101/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerének végrehajtását szabályozó kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés c) és i) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés a)-e), g) és i)-j) pontjában pontjában,

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet

1. § Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 323/2007. Korm. rendelet) 2. § 9. és 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"9. közvetlen kettős elszámolású kibocsátás-csökkentés: a Magyarországon megvalósított együttes végrehajtási projekt közvetlen kettős elszámolási hatással rendelkezik, ha a projekt az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységek üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését vagy korlátozását eredményezi;

10. közvetett kettős elszámolású kibocsátás-csökkentés: a Magyarországon megvalósított együttes végrehajtási projekt közvetett kettős elszámolási hatással rendelkezik, ha a projekt az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységekre nézve az üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentését vagy korlátozását eredményezi;"

2. § A 323/2007. Korm. rendelet 36. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"c) a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló, 2008. november 19-i 2008/101/EK európai parlament és tanácsi irányelv"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

3. § Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 410/2012. Korm. rendelet) 4. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"4. Az ÜHG-egységek térítésmentes kiosztása üzemeltetők, légi jármű üzembentartók, valamint új belépők részére

8. § (1) A légi jármű üzembentartók számára térítésmentesen kiosztandó összes légiközlekedési kibocsátási egység Ügkr. tv. 20. § (3) bekezdése szerinti kiszámítása úgy történik az adott kereskedési időszak teljes egységmennyiségére nézve, hogy az egyes légi jármű üzembentartók által benyújtott kérelemben szereplő tonnakilométer-adatokat meg kell szorozni az Ügkr. tv. 19. § (1) bekezdésében hivatkozott, az Európai Bizottság által megállapított referenciaértékkel.

(2) Az egyes légi jármű üzembentartók számára a kereskedési időszak egyes éveiben térítésmentesen kiosztásra kerülő légiközlekedési kibocsátási egységek számának meghatározása úgy történik, hogy az (1) bekezdés szerint az adott kereskedési időszakra kiszámított kiosztandó légiközlekedési kibocsátási egységek teljes számát el kell osztani az adott kereskedési időszak azon éveinek számával, amelynek során az egyes légi jármű üzembentartó az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó légiközlekedési tevékenységet folytat.

9. § (1) A CO2 kibocsátás-áthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok listájának (a továbbiakban: szénszivárgási lista) módosulása esetén a miniszter az érintett létesítményeket illetően korrigálja a Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket, ez alapján elkészíti a nemzeti kiosztási tábla módosítására vonatkozó javaslatát, majd jóváhagyásra megküldi azt az Európai Bizottság részére.

(2) Az Európai Bizottság jóváhagyása esetén a miniszter a kereskedési időszak egyes éveire vonatkozóan határozatban megállapítja az egyes létesítmények számára a szénszivárgási lista alapján megállapított új, térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek mennyiségét, és a jegyzékkezelő útján gondoskodik a kibocsátási egységek üzemeltető számláján történő jóváírásáról.

(3) Az Európai Bizottság írásbeli jóváhagyásának megérkezéséig sem a korábban, az adott kereskedési időszak egyes éveire kiszámított és jóváhagyott mennyiség, sem a szénszivárgási lista alapján az adott évre a miniszter által kiszámított új egységmennyiségek nem oszthatóak ki az üzemeltetők részére.

10. § (1) Az új belépőnek minősülő üzemeltetőnek a kibocsátási egységek térítésmentes kiosztására vonatkozó kérelmét (a továbbiakban: új belépő kérelem) a Minisztérium honlapján közzétett útmutató alapján - összhangban a 2011/278/EU bizottsági határozattal -, létesítményrészenként kell elkészítenie.

(2) A kérelem részét képező adatszolgáltatást a Minisztérium honlapján közzétett formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával kell teljesíteni. A kérelemhez csatolni kell az akkreditált hitelesítő szervezet által elkészített hitelesítői jelentést.

(3) A miniszter az új belépő kérelem benyújtására jogosult önálló elektronikus rendszert létrehozni az üzemeltetők megfelelő tájékoztatása mellett.

11. § (1) A miniszter a benyújtott, hiánytalan új belépő kérelem alapján ellenőrzi létesítményrészenként a benyújtott adatokat, és - a kezdeti beépített kapacitás megállapítását követően - határozatban állapítja meg a létesítményrészeknek térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek előzetes mennyiségeit.

(2) A miniszter a kiosztható mennyiségeket a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény vagy a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény alapján termelői engedélyköteles tevékenységek tekintetében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) szakvéleményének beszerzése után határozza meg.

(3) Ha a kérelem nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek, a miniszter az üzemeltetőt hiánypótlásra, ha a hiánypótlás során rendelkezésre álló adatok továbbra sem elegendőek a döntés meghozatalához tényállás tisztázására szólítja fel. Nem minősül hiánypótlásra okot adó körülménynek a név-, szám- vagy más elírás.

(4) Az új belépőknek az üzemszerű működés megkezdése előtt keletkezett, hitelesítő által hitelesített kibocsátásai tekintetében az új belépő tartalékból a további kibocsátási egységek kiosztásának kiszámítása a széndioxid-tonna egyenértékben kifejezett múltbeli kibocsátások alapján történik.

(5) Az ingyenesen kiosztandó kibocsátási egységek előzetes éves összmennyisége a valamennyi létesítményrész számára a (2) bekezdéssel összhangban kiszámított előzetes éves kibocsátási egység-mennyiségek összegével egyenlő. A (4) bekezdésben említett további kibocsátási egység-mennyiség növeli a kiosztás első évének előzetes összmennyiségét.

(6) A miniszter a kérelmet a nemzeti kiosztási táblára vonatkozó javaslatával jóváhagyás céljából a kérelem beérkezését követő 30 napon belül továbbítja az Európai Bizottságnak, amely határidőbe nem számít bele a hiánypótlás teljesítéséhez, a tényállás tisztázásához, illetve a MEKH szakvéleményének kikéréséhez szükséges idő.

(7) Az Európai Bizottság döntését követően a miniszter a kérelmet jóváhagyja vagy elutasítja. Jóváhagyás esetében a miniszter határozatban megállapítja a harmadik kereskedési időszak egyes éveire a létesítmény számára térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek végleges mennyiségét és gondoskodik a kibocsátási egységek üzemeltető számláján történő jóváírásáról.

(8) Az új belépő tartalékból térítésmentesen kiosztható egységek kiosztása az új belépők kérelmeinek beérkezési sorrendjében történik. Az Európai Bizottság döntése alapján az új belépő tartaléknak a 2011/278/EU bizottsági határozat szerinti mértékű csökkenése esetén az új belépő kérelmek várólistára helyezhetők, amely az eljárás felfüggesztését eredményezi az Európai Bizottság döntésének meghozataláig.

11/A. § (1) A légiközlekedési új belépő számára a kérelem és nyomtatványok kitöltését segítő útmutatókat a miniszter a Minisztérium honlapján közzéteszi.

(2) Az Ügkr. tv. 2. § 22. a) pontja alá tartozó légiközlekedési új belépőnek minősülő légi jármű üzembentartó kérelmét az Ügkr. tv. 21. § (1) bekezdése szerinti tartalommal köteles benyújtani a miniszternek.

(3) Az Ügkr. tv. 2. § 22. b) pontja alá tartozó légiközlekedési új belépőnek minősülő légi jármű üzembentartó Ügkr. tv. 21. § (1) bekezdése szerinti kérelmének az Ügkr. tv. 21. § (1) bekezdésében említett dokumentumokon túlmenően tartalmaznia kell a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3f. cikk (3) bekezdés c) pontjában rögzített információkat is.

(4) A miniszter minden, az Európai Bizottsághoz továbbított kérelem vonatkozásában meghatározza minden egyes légiközlekedési új belépő részére a külön tartalékalapból kiosztandó kibocsátási egységek mennyiségét.

(5) Az Európai Bizottság részére továbbított légiközlekedési új belépők részére kiosztandó kibocsátási egységek mennyiségének kiszámításához az Európai Bizottság által a harmadik kereskedési időszak negyedik évének június 30. napjáig megállapított referenciaértéket be kell szorozni:

a) az Ügkr. tv. 2. § 22. pont a) alpontjába tartozó légi jármű üzembentartók esetében az Európai Bizottsághoz benyújtott, a kereskedési időszak második naptári évére vonatkozó tonnakilométer-adatokkal;

b) az Ügkr. tv. 2. § 22. pont b) alpontjába tartozó légi jármű üzembentartók esetében az Ügkr. tv. 2. § 22. pont b) alpontjában megállapított és az Európai Bizottsághoz benyújtott kérelemben feltüntetett százalékot meghaladó, tonnakilométerben kifejezett abszolút növekedéssel.

(6) A miniszter az egyes légi jármű üzembentartók számára évente kiosztandó kibocsátási egységek mennyiségét a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3f. cikk (7) bekezdésében foglaltak szerint határozza meg."

4. § A 410/2012. Korm. rendelet 19-20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § Ha a miniszter az Ügkr. tv. 33. § (5) bekezdése alapján kérelemmel fordul az Európai Bizottsághoz, hogy egy légi jármű üzembentartóra vonatkozóan működési tilalmat állapítson meg, a kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

a) bizonyíték arról, hogy a légi jármű üzembentartó nem teljesítette az Ügkr. tv. szerinti kötelezettségeit;

b) a hatóság által hozott végrehajtási intézkedésre vonatkozó részleteket;

c) a közösségi szintű működési tilalom bevezetésének indokolását; és

d) a közösségi szintű működési tilalom hatályára és az esetlegesen alkalmazandó feltétekre vonatkozó ajánlást.

20. § (1) Ha a 2. mellékletben meghatározott üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenységet az üzemeltető kibocsátási engedély, vagy a légi jármű üzembentartó nyomon követési terv nélkül folytatja, a hatóság - az Ügkr. tv. 32. § és 33. §-ában rögzítetteket figyelembe véve - az üzemeltetőt a kibocsátási engedély megszerzése iránti, a légi jármű üzembentartót a nyomon követési terv jóváhagyása iránti kérelem beadásáig terjedő időszakra napi 20 000-től 100 000 forintig terjedő bírság megfizetésére kötelezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményt kell alkalmazni akkor is, ha az üzemeltető a 2. § (4) és (5) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségét elmulasztva, a tevékenységet módosított kibocsátási engedély nélkül folytatja tovább.

(3) Ha az üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó az üvegházhatású gázok nyomon követését és jelentését nem a 601/2012/EU bizottsági rendeletben, az Ügkr. tv.-ben, e rendeletben, valamint a kibocsátási engedélynek vagy a nyomon követési tervnek megfelelően végzi, a hatóság - az Ügkr. tv. 33. § (2) bekezdésében rögzítetteket figyelembe véve - az üzemeltetőt vagy a légi jármű üzembentartót 50 000-től 500 000 forintig terjedő egyszeri bírság megfizetésére kötelezi.

(4) Ha az üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó a hatóság vagy a miniszter által előírt, a vonatkozó hazai és európai uniós jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, a hatóság vagy a miniszter - az Ügkr. tv. 33. § (2) bekezdésében rögzítetteket figyelembe véve -az üzemeltetőt vagy a légi jármű üzembentartót 50 000-től 500 000 forintig terjedő egyszeri bírság megfizetésére kötelezi. A (2) bekezdésen alapuló bírság kiszabásával egyidejűleg ez a jogkövetkezmény nem alkalmazható.

(5) Ha a hatóság a benyújtott éves hitelesített jelentésben foglaltak alapján megállapítja, hogy az üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó a tárgyévben nem folytatott üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenységet, arról 15 napon belül tájékoztatja a minisztert. A miniszter a hatóság tájékoztatását követő 30 napon belül erről tényről tájékoztatja az Európai Bizottságot. Az Európai Bizottság jóváhagyását követően a hatóság az üzemeltetőt vagy a légi jármű üzembentartót kötelezi a kiosztott kibocsátási egységmennyiségnek az általa kiadott határozat közlésétől számított 30 napon belül történő visszautalására. A visszautalási kötelezettség nem vonatkozik azon létesítményekre, melyek az Ügkr. tv. 1. melléklete értelmében a rendszer hatálya alá tartoznak, azonban a létesítmény műszaki adottságai miatt tevékenységük kizárólag közvetett üvegházhatású gázkibocsátással jár.

(6) Ha az üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó a kibocsátási egységmennyiség (5) bekezdés szerinti visszautalására irányuló kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a hatóság az üzemeltetőt vagy a légi jármű üzembentartót minden egyes jóváírt kibocsátási egységmennyiség után 100 eurónak megfelelő forintösszegű bírság egyszeri megfizetésére kötelezi. A bírság mindenkori összege az Eurostat által meghatározott európai fogyasztói árindexszel összhangban növekszik."

5. § A 410/2012. Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"e) a nemzetközi jóváírási jogosultságoknak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő meghatározásáról szóló, 2013. november 8-i 1123/2013/EU bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

7. § E rendelet a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló, 2008. november 19-i 2008/101/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék