25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 86. § (2) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 111. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Szmtv. és a Harmtv. rendelkezéseire figyelemmel a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet 63. § (1) bekezdésében, a Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1994. évi XX. törvény 4. § (2) bekezdésében, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (2) bekezdésében és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés k) pontjában, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78. § a) pontjában, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (7) bekezdés a) pontjában, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdésében, a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 83. § (4) bekezdés a) pontjában, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (1) bekezdésében, valamint a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A SZABAD MOZGÁS ÉS TARTÓZKODÁS JOGÁVAL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az EGT-állampolgár száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásának bejelentéséről szóló igazolás[1]

1. §

(1)[2] Az Szmtv. 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személy (a továbbiakban: EGT-állampolgár) a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogát igazoló, kártya formátumú, a tartózkodás bejelentéséről szóló igazolás (a továbbiakban: regisztrációs igazolás) kiadását az e rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2) A regisztrációs igazolást annak az EGT-állampolgárnak is külön kell kiadni, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és önálló úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, de személyes adatait a tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkező szülő úti okmánya tartalmazza.

(3) A regisztrációs igazolást az e rendelet 6. melléklet 1. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

2. §

(1)[3] Az EGT-állampolgár a regisztrációs igazolásban foglalt adatai megváltozása esetén az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya vagy új érvényes személyazonosító igazolványa bemutatása mellett az e rendelet 4. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti a regisztrációs igazolás cseréjét az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) bejelentett lakóhelye szerint illetékes igazgatóságánál (a továbbiakban: regionális igazgatóság).

(2) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik a regisztrációs igazolás cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

(3) Ha az EGT-állampolgár a regisztrációs igazolást elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve a regisztrációs igazolás megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a regisztrációs igazolást az EGT-állampolgár bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(4) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt regisztrációs igazolást az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja. Le kell adni a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál azt a regisztrációs igazolást, amelyet a jogosultja az új okmány kiadását követően talált meg.

(5)[4] Az EGT-állampolgár a regisztrációs igazolást, illetve a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kijelölt kormányhivatal) által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt köteles magánál tartani és az arra feljogosított hatóságnak bemutatni. Erről az EGT-állampolgárt az okmány kiadásakor tájékoztatni kell.

A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogát igazoló okmány[5]

3. §

(1)[6] A száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogot igazoló okmány (a továbbiakban: tartózkodási kártya) kiadása, illetve a tartózkodási kártya meghosszabbítása iránti kérelmet az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja a 2. mellékletben meghatározott formanyomtatványon nyújthatja be.

(2)[7] A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(3) A tartózkodási kártya érvényességi idejét a tartózkodás igazolt céljára, tervezett időtartamára és a tartózkodás feltételeit igazoló okmányok, okiratok tartalmára és érvényességére figyelemmel kell meghatározni.

(4) A tartózkodási kártyát

a)[8]

b)[9] a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott okmány pótlása vagy cseréje esetén kártya formátumban - tartózkodási engedély megnevezéssel - kell kiadni.

(5)[10] Az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére, valamint a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott okmány pótlása vagy cseréje esetén kiállított tartózkodási kártyát a 6. melléklet 2. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

(6)[11]

4. §

A tartózkodási kártyát annak a harmadik ország állampolgárságával rendelkező kiskorúnak is külön kell kiadni, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és önálló úti okmánnyal nem rendelkezik, de személyes adatait a tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkező szülő úti okmánya tartalmazza.

5. §

(1)[12] Az a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag, akinek a tartózkodási kártyájában foglalt adatai megváltoztak, az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya bemutatása mellett az e rendelet 4. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti a tartózkodási kártya cseréjét a bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2)[13] A tartózkodási kártya cseréjére illetékes regionális igazgatóság az új tartózkodási kártyát - a meglévő tartózkodási kártya bevonása mellett - a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, illetve az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadja.

(3) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik a tartózkodási kártya cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

6. §

(1) Ha a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag a tartózkodási kártyát elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve a tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a tartózkodási kártyát a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(2)[14] Ha a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag a kártya formátumú tartózkodási kártyát, vagy a matrica formátumú tartózkodási kártyát tartalmazó úti okmányát elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve ha az úti okmány vagy a benne lévő tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a tartózkodási kártyát a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(3)[15] Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt kártya formátumú tartózkodási kártyát az új tartózkodási kártya kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja.

(4) Le kell adni az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál azt a tartózkodási kártyát, amelyet az új okmány kiadását követően talált meg.

7. §[16]

A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag a tartózkodási kártyát és a kijelölt kormányhivatal által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt köteles magánál tartani és az arra feljogosított hatóságnak bemutatni. Erről a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagot az okmány kiadásakor tájékoztatni kell.

Az EGT-állampolgár és a családtag állandó tartózkodási jogát igazoló okmány

8. §

(1)[17] Az állandó tartózkodási jogot igazoló, kártyaformátumú okmány (a továbbiakban: állandó tartózkodási kártya) kiadása iránti kérelmet az EGT-állampolgár és a családtag - az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 3. melléklet I. pontjában meghatározott formanyomtatványon nyújthatja be, amelyhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(1a)[18] A bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkező személy az állandó tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelmet a 3. melléklet II. pontjában meghatározott formanyomtatványon nyújthatja be, amelyhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2)[19] Az állandó tartózkodási kártyát, továbbá a huzamos tartózkodási kártyát annak az EGT-állampolgárnak és családtagnak is külön kell kiadni, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és önálló úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, de személyes adatait a tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkező szülő úti okmánya tartalmazza.

(3) Az állandó tartózkodási kártyát az e rendelet 6. melléklet 3. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

(4)[20] A huzamos tartózkodási kártyát a 6. melléklet 4. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

9. §[21]

(1) Az EGT-állampolgár és a családtag az állandó tartózkodási kártyájában, illetve huzamos tartózkodási kártyájában foglalt adatai megváltozása esetén az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya vagy új érvényes személyazonosító igazolványa bemutatása mellett a 4. mellékletben meghatározott formanyomtatványon a bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál kérheti az állandó tartózkodási kártya vagy huzamos tartózkodási kártya cseréjét.

(2) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik az állandó tartózkodási kártya vagy huzamos tartózkodási kártya cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

(3) Ha az EGT-állampolgár vagy a családtag az állandó tartózkodási kártyáját vagy huzamos tartózkodási kártyáját elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve az állandó tartózkodási kártya vagy huzamos tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, az állandó tartózkodási kártyát vagy huzamos tartózkodási kártyát az EGT-állampolgár és a családtag bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság az 5. mellékletben meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(4) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt állandó tartózkodási kártyát vagy huzamos tartózkodási kártyát az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja. Le kell adni a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál azt az állandó tartózkodási kártyát, amelyet a jogosultja az új okmány kiadását követően talált meg.

10. §[22]

Az EGT-állampolgár az állandó tartózkodási kártyát, az EGT-állampolgár családtagja a huzamos tartózkodási kártyát, illetve a kijelölt kormányhivatal által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt köteles magánál tartani, és az arra feljogosított hatóságnak bemutatni. Erről az EGT-állampolgárt és a családtagot az okmány kiadásakor tájékoztatni kell.

A tartózkodási jogot igazoló okmányok érvénytelenítése[23]

10/A. §[24]

A tartózkodási jogot igazoló okmányt az érvénytelenségét megállapító, az okmány cseréjét vagy pótlását végző regionális igazgatóság kártya formátumú okmány esetén kilyukasztással érvényteleníti, és gondoskodik az érvénytelenség tényének, okának és időpontjának a központi idegenrendészeti nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

Az aláírás minta

11. §[25]

A tartózkodási jogot igazoló okmány kiadása, meghosszabbítása, pótlása, valamint cseréje iránti kérelem formanyomtatványán a bekeretezett aláírás minta rovatot a kérelmező saját kezűleg írja alá. Ha a cselekvőképes kérelmező írásképtelen, ezen tényt az eljáró hatóság a bekeretezett aláírás minta rovatban vízszintes vonal elhelyezésével jelzi. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kérelmező írásképtelensége esetén a bekeretezett aláírás minta rovatot a törvényes képviselő írja alá.

[26]

12. §[27]

II. Fejezet

A HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

13. §[28]

14. §[29]

15. §[30]

Az érvénytelen tartózkodási engedélyt, EU Kék Kártyát, illetve bevándorolt vagy letelepedett státuszt igazoló okmányt, a tartózkodási engedélyt, az EU Kék Kártyát, illetve a bevándorolt vagy letelepedett státuszt visszavonó, az okmány cseréjét vagy pótlását végző regionális igazgatóság matrica formátumú okmány esetén "ÉRVÉNYTELEN" szövegű, nedves bélyegzőlenyomat elhelyezésével, kártya formátumú okmány esetén kilyukasztással érvényteleníti, és gondoskodik az érvénytelenség tényének, okának és időpontjának a központi idegenrendészeti nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

16. §[31]

17. §[32]

A nemzeti vízum iránti kérelmet az e rendelet 10. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

18. §[33]

(1) A tartózkodási engedély kérelmet - a (2)-(7) bekezdésben meghatározott kivétellel a 11. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A Magyarországon született harmadik országbeli állampolgár gyermek részére a Harmtv. 19. § (8) bekezdésében meghatározott tartózkodási engedélyt a 23. mellékletben meghatározott bejelentőlap alapján kell kiadni.

(3) Az ideiglenes tartózkodási engedély iránti kérelmet a 33. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A humanitárius célú tartózkodási engedély hivatalból történő kiállításához a 34. mellékletben meghatározott formanyomtatványt kell kitölteni.

(5) A Harmtv. 6. § (3) bekezdésben foglalt esetben a fogadó szervezet a Harmtv. 71. § (9) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségét a 39. mellékletben meghatározott bejelentőlapon köteles teljesíteni.

(6) A kutató és családtagja a rövid távú mobilitásáról a 41. mellékletben meghatározott formanyomtatványon köteles teljesíteni értesítési kötelezettségét.

(7) A harmadik országbeli állampolgár a hallgatói mobilitásáról a 43. mellékletben meghatározott formanyomtatványon köteles teljesíteni értesítési kötelezettségét.

19. §

A Harmtv. 30. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást az e rendelet 19. mellékletében foglalt adattartalommal kell kiállítani.

20. §

(1) A Harmtv. 32. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, valamint EK letelepedési engedély iránti kérelmet az e rendelet 20. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(2)[34] A Magyarországon született harmadik országbeli állampolgár gyermek részére a Harmtv. 33. § (3) bekezdésében meghatározott ideiglenes letelepedési engedélyt, illetve nemzeti letelepedési engedélyt az e rendelet 23. mellékletében meghatározott bejelentőlap és betétlap alapján kell kiadni.

(3)[35] A bevándorlási, a letelepedési, az ideiglenes, a nemzeti, valamint az EK letelepedési engedély okmány meghosszabbítására irányuló kérelmet a 42. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

21. §[36]

(1)[37] Az a harmadik országbeli állampolgár, akinek a tartózkodási okmányában foglalt adatai megváltoztak, az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya bemutatása mellett az e rendelet 21. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti a tartózkodási okmánya cseréjét a lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2) A tartózkodási okmány cseréjére illetékes regionális igazgatóság az új tartózkodásra jogosító engedélyt - a meglévő tartózkodási okmány bevonása mellett - a harmadik országbeli állampolgár részére kiadja.

(3) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik a tartózkodási okmány cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

21/A. §[38]

(1) Ha a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási okmányát elvesztette, az megsemmisült vagy eltulajdonították, illetve az okmány megrongálódása miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a tartózkodási okmányát a lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 22. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja. A külföldön tartózkodó harmadik országbeli állampolgár a 22. melléklet szerinti pótlás iránti kérelmet a konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

(2) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt tartózkodási okmányt az új tartózkodási okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja.

(3) A harmadik országbeli állampolgár azt a tartózkodási okmányt, amelyet az új okmány kiadását követően talált meg, a lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál adja le.

22. §

A harmadik országbeli állampolgár a Harmtv. 74. §-a alkalmazásában a gyermek születését az e rendelet 23. mellékletében meghatározott formanyomtatványon jelenti be.

22/A. §[39]

(1) A harmadik országbeli állampolgár a Harmtv. 83. § (1) bekezdése szerinti úti okmány iránti kérelmet az e rendelet 30. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtja be.

(2) A hontalanként elismert személy a Harmtv. 85. § (1) bekezdése szerinti úti okmány iránti kérelmet az e rendelet 31. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtja be.

Az aláírás minta[40]

22/B. §[41]

A tartózkodási, ideiglenes-, nemzeti- és EK letelepedési engedély, EU Kék Kártya okmány kiadása, meghosszabbítása, a tartózkodási, bevándorlási, letelepedési, ideiglenes-, nemzeti- és EK letelepedési engedély, EU Kék Kártya okmány pótlása, valamint cseréje iránti kérelem formanyomtatványán a bekeretezett aláírás minta rovatot a kérelmező saját kezűleg írja alá. Ha a cselekvőképes kérelmező írásképtelen, ezen tényt az eljáró hatóság a bekeretezett aláírás minta rovatban vízszintes vonal elhelyezésével jelzi. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kérelmező írásképtelensége esetén a bekeretezett aláírás minta rovatot a törvényes képviselő írja alá.

Az idegenrendészeti eljárással összefüggő költségek megtérítése

23. §

(1)[42] A harmadik országbeli állampolgárt terhelő költségek megállapítása során a következő kiadásokat kell figyelembe venni:

a) az utazási költségek,

b) a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló jogszabályban felsorolt, a kitoloncolás foganatosításában közreműködő kísérő költsége, különösen a menetjegy, a vízumdíj, az egészségügyi támogatás és a biztosítás díja,

c) a harmadik országbeli állampolgár ellátásával kapcsolatos költségek, beleértve az idegenrendészeti őrizet, a kiutasítást előkészítő őrizet időtartama alatt a tartására és ellátására fordított költségeket is,

d) a harmadik országbeli állampolgár részére megelőlegezett költségek, különösen a kitoloncolás végrehajtásához szükséges menetjegy, úti okmány kiállításának díja, vízumdíj, valamint a Harmtv. 61. § (4) bekezdés e) pontja szerinti, illetve a Harmtv. 62. § (4) bekezdésében meghatározott költségek.

(2) Az utazási költségek megállapításánál az érvényes belföldi utazási díjtételeket, illetve gépjárművel történő szállítás esetén az üzemeltetésre vonatkozó normákat kell figyelembe venni.

(2a)[43] Az őrizetes tartására és ellátására fordított költségek megállapításánál a következő kiadásokat kell figyelembe venni:

a) az őrizetes étkezésére fordított költséget,

b) tisztálkodásához biztosított eszközök beszerzésére fordított költséget,

c) ruházatának és ágyneműjének tisztításához szükséges eszközök beszerzésére fordított költséget,

d) az őrizetes polgári ruházattal történő ellátására fordított költséget, amennyiben az használhatatlanná vált vagy nem az évszaknak megfelelő és más módon nem biztosítható,

e) az őrizetes sürgősségi és alapellátásnak nem minősülő gyógykezelésével kapcsolatos, továbbá az őrizetes életét és testi épségét szándékosan károsító magatartása miatt szükségessé vált egészségügyi ellátás költségét,

f) az őrizet végrehajtásával össze nem függő ügyben biztosított tolmács közreműködésének költségét.

(2b)[44] Az őrizetet elrendelő hatóság megkeresésére az őrzött szállás soron kívül megküldi az őrizet időtartama alatt az őrizetes tartására és ellátására fordított költségekről készített jegyzéket. Az őrizetet elrendelő idegenrendészeti hatóság a költségjegyzék alapján haladéktalanul elkészíti a költség-végzést.

(3)[45] Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a harmadik országbeli állampolgár a megállapított összeget köteles a költségviselésről rendelkező döntés közlésekor készpénzben megfizetni. Ha ez nem lehetséges, a harmadik országbeli állampolgár köteles a megállapított költséget a döntésben megjelölt számlára készpénz-átutalási megbízás vagy az állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes magyar külképviseleten történő befizetés útján a Főigazgatóságnak visszatéríteni.

(4)[46] A külképviselet a költségek visszatérítéséről igazolást ad ki, ezzel egyidejűleg - a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő hatóság tájékoztatása céljából - a Külügyminisztérium útján haladéktalanul értesíti a központi nyilvántartó szervet, és gondoskodik a befizetett összegnek a Főigazgatósághoz történő átutalásáról.

24. §

Ha a Harmtv. 50. §-ának alkalmazása során a kiutasított nem rendelkezik a kiutazás költségeivel, és nincs a költségek megfizetésére kötelezhető meghívó, vagy a kiutazás költségeivel a meghívó sem rendelkezik, a kiutasítást végrehajtó hatóság köteles segítséget nyújtani ahhoz, hogy a harmadik országbeli állampolgár - kiutazása érdekében - az állampolgársága szerinti ország diplomáciai vagy konzuli képviselete, illetve humanitárius szervezet támogatását kérhesse.

III. Fejezet

AZ ANYAGI FEDEZET MÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

25. §[47]

Az EGT-állampolgár és a magyar állampolgár vízumkötelezett harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, valamint a harmadik országbeli állampolgár beutazásához szükséges anyagi fedezet irányadó mértéke beutazásonként 10 000 Ft.

III/A. Fejezet[48]

A VÍZUMMENTES BEUTAZÁSRA ÉS TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ OKMÁNYOKRA, VALAMINT A VÍZUMOKMÁNY PÓTLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK[49]

25/A. §

A kishatárforgalmi engedély iránti kérelmet a 26. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

25/B. §[50] Ha EGT-állampolgár és a magyar állampolgár vízumkötelezett harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, illetve a harmadik országbeli állampolgár az úti okmányát elvesztette, megsemmisült vagy azt eltulajdonították, az úti okmányában található kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító érvényes vízumát a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag, illetve a harmadik országbeli állampolgár kérelmére az illetékes konzuli tisztviselő, vagy magyarországi tartózkodás esetén a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 40. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető és módosító rendelkezések

26. §

(1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2)[51]

(3)[52]

(4)[53]

(5)[54]

Átmeneti rendelkezések[55]

27. §[56]

E rendeletnek az egyes migrációs tárgyú és más kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2018. (XII. 21.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

28. §[57]

A magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére az 5. § (2) bekezdése vagy a 6. § (2) bekezdése alapján kiállított tartózkodási kártyát az okmány érvényességi idejéig a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kell kiállítani.

29. §[58]

30. §[59]

Jogharmonizációs záradék

31. §[60]

(1) Ez a rendelet

a) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének,

b) a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló, 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek [1-2. §]

való megfelelést szolgálja.

(2)[61] E rendelet 1-3. §-a, 12. §-a és 1. melléklete a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet, a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelet, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E rendelet a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i, 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4) E rendelet 11. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) E rendelet 1-3., 10., 11. és 20. melléklete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(6) E rendelet 11. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(7) E rendelet 11. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(8) E rendelet 11. és 39. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(9) E rendelet 11., 41. és 43. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i, (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(10)[62] E rendelet 3. § (5) bekezdése, 8. § (2) és (4) bekezdése, 9. §-a, 10. §-a és 3-6. melléklete az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Petrétei József s.k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

1. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[63]

2. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[65]

3. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[67]

4. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[68]

5. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[69]

6. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[70]

Tartózkodási jogot igazoló okmányok

1. Regisztrációs igazolás

Az okmány megnevezése: Regisztrációs Igazolás / Registration Certificate

Az okmány formátuma: ID-1 kártya

Az előoldalon kék négyszögben negatív nyomtatással készített, tizenkét sárga csillaggal körülvett kétbetűs országkód (HU).

Az okmány adattartalma és nyomtatott rovatmegnevezései (dőlt betűvel) a következők:

Előoldal:

1. Családi és utónév/Family name and given name

2. Születési hely/Place of birth

3. Születési idő / Date of birth

4. Bejelentkezés időpontja / Date of registration

5. Cím / Address

6. Kiállító hatóság /Issuing authority

7. Okmány száma

Hátoldal:

8. Kiállító hatóság bélyegzője / Stamp of authority

9. "Csak érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes. / Valid together with a valid identity card or travel document." felirat

10. "2004/38/EK irányelv 8. cikke alapján EGT állampolgár részére kiállítva. / Issued to EEA Citizens in accordance with Article 8 of Directive 2004/38/EC." felirat

2. Tartózkodási kártya

EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére, valamint magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott okmány pótlása vagy cseréje esetén.

A tartózkodási kártya a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben, valamint az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra.

Az okmány megnevezése: Tartózkodási Kártya / Residence Card

Az okmány típusa: "Uniós polgár 2004/38/EK irányelv 10. cikke szerinti családtagja"

3. Állandó tartózkodási kártya

Az okmány megnevezése: Állandó Tartózkodási Kártya / Permanent Residence Card

Az okmány formátuma: ID-2 kártya.

Az előoldalon kék négyszögben negatív nyomtatással készített, tizenkét sárga csillaggal körülvett kétbetűs országkód ("HU").

Az okmány adattartalma és rovatmegnevezései (dőlt betűvel) a következők:

Előoldal:

1. Okmány száma

2. Családi név és utónév/Family name and given name

3. Születési hely / Place of birth

4. Születési idő / Date of birth

5. Birtokos aláírása /Holder's signature

6. Arckép

7. Géppel olvasható zóna

Hátoldal:

8. Kiállító hatóság /Issuing authority

9. Kiállító hatóság bélyegzője / Stamp of issuing authority

10. Kiállítás helye, ideje / Place and date of issue

11. Érvényességi idő / Date of expiry

12. "Csak érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes. / Valid together with a valid identity card or travel document." felirat

13. "2004/38/EK irányelv 8. cikke alapján EGT állampolgár részére kiállítva. / Issued to EEA Citizens in accordance with Article 8 of Directive 2004/38/EC." felirat

4. Huzamos tartózkodási kártya

Az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére huzamos tartózkodási kártya a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben, valamint az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra.

Az okmány megnevezése: Huzamos Tartózkodási Kártya / Long-term Residence Card

Az okmány típusa: "Uniós polgár 2004/38/EK irányelv 20. cikke szerinti családtagja

7. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[71]

8. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[73]

9. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[74]

10. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[75]

11. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[77]

12. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[78]

13. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[79]

14. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[80]

15. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[81]

16. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[82]

17. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[83]

18. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[84]

19. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás

Az okmány adattartalma:

1. az okmány elnevezése;

2. az okmány száma, sorozatszáma;

3. kiállító hatóság;

4. név [családi és utónév (utónevek) ebben a sorrendben];

5. születési hely, idő;

6. nem;

7. anyja születési családi és utóneve(i);

8. arcfénykép;

9. útlevél száma;

10. szálláshely címe;

11. az okmány kiállításának indoka;

12. az okmány kiállításának időpontja;

13. az okmány érvényességi ideje;

14. hátoldalon tudnivalók, hivatalos bejegyzések.

20. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[86]

21. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[92]

22. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[94]

23. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[96]

24. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[98]

25. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[99]

26. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[100]

KISHATÁRFORGALMI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

Magyarország határ menti övezetébe történő beutazáshoz[101]

(Fénykép helye)

(A konzulátus bélyegzője)

Ez a nyomtatvány ingyenes. A kérelmet nyomtatott nagybetűkkel vagy írógéppel, latin betűkkel kell kitölteni.

1.Családi név (nevek)
2.Születési vagy korábbi családi név (nevek)
3.Utónév (nevek)
4.Születési idő ............. év ............. hó .............nap
5.Születési hely és ország
6.Jelenlegi állampolgársága(i)
7.Eredeti (születéskori) állampolgársága(i)
8.Neme Féri/Nő
9.Családi állapota Egyedülálló/Házas/Elvált/Özvegy/Különélő/Egyéb
10.Apja neve
11.Anyja neve
12.Útlevél típusa Magánútlevél/Amennyiben egyéb úti okmány, úgy annak típusa
13.Útlevél száma
14.Kiállító ország és hatóság
15.Kiállítás ideje ............. év ............. hó ............. nap
16.Érvényes ............. év ............. hó ............. nap
17.Lakcímet igazoló irat típusa
18.Lakcímet igazoló irat száma
[102]
19.Lakcímet igazoló iratot kiállító hatóság
20.Lakcímet igazoló iratkiállítás ideje ............. év ............. hó ............. nap
21.Hány éve lakik a határ menti övezetben?
22.Amennyiben Ön kevesebb, mint 3 éve él a határ menti övezetben, adja meg azon együtt élő családtagjának adatait, aki legalább 3 éve él a határ menti területen!

Házastárs/Szülő/Szülő házastársa

Családi név (nevek)

Születési név

Utónév (nevek)

Születési ideje ............. év ............. hó ............. nap

Születési helye .............................................................
23.Amennyiben Ön nem az állampolgársága szerinti országban lakik, van-e engedélye arra, hogy Ukrajnába visszatérjen? Igen/Nem
Engedély száma ............. Érvényes ............. év ............. hó ............. nap
24.Jelenlegi foglalkozása
25.Munkahely megnevezése, címe, telefonszáma. Diákok esetén az iskola neve, címe
26.A beutazás célja Családi kapcsolatok ápolása/Kulturális/Gazdasági/Szociális
27.A kedvezmény alapja díjmentesség esetén18 éven aluli gyermek/21 éven aluli eltartott gyermek/
Fogyatékos/Nyugdíj as
28.Együtt utazó gyermekek adatai (önálló útlevél esetén külön kérelmet kell benyújtani)
Családi névUtónévSzületési idő
1.
2.
3.
29.Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az engedélyben meghatározott tartózkodási idő lejártának napján elhagyom Magyarországot.
30.Kérelmező lakcíme, telefonszáma
31.Kelt
32.Aláírás (kiskorú gyermek esetében a törvényes képviselő aláírása)
A konzulátus tölti ki!
Kérelem átvételének ideje: ............. év ............. hó ............. nap
Kérelem adatbevitelének ideje: ............. év ............. hó ............. nap
Ügyintéző
Igazolások, okmányok:
� Érvényes útlevél
� Lakcímet igazoló irat
� Díjkedvezményt igazoló irat
Egyéb
Kérelem:
Elutasítva/Engedélyezve
Az engedély kiállításának ideje: ............. év ............. hó ............. nap
A kérelem elutasítása esetén:
Az elutasítás ideje: ............. év ............. hó ............. nap
Az elutasítás indoka:

27. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[103]

28. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[104]

29. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[105]

30. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[106]

31. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[107]

32. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[108]

33. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[109]

TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az úti okmány érvényességi ideje nem lehet kevesebb a kérelem benyújtását követő harmincadik naptól számított egy évnél.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- a tartózkodás célját igazoló okirat

= nyilatkozat a külön nemzetközi megállapodásban meghatározott beutazási célnak megfelelő magyarországi tartózkodásról

= egyéb okirat

= érvényes úti okmány másolata

- amennyiben a vonatkozó nemzetközi megállapodás a lakhatási jogosultság igazolását előírja, a lakhatás jogcímét igazoló okirat

= lefoglalt és kifizetett szálláshely meglétét igazoló okirat

= lakásbérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat

= tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat

= kollégiumi igazolás

= egyéb okirat

- amennyiben a vonatkozó nemzetközi megállapodás a megélhetés biztosítottságát előírja, a megélhetést igazoló okirat

= banki igazolás

= külföldről folyósított jövedelemről szóló igazolás

= magyar fizetőeszköz vagy magyar pénzintézetnél átváltható külföldi fizetőeszköz

= egyéb okirat

- amennyiben a vonatkozó nemzetközi megállapodás a teljes körű egészségbiztosítást előírja

= teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat

= egészségügyi ellátások költségeit biztosítani képes megélhetést igazoló okiratok

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja!

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

34. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[111]

35. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[115]

36. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[116]

37. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[117]

38. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[118]

39. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[119]

40. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[122]

41. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[124]

42. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[125]

43. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[128]

Lábjegyzetek:

[1] A címet módosította a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 9. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2016.07.01.

[2] Módosította a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[3] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § a)-b) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[4] Módosította a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2021.08.01.

[5] A címet módosította a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 9. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2016.07.01.

[6] Módosította a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[7] Módosította a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2021.08.01.

[9] Módosította a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[10] Megállapította a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.08.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2019.01.01.

[12] Módosította a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[13] Megállapította a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[14] Megállapította a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 3. § -a. Hatályos 2011.05.20.

[15] Módosította a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[16] Módosította a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2021.08.01.

[17] Megállapította a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[18] Beiktatta a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[19] Megállapította a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.08.01.

[20] Beiktatta a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.08.01.

[21] Megállapította a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 5. §-a. Hatályos 2021.08.01.

[22] Megállapította a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 5. §-a. Hatályos 2021.08.01.

[23] Az alcímet beiktatta a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 4. § -a. Hatályos 2010.12.24.

[24] Megállapította a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[25] Megállapította a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.08.25.

[26] "A központi idegenrendészeti nyilvántartás adatfeldolgozó szerve" alcímet hatályon kívül helyezte az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.05.

[29] Hatályon kívül helyezte a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.05.

[30] Módosította a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelet 7. §-a. Hatályos 2011.08.25.

[31] Hatályon kívül helyezte a 61/2022. (XII. 27.) BM rendelet 2. § a) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[32] Módosította a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[33] Megállapította a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[34] Módosította a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 24. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[35] Beiktatta a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[36] Megállapította a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[37] Módosította a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[38] Beiktatta a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[39] -Beiktatta a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 10. § -a. Hatályos 2010.12.24.

[40] Az alcímet beiktatta a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 10. § a. Hatályos 2010.12.24.

[41] Megállapította a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.08.25.

[42] Megállapította a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[43] Beiktatta a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.12.24.

[44] Beiktatta a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.12.24.

[45] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[46] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § d) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[47] Megállapította a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[48] Beiktatta az 51/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.12.15.

[49] A címet megállapította a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[50] Beiktatta a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 7. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. § 13. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[52] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. § 13. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[53] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. § 13. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[54] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. § 13. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[55] Az alcímet beiktatta a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[56] Beiktatta a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[57] Megállapította a 8/2020. (IV. 8.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.06.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. § 13. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[59] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. § 13. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[60] Megállapította a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 5. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[61] Megállapította a 8/2020. (IV. 8.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.06.01.

[62] Beiktatta a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.08.01.

[63] Megállapította a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[64] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § e) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[65] Megállapította a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 6. § a) pontja (lásd 1. melléklet). Hatályos 2019.01.01.

[66] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § e) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[67] Megállapította a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 7. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet). Hatályos 2021.08.01.

[68] Megállapította a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet). Hatályos 2021.08.01.

[69] Megállapította a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 7. § (3) bekezdése (ld. 3. melléklet). Hatályos 2021.08.01.

[70] Megállapította a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 7. § (4) bekezdése (ld. 4. melléklet). Hatályos 2021.08.01.

[71] Megállapította a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 6. § c) pontja (lásd 3. melléklet). Hatályos 2019.01.01.

[72] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § e) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[73] Hatályon kívül helyezte a 61/2022. (XII. 27.) BM rendelet 2. § b) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[74] Hatályon kívül helyezte a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.05.

[75] Megállapította a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 10. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2016.09.30.

[76] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § e) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[77] Megállapította az 50/2022. (XII. 27.) BM rendelet 1. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2023.01.01.

[78] Hatályon kívül helyezte a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 9. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[79] Hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[80] Hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[81] Hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[82] Hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[84] Hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[85] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § e) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[86] Megállapította a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 6. § (1) bekezdés g) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[87] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § f) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[88] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § f) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[89] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § f) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[90] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § f) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[91] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § f) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[92] Megállapította a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 6. § (1) bekezdés h) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[93] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § e) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[94] Megállapította a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 6. § (1) bekezdés i) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[95] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § e) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[96] Megállapította a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 10. § (1) bekezdése p) pontja. Hatályos 2016.07.01.

[97] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § e) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[98] Megállapította a 61/2022. (XII. 27.) BM rendelet 1. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2023.01.01.

[99] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (3) bekezdése. A Tanács 2007/801/EK határozata 1. cikk (1) bekezdése alapján hatálytalan 2007.12.21.

[100] Beiktatta az 51/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 3. § - a. Hatályos 2007.12.15.

[101] Módosította a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[102] Módosította a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 24. § e) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[103] Hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[104] Hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[105] Hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[106] Beiktatta a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 13. § (7) bekezdése. Hatályos 2010.12.24.

[107] Beiktatta a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet 13. § (7) bekezdése. Hatályos 2010.12.24.

[108] Hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[109] Beiktatta a 36/2012. (VII. 19.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.11.01.

[110] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § e) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[111] Megállapította a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 10. § (1) bekezdése r) pontja. Hatályos 2016.07.01.

[112] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § e) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[113] Módosította az 50/2022. (XII. 27.) BM rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[114] Módosította az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2022.12.28.

[115] Hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[116] Hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[117] Hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[118] Hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 8. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[119] Beiktatta a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 10. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2016.09.30.

[120] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § e) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[121] Módosította az 50/2022. (XII. 27.) BM rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[122] Beiktatta a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 10. § (1) bekezdése u) pontja. Hatályos 2016.07.01.

[123] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § e) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[124] Megállapította az 50/2022. (XII. 27.) BM rendelet 2. §-a (lásd: 2. melléklet). Hatályos 2023.01.01.

[125] Beiktatta a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[126] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § f) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[127] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § f) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[128] Beiktatta a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 6. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[129] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 5. § e) pontja. Hatályos 2019.07.01.

Tartalomjegyzék