394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h)-i) és r) pontjában,

az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

a 6. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 6. § b)-d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Fertőd 126, 127/2, 128,130, 131, 132, 133, 135, 136, 137/1,138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, , 324/1, 327/2, 327/4, 327/6, 327/7, 329, 330/1, 330/2, 330/3,331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,338/1, 339/2, 340, 341, 342/5, 342/6, 343, 344/1, 346/2, 346/4, 347, 348/1, 0215, 0223/1, 1229/1, 0202/1, 0213, 0216, 0217/1,0224, 0225 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Fertőd területén (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) megvalósuló, az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójára irányuló beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)[2]

2. §[3] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1)[4]

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

4. § (1) A Beruházásokkal összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére és a szükséges megelőző feltárás, próbafeltárás, mentő feltárás és régészeti feltárás elvégzésére a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum jogosult.

(2) A Beruházásokkal érintett műemlék épületrészre bontási engedély és örökségvédelmi engedély iránti kérelem együtt és külön is előterjeszthető.

(3)[5] A Beruházásokkal érintett műemlék épület falfelületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészeinek és tartozékainak a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 63. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti tudományos vagy műszaki célú kutatása, feltárása, valamint az Ingatlanokon lévő fás szárú növényzetnek az R. 63. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti eltávolítása örökségvédelmi engedély nélkül az arra jogosult által elvégezhető. Az építőipari kivitelezési tevékenység idején helyszíni szakértői megfigyelést kell alkalmazni, a kivitelezés közben előkerülő műemléki értékek dokumentálását arra jogosulttal el kell végeztetni.

5. §[6] Az Ingatlanokra vonatkozó településrendezési terv módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.

6. § A Beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

7. § (1)[7]

(2)[8]

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. §[9] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[10] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez[11]

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

[12]
ABCD
1.Beruházások
megnevezése
Beruházások azonosítójaA Beruházások
megvalósításával kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Eljáró hatóság
2.Az Esterházy-
kastélyegyüttes
rekonstrukciója
Fertőd 126, 127/2, 128,130, 131, 132, 133,
135, 136, 137/1, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 324/1, 327/2, 327/4, 327/6,
327/7, 329, 330/1, 330/2, 330/3, 331, 332,
333, 334, 335, 336, 337, 338/1, 339/2, 340,
341, 342/5, 342/6, 343, 344/1, 346/2, 346/4,
347, 348/1, 0215, 0223/1, 1229/1, 0202/1,
0213, 0216, 0217/1, 0224, 0225 helyrajzi
számon nyilvántartott ingatlanok
műemléki védelem alatt álló
építmények építésügyi
engedélyezési eljárásai
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
3.a) örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
b) régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
4.környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
5.útügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
6.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
7.vízügyi és vízvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Győr-Moson Sopron
Vármegyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
9.telekalakítási, földmérési,
ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
10.talajvédelmi hatósági eljárásokGyőr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
11.tűzvédelmi használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával kapcsolatos
követelmények alóli eltérési
engedélyezési eljárások;
beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi engedélyezési
eljárásai; a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
12.tűzvédelmi létesítési előírások
alóli eltérési engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.bányahatósági engedélyekVeszprém Vármegyei
Kormányhivatal

2. melléklet a 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez[13]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2015.03.12.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 174. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 66. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 174. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Módosította a 69/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 7. § a)-b) pontja. Hatályos 2018.04.10.

[6] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 69. §-a. Hatályos 2021.07.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 174. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[9] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[10] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 66. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 70. §-a (ld. 68. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[12] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 66. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 174. § f) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék