34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról

A Kormány a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § (3) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. és 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. és a 13. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános szabályok

1. § (1) A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a szerinti, 2014. január-november hónapra számfejtett ágazati pótlékhoz és annak közterheihez kapcsolódóan

a) a helyi önkormányzat részére,

b) a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó részére, ha

ba) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. vagy 9. melléklete alapján állami támogatásban részesül, vagy

bb) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján támogatásban részesül és a 2014. évre érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik

[a ba) és a bb) alpont szerinti személy a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó], és

c) a központi költségvetési szerv és a köztestületi költségvetési szerv részére

[az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: fenntartó].

(2) A fenntartó a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. 15/A. §-a szerinti ágazati pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

(3) Nem nyújtható támogatás az ágazati pótléknak a Kjtvhr. 5. számú mellékletében meghatározott összegén felül nyújtott összege és annak közterhei kifizetéséhez.

(4) A támogatás kizárólag a 2014. évi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett ágazati pótlékra, továbbá annak ténylegesen megfizetett közterheire használható fel. A támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

2. A helyi önkormányzatok támogatása

2. § (1) A központi költségvetés előleget biztosít a helyi önkormányzat részére a 2014. januárra és februárra fizetendő ágazati pótlék 2014. március hónapban történő kifizetéséhez.

(2) A kincstár helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: igazgatóság) 2014. február 27-éig adatot szolgáltat a 2014. január és február hónapra számfejtett ágazati pótlék - kifizetőt terhelő közterhekkel növelt - bruttó összegéről a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére az 1. mellékletben, továbbá a helyi önkormányzat részére a 2. mellékletben meghatározott adattartalommal.

(3) A kincstár az előleg összegét a 2014. márciusi kifizetésekkel egyidejűleg - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter legkésőbb 2014. március 3-ai utalványozása alapján - egy összegben folyósítja.

3. § (1) A helyi önkormányzat a támogatást éven belüli elszámolási kötelezettséggel negyedévente igényelheti az igazgatóság útján. A támogatási kérelem és elszámolás benyújtásának határideje

a) a II. negyedévi kifizetésekre és az előleg elszámolására: 2014. március 14.,

b) a III. negyedévi kifizetésekre és a II. negyedév elszámolására: 2014. június 13.,

c) a IV. negyedévi kifizetésekre és a III. negyedév elszámolására: 2014. szeptember 12.,

d) a IV. negyedév elszámolására: 2014. december 10.

(2) A támogatási kérelmet a 3. melléklet szerinti adatlap kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott két eredeti példányának az igazgatósághoz történő megküldésével lehet postai úton benyújtani. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyi önkormányzat a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben a kérelmet az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti határnapon éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb az azt követő munkanapon postára adta. E határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.

(3) Az igazgatóság a támogatási kérelmet és az elszámolást a központosított illetményszámfejtési rendszer adatainak figyelembevételével vizsgálja felül.

4. § (1) A kincstár a 3. § szerint benyújtott támogatási kérelmek adatait összesíti, és az összesített adatokat a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére megyénként, településsoros bontásban - elektronikus úton - megküldi

a) a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási kérelem, elszámolás esetében 2014. március 31-éig,

b) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási kérelem, elszámolás esetében 2014. június 30-áig,

c) a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatási kérelem, elszámolás esetében 2014. szeptember 29-éig,

d) a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti elszámolás esetében 2014. december 17-éig.

(2) A támogatást a kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszter

a) a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási kérelem esetében 2014. április 4-éig,

b) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási kérelem esetében 2014. július 4-éig,

c) a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatási kérelem esetében 2014. október 3-áig,

d) ha a 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott elszámolás szerint a IV. negyedévi tényleges kifizetések az igényelt támogatást meghaladják, a különbözet tekintetében 2014. december 19-éig

történő utalványozása alapján folyósítja.

5. § A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2014. december 31-ei fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.

3. A nem állami szociális fenntartók támogatása

6. § (1) A nem állami szociális fenntartó a támogatás iránti kérelmet az e célra rendszeresített, a miniszter által jóváhagyott és a kincstár honlapján közzétett adatlapon a kincstár nem állami szociális fenntartó székhelye szerinti területi szervéhez (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: igazgatóság) 2014. február 24-éig nyújthatja be.

(2) A támogatási kérelem tartalmazza

a) a nem állami szociális fenntartó nevét, székhelyét és adószámát,

b) az engedélyes nevét, címét és ágazati azonosítóját, továbbá ha az engedélyes telephely, a szolgáltató, intézmény székhelyét és annak ágazati azonosítóját,

c) szolgáltatás típusonként a fizetési fokozatok és fizetési osztályok foglalkoztatottak szerinti megosztásának bemutatását.

(3) Ha az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti nem állami szociális fenntartó finanszírozási szerződésben feltüntetett adatai megváltoztak, az igényléshez csatolnia kell

a) a nem állami szociális fenntartó

aa)[1] képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját, ha a nem állami szociális fenntartó a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti cég,

ab) képviseletére jogosult személy, illetve az egyéni vállalkozó közjegyző által hitelesített aláírásmintáját, ha a nem állami szociális fenntartó nem az aa) alpont szerinti személy,

b) ha a nem állami szociális fenntartó

ba) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerint nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást,

bb) az Ehtv. szerint nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy, a belső egyházi jogi személy jogi személyiségének igazolására jogosult személy nyilvántartásba vételéről szóló igazolást és az ilyen személy által az Ehtv. szerint nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy jogi személyiségéről kiállított - 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített - igazolást,

c) egyéni vállalkozó nem állami szociális fenntartó esetén

ca) az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt,

cb) az egyéni vállalkozói igazolvány egyszerű másolatát, vagy

cc) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő bejelentkezéséről, illetve változásbejelentéséről kiállított, a nem állami szociális fenntartó hatályos adatait tartalmazó igazolást,

d) a nem állami szociális fenntartónak a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett hatályos adatairól kiállított, három hónapnál nem régebbi kivonatot, ha a fenntartó civil szervezet, alapítvány vagy közalapítvány.

(4) Ha a (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti dokumentumokat az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti nem állami szociális fenntartó a cégbírósághoz benyújtotta, és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, az igazgatóság azt a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(5) A támogatás biztosítására a nem állami szociális fenntartónak csatolnia kell a támogatási kérelméhez a valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó nyilatkozatot.

(6) Ha a nem állami szociális fenntartó

a) támogatásra való jogosultsága év közben keletkezik, vagy

b) az (1) bekezdés szerinti határidőt elmulasztotta,

a támogatási kérelmet az adott negyedév utolsó hónapjának 20. napjáig, a negyedik negyedévben legkésőbb 2014. november 10-éig nyújthatja be. A kérelemre a 7. § (1)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a kincstár a döntési listát a negyedévet követő hónap 10. napjáig, a negyedik negyedévben november 30-áig küldi meg a miniszternek. A támogatás az a) pont szerinti esetben a jogosultság kezdő időpontjától, a b) pont szerinti esetben 2014. január hónapra visszamenőlegesen jár.

7. § (1) A kincstár a támogatási kérelmet szabályszerűségi szempontból megvizsgálja és szükség esetén legfeljebb 3 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra történő felhívást ad ki.

(2) A kincstár a felülvizsgált, összesített támogatási kérelmek alapján a támogatást kérelmező nem állami szociális fenntartók adatait és a támogatás összegét tartalmazó döntési listát készít, és azt 2014. március 10-éig megküldi a miniszternek. A döntési lista nem terjed ki arra a nem állami szociális fenntartóra, aki az (1) bekezdés szerinti felhívásnak nem tett eleget vagy azt nem megfelelően teljesítette. Erről a kincstár a nem állami szociális fenntartó részére megküldött értesítő levél másolatának megküldésével tájékoztatja a minisztert.

(3) A döntési lista miniszter általi aláírása kötelezettségvállalásnak minősül. E támogatás szempontjából támogatói okiratnak minősül a döntési lista, ha abból a támogatás kedvezményezettje, a támogatás mértéke és a támogatásra vonatkozó egyoldalú akaratelhatározás kitűnik.

(4) A miniszter a kedvezményezettekre vonatkozó döntési listát az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

(5) A támogatást a kincstár a miniszter utalványozása alapján havonként támogatási előlegként minden hónap 20. napjáig folyósítja a nem állami szociális fenntartó fizetési számlájára. A 6. § (6) bekezdésében meghatározott esetben a támogatás folyósítására a jogosultság kezdő időpontjától a folyósítás idejét megelőző hónapokra számított támogatás tekintetében egy összegben, a támogatás időtartamának hátralévő részében havi ütemezésben, egyenlő mértékben kerül sor. Ha a támogatás időtartamából egy hónap vagy annál kevesebb van hátra, a támogatás kifizetésére egy összegben kerül sor.

(6) A 2014. január és február hónapra együttesen járó első támogatási előleg folyósítására legkésőbb 2014. március 20-áig kerül sor.

8. § (1) A nem állami szociális fenntartó a támogatási kérelem módosítását negyedévente egyszer, a negyedév utolsó hónapjának 20. napjáig, a negyedik negyedévben legkésőbb november 10-éig a 6. § (1) bekezdése szerint kezdeményezheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemre a 7. § (1)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a kincstár a döntési listát a negyedévet követő hónap 10. napjáig, a negyedik negyedévben november 30-áig küldi meg a miniszternek. A döntési lista miniszteri aláírását követően a kincstár a támogatás módosított összege szerint korrigált támogatási előleget folyósítja a miniszter utalványozása alapján a nem állami szociális fenntartó fizetési számlájára.

(3) A nem állami szociális fenntartó - a személyében bekövetkező változás esetén - a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kérheti a támogatási kérelem (1) és (2) bekezdés szerinti módosítását.

9. § (1) A nem állami szociális fenntartó az igénybe vett támogatásról 2015. január 31-éig, a támogatásra való jogosultsága megszűnése esetén a megszűnést követő 15 napon belül a miniszter által e célra rendszeresített, a kincstár honlapján közzétett adatlapon számol el.

(2) A nem állami szociális fenntartó az elszámolásában többlettámogatást igényelhet. Az elszámolásból adódó többlettámogatást a kincstár a miniszter utalványozását követő 20 napon belül folyósítja.

(3) Ha a nem állami szociális fenntartó

a) az elszámolást határidőben nem nyújtja be,

b) a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, vagy

c) az elszámolás hibás benyújtása esetén határidőben nem tesz nyilatkozatot,

és a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján az elszámolásról nem lehet dönteni, az igazgatóság írásban felhívja a fenntartót, hogy kötelezettségének a felhívás közlését követő 8 napon belül tegyen eleget.

(4) Az igazgatóság a benyújtott elszámolásokat megvizsgálja, megyénként és nem állami szociális fenntartónként összesíti, és 2015. február 28-áig megküldi a miniszternek. Az elszámolások elfogadásáról a miniszter 2015. március 31-éig dönt, döntését a kincstár útján közli a kedvezményezettel.

4. A központi költségvetési szervek és a köztestületi költségvetési szervek igénylése

10. § (1) A központi költségvetési szerv - a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kivételével - és a köztestületi költségvetési szerv támogatására a 6. § (1) és (2) bekezdését, a 7. § (1)-(4) bekezdését, a 8. §-t és a 9. §-t kell alkalmazni a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel.

(2) A központi költségvetési szerv és a köztestületi költségvetési szerv a támogatási kérelmet, a támogatási kérelem módosítását és az elszámolást a miniszterhez nyújtja be.

5. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 12. § 2014. március 1-jén lép hatályba.

12. §[2]

13. §[3]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelethez

MEGYEI ÖSSZESÍTŐ
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó
támogatási előleg utalványozásához
Megye kódja / sorszám:/
neve:
ÖnkormányzatHelyi önkormányzat által
fizetendő ágazati pótlék
kifizetőt terhelő, közterhekkel
növelt bruttó összege
(Ft)
Előleg összege
(Ft)
(4+5)
Sor-
szám
KSH
kódja
Neve2014.
január
2014.
február
123456
Megye összesen:
...............................,...... év .............hó.......nap
P.H.
..................................
igazgató

2. melléklet a 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelethez

Adatszolgáltatás
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó
támogatási előleg elszámolásához
Helyi önkormányzatneve:
címe:
törzsszáma:
adószáma:--
pénzügyi körzet:KSH kód:
Költségvetési szervHelyi önkormányzat által fizetendő ágazati
pótlék
kifizetőt terhelő, közterhekkel növelt
bruttó összege
(Ft)
Előleg összege
(Ft)
(4+5)
Sor
szám
PIR
törzsszáma
Neve2014. január2014. február
123456
Helyi
önkormányzat
összesen:
....................................................,...............év..........................hó...................nap
P. H.
.....................................
igazgató

3. melléklet a 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelethez

A támogatás iránti kérelem és elszámolás benyújtására szolgáló adatlap kötelező adattartalma

1. A fenntartóval és a szolgáltatóval kapcsolatos adatok:

1.1. a fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma és elérhetősége,

1.2. a fenntartó képviselőjének és kapcsolattartójának neve, beosztása és elérhetősége,

1.3. a fenntartó és - ha a szolgáltató saját fizetési számlával rendelkezik - a szolgáltató magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számláinak száma és a pénzforgalmi szolgáltatók neve,

1.4. az engedélyes neve, címe és ágazati azonosítója, továbbá ha az engedélyes telephely, a szolgáltató székhelye és annak ágazati azonosítója,

1.5. ha a szolgáltató a fenntartótól különböző adószámmal rendelkezik, a szolgáltató adószáma,

1.6. a szolgáltató vezetőjének neve és elérhetősége,

1.7. nyilatkozat arról, hogy a fenntartó megfelel a költségvetési támogatás nyújtására az államháztartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek.

2. Támogatással kapcsolatos adatok:

2.1. Szolgáltatás típusonként

2.1.1. az előző negyedév elszámolása,

2.1.2. a következő negyedévi igénylés,

2.1.3. az elszámolás igénylés egyenlege.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék