106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

a történelmi bázis jogosultságról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. §-a (3) bekezdésének b) és d) pontjában, valamint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában

a)[1] mezőgazdasági termelő: az egységes kérelemmel igényelhető egyes agrártámogatások eljárási szabályairól szóló 15/2024. (IV. 9.) AM rendelet 1. § 43. pontja szerinti termelő;

b)[2] történelmi bázis: a referencia időszakra vonatkozóan meghatározott termelési egység (állatlétszám, terület, tonna, kg) mértéke;

c)[3] történelmi bázis jogosultság: az ügyfél történelmi bázisa alapján megállapított mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

d)[4] mezőgazdasági vagyoni értékű jog: a Tv. 9. § (1) bekezdés 31. pontjában meghatározott jog;

e) átruházás: a történelmi bázis jogosultság egészének vagy részének, egy vagy több átvevőnek történő eladása, elajándékozása;

f) ideiglenes átengedés: a történelmi bázis jogosultság egészének vagy részének, egy vagy több átvevőnek, meghatározott időre történő bérbeadása, haszonkölcsönbe adása;

g) átadó: az a mezőgazdasági termelő, akinek történelmi bázis jogosultságai átruházásra, ideiglenes átengedésre kerültek egy vagy több másik mezőgazdasági termelő részére;

h) átvevő:

ha) az a) pont szerinti mezőgazdasági termelő,

hb) az a személy, aki, illetőleg amely mezőgazdasági tevékenység végzése céljából, az átírási kérelem benyújtásával egyidejűleg a Tv. 28. §-ában foglalt regisztrációs kötelezettségének eleget tesz,

és akire, illetőleg amelyre a történelmi bázis jogosultságokat átruházzák vagy ideiglenesen átengedik;

i) átírás: átruházás, ideiglenes átengedés, öröklés, jogutódlás, lemondás, megvonás miatti történelmi bázis jogosultság átvezetése egyik mezőgazdasági termelő nevéről egy vagy több másik mezőgazdasági termelő nevére, illetve az országos tartalék javára;

j)[5] teljes gazdaság:

ja)[6] a mezőgazdasági termelő által hasznosított, Magyarország területén fekvő és a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 18/2024. (IV. 9.) AM rendelet [a továbbiakban: 18/2024. (IV. 9.) AM rendelet] 3. §-a alapján bejelentett mezőgazdasági területek összessége,

jb) a mezőgazdasági termelő rendelkezésére álló egyéni támogatási jogosultság és kvóta összessége, valamint

jc) minden olyan magyarországi tenyészet, amelynek a mezőgazdasági termelő a bejelentett tartója;

k)[7] ENAR nyilvántartás: a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben, illetve a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben szereplő nyilvántartás.

2. §[8]

(1)[9] A történelmi bázis jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változás esetén a nyilvántartásban történő - a vonatkozó szerződésen alapuló - átírás iránti kérelmet átruházás, illetve ideiglenes átengedés esetén a feleknek közösen, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Kincstár honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon kell benyújtania a Kincstárhoz.

(2)[10] A történelmi bázis jogosultság jogosultjának személyében öröklés, illetve jogutódlás miatt bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelmet az örökös, illetve a jogutód a Kincstár által a Kincstár honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon is benyújthatja.

(3) A termelő a megállapított történelmi bázis jogosultságáról vagy annak egy részéről az országos tartalék javára ellentételezés nélkül lemondhat.

(4)[11] Az (1) és (2) bekezdés szerinti kérelem támogatási kérelemnek minősül.

(5)[12]

3. §

(1)[13] A történelmi bázis jogosultság egészben vagy részben - a (3)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - csak olyan mezőgazdasági termelőre ruházható át, illetve ideiglenesen olyan mezőgazdasági termelőnek engedhető át, akit, illetőleg amelyet a Kincstár a Tv. 28. §-ában foglaltak szerint nyilvántartásba vett.

(2)[14]

(3)[15] Az 5. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a történelmi bázis jogosultság átruházása, illetve ideiglenes átengedése esetén benyújtott átírási kérelem alapján a Kincstár csak abban az esetben és olyan mértékben vezeti át a nyilvántartásában a kérelemben szereplő mennyiségű történelmi bázist, ha az átvevőnek a történelmi bázis jogosultság átruházásával, illetve ideiglenes átengedésével rendelkezésére álló történelmi bázisa nem haladja meg az átruházási kérelem benyújtásakor az ENAR nyilvántartás szerint az összes tenyészetében található, a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 19/2024. (IV. 9.) AM rendelet 1. § 15. pontja szerinti tejhasznú tehenenként számított 7809 litert.

(4)[16]

(5)[17] A 4. § (1) bekezdése szerinti kérelem jóváhagyására a Tv. 76. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A történelmi bázis jogosultság átírása iránti kérelem alapján a Kincstár csak abban az esetben vezeti át a nyilvántartásban a kérelemben szereplő mennyiségű történelmi bázist, amennyiben a szerződés egyértelműen rendelkezik a történelmi bázis jogosultság átruházásáról, illetve ideiglenes átengedéséről.

4. §

(1)[18] Az átírási kérelemhez mellékelni kell a kérelmet alátámasztó közokiratot vagy a teljes bizonyító erejű magánokiratok eredeti példányát, illetve hitelesített másolatát. Amennyiben az átadó ügyfél előfinanszírozásban részesült, és erről a tényről az előfinanszírozást végző bank a Kincstárt a Kincstár által kiadott közleménynek megfelelően írásban tájékoztatta, úgy az átírási kérelemhez csatolnia kell az ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített bankszámlát vezető pénzügyi intézménnyel közös nyilatkozatát arról, hogy az előfinanszírozás rendezésének kérdésében megállapodtak.

(2) Ideiglenes átengedés esetén az átengedés időtartamát években kell megadni, amely azonban egy támogatási évnél rövidebb nem lehet.

(3)[19] A teljes állatállomány örökösödés útján történő átszállásakor, amennyiben a hagyatékátadó végzés másként nem rendelkezik, a történelmi bázis jogosultság annak a mezőgazdasági termelőnek a tulajdonába kerül, aki a teljes állatállományt átveszi.

(4)[20] A történelmi bázis jogosultság átruházására vagy ideiglenes átengedésére irányuló szerződés alapján a történelmi bázis jogosultság nyilvántartásban történő átvezetésének évében az adott jogcímhez kapcsolódó történelmi bázis jogosultság további átruházására, illetve ideiglenes átengedésére nem kerülhet sor. Kivéve az állatlétszám, illetve tejkvóta alapján megállapított történelmi bázis jogosultságokat, ha az átruházás vagy ideiglenes átengedés a teljes gazdasággal együtt, az ENAR nyilvántartás alapján történik.

5. §

(1)[21] Az anyatehén-, hízott-bika-, extenzifikációs szarvasmarha- támogatása esetén az átruházható, illetve ideiglenesen átengedhető minimális támogatási jogosultság jogcímenként 1 egységnyi történelmi bázis jogosultság.

(2)[22] Tejtermelés támogatás esetén, amennyiben a kérelem nem a teljes történelmi bázis jogosultság átruházására, illetve ideiglenes átengedésére vonatkozik, a minimálisan átírható mennyiség 500 egység történelmi bázis jogosultság.

(3) Az átvevő nem részesülhet az átadó rendelkezésére álló történelmi bázis jogosultság számánál nagyobb mértékben a történelmi bázis jogosultságból.

(4)[23] A Kincstár a nyilvántartásában[24]

a) egész számban tartja nyilván a tejtermelés támogatás történelmi bázisjogosultság mértékét, ahol a legkisebb átírható mennyiség 1 egység;

b) egy tizedesjegy pontossággal tartja nyilván

ba)[25]

bb) a hízottbika-tartás,

bc) az extenzifikációs szarvasmarhatartás, és

bd)[26]

támogatás történelmi bázisjogosultság, valamint a kiegészítő történelmi bázisjogosultság mértékét, ahol a legkisebb átírható mennyiség 0,1 egység;

c) két tizedesjegy pontossággal tartja nyilván

ca)[27]

cb)[28]

cc)[29]

cd) a Burley dohány, és

ce) a Virginia dohány

támogatása történelmi bázisjogosultság mértékét, ahol a legkisebb átírható mennyiség 0,01 egység.

6. §[30]

(1)[31] Az átírási kérelem a támogatási évre vonatkozóan - az 5. § (4) bekezdés c) pont cd) és ce) alpontjában foglaltak kivételével - valamennyi jogcím esetében adott év szeptember 30-ig nyújtható be.

(1a)[32] Az 5. § (4) bekezdés cd) és ce) pontjában foglalt jogosultságok esetében az átruházást a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 16. § (3) bekezdésében foglalt időszakban lehet kezdeményezni.

(2)[33] Az örökös vagy jogutód a jogutódlást igazoló döntés jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kérheti a történelmi bázis jogosultság átírását. A kérelemhez mellékelni kell a jogutódlást alátámasztó dokumentum másolatát. Haszonélvezeti joggal terhelt öröklés esetén a történelmi bázis jogosultság átírási kérelmét a történelmi bázis jogosultság haszonélvezőjének és a történelmi bázis jogosultság örökösének közösen kell benyújtania.

(3)[34] Az örökös a történelmi bázis jogosultságából fakadó jogait csak a Kincstár jóváhagyó határozatának jogerőre emelkedését követően gyakorolhatja.

(4)[35] Az átírási kérelmet kizárólag teljes mértékben, a Kincstár által a Kincstár honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon lehet visszavonni.

7. §[36]

8. §[37]

(1) A 18/2024. (IV. 9.) AM rendelet 11., 12., 17. és 18. §-ában meghatározott támogatások szerinti történelmi bázis jogosultságok használati jogának, valamint a történelmi bázis jogosultságok mennyiségének nyomon követése céljából nyilvántartást kell működtetni. A nyilvántartás működtetését, illetve a működtetés kapcsán felmerülő hatósági feladatokat a Kincstár látja el.

(2) Ha a 2023. évi egységes kérelem keretében kérelmezett, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 16/2023. (IV. 19.) AM rendelet 11., 12. és 17. §-a szerinti történelmi bázis jogosultságok tekintetében a jogosultság megállapításáról rendelkező döntés a 6. § (1) bekezdésében meghatározott határnapot követően véglegessé válik, akkor ezen támogatási jogosultságok tekintetében a 2023. támogatási évre vonatkozó átírási kérelem a jogosultság megállapításáról rendelkező döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyújtható be a Kincstárhoz.

9. §[38]

A ki nem osztott, vagy megvont, vagy a mezőgazdasági termelő által lemondott történelmi bázis jogosultságokból országos tartalékot kell képezni. Az országos tartalékból az alapszintű-jövedelemtámogatás alkalmazásakor bázis jogosultság igénylésére nincs lehetőség.

10. §

(1) Ez a rendelet - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba. A (6) bekezdésben foglaltak a rendelet kihirdetését követő harmadik napon lépnek hatályba.

(2)[39]

(3)[40]

(4)[41]

(5)[42]

(6)[43]

(7)[44]

(8)[45]

(9)[46]

11. §[47]

E rendeletnek az egyes közösségi és hazai forrásokból finanszírozott agrártámogatási jogcímekre vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2013. (IV. 26.) VM rendelettel [a továbbiakban: 27/2013. (IV. 26.) VM rendelet] megállapított 3. § (5) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 5. § (4) bekezdését, 6. § (2) bekezdését, és 8. §-át a 27/2013. (IV. 26.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12. §[48]

E rendeletnek az egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2015. (IX. 7.) FM rendelettel [a továbbiakban: 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet] megállapított 1. § a)-c) pontját, 3. § (3) bekezdését és 4. § (3) bekezdését a 2015. április 1-jétől benyújtott átírás iránti kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni.

13. §[49]

E rendeletnek a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatásokat szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2023. (IX. 27.) AM rendelettel megállapított 8. §-át a 2023. évi egységes kérelem keretében kérelmezett, az Alapszintű-jövedelemtámogatási rendelet 11. §-a, 12. §-a és 17. §-a szerinti történelmi bázisjogosultságok tekintetében kell alkalmazni.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 25/2024. (IV. 9.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.04.10.

[2] Megállapította a 20/2023. (IV. 19.) AM rendelet 11. §-a. Hatályos 2023.04.20.

[3] Megállapította az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.09.08.

[4] Módosította a 10/2020. (IV. 3.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.04.06.

[5] Megállapította a 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 54. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.04.06.

[6] Megállapította a 25/2024. (IV. 9.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.04.10.

[7] Módosította a 20/2023. (IV. 19.) AM rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2023.04.20.

[8] Megállapította az 1/2008. (I. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.01.12.

[9] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 14. § a)-c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 14. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Megállapította a 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 54. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.04.06.

[12] Megállapította a 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 55. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.04.06.

[13] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 14. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 115/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.01.

[15] Megállapította a 25/2024. (IV. 9.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2024.04.10.

[16] Hatályon kívül helyezte a 27/2013. (IV. 26.) VM rendelet 5. § - a. Hatálytalan 2013.04.27.

[17] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 14. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[18] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 14. § b), e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[19] Megállapította az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.09.08.

[20] Megállapította az 1/2008. (I. 4.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.12.

[21] Módosította a 25/2024. (IV. 9.) AM rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2024.04.10.

[22] Megállapította a 27/2013. (IV. 26.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.04.27.

[23] Beiktatta a 27/2013. (IV. 26.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.04.27.

[24] A nyitó szövegrészt módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 14. § f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 20/2023. (IV. 19.) AM rendelet 16. §-a. Hatálytalan 2023.04.20.

[26] Hatályon kívül helyezte a 25/2024. (IV. 9.) AM rendelet 5. § b) pontja. Hatálytalan 2024.04.10.

[27] Hatályon kívül helyezte a 20/2023. (IV. 19.) AM rendelet 16. §-a. Hatálytalan 2023.04.20.

[28] Hatályon kívül helyezte a 20/2023. (IV. 19.) AM rendelet 16. §-a. Hatálytalan 2023.04.20.

[29] Hatályon kívül helyezte a 20/2023. (IV. 19.) AM rendelet 16. §-a. Hatálytalan 2023.04.20.

[30] Megállapította a 115/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 4. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[31] Megállapította a 20/2023. (IV. 19.) AM rendelet 13. §-a. Hatályos 2023.04.20.

[32] Beiktatta az 54/2015. (IX. 16.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.09.17.

[33] Megállapította a 27/2013. (IV. 26.) VM rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.04.27.

[34] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 14. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[35] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 14. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 27/2013. (IV. 26.) VM rendelet 5. § - a. Hatálytalan 2013.04.27.

[37] Megállapította a 25/2024. (IV. 9.) AM rendelet 4. §-a. Hatályos 2024.04.10.

[38] Módosította a 20/2023. (IV. 19.) AM rendelet 15. § b) pontja. Hatályos 2023.04.20.

[39] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 4. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[40] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 4. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[41] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 4. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[42] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 4. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[43] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 4. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[44] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 4. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[45] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 4. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[46] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 4. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[47] Megállapította az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet 8. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[48] Beiktatta az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.09.08.

[49] Beiktatta az 56/2023. (IX. 27.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.09.28.