54/2015. (IX. 16.) FM rendelet

egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában,

a 3., 4., 5. és 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés a), b) és j) pontjában,

a 8. § tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben -a következőket rendelem el:

1. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosítása

1. § Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet a következő 3/B. §-sal egészül ki:

"3/B. § A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló FM rendelet vonatkozásában a dohánylevél időjárási esemény miatti jelentős mértékű minőségromlását vis maior eseményként az MVH akkor fogadja el, ha az ügyfél azt az elsődleges feldolgozó által kiállított igazolással vagy más hitelt érdemlő módon bizonyítja."

2. A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet] 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az átírási kérelem a támogatási évre vonatkozóan - az 5. § (4) bekezdés cd) és ce) pontjában foglaltak kivételével - valamennyi jogcím esetében adott év szeptember 30-ig nyújtható be."

(2) A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az 5. § (4) bekezdés cd) és ce) pontjában foglalt jogosultságok esetében az átruházást a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 16. § (3) bekezdésében foglalt időszakban lehet kezdeményezni."

3. Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása

3. § Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet módosítása

4. § (1) A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet] a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 54/2015. (IX. 16.) FM rendelettel [a továbbiakban: 54/2015. (IX. 16.) FM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdést a 54/2015. (IX. 16.) FM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

(2) Az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet 9. § (3) bekezdésében a "2015. május 31-ig" szövegrész helyébe a "2016. május 31-ig" szöveg lép.

5. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről szóló 7/2014. (II. 6.) VM rendelet módosítása

5. § (1) A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről szóló 7/2014. (II. 6.) VM rendelet [a továbbiakban: 7/2014. (II. 6.) VM rendelet] a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 54/2015. (IX. 16.) FM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 9. § (2) és (3) bekezdését a módosító rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

(2) A 7/2014. (II. 6.) VM rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nyertes pályázó a pályázatban foglalt megvalósításra vonatkozó tartalmat a hatósági szerződés megkötését követően - a NAKVI felé történő bejelentési kötelezettsége mellett - legfeljebb egy alkalommal, a miniszter előzetes jóváhagyásával módosíthatja."

(3) A 7/2014. (II. 6.) VM rendelet 9. § (3) bekezdésében a "2015. április 30-ig" szövegrész helyébe a "2016. május 31-ig" szöveg lép.

6. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

6. § (1) A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet] 4. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A kárbejelentés alapján eljáró szerv a károsodással érintett terület szerint illetékes, földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: agrárkár-megállapító szerv).

(3) A károsodást kiváltó aszály, belvíz, téli fagy, vagy mezőgazdasági árvíz esetén a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének - a bekövetkezés tényleges időpontjától függetlenül - azt az időpontot kell tekinteni, amikor a károsodással érintett területen termesztett növénykultúra vonatkozásában a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik. A károsodást kiváltó felhőszakadás, jégeső, tavaszi fagy, őszi fagy, vagy vihar esetén a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a károsodással érintett területen termesztett növénykultúra vonatkozásában a mezőgazdasági káresemény első alkalommal észlelhető.

(4) A használatban lévő termőföldön az (1) bekezdés szerinti kárbejelentést legkésőbb a tervezett betakarítás, vagy a károsodással érintett terület más növénykultúrával való hasznosítását megelőző talaj előkészítés előtt tíz nappal kell megtenni. Téli fagy esetén az (1) bekezdés szerinti kárbejelentést legkésőbb tárgyév április 15-éig kell megtenni."

(2) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki: "(8) A fóliás és üvegházi növénykultúrák esetében nem lehetséges kárbejelentést tenni

a) aszálykárra,

b) az aszály, belvíz, felhőszakadás, jégeső, mezőgazdasági árvíz, őszi fagy, tavaszi fagy, téli fagy, vagy vihar által termelőeszközökben okozott károkra.

(9) A (8) bekezdésben meghatározott károk nem keletkeztetnek kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot."

(3) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A fóliás és üvegházi növénykultúrák esetében

a) az agrárkár-megállapító szerv minden esetben helyszíni ellenőrzést követően hozza meg a (6) bekezdés szerinti határozatot a felhőszakadáskár, jégesőkár, őszi fagykár, tavaszi fagykár, téli fagykár, vagy viharkár vonatkozásában tett kárbejelentésről,

b) a belvíz vagy mezőgazdasági árvíz vonatkozásában tett kárbejelentésre a (7) bekezdésben foglaltak alkalmazandók."

(4) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Ha a mezőgazdasági termelő az adott növénykultúrára vonatkozóan nem rendelkezik a referencia-időszak egy vagy több évének bejelentett hozamadatával, a referencia-időszak hozamadatainak meghatározása során az adott növénykultúrára és az adott évre vonatkozóan az elektronikus benyújtó felületen elérhető, az AKI által meghatározott, az Mkk. tv. 2. § 2a. pontja szerinti átlaghozam-adatok alapján kell képezni a bázisadatokat. Ezen bázisadatok szolgálnak az adott mezőgazdasági termelő esetében a hozamérték-csökkenés kiszámításához szükséges referenciahozam-érték kiszámításának alapjául.

(6) A saját hozamadat nem helyettesíthető az Mkk. tv. 2. § 2a. pontja szerinti átlaghozam-adatokkal

a) azon évek tekintetében, amelyekre vonatkozóan a mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben az adott növénykultúra termesztéséről nyilatkozott, és

b) az ültetvények esetében a termőre fordulás évét követő ötödik évtől,

azzal, hogy az a) és b) pont szerinti esetekben a bejelentett saját hozamadat hiánya esetén a hiányzó adatot a kárenyhítő juttatás iránti kérelemben tett nyilatkozattal pótolni kell."

(5) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 1. alcím címében, valamint az 1. § (1) és (2) bekezdésében a "kárenyhítési rendszerbe" szövegrész helyébe az "agrárkár-enyhítési rendszerbe" szöveg lép.

7. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

7. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A Burley és a Virginia fajtájú dohány támogatása termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján kerül meghatározásra. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet (a továbbiakban: szerkezetátalakítási rendelet) 3. §-a alapján a szerkezetátalakítási programban résztvevő mezőgazdasági termelő egyéni történelmi bázisa alapján, a Mérték rendeletben meghatározott összegű támogatásra jogosult. A történelmi bázis tárgyévi átruházása esetén, amennyiben a támogatás igénybevételének egyéb feltételei teljesülnek, a támogatásra az átvevő jogosult.

(1a) Az (1) bekezdés szerinti támogatás legfeljebb a szerkezetátalakítási rendelet szerint megállapított Virginia és Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok számát nem meghaladó számú, azonos típusú támogatási jogosultság után vehető igénybe.

(1b) Az (1) bekezdés szerinti támogatás teljes összegére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program előírásainak maradéktalanul megfelel. Ha a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program előírásainak teljesítésére 70%-ban vagy annál nagyobb mértékben kerül sor, a mezőgazdasági termelő a teljesítésnek megfelelő százalékos mértékben jogosult dohánytermesztési átmeneti nemzeti támogatásra. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti program előírásainak 70%-nál kisebb mértékben való teljesítése esetén a mezőgazdasági termelő dohánytermesztési átmeneti nemzeti támogatás igénybevételére nem jogosult."

8. § Hatályát veszti a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet az 54/2015. (IX. 16.) FM rendelethez

Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklet 4. pont 4.1. alpont 4.1.1. és 4.1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Minimális talajborításra vonatkozó előírások:

Fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítása kultúrák lekerülése után,)

"4.1.1. őszi kultúra vetésével,

4.1.2. a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás, illetve középmély vagy mély talajlazítás elvégzésével, valamint a tarló gyommentes állapotban tartásával, kivéve a nitrátérzékeny területeken előforduló tavaszi vetésű kultúrák esetében, ahol az őszi szervestrágya kijuttatása és bedolgozása október 31-ig engedélyezett - ha adott területen őszi kultúra vetésére nem kerül sor, úgy a fenti időpontot követően a talajelőkészítő munkákat a szintvonalakkal párhuzamosan kell elvégezni -, vagy"

Tartalomjegyzék