300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A Kormány

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdésének e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 19. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b), és f) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a)-b) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 12. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 14. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5/E. § A gázveszélyes vízkészletet igénybe vevő vízilétesítmény vízjogi létesítési, valamint üzemeltetési engedélyének kiadására irányuló eljárásában, ha a termelt és szolgáltatott víz - gáztartalmának vizsgálata alapján -B vagy C gázfokozatba tartozik, a területi vízügyi hatóságként eljáró katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvédelmi hatósági feladatkörében megvizsgálja a tűzvédelmi előírásoknak való megfelelést és annak feltételeit is."

2. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása

2. § A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-ában a "Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal" szövegrész helyébe a "Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal" szöveg lép.

4. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklet II. cím 5. pont 5.1.3.3. alpontjában a "létesítmény, építmény tűzveszélyességi osztályba sorolására, az építmény, tűzszakaszok tűzállósági fokozatára" szövegrész helyébe a "kockázati osztályba sorolásra" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R3. 1. melléklet 5. pont 5.1.3.10. és 5.2.2.4. alpontja.

5. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 7. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a működési engedéllyel kapcsolatos eljárásban szakhatóságként jelöli ki)

"d) olyan üzlet esetében, amelyben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak

da) a működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetén - a db) alpontban foglalt kivétellel - az első- és másodfokú hatósági eljárásban közreműködő tűzvédelmi szakhatóságokat,

db) az ingatlan-nyilvántartás szerint a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló földrészleten (a továbbiakban: honvédelmi és katonai célú ingatlan) működtetni kívánt üzlet esetében tűzvédelmi szakhatóságként az első fokú hatósági eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú hatósági eljárásban pedig a honvédelemért felelős minisztert, valamint"

(2) Az R4. 18. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján]

"e) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag,"

6. § Az R4. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

7. § Hatályát veszti az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. melléklet Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök táblázat 1741 nyilvántartási számú, Beépített tűzvédelmi berendezések sorában a "tűzveszélyességi osztálya," szövegrész.

7. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. § 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"29. tűzvédelmi dokumentáció: az épület, létesítmény megközelíthetőségére, oltóvízellátására, a kockázati osztályba sorolásra, az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereire, a tűzszakaszok elhelyezkedésére, kiürítési számítására, épületgépészeti kialakítására, villámvédelmi rendszerére, valamint a tűzjelzésre és oltásra vonatkozó terv,"

(2) Az R5. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Tilos a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására, kimérésére szolgáló helyiségben, szabad téren, ezeknek 50 m-es környezetében és repülőtéren az oda nem rendszeresített pirotechnikai termék felhasználása."

(3) Az R5. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § A pirotechnikai raktárépületet és a pirotechnikai raktárhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy légterében a robbanóanyag, a pirotechnikai elegy és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag üzemzavar vagy előrelátható meghibásodás esetében is legfeljebb veszélytelen módon lehet jelen, vagy a pirotechnikai raktárépületnek és a pirotechnikai raktárhelyiségnek meg kell felelnie a 19-21. §-ban előírtaknak."

(4) Az R5. 27. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Pirotechnikai terméket forgalmazó üzletben az (1) bekezdés a) pontjától eltérő pirotechnikai termék, és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és éghető folyadék nem tárolható."

(5) Az R5. 32. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyen a pirotechnikai terméken és annak csomagolásán kívül egyéb, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag vagy más, együvé rakási tilalom alá eső veszélyes áru nem tárolható."

(6) Az R5. 104. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék)

"a) közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi jogi személy által használt helyiségben, védett természeti területen, valamint rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen pirotechnikus jelenlétében és irányításával használható fel,"

(7) Az R5. 108. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi jogi személy által használt helyiségben, rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen pirotechnikus irányításával használható fel."

9. § Hatályát veszti az R5. 1. melléklet 1.3. és 5.1. pontjában a "vagy tűzveszélyességi osztályú," szövegrész.

8. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. §-a a következő 11-14. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"11. Állandó tűzterhelés: a beépített éghető anyagok és épületszerkezetek tömegéből származó tűzterhelési érték.

12. Időleges tűzterhelés: az adott helyiségben, tűzszakaszban található éghető anyagok és berendezések tömegéből származó tűzterhelési érték.

13. Normatív tűzterhelés: bizonyos rendeltetésű helyiségekre, helyiségcsoportokra a tűzvédelmi tervezésben alkalmazható, statisztikai felmérésen alapuló időleges tűzterhelési érték.

14. Tűzterhelés: az építmény adott tűzszakaszában, helyiségében jelenlévő és beépített anyagok tömegéből (kg) és égéshőjéből (MJ/kg) számított hőmennyiség egységnyi padlófelületre vonatkoztatott értéke, MJ/m2-ben."

(2) Az R6. 18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Létesítményi tűzoltóságot kell működtetni ott ahol)

a) a 2. mellékletben foglalt tűzszakasz alapterülete és a 3-7. melléklet alapján meghatározott számított tűzterhelése megkívánja, az ott meghatározott létszámmal,"

11. § Az R6. a 3-7. melléklet szerinti 3-7. melléklettel egészül ki.

9. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

12. § A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. § (1) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként - a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel - a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]

"n) a szabadtéri rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat."

13. § Az R7. a következő 6/B. §-sal egészül ki:

"6/B. § A tűzvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokban, ha az ügyfél kérelme jog megszerzésére irányul és ellenérdekű ügyfél az első fokú eljárásban nem vett részt,

a) az ügyfelet nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a tűzvédelmi hatóság az előírt határidőben nem hoz döntést,

b) a tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulását nem kell megadottnak tekinteni, ha a tűzvédelmi szakhatóság az előírt határidőn belül nem ad ki állásfoglalást."

14. § Az R7. 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

10. A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

15. § A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. és 2. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

11. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

12. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 3. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

13. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

18. § A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 2. melléklet II.7. cím "B" ismeretrészének II. pontjában a "tűzveszélyességi osztályba sorolás" szövegrész helyébe a "tűzveszélyességi osztályba sorolás, a kockázati osztályba sorolás" szöveg lép.

14. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 1., 5. és 6. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

15. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-12. § és a 14-19. § a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 3. melléklet "Az üzemi gyűjtőhely és a hulladékgyűjtő udvarra vonatkozó műszaki előírások:" felvezető szöveghez tartozó 1. pont 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az üzemi gyűjtőhely és a hulladékgyűjtő udvarra vonatkozó műszaki előírások:)

"1.2. A gyűjtőhely működtetése során különösen a következő szempontokat kell figyelembe venni:

- a veszélyes hulladékot a hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben, gyűjtőedényzetben kell gyűjteni,

- illékony komponenseket tartalmazó veszélyes hulladékok gyűjtése során meg kell akadályozni, hogy ezek az összetevők a környezetbe kerülhessenek,

- az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves (és szervetlen) anyagokat tartalmazó veszélyes hulladékokat a szakhatóságok által jóváhagyott mennyiségben és módon kell gyűjteni,

- a gyűjtés során használt csomagolóeszközök, gyűjtőedényzet és tárolóterek (utak, térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell."

2. Az R1. 3. melléklet "Tárolótelepek" alcímhez tartozó 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A tárolótelepen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves (és szervetlen) anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladékok nem tárolhatók."

2. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Az R4. 3. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag."

3. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelethez

A számított tűzterhelés meghatározása és igazolása

1. A számításhoz szükséges adat

a) az épület alaprajza, a tűzszakasz vagy az ellenőrzendő helyiség területének megjelölésével,

b) a jellemző helyen felvett függőleges metszet,

c) az építészeti műszaki leírás,

d) a technológiai műszaki leírás, tömegelemzés az éghető anyagokról,

e) az üzemeltetői nyilatkozat, amely szerint a tervezett éghetőanyag-mennyiségeket az üzemeltetés során nem lépik túl,

f) a vizsgálati bizonylat azokról az éghető anyagokról, amelyeket a 4. melléklet nem tartalmaz.

2. Az épület vagy az építmény részeinek, helyiségeinek, rendeltetési egységeinek számított tűzterhelését (pv) MJ/m2-ben, a következő képlettel kell számítani:

pv = p x a

ahol:

p tűzterhelés, melyet a 3-7. pontok szerint kell meghatározni,

a az anyagok égési sebességére jellemző, az anyag sűrűségétől és raktározási tömörségétől függő tényező, melyet a 8-10. pontok szerint kell meghatározni.

A pv számított tűzterhelés, valamint a p tűzterhelés megadható ún. faegyenértékben kg(fa)/m2 is. Ez az érték a MJ/m2-ben megadott érték 1/16,75-szorosa.

3. A p tűzterhelést, MJ/m2-ben, a következő képlettel kell számítani:

p = pn+ps

ahol:

pn az időleges tűzterhelés,

ps az állandó tűzterhelés.

4. Az időleges tűzterhelést a gyártási folyamatban előforduló éghető anyagok, valamint az éghető technológiai és egészségügyi-műszaki berendezések, szigetelések, raktári anyagkészletek, bútorok alapján kell meghatározni.

5. Az állandó tűzterhelést az épületszerkezetek éghető anyagai alapján kell meghatározni.

6. Az időleges és az állandó tűzterhelést a következő képletekkel kell kiszámítani:

ahol:

Mi az i-edik anyag tömege, kg,

Hi az i-edik anyag 1 kg-nyi tömegéből az égés során felszabaduló hő mennyisége, MJ/kg,

S az épület és építmény vagy részeik területe, m2,

j az időleges tűzterheléshez tartozó anyagok fajtáinak száma,

k az állandó tűzterheléshez tartozó anyagok fajtáina k száma.

Ha az anyagok térfogata ismert, a tömegük (M) számításához szükséges testsűrűségi, halmazsűrűségi adatokat a 4. melléklet tartalmazza. Az anyagok fűtőérték (Hi) adatait a 4. melléklet tartalmazza.

7. időleges tűzterhelés (pn) normatív értékek alapján is meghatározható a 6. és a 7. mellékletben felsorolt épületek és technológiák esetén.

8. Az a tényezőt a következő képlettel kell kiszámítani:

ahol:

as tényező értéke 0,9.

9. Az időleges tűzterhelés a tényezőjét a következő képlettel kell kiszámítani:

ahol:

ami az i-edik anyagra jellemző tényező.

10. Az egyes éghető anyagfajták ami tényezőit az 5. melléklet tartalmazza."

4. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Éghető anyagok fűtőértéke (Hi) és testsűrűsége (nem folytonos térkitöltésű anyagok vagy termékek esetén halmazsűrűsége)

ABCD
1.Anyagok megnevezéseFűtőérték
(H,)
MJ/kg
Testsűrűség kg/m3
2.Fa, papír, kéregFa (idetartoznak
az összes faanyagok és
fából készült termékek,
hulladékok)
16,75600-900
3.Cellulóz15,071500
4.Papír15,90700-1200
5.Parafa16,75240
6.Farostlemez18,84800-1500
7.Dekoritlemez20,094800
8.Tüzelő anyagokKoksz29,31800-1850
9.Antracit33,491300-1700
10.Kőszén31,401200-1500
11.Barnaszén20,931200-1500
12.Lignit18,84600-1000
13.Szén (brikett)20,091200-1400
14.Tőzeg15,49900-1200
15.Faszén30,14250
16.Fűtőolaj41,87950
17.Benzin46,05800
18.Petróleum42,91800
19.Kőszénkátrány34,751100
20.Dízelolaj41,87800
21.Gázolaj41,03800
22.Metán55,68400
23.Propán50,24500
24.Szövetek, bőrökGyapot16,75700
25.Selyem18,841000
26.Gyapjú23,0260-130
27.Műselyem16,7515
28.Szövet (idetartoznak
az összes ruházati
termékek)
20,93300
29.Bőrök20,93860-1200
30.Természetes gumi41,871300-1450
31.Gumiabroncs25,12500
32.Polietilén46,47920
33.Polipropilén46,47900
34.Polisztirol40,6132-35
35.Poliakrilnitril31,401120
36.Poli(metil-metakrilát)26,801190
37.Kemény PVC19,261550
38.PVC-padló15,491400
39.Textilalátétes PVC
műbőr
18,841400
40.Poliuretánhab,
alapanyag fázisban
habosítás előtt
29,301200
41.Poli(vinil-acetát)23,021200
42.Gumik és műanyagokVinilazbeszt (csempe)5,441350
43.Poliizobutilén
(Neoacid)
16,751400
44.Üvegszálas
poliészterlemez
20,931500
45.Poliamid30,981138
46.Epoxigyanta31,401150-3200
47.Fenol-formaldehid
gyanta
30,141240
48.Fenol-formaldehid
gyanta szervetlen
töltőanyaggal
16,331300-3000
49.Fenol-formaldehid
gyanta faliszt
töltőanyaggal (bakelit)
25,96
50.Polikarbonát30,981200-1510
51.Karbamid-formaldehid
gyanta
25,121550
52.Celluloid17,581180-1300
53.Poliformaldehid17,161425
54.Vulcanfiber15,911300
55.Poli(tetrafluor-etilén)4,182100-2400
56.Takarmányok,
élelmiszerek
Gabonafélék (ide
tartoznak a rozs,
kukorica, liszt)
16,75700
57.Széna16,75250
58.Szalma14,65150
59.Keményítő16,75800
60.Cukor16,75750-1100
61.Zsír41,87920-940
62.Vegyi anyagokAceton31,15792
63.Anilin36,631250
64.Benzol41,87900
65.Fenol32,651300
66.Etil-alkohol29,30800
67.Formaldehid18,671240-3000
68.Glicerin18,171250
69.Metil-alkohol22,82800
70.Toluol41,87866
71.Tiszta szén (karbon)33,491400-1900
72.Kén10,462100
73.Vegyi anyagokFoszfor25,121820-2200
74.Kaucsuk-1170
75.Parafa-9700
76.Bitumen-1050

"

5. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Egyes éghető anyagfajták leégési sebességének jellemző értéket (ami)

AB
1.Az anyagok jellemzőiami értéke
2.Éghető műanyagok a PVC lap kivételével, (polisztirolhab, poliuretánhab)1,5
3.Anyagok 1 cm vastagságig, kb. az anyag vastagságának megfelelő légrétegekkel
egymásra helyezve, [éghető porok (szénpor) széna, szalma, fagyapot, faforgács, papír és
textilhulladékok, műanyag-hulladékok és a nyesedékek linóleum, PVC-hab]
1,3
4.1-2,5 cm vastag anyagok nagy légrétegekkel elhelyezve, fatáblák, falécek és lemezek,
faforgács lapok, közszükségleti cikkek (textil, lábbeli játékok, divatáru) polcokon kirakva
van tárolva
1,1
5.Anyagok 1 cm vastagságig szorosan lerakva vagy sajtolva, sajtolt széna, szalma, textilszálak
(a gyapjú kivételével) makulatúra
1,1
6.25 MJ/kg és nagyobb hőtermelő képességű anyagok 1 cm vastagságig, tekercsben,
csomagban tárolva, lemez, fólia, gumi vagy műanyag (a kemény PVC és a teflon
kivételével)
1,1
7.200 °C alatt lágyuló vagy folyó anyagok (pl. szalonna, vazelin, aszfalt)1,1
8.Faanyagú bútor (pántolással együtt), fűrészáru 2,5-4 cm vastagságig hézagosan
elhelyezve
0,9
9.Anyagok 4 cm-nél nagyobb vastagságban hézagosan lefektetve, fagerendák, vastag
táblák, egyéb faelemek
0,9
10.25 MJ/kg hőtermelő képesség alatti anyagok 1 cm vastagságig, tekercsben, csomagban
tárolva, 40 cm vastagságig (pl. bőrprém, nyersbőr, méteráru, sajtolt nyersbőr, papír
tekercsek 40 cm átmérőig)
0,9
11.Szabadon fekvő (tárolt), jól terülő élelmiszeripari termékek, (pl. magok, liszt, cukor)0,9
12.Tufa (száraz), faszén0,9
13.Közszükségleti cikkek (pl. textil, lábbeli, divatárujátékok, kemény PVC-termékek) szilárd,
tömör egységekben tárolva, emelőlapon, konténerben
0,7
14.Könyvek, folyóiratok, archív dokumentáció0,7
15.40 cm-nél nagyobb vastagságú vagy átmérőjű tömören tekercsben vagy csomagban tárolt
anyagok, papír, fatáblák
0,6
16.Barnaszén, kőszén, koksz0,5
17.Éghető, sűrített gázok, (pl. propán, bután, egyéb éghető gázok, világítógáz, hidrogén,
acetilén)
1,5
18.100 °C alatti lobbanáspontú folyadékok, amelyek a gyártási folyamatban forráspontig
melegednek
1,5
19.21 °C alatti lobbanáspontú folyadékok, melyek a gyártási folyamatban a lobbanáspontig
melegednek, de a hőmérsékletük nem éri el a forráspontot
1,2
20.21-100 °C lobbanáspontú folyadékok, amelyek a technológiai folyamatban a gőzök
lobbanáspontjáig melegednek, de hőmérsékletük nem éri el a forráspontot
1,2
21.21-55 °C lobbanáspontú folyadékok, melyek a gyártási folyamatban a gőzök
lobbanáspontja alatti hőmérsékletre melegednek
1,1
22.55 °C-nál magasabb lobbanáspontú folyadékok, amelyek a gyártási folyamatban a gőzök
lobbanáspontjánál alacsonyabb hőmérsékletig melegednek
0,9
23.100 °C-nál magasabb lobbanáspontú folyadékok, amelyek a technológiai folyamatban
a gőzök lobbanáspontjánál 50 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletig melegednek
0,8
24.100 °C feletti lobbanáspontú folyadékok, amelyek a gyártási folyamatban a gőzök
lobbanáspontjánál 50 °C-kal alacsonyabb hőmérsékletig melegednek
0,7

"

6. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

"6. melléklet a 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Lakó- és közösségi épületek, épületrészek normatív tűzterhelési értékei

AB
SorszámAz épület rendeltetéseNormatív tűzterhelés,
az épületszerkezetek éghető anyagai
nélkül
(P) MJ/m2
1.ABC-áruház400
2.Autóalkatrész bolt300
3.Autószalon200
4.Bank300
5.Bevásárlóközpont400
6.Borozó, borpince80
7.Bőráru, bőrdíszmű700
8.Bútorbolt, bútoráruház600
9.Bútorkiállítás500
10.Cipőbolt500
11.Dohánybolt500
12.Ernyőbolt, ernyőjavító300
13.Eszpresszó300
14.Édességbolt800
15.Ékszerbolt300
16.Étterem300
17.Festékbolt1000
18.Filmszínház300
19.Fodrászat400
20.Gépipari kiállítás80
21.Gumiáru szaküzlet600
22.Gyermekotthon400
- raktárak600
23.Gyógyszertár800
- raktárak1000
24.Háztartási bolt800
25.Háztartásikészülék-szaküzlet300
26.Hús- és hentesáru40
27.Illatszerbolt1000
28.Iroda (államigazgatás)600
29.Iroda (üzemi)1000
30.Iroda (kereskedelmi)800
31.Iskola (tanterem, iroda)300
- könyvtár800
- szertár400
32.Italárubolt600
33.Játékbolt500
34.Kenyér- és péksütemény bolt300
35.Kórház (betegszobák, irodák)300
- laboratóriumok400
- kötszer-, fehérneműraktár800
36.Könyvesbolt1000
37.Könyvtár2000
38.Lakások400
39.Mozi (lásd filmszínház)
40.Múzeum400
41.Óra- és ékszerbolt300
42.Orvosi rendelő200
43.Óvoda, bölcsőde - raktárak300
500
44.Öltöző, faszekrényes400
45.Öltöző, fémszekrényes200
46.Öltöző, fogasos500
47.Panzió300
48.Papír- és írószerbolt700
49.Postahivatal400
50.Rádió-televízió szaküzlet400
51.Régiségbolt, antikvárium700
52.Rövidáru szaküzlet700
53.Ruházati bolt600
54.Ruhatár800
55.Söröző100
56.Sport- és játékszerbolt800
57.Számítóközpont400
58.Szálloda, kollégium,
munkásszállás
- szobák500
- szolgáltató rész400
- ruharaktárak700
59.Színház, művelődési ház
- nézőtér500
- ruhatár800
- színpad500
- díszlettároló1000
60.Szociális otthon350
61.Szőnyegbolt800
62.Takarékpénztár300
63.Templom200
64.Textilbolt600
65.Üveg-porcelán üzlet200
66.Üzemi étkezde300
67.Vas- és edénybolt300
68.Vetőmagbolt600
69.Vendéglő300
70.Virágüzlet80
71.Zeneműbolt300
72.Zöldség- és gyümölcsbolt200

"

7. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

"7. melléklet a 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Ipari és szolgáltató tevékenység normatív tűzterhelési értékei

AB
SorszámA technológia megnevezéseNormatív tűzterhelés,
az épületszerkezetek éghető anyagai
nélkül
(P) MJ/m2
1.Acélárugyártás200
2.Acélolvasztó40
3.Autójavító (szerelés)300
4.Autókarosszéria200
5.Autólakkozó500
6.Ácsüzem700
7.Betonelemgyártás50
8.Bőrgyártás500
9.Bútorgyártás (fabútorok)500
- bútorlakkozó500
10.Bútorgyártás (fém)300
11.Cipőgyártás500
12.Cukorgyártás800
13.Csokoládégyártás400
14.Csokoládécsomagolás800
15.Dohánygyártás200
- dohánycsomagoló600
16.Ecetgyártás80
- ecetsav200
17.Ecset- kefe- seprűgyártás700
18.Enyvüzem800
19.Élelmiszer-csomagolás800
20.Élesztőgyártás800
21.Épületasztalos üzem800
22.Étkezési zsír olvasztó1000
23.Étolaj gyártás1000
24.Faforgácslap gyártás300
25.Faforgács-felületképzés800
26.Faipari -fűrészüzem400
- faszárító800
- faforgácsoló500
- faimpregnálás3000
- faipari gyártmányok500
- furnérgyártás800
- faárulakkozó500
27.Fedéllemezgyártás2000
28.Fénycső- és izzógyártás300
29.Fénymásolás400
30.Festék- és lakkgyártás5000
31.Festékkeverő üzem2000
32.Filmáru gyártás800
33.Filmkópia (vágás, hangosítás, szinkronizálás)600
34.Filmlaboratórium (hívás, nagyítás)300
35.Fonoda
- fonodai gépterem300
- farkasolás (tépés)300
- orsózó600
- gyapjúfonó600
- cérnázó300
36.Galvanizáló200
37.Gépkocsitároló (személygépkocsi) 5 db-ig300
38.Gépkocsitároló 5 db felett200
39.Gipszgyártás80
40.Gumiárugyártás- és javítás600
41.Gumivulkanizálás1000
42.Gyertyagyártás1000
43.Hajógyártás
- fa, műanyag600
- fém200
44.Hangszergyártás fából600
45.Hanglemezgyártás600
46.Háztartási vegyi áru2000
47.Hordógyártás600
48.Hullámpapírgyártás800
49.Huzalgyártás
- szigetelt300
- nem szigetelt80
50.Hűtőház
- gyümölcs, zöldség400
- hús, tejtermék1000
- olaj, zsír2000
51.Írószergyártás500
52.Játékgyártás (fa, műanyag)500
53.Játékterem100
54.Jutagyártás500
55.Kakaóporgyártás800
56.Kábelgyártás (acél)-
57.Kárpitozott bútor (habanyag nélkül)500
58.Kávépörkölő400
59.Kátránytermékek800
60.Kefe- és seprűgyártás700
61.Keményítőgyártás2000
62.Kesztyűgyártás500
63.Kittgyártás1000
64.Kosárfonás és egyéb háncsfonás400
65.Kötszergyártás400
66.Laboratóriumok
- orvosi200
- vegyi500
- villamos200
- foto100
- fémipari100
- fizikai200
- fogtechnikai300
67.Likőrgyártás400
68.Linóleumgyártás500
69.Magnetofon-, képmagnó- átjátszás400
70.Malom2000
71.Műanyagfeldolgozás és gyártás
- alapanyaggyártás3000
- műgyantagyártás3000
- műanyag keménylemez800
- műbőrgyártás100
- műbőr termék400
- műanyaghegesztés700
- fröccsöntés500
- műanyagszabás400
- műanyaghab termék gyártás600
- műszálgyártás600
- műselyemgyártás300
72.Műtrágyagyártás200
73.Mustárgyártás400
74.Műterem (festő)500
75.Nádfonat-, nádpallógyártás400
76.Nyomdai gépterem300
- csomagoló2000
77.Órajavítás300
78.Ostyakészítő300
79.Öntvényasztalos600
80.Papírkartongyártás800
81.Parafagyártás500
82.Parkettagyártás2000
83.Ragasztóanyagok (oldószer)1000
84.Rétegelt lemez gyártása800
85.Sütöde1000
86.Szabóság500
87.Szappangyártás400
88.Szemétégető200
89.Szűcsüzem500
90.Tejfeldolgozó100
91.Tejkondenzálás200
92.Tej porgyártás300
93.Televízió-gyártás300
94.Televízió-stúdió300
95.Természetes gyanta feldolgozása3000
96.Tervezőiroda1000
97.Textilüzem
- gépterem (általános)300
- kikészítő300
- fehérítés500
- vasalás500
- nyomás, festés500
- varrás300
- csomagolás600
- gyapjútakaró700
- ágynemű500
- juta400
- ruhaanyag500
- selyem300
- csipke300
- horgolt, kötött áru300
98.Üveggyártás80
99.Üvegfúvás200
100.Vatta (gyapot) készítés300
101.Vegytisztítós2000
102.Viaszáruk gyártása1000
103.Viaszos vászon700
104.Villamosgép-gyártás400
105.Villamosmotor-gyártás300
106.Villamoskészülék-gyártás400
107.Villamosgép-javító500
108.Zöldség-gyümölcs szárító700

"

8. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Az R7. 1. mellékletének 29. sora helyébe a következő sor lép:

[Tűzvédelmi szabálytalanságTűzvédelmi bírság legkisebb
mértéke
(Ft)
Tűzvédelmi bírság legnagyobb
mértéke
(Ft)]
"29.Ha az üzemeltető - aláírt megállapodással,
megbízással dokumentálva - megfelelő szervezettel,
illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező
személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem
gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol
ezt jogszabály előírja
100 000500 000"

9. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

1. Az R8. 1. melléklet 1. cím 7. pont 7.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7.2. a kockázati osztályba, valamint az anyagok tűzveszélyességi osztályba sorolására vonatkozó előírásokat,"

2. Az R8. 2. melléklet I. cím 1. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"f) a kockázati osztály és az anyagok tűzveszélyességi osztályának megállapítása;"

3. Az R8. 2. melléklet II. cím 1. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"f) a kockázati osztály és az anyagok tűzveszélyességi osztályának megállapítása;"

10. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

1. Az R9. 1. melléklet 4. pontja a következő 4.2.7. alponttal egészül ki:

"4.2.7. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban előírt követelmények teljesülését igazoló tűzvédelmi dokumentáció."

2. Az R9. 1. melléklet 5. pontja a következő 5.2.6. alponttal egészül ki:

"5.2.6. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban előírt követelmények teljesülését igazoló tűzvédelmi dokumentáció."

3. Az R9. 1. melléklet 8. pontja a következő 8.2.7. alponttal egészül ki:

"8.2.7. Tűzvédelmi dokumentáció."

11. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

1. Az R10. 3. melléklet 97. pontja helyébe a következő pont lép:

"97. A Munka- és környezetvédelmi, munkaszervezési feladatok megnevezésű, 10097-12 azonosító számú

szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat, a környezetvédelmi szabványok előírásait

Betartja a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi előírásokat

Szelektíven tárolja a keletkezett hulladék anyagokat

Ellenőrzi az egyéni és kollektív védőeszközök használhatóságát

Szakszerűen használja az egyéni és kollektív védőeszközöket

Részt vesz a minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, egészségvédelmi, tűzvédelmi oktatásokon, szükségszerűen vizsgát is tesz azokból

Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát

Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában

Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi

Foglalkoztatási, műszakváltási és gépkezelési beosztást készít, betartását ellenőrzi

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

szakmai ismeretek:

Munkavédelem célja, alapfogalmai, munkavédelem szervezeti és jogi kérdései, munkavégzés tárgyi és személyi feltételei

Foglalkozás-egészségügy, foglalkozási ártalmak és megbetegedések

Laboratóriumok általános rendje

Vegyipari üzem általános rendje, a közlekedési és biztonsági utak kijelölésének előírásai

Egyéni és kollektív védőeszközök használata

Veszélyt jelző szimbólumok, munkahelyi biztonsági táblák

Vegyi anyagok biztonságtechnikája, P és H mondatok

Biztonsági adatlapok

Nyomástartó edények biztonsági szabályzata és előírásai

Csövek, készülékek, gázpalackok szabványos színjelölése

Elektromos hálózat szabványos jelölései

Tűzvédelmi fogalmak, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok, anyagok tűzveszélyességi osztályba sorolása, valamint a kockázati osztály meghatározása

Tűzoltás anyagai, eszközei

Elsősegélynyújtási alapismeretek

Vegyi anyagok környezetre gyakorolt hatásai, légszennyezők, vizek szennyezői, vízminőségi adatok, talajszennyezések

Riasztási rendszer ismerete

Fizikai hatások: hő- és hősugárzás, zaj és rezgés

Szennyeződések megelőzése

Környezetkárosító anyagok, veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása és ártalmatlanítása

A dolgozók foglalkoztatásával, bérezésével és továbbképzésével kapcsolatos munkajogi kérdések

szakmai készségek:

Szakmai szöveg megértése írásban és szóban

Laboratóriumi munka védőeszközeinek használata

Veszélyhelyzet felismerése

Munka- és bérügyi dokumentumok kitöltése, használata

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Közérthetőség

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Értékelés

A környezet tisztán tartása"

2. Az R10. 3. melléklet 109. pontja helyébe a következő pont lép:

"109. Az Építőipari műszaki alapismeretek megnevezésű, 10109-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Az építési anyagok egyedi tulajdonságai alapján dönt ezek felhasználásáról, minősítéséről

Mintát vesz az építőanyagokból a vizsgálatokhoz

Mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyvet készít, értelmez

Használja a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközöket, műszereket

Műszaki rajzot készít

Síkmértani szerkesztéseket készít

Térbeli testeket síkban ábrázol: vetületben, axonometriában, perspektívában

Szabadkézi vázlatot készít, arányosít, mér, ellenőriz

Irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszt számítógéppel segített tervezői program felhasználásával

Biztosítja, biztosíttatja a munkaterület balesetmentességét

Ellenőrzi az egyéni munkavédelmi eszközöket és azok használatát

Betartja, betartatja a munkabiztonsági előírásokat, jogszabályokat

Közreműködik a veszélyforrások és az egészségre ártalmas tényezők felmérésében

Baleset, illetve vészhelyzet esetén megfelelően intézkedik

Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt, oktatást tart

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

szakmai ismeretek:

Építőanyagok fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságai

Természetes kövek csoportosítása, tulajdonságai

Agyaggyártmányok, felhasználási területei

Kötőanyagok jellemző tulajdonságai, felhasználási területei

Aszfalt termékek jellemző tulajdonságai, felhasználási területei

Adalékanyag jellemző tulajdonságai, felhasználási területei

Betonok jellemző tulajdonságai, szállítása és utókezelése

Előregyártott beton és vasbeton termékek, felhasználási területei

Habarcsok jellemző tulajdonságai, felhasználásuk szerinti csoportosítása

Építőipari faáruk, felhasználási területük, faanyagok védelme

Fémgyártmányok jellemző tulajdonságai, alkalmazási feltételeik

Műanyag gyártmányok, felhasználási területei

Festő- és mázolómunkák anyagai

Építési üvegek jellemző tulajdonságai, felhasználási területei

Szigetelőanyagok, felhasználási területei

Építőiparban alkalmazott segédanyagok és felületképzők

Laboratóriumi vizsgálatok

Építés helyszínén mintavétel, építőanyag vizsgálata

Építőanyagok fizikai, és szilárdságtani vizsgálatai

Műszaki ábrázolás szabályai

Síkidomok, testek ábrázolása

Rajzi eszközök és jelölések, szabványírás

Mértani ismeretek és szerkesztések

Színelmélet

Engedélyezési és kiviteli tervek

Munkabiztonsági, balesetvédelmi és elsősegély-nyújtási előírások

Egyéni védőruhák, védőfelszerelések használata

Tűzvédelem, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok raktározása, szállítása, kezelése

Környezetvédelem

Munkavédelmi jogszabályok

szakmai készségek:

Építőanyag-laboratóriumi eszközök használata

Laboratóriumi jegyzőkönyvek értelmezése és készítése

Műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése

Szakmai szoftverek használata

Munkavédelmi jelképek értelmezése, egyéni védőeszközök használata és kollektív védelem megoldásai

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Döntésképesség

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Konszenzuskészség

Kommunikációs rugalmasság

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés"

3. Az R10. 3. melléklet 234. pontja helyébe a következő pont lép:

"234. A Kárpitozás alapjai megnevezésű, 10234-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kárpitos műhely baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásait betartja

Kéziszerszámokat használ

Kárpitos alap- és kézi gépek használ

Kézi, gépi szerszámok használatára vonatkozó előírásokat betartja

Egyéni védőberendezéseket, védőfelszereléseket használ

Anyagot, segédeszközt előírásszerűen tárolja

Kézi alapműveleteket alkalmaz

Bontási műveleteket végez, tanulmányoz

Az anyagok újrahasznosítási lehetőségeit alkalmazza

Állványszerkezetet ellenőrzi, tanulmányozza

Faipari alapszerkezetekre ráépít

Kárpitozást végez, módszereit tanulmányozza

Technológiai sorrendiséget és a méretezés szabályait betartja

Tartószerkezeteket kiválaszt, készít, szerel

Bútorrugós alapot készít

Rugótestet alkalmaz

Párnázó anyagokat választ

Anyagokat kézzel, géppel szab, varr, szegez, ragaszt

Ergonómiai szempontok szerint kárpitozást felépít

Párnázatokat alakít, készít

Bevonó anyagot választ, rögzít

Méretvétel után szabástervet, sablont készít

Díszítő elemeket megfelelően kiválaszt, alkalmaz

Késztermék esztétikai megjelenését, funkció teljesítését ellenőrzi

Bútorstílusokat felismer

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Munkavégzés szabályai

Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

Szerszámok, kéziszerszámok

Gépkönyv, kezelési, szerelési és karbantartási utasítások

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések

Tűzoltó berendezések, eszközök

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és tárolásuk

Anyag és gyártástechnológiák

Alap-, segéd- és díszítő anyagok

Kárpitozás alapgépei

Bútorstílusok

Műszaki rajz, szakrajz

szakmai készségek:

Olvasott és hallott szakmai és köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi és szakmai szöveg fogalmazása írásban

Szabadkézi és műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése

Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Figyelem

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Együttműködő készség

Kommunikációs készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyénvaló alkalmazása"

4. Hatályát veszti az R10. 3. mellékletének 351. pontjában az "Elkészíti az intézmény és egységei tűzveszélyességi besorolását" szövegrész.

5. Az R10. 3. melléklet 395. pontja helyébe a következő pont lép:

"395. A Tűzvédelmi előadó feladatai megnevezésű, 10396-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Vizsgálja, értékeli a létesítmények tűzvédelmi szempontból fontos paramétereit Azonosítja a főbb tűzveszélyeket

Meghatározza a tűzoltó készülékek, felszerelések fajtáját, számát, helyét

Meghatározza a tűzoltás, mentés feltételeit és figyelemmel kíséri azok biztosítását

Számítással ellenőrzi a kiürítés feltételeit és figyelemmel kíséri a biztosítását

Elkészíti és naprakészen tartja a tűzvédelmi szabályzatot és a tűzriadó tervet

Végzi a munkavállalók tűzvédelmi oktatását, továbbképzését és a tűzvédelmi tájékoztatást

Segíti a létesítményi tűzoltók és a tűzvédelmi szervezet tagjainak felkészítésért

Megszervezi a tűzriadó terv gyakoroltatását

Részt vesz a tűzvédelmi szervezet munkájában

Felügyeli és segíti a telephelyek tűzvédelmi szervezetének munkáját

Szervezi és felügyeli a tűzvédelmi belső ellenőrzés működését

Ellenőrzi a létesítmények területén a tűzvédelmi követelmények érvényesülését

Ellenőrzi és nyilvántartja az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységeket

Felkészíti a létesítményt és a munkaszervezetet a hatósági tűzvédelmi ellenőrzésre

Hiányosság esetén megteszi, illetve kezdeményezi a szükséges intézkedéseket

Figyelemmel kíséri a beruházások és fejlesztések tűzvédelmi vonatkozásait

Vezeti, készíti és kezeli a létesítmények tűzvédelmi iratait, nyilvántartásait

Tervezi és szervezi az időszakos vizsgálatok, karbantartások ütemezését, nyilvántartását

Munkakapcsolatot tart a katasztrófavédelmi és tűzoltó szervekkel

Kezdeményezi és végzi a bejelentési kötelezettségek teljesítését

Munkakapcsolatot tart a tűzvédelmi szolgáltatókkal

Együttműködik a helyi társ biztonsági szervezetekkel és valamennyi munkahely vezetőjével

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Igazgatási és jogi alapfogalmak

A tűzvédelmi kötelezettségek és kötelezettek

A tűz elleni védekezés szervezeti és irányítási rendszere

A tűzvédelmi hatósági és szakhatósági jogkörök

A tűzvédelemben alkalmazott szankciók alkalmazása

A tűzvédelmi szolgáltatások és igénybevételük alkalmazása

A gazdálkodó szerv tűzvédelmi kötelezettségei

A gazdálkodó szerv tűzvédelmi szervezete, megszervezése és működése

A tűzvédelmi viszonyok szabályozása, szervezése

A tűzvédelmi iratok készítése és kezelésük

A biztonsági felülvizsgálatok tervezése, szervezése

A tűzvédelmi ellenőrzés szabályainak és módszereinek alkalmazása

A tűzvédelmi oktatás, továbbképzés, tűzvédelmi tájékoztatás végzése, szakvizsga kötelezettségek szervezése

Veszélyes anyagok tulajdonságai, jelölései, adatbázisaik használata

A tűzvédelmi kockázatok megítélése, tűzvédelmi veszélyértékelések elkészítése

Az építési termékek, építményszerkezetek, építmények tűzvédelmi jellemzői és módosításuk

A tűzvédelmi dokumentáció ellenőrzése

Az elhelyezés tűzvédelmi szabályainak érvényesítése

Az épületgépészet létesítési és használati követelményeinek biztosítása

A tűzoltás, műszaki mentés feltételeinek biztosítása

A tűzvédelmi berendezések létesítése, használata és üzemeltetése

A használat tűzvédelmi szabályai és azok érvényesítése

A tömegtartózkodásra szolgáló építmények, szabadterek tűzvédelme

A menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló épületek tűzvédelme

A rendezvények tűzvédelmének biztosítása

Az égés fizikai, kémiai jellemzői és a tűz paraméterei

A tűzoltás módja és anyagai

A tűzoltás, mentés szervezete, szervezése és irányítása

A tűzoltás eszközei, készülékek és szakfelszerelések készenlétben tartása

Munkabiztonsági követelmények és védőeszközök használata

szakmai készségek:

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvezetű íráskészség, írásbeli és szóbeli fogalmazókészség

Helyszínrajzok, alaprajzok tűzvédelmi alapú értelmezése

Számolási készség

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Önállóság

Szorgalom, igyekezet

Társas kompetenciák:

Határozottság

Fogalmazó készség

Meggyőzőkészség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés"

6. Az R10. 3. melléklet 1272. pontja helyébe a következő pont lép:

"1272. A Papírgyártás és -feldolgozás megnevezésű, 11317-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Anyagelőkészítő berendezéseket kezel (rostos féltermékeket felold, tisztít, őröl, osztályoz, beállítja a hígítás és az anyagösszetétel célértékeit)

Anyagelőkészítői gyártási utasításokat értelmez és végrehajt, gyártásközi minőségellenőrzést végez, folyamatot felügyel, szükség szerint beavatkozik

Technológiai utasítás szerint beállítja a papírgépet és felügyeli a papírgyártási folyamatot a papírgép közelítő, szita, prés, szárító és befejező szakaszán

Papírmintát küld a laborba, majd a papírvizsgálati minőségi bizonylat alapján korrekciókat végez, hibás papír esetén selejtez

Papírgépi folyamatszabályozó számítógépet kezel

Vágógépi méretbeállítást végez, papírtekercset vág, papírtekercs csomagolást, pántolást végez, tekercsminőséget ellenőriz

Ívvágógépi méretbeállítást végez, ívet vág, ívminőséget ellenőriz, azonosító és termelési adatokat rögzít, íves árut csomagol, pántol, azonosítót elhelyez

Beállítja a simítógépet, simítást végez, papírtekercseket kezel

Hullámlemezgépi gyártási utasítást és programot értelmez

Előkészíti, beállítja, kezeli és felügyeli a hullámlemez gyártó gépsort és a szükséges papírt és segédanyagot

Előkészíti az anyagot és a segédanyagot (ragasztó, festék, fűződrót stb.), valamint a segédeszközöket (nyomóforma, kimetsző szerszám stb.)

Beállítja és üzemelteti a hullámlemez- flexonyomógépet

Beállítja és üzemelteti a síkkimetszőgépet, a rotációs kimetszőgépet, valamint a nyomó-, a résvágó, a rotációs kimetsző- és a ragasztógépet

Beállítja és üzemelteti a zsák-, zacskó-, tasak-, hordtáskagyártó gépet

Beállítja és üzemelteti az egészségügyi- és kéztörlőpapír-gyártó gépet, papírzsebkendő-gyártó gépet, valamint a szalvétagyártó gépet

Beállítja és üzemelteti a borítékgyártó gépet és a füzetgyártó gépet

Beállítja és üzemelteti a kreppelő- és a színezőgépet

Beállítja és üzemelteti a kasírozógépet és a bevonó- és az impregnáló gépeket

Beállítja és üzemelteti a hengerdoboz-, papírcső-, papírhordó-gyártó gépet

Rakatoló-csomagoló gépet és hullámtermék-rakatrögzítő gépet kezel

Hullámtermék gyártási azonosító adatokat rögzít és elhelyez, gondoskodik a hullámpapírlemez félkész- és késztermékek továbbításáról

Közreműködik a papír- és a feldolgozott termékgyártó gép karbantartási és gépápolási műveleteiben

Használja/használtatja a munkavédelmi eszközöket, betartja/ betartatja a vegyszerek szakszerű kezelését

Szelektíven gyűjti/gyűjteti a hulladékokat, elvégzi/elvégezteti a veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtését

Együttműködik a megelőző és követő technológiai műveletet végzővel

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Elsődleges és másodlagos rostanyagok jellemzői és minősítése

Féltermékgyártás technológiái, gépei és anyagai

Cellulózgyártó berendezések típusai

Szennylúg-regenerálás folyamata, vegyi anyagai tulajdonságai

A papír tulajdonságaira ható segédanyagok tulajdonságai és adagolási módjai

A gyártási folyamatra ható adalékanyagok tulajdonságai és adagolási módjai

Rostos féltermék oldási technológiája

Őrlés technológiája, őrlésfok mérése

Péptisztítás, osztályozás technológiája

A papírgép felépítése, szerkezeti egységei

Lapképzési technológiák, korszerű lapképzési módok

Présszakasz felépítése, víztelenítés a présszakaszon

Szárítás technológiája és a szárítószakasz célberendezései

A papírfeltekercselés technológiája

A papírgépi vízrendszer tulajdonságai

Tekercsvágó- és áttekercselőgép működése

Simítógép és működése

A papírgépi számítógépes folyamatirányító rendszer

Papíripari termékek felosztása és jellemző tulajdonságaik

A papírfeldolgozó ipar segédanyagai és eszközei

Papírmázolás és -nemesítés segédanyagai, fajtái

Nyomdaipari technológiák

Papíripari anyagjellemzők és meghatározási módjaik, vizsgálati eredmények visszacsatolása és dokumentálása

Papíripari mérő- és szabályzó műszerek jellemzői

Papíripari anyagmozgató és szállító berendezések

Papíripari KIR

Biztonsági, munkavédelmi előírások, eszközök és használatuk

Papíripari MEBIR rendszerek

Munkavédelmi, biztonságtechnikai jelek

Tűzvédelem a papíriparban, ott folyó munkavégzés, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok

szakmai készségek:

Alapvető számítástechnikai ismeretek alkalmazása

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Gépkezelési készség

Gépészeti eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Terhelhetőség

Monotónia-tűrés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Konfliktusmegoldó készség

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Figyelemmegosztás

Gyakorlatias feladatértelmezés"

7. Az R10. 3. melléklet 1405. pontja helyébe a következő pont lép:

"1405. A Vegyipari munka- és környezetvédelem megnevezésű, 11458-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Betartja a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi előírásokat

Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat, a környezetvédelmi szabványok előírásait

Szelektíven tárolja a keletkezett hulladékanyagokat

Ellenőrzi az egyéni és kollektív védőeszközök használhatóságát

Szakszerűen használja az egyéni és kollektív védőeszközöket

Részt vesz a biztonságtechnikai, környezetvédelmi, egészségvédelmi, tűzvédelmi oktatásokon, szükségszerűen vizsgát is tesz azokból

Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát

Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: Szakmai ismeretek:

Munkavédelem célja, alapfogalmai, a munkavégzés tárgyi és személyi feltételei

Foglalkozás-egészségügy, foglalkozási ártalmak és megbetegedések

Laboratóriumok általános rendje

Vegyipari üzem általános rendje, a közlekedési és biztonsági utak használatának előírásai

Egyéni és kollektív védőeszközök használata

Veszélyt jelző szimbólumok, munkahelyi biztonsági táblák

Vegyi anyagok biztonságtechnikája, P és H mondatok

Biztonsági adatlapok

Nyomástartó edények biztonsági szabályzata és előírásai

Csövek, készülékek, gázpalackok szabványos színjelölése

Elektromos hálózat szabványos jelölései

Tűzvédelmi fogalmak, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok, anyagok tűzveszélyességi osztályba sorolása, valamint kockázati osztály meghatározása

Tűzoltás anyagai, eszközei

Elsősegély-nyújtási alapismeretek

Riasztási rendszer ismerete

Fizikai hatások: hő- és hősugárzás, zaj és rezgés

Szennyeződések megelőzése

Környezetkárosító anyagok, veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása és ártalmatlanítása

Szakmai készségek:

Szakmai szöveg megértése írásban és szóban

Laboratóriumi munka védőeszközeinek használata

Üzemi munka védőeszközeinek használata

Veszélyhelyzet felismerése

Személyes kompetenciák:

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Kapcsolatfenntartó készség

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás, hibaelhárítás

A környezet tisztán tartása"

12. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

1. Az R11. 1. melléklet 14. pontja a következő e) alponttal egészül ki:

"e) az a) és b) alpontokban meghatározott rendeltetéssel rendelkező és legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas vagy nettó 20 m2 alapterületet meg nem meghaladó - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény"

2. Az R11. 1. melléklet

a) 7. pontjában a "Kereskedelmi" szövegrész helyébe az "A 14. pont e) alpontjában és a 30. pontban foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi," szöveg,

b) 13. pontjában a "vagy teljesítménynyilatkozattal és műszaki specifikációval" szövegrész helyébe a "- vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal -" szöveg,

c) 30. pontjában a "Magasles" szövegrész helyébe az "A 7. pontban és a 14. pont e) alpontjában foglaltak figyelembevételével a magasles" szöveg

lép.

3. Az R11. 5. melléklet VI. cím 1. pontjának 1.1.1. alpontja helyébe a következő alpont lép:

"1.1.1. a kockázati osztályba sorolásra,"

4. Hatályát veszti az R11. 5. melléklet VI. cím 1. pont 1.1.4. alpontja.

5. Az R11. 6. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép:

ABCDE
(Bevonás és közreműködés feltétele)(Szakkérdés)(Hatósági eljárás)(Első fokon eljáró hatóság)(Másodfokon eljáró hatóság)
7A következő esetekben:
1. KK, MK mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén,
2. AK mértékadó kockázati osztályba tartozó
- lakó- és üdülőépület,
- nevelési, oktatási , szociális rendeltetést tartalmazó épület,
- összes építményszint nettó alapterülete az 500 m2-t meghaladó épület
esetén,
Az építmény
kialakítására
vonatkozó
tűzvédelmi
előírások
betartatása.
a) építési,
b) összevont,
c) az engedély
hatályának
meghosszabbítási,
d) használatbavételi,
e) fennmaradási,
f) országos építési
követelményektől
a tűzvédelmi hatósági
feladatokat ellátó
szervezetekről,
a tűzvédelmi bírságról
és a tűzvédelemmel
foglalkozók
kötelező élet- és
balesetbiztosításáról
szóló
a tűzvédelmi hatósági
feladatokat ellátó
szervezetekről,
a tűzvédelmi bírságról
és a tűzvédelemmel
foglalkozók
kötelező élet- és
balesetbiztosításáról
szóló
3. NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagyvaló eltérésikormányrendeletkormányrendelet
üdülőépület kivételével, amelynekengedélyezésiszerinti első fokonszerinti másodfokon
- az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2eljáráseljáró tűzvédelmieljáró tűzvédelmi
és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettószakhatóságszakhatóság
alapterülete nagyobb, mint 50 m2,
- az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2,
4. Megfelelőség igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek
esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű,
tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, és legfeljebb 180 napig fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos,
szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló
építmény,
b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
ha az az OTSZ szerinti állvány jellegű építmény és több mint 50 fő egyidejű
tartózkodására alkalmas és nettó alapterülete 20 m2-t meghaladja.

Tartalomjegyzék