492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1)[1] E rendelet szerinti mentesítési eljárás szabályait a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, minősített adatot, illetve alapvető biztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések, valamint azon beszerzések esetében kell alkalmazni, amelyek esetében a közbeszerzési szabályok alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekeivel (a továbbiakban együtt: minősített beszerzések).

(2) A Kbt. 5-7. §-a szerinti ajánlatkérő, amennyiben a beszerzése megvalósítása során a Kbt.-ben meghatározott eljárások alkalmazásától a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivétel alkalmazásával kíván eltérni, a közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli országgyűlési bizottsági mentesítés során e rendelet szabályai szerint jár el.

(3) Az ajánlatkérő a beszerzés közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történő megvalósítására a beszerzés e rendelet szerinti eljárás során történő mentesítését követően jogosult.

(4)[2]

2. A mentesítési eljárás

2. § (1) A közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli felmentésre irányuló kezdeményezést (a továbbiakban: mentesítési kérelem) az ajánlatkérő

a) honvédelemmel összefüggő beszerzés esetén a honvédelemért felelős miniszterhez,

b) az államháztartásról szóló törvény értelmében a Kormány irányítása alatt álló központi költségvetési szerv esetében a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjéhez,

c) a Kormány irányítása alatt nem álló szervezet esetében ahhoz a miniszterhez, akinek a szakpolitikai vagy ágazati feladatkörébe tartozik a szervezet által ellátott közfeladat,

d)[3] az a) és c) alpontok szerinti feladatkörrel rendelkező miniszter hiányában a közbeszerzésekért felelős miniszterhez

[a továbbiakban az a)-d) pontban felsorolt miniszterek együtt: miniszter] kell benyújtani.

(2) A mentesítési kérelemben meg kell jelölni a beszerzéssel összefüggő, mentesíteni kívánt szerződés pontos tárgyát és becsült értékét, valamint javaslatot kell tenni arra, hogy az Országgyűlés illetékes bizottsága (a továbbiakban: bizottság) a szerződés megkötése tekintetében adjon felmentést a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatása alól. Az ajánlatkérő a mentesítési kérelemben részletesen indokolást ad a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivételi esetkör alkalmazásának szükségességéről, a védendő alapvető biztonsági érdekekről és az intézkedés arányosságáról.

(3)[4] A mentesítési kérelemhez minden esetben csatolni kell az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat - különösen Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Alkotmányvédelmi Hivatal, Információs Hivatal - szakmai állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy

a) a beszerzés milyen okból minősül minősített beszerzésnek,

b) a beszerzés során milyen minősített adatokat lenne szükséges a gazdasági szereplők rendelkezésre bocsátani, és milyen okból,

c) a beszerzés mely körülményeivel kapcsolatban állnak fenn biztonsági kockázatok, és melyek ezek,

d) a beszerzés milyen különleges biztonsági intézkedést igényel, és milyen okból,

e) fennállnak-e az országnak olyan alapvető biztonsági érdekei, illetve az állam biztonságához fűződő alapvető érdekek vagy az információk megőrzéséhez fűződő érdekek, amelyek a beszerzéssel összefüggő információk megőrzését indokolttá teszik,

f) az ajánlatkérő által alkalmazni kívánt intézkedésekre tekintettel a közbeszerzési eljárás alóli mentesülés szükséges-e a beszerzéssel érintett alapvető biztonsági érdek védelméhez, és

g) a (2) bekezdés szerinti javaslat és az ajánlatkérő által adott részletes indokolás megalapozott-e.

(4) Az atomenergia békés célú alkalmazásával összefüggő nukleáris biztonságot érintő beszerzések esetében a kérelemhez az Országos Atomenergia Hivatal szakmai véleményét is csatolni kell.

(4a)[5] A központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozó beszerzés esetén a kérelemhez a 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében kijelölt központi beszerző szerv (a továbbiakban: VBÜ) beszerzés megvalósításának tervezett módjára vonatkozó szakmai véleményét is csatolni kell. A VBÜ az erre irányuló megkeresés kézhezvételétől és a beszerzési igény 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti megküldésétől számított 5 munkanapon belül küldi meg szakmai véleményét.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti szakmai állásfoglalást, illetve véleményt az ajánlatkérő erre irányuló megkeresésének kézhezvételétől számított 8 napon belül kell megadni.

3. § (1)[6] A miniszter a mentesítési kérelmet megvizsgálja, és ha az hiányos vagy nem egyértelmű, további kiegészítő információkat kérhet. Ha a beszerzés tárgya vagy az adott mentesítési kérelemben meghatározott szerződés más minisztert is érint, a miniszter a kérelemről tájékoztatja a többi érintett minisztert. A miniszter - a többi érintett miniszterrel együttműködve - a mentesítési kérelemben foglaltakat megvizsgálja abból a szempontból, hogy

a) a szerződés tárgya összefügg-e közvetlenül az ország alapvető biztonsági érdekeivel,

b) az ajánlatkérő által alkalmazni kívánt intézkedésekre tekintettel a közbeszerzési eljárás alóli mentesülés szükséges-e a beszerzéssel érintett alapvető biztonsági érdek védelméhez,

c) a közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli mentesítés nem befolyásolja-e indokolatlanul és aránytalanul hátrányosan a gazdasági szereplők közötti versenyt,

d) a beszerzéssel érintett alapvető biztonsági érdek védelme egyéb, a közbeszerzési eljárás alóli mentesüléshez képest kisebb beavatkozással járó intézkedéssel biztosítható-e, és

e) az a)-d) pontban foglaltak vizsgálata alapján helye van-e a közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli mentesítésnek.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti feltételek tekintetében a miniszter a közbeszerzésekért felelős miniszter véleményét kérheti.

(3)[7] Az előterjesztő miniszter az egyetértése esetén a mentesítési kérelmet, a 2. § (3), (4) és (4a) bekezdés szerinti szakmai állásfoglalást, illetve szakmai véleményt - a szükséges kiegészítő információk kézhezvételétől számítva - legkésőbb 15 napon belül megküldi a Védelmi Tanácsnak (a továbbiakban: Tanács).

(3a)[8] A miniszter előterjesztésében ismerteti, hogy a kérelmet megalapozottnak tartja, és milyen okból. A Kormány irányítása alatt nem álló szervezet által benyújtott mentesítési kérelmet a miniszter - egyet nem értése esetén - véleményével ellátva terjeszti a Tanács elé.

(4)[9] Ha az 1. § szerinti, közbeszerzési eljárás lefolytatása alól mentesíteni kívánt szerződést az előterjesztő minisztérium kívánja megkötni, a mentesítési kérelmet annak indokolásával együtt a miniszter közvetlenül a Tanács elé terjeszti, amelyhez csatolja a 2. § (3) és (4) bekezdése szerinti szakmai állásfoglalást, illetve szakmai véleményt.

(5)[10] Ha az 1. § szerinti, közbeszerzési eljárás lefolytatása alól mentesíteni kívánt szerződést nemzetbiztonsági szolgálat kívánja megvalósítani, akkor külön szakmai állásfoglalást nem kell beszereznie, hanem a 2. § (3) bekezdésében meghatározott körülményeket a mentesítési kérelemben ismerteti.

(6) Ha az 1. § szerinti, közbeszerzési eljárás lefolytatása alól mentesíteni kívánt szerződést a 2. § (4) bekezdése szerinti szervezet kívánja megvalósítani, akkor külön szakmai véleményt nem kell beszereznie, hanem a 2. § (4) bekezdésében meghatározott körülményeket a mentesítési kérelemben ismerteti.

(7)[11] Ha a 2. § (1) bekezdése szerinti mentesítési kérelmet a VBÜ nyújtja be az előterjesztő miniszterhez, akkor a VBÜ külön szakmai véleményét nem kell beszerezni, hanem a VBÜ a 2. § (4a) bekezdésében meghatározott körülményeket a mentesítési kérelemben ismerteti.

4. § (1)[12] A Tanács a mentesítési kérelmet és annak mellékleteit, valamint a miniszter által a mentesítés tárgyában készített előterjesztést megvizsgálja. Ha a mentesítési kérelem vagy az előterjesztés hiányos vagy nem egyértelmű, a Tanács további kiegészítő információkat kérhet az ajánlatkérőtől vagy a minisztertől.

(2)[13] A Védelmi Tanács egyetértése esetén a mentesítési kérelmet és annak mellékleteit, valamint a mentesítési kérelemben foglaltakról kialakított véleményét 8 napon belül tájékoztatásul továbbítja a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszternek. A Tanács a véleményében javaslatot tesz a 2. § (2) bekezdése szerinti mentesítés megadására. A Kormány irányítása alatt nem álló szervezet által benyújtott mentesítési kérelmet a Tanács - egyet nem értése esetén - véleményével ellátva továbbítja a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszternek.

(3)[14] A kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter - a Tanács döntésbe foglalt véleményével együtt - a bizottságnak felterjeszti döntéshozatalra a mentesítési kérelmet és annak mellékleteit.

5. § A miniszter gondoskodik a mentesítési kérelmek tárgyában hozott országgyűlési bizottsági határozatok, valamint Tanács-döntések beszerzéséről, a beszerzett országgyűlési bizottsági határozatokról, valamint Tanács-döntésekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban szerepeltetni kell[15]

a) a mentesítési kérelemnek helyt adó és azt elutasító határozatokat, valamint a határozat számát,

b) a mentesítési kérelmet benyújtó ajánlatkérő szervezet nevét,

c) a közbeszerzési eljárás lefolytatása alól mentesített szerződések pontos tárgyát és becsült értékét.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendeletet a hatálybalépését követően megkezdett, Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzési eljárás és a beszerzési eljárást megelőző, e rendelet szerinti mentesítési eljárás esetében kell alkalmazni.

8. § Ez a rendelet

a) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

d)[16]

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 54/2023. (II. 27.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2023.02.28.

[2] Hatályon kívül helyezte a 471/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2021.01.01.

[3] Módosította a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 34. §-a. Hatályos 2018.06.12.

[4] Megállapította az 54/2023. (II. 27.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2023.02.28.

[5] Megállapította a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[6] Megállapította az 54/2023. (II. 27.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2023.02.28.

[7] Módosította a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2022.05.25.

[8] Módosította a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2022.05.25.

[9] Módosította a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2022.05.25.

[10] Módosította a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 27. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[11] Beiktatta a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[12] Módosította a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése c) pontja. Hatályos 2022.05.25.

[13] Megállapította a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.05.25.

[14] Beiktatta a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.05.25.

[15] A nyitó szövegrészt módosította a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése d)-e) pontja. Hatályos 2022.05.25.

[16] Hatályon kívül helyezte a 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2016.08.01.

Tartalomjegyzék