52/2015. (IX. 7.) FM rendelet

egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés b) és d) pontjában,

a 2. és 8. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 3., 5., 6. és 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

1. § A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet] 1. § a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

"a) mezőgazdasági termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;

b) történelmi bázis: a referencia időszakra vonatkozóan meghatározott termelési egység (állatlétszám, terület, tonna, kg) mértéke, amely a termeléstől elválasztott támogatások alapját képezi; a mezőgazdasági termelő rendelkezésére álló, az adott jogcímre vonatkozó történelmi bázis jogosultságok összessége;

c) történelmi bázis jogosultság: az ügyfél történelmi bázisa alapján megállapított mezőgazdasági vagyoni értékű jog;"

2. § A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 5. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a történelmi bázis jogosultság átruházása, illetve ideiglenes átengedése esetén benyújtott átírási kérelem alapján az MVH csak abban az esetben és olyan mértékben vezeti át a nyilvántartásában a kérelemben szereplő mennyiségű történelmi bázist, ha az átvevőnek a történelmi bázis jogosultság átruházásával, illetve ideiglenes átengedésével rendelkezésére álló történelmi bázisa nem haladja meg az átruházási kérelem benyújtásakor az ENAR nyilvántartás szerint az összes tenyészetében található, a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 15. pontja szerinti tejhasznú tehenenként számított 7100 kg-ot."

3. § A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A teljes állatállomány örökösödés útján történő átszállásakor, amennyiben a hagyatékátadó végzés másként nem rendelkezik, a történelmi bázis jogosultság annak a mezőgazdasági termelőnek a tulajdonába kerül, aki a teljes állatállományt átveszi."

4. § A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § E rendeletnek az egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2015. (IX. 7.) FM rendelettel [a továbbiakban: 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet] megállapított 1. § a)-c) pontját, 3. § (3) bekezdését és 4. § (3) bekezdését a 2015. április 1-jétől benyújtott átírás iránti kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni."

5. § A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 1. § j) pont ja) alpontjában az "az R. 6. §-a alapján bejelentett mezőgazdasági területek összessége" szövegrész helyébe az "az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 2. §-a alapján bejelentett mezőgazdasági területek összessége" szöveg lép.

2. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

6. § A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "Földművelésügyi Minisztérium" szöveg;

b) 4. § (2) bekezdésében a "2014. évben" szövegrész helyébe a "2015. évben" szöveg, valamint a "2013. évben" szövegrész helyébe a "2014. évben" szöveg

lép.

3. A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet módosítása

7. § A tehéntejtermékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet] 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"6. jóváhagyott felvásárló: olyan, a Tv. szerint nyilvántartásba vett és e rendelet szerinti felvásárlóként nyilvántartott természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet, aki vagy amely a termelői nyerstejet a tejtermelőtől azért veszi át, hogy azt - akár bérfeldolgozás keretében - gyűjtő, csomagoló, hűtő vagy feldolgozó folyamatnak vesse alá vagy értékesítse, vagy azt egy vagy több olyan vállalkozásnak továbbadja, amely tejet vagy tejterméket kezel vagy feldolgoz, és e tevékenységének folytatásához a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) jóváhagyásával rendelkezik, továbbá egyazon földrajzi terület felvásárlóinak olyan szövetkezése, amely tagjai számára fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan előírt adminisztrációs és könyvviteli tevékenységet végez;"

8. § A 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A tejtermelő jogosult az április 1. és március 31. közötti időszakon belül felvásárlót váltani."

9. § (1) A 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A felvásárló köteles az adott év április 1. és március 31. közötti időszaka alatt a beszállított tej mennyiségéről és a felvásárolt tej tényleges zsírtartalmáról tejtermelőnkénti, illetve besszállítónkénti kimutatást a tárgyhót követő hónap 28-áig, illetve az adott év április 1. és március 31. közötti időszakában összesített kimutatást az adott évet követő év május 14-éig elkészíteni, és az MVH-nak megküldeni.

(2) A felvásárló az (1) bekezdés szerinti havi és éves kimutatást a tejtermelővel történt elszámolásnak megfelelően köteles elkészíteni. A felvásárló jelentési kötelezettsége akkor is fennáll, ha érvényes szerződéssel rendelkező beszállítójától nem vett át tejet, vagy a termelő felvásárlói szerződése megszűnt, vagy az adott kvótaév április 1. és március 31. közötti időszakában felvásárlót váltott."

(2) A 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a felvásárló az (1) bekezdésben meghatározott összesített adatszolgáltatási kötelezettségét június 15-éig nem teljesíti, vagy az adatszolgáltatás tartalma a havi kimutatásokhoz viszonyítottan mennyiségi eltérést mutat, akkor az MVH húsz napon belül a felvásárlót tizenöt napos határidő tűzésével teljesítésre szólítja fel."

10. § A 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § E rendeletnek az egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2015. (IX. 7.) FM rendelettel [a továbbiakban: 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet] hatályon kívül helyezett 1. § 7., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20. pontját, 2. §-át, 3. §-át, 4. § (6) bekezdését, 5-10. §-át, valamint 14. § (3) és (4) bekezdését az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell."

11. § A 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

12. § A 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdésében az "együttműködő szervezet" szövegrész helyébe az "MVH" szöveg lép.

13. § Hatályát veszti a 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet

a) 1. § 7., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 23. és 24. pontja,

b) 2. és 3. §-a,

c) 4. § (4) és (6) bekezdése,

d) 5-13. §-a,

e) 14. § (3), (4), (6), (7), (8) és (9) bekezdése,

f) 15. §-a.

4. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet módosítása

14. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 3. § (5) bekezdés b) pontjában a "8 000 000 euró" szövegrész helyébe a "8 550 000 euró" szöveg lép.

5. A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosítása

15. § (1) A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet] 1. §-a a következő 2a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2a. egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;"

(2) A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"6. mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatás;"

16. § A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 3. § b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás igénybevételére annak a törzskönyvezett sertéstenyészetnek az állattartója jogosult, aki vagy amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában)

"bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységgel összefüggő végrehajtási eljárás alatt,"

17. § A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 4. §-a a következő (5)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtásával kapcsolatos eljárásokra a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11-11/A. §-ában foglaltak irányadóak.

(6) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(7) A mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás esetén a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatás hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység nem részesül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(8) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014.június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel az említett rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység nem részesül a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(9) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(10) A támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatalának napjától számított tíz évig meg kell őrizni."

18. § A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az állattartónak a támogatási kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy)

"a) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységgel összefüggő végrehajtási eljárás alatt;

b) megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározottaknak;"

19. § A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "2014. évben" szövegrész helyébe a "2015. évre", valamint a "85 millió" szövegrész helyébe a "40 millió" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében a "2014. évre" szövegrész helyébe a "2015. évre" szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében a "2014. november 10. és november 28. között" szövegrész helyébe a "2015. október 5. és október 30. között" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti a 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 3. § b) pont ba) alpontja.

6. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

21. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 1. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"11. mezőgazdasági termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;"

22. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet

a) 16. § (2) bekezdésében a "30-31. cikke" szövegrész helyébe a "30-32. cikke" szöveg,

b) 23. § (2) bekezdésében a "30-31. cikke" szövegrész helyébe a "30-32. cikke" szöveg

lép.

23. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet a következő 31/B. §-sal egészül ki:

"31/B. § E rendeletnek az egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2015. (IX. 7.) FM rendelettel [a továbbiakban: 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet] megállapított 1. § 11. pontját, 16. § (2) bekezdését és 23. § (2) bekezdését az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

7. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

24. § (1) A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. §-a a következő 2a-2c. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2a. átruházás: a támogatási kérelemben bejelentett állatok összességének a birtokon tartási időszak alatt egy átvevőnek történő eladása és a történelmi bázis jogosultságról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Bázisrendelet) szerinti átruházás;

2b. átruházó: az a mezőgazdasági termelő, akinek a támogatási kérelmében bejelentett állatai átruházásra kerültek egy másik mezőgazdasági termelő részére, valamint a Bázisrendelet szerinti átadó;

2c. átvevő: az a mezőgazdasági termelő, akire a támogatási kérelemben bejelentett összes állatot átruházzák, valamint a Bázisrendelet szerinti átvevő;"

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"9. mezőgazdasági termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;"

25. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A támogatási kérelem mellékleteire vonatkozó adatváltozásokat és a támogatást igénylő személyében bekövetkezett változást a mezőgazdasági termelőnek postai vagy elektronikus úton, átruházás esetén a (7) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint kell bejelentenie az MVH-nak."

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. §-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A 6. § a) és b) pontja szerinti támogatási jogcímekhez kapcsolódó átruházás esetén az átruházó által igényelt támogatás az átvevőnek kerül kifizetésre, ha az átvevő

a) az átruházást követő tizenöt napon belül elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül bejelenti az MVH-nak az átruházás tényét és igényli a támogatást,

b) mellékeli az átruházásról szóló szerződés másolatát, és

c) teljesíti a támogatás igénybevételéhez szükséges összes feltételt.

(8) Ha a (7) bekezdés szerinti átruházás az átvevő egyéb támogatási kérelmével kapcsolatos feltételek teljesítését kedvezőtlenül érinti, az átruházott állatokat az adott tárgyévben különálló gazdaságnak kell tekinteni."

26. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a következő 22/C. §-sal egészül ki:

"22/C. § E rendeletnek az egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2015. (IX. 7.) FM rendelettel [a továbbiakban: 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet] megállapított 1. § 2a-2c. pontját, 9. § (5), (7) és (8) bekezdését, valamint 19. § (2), (5) és (6) bekezdését az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

27. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a) 19. § (2) bekezdésében a "megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)" szövegrész helyébe a "földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 19. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 19. § (5) bekezdés d) pontjában és 19. § (6) bekezdésében a "földművelésügyi igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 19. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az "a területileg illetékes földhivatalhoz" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró, területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalához" szöveg

lép.

8. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

28. § Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § (1) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"15. mezőgazdasági termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;"

29. § (1) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. § (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az 1307/2013/EU rendelet 43. cikk (11) bekezdésének alkalmazása során a mezőgazdasági termelőnek az egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján meg kell felelnie a 34/2013. (V. 14.) VM rendeletben foglalt követelményeknek.

(3) Ha a mezőgazdasági termelő párhuzamos gazdálkodást folytat, vagy az ökológiai tanúsító szervezet szerint nem a földterület egésze felel meg a (2) bekezdésben foglaltaknak, akkor a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelmében ökológiai gazdálkodásban részt vevő területként nem jelölt terület és az ökológiai tanúsító szervezet által nem igazolt földterület tekintetében nem mentesül az e rendeletben előírt kötelezettségek alól.

(4) Az ökológiai tanúsító szervezet évente, az adott év augusztus 1-jéig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) adatszolgáltatása alapján az MVH részére tájékoztatást nyújt a mezőgazdasági termelő támogatási kérelmében megjelölt ökológiai gazdálkodásba vont terület (2) bekezdésben foglaltaknak való megfeleléséről.

(5) Ha az e rendelet szerinti támogatással érintett földterület ökológiai státusza megszüntetésre vagy visszaminősítésre kerül, akkor az ökológiai tanúsító szervezet nyolc napon belül megküldi az MVH-nak az érintett földterület és a mezőgazdasági termelő azonosító adatait. A mezőgazdasági termelő tárgyéven belüli ökológiai státusz megszüntetéssel vagy visszaminősítéssel érintett terület tekintetében nem mentesül az e rendeletben előírt kötelezettségek alól."

(2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A mezőgazdasági termelő támogatási kérelmében ökológiai gazdálkodásban részt vevő szántóterületekhez kapcsolódó tájelem elszámolható ökológiai jelentőségű területként."

30. § A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha két vagy több mezőgazdasági termelő ugyanazon rendelkezésre álló földterületet jelent be az egységes kérelemben ökológiai jelentőségű területként, akkor az MVH elsődlegesen a földhasználati nyilvántartás adatait vizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy melyik mezőgazdasági termelő részére vehető figyelembe a bejelentett földterület ökológiai jelentőségű területként. Ha ez a földhasználati nyilvántartás alapján nem állapítható meg, úgy az MVH az ingatlan-nyilvántartás adatait vizsgálja meg. Ha ezen adatok alapján sem állapítható meg, hogy melyik mezőgazdasági termelő jogosult a földterületet ökológiai jelentőségű területként figyelembe venni, akkor az MVH az ökológiai jelentőségű terület többes igényléssel érintett részét annak területi arányosításával, az adott többes igényléssel érintett, bejelentett ökológiai jelentőségű területek arányában osztja fel a földterületet bejelentő mezőgazdasági termelők között."

31. § A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet a következő 26. §-sal egészül ki:

"26. § (1) Amennyiben az adminisztratív vagy a helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az ökológiai jelentőségű területekre vonatkozóan előírt követelmények alól a 25. § alapján nem mentesülő mezőgazdasági termelő nem rendelkezik az 1307/2013/EU rendelet 46. cikk (1) bekezdése szerinti, az általa bejelentett szántóterület legalább 5%-ának megfelelő ökológiai jelentőségű területtel, úgy az egységes kérelem beadására nyitva álló időszak utolsó napjáig bejelentett ökológiai jelentőségű területe mértékéig a (2)-(9) bekezdés szerinti kompenzációban (a továbbiakban: kompenzáció) részesül.

(2) Kompenzációra jogosult az a mezőgazdasági termelő, akinél az ellenőrzés folyamán megállapításra kerül, hogy

a) a bejelentett ökológiai jelentőségű területe nem létezik, vagy nem minősíthető a bejelentés szerinti ökológiai jelentőségű területnek, vagy

b) a bejelentett ökológiai jelentőségű területe nagyobb, mint a megállapított ökológiai jelentőségű terület.

(3) Kompenzáció alapját képezi az e rendeletben előírt feltételeknek megfelelő ökológiai jelentőségű terület,

a) amelynek elhelyezkedését a mezőgazdasági termelő a tárgyévi egységes kérelemben megfelelően jelölte, de nem a 13. § (1) bekezdésében meghatározott típusnak megfelelően jelentette be, vagy

b) amelyet a mezőgazdasági termelő az egységes kérelmében nem ökológiai jelentőségű területként jelölt, és

c) amelyet a mezőgazdasági termelő az egységes kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak letelte után, de legkésőbb tárgyév október 8-áig elektronikus úton, az adatváltozás bejelentésére szolgáló elektronikus felületen - az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet [a továbbiakban: 12/2015. (III. 30.) FM rendelet] 6. § (3) bekezdése szerinti adattartalommal -kompenzáció céljára adatváltozásként bejelentett.

(4) Az MVH a (3) bekezdés alapján kompenzációra megjelölt ökológiai jelentőségű területet annak tényleges típusának, valamint a tényleges típusra vonatkozó átváltási és súlyozási tényezőnek megfelelően más mezőgazdasági termelő által az egységes kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak végéig bejelentett ökológiai jelentőségű területének csökkentése nélkül veszi figyelembe.

(5) A (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően bejelentett ökológiai jelentőségű területet - a (4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - úgy kell tekinteni, mintha a mezőgazdasági termelő azt az egységes kérelmének a 12/2015. (III. 30.) FM rendelet 9. §-a szerinti benyújtása keretében jelentette volna be.

(6) Az ökológiai jelentőségű területekkel kapcsolatos kötelezettség teljesítésének ellenőrzésekor a kompenzáció alapját képező ökológiai jelentőségű területek nagyságát hozzá kell adni az ellenőrzéseket követően megállapított ökológiai jelentőségű területnagysághoz azzal, hogy a mezőgazdasági termelő esetén figyelembe vett ökológiai jelentőségű területnagyság nem lehet több annál, mint amit az egységes kérelmében eredetileg feltüntetett.

(7) Ha ökológiai jelentőségű területekre vonatkozóan helyszíni ellenőrzésre kerül sor olyan mezőgazdasági termelő esetében, akinél vagy amelynél az adott ellenőrzéssel érintett tábláján, vagy azzal szomszédosan jelölt ökológiai jelentőségű területe figyelembe vétele nélkül a bejelentett szántóterülete legalább 5%-ának megfelelő ökológiai jelentőségű területtel nem rendelkezne, akkor a 2007. évi XVII. törvény 50. § (2) bekezdése szerint kell eljárni azzal, hogy az ellenőrzés az ügyfél, alkalmazottja vagy meghatalmazottja jelenlétének hiányában hatósági tanú alkalmazása nélkül is lefolytatható.

(8) A helyszíni ellenőrzés keretében a mezőgazdasági termelő bevonásával azonosított, (3) bekezdésnek megfelelő ökológiai jelentőségű terület az ellenőrzési jegyzőkönyvben tábla szinten azonosításra kerül.

(9) Ha a tárgyév szeptember 20-ig lefolytatott adminisztratív, illetve helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján a mezőgazdasági termelő figyelembe vehető ökológiai jelentőségű területe a bejelentett szántóterületének várhatóan kevesebb, mint 5%-a lesz, akkor az MVH erről és az érintett ökológiai jelentőségű területekkel kapcsolatos megállapításokról a mezőgazdasági termelőt tárgyév szeptember 30-ig értesíti.

(10) A bejelentett ökológiai jelentőségű területekkel kapcsolatosan tárgyév szeptember 20-a után megállapított nem megfelelésekről az MVH nem köteles a mezőgazdasági termelőt külön értesíteni."

32. § A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet a következő 27/C. §-sal egészül ki:

"27/C. § E rendeletnek az egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2015. (IX. 7.) FM rendelettel [a továbbiakban: 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet] megállapított 3. § (2), (3), (4) és (7) bekezdését, 17. § (1) bekezdését és 26. §-át az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

33. § Hatályát veszti a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 17. § (2) bekezdése.

9. A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

34. § A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3. mezőgazdasági termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;"

10. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30) FM rendelet módosítása

35. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30) FM rendelet [a továbbiakban: 12/2015. (III. 30.) FM rendelet] 1. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"15. mezőgazdasági termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;"

(2) A 12/2015. (III. 30.) FM rendelet] 1. § 19. pontja a következő f) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:

referenciaterület:)

"f) MePAR-ban lehatárolt ökológiai jelentőségű terület;"

36. § A 12/2015. (III. 30.) FM rendelet a következő 28/B. §-sal egészül ki:

"28/B. § E rendeletnek az egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2015. (IX. 7.) FM rendelettel [a továbbiakban: 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet] megállapított 1. § 19. pont f) alpontját, 13. § (1) bekezdését, és 22. § (3) bekezdés b) pontját az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

37. § A 12/2015. (III. 30) FM rendelet

a) 13. § (1) bekezdésében az "a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági igazgatási szervként eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 22. § (3) bekezdés b) pontjában a "(8) bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe a "(7) bekezdés b) pontja" szöveg

lép.

11. Záró rendelkezés

38. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelethez

"2. melléklet a 14/2010. (II. 23.) FVM rendelethez

A tejegyenérték meghatározása során a térfogat (liter) tömegre (kilogramm) történő átváltása esetén alkalmazandó képlet

1 liter tej= 1/0,971 kg tej;
1 kg vaj= 22,5 kg tej;
1 kg tejszín= 0,263 kg tej x a tejszín zsírtartalma (tömeg%);
1 kg tejföl= 0,263 kg tej x tejföl zsírtartalma (tömeg%);
1 kg túró= 5 kg tej;
1 kg joghurt= 1 kg tej;
1 kg sajt= 10 kg tej"

"

Tartalomjegyzék