54/2023. (II. 27.) Korm. rendelet

közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. és 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A kormányhivatal egyszerre több, a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (2) bekezdés a)-f) pontja szerinti, ugyanazon célt szolgáló szerződés megkötését vagy már megkötött több szerződés teljesítésének folytatását hivatalból indult hatósági eljárás keretében általános engedély formájában engedélyezheti a közbeszerzési jogszabályok szerinti ajánlatkérők vagy azok meghatározott csoportja számára."

2. § Az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

a) 13/A. § (1) bekezdésében az "A 3. § (4) bekezdése" szövegrész helyébe az "A 3. § (4) és (5) bekezdése" szöveg,

b) 13/A. § (2) bekezdés a) pontjában a "szerződés tárgyát, értékét," szövegrész helyébe a "szerződés tárgyát, továbbá - amennyiben az a kérelem benyújtásakor ismert - a szerződés értékét, valamint" szöveg,

c) 19. § f) pontjában az "az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "az (EU) 2022/1269 tanácsi rendelettel módosított, az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet" szöveg

lép.

2. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. § A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet] 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Kbt. 25. § (5) bekezdésében foglaltakon túl vélelmezni kell, hogy összeférhetetlen az a pályázó, aki a bírálóbizottság

a) résztvevőjével megegyező gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve ugyanazon gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy

b) résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet nyújtott be."

4. § A 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 24. § (8) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

(A bírálóbizottság a tervpályázatból kizárja:)

"d) azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 17. § (3) bekezdése értelmében kizáró ok áll fenn, valamint

e) azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben fennálló összeférhetetlenségből eredő versenytorzulást a pályamű kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni."

5. § Hatályát veszti a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

a) 18. § (5) bekezdése,

b) 24. § (8) bekezdés c) pontjában a "valamint" szövegrész.

3. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c)-e), h)-o) pontja, a Kbt. 62. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése alapján kizáró okot megalapozó körülmény hatálya alá esik - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz -, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát, és a gazdasági szereplő ezt

a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában említett kizáró okok vonatkozásában az Integritás Hatóság által vezetett, a közbeszerzési eljárásból kizárt gazdasági szereplők nyilvántartásából való törléséről szóló döntésével vagy az arról szóló döntésével, hogy az öntisztázási intézkedésekre tekintettel a gazdasági szereplőt nem veszi fel a nyilvántartásba,

b) egyéb kizáró okok vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatával

igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind az Integritás Hatóság a) pont szerinti döntésének vagy a Hatóság, illetve a bíróság jogerős határozatának rendelkezésre állását feltüntetni a formanyomtatványon. A formanyomtatványhoz az Integritás Hatóság a) pont szerinti döntését vagy közigazgatási per esetén a bíróság jogerős határozatát, a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát is csatolni kell."

7. § A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)

"a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében - amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni -, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot, továbbá az ajánlatkérő a kizáró ok hiányát az Integritás Hatóság által vezetett, a közbeszerzési eljárásból kizárt gazdasági szereplők nyilvántartása alapján is ellenőrzi;"

8. § (1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)

"d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pontja tekintetében - amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni - közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;"

(2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)

"e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; ha a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;"

9. § A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a) 8. § i) pont ib) alpontjában a "nevének és lakóhelyének" szövegrész helyébe a "személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke" szöveg,

b) 10. § g) pont gb) alpontjában a "nevének és lakóhelyének" szövegrész helyébe a "személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke" szöveg,

c) 22. § (1) bekezdés a) pontjában az "a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet" szövegrész helyébe az "a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c), valamint e) és f) pontja szerinti szervezet" szöveg

lép.

4. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

10. § Hatályát veszti az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a.

5. A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

11. § A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A mentesítési kérelemhez minden esetben csatolni kell az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat - különösen Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Alkotmányvédelmi Hivatal, Információs Hivatal - szakmai állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy

a) a beszerzés milyen okból minősül minősített beszerzésnek,

b) a beszerzés során milyen minősített adatokat lenne szükséges a gazdasági szereplők rendelkezésre bocsátani, és milyen okból,

c) a beszerzés mely körülményeivel kapcsolatban állnak fenn biztonsági kockázatok, és melyek ezek,

d) a beszerzés milyen különleges biztonsági intézkedést igényel, és milyen okból,

e) fennállnak-e az országnak olyan alapvető biztonsági érdekei, illetve az állam biztonságához fűződő alapvető érdekek vagy az információk megőrzéséhez fűződő érdekek, amelyek a beszerzéssel összefüggő információk megőrzését indokolttá teszik,

f) az ajánlatkérő által alkalmazni kívánt intézkedésekre tekintettel a közbeszerzési eljárás alóli mentesülés szükséges-e a beszerzéssel érintett alapvető biztonsági érdek védelméhez, és

g) a (2) bekezdés szerinti javaslat és az ajánlatkérő által adott részletes indokolás megalapozott-e."

12. § A 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter a mentesítési kérelmet megvizsgálja, és ha az hiányos vagy nem egyértelmű, további kiegészítő információkat kérhet. Ha a beszerzés tárgya vagy az adott mentesítési kérelemben meghatározott szerződés más minisztert is érint, a miniszter a kérelemről tájékoztatja a többi érintett minisztert. A miniszter - a többi érintett miniszterrel együttműködve - a mentesítési kérelemben foglaltakat megvizsgálja abból a szempontból, hogy

a) a szerződés tárgya összefügg-e közvetlenül az ország alapvető biztonsági érdekeivel,

b) az ajánlatkérő által alkalmazni kívánt intézkedésekre tekintettel a közbeszerzési eljárás alóli mentesülés szükséges-e a beszerzéssel érintett alapvető biztonsági érdek védelméhez,

c) a közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli mentesítés nem befolyásolja-e indokolatlanul és aránytalanul hátrányosan a gazdasági szereplők közötti versenyt,

d) a beszerzéssel érintett alapvető biztonsági érdek védelme egyéb, a közbeszerzési eljárás alóli mentesüléshez képest kisebb beavatkozással járó intézkedéssel biztosítható-e, és

e) az a)-d) pontban foglaltak vizsgálata alapján helye van-e a közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli mentesítésnek."

13. § A 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az "alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő" szövegrész helyébe az "alapvető biztonsági érdeket érintő" szöveg lép.

6. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

14. § Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet] 6. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) Az ajánlatkérő szervezet az EKR-ben vezetett ajánlatkérői nyilvántartásban megjelöli, hogy a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek, az állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságnak vagy ezen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságnak minősül-e. A megjelölés felvezetéséhez a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyása nem szükséges."

15. § A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az ajánlattételi vagy részvételi határidő abban az esetben sem jár le, ha az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt közvetlenül megelőző hatvan percben folyamatosan legalább 5 percig fennálló üzemzavar fordul elő, vagy ha az üzemzavar az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártakor áll fenn."

16. § A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 35. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Minden, a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet - a Kbt. 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérő kivételével - e rendeletnek a közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 54/2023. (II. 27.) Korm. rendelettel megállapított 6. § (2b) bekezdésében foglaltaknak az e rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül eleget tesz."

17. § A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az "a Kbt. 43. § (2) bekezdés a)-d) pontja" szövegrész helyébe az "a Kbt. 43. § (2) bekezdés a)-e) pontja" szöveg,

b) 16. § (2) bekezdésében az "(1) bekezdés szerinti esetben" szövegrész helyébe az "(1) és (1a) bekezdés szerinti esetekben" szöveg,

c) 16. § (2a) bekezdésében az "Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a határidőt" szövegrész helyébe az "A határidőt" szöveg,

d) 16. § (4) bekezdésében az "az ajánlattételi és részvételi határidőt az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem érinti" szövegrész helyébe az "az ajánlattételi és részvételi határidőt nem érinti" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése.

7. Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet] 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Kbt. 29. §-a szerinti közös közbeszerzési eljárás esetén a közbeszerzési eljárásokat az ajánlatkérő(k) által a közbeszerzési eljárás lefolytatásával meghatalmazott ajánlatkérő vonatkozásában kell figyelembe venni az egyajánlatos közbeszerzések arányának és a lefolytatott közbeszerzések darabszámának kiszámítása során."

20. § (1) A 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az EKR adatait alapul véve, az intézkedési terv közzétételére kötelezett ajánlatkérők listáját - megjelölve az egyajánlatos közbeszerzések arányát és a lefolytatott közbeszerzések darabszámát - a miniszter legkésőbb az adott év január 31. napjáig az EKR honlapján közzéteszi."

(2) A 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A miniszter a (4) bekezdés szerinti ajánlatkérők listájának közzétételéről haladéktalanul tájékoztatja a Közbeszerzési Hatóságot."

21. § A 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A miniszter az 5. § (4) bekezdése szerinti adatokat az érintett ajánlatkérők 2023. január 31. napjáig történt értesítésével megegyező tartalommal első alkalommal az 5. § (4) bekezdését megállapító, közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 54/2023. (II. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését követő napon teszi közzé."

22. § A 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

a) 2. § (4) bekezdésében az "a miniszter 5. § (4) bekezdése szerinti értesítésében szereplő" szövegrész helyébe az "a miniszter 5. § (4) bekezdése szerint közzétett" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a "tárgyév március 31-ig a honlapján nyilvánosan közzéteszi" szövegrész helyébe a "tárgyév március 31-ig az EKR-ben nyilvánosan közzéteszi" szöveg

lép.

23. § Hatályát veszti a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés d) és e) pontja.

8. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6-8. § az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény IV. Fejezete szerinti nyilvántartásban szereplő adatok teljes körű rendelkezésre állását igazoló kormányhatározat Magyar Közlönyben történő közzétételét követő napon lép hatályba.

(3) A 6-8. § hatálybalépésének naptári napját az igazságügyi miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

25. § (1) E rendelet 1. és 2. §-a az (EU) 2022/1269 tanácsi rendelettel módosított, az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (2) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E rendelet

a) 3-5. §-a

aa) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

ab) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) 6-18. §-a

ba) a koncessziós szerződésekről szóló, 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

bb) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

bc) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére