389/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet és a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 1. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (5) bekezdés 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)

"25. az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke rendelkezésének megfelelően kijelölt nemzeti felügyeleti hatóságként gondoskodik az e cikkben meghatározott tevékenység ellátása érdekében hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáról, valamint a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló, 2013. május 3-i 391/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott konzultáció lefolytatásáról, továbbá a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és egyes tanúsításokra vonatkozó részletes szabályoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 2011. augusztus 10-i 805/2011/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 805/2011/EU bizottsági rendelet) 4. cikke szerinti nemzeti felügyeleti hatóságként gondoskodik a 805/2011/EU bizottsági rendeletben meghatározott feladatok ellátásáról,"

(2) Az R1. 5. § (5) bekezdés 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)

"27. a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2012. augusztus 3-i 748/2012/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 748/2012/EU bizottsági rendelet) I. melléklet 21.B.25. pont (a) alpontjának megfelelően kijelölt illetékes hatóságként gondoskodik a 748/2012/EU bizottsági rendelet A. szakasz F., G., H., I. és P. alrészében meghatározott feladatok végrehajtásáról,"

(3) Az R1. 5. § (5) bekezdése a következő 55-57. pontokkal egészül ki:

(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)

"55. a 185/2010/EU rendelet Melléklet 6.8. fejezetében meghatározott légifuvarozó kijelölése, ellenőrzése, valamint a harmadik országbeli meghatalmazott ügynök és ismert beszállító ellenőrzése,

56. a 185/2010/EU rendelet Melléklet 11.6. pontjában meghatározott uniós légiközlekedés védelmi ellenőrzés végrehajtása, valamint az uniós légiközlekedési védelmi ellenőrök jóváhagyása,

57. részt vesz a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének létrehozásáról szóló

2013. május 3-i 390/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (a továbbiakban: 390/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet) meghatározott követelményeknek megfelelő, funkcionális légtérblokk szintjén létrehozandó teljesítménytervek kidolgozásában, majd a tervre vonatkozó javaslatot továbbítja a közlekedésért felelős miniszter részére, aki a tervet annak elfogadása esetén továbbítja az Európai Bizottsághoz."

(4) Az R1. 5. § (8) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az ügyintézési határidő három hónap a következő közigazgatási hatósági eljárásokban:)

"d) Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Program alapján lefolytatott eljárás."

2. § (1) Az R1. 8/C. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A Kormány a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló kormányrendelet alapján védelmi tiszt kijelölésére kötelezett szervezetek védelmi tisztje és a védelmi felelős kijelölésének és visszavonásának jóváhagyására irányuló eljárásban - a kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata tekintetében - az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Terrorelhárítási Központot szakhatóságként jelöli ki.

(5) A Kormány a nemzeti légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrök kijelölésére irányuló eljárásban - a nemzeti légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrként kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata tekintetében - az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Terrorelhárítási Központot szakhatóságként jelöli ki."

(2) Az R1. 8/C. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A Kormány a repülőtér kényszerhelyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárásban annak elbírálása kérdésében, hogy

a) a repülőtér kényszerhelyzeti terve a jogellenes cselekmények megelőzésével és felszámolásával kapcsolatos követelményeknek megfelel-e, első fokú eljárásban a repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányságot (Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságot), másodfokú eljárásban az Országos Rendőr-főkapitányságot,

b) a repülőtér kényszerhelyzeti tervében foglaltak megfelelnek-e a katasztrófavédelem erő- és eszköz rendszerének, beépített mobil, stabil felszerelésének, első fokú eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét, másodfokú eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét

szakhatóságként jelöli ki."

(3) Az R1. 8/C. § (9) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A Kormány a 185/2010/EU bizottsági rendelet melléklet 1.3.1.4. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárásban abban az esetben, ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 185/2010/EU bizottsági rendelet melléklet 4-C függelék a) és b) pontjába tartozik:]

"c) a tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, tárolása, felhasználása kérdésében, valamint terrorveszély kérdésében a Terrorelhárítási Központot"

(szakhatóságként jelöli ki.)

(4) Az R1. 8/C. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A Kormány a légiforgalmi irányító szolgálat védelmi tervének jóváhagyására irányuló első fokú eljárásban - annak elbírálása kérdésében, hogy a védelmi terv a légiközlekedés védelmével kapcsolatos követelményeknek megfelel-e - az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Terrorelhárítási Központot szakhatóságként jelöli ki."

(5) Az R1. 8/C. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A Kormány a meghatalmazott ügynök, az ismert feladó és a fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárásban, a védelmi ellenőrzések végrehajtása és a fizikai védelem biztosítása szakkérdésben az első fokú eljárásban a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságot, a másodfokú eljárásban az Országos Rendőr-főkapitányságot szakhatóságként jelöli ki.

(12) A Kormány a meghatalmazott ügynök és a fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárásban, abban a szakkérdésben, hogy az engedélyben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközlekedés védelme szempontjából, az Alkotmányvédelmi Hivatalt, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet és a Terrorelhárítási Központot szakhatóságként jelöli ki."

3. § (1) Az R1. 10. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő közösségi és uniós rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

"b) a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 2012. augusztus 3-i 748/2012/EU bizottsági rendelet,"

(2) Az R1. 10. § (2) bekezdés I) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő közösségi és uniós rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

"l) a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló 2013. május 3-i 391/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet,"

(3) Az R1. 10. § (2) bekezdése a következő x)-zs) pontokkal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő közösségi és uniós rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

"x) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet és az azt módosító 1082/2012/EU bizottsági rendelet,

y) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2012. március 30-i 290/2012/EU bizottsági rendelet,

z) a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének létrehozásáról szóló 2013. május 3-i 390/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

zs) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2014. január 27-i 70/2014/EU bizottsági rendelet."

(4) Az R1. 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ez a rendelet a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelmények és igazgatási eljárások rögzítéséről szóló 2011. november 3-i 1178/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2014. március 13-i 245/2014/EU bizottsági rendeletnek való megfelelést szolgálja."

4. § Az R1. 8/C. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében az "a) és b) pontjába" szövegrész helyébe az "a), b) és f) pontjába" szöveg lép.

2. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

5. § A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"4. légiközlekedés védelmi ellenőrzés: az utas, a kézipoggyász, az utastól különböző személy és személyes tárgyai, a feladott poggyász, a járművek, az áru és postai küldemények, a légifuvarozói postai küldemények és légifuvarozói anyagok, a fedélzeti ellátmány és a repülőtéri készletek átvizsgálása tiltott tárgyak bevitelének megakadályozása céljából."

6. § Az R2. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az LVB munkájában a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának vezetője, az országos rendőrfőkapitány, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, a TEK főigazgatója és az AH főigazgatója vehet részt. Az LVB ülésén az LVB titkárának - az ülés napirendjének összeállítását megelőző -javaslatára meghívottként részt vehet az LVB elnöke által meghívott személy vagy szervezet képviselője."

7. § Az R2. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Program a polgári légiközlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletből, az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletekből, jelen kormányrendeletből és a légiközlekedési hatóság által a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 3/C. § (4) bekezdése alapján kiadott nemzeti légiközlekedés védelmi határozatokból áll."

8. § Az R2. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A légiközlekedés védelmi oktatóknak és oktató szervezeteknek a légiközlekedési hatóság ad engedélyt, amelyről nyilvántartást vezet."

9. § (1) A R2. 12. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az együttműködő hatóságok) "d) összehangoljak a védelmi programokat,"

(2) Az R2. 12. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az együttműködő hatóságok)

"g) végrehajtják a részükre a repülőtéri védelmi programban és a Kényszerhelyzeti Tervben meghatározott

feladatokat,"

10. § (1) Az R2. 13. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A légközlekedési hatóság)

"b) koordinálja és végrehajtja a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek külső, a Nemzeti Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Programban meghatározottak szerinti légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzését,"

(2) A R2. 13. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A légközlekedési hatóság)

"f) jóváhagyja és ellenőrzi a légiközlekedési védelmi eszközök és védelmi rendszerek, valamint a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 185/2010/EU rendelet) melléklet 12. fejezetében meghatározott légiközlekedés védelmi berendezések üzembe helyezését, működtetését,"

(3) Az R2. 13. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A légközlekedési hatóság)

"i) minősíti a meghatalmazott ügynököt, az ismert feladót, a fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítóját, a harmadik ország repülőteréről az Európai Unió területére árut vagy postai küldeményt szállító légifuvarozót, kiadja e tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt, nyilvántartást vezet azok nevéről és lakcíméről (telephelyéről), valamint felügyeli tevékenységüket, és ezen adatokat feltölti a 185/2010/EU rendelet mellékletében meghatározott adatbázisba,"

(4) Az R2. 13. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A légközlekedési hatóság)

"o) a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Program, valamint a polgári légiközlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: 300/2008/EK rendelet) megfelelően - az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által vizsgáztatott védelmi ellenőrök kivételével - tanúsítja a védelmi személyeket vagy engedélyezi a tanúsítást harmadik félnek,"

(5) Az R2. 13. §-a a következő r) ponttal egészül ki:

(A légközlekedési hatóság)

"r) jóváhagyja a repülőtereken vagy a repülőterek elkülönített területein alkalmazott alternatív légiközlekedés védelmi intézkedéseket,"

(6) Az R2. 13. §-a az alábbi v) és w) pontokkal egészül ki:

(A légközlekedési hatóság)

"v) jóváhagyja a repülőtereken a kockázatértékelés alapján a megfigyelés és az őrjárat ellátásának gyakoriságát és módját,

w) végzi a 185/2010/EU rendelet mellékletének 6.4.1.2. pontjában felsorolt, a meghatalmazott ügynökkel kapcsolatos jóváhagyást."

11. § (1) Az R2. 14. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv)

"6. az AH-val, a TEK-kel és a légiközlekedési hatósággal együttműködve irányítja, végrehajtja és értékeli a légiközlekedés védelmében érintett szervezetek védelmi rendszereinek rejtett légiközlekedés-védelmi tesztelését, és megküldi az értékelés eredményét az ellenőrzött szervezet részére,"

(2) Az R2. 14. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv)

"12. végzi az utasok, kézipoggyászaik, feladott poggyászaik és az utastól különböző személyek és azok személyes tárgyainak légiközlekedés védelmi ellenőrzésének, továbbá az áruk, postai küldemények, légifuvarozói posta, légifuvarozói anyagok, fedélzeti ellátmány, repülőtéri készlet légiközlekedés védelmi ellenőrzésének szakmai felügyeletét, valamint az utasok és kézipoggyászaik légiközlekedés védelmi ellenőrzésének fegyveres biztosítását, valamint a rendőri szerv döntése alapján végzi az utasok és kézipoggyászaik légiközlekedés védelmi ellenőrzését."

(3) A R2. 14. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv)

"16. a légiközlekedés védelmi kockázatok felderítése érdekében a repülőtereken és a légiközlekedés védelmi tevékenység végzésére kötelezett jogalanynál - amennyiben az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv indokoltnak tartja a TEK és az AH bevonásával - ellenőrzést hajt végre, amelynek eredményéről a felelős hatóságot soron kívül értesíti."

12. § Az R2. 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14/A. § A TEK

a) folyamatosan értékeli a polgári légiközlekedés terror-veszélyeztetettségi szintjét, valamint megállapítja a terror-fenyegetettséget,

b) az együttműködő hatóságokkal megteszi a szükséges intézkedéseket a terrorveszélyeztetett, terrorfenyegetett légijárművek, repülőtéri létesítmények védelme érdekében,

c) irányítja a terrorcselekmény, valamint a jármű hatalomba kerítése bűncselekmény esetében a légiközlekedés ellen folyamatban lévő jogellenes cselekmények felszámolását Magyarország földfelszínén és a légijármű fedélzetén,

d) az együttműködő hatóságokkal ellátja a hatáskörébe tartozó állami és kormányzati szempontból védett vezetők, személyek repülőtéri mozgásának biztosítását, szükség esetén korlátozó intézkedéseket rendelhet el,

e) részt vesz a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 67. § (6) bekezdése szerinti személyek terrorkockázati szempontú védelmi háttérellenőrzésében,

f) ellenőrzi a repülőtéri személyazonosító kártyák, szigorított védelmi területre jogosító behajtási engedélyek rendeltetésszerű használatát és a vonatkozó előírások betartását, kockázatelemzés alapján kezdeményezi azok

visszavonását vagy korlátozását."

13. § (1) Az R2. 15. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az AH)

"a) a feladatai ellátása során tudomására jutott információkból értékeli - a terrorveszélyeztetettségi szintjének kivételével - a polgári légiközlekedés fenyegetettségi és veszélyeztetettségi szintjét, és tájékoztatja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet, a TEK-et és a légiközlekedési hatóságot a feladatkörük ellátásához szükséges adatokról,"

(2) A R2. 15. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az AH)

"c) intézkedéseket kezdeményez a terrorcselekmény, valamint a légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése bűncselekmény kivételével a polgári légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények megelőzése, elhárítása érdekében,"

14. § Az R2. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 67. § (12) bekezdésében megjelölt SRA-ra

a) az üzemben tartó által - a hatáskörrel rendelkező hatóságok hozzájárulásával, korlátozás nélkül vagy korlátozással - kiállított

aa) állandó vagy ideiglenes személyazonosító kártyával (a továbbiakban: személyazonosító kártya) vagy

ab) látogató kártyával,

b) a 185/2010/EU rendelet melléklet 1.2. pontjában meghatározott uniós repülőszemélyzeti azonosító "CREW" jelöléssel ellátott kártyával (a továbbiakban: uniós repülőszemélyzeti azonosító), továbbá érvényes repülési paranccsal és repülési tervvel az igénybe vett légijárműhöz, vagy annak fedélzetére,

c) nem uniós repülőszemélyzeti azonosító kártyával, továbbá érvényes repülési paranccsal és repülési tervvel, valamint kísérettel az igénybe vett légijárműhöz, vagy annak fedélzetére,

d) utasként érvényes beszállókártyával vagy azzal egyenértékű utazási jogosultsággal kizárólag az utazáshoz igénybe vett légijárműhöz és annak fedélzetére,

e) a légiközlekedési hatóság által kiadott légiközlekedés védelmi ellenőrzésre, vagy légiközlekedés védelmi felügyeleti tevékenységre jogosító igazolvánnyal

lehet belépni.

(2) A repülőtéri személyazonosító kártya iránti kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a kérelmező a repülőtér meghatározott zónáiban milyen tevékenységet végez. A repülőtéri személyazonosító kártya kiadásának feltétele, hogy a kérelemhez csatolják a kérelmező személy légiközlekedés védelmi háttérellenőrzésének eredményét, valamint a tevékenység ellátásához szükséges légiközlekedés védelmi képzés igazolását, amelyet a kártya hatályának lejárta után egy évig meg kell őrizni. A kártya kiállítását megelőzően a repülőtér üzemben tartója az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, az AH és - nemzetközi repülőtér esetében -a vámhatóság hozzájárulását kéri, amelyet köteles a repülőtér üzemben tartója figyelembe venni, a hozzájárulás megtagadása esetén a kártya nem állítható ki. A személyazonosító kártya időbeli hatálya két év.

(3) Amennyiben az uniós repülőszemélyzeti azonosító kártyát Magyarországon a működési engedéllyel rendelkező légitársaság állítja ki, annak időbeli hatálya két év.

(4) Ha a személyazonosító kártya igénybevétele és ismételt igénybevétele között 60 napnál több idő telik el, a kiállító szervezet köteles a személyazonosító kártyát bevonni. Személyazonosító kártya ismételt kiadására az előírt engedélyezési eljárás lefolytatását követően kerülhet sor. Személyek vagy csoportok részére a légiközlekedési hatóság felmentést adhat a személyazonosító kártya igénybevételére vonatkozó 60 napra vonatkozó követelmény alól. A felmentés időtartama nem haladhatja meg a személyazonosító kártya két igénybevétele között a 180 napot.

(5) A repülőtérre történő belépés és a repülőtér SRA-n történő kísérés részletes szabályait a repülőtér üzembentartója a repülőtér védelmi programban és a repülőtér rendben határozza meg. A belépésre vonatkozó korlátozásoknak arányban kell állniuk a biztonsági kockázattal.

(6) A repülőtér védelmi programjában ki kell jelölni a belépés során ellenőrzést végző szervezetet, szabályozni kell a személyazonosság ellenőrzését, a személy, csomag és gépjármű átvizsgálását. A tevékenységet részletesen leíró technológiai utasításokat a védelmi program tartalmazza.

(7) A védelmi háttérellenőrzés határideje 30 nap, amely egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható."

15. § Az R2. a következő 33/A. §-sal egészül ki:

"33/A. § A 13. § f) pontjában meghatározott jóváhagyási eljárásban a légiközlekedési hatóság és a szakhatóságok figyelembe vehetik az Európai Polgári Repülési Konferencia által kiadott típustanúsítványt."

16. § Az R2. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"37. § (1) A fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója a tevékenység megkezdése előtt benyújtott kinevezési kérelméhez csatolni kell a meghatalmazott beszállító védelmi tisztjének kinevezését, valamint a védelmi programot. A védelmi programban foglaltak teljesülését minden esetben helyszíni szemlén ellenőrzi a légiközlekedési hatóság.

(2) A fedélzeti ellátmány ismert beszállítóját az a légitársaság vagy jogi személy jelöli ki és ellenőrzi a 185/2010/EU rendelet mellékletének 8.1.4.4. pontja szerint, amely részére az szállít. Az üzemben tartó jogi személy - amennyiben kérelmezi ismert beszállító kinevezésének engedélyezését -, a védelmi programban részletesen szabályozza a listás szállító kinevezésének eljárását, légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzését és tevékenységének felügyeletét, valamint az áru- és postai küldemény légiközlekedés védelmi ellenőrzésére utaló jelzések leírását."

17. § Az R2. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"38. § (1) A repülőtér szigorított védelmi területeire, az árusításra vagy használatra szánt készletek - beleértve a vámmentes boltok és éttermek készleteit is - védelmi ellenőrzését a repülőtér üzemben tartója látja el, kivéve a repülőtéri készletek ismert beszállítóját. A repülőtéri készletek ismert beszállítója repülőtéri készletek légiközlekedés védelmi ellenőrzésére utaló jelzésekről szóló tájékoztatást a repülőtér üzemben tartója részére megadja.

(2) A repülőtéri készletek ismert beszállítóinak elfogadását és a 185/2010/EU rendelet mellékletének 9.1.3. pontja szerinti ellenőrzését a repülőtér üzemben tartója e feladatra kijelölt és kiképzett személyzet útján végzi. Ebben az esetben a repülőtér védelmi programjának tartalmaznia kell az ismert beszállító kinevezésének eljárását, légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzését és tevékenységének felügyeletét, valamint az áru- és postai küldemény légiközlekedés védelmi ellenőrzésére utaló jelzések leírását."

18. § Az R2. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"41. § (1) A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet alapján I. vagy II. osztályúnak minősített repülőtér üzemben tartója, a légitársaság, a földi kiszolgáló, karbantartó és javító szervezet, a légiforgalmi irányító szolgálat, a meghatalmazott ügynök, fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója, az ismert szállító a légiközlekedés védelmi intézkedési rendszer irányítása érdekében védelmi tisztet jelöl ki.

(2) A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet alapján III-VI. osztályúnak minősített repülőtér üzemben tartója, a repülőtéri készletek ismert beszállítója, a listás szállító, a fedélzeti ellátmány ismert beszállítója a légiközlekedés védelmi intézkedési rendszer biztosítása érdekében védelmi felelőst jelöl ki.

(3) A védelmi tiszt közvetlenül az adott szervezet vezetőjének alárendeltségébe tartozik, és felelős azért, hogy a szervezet nem minősített naprakész légiközlekedés védelmi információkkal rendelkezzen és a légiközlekedés védelmi szabályokat betartsák. A védelmi tiszt magyar nyelven kommunikálni képes, a légiközlekedés védelmében együttműködő hatóságok számára folyamatosan elérhető személy, aki a hatóságokkal való kapcsolattartásért felelős. A védelmi tiszt akadályoztatása esetére köteles megfelelő helyettesről gondoskodni. A védelmi tiszt és a védelmi felelős a szervezetnél légiközlekedés védelmi feladatot végrehajtó munkavállalók tekintetében intézkedési jogkörrel rendelkezik.

(4) Egy szervezetnél egy időben csak egy kinevezett védelmi tiszt foglalkoztatható. Ha a szervezet új személyt jelöl ki, a korábbi személy megbízatása megszűnik. A védelmi tiszt más szervezetnél nem tölthet be védelmi tiszti pozíciót. A védelmi tiszt olyan más munkakört nem tölthet be, továbbá olyan egyéb vagy további munkaviszonnyal nem rendelkezhet, amely a feladatai objektív és pártatlan, valamint szakmailag megfelelő ellátását akadályozhatja.

(5) Több telephellyel rendelkező szervezet esetén minden telephelyre védelemért felelős személyt kell kijelölni, aki a védelmi tiszt szakmai irányítása alá tartozik."

19. § (1) Az R2. 46. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet - a polgári légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények megakadályozásával, vagy az ilyen cselekményekre irányuló kísérlettel összefüggésben, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvénnyel együtt -)

"f) a közös légiközlekedés védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet és az azt módosító 1082/2012/EU bizottsági rendelet,"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

(2) Az R2. 46. §-a következő h) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a polgári légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények megakadályozásával, vagy az ilyen cselekményekre rányuló kísérlettel összefüggésben, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvénnyel együtt)

"h) a 185/2010/EU rendeletnek egyes légiközlekedés-védelmi intézkedések egyértelműsítése, összehangolása és egyszerűsítése, egyes légiközlekedés-védelmi követelmények egyenértékűsége, valamint az árura és a postai küldeményekre vonatkozó védelmi intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló 2014. június 20-i 687/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

20. § Az R2.

a) 12. § c) pontjában, 17. § (2) bekezdés d) és e) pontjában, 18. § e) pontjában, 19. § d) pontjában és 20. § (5) bekezdés b) pontjában, a "Repülőtéri Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti" szövegrész helyébe a "Repülőtéri Kényszerhelyzeti" szöveg,

b) 16/A. § c) pontjában és 21. § c) pontjában a "Légiközlekedés Védelmi Veszélyhelyzeti Központ" szövegrész helyébe a "Repülőtéri Kényszerhelyzeti Központ" szöveg,

c) 16/A. § d) pontjában és 21. § d) pontjában a "Repülőtéri Védelmi és Kényszerhelyzeti Központ" szövegrész helyébe a "Repülőtéri Kényszerhelyzeti Központ" szöveg,

d) 17. alcímben a "továbbá a repülőtér zárt," szövegrész helyébe a "továbbá a repülőtér légi-oldalára," szöveg,

e) 24. § (3) bekezdésében a "Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti Központba" szövegrész helyébe a "Repülőtéri Kényszerhelyzeti Központba" szöveg,

f) 28. §-ában a "zárt területén" szövegrész helyébe a "légi-oldalán és SRA-n" szöveg,

g) 40. § (4) és (5) bekezdésében a "Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti" szövegrész helyébe a "Repülőtéri Kényszerhelyzeti" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti az R2.

a) 4. § c) pontja,

b) 15. § g) pontja,

c) 24. § (6) bekezdés második mondata,

d) 35. § (1) bekezdése, és

e) 36. § (1) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

23. § Ez a rendelet

a) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet,

b) a járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2012. augusztus 3-i 748/2012/EU bizottsági rendelet,

c) a 185/2010/EU rendeletnek bizonyos egyedi légiközlekedés védelmi intézkedések egyértelműsítése és egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról szóló 2012. február 29-i 173/2012/EU bizottsági rendelet,

d) a 185/2010/EU rendeletnek az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés tekintetében történő módosításáról szóló 2012. november 9-i 1082/2012/EU bizottsági rendelet,

e) a 185/2010/EU rendeletnek egyes légiközlekedés-védelmi intézkedések egyértelműsítése, összehangolása és egyszerűsítése, egyes légiközlekedés-védelmi követelmények egyenértékűsége, valamint az árura és a postai küldeményekre vonatkozó védelmi intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló 2014. június 20-i 687/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

f) a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló, 2013. május 3-i 391/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet és

g) a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló, 2013. május 3-i 391/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék