81/2013. (IX. 13.) VM rendelet

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"7. § (1) A tagállamokban jogszerűen előállított és forgalomba hozott zöldségvetőmag Magyarországon forgalomba hozható. A tagállamokból származó csemege és pattogató kukorica vetőmagtételek esetében azonban a vetőmagtételt Magyarországon első alkalommal forgalomba hozónak a vetőmagtétel beérkezését követően 5 napon belül írásban tájékoztatnia kell a NÉBIH-et a vetőmagtétel beszállításának tényéről, valamint mennyiségéről a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 81/2013. (IX. 13.) VM rendelet (a továbbiakban: MódR2.) hatálybalépésétől számított két évig.

(2) A NÉBIH az (1) bekezdés szerint bejelentett vetőmagtételek géntechnológiával módosított szervezettől való mentességét (a továbbiakban: GMO mentesség) kockázatértékelés alapján vizsgálja. A NÉBIH-nek a bejelentést követően 5 napon belül jeleznie kell a vizsgálati szándékát. A vizsgálati szándék jelzésétől számított 5 napon belül a NÉBIH-nek, a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának, illetve standard vetőmag esetén az első alkalommal forgalomba hozónak mintát kell vennie. A megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának, illetve az első alkalommal forgalomba hozónak a mintavételt követően haladéktalanul továbbítania kell a mintát a NÉBIH-nek. A NÉBIH-nek a vizsgálati eredményt a mintavételtől számított 30 napon belül a bejelentő rendelkezésére kell bocsátania. A vetőmagtétel forgalmazása a vetőmagtétel vizsgálati eredményétől függően kezdhető meg.

(3) A Magyarországon előállított csemege és pattogató kukorica esetében a NÉBIH, illetve a fémzárolás helye szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága kockázatértékelés alapján a fémzárolás alkalmával mintát vehet az adott vetőmagtételből a GMO mentesség NÉBIH által történő vizsgálatára. Saját jogú minősítés esetén a NÉBIH által kockázatértékelés alapján kiválasztott minősítő köteles mintát venni a GMO mentesség megállapítása céljából. A mintát a NÉBIH részére 5 napon belül meg kell küldeni. Az eljárásra a (2) bekezdésben foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti két éves bejelentési időszak alatt vagy ezt követően a NÉBIH a forgalomba hozott vetőmagtételről megállapítja, hogy géntechnológiával módosított szervezetből áll vagy ilyet tartalmaz, a Magyarországon első alkalommal forgalomba hozónak, a fémzároltatónak, illetve a saját jogú minősítést végzőnek a vizsgálati eredményről való tájékoztatás kézhezvételétől számított további két éven keresztül be kell jelentenie az általa forgalomba hozni kívánt vetőmagtételt az (1) és (3) bekezdés szerint.

(5) A NÉBIH a 38. §-ban foglaltak szerint jár el, amennyiben laboratóriumi vizsgálati eredménye géntechnológiával módosított szervezettel való szennyezettséget állapít meg. A zárolt tétel nem forgalmazható. A zárolt vetőmagot birtokosának a NÉBIH által meghatározott módon meg kell semmisítenie."

2. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A harmadik országból származó zöldségvetőmag csak az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően forgalmazható. A csemege és pattogató kukorica vetőmagtételek esetében a forgalomba hozatal feltétele a GMO mentességre vonatkozó akkreditált laboratóriumi mérési jegyzőkönyv csatolása. A csemege és pattogató kukorica vetőmagtételt Magyarországon első alkalommal forgalomba hozónak a vetőmagtétel beérkezését követően 5 napon belül írásban tájékoztatnia kell a NÉBIH-et a vetőmagtétel beszállításának tényéről, valamint mennyiségéről a MódR2. hatálybalépésétől számított két évig. A NÉBIH a bejelentett csemege és pattogató kukorica vetőmagtételek GMO mentességét kockázatértékelés alapján vizsgálja. A vizsgálati eljárásra a 7. § (2) bekezdésében, valamint a (4)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni."

3. § Az R. 15. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A szállítónak

a) a standard és certifikált kategóriába minősített kis kiszerelésű vetőmag csomagolását a 6. számú melléklet B. részének 1. és 2. pontjában,

b) a standard kategóriába minősített zöldségfajok különféle fajtáihoz tartozó vetőmagok vetőmagkeverékeinek kis kiszerelésű csomagolását pedig a 6. számú melléklet B. részének 3. pontjában

előírtak szerint az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén kiállított címkével, illetve nyomtatott vagy bélyegzővel nyomott, az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén megfogalmazott felirattal kell ellátnia. A címke színe certifikált vetőmag esetében kék, standard vetőmag esetében sötétsárga."

4. § Az R. a 38. §-t követően a következő alcímmel és 38/A-38/C. §-sal egészül ki:

"Géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett vetőmagra vonatkozó rendelkezések

38/A. § (1) Géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett vetőmagot vagy szaporítóanyagot (a továbbiakban együtt: szennyezett vetőmag) Magyarország területén tilos

a) forgalomba hozni, vagy

b) termesztésbe bocsátani.

(2) A magyarországi előállítású vetőmag esetén annak előállítója, más esetben az első magyarországi forgalomba hozó felel a vetőmag géntechnológiával módosított szervezettel történő szennyezéstől való mentességéért.

38/B. § (1) A szennyezett vetőmagot tartalmazó tételt annak birtokosa - a szennyezésről történő tudomásszerzést követően haladéktalanul - köteles elkülöníteni, továbbá a szennyezés tényéről nyomon követhető módon értesíteni a forgalmazói láncban előtte, illetve utána következő személyt, valamint mindezekről tájékoztatni a NÉBIH-et.

(2) Az (1) bekezdés szerint értesített személy az (1) bekezdésben foglaltak szerint köteles eljárni.

38/C. § (1) A NÉBIH a szennyezett vetőmag tekintetében a 38. §-ban foglaltak szerint jár el. A szennyezett vetőmag termesztésbe bocsátása esetén az érintett kultúrát, valamint a csemege és a pattogató kukorica virágzást megkezdett állománya esetében az összeporzódásra figyelemmel a NÉBIH által meghatározott védőtávolságon belül található ivarilag kompatibilis növényfajt tartalmazó növényi kultúrát meg kell semmisíteni.

(2) A (1) bekezdésben foglaltak elmaradása esetén a NÉBIH a kötelezett költségére végezteti el a megsemmisítést, melyet a kötelezett köteles eltűrni."

5. § (1) Az R. 39. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) E rendeletnek a MódR2. 1. §-a által módosított 7. §-át, 2. §-a által módosított 8. § (1) bekezdését, valamint 4. §-a által beiktatott 38/A-38/C. §-át a MódR2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

(2) Az R. 39. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

"h) a Bizottság 2011/180/EU határozata (2011. március 23.) a 2002/55/EK tanácsi irányelvnek az ugyanazon zöldségfajok különféle fajtáihoz tartozó standard vetőmagok keverékei kis kiszerelésben történő forgalomba hozatala engedélyezésének feltételei tekintetében történő végrehajtásáról."

6. § Az R. 6. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § Az R. 1. § f) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg lép.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendeletnek a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, - 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, továbbá a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelve szerinti bejelentése megtörtént.

9. § Ez a rendelet a 2002/55/EK tanácsi irányelvnek az ugyanazon zöldségfajok különféle fajtáihoz tartozó standard vetőmagok keverékei kis kiszerelésben történő forgalomba hozatala engedélyezésének feltételei tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. március 23-i, 2011/180/EU bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 81/2013. (IX. 13.) VM rendelethez

1. Az R. 6. számú melléklete B. részének 1.1. pontjában az "EK-szabályok és -szabványok". szövegrész helyébe az "EU-szabályok és -szabványok" szöveg lép.

2. Az R. 6. számú mellékletének B. része a következő 3. ponttal egészül ki:

"3. Kis kiszerelésű vetőmagkeverékek esetében a címkének tartalmaznia kell az 1.1-1.3. pontokban foglaltakon kívül:

3.1. a "[a faj neve] ... fajták keveréke" feliratot,

3.2. a fajták megnevezését,

3.3. a fajták arányát a vetőmagok nettó súlyban vagy a vetőmagok számában kifejezve,

3.4. a tételnek a címkézésért felelős személy által megadott referencia számot,

3.5. a vetőmag nettó vagy bruttó súlyát vagy darabszámát,

3.6. ha a tömeg fel van tüntetve és szemcsézett peszticideket, drazsírozó anyagokat vagy más szilárd adalékot használnak, akkor a vegyszeres kezelés vagy az adalék jellege és a termésfürtök, illetve a tiszta vetőmagok tömege és az össztömeg közötti hozzávetőleges arányt is."

Tartalomjegyzék