306/2015. (X. 26.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kabinetiroda létrehozásával összefüggő módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában a "2. melléklet 1., valamint 2.1. pontjában" szövegrész helyébe a "2. mellékletben" szöveg lép.

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Miniszterelnökséget vezető miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"1. - a 19/B. § (2) bekezdés a)-e) pontjában foglalt kivétellel - kormányzati tevékenység összehangolásáért,"

(felelős tagja.)

5. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § A miniszter kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladat- és hatásköre e rendeletben meghatározottak szerint az állam tevékenységének kormányzati, valamint a Kormány társadalompolitikai tevékenységének összehangolására terjed ki."

6. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége keretében

a) felel a Kormány általános politikája megvalósításának - az állam tevékenységének kormányzati, valamint a Kormány társadalompolitikai tevékenységének összehangolásával összefüggő - stratégiai irányításáért,

b) felel a kormányzati munka tervezéséért,

c) felel a Kormány Országgyűléssel való kapcsolattartásáért,

d) felel a miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásáért,

e) koordinálja az alkotmányos szervek, az önálló szabályozó szervek és az autonóm államigazgatási szervek vezetőivel való kapcsolattartást."

7. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége keretében a kormányzati munka tervezése tekintetében)

"c) az állam kormányzati, illetve társadalompolitikai tevékenysége szempontjából átfogó megközelítést igénylő ügyekben javaslatot, illetve előterjesztést tesz a Kormány részére, kezdeményezi és szervezi a Kormány feladatkörében érintett tagjai összehangolt tevékenységét, szakpolitikai előterjesztések és jelentések elkészítését, illetve összkormányzati projekt indítását,"

8. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a következő II/A. Fejezettel egészül ki:

"II/A. FEJEZET

ÁLTALÁNOS POLITIKAI KOORDINÁCIÓ

3/A. A miniszterelnök kabinetfőnökének feladat- és hatásköre

19/B. § (1) A miniszterelnök kabinetfőnöke a Kormány általános politikai koordinációért felelős tagja.

(2) A miniszterelnök kabinetfőnöke

a) a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 15. § (3) bekezdése, 19. § (4) bekezdése és 1. melléklet 12. pontja,

b) a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 7/A. § (1) bekezdése,

c) a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről szóló 224/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet,

d) a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet és

e) a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet

tekintetében a Kormány kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős tagja.

19/C. § A miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében

a) biztosítja és megszervezi a miniszterelnöknek az Alaptörvény 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladat-és hatásköre gyakorlását, e feladat- és hatáskörében felel a Kormány általános politikája kialakításának stratégiai irányításáért,

b) biztosítja és megszervezi a miniszterelnöknek a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 18. §-ában meghatározott feladat-és hatásköre gyakorlását, e feladat- és hatáskörében részt vesz a Kormány általános politikája végrehajtásának ellenőrzésében,

c) felel az egységes kormányzati kommunikáció megvalósításáért,

d) felel a miniszterelnök személye körüli feladatok ellátásáért.

19/D. § (1) A miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében a 19/C. § a) és b) pontja tekintetében

a) szervezi, összehangolja és ellenőrzi a Kormány általános politikája kialakításának a folyamatát, ennek keretében a 20. § (1) bekezdése szerinti javaslatokat összegzi, értékeli és javaslatot tesz a miniszterelnök részére,

b) az átfogó megközelítést igénylő ügyekben javaslatot, illetve előterjesztést tesz a Kormány részére, kezdeményezi és szervezi a Kormány feladatkörében érintett tagjai összehangolt tevékenységét, előterjesztés benyújtását kérheti a Kormány feladatkörében érintett tagjától,

c) közreműködik a Kormány általános politikája és a Kormány döntései megvalósulásának értékelésében és erről a miniszterelnök részére történő tájékoztatásban, ennek keretében a végrehajtás alakulásáról a Kormány feladatkörében érintett tagjától információt kérhet, illetve az érintett szervektől közvetlenül is tájékoztatást kérhet,

d) a miniszterelnök részére - feladat- és hatáskörében - soron kívül tájékoztatást, felvilágosítást, továbbá kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, illetve szakértői közreműködést kér, közvetíti a miniszterelnök eseti döntéseit a miniszterek és a kormányzati szervek felé,

e) érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés és a Kormány döntéseinek végrehajtása során a miniszterelnök döntéseiből és a Kormány általános politikájából következő politikai szempontokat,

f) kapcsolatot tart az Országgyűléssel és az országgyűlési képviselőcsoportokkal.

(2) A miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében az egységes kormányzati kommunikáció megvalósítása tekintetében felel

a) a kormányzati kommunikáció kialakításáért,

b) a kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialakításáért, fejlesztéséért, a tartalom kialakításáért.

(3) A miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében ellátja a miniszterelnök személye körüli feladatokat, e tekintetben

a) ellátja a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendőket, felel a miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a nemzetközi állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium protokoll tevékenységéért,

b) gondoskodik a köztársasági elnök, a Kormány és a miniszterelnök által adományozható kitüntetésekkel és egyéb elismerésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról,

c) gondoskodik a miniszterelnök kommunikációs felkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról."

9. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szakpolitikai feladatot ellátó miniszter a feladat- és hatásköre gyakorlása során együttműködik a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a miniszterelnök kabinetfőnökével."

10. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 125. és 126. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"125. § Jogszabály megjelölésében

a) a miniszterelnök általános helyettese esetében a TNM,

b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter esetében az MvM,

c) a miniszterelnök kabinetfőnöke esetében az MK,

d) a belügyminiszter esetében a BM,

e) az emberi erőforrások minisztere esetében az EMMI,

f) a földművelésügyi miniszter esetében az FM,

g) a honvédelmi miniszter esetében a HM,

h) az igazságügyi miniszter esetében az IM,

i) a külgazdasági és külügyminiszter esetében a KKM,

j) a nemzetgazdasági miniszter esetében az NGM,

k) a nemzeti fejlesztési miniszter esetében az NFM

rövid megjelölést kell alkalmazni.

126. § A miniszterek helyettesítése a Ksztv. 37. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a következő rend szerint történik:

a) a miniszterelnök általános helyettesét a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

b) a Miniszterelnökséget vezető minisztert az igazságügyi miniszter,

c) a miniszterelnök kabinetfőnökét a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

d) a belügyminisztert az igazságügyi miniszter,

e) az emberi erőforrások miniszterét a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

f) a földművelésügyi minisztert a nemzetgazdasági miniszter,

g) a honvédelmi minisztert a külgazdasági és külügyminiszter,

h) az igazságügyi minisztert a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

i) a külgazdasági és külügyminisztert a honvédelmi miniszter,

j) a nemzetgazdasági minisztert a nemzeti fejlesztési miniszter,

k) a nemzeti fejlesztési minisztert a nemzetgazdasági miniszter

helyettesíti."

11. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a következő 136/B. §-sal egészül ki:

"136/B. § (1) Az egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kabinetiroda létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 306/2015. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód.r.2.) alapján a miniszterelnök kabinetfőnökéhez kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően - a Miniszterelnöki Kabinetiroda a Miniszterelnökség jogutódja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás kiterjed különösen a miniszterelnök kabinetfőnökéhez kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében a következő jogviszonyokra:

a) a vagyoni jogok és kötelezettségek,

b) a feladatokhoz tartozó ingó és ingatlan eszköz- és infrastruktúra-állomány,

c) az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat ellátó kormánytisztviselők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormányzati szolgálati és munkaviszonyuk,

d) a c) pontban megjelölt kormánytisztviselőkkel és munkavállalókkal összefüggő funkcionális feladatokat ellátó kormánytisztviselők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormányzati szolgálati és munkaviszonyuk.

(3) A (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában a Ksztv. 34. § (4) bekezdésétől eltérően a Mód.r.2. alapján a miniszterelnök kabinetfőnökéhez kerülő feladat- és hatáskör tekintetében a Ksztv. 34. § (4) bekezdése szerinti jogutódlás időpontjának 2015. november 1-jét kell tekinteni azzal, hogy a Mód.r.2. hatálybalépése és 2015. november 1-je közötti időben a feladatellátásra és a hatáskör gyakorlására a miniszterelnök kabinetfőnöke jogosult."

12. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

13. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "megvalósításának stratégiai" szövegrész helyébe a "megvalósításának - az állam tevékenységének kormányzati, valamint a Kormány társadalompolitikai tevékenységének összehangolásával összefüggő - stratégiai" szöveg,

b) 6. § (5) bekezdés b) pontjában a "részére soron kívül" szövegrész helyébe a "részére - feladat- és hatáskörében - soron kívül" szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése, valamint (5) bekezdés a) és c) pontja.

4. A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

15. § A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 2. §-ában az "a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "az általános politikai koordinációért felelős miniszter" szöveg lép.

5. Egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosítása, illetve hatályon kívül helyezése

16. § A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet

a) 8. § (1) és (2) bekezdésében az "A tudománypolitika koordinációjáért" szövegrész helyébe az "A kormányzati tevékenység összehangolásáért" szöveg,

b) 13. § (1) bekezdésében az "a tudománypolitika koordinációjáért" szövegrész helyébe az "a kormányzati tevékenység összehangolásáért" szöveg

lép.

17. § Az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "az általános politikai koordinációért felelős miniszter" szöveg lép.

18. § Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet.

6. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 306/2015. (X. 26.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kötelezően igénybe vevő központi költségvetési szervek

1. Miniszterelnökség

2. Miniszterelnöki Kabinetiroda

3. Belügyminisztérium

4. Emberi Erőforrások Minisztériuma

5. Földművelésügyi Minisztérium

6. Igazságügyi Minisztérium

7. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

8. Nemzetgazdasági Minisztérium

9. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium"

2. melléklet a 306/2015. (X. 26.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. 1. melléklet I. alcíme a következő 19a. ponttal egészül ki:

(Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

Az államháztartás központi alrendszerében)

"19a. a központi költségvetés XXI. fejezeténél a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Kormánynak a Ktfr. 19/B. §-a szerinti tagja,"

3. melléklet a 306/2015. (X. 26.) Korm. rendelethez

1. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete az A) részt követően a következő AA) résszel egészül ki:

"AA) Miniszterelnök kabinetfőnöke

AB
1A központi államigazgatási szerv neveA miniszter hatásköre
2Nemzeti Kommunikációs Hivatalirányítás

"

2. Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) részében foglalt táblázat 8a. sora.

Tartalomjegyzék