69/2013. (XII. 11.) BM rendelet

egyes migrációs és menekültügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (3) bekezdésében, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 2. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

1. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 18. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

"(15) A humanitárius célú tartózkodási engedély hivatalból történő kiállításához a 34. mellékletben meghatározott formanyomtatványt kell kitölteni."

2. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 31. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) E rendelet 10-12., 32. és 34. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

3. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a) 10. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,

b) 11. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,

c) 12. melléklete helyébe a 3. melléklet lép,

d) 32. melléklete helyébe a 4. melléklet lép, valamint

e) az 5. melléklet szerinti 34. melléklettel egészül ki.

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

4. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. §Ez a rendelet a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

3. A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosítása

5. § (1) A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A befogadó állomáson elhelyezett számára biztosítani kell különösen

a) fekvőhelyet, ágyfelszerelést és ágyneműt;

b) az alapvető higiénés szükségleteinek megfelelő tisztasági csomagot, vagy annak megfelelő értékű higiénés hozzájárulást;

c) a személyes felszerelési tárgyai elhelyezésére szolgáló zárható tárolóeszközt;

d) folyamatos melegvíz-szolgáltatást és a WC használatának lehetőségét;

e) a tömegtájékoztatási és távközlési eszközökhöz való hozzáférést;

f) a befogadó állomáson rendelkezésre álló művelődési és sportolási lehetőségek igénybevételét, valamint a szabadidő hasznos eltöltését lehetővé tevő programokban való részvételt, vallásgyakorlásra alkalmas (ökumenikus) helyiséget; valamint

g) napi háromszori - 14 év alatti kiskorúak esetében napi ötszöri - étkezést vagy ennek megfelelő étkezési hozzájárulást."

(2) A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Természetben biztosított étkezés esetén naponta legalább 10 900 joule energiatartalmú élelmet kell biztosítani. Az élelmezésnél az elhelyezett egészségi állapotát, korát, és vallásának étkezési előírásait figyelembe kell venni. Terhes és kisgyermekes anyának, valamint 14 év alatti kiskorúnak naponta tejterméket és gyümölcsöt, illetve - ha az egészségügyi okból indokolt - ezekkel egyenértékű más élelmiszert kell biztosítani."

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 69/2013. (XII. 11.) BM rendelethez

"10. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem
A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):Gépi ügyszám:________________
________________________________
______________________
Kérelem átvételének dátuma:
____év __hónap __nap
Benyújtott betétlapok:Arcfénykép
"A": __ db
A hatóság tölti ki!
Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):
________________________________
______________________
Adatbevitel dátuma:
____év __hónap __nap
Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel, kézzel vagy
géppel, latin betűkkel kitölteni!
[A kérelmező (törvényes
képviselő)
saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!
I. Vízumkérő személyi adatai
Vízumkérő neve
1. Családi neve:______________________________
2. Utóneve(i):______________________________
Előző vagy születési neve
3. Családi neve: ____________________________
4. Utóneve(i): ____________________________
Anyja születési neve
5. Családi neve: ____________________________
6. Utóneve(i): ____________________________
Születési helye
7. Ország: ____________________________
8. Település: ____________________________
9. Születési ideje: ____év __hónap __nap
10. Neme: Férfi: □ Nő: □
11. Állampolgársága: ____________________________
12. A beutazáshoz
felhasználni kívánt
három hónapot meghaladó
tartózkodásra jogosító vízum
típusa:
□ tartózkodási
engedély
átvételére jogosító
vízum
□ szezonális
munkavállalási
vízum
□ nemzeti vízum
II. Külföldi állandó vagy szokásos tartózkodási helye
21. Irányítószám: ___________
22. Ország: ____________________________
23. Település: ____________________________
24. Közterület neve: ____________________________
25. Házszám: ___________
26. Épület, lépcsőház, emelet,
ajtó: ____________________________
III. Úti okmány adatai
31. Útlevelének száma: ___________
32. Útlevelének típusa:□ Magánútlevél
□ Szolgálati útlevél
□ Diplomata útlevél
□ Egyéb, éspedig_____________________
Útlevelének kiállítási helye
33. Ország:_________________________________________
34. Település:_________________________________________
35. Kiállítási ideje:____év __hónap __nap
36. Érvényességi ideje:____év __hónap __nap
IV. Beutazásának célja
□ Látogatás(Kérjük töltse ki az V. kérdéscsoportot!)
□ Hivatalos(Kérjük töltse ki a VI. kérdéscsoportot!)
□ Keresőtevékenység folytatása(Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!)
□ Szezonális munkavállalás(Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!)
□ Tanulmányok folytatása(Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)
□ Kutatás(Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)
□ Önkéntes tevékenység(Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)
□ Gyógykezelés(Kérjük töltse ki a IX. kérdéscsoportot!)
□ Családi együttélés biztosítása(Kérjük töltse ki a X. kérdéscsoportot!)
□ Egyéb(Kérjük töltse ki a XI. kérdéscsoportot!)
□ Nemzeti vízum(Kérjük töltse ki a XII. kérdéscsoportot!)
□ EU Kék Kártya megszerzése(Kérjük töltse ki a XIII. kérdéscsoportot!)
□ ideiglenes tartózkodási engedély
megszerzése
(Kérjük töltse ki a XIV. kérdéscsoportot!)
V. Ha beutazásának célja látogatás, akkor a meghívó személy adatai
A természetes személy meghívó neve:
51. Családi neve:
52. Utóneve(i):
53. A természetes személy meghívó lakóhelye:
Irányítószám:
Település: Kerület:___
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:

Épület:___ Lépcsőház:___ Emelet:___ Ajtó:___
54. A jogi személyiségű meghívó
neve:
55. A jogi személyiségű meghívó magyar székhelye (annak hiányában magyar telephelye):
Irányítószám:
Település: Kerület:___
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület:___ Lépcsőház:___ Emelet:___ Ajtó:___


56. Kapcsolat jellege a meglátogatni kívánt személy és a vízumkérelmező között:
□ Családi kapcsolat □ Rokoni kapcsolat □ Baráti kapcsolat
□ Egyéb, éspedig
Ha tartózkodásának költségeit meghívója biztosítja, akkor a meghívó adatai:
57. A meghívólevél sorszáma: ____________
58. A meghívás:____év__hónap__naptól
____év__hónap__napig
___napra vonatkozik.
VI. Ha a tartózkodás hivatalos célból történik, akkor a fogadó szerv és a tevékenység
jellegének az adatai
61. Fogadó szerv neve:
62. A fogadó szerv székhelye:
Irányítószám:
Település: Kerület:___
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület:___ Lépcsőház:___ Emelet:___ Ajtó:___
63. A hivatalos tevékenység
jellege:
VII. Ha a tartózkodás célja keresőtevékenység folytatása vagy szezonális munkavállalás,
akkor a következő adatok

71. A keresőtevékenység jellege:
□ Foglalkoztatási jogviszony □ Önálló tevékenység □ Szezonális munkavállalás □ Egyéb:
72. Munkáltató neve:
73. Munkáltató székhelye:
Irányítószám:
Település: Kerület:___
Közterület neve: ____________________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____________________________
Házszám: ____________
Épület:____ Lépcsőház:____ Emelet:___ Ajtó:___
74. Munkaköre: ____________________________
75. Munkaszerződés, vagy a foglalkoztatóval kötött _____________ HUF
előzetes megállapodás szerinti havi jövedelme:
76. Foglalkoztatás kezdete:_____év__hónap__nap
77. Foglalkoztatás vége:_____év__hónap__nap
VIII. Ha a tartózkodás célja tanulmány, kutatás vagy önkéntes tevékenység, akkor a
fogadó intézmény adatai
81. A képzés, kutatás, önkéntes tevékenység helye:
□ Általános iskolai tanulmányok folytatása
□ Középfokú tanulmányok folytatása
□ Felsőfokú alapképzés
□ Felsőfokú szakirányú képzés
□ Tudományos továbbképzés
□ Egyéb, éspedig
82. Fogadó szervezet, intézmény
neve: ____________________________
____________________________
83. Fogadó szervezet, intézmény székhelye:
Irányítószám: ____________
Település: ____________________________ Kerület:___
Közterület neve: ____________________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület:___Lépcsőház:___Emelet:___Ajtó:___
84. Részesül-e ösztöndíjban? □ Igen □ Nem
85. Ha részesül, akkor az
ösztöndíjat folyósító intézmény
neve:
86. Az ösztöndíjat folyósító intézmény székhelye:
Irányítószám:
Település: Kerület:___
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület:___Lépcsőház:___Emelet:___Ajtó:___
87. Ha a hallgató önköltséges képzésben vesz részt, akkor a magyarországi tartózkodáshoz
rendelkezésre álló pénzösszeg:___________ HUF
IX. Ha a tartózkodás célja gyógykezelés, akkor a fogadó intézmény adatai
91. A fogadó egészségügyi
intézmény neve:
92. A fogadó egészségügyi intézmény székhelye:
Irányítószám:
Település: ____ Kerület:___
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület:____Lépcsőház:___Emelet:___Ajtó:___
93. A gyógykezelésen résztvevő a kezeléshez szükséges költségeket
befizette-e? □ Igen □ Nem
94. Ha nem, akkor a költségek fedezetére rendelkezésre álló pénzösszeg: __________ HUF
X. Ha a tartózkodás célja családi együttélés biztosítása, a fogadó fél adatai
A Magyarországon élő családtag neve
101. Családi neve:__________________________________
102. Utóneve(i):__________________________________
Előző vagy születési neve
103. Családi neve:__________________________________
104. Utóneve(i):__________________________________
Anyja születési neve
105. Családi neve:__________________________________
106. Utóneve(i):__________________________________
Születési helye
107. Ország:__________________________________
108. Település:__________________________________
109. Születési ideje:______ év ___ hónap ____ nap
110. Állampolgársága:__________________________________
111. Tartózkodási jogcíme:
jogcíme: □Bevándorolt □ Letelepedett □ Menedékes
□ Tartózkodási engedéllyel □ Tartózkodási vízummal □ Menekültként elismert
rendelkező rendelkező
112. Rokonság foka: □ Szülő □ Gyermek □ Házastárs
113. Lakóhelye:
Irányítószám: ________
Település: ___________________________ Kerület:___
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület:___ Lépcsőház:___ Emelet:___ Ajtó:___
XI. Tartózkodás egyéb célból
Tartózkodás egyéb céljának indoka:


XII. Nemzeti Vízum
121. Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?
□ Magyar nyelv megőrzése, ápolása
□ Kulturális, nemzeti önazonosság megőrzése
□ Államilag elismert közép- vagy felsőfokú oktatásban való részvételen kívüli oktatás, illetve
tanulmányokkal összefüggő ismeretek gyarapítása
□ Családi kapcsolatok erősítése
122. A kérelmezőt fogadó családtag/egyéb személy
családi neve:utóneve:
születési családi név:születési utónév:
születési idő:ország:
születési hely (település):
.................év.................hó.............nap
családi kapcsolat:
□ szülő □ házastárs □ szülő házastársa □
gyámolt
□ gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve
ennek
házastársa □ egyéb
123. tartózkodás jogcíme, ha nem
magyar állampolgár
személyi igazolványának/tartózkodási
engedélyének száma:
□ tartózkodási vízum □ tartózkodási engedély
□ bevándorlási engedély □ letelepedési engedély
□ ideiglenes letelepedési engedély □ nemzeti
letelepedési
engedély □ EK letelepedési engedély □
menekültként elismert
XIII. Ha a tartózkodás célja az EU Kék Kártya megszerzése, akkor a foglalkoztató és a
foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás adatai
131. Foglalkoztató neve:
132. Foglalkoztató székhelye:
Irányítószám:
Település: ___ Kerület:___
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca,
tér stb.):
Házszám: ______________
Épület:___ Lépcsőház:___ Emelet:___ Ajtó:___
133. Munkaköre:
134. Előzetes megállapodás
szerinti HUF
havi jövedelme:
135. Foglalkoztatás kezdete: _________ évhónap___ nap
136. Foglalkoztatás vége: _________ évhónap___ nap
137. Képzettséget igazoló okirat ,
kelte: év
____ hó___ nap
és száma: ______________________________
XIV. Ha a tartózkodás célja ideiglenes tartózkodási engedély megszerzése
141. Tartózkodás céljának indoka:
XV. Beutazásának és magyarországi tartózkodásának ideje
151. Magyarországra érkezésének várható
időpontja:
_______ év___ hónap____ nap
152. Magyarországi tartózkodásának tervezett
időtartama:
_____ nap
153. A vízummal hányszor kíván
Magyarországra beutazni:
□ Egyszer□ Többször
XVI. Korábbi magyarországi tartózkodásának adatai
161. Tartózkodott-e korábban 3 hónapot meghaladóan
Magyarországon?
□ Igen□ Nem
162. Ha igen, akkor itt-tartózkodásának
kezdete:
_______ év___ hónap____ nap
163. Itt-tartózkodásának vége:_______ év___ hónap____ nap
164. Kiadott vízumának nyomdai sorozatszáma: _-__________
XVII. Magyarországi tartózkodásának helye
Irányítószám: _________
Település:Kerület: __
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület:___Lépcsőház:___Emelet:___Ajtó:___
XVIII. Utazásra vonatkozó adatok

181. Az utazáshoz igénybe venni kívánt közlekedési eszköz:
□ Repülőgép□ Gépkocsi□ Vonat□ Busz□ Hajó
□ Egyéb, éspedig__________________
182. Menetjegyének sorszáma, illetve ha repülőgéppel utazik és menetjeggyel még nem
rendelkezik, helyfoglalásának sorszáma:_________________________________
183. Menetjegyének érvényessége: év hónap nap
184. Ha gépkocsival utazik, annak forgalmi rendszáma:______________
XIX. A kérelmező személyével kapcsolatos egyéb adatok
191. Volt-e korábban büntetve? □ Igen □ Nem
192. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, milyen
büntetést róttak ki:
..............................................................................................................................................
................................
..............................................................................................................................................
................................
..............................................................................................................................................
................................
..............................................................................................................................................
193. Volt-e korábban elutasított vízumkérelme? □ Igen □ Nem
194. Kiutasították-e korábban Magyarországról? □ Igen □ Nem
195. Ha kiutasították, mikor? év ____ hónap ____ nap
196. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis
B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a
hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ Igen □ Nem
197. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó
hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
198. Amennyiben tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?

Ország:

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem,
hogy a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a magyar hatóság a határátlépéskor a magyarországi
beutazás és tartózkodás - előttem ismertetett - feltételeit ismételten ellenőrzi, és azok hiánya
esetén a beutazást megtagadhatja.
Kelt:
..............................................................
.......................................................................
aláírás
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
Vízumbélyeg betűjele
és sorszáma:
_ -
_______
Vízum típusa:
Vízum kiállításának dátuma: év__ hónap___ napmagyarországi
igénylés esetén az
illetékbélyeg helye
Beutazások száma:
Vízumba foglalt tartózkodási idő: nap
Vízum érvényessége: év__ hónap___ nap
Megjegyzés:
A hatóság tölti ki!
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma:__________ Az elutasítás kelte:____ év__ hónap___ nap
Az elutasítás oka (röviden):
"A" BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermekek személyi adatai
A hatóság tölti ki!

Betétlap sorszáma:____
Kiskorú gyermek neve
1. Családi neve:_________________________________
2. Utóneve(i):_________________________________
Előző neve
3. Családi neve:_________________________________
4. Utóneve(i):_________________________________
Anyja születési neve
5. Családi neve:_________________________________
6. Utóneve(i):_________________________________
Születési helye
7. Ország:_________________________________
8. Település:___________________________________
9. Születési ideje:_____ év ____ hónap nap
10. Neme:Férfi: □ Nő: □
11. Állampolgársága:
"
_________________________________

"

2. melléklet a 69/2013. (XII. 11.) BM rendelethez

"11. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

3. melléklet a 69/2013. (XII. 11.) BM rendelethez

"12. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

4. melléklet a 69/2013. (XII. 11.) BM rendelethez

"32. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

5. melléklet a 69/2013. (XII. 11.) BM rendelethez

"34. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

Tartalomjegyzék