonatkozásában 2014. augusztus 15-étől az SZPI jogutódja az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium.

(2) Az SZPI (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó munkatársainak

a) határozatlan idejű munkaviszonya az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál fennálló határozatlan idejű közszolgálati jogviszonnyá,

b) határozott idejű munkaviszonya az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál fennálló határozott idejű közszolgálati jogviszonnyá alakul át 2014. augusztus 15-én.

(3) Az SZPI (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó munkatársainak munkaviszonya teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén teljes munkaidős közszolgálati jogviszonnyá, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén részmunkaidős közszolgálati jogviszonnyá alakul át. Az SZPI (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó munkatársainak 2014. augusztus 14-én fennálló munkaviszonyában kikötött próbaidő mértéke a jogviszonyváltást követően változatlan marad.

(4) Az SZPI és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közötti átadás-átvételi eljárás levezetője az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter.

(5) Az átadás-átvételi eljárást 2014. augusztus 31-éig le kell folytatni.

(6) Az átadás-átvételi megállapodás megkötése során az egyes kérdések - így különösen a létszám, a vagyon-, a dokumentum-, a szerződés- és a kötelezettség-állomány - vonatkozásában a 2014. augusztus 14-i állapotot kell figyelembe venni."

4. § A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében az "a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert" szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében az "a Miniszterelnökség" szövegrészek helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

c) 8. § (2) bekezdésében az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

d) 8. § (1) és (2) bekezdésében és 13/A. § (4) bekezdésében az "a Miniszterelnökséget vezető államtitkár" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg,

e) 11. § (1) bekezdésében az "a Magyar Állam" szövegrészek helyébe az "az állam" szöveg

lép.

3. Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 14. § (1) bekezdésében a "Budapest Főváros Önkormányzata és a magyar állam" szövegrész helyébe a "fővárosi önkormányzat és az állam" szöveg,

b) 37. § a) pontjában, 38. § c) pont ca) alpontjában az "az SZPI" szövegrész helyébe az "a fejezetet irányító szerv" szöveg,

c) 40. §-ában az "az SZPI" szövegrészek helyébe az "a fejezetet irányító szerv" szöveg

lép.

7. § (1) Hatályát veszti az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 38. § a) pont aa) alpontjában az "- az ac) alpont szerinti kivétellel -" szövegrész,

b) 40. § a), c) és e) pontjában az "a technikai segítségnyújtás terhére indított projektek esetében a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy" szövegrész,

c) 40. § b) pontjában az "a technikai segítségnyújtás projektek esetében a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy" szövegrész.

(2) Hatályát veszti az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. § a) pont ac) alpontja és c) pont cd) alpontja.

4. A fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § Nem lép hatályba az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 20-27. §-a, 38-45. §-a és 87-90. §-a.

5. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

9. § Hatályát veszti a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelethez

"1. melléklet az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Kezelő szervi kijelölés

AB
1Operatív programKezelő szerv
2Gazdaságfejlesztési Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
3Környezet és Energia Operatív Programenergiapolitikáért felelős miniszter
4Közlekedés Operatív Programközlekedésért felelős miniszter
5Dél-alföldi Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
6Dél-dunántúli Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
7Észak-alföldi Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
8Észak-magyarországi Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
9Közép-dunántúli Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
10Nyugat-dunántúli Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
11Közép-magyarországi Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
12Társadalmi Megújulás Operatív Programtársadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért
felelős miniszter
13Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programtársadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért
felelős miniszter
14Norvég AlapSzéchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
15Svájci AlapSzéchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
16Regionális Fejlesztés Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
17Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Operatív
Program
gazdaságpolitikáért felelős miniszter
18Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív
Program
fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért,
szabályozásáért és ellenőrzéséért felelős miniszter
19Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programtársadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért
felelős miniszter
20Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programagrárpolitikáért felelős miniszter
21Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program
gazdaságpolitikáért felelős miniszter
22Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program
gazdaságpolitikáért felelős miniszter
23Terület- és Településfejlesztési Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
24Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Programközlekedésért felelős miniszter
25Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív
Program
energiapolitikáért felelős miniszter
26Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programtársadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért
felelős miniszter

"

Tartalomjegyzék