2015. évi LIII. törvény

egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 20. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bányajáradék mértéke a hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező értéknek az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt földgáz esetében)

"ba) J%-a, ahol

J: a bányajáradék százalékos mértéke;

P: az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében értékesített földgáz esetén az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló jogszabályban megállapított hatósági ár; szabadáras értékesítés esetén a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló miniszteri rendeletben elismert földgáz aktuális ár tárgyévet megelőző, éves, USA-dollárban kifejezett átlagának és az MNB hivatalos napi árfolyamainak átlagának szorzata;

A: a hazai kitermelésű földgáz elismert értéke 2003-ban;

k: korrekciós tényező, melynek értéke 2003-ban 1, és az ezt követő években évenként 0,24-gyel növekszik;"

(2) A Bt. 20. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A bányajáradék mértéke a hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező értéknek:)

"i) a nem hagyományos eredetű és különleges eljárással kitermelhető szénhidrogén esetében 2%-a."

2. § A Bt. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bányafelügyelet engedélye szükséges

a) az 1. § (1) bekezdés a)-m) pontjában meghatározott tevékenységek gyakorlásához szükséges építmények, létesítmények és berendezések, továbbá a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek és elosztóvezetékeinek építéséhez, használatbavételéhez, javításához, átalakításához, bontásához és felhagyásához, valamint

b) egyes nyomástartó berendezések építéséhez, használatbavételéhez, javításához, átalakításához

[a továbbiakban az a)-b) pont szerinti építmények együttesen: sajátos építmény]."

3. § (1) A Bt. 31. § (3) bekezdésében

a) az "a) vagy b) pontja" szövegrész helyébe az "a), b) vagy c) pontja",

b) a "c) vagy d) pontja" szövegrész helyébe a "d) pontja" szöveg

lép.

(2) A Bt. 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában a "bányafelügyeletek kijelölésére," szövegrész helyébe a "bányafelügyeletek kijelölésére, valamint a felügyeleti díj megosztására," szöveg lép.

(3) A Bt. 50/A. § (2) bekezdés h) pontjában a "körének" szövegrész helyébe a "körének és az arról szóló jelentéstételi kötelezettségnek" szöveg lép.

(4) A Bt. 50/A. § (3) bekezdés a) pontjában "kezelésének, megosztásának és nyilvántartásának szabályait, az igazgatási szolgáltatási díjak alá nem tartozó" szövegrész helyébe "kezelésének és nyilvántartásának szabályait, az igazgatási szolgáltatási díjak és a jogszabályban meghatározható egyéb" szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a Bt. 20. § (3) bekezdés d) pontjában " , a nem hagyományos eredetű és különleges eljárással kitermelhető szénhidrogén" szövegrész.

2. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása

5. § Hatályát veszti a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 116/C. §-a.

3. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

6. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 4. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az e törvény hatálya alá tartozó és hatáskörébe utalt létesítmények és engedélyesek tekintetében]

"g) elvégzi a távhőszolgáltató működési területén a felhasználói elégedettségi szint, továbbá a távhőszolgáltatóval szembeni elvárás, valamint a távhőszolgáltatás jellemzőinek felmérését."

7. § A Tszt. 60. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg az engedélyes és az értékesítő által rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás keretében szolgáltatandó adatok körét, a teljesítés módjára vonatkozó követelményeket, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét."

8. § Hatályát veszti a Tszt.

a) 57/D. § (6) bekezdése,

b) 60. § (2) bekezdés f) pontja.

4. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

9. § A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbkt.) A biztonsági készlet felhasználása alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) Földgázkereskedő lehetetlenülése esetén az érintett felhasználók földgázellátását a végső menedékes földgázkereskedő kijelöléséig a biztonsági földgázkészletből kell biztosítani.

(2) A földgázkereskedő lehetetlenülése esetén a Hivatal a földgázkereskedő engedélyét felfüggesztő határozatát az érintett földgázkereskedő és rendszerüzemeltetők mellett, egyidejűleg a Szövetséggel is közli. A Szövetség a határozat közlésének időpontjától a végső menedékes földgázkereskedő kijelölésének időpontjáig köteles a biztonsági földgázkészletből a szükséges földgázmennyiséget a szállítási rendszerüzemeltető rendelkezésére bocsátani az érintett felhasználók folyamatos földgázellátásának biztosítása érdekében.

(3) A kijelölt végső menedékes földgázkereskedő a határozat közlésének időpontjától a kijelölés időpontjáig felhasznált biztonsági készlet mennyiségének ellenértékét, valamint a szállítással és kitárolással kapcsolatos költségeket köteles megfizetni a Szövetség részére a kijelölés időpontjától számított 90 napon belül a szállítási rendszerüzemeltető által kiállított jegyzőkönyv alapján.

(4) Az érintett felhasználók a felfüggesztő határozat közlésének időpontja és a végső menedékes földgázkereskedő kijelölésének időpontja közötti fogyasztásukat a kijelölést követően a kijelölt végső menedékes kereskedővel kötelesek elszámolni és annak ellenértékét számára kötelesek megtéríteni.

(5) A biztonsági készletnek a földgázkereskedő lehetetlenülése esetén történő felhasználására vonatkozó részletes szabályokat - különösen a felhasználásra kerülő biztonsági készlet árának megállapítására vonatkozó előírásokat -a végső menedékes szolgáltatásról szóló kormányrendelet tartalmazza."

10. § Az Fbkt. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a biztonsági készletnek a földgázkereskedő ellehetetlenülése esetén történő felhasználására vonatkozó részletes szabályokat."

11. § Hatályát veszti az Fbkt.

a) 4. § (2) bekezdésében az " , a visszapótláshoz tartozó határkeresztező kapacitásokat," szövegrész,

b) 13. § (3) bekezdésében a " , valamint a visszapótláshoz tartozó határkeresztező" szövegrész.

5. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

12. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) a Mentesítés a hozzáférési szabályok alkalmazása alól alcímet megelőzően a következő 36/A. §-sal egészül ki:

"36/A. § Magyarország államhatárát kizárólag az átviteli hálózat részét képező vezeték keresztezheti."

13. § A VET 47/A. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó kikapcsolásának és visszakapcsolásának kezdeményezésére vonatkozó szabályokat a villamosenergia-kereskedő üzletszabályzata tartalmazza.

(6) A kikapcsolás felhasználónak felróható elmaradásából vagy késedelméből eredő villamosenergia-fogyasztás, valamint -rendszerhasználat ellenértékét a kikapcsolásig a felhasználó köteles megfizetni."

14. § A VET 50/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egyetemes szolgáltató az ügyfélszolgálatok fenntartása tekintetében - a 47. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon felül - köteles a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben felsorolt járásonként legalább egy ügyfélszolgálatot működtetni. Ha a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben felsorolt járásnak csak egy része tartozik az egyetemes szolgáltató működési területéhez, úgy az egyetemes szolgáltató jogosult a Vhr.-ben meghatározottak szerint az ügyfélszolgálatot összevontan kezelni. A főváros területén a lakossági fogyasztók arányában létesítendő ügyfélszolgálatok típusát, minimális számát a Vhr., az ügyfélszolgálatok elhelyezésére és működtetésére vonatkozó részletes szabályokat a Vhr. és az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza. Az egyetemes szolgáltató e kötelezettségének olyan, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben is eleget tehet, amelyet más szolgáltatóval, közszolgáltatóval vagy közfeladatot ellátó jogi személlyel együttműködve tart fenn."

15. § A VET 59. §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A hálózathasználati szerződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékével és alkalmazásukkal kapcsolatos rendelkezéseket a Hivatal elnöke rendeletben határozza meg."

16. § A VET a következő 62/A. §-sal egészül ki:

"62/A. § Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén a villamosenergia-vásárlási szerződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékével és alkalmazásukkal kapcsolatos rendelkezéseket a Hivatal elnöke rendeletben határozza meg."

17. § A VET 143. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben nyújtott kedvezményes árú villamosenergia-ellátás szabályozásában bekövetkező változást az ellátási körülmények megváltozásának kell tekinteni."

18. § A VET 159. § (5) bekezdése a következő 4. ponttal egészül ki:

(A Hivatal a felhasználók védelmével kapcsolatos feladatai körében:)

"4. elvégzi az engedélyes működési területén a felhasználói elégedettségi szint, továbbá az egyes engedélyesekkel szembeni elvárás, valamint a villamosenergia-ellátás jellemzőinek felmérését."

19. § A VET 168. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:

"(18) A Hivatal az 57. § (4a) és (5) bekezdése szerinti panaszokról a Ket. szerinti hatósági eljárásban hoz döntést."

20. § (1) A VET 169. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A felek erre irányuló megállapodása esetén az Energetikai Állandó Választottbíróság eljárásának van helye hazai és nemzetközi ügyekben, ha legalább a felek egyike

a) e törvény, a Get. vagy a Tszt. szerinti engedélyköteles tevékenységet folytató engedélyes, vagy

b) Magyarországon engedélykötelesnek minősülő energetikai tevékenységet folytató külföldi székhelyű gazdasági társaság.

(3a) Az Energetikai Állandó Választottbíróság eljárásának nincs helye, ha a felek egyike a Ptk. szerint fogyasztónak minősülő személy."

(2) A VET 169. § (5) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A feleknek egyesbíró esetén az egyesbírót, eljáró tanács esetén legalább a tanács elnökét a választottbírói testület tagjai közül kell kijelölniük."

(3) A VET 169. §-a a következő (14)-(17) bekezdésekkel egészül ki:

"(14) Az Energetikai Állandó Választottbíróság szabályzatait az alapító okirata szerint maga állapítja meg.

(15) Az Energetikai Állandó Választottbíróság eszközei nem vonhatók el, azok kizárólag a tevékenysége gyakorlásával kapcsolatban használhatóak fel.

(16) Az Energetikai Állandó Választottbíróság tevékenysége a választottbíráskodás és annak szervezése, ideértve az ezzel kapcsolatos tudományos, oktatási és tájékoztatási tevékenységet, valamint szervezetének működtetését is. Az Energetikai Állandó Választottbíróság vállalkozói tevékenységet nem végezhet.

(17) Az Energetikai Állandó Választottbíróság szabad pénzeszközét kizárólag bankbetétben tarthatja vagy állampapírba fektetheti be."

21. § A VET 170. § (5) bekezdése a következő 4. és 5. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)

"4. e törvény szerint rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok körét, a teljesítés módjára vonatkozó követelményeket, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatásra kötelezettek körét és a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezéseket;

5. a hálózathasználati szerződés és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén a villamosenergiavásárlási szerződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket;"

22. § A VET a következő 178/R. §-sal egészül ki:

"178/R. § E törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LIII. törvénnyel megállapított 168. § (18) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

23. § A VET 184. § (4) bekezdés d) pont db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a törvény 170. § (1) bekezdés 26. pontja]

"db) a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb technikai részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. október 16-i, 1113/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

24. § A VET

a) 3. § 42. pontjában az "a felhasználót" szövegrész helyébe az "a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában" szöveg;

b) 140. § (3) bekezdésében az "egyetemes szolgáltató esetén az egyetemes szolgáltatók által alkalmazható számlaképről szóló miniszteri rendeletben" szövegrész helyébe az "egyetemes szolgáltatás esetén az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvényben" szöveg;

c) 168. § (17) bekezdésében a "tekintetében a" szövegrész helyébe a "tekintetében - a (18) bekezdés szerinti eltéréssel - a" szöveg;

d) 169. § (7) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "Hivatal elnöke" szöveg

lép.

6. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

25. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 3. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"4. Csatlakozóvezeték: a felhasználási helyet magába foglaló ingatlan telekhatárától, mint elosztói kiadási ponttól a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték."

(2) A GET 3. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"7. Egybefüggő telephely: telephelyi szolgáltatás esetén a gázfelhasználó tulajdonában, kezelésében vagy használatában lévő egybefüggő ingatlan, ahol a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, a gázmérőhely vagy a fogyasztói főcsap van. Egy telephely több felhasználási helyet is tartalmazhat."

26. § A GET 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A földgázszállítási tevékenység gyakorlásához a szállítási rendszerüzemeltetőnek - a 121/I. § szerinti eset kivételével - rendelkeznie kell az általa üzemeltetett szállítóvezeték tulajdonjogával."

27. § A GET 12. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendszerirányítási tevékenység körében a rendszerirányítást végző szállítási rendszerüzemeltető feladata:)

"b) az együttműködő földgázrendszer - az ésszerű keresletnek való hosszú távú megfelelés és az ellátásbiztonság garantálása érdekében szükséges - fejlesztéseinek összehangolása a szállítási rendszerüzemeltetők által a hozzájuk csatlakozó egyéb rendszerüzemeltetők javaslatainak figyelembevételével a 10 éves fejlesztési javaslat elkészítése és a Hivatalhoz való beterjesztése,"

28. § A GET a következő 19/A. §-sal egészül ki:

"19/A. § Az elosztóhálózat-használati szerződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékével és alkalmazásukkal kapcsolatos rendelkezéseket a Hivatal elnöke rendeletben határozza meg."

29. § A GET 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A telephelyi vezetéken földgázt értékesítő gazdálkodó szervezetek jogosultak a Hivatalhoz a 2005. augusztus 1-jét megelőzően általuk létesített vagy üzemeltetett telephelyi vezeték működtetésére vonatkozó telephelyi szolgáltatói engedély iránti kérelmet benyújtani. Ha az érintett gazdálkodó szervezetek nem élnek e jogosultságukkal, a Hivatal a telephelyi vezetéken keresztül földgázt vételező fogyasztó kérelmére, vagy ha a telephelyi vezetéken földgázt értékesítő gazdálkodó szervezet nem tartja be az (1b) bekezdés rendelkezéseit, hivatalból telephelyi szolgáltatói engedély iránti kérelem benyújtására kötelezheti a telephelyi vezeték tulajdonosát.

(1a) Ha a telephelyi vezetéken földgázt értékesítő gazdálkodó szervezet vagy a telephelyi vezetéken keresztül földgázt vételező fogyasztó az (1) bekezdés szerint nem nyújt be kérelmet a Hivatalhoz vagy a Hivatal a kérelmet elutasítja, a földgázt értékesítő gazdálkodó szervezet kizárólag a földgázelosztó hozzájárulásával végezheti tevékenységét.

(1b) A telephelyi vezetéken földgázt értékesítő gazdálkodó szervezet méltányos, költségalapú térítés ellenében biztosíthatja a földgáz továbbadását a vételező fogyasztó igénye esetén a fizetendő díjaira vonatkozó részletes tájékoztatása mellett.

(1c) A telephelyi vezetéken keresztül földgázt vételező fogyasztó nem minősül felhasználónak."

30. § A GET 28/A. §-a a következő (3a)-(3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó kikapcsolásának és visszakapcsolásának kezdeményezésére vonatkozó szabályokat a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza.

(3b) A kikapcsolás felhasználónak felróható elmaradásából vagy késedelméből eredő földgáz-fogyasztás, valamint rendszerhasználat ellenértékét a kikapcsolásig a felhasználó köteles megfizetni."

31. § A GET 38. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az egyetemes szolgáltatási szerződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékével és alkalmazásukkal kapcsolatos rendelkezéseket a Hivatal elnöke rendeletben határozza meg."

32. § A GET 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Ha a felhasználókat ellátó földgázkereskedő gazdasági-pénzügyi helyzetének, földgázbeszerzésének vagy rendszerhasználatának ellehetetlenülése következtében a felhasználók földgázzal történő ellátása veszélybe kerül, az érintett felhasználók földgázellátását a végső menedékes földgázkereskedő kijelöléséig - a végső menedékes szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint - a biztonsági földgázkészletből kell biztosítani.

(1a) Az (1) bekezdés szerinti kijelölést követően a végső menedékes földgázkereskedő biztosítja a felhasználók földgázellátását."

33. § A GET 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"53. § (1) Az egyablakos kapacitásértékesítő a működési engedélyében meghatározottak szerint jogosult az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezetéken kapacitást értékesíteni.

(2) Az együttműködő földgázrendszerhez csatlakozó egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték üzemeltetője köteles betartani a földgázellátási zavar vagy válsághelyzet kezelésére vonatkozó szabályokat és utasításokat."

34. § A GET 62. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A vásárolt kapacitás tulajdonosa az igénybe nem vett vásárolt kapacitás mértékéig a kapacitáslekötési jogot írásbeli szerződéssel az adott felhasználási helyen más felhasználónak az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint átadhatja."

35. § A GET 63. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az egyetemes szolgáltató az ügyfélszolgálatok fenntartása tekintetében - az (1) és (2) bekezdésben és a 63/A. § (1) bekezdésében foglaltakon felül - köteles a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben felsorolt járásonként legalább egy ügyfélszolgálatot működtetni. Ha a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben felsorolt járásnak csak egy része tartozik az egyetemes szolgáltató működési területéhez, úgy az egyetemes szolgáltató jogosult az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint az ügyfélszolgálatot összevontan kezelni. A főváros területén a lakossági fogyasztók arányában létesítendő ügyfélszolgálatok minimális számát az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az ügyfélszolgálatok elhelyezésére, típusára és működtetésére vonatkozó részletes szabályokat az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet és az üzletszabályzat tartalmazza. Az egyetemes szolgáltató e kötelezettségének olyan, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben is eleget tehet, amelyet más szolgáltatóval, közszolgáltatóval vagy közfeladatot ellátó jogi személlyel együttműködve tart fenn."

36. § A GET a következő 77/A. §-sal egészül ki:

"77/A. § Ha a felhasználási helyen a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti engedélyes működési engedélyét a Hivatal visszavonja, és a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti új engedélyest jelöl ki, a rendszerüzemeltető - a felhasználási hely korábbi rendszerhasználati és földgáz-kereskedelmi szerződésében szabályozott jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesülésétől függetlenül - a kijelölés napjától köteles biztosítani a hozzáférést a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti kijelölt engedélyes vagy az őt ellátó földgázkereskedő részére."

37. § A GET 96. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A szállítóvezetéken bekövetkező földgázellátási zavar eredményeképpen az elosztóvezetéken keletkező üzemzavar a földgázelosztó működési körén kívül eső földgázellátási zavarnak minősül. Ezen földgázellátási zavar megszüntetése érdekében a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles együttműködni."

38. § A GET 103. § (2a) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A földgázellátással összefüggésben)

"f) az egyetemes szolgáltató és a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező földgázkereskedő (a továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedő) a (2) bekezdés f) pontjában"

(foglalt árat vagy díjat köteles megfizetni.)

39. § A GET 114. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A telephelyi vezetéken földgázt értékesítő gazdálkodó szervezet jogosult telephelyi szolgáltatói engedélyt kérni. A telephelyi szolgáltatói engedély - a telephelyi felhasználók vonatkozásában - kiterjed a telephelyi vezeték üzemeltetésére és a földgáz értékesítésre is, e jogosultság azonban nem kizárólagos jog."

40. § A GET 115/C. §-a az alábbi (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az átvétellel érintett felhasználók ellátása érdekében a szállítóvezeték kilépési pontjára vonatkozó kapacitáslekötések, valamint a tárolói kapacitáslekötések az átvétel napjával átszállnak az átadó egyetemes szolgáltatóról az átvevő egyetemes szolgáltatóra. Az érintett rendszerüzemeltetők kötelesek az átadó egyetemes szolgáltatóval kötött kapacitáslekötési szerződésekben a lekötött kapacitás mértékét ennek megfelelően csökkenteni. Az átvevő egyetemes szolgáltató, illetve az őt ellátó földgázkereskedő a gázév végéig köteles ezeket a kapacitásokat lekötni, szállítói kapacitás esetében a kapacitásdíjat a gázév végéig, tárolási kapacitás esetében a tárolási év végéig időarányosan megfizetni.

(3b) Az átadó egyetemes szolgáltató által az átvétellel érintett felhasználók ellátása érdekében betárolt földgázkészletet az átadó egyetemes szolgáltató köteles az átvevő egyetemes szolgáltató, illetve az őt ellátó földgázkereskedő részére értékesíteni. Az értékesítési ár a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti elismert tárolói készletérték, figyelembe véve a betárolt hazai termelésű földgáz árát."

41. § A GET 117. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték üzemeltetője a szállítóvezeték Magyarország államhatárán belüli szakaszát szállítási rendszerüzemeltetői engedély alapján működtetheti."

42. § A GET 119. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti engedélyes, mint felhasználó ellátására történő (6) bekezdés szerinti kényszerkijelölés egy alkalommal 90 napra történhet. A kijelölt földgázkereskedő köteles biztosítani a földgázforrást a felhasználó részére. A kijelölt földgázkereskedő a kijelölés időtartamára a gázátadó állomási és az elosztóvezetéki kiadási pont lekötött kapacitását másodlagos kapacitáskereskedelem formájában veszi át a lekötött kapacitással rendelkező rendszerhasználótól."

43. § (1) A GET 127. §-a következő ly) ponttal egészül ki:

(A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében:)

"ly) elvégzi az engedélyes működési területén a felhasználói elégedettségi szint, továbbá az egyes engedélyesekkel szembeni elvárás, valamint a földgázellátás jellemzőinek felmérését;"

(2) A GET 127. § s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében:)

"s) jogosult feladatának ellátása érdekében - jogszabályban meghatározott módon - az engedélyes társaság, a PB-gáz forgalmazó, a PB-gáz kiskereskedő, a mintaprojektet végző társaság, valamint a hazai termelésű földgázt termelő irataiba betekinteni - ideértve a Ptk. 2:47. § (1) bekezdése szerinti üzleti titkot tartalmazó iratokat is - a tevékenységekre vonatkozó iratokról másolatot, kivonatot készíteni, feladatai ellátásához az engedélyes társaságtól, a PB-gáz forgalmazótól, a PB-gáz kiskereskedőtől, a mintaprojektet végző társaságtól, valamint a hazai termelésű földgázt termelőtől eseti és rendszeres információkat kérni, amelyeket köteles a Ket. adatkezelésre vonatkozó szabályai szerint kezelni;"

44. § A GET 132. § 53. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

"53. az e törvény szerinti, a PB-gáz tartályban vagy palackban történő forgalmazásának, valamint a turista használatú palackba történő PB-gáz-átfejtés szabályait és hatósági felügyeletét, az e tevékenységre jogosító engedély kiadásának rendjét, az e tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a fogyasztóvédelmi előírásokat, továbbá az e tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket."

45. § A GET 133. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

"3. az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódóan az árakat, az áralkalmazási feltételeket, az árszabályozás kereteit és a nagycsaládosokat megillető kedvezményre vonatkozó szabályokat; a felajánlás részletszabályait, a felajánlott földgázforrás árát, az igénybevételre jogosultak körét, a földgázforrás átadására vonatkozó rugalmassági szabályokat; a felajánlás keretében, a 141-141/A. §, a 141/C. §, a 141/I. § és a 141/J. § szerinti szerződések alapján értékesített földgázforrás mennyiségét és árát, valamint az ezen földgázforrásokhoz kapcsolódóan a rendszerhasználati és mobilgáz-finanszírozási költségek indokolt értékeihez képest megképződő többlet, vagy veszteség elszámolásának szabályait; a 141/A-141/C. §-ban és a 141/I-141/J. §-ban foglaltak megsértése, valamint a rendeletben meghatározott mennyiségtől való eltérés esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket; a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási hozzájárulás és a kiegyenlítő hozzájárulás mértékét,"

46. § A GET 133. § (2) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

"1. a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítést és gyakorlatot, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokat,"

47. § A GET 133/A. §-a a következő 7. és 8. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)

"7. e törvény szerint rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok körét, a teljesítés módjára vonatkozó követelményeket, az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét, valamint a rendkívüli adatszolgáltatásra kötelezettek körét és a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezéseket;

8. az elosztóhálózat-használati szerződés és az egyetemes szolgáltatási szerződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket;"

48. § A GET 141/C. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A (2) bekezdés szerinti földgázkereskedő az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LIII. törvény (a továbbiakban:Mód. 7. törvény) hatálybalépését követő három munkanapon belül kezdeményezheti az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedőnél a szerződés 2015. szeptember 30-áig történő meghosszabbítását, változatlan szerződéses feltételek mellett."

49. § A GET a következő 141/I-141/K. §-sal egészül ki:

"141/I. § (1) A hazai termelésű földgázt termelő az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók részére történő értékesítés céljából és ellátásuk mértékéig köteles a hazai termelésű földgázt a Mód. 7. törvény hatálybalépését követő harmadik munkanapon 3 munkanapig tartó ajánlati kötöttség mellett az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő részére a 2015. július 1. és 2016. szeptember 30. közötti időszakra vételre felajánlani. A hazai termelésű földgázt termelő az ajánlat elfogadása esetén köteles az igénylővel szerződést kötni.

(2) Az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő szabadon dönthet arról, hogy köt-e az (1) bekezdés alapján szerződést.

(3) E § alapján kizárólag olyan szerződés köthető, amely a Felajánlási rendeletben szabályozott lényeges szerződési feltételeket, különösen az árat és a mennyiséget, a Felajánlási rendelet mindenkori tartalmának megfelelően határozza meg. A megkötött szerződés a szerződés lejártának napjáig nem szüntethető meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti szerződést legkésőbb a megkötést követő munkanapon meg kell küldeni a Hivatalnak.

(5) A Hivatal ellenőrzi, hogy az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő kizárólag egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására fordította a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján átvett földgázt.

(6) A miniszter - a Hivatal javaslata alapján - a Felajánlási rendeletben állapítja meg az (1) bekezdés szerint vételre felajánlott, hazai termelésű földgáz árát és mennyiségét. Az ármegállapítás során figyelembe kell venni az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók költséghatékony ellátásának követelményét. Ha a Felajánlási rendelet vagy annak módosítása olyan időpontban lép hatályba, amely időpontban már új szabályozási időszak kezdődött, akkor a Felajánlási rendeletben vagy annak módosításában meghatározott földgázmennyiségbe be kell számítani a megkezdődött új szabályozási időszakban a szerződő félnek már ténylegesen átadott mennyiséget.

(7) A hazai termelésű földgáz Felajánlási rendeletben meghatározott szabályok szerinti veszteségelszámolás nélkül számított, súlyozott éves átlagára nem lehet kevesebb, mint 0,907 Ft/MJ. A súlyozott éves átlagárba - mint a hazai termelésű földgáz termék-átlagárába - nem számítható bele a hazai termelésű földgáz értékesítésére vonatkozó szerződésbe a (10) bekezdés szerint belefoglalt, a vásárló részére átadott lekötött kapacitás ellenértéke.

(8) A Felajánlási rendeletben meghatározott földgázmennyiséget a földgáztermelő köteles a (3) bekezdés szerinti szerződésben - a műszaki üzemi terv elvárásait és a bánya-technológiai korlátokat figyelembe véve -meghatározott, földgázmennyiségre vonatkozó rugalmassági szabályok figyelembevételével átadni a szerződő félnek a Felajánlási rendeletben meghatározott hatósági ár alkalmazásával.

(9) A hazai termelésű földgáz termelője köteles a 2015. július 1-jétől 2016. szeptember 30-ig tartó időszakra a szállítóvezeték együttműködő földgázrendszerhez csatlakozó hazai termelő mezők betáplálási vagy összevont betáplálási pontján a hazai termelésű földgáz betáplálása érdekében éves kapacitást lekötni.

(10) A hazai termelésű földgáz termelője a (9) bekezdés szerinti kapacitást köteles a hazai termelésű földgáz értékesítésére vonatkozó szerződés keretében beszerzési költségen átadni a hazai termelésű földgáz vásárlója számára.

141/J. § (1) Az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók részére történő értékesítés céljából köteles a szerződéssel le nem kötött földgázforrásait - ideértve az egyetemes szolgáltatási célra a 141/I. § szerint vásárolt hazai termelésű földgázforrásait is - a Mód. 7. törvény hatálybalépését követő napon 3 munkanapig tartó ajánlati kötöttség mellett az egyetemes szolgáltatók részére 2015. július 1. és 2016. szeptember 30. közötti időszakra - a Felajánlási rendeletben szabályozott szerződési feltételeken kívül - megkülönböztetésmentes szerződéses feltételekkel vételre felajánlani.

(2) Az egyetemes szolgáltató szabadon dönthet arról, hogy köt-e az (1) bekezdés alapján szerződést. Az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő köteles az igénylőkkel szerződést kötni.

(3) E § alapján kizárólag olyan, ellátás típusú szerződés köthető, amely

a) alapján az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges mennyiséget szállítóvezetéki kilépési ponton adja át az egyetemes szolgáltatónak,

b) tartalmazza a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló rendelet szerinti árelemek közül a földgáz árát, a földgázszállítási és a földgáztárolási díjat, a nagykereskedői árrést, valamint a mobilgáz-finanszírozási költséget,

c) a Felajánlási rendeletben szabályozott lényeges szerződési feltételeket, különösen az árat, a b) pont szerinti árelemek mértékét, a mennyiséget és az ezen mennyiségtől való eltérés jogkövetkezményeit a Felajánlási rendelet mindenkori tartalmának megfelelően határozza meg,

d) a Felajánlási rendeletben nem szabályozott szerződéses feltételeket az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő üzletszabályzatának megfelelően határozza meg.

(4) Az egyetemes szolgáltatási engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő az ajánlati kiírás mellékletét képező szerződéstervezetet a (3) bekezdés figyelembevételével készíti el.

(5) Az (1) bekezdés alapján megkötött szerződés a szerződés lejártának napjáig nem szüntethető meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti szerződést a megkötést követő egy munkanapon belül meg kell küldeni a Hivatalnak.

(7) A Hivatal ellenőrzi, hogy az egyetemes szolgáltató kizárólag egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására fordította az (1) bekezdés szerinti szerződés alapján átvett földgázt.

(8) A miniszter a Hivatal javaslata alapján a Felajánlási rendeletben állapítja meg az (1) bekezdés szerint vételre felajánlott földgázforrás - a (3) bekezdés b) pontja szerinti árelemeket is tartalmazó - árát és mennyiségét. Az ármegállapítás során figyelembe kell venni az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók költséghatékony ellátásának követelményét. Ha a Felajánlási rendelet vagy annak módosítása olyan időpontban lép hatályba, amely időpontban már új szabályozási időszak kezdődött, akkor a Felajánlási rendeletben vagy annak módosításában meghatározott földgázmennyiségbe be kell számítani a megkezdődött új szabályozási időszakban a szerződő félnek már átadott mennyiséget.

(9) A volt közüzemi nagykereskedő köteles az e § szerinti felajánlás forrásait biztosító szerződéseit a felajánlást követő 5 munkanapon belül a Hivatal részére megküldeni.

141/K. § (1) A 141/J. § alapján szerződést kötő egyetemes szolgáltató és egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő az általa a 2015/16-os tárolói évre egyetemes szolgáltatási célra lekötött földgáztárolói kapacitásokat a Mód. 7. törvény hatálybalépését követő 10 munkanapon belül egy alkalommal egyoldalúan módosíthatja.

(2) Ha az egyetemes szolgáltató az általa ellátott felhasználók ellátását a 115/A-115/C. §-ok alapján másik egyetemes szolgáltatói engedélyesnek adja át, akkor a 141/J. § alapján kötött szerződése az átadás napjával megszűnik. Ebben az esetben a szerződés megszűnéséből eredően át nem vett földgázmennyiség ellenértéke, valamint a szerződés teljesítéséhez lekötött kapacitások ellenértékének az átadás napját követő időszakra eső időarányos része nem követelhető, ezek tekintetében a feleket egymással szemben semmilyen követelés nem terheli."

50. § A GET

a) 3. § 47. pontjában az "a felhasználót" szövegrész helyébe az "a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában" szöveg lép,

b) 3. § 58. pontjában a "lévő telephelyi" szövegrész helyébe a "lévő földgázt vételező fogyasztók vagy telephelyi" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a "mérő-" szövegrész helyébe az "a működési területéhez tartozó mérő-" szöveg,

d) 5. § e) pontjában a "megkülönböztetés-mentes" szövegrész helyébe az "a szállítóvezetékhez való megkülönböztetésmentes" szöveg,

e) 20. § (4) bekezdésében a "vételező felhasználók" szövegrész helyébe a "vételező fogyasztók és telephelyi felhasználók" szöveg, a "vezeték üzemeltetője" szövegrész helyébe a "vezetéken földgázt értékesítő gazdálkodó szervezet" szöveg,

f) 22. §-ában a "belül, a" szövegrész helyébe a "belül a" szöveg, a "rendszerhasználók" szövegrész helyébe a "telephelyi felhasználók" szöveg, a "rendszerhasználókkal" szövegrész helyébe a "telephelyi felhasználókkal" szöveg,

g) 28. § (6) bekezdésében a "bekezdésében és a 113. §-ban foglaltak" szövegrész helyébe a "bekezdésében, a 113. §-ban és a 122-123. §-ban foglaltak" szöveg,

h) 54. § (2) bekezdésében az "által kiadott" szövegrész helyébe az "által, a 85. § alapján kiadott" szöveg,

i) 103. § (2) bekezdés c) pontjában a "felhasználók vagy az engedélyesek" szövegrész helyébe a "felhasználó vagy a rendszerhasználó" szöveg,

j) 103. § (2) bekezdés e) pontjában és 141. § (7) bekezdésében a "141/A. § és a 141/C. §" szövegrész helyébe a "141/A. §, a 141/C. § és a 141/J. §" szöveg,

k) 103. § (3) bekezdésében a "141/C. § (5) bekezdése szerinti árat és mennyiséget" szövegrész helyébe a "141/C. § (5) bekezdése és a 141/J. § (8) bekezdése szerinti mennyiséget és árat, továbbá a 141/J. § (3) bekezdés b) pontja szerinti árelemeket a Hivatal javaslata alapján" szöveg,

l) 106. § a) és b) pontjában az "az engedélyes" szövegrész helyébe az "a rendszerhasználó" szöveg,

m) 110. § (3) bekezdésében az "október" szövegrész helyébe a "május" szöveg,

n) 115. § (2) bekezdésében a "Jogszabályváltozás esetén" szövegrész helyébe a "Jogszabályváltozás vagy jogszabálysértő állapot fennállása esetén" szöveg,

o) 133/A. § 1. pontjában a "díjakat, valamint" szövegrész helyébe a "díjakat, a megszakítható kapacitások felajánlhatóságának, valamint" szöveg,

p) 141. § (7) bekezdésében a "Get. szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező kereskedő (a továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedő)" szövegrész helyébe a "volt közüzemi nagykereskedő" szöveg,

q) 141/E. §-ában a "141-141/C. §" szövegrész helyébe a "141-141/C. § és a 141/I-141/J. §" szöveg

lép.

51. § (1) Hatályát veszti a GET

a) 22. §-ában az "általános és személyre szabott" szövegrész,

b) 28. § (3) bekezdésében az "és rendelkezik a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott pénzügyi biztosítékkal" szövegrész,

c) 62. § (3) bekezdésében a "csatlakozási szerződéssel megszerzett" szövegrész,

d) 103. § (2) bekezdés c) pontjában az "a rendszerüzemeltető vagy" szövegrész,

e) 110. § (4) bekezdésében az "A módosítás elmulasztása esetén bírságot szabhat ki, és hivatalból módosíthatja a szabályzatot." szövegrész,

f) 118/A. § (2) bekezdésében a "tartályban vagy palackban történő forgalmazása, valamint" szövegrész,

g) 141. § (1) bekezdésében a "Get. szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a GET

a) 107/B. § (4) bekezdésében a " , valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók és a 141/C. § alapján felajánlott földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges hazai termelésű földgázmennyiséget" szövegrész,

b) 107/B. § (5) bekezdése.

7. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosítása

52. § A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény a következő 15/B. §-sal egészül ki:

"15/B. § E törvény 11/A. §-a a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb technikai részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. október 16-i, 1113/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

8. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosítása

53. § A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Szövetség e törvény alapján létrehozott jogi személy, működését saját bevételeiből fedezi, a bevételeket a készletezési költségek fedezésére, kőolaj-, kőolajtermék-tároló vásárlására, létesítésére, fejlesztésére, a tároló társaságokban való tulajdonszerzésre és hiteleinek törlesztésére, a Szövetség működésére, valamint az Fbkt.-ban meghatározott feladatai teljesítésére fordíthatja. A Szövetség nem alanya a társasági adónak. A Szövetség a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény szerinti egyéb szervezetnek minősül."

54. § A Kt. 17. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szövetség alapszabályában meg kell határozni:)

"i) a kőolaj- és kőolajtermék-készletek minőségének megőrzése céljából történő kőolaj és kőolajtermék cserélésének gyakoriságát, módját és rendszerét, a normatív veszteségre vonatkozó előírásokat,"

55. § A Kt. 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Szövetség az éves költségvetés alapján meghatározza a termékcsoportonkénti egységnyi tagi hozzájárulás mértékét."

56. § A Kt. 42. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a tag a Szövetséghez elektronikus úton, illetve üzemszünet esetén az alapszabályban rögzített eljárásrendnek megfelelően nyújtja be.

(9) A Szövetség a (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot az adatok helytállóságának ellenőrzése érdekében elektronikusan megküldi az illetékes adóhatóságnak, amely a nyilatkozatot záradékolja és megküldi a Szövetség, valamint a Szövetségen keresztül a tag részére. Üzemszünet esetén az illetékes adóhatóság elektronikus záradékolására az üzemszünet lezárását követően kerül sor."

57. § Hatályát veszti a Kt.

a) preambulumában az "a szabad forgalomba bocsátott, behozott és felhasznált kőolajtermékek megjelölésén és ellenőrzésén," szövegrész,

b) 12. § (2)-(4) bekezdése,

c) 31. § f) pontja,

d) 33. § (3) bekezdés b) pontja,

e) 46. § (1) bekezdésében az "illetve a kiskereskedelmi és végfelhasználói töltőállomásokon a forgalmazott üzemanyagok ellenőrző jelölésének meglétét," szövegrész,

f) 49/A. §-a,

g) 52. §-a,

h) 52/A. §-a,

i) 2. melléklet 4. pont e) alpontjában a "vagy kőolaj esetén a készletre vétel" szövegrész.

9. Záró rendelkezések

58. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. §, a 45. §, az 50. § m) pontja és az 51. § (2) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.

59. § Ez a törvény a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb technikai részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 16-i 1113/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére