Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

11/2015. (III. 13.) FM rendelet

a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 7. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. egységes területalapú támogatás: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) III. cím 1. fejezet 4. szakasza alapján megállapított támogatás;

2. fiatal mezőgazdasági termelő: az 1307/2013/EU rendelet 50. cikk (2) bekezdése szerinti mezőgazdasági termelő;

3.[1] mezőgazdasági termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;

4. tényleges és hosszú távú ellenőrzés: a jogi személyben vezető tisztségviselőnek minősülő fiatal mezőgazdasági termelő olyan, irányítási, valamint a haszon és a pénzügyi kockázatok tekintetében történő döntés meghozatalára vonatkozó jogköre, amelyet a szavazati jogok többsége biztosít számára;

5. szavazati jogok többsége: a jogi személyben a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzését biztosító szavazatok összessége, amelybe beleszámít

a) a fiatal mezőgazdasági termelő saját szavazata;

b) az a) pont szerinti szavazaton kívül

ba) a szövetkezetnek nem minősülő jogi személyben szintén vezető tisztségviselőnek minősülő, de a fiatal mezőgazdasági termelőnél egyenként több szavazattal nem rendelkező, önállóan a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendelet alapján közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek (a továbbiakban: közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő) minősülő természetes személy vagy személyek szavazata, vagy

bb) szövetkezet esetében a szintén vezető tisztségviselőnek minősülő, mezőgazdasági termeléssel összefüggő személyes közreműködést végző tagok szavazata; valamint

c) azon természetes személy vagy személyek szavazata, akik a jogi személyben szintén vezető tisztségviselőnek minősülnek, de a fiatal mezőgazdasági termelőnél nem rendelkeznek egyenként több szavazattal, és közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősülő más jogi személyben vagy személyekben maguk is tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorolnak.

2. § (1) A támogatást

a) a fiatal mezőgazdasági termelő, vagy

b) egy vagy több, a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy

évente, ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi miniszteri rendelet (a továbbiakban: egységes kérelem rendelet) szerinti kérelem (a továbbiakban: egységes kérelem) keretében igényelheti.

(2) Támogatás igénybevételére jogosult az a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy is, aki felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy a támogatás feltételeinek egyébként megfelel.

(3) Ha az egységes területalapú támogatást a fiatal mezőgazdasági termelő, mint természetes személy, és olyan jogi személy vagy több olyan jogi személy is igényli, amely vagy amelyek felett a fiatal mezőgazdasági termelő a tényleges és hosszú távú ellenőrzést egyedül, vagy az 1. § 5. pont b)-c) alpontja szerinti szavazatok figyelembevételével más mezőgazdasági termelővel együtt gyakorolja, az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére az jogosult, aki, vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét - a 4. § (3) bekezdése alapján - korábbi évben kezdte meg.

(4) Ha a (3) bekezdésben foglaltak alapján a támogatást igénylők ugyanazon évben kezdték meg a mezőgazdasági tevékenységüket, az e rendelet szerinti támogatás odaítélése a következő sorrendben történik:

a) fiatal mezőgazdasági termelő, mint természetes személy,

b) jogi személy, amely fölött a tényleges és hosszú távú ellenőrzést a fiatal mezőgazdasági termelő egyedül gyakorolja,

c)[2] a b) ponton kívüli jogi személy esetében az az ügyfél, akit vagy amelyet a fiatal mezőgazdasági termelő a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) felhívására tett nyilatkozatában megjelöl.

(5) A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott nyilatkozat benyújtásának feltétele, hogy a nyilatkozat megtételéig a nyilatkozatban meg nem jelölt összes igénylő visszavonja a támogatási kérelmét.

(6)[3] Az őstermelők családi gazdaságába bevitt mezőgazdasági terület után a támogatást - amennyiben az egységes kérelmet a fiatal mezőgazdasági termelő nyújtja be - az őstermelők családi gazdasága fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő tagja igényelheti.

(7)[4] A fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzésének a jogi személyben az egységes területalapú támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján fenn kell állnia.

(8)[5] Ha a támogatási kérelmet jogi személy nyújtja be, akkor az e rendelet szerinti első támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjától a jogi személyben a tényleges és hosszú távú ellenőrzést fiatal mezőgazdasági termelőnek kell gyakorolnia.

3. § A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-ei 639/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 49. cikk (1) bekezdés második albekezdése szerinti, egy jogi személy más jogi személy általi ellenőrzése, vagy egy jogi személy más jogi személyek általi közös ellenőrzése a következő esetekben valósul meg:

a) vállalatcsoport esetében a tényleges és hosszú távú ellenőrzési jogokat az uralmi szerződés biztosítja;

b) az ellenőrző jogi személy többségi befolyással bír, és az általa kijelölt vezető tisztségviselői feladatokat ellátó természetes személy maga a fiatal mezőgazdasági termelő.

4. § (1) A támogatás összege a fiatal mezőgazdasági termelő által bejelentett és a tárgyévben egységes területalapú támogatásra jogosult, legfeljebb kilencven hektár nagyságú terület és az 1307/2013/EU rendelet 50. cikk (8) bekezdése szerint kiszámított összeg szorzata.

(2)[6] A támogatás a mezőgazdasági tevékenység megkezdésétől számított ötéves időtartamra nyújtható, amelyet a mezőgazdasági termelő legkésőbb a 2022. évi egységes kérelmében igényelhet.

(3)[7] A (2) bekezdés szerinti mezőgazdasági tevékenység megkezdésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor az e rendelet szerinti támogatást igénylő fiatal mezőgazdasági termelő, jogi személy esetében a jogi személyben legkorábban tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló bármely jogi személy első alkalommal egységes területalapú támogatás iránti kérelmet nyújtott be a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/ EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1307/2013/EU európai parlament és tanácsi rendelet,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-ei 639/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

7. §[8]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet 34. §-a. Hatályos 2015.09.08.

[2] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 82. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 17. §-a. Hatályos 2021.08.21.

[4] Beiktatta a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 62. §-a. Hatályos 2016.04.12.

[5] Beiktatta a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 62. §-a. Hatályos 2016.04.12.

[6] Megállapította a 12/2021. (III. 23.) AM rendelet 7. §-a. Hatályos 2021.03.26.

[7] Módosította a 13/2017. (III. 17.) FM rendelet 39. §-a. Hatályos 2017.03.18.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.