239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter feladat- és hatáskörének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerinti meghatározásával összefüggő módosításáról

A Kormány

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), h), i) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 8. és 11. §-ában, valamint a 73. § (1) bekezdés r) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. és 9. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLIV. törvény 12. § a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 29. és 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § q) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a), b), g) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 13. pontjában és 340/A. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/B. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím, valamint a 3-5. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a 45. § (3) bekezdés tekintetében a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26., a 33. és a 34. alcím, valamint a 6. melléklet tekintetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § c)-d), f) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében, valamint a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29., 30. és 31. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 32. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340/A. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 36. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény 15. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 15. § (2) bekezdés a)-d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 38. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 65/D. § (1) bekezdésében, 72/B. § (1a) bekezdésében, 75/D. § (2) bekezdésében és 83. § (1) bekezdésében az "a közigazgatás-fejlesztésért" szövegrész helyébe az "az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért" szöveg lép.

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

2. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 38/B. § (2a) bekezdésében az "a közigazgatás-fejlesztésért" szövegrész helyébe az "a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel és az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért" szöveg lép.

3. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet] 4/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben meghatározott védett létesítmények és a kiemelt nemzeti emlékhely 200 méteres körzete feletti légtérben a 25 kg maximális felszálló tömeget meg nem haladó

a) pilóta nélküli állami légijármű, valamint

b) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 136. §-a szerinti jogi személy közszolgálati médiaszolgáltatási feladatai ellátása érdekében működtetett pilóta nélküli légijármű

- a (3) bekezdés b) pontjában foglaltak megtartásán túl - az Országgyűlési Őrség biztonsági szempontok mérlegelése alapján megadott előzetes hozzájárulása esetén működtethető."

(2) A 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 4/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (4) bekezdésben foglalt előzetes hozzájárulás eljárási szabályait a 25 kg maximális felszálló tömeget meg nem haladó

a) pilóta nélküli állami légijárművet működtető szervezet a (4) bekezdés a) pontja szerinti működtetés esetén,

b) pilóta nélküli légjármű vonatkozásában a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 136. §-a szerinti jogi személy a (4) bekezdés b) pontja szerinti működtetés esetén és

a védett létesítmény zavartalan és biztonságos működésének biztosításáért felelős szervezet közötti együttműködési megállapodás részletezheti."

(3) A 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A korlátozott légtér igénybevétele iránti kérelemnek tartalmaznia kell:)

"f) a 4/B. § (4) bekezdésében meghatározott hozzájárulást."

(4) A 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 8/C. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Felületre történő adatfeltöltéshez a HungaroControl Zrt. kétoldalú együttműködési megállapodás útján jogosultságot biztosít a következő szervezeteknek:)

"d) Nemzeti Információs Központ,"

4. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az "a közigazgatás-fejlesztésért" szövegrész helyébe az "a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel és az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért" szöveg lép.

5. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

5. § A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az "a közigazgatás-fejlesztésért" szövegrész helyébe az "az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért" szöveg lép.

6. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 21. pontjában, valamint 3. melléklet 19. pontjában a "Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző" szövegrész helyébe a "Nemzeti Információs" szöveg lép.

7. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

7. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontjában a "Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző" szövegrész helyébe a "Nemzeti Információs" szöveg lép.

8. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § Hatályát veszti a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 27. § (11) bekezdése.

9. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

10. § A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § A jegyző a 13. §-ban meghatározott adatváltozásról, valamint a szálláshely-szolgáltató nyilvántartásból való törléséről haladéktalanul értesíti a 11. § szerinti hatóságokat, valamint a szálláshely-minősítő szervezetet."

11. § A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § E rendelet 2021. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni az első, a szálláshely-minősítő szervezet általi szálláshely-minősítés megtörténtéig a 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett azon szálláshelyek esetén, amelyek a 21/A. § szerinti kötelezettségüket már teljesítették, de a szálláshely-minősítésre még nem került sor, vagy amelyek vonatkozásában a 21/A. § szerinti kötelezettség teljesítésének határideje még nem telt el."

12. § Hatályát veszti a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 7/A. § (5) bekezdése.

10. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

13. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt I. Központi finanszírozásúak táblázatban a "Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ /TIBEK" szövegrész helyébe a "Nemzeti Információs Központ /NIK" szöveg, valamint a "Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző" szövegrész helyébe a "Nemzeti Információs" szöveg lép.

11. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

14. § A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet

a) 11. § (3) bekezdésében az "a rendészetért felelős miniszterrel," szövegrész helyébe az "a rendészetért felelős miniszterrel, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszterrel," szöveg,

b) 14. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, valamint 25. § (2) bekezdésében az "a rendészetért felelős miniszter," szövegrész helyébe az "a rendészetért felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter," szöveg

lép.

12. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

15. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya)

"d) a Nemzeti Információs Központra"

([a továbbiakban a)-d) pont együtt: Szolgálatok] terjed ki.)

13. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az OAH az (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott kérdésekben a következő szervekkel történő egyeztetés alapján, a kötelezett intézkedését megalapozó határozatot hoz:]

"f) Nemzeti Információs Központ."

14. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében az "a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel" szövegrész helyébe az "az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszterrel" szöveg lép.

15. A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

18. § A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § a) pontjában a "Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző" szövegrész helyébe a "Nemzeti Információs" szöveg lép.

16. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. § A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet] 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

20. § A 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontjában a "Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző" szövegrész helyébe a "Nemzeti Információs" szöveg lép.

17. A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet módosítása

21. § A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A bizottságnak két tagja van.

(2) A bizottság vezetőjét a kijelölő kéri fel. A bizottság további egy tagját az e-közigazgatásért felelős miniszter és az informatikáért felelős miniszter együttesen delegálja.

(3) A bizottság tagjának csak közfeladatot ellátó szervek iratkezelési szabályait és gyakorlatát ismerő közszolgálati tisztviselő delegálható.

(4) A bizottság tagjainak megbízatása három évre szól.

(5) A kijelölési eljárásban nem vehet részt olyan személy, aki a kérelmezővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve aki vagy akinek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója a kérelmező tulajdonosa, a kérelmező választott testületeiben tisztséget visel, vagy a kérelmezőnél vezető beosztást tölt be. A bizottság vezetőjének és tagjainak kijelölési eljárásonként nyilatkozniuk kell, hogy velük szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.

(6) A bizottság akkor határozatképes, ha az elnök és a másik tag jelen van. A bizottság döntéseit egyhangúlag hozza.

(7) A bizottság működési rendjét ügyrendjében határozza meg. A bizottság a tényállás tisztázása érdekében, javaslata kialakításához adatokat kérhet be a kérelmezőtől."

18. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

22. § A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában a "Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző" szövegrész helyébe a "Nemzeti Információs" szöveg lép.

19. A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Tanács tagjai:

a) a belügyminiszter által delegált 1 fő,

b) az építési és beruházási miniszter által delegált 1 fő,

c) a honvédelmi miniszter által delegált 1 fő,

d) az igazságügyi miniszter által delegált 1 fő,

e) a külgazdasági és külügyminiszter által delegált 1 fő,

f) a kultúráért és innovációért felelős miniszter által delegált 1 fő,

g) a pénzügyminiszter által delegált 1 fő,

h) az agrárminiszter által delegált 1 fő,

i) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által delegált 1 fő,

j) a technológiai és ipari miniszter által delegált 1 fő,

k) a gazdaságfejlesztési miniszter által delegált 1 fő,

l) a területfejlesztési miniszter által delegált 1 fő,

m) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által delegált 2 fő."

(2) A 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "az e-közigazgatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter" szöveg,

b) 1. § (6) bekezdésében az "az e-közigazgatásért felelős miniszternek." szövegrész helyébe az "a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek." szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter" szöveg,

d) 4. §-ában az "az e-közigazgatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter" szöveg

lép.

20. Az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 1. § (4) és (5) bekezdésében a "Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző" szövegrész helyébe a "Nemzeti Információs" szöveg lép.

21. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet módosítása

25. § A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében a "Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző" szövegrész helyébe a "Nemzeti Információs" szöveg lép.

22. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

26. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet [továbbiakban: 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet]

a) 1. melléklete a 3. melléklet szerint,

b) 2. melléklete a 4. melléklet szerint,

c) 3. melléklete az 5. melléklet szerint

módosul.

23. A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

27. § A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében az "a 2. § (3) bekezdése szerinti szervezet" szövegrész helyébe a "nemzetbiztonsági szolgálat" szöveg lép.

24. Az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

28. § Hatályát veszti az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdésében az "- ide nem értve a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központot -" szövegrész.

25. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

29. § Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) 2019. június 1-jét követően az interfésszel csatlakozott helyi önkormányzat az e-közigazgatásért felelős miniszternél kezdeményezheti a rendszercsatlakozásra történő csatlakozást. A rendszercsatlakozás időpontját az e-közigazgatásért felelős miniszter - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter véleményének beszerzését követően - a Kincstárral együtt állapítja meg."

26. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A turisztikai ügynökség javaslatot tesz a turizmusért felelős miniszternek)

"a) a turizmust, különösen a turisztikai marketingtevékenységet, a turisztikai országmárka-fejlesztést, valamint annak külföldi és hazai kommunikációját, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységet, az utazási és utazást közvetítői szerződést, az egészségturizmust, a szálláshely-szolgáltatást, a lovas turisztikai szolgáltatást, az idegenvezetést, a konferenciaturizmust, a nemzetközi küldőpiacok fejlesztését és az ott folyó munka szakmai irányítását, valamint a vendéglátást és a turisztikai attrakciókat érintő szabályozásra, egyúttal részt vesz a feladatait érintő előterjesztések közigazgatási egyeztetésében, véleményezésében, véleményt nyilvánít a turizmussal, a turisztikai felsőoktatási képzéssel és szakemberképzéssel, valamint a turisztikai, vendéglátó- és szállodaipari szakképzéssel és a vendéglátással kapcsolatos kérdésekben,"

(2) A 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A turisztikai ügynökség javaslatot tesz a turizmusért felelős miniszternek)

"g) a turizmust és a vendéglátást érintő stratégiai dokumentumokra (koncepciókra, stratégiákra, fejlesztési programokra), különös tekintettel a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 felülvizsgálataként elkészült Turizmus 2.0 dokumentumra,"

31. § (1) A 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A turisztikai ügynökség)

"4. működteti a turisztikai és vendéglátóipari szolgáltatások minősítésére vonatkozó nemzeti tanúsító védjegyek rendszerét, valamint a turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszeren alapuló védjegyrendszereit,"

(2) A 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A turisztikai ügynökség)

"17. együttműködik a turisztikai tematikához kapcsolódó beruházások esetén az illetékes minisztériumokkal, kormányzati szervekkel, és szakmai javaslatokat fogalmaz meg a kiemelt, turisztikai hatással bíró fejlesztéseket illetően,"

(3) A 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A turisztikai ügynökség)

"18. a Kormány által vagy saját hatáskörben meghozott támogatói döntés alapján - az egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok figyelembevételével - támogatja a határon túli egyes turisztikai fejlesztéseket,"

(4) A 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A turisztikai ügynökség)

"33. a 8., 21., 24., 43. és 46. pontban meghatározott, valamint egyéb értékesítési, marketing- és kommunikációs tevékenységéhez és az egyes nemzeti rendezvények megszervezéséhez kapcsolódó feladatait elsősorban egy, a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság útján látja el, érvényt szerezve a turisztikai ügynökség éves üzleti tervében megfogalmazott turizmusszakmai és marketingstratégiai céljainak, biztosítva a Turizmus 2.0 célrendszerének megvalósulását,"

(5) A 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 45. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A turisztikai ügynökség)

"45. speciális turisztikai informatikai szoftver útján ellátja a hazai turisztikai vonzerők feltérképezésével és hálózatba szervezésével kapcsolatos feladatokat."

(6) A 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 46-48. ponttal egészül ki:

(A turisztikai ügynökség)

"46. a turisztikai jellegű szolgáltatási tevékenységek fejlesztése és az adatvezérelt ágazatirányítás igényeinek kiszolgálása érdekében az ágazat szolgáltatásait igénybe vevők fogyasztási szokásaira vonatkozó forgalmi adatok gyűjtésére és az ágazati szereplők tevékenységét elősegítő információtechnológiai platformokat működtet,

47. együttműködik a hazai kommunikációért és az országmárka kialakításáért felelős kormánybiztossal és a turizmusért felelős miniszterrel a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés d)-g) pontja szerinti feladatok ellátásával összefüggésben,

48. a 4. pontban foglalt feladatát a Kormány rendeletében szálláshely-minősítési tevékenység ellátására kijelölt gazdasági társaság útján látja el."

32. § Hatályát veszti a 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 15. pontja.

27. A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosítása

33. § A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében az "a rendészetért felelős miniszter," szövegrész helyébe az "a rendészetért felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter," szöveg lép.

28. A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

34. § A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az "a közigazgatás-fejlesztésért" szövegrész helyébe az "az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért" szöveg lép.

29. Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

35. § Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "a közigazgatás-fejlesztésért" szövegrész helyébe az "az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért" szöveg lép.

30. A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

36. § A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében a "közigazgatás-fejlesztésért" szövegrész helyébe az "az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért" szöveg lép.

31. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

37. § (1) A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 1. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(E rendelet meghatározza)

"h) az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszternek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 18. § g) pontja szerinti feladatai végrehajtásának szabályait,"

(2) A DKÜ rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter az e rendeletben foglaltak alkalmazásán keresztül ellenőrzi és hagyja jóvá az e-közigazgatással, az informatikával, valamint az infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztéseket és beszerzéseket, a Statútum rendelet 18. § g) pontja alapján."

(3) A DKÜ rendelet 3. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) A miniszter az e rendeletben foglaltak alkalmazásán keresztül gondoskodik a Statútum rendelet 18. § i) pontja szerinti feladatai ellátásáról és a Statútum rendelet 18. § k) pontjának megfelelően felügyeli a kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodás megvalósítását."

38. § Hatályát veszti a DKÜ rendelet

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában az "a Miniszterelnöki Kormányiroda," szövegrész,

b) 1. § (2d) bekezdése,

c) 3. § (2) bekezdésében a "miniszterelnök és a" szövegrész,

d) 24. § (3) bekezdés c) és d) pontja.

32. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban betölthető munkakörök egyes szabályairól szóló 10/2019. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

39. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban betölthető munkakörök egyes szabályairól szóló 10/2019. (II. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében az "A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző" szövegrész helyébe az "A Nemzeti Információs" szöveg lép.

33. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása

40. § A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet] 8/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (4) bekezdésben meghatározott hálózati kommunikáción keresztül a vendéglátó szoftver automatikusan küldi

a) a tárgynapot követő 24 órán belül a tárgynapra vonatkozóan a napi adatszolgáltatás körébe tartozó, személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai jellegű adatokat;

b) a vendéglátó szoftverben valamennyi fogyasztás és megrendelés teljesítésének lezárását követően, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén közzétett rendszerességgel a fogyasztásra és megrendelésre vonatkozó, az eseményvezérelt adatszolgáltatás körébe tartozó forgalmi adatokat, ideértve a nem helyben fogyasztott megrendelések adatait is."

41. § A 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 8/C. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (4) bekezdésben meghatározott hálózati kommunikáción keresztül a jegykezelő szoftver automatikusan küldi

a) a jegykezelő szoftverben minden jegyértékesítés lezárását követően, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén közzétett rendszerességgel, a jegyértékesítésre vonatkozó, az eseményvezérelt adatszolgáltatás körébe tartozó, személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai jellegű adatokat;

b) a jegykezelő szoftverben a jegy felhasználására vonatkozó, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén közzétett rendszerességgel, az eseményvezérelt adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat, amennyiben a jegy felhasználására vonatkozó információk elektronikusan kerülnek rögzítésre."

42. § A 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet a következő 8/E. alcímmel egészül ki:

"8/E. Turisztikailag kiemelt jelentőségű település

14/E. § (1) A Kormány a turisztikailag kiemelt jelentőségű települések listáját a 4. melléklet szerint határozza meg.

(2) A turisztikailag kiemelt jelentőségű település ezen minőségének igazolásához jogosult a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság által biztosított tájékoztató tábla elhelyezésére oly módon, hogy a tájékoztató tábla a település közigazgatási határát jelző, a település nevét tartalmazó tábla alatt kerüljön elhelyezésre, a település fő forgalmi útvonalai mentén, a település központja felé vezető oldalon.

(3) A tájékoztató tábla kihelyezéséhez kapcsolódó engedélyeket a turisztikailag kiemelt jelentőségű település köteles beszerezni."

43. § A 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet a 6. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

44. § Hatályát veszti a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti táblázat 2. sora.

34. A turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása

45. § A turisztikai térségek meghatározásáról 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet] 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A Kormány a 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 8. sorában megjelölt ingatlan esetében a Turizmus tv. 4. § (4) bekezdés a) pontja szerinti beruházó és fenntartó vagyonkezelőként a Turisztikai Vagyonkezelő és Ingatlanüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot határozza meg."

46. § Hatályát veszti a 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2. sora.

35. Az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) Az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKF rendelet) 2. § c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 13. § f) pontjának megfelelően felügyeli az e-közigazgatási, az informatikai, valamint a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra fejlesztéseket érintő magas szintű politikai döntések végrehajtását, amelynek részeként

az a) és b) pont szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek végrehajtásának összehangolása, egységes magas színvonalon, valamint határidőre történő megvalósítása érdekében:]

"cb) a Statútum 18. § e) pontjának megfelelően egyetértési jogot gyakorol az egyes projektekkel kapcsolatos kormányzati döntési javaslatok Kormány általi megtárgyalása során, illetve szükség esetén intézkedési javaslatot tesz."

(2) A DKF rendelet 2. §-ában a "Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 13. § f) pontjának" szövegrész helyébe a "Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 18. § f) pontjának" szöveg lép.

36. A nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról szóló 607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

48. § A nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról szóló 607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet] 2. §-ában a "Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 13. § h) és k) pontjából" szövegrész helyébe a "Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 18. § h) és k) pontjából" szöveg lép.

49. § A 607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 25. § (1) bekezdésében a "Statútum 13. § h) és k) pontja" szövegrész helyébe a "Statútum 18. § h) és k) pontja" szöveg,

b) 33. § (6) és (7) bekezdésében a "Nemzetbiztonsági Kabinet" szövegrészek helyébe a "Védelmi Tanács" szöveg

lép.

37. A kiberbiztonsági kompetenciaközösség számára kapcsolattartási pontként szolgáló nemzeti koordinációs központ feladatainak ellátásáról szóló 766/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

50. § A kiberbiztonsági kompetenciaközösség számára kapcsolattartási pontként szolgáló nemzeti koordinációs központ feladatainak ellátásáról szóló 766/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ában az "a belügyminisztert" szövegrész helyébe az "az e-közigazgatásért felelős minisztert" szöveg lép.

38. Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) alkalmazásához kapcsolódó feladatok részletes szabályairól szóló 19/2022. (I. 24.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépése

51. § Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) alkalmazásához kapcsolódó feladatok részletes szabályairól szóló 19/2022. (I. 24.) Korm. rendelet

a) 1. § 4. pontja a "Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ" szövegrész helyett a "Nemzeti Információs Központ" szöveggel,

b) 1. § 6. pontja a "Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ" szövegrész helyett a "Nemzeti Információs Központ" szöveggel

lép hatályba.

39. Záró rendelkezések

52. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 38. alcím az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(3) A 38. alcím hatálybalépésének naptári napját az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

53. § A 38. alcím az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet "A) A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés adattartalma" alcím 6. pont 6.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(ha a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet)

"6.7. - vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége és a 4. melléklet szerinti vendéglátóhely üzlettípus megjelölése, valamint azon vendéglátó üzletek esetén, amelyek kötelesek vendéglátó szoftver alkalmazására - nyilatkozata arról, hogy rendelkezik, vagy az adatszolgáltatási kötelezettsége kezdő időpontjában rendelkezni fog a 28. § g) pontja szerinti vendéglátó szoftverrel,"

2. melléklet a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet. 2. melléklet II.3. pontja helyébe a következő pont lép:

"II.3. NEMZETBIZTONSÁGI IGAZGATÁS

A vizsgatárggyal szembeni követelmény:

A vizsgatárgy rendeltetése az, hogy általános ismeretet nyújtson a nemzetbiztonsági rendszerrel összefüggő kérdésekről. A vizsgázó ismerje a titkosszolgálati fogalmakat, képes legyen elhatárolni a különböző, kizárólag a metodikájában hasonló tevékenységi köröket. A vizsgázó ismerje a vonatkozó jogi normákat. A vizsgázó képes legyen egyértelműen megfogalmazni a szervezetek rendszerszintű elhelyezését, továbbá mind az öt szervezet vonatkozásában ismerje a rendőrhatósággal történő együttműködési felületeket.

A tantárgy elemei:

I. Terrorelhárítási Központ

II. Alkotmányvédelmi Hivatal

III. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

IV. Nemzeti Védelmi Szolgálat

V. Nemzeti Információs Központ

VI. Információs Hivatal"

3. melléklet a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet. 1. melléklet X. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"X. Nemzeti Információs Központ

ABC
1.Központi szervTerületi szervHelyi szerv
2.Nemzeti Információs Központ--

"

4. melléklet a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. melléklet X. pontja helyébe a következő pont lép:

"X. Nemzeti Információs Központ

AB
1.Önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egységÁllományilletékes parancsnok
2.Nemzeti Információs Központfőigazgató

"

5. melléklet a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat A:11 mezője helyébe a következő mező lép:

(A)
(11.)Nemzeti Információs Központ

6. melléklet a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez

Turisztikailag kiemelt jelentőségű település

Aggtelek

Dég

Hajós

Hollókő

Kalocsa

Kaposvár

Kecskemét

Kiskőrös

Lakitelek

Nádasdladány

Orosháza

Őriszentpéter

Pápa

Szarvas

Szekszárd

Szentgotthárd

Szolnok

Tata

Tiszakécske

Zalaegerszeg"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére