Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (3) bekezdésében, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdésének b) pontjában, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján; az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva - a pénzügyminiszterrel és a külügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

(1) Ha jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint a harmadik országbeli állampolgár beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárásért az e rendeletben meghatározott szabályok szerint a 2. mellékletben foglalt vízumdíjat vagy igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott vízumdíjakra e rendelet szabályai - az 5. § (3) bekezdés kivételével - nem alkalmazhatóak.

2. §

(1) A vízumdíjat a vízumkérelem előterjesztésével egyidejűleg, euróban vagy forintban kell megfizetni.

(2)[2] A vízumdíj kivételesen más konvertibilis valutában vagy a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközével is megfizethető.

(3)[3] A vízumdíjat a konzuli díjakra vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni.

3. §

(1)[4]

(2)[5] Ha az eljárás szóbeli kérelem alapján is lefolytatható, az igazgatási szolgáltatási díj elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő lerovását igazoló szelvényt az eljárásban létrejött és a hatóságnál maradó iratra kell tűzni, a tranzakciós számot az iratra fel kell vezetni.

(3)[6] Elsősorban euróban vagy más konvertibilis valutában, kivételesen a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközével, a konzuli díjakra vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni

a) az egyszeri utazásra jogosító úti okmány kiadásának díját,

b) a tartózkodási engedély kiadására, a tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadására irányuló és a fellebbezési eljárás díját,

c) a száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett (a továbbiakban: kilencven napot meg nem haladó, tervezett) tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem elutasítása, megsemmisítése vagy visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díját,

d) a kishatárforgalmi engedély iránti kérelem és a kishatárforgalmi engedély visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díját,

e) a kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízumokmány pótlására irányuló eljárás díját,

f)[7] a nemzeti letelepedési engedély kiadására és külön jogszabályban meghatározott esetben a nemzeti letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díját,

ha a kérelmet a konzuli tisztviselőnél terjesztik elő.

(4) A bejelentési kötelezettségek teljesítése díjmentes.

4. §

A vízumdíj, illetve az igazgatási szolgáltatási díj összegének valutáról forintra, illetőleg forintról valutára történő átszámításánál belföldön a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamát, külföldön pedig a megfelelő helyi árfolyamot kell alkalmazni.

5. §

(1)[8]

(2) Mentesül az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy vagy az a harmadik országbeli állampolgár,[9]

a) akire nézve a teljes vagy részleges mentességet nemzetközi szerződés biztosítja, vagy

b)[10] aki kormányszintű nemzetközi segélyprogram keretében utazik be, továbbá aki nemzetközi együttműködés vagy viszonosság alapján Magyarországon oktatási, tudományos, kulturális, sport és művészeti területen tevékenységet folytat, vagy

c)[11] aki magyar állami ösztöndíj vagy a felsőoktatásért felelős miniszter, a köznevelésért felelős miniszter, illetve a külpolitikáért felelős miniszter által biztosított rendszeres tanulmányi támogatás keretében folytatja tanulmányait Magyarországon.

(2a)[12] Mentesül az ukrán állampolgár a 2. melléklet II. pont 1., 3., 4., 5. és 6. alpontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól.

(2b)[13] Mentesül a 2. melléklet II. pont 1., 3., 4., 5. és 6. alpontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól az a belorusz állampolgár, aki a tartózkodási engedélyt munkavállalási vagy tanulmányi célból kérelmezi.

(3)[14] Mentes a vízumdíj megfizetése alól a diplomata útlevéllel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.

(4)[15] A (3) bekezdésben foglalt mentesség nem vonatkozik a vízumdíjra nemzeti vízum vagy szezonális munkavállalási vízum iránti kérelem esetén.

(5) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a viszonosság kérdésében a külügyminiszter állásfoglalása az irányadó.

6. §[16]

A befizetett vízumdíjat és igazgatási szolgáltatási díjat a költségvetési gazdálkodási rend szerint működő szervek részére előírt könyvvezetési és beszámolási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint kell kezelni és nyilvántartani.

7. §

Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében

a) a személyes mentességre az Itv. 5. §-át,

b) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. § (2) bekezdésében foglaltakat,

c)[17] a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-ában foglaltakat,

d) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat,

e) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat,

f) a behajtásra az Itv. 88. §-át

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

8. §

A mellékletben meghatározott vízumdíj, illetve igazgatási szolgáltatási díj tekintetében egy eljárásban csak egy kedvezmény adható. Ha a kérelmező több eltérő mértékű kedvezményre is jogosult lenne, azt a kedvezményt kell biztosítani, amely számára kedvezőbb.

9. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2)[18] E rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja Magyarországot a schengeni vívmányok teljes körű alkalmazására felhatalmazó tanácsi határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(3)

(4)

10. §[19]

Ez a rendelet az 1. § (2) bekezdésében és az 5. § (3) bekezdésében a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. §[20]

Ez a rendelet

a) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i, (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

12. §[21]

E rendelet 2. melléklete az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Petrétei József s.k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

1. melléklet a 28/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[22]

2. melléklet a 28/2007. (V. 31.) IRM rendelethez[23]

Az egyes eljárások díja

[24]
I.Vízumdíjak
1. A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum elutasítása,
megsemmisítése, visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja külképviseleten
előterjesztett fellebbezés esetén
160 EUR
2. A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum elutasítása,
megsemmisítése, visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja belföldön előterjesztett fellebbezés esetén
8 300 Ft
3.
4. Kishatárforgalmi engedély tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja külképviseleten előterjesztett fellebbezés esetén10 EUR
5. Kishatárforgalmi engedély visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja külképviseleten előterjesztett fellebbezés esetén10 EUR
6. Kishatárforgalmi engedély visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja belföldön előterjesztett fellebbezés esetén3 000 Ft
7. A kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízumkiállítására irányuló eljárás díja külképviseleten előterjesztett okmány pótlása iránti kérelem esetén30 EUR
8. A kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízumkiállítására irányuló eljárás díja belföldön előterjesztett okmány pótlása iránti kérelem esetén8 300 Ft
[25]
II.Tartózkodási engedéllyel összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak
1. Tartózkodási engedély kiadására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum
kiadására irányuló eljárás díja
110 EUR
2. Tartózkodási engedély kiadása és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum
kiadása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja, a fellebbezés külképviseleten történő
előterjesztése esetén
160 EUR
3. Tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás díja belföldi kérelmezés esetén39 000 Ft
4. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt
tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás díja belföldi kérelmezés esetén
24 000 Ft
5. Tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja35 000 Ft
6. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt
tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja
23 000 Ft
7. Tartózkodási engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén20 000 Ft
8. Tartózkodási engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén20 000 Ft
9. EU Kék Kártya kiadására irányuló eljárás díja belföldi kérelmezés esetén38 000 Ft
10. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt EU Kék
Kártya kiadására irányuló eljárás díja belföldi kérelmezés esetén
26 000 Ft
11. EU Kék Kártya meghosszabbítására irányuló eljárás díja35 000 Ft
12. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt EU Kék
Kártya meghosszabbítására irányuló eljárás díja
23 000 Ft
13. EU Kék Kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén20 000 Ft
14. EU Kék Kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén20 000 Ft
15. Tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító
vízum kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés esetén
90 EUR
III.Bevándorolt, illetve letelepedett státuszt igazoló okmányokkal összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak
igazgatási szolgáltatási díjak
1. Bevándorolt státuszt igazoló okmány meghosszabbítására irányuló eljárás díja20 000 Ft
2. Bevándorolt státuszt igazoló okmány kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti
kérelem esetén
20 000 Ft
3. Bevándorolt státuszt igazoló okmány kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti
kérelem esetén
20 000 Ft
4. Letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja20 000 Ft
5. Letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem
esetén
20 000 Ft
6. Letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén20 000 Ft
7. Ideiglenes letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja39 000 Ft
8. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt
ideiglenes letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja
25 000 Ft
9. Ideiglenes letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja20 000 Ft
10. Ideiglenes letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti
kérelem esetén
20 000 Ft
11. Ideiglenes letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti
kérelem esetén
20 000 Ft
12. Nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja39 000 Ft
13. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt
nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja
25 000 Ft
14. Nemzeti letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja20 000 Ft
15. Nemzeti letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti
kérelem esetén
20 000 Ft
16. Nemzeti letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti
kérelem esetén
20 000 Ft
17. EK letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja39 000 Ft
18. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt
EK letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja
25 000 Ft
19. EK letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja20 000 Ft
20. EK letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem
esetén
20 000 Ft
21. EK letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem
esetén
20 000 Ft
22. Nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés
esetén
110 EUR
23. Tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító
vízum kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés esetén
90 EUR
24. Nemzeti letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja külképviseleten
történő előterjesztés esetén
60 EUR
IV.Úti okmányok kiállításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak
1. Hontalan útlevél kiadására irányuló eljárás díja12 000 Ft
2. Hontalan útlevél meghosszabbítására irányuló eljárás díja10 000 Ft
3. Hontalan útlevél kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén12 000 Ft
4. Hontalan útlevél kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén10 000 Ft
5. A bevándorolt vagy letelepedett személy számára útlevél kiadására irányuló eljárás díja12 000 Ft
6. A bevándorolt vagy letelepedett személy számára útlevél kiadására irányuló eljárás díja
az okmány pótlása iránti kérelem esetén
12 000 Ft
7. A bevándorolt vagy letelepedett személy számára útlevél kiadására irányuló eljárás díja
az okmány cseréje iránti kérelem esetén
10 000 Ft
8. Egyszeri utazásra jogosító utazási igazolvány kiállítására irányuló eljárás díja belföldön12 000 Ft
[26]
V.A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek részére kiállított okmányokkal összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak 1. Regisztrációs igazolás kiállítására irányuló eljárás díja1 000 Ft
2.
3.
4. Magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén10 000 Ft
5. Magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén10 000 Ft
6. EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiadására irányuló eljárás díja15 000 Ft
7. EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya meghosszabbítására irányuló eljárás díja15 000 Ft
8. EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén15 000 Ft
9. EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén15 000 Ft
10. Állandó tartózkodási kártya kiadására irányuló eljárás díja1 500 Ft
11. Állandó tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén1 500 Ft
12. Állandó tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén1 500 Ft
13. Huzamos tartózkodási kártya kiadására irányuló eljárás díja15 000 Ft
14. Huzamos tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén15 000 Ft
15. Huzamos tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén15 000 Ft
VI.Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak
1.
2.
3. Fellebbezési kérelem díja47 000 Ft
4. Hatósági bizonyítvány kiállításának díja3 000 Ft

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.04.05.

[2] Megállapította a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.05.

[3] Megállapította a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.05.

[4] Hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 14. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Megállapította a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[6] Megállapította a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 12. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[7] Megállapította a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.27.

[8] Hatályon kívül helyezte a 27/2011. (VIII. 24.) BM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.08.25.

[9] A felvezető szöveget módosította a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.04.05.

[10] Módosította a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[11] Módosította az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 14. §-a. Hatályos 2022.12.28.

[12] Megállapította a 49/2021. (XII. 22.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.01.22.

[13] Megállapította a 49/2021. (XII. 22.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.01.22.

[14] Megállapította a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.04.05.

[15] Megállapította a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.04.05.

[16] Megállapította a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 11. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[17] Megállapította a 49/2021. (XII. 22.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.01.22.

[18] Módosította a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[19] Beiktatta a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.04.05.

[20] Megállapította a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelet 12. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[21] Beiktatta a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 12. §-a. Hatályos 2021.08.29.

[22] Hatályon kívül helyezte az 51/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.01.

[23] Megállapította az 1/2011. (II. 18.) BM rendelet 3. § -a. Hatályos 2011.05.20.

[24] Módosította a 49/2021. (XII. 22.) BM rendelet 3. §-a (lásd: 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2022.01.22.

[25] Módosította a 49/2021. (XII. 22.) BM rendelet 3. §-a (lásd: 1. melléklet 2-4. pont). Hatályos 2022.01.22.

[26] Módosította a 61/2022. (XII. 27.) BM rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék