Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

56/2013. (VI. 29.) VM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. beruházás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3. § (4) bekezdés 7. pontjában meghatározott tevékenység;

2. civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerinti civil szervezet;

3.[1]

4. fejlesztés: a beruházás és a felújítás, valamint immateriális javak beszerzése;

5. felújítás: a számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység;

6. gazdaság: a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvóták, vagyoni értékű jogok, gépek, eszközök és készletek összessége;

7. hátrányos helyzetű kistérség: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt kistérségek;

8. helyi önkormányzatok társulása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján létrejött önkormányzati társulás;

9. helyi termelői piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott piac;

10. készlet: a számviteli törvény 28. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott eszközök;

11. kis értékű eszköz: a számviteli törvény 80. § (2) bekezdése szerint számított tárgyi eszköz;

12. külterületi földút: a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, szám nélküli, csak helyrajzi számmal ellátott, szilárd burkolattal nem rendelkező külterületi út;

13. leghátrányosabb helyzetű kistérség: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt kistérségek;

14. megújuló energiaforrás: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 45. pontja szerinti energiaforrás;

15. megyei tanyafelmérés: tanyás térségben a tanyás külterületek átfogó, az adott megyére kiterjedő felmérése, amely magába foglalja a korábbi felmérések, a tanyavilágot érintő addigi intézkedések bemutatását, valamint a tanyákkal kapcsolatos helyzetfeltárást a tanyai gazdálkodás feltételeinek és a tanyai életkörülmények feltérképezésével;

16. mezőgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerinti - az adózás rendjéről szóló törvény 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett - 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba tartozó tevékenység;

17. mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel: a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából kikerült termékek értékesítéséből, a gazdálkodó által nyújtott szolgáltatásból származó bevételeknek, valamint az egységes területalapú támogatás, a költségek fedezetére és a fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett része és az egyéb mezőgazdasági jogcímen folyósított támogatások együttes összege;

18. mobil eszköz: olyan eszköz, amely eredetileg felállított helyéről bármikor elmozdítható, leszerelhető és más helyen eredeti állapotban, működőképesen újra üzembe helyezhető;

19. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti vállalkozás;

20. önkormányzati konzorcium: együttes pályázat benyújtása céljából az önkormányzatok által alapított - a pályázati eljárás teljes szakaszában egyetemleges felelősségű - közösség;

21. összes bevétel: a számviteli törvény 72-75. §-a, és 77. §-a, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény VI. fejezet 16. § (1)-(4), a 17. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet I. fejezet 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10. pontjai, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. számú melléklet 14. pontja szerint meghatározott bevételek;

22. saját forrás: a pályázó által a támogatott fejlesztéshez biztosított pénzbeli önrész, amelybe az államháztartás alrendszereiből pályázati úton nyújtott támogatás nem számít be, kivéve a támogatást igénylő költségvetési szervnek vagy irányító szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget;

23. számviteli bizonylat: a számviteli törvény 166. §-ában foglaltaknak megfelelően előállított bizonylatok;

24. tanya: az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanya jogi jellegként, művelés alól kivett területként, külön alrészleten kivett területként van nyilvántartva, vagy megfelel a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § b) pontjában meghatározott fogalomnak;

25. tanyagazdaság: állandóan lakott külterületi fekvésű mezőgazdasági birtok, amelynek részei a lakó- és gazdasági épületekkel beépített tanyatelek és az ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó (más helyrajzi számú földrészleten található), a település közigazgatási területén lévő, vagy - a közigazgatási egységtől függetlenül - a tanya 30 km-es körzetén belül található művelt termőföldterületek, valamint gazdálkodási funkcióit kiegészíthetik a termékfeldolgozás és a vendégfogadás létesítményei;

26. tanyai piacszövetkezet: azon szövetkezet, amely alapszabályában rögzítésre került, hogy főtevékenységként tanyasi termékek előállításával, felvásárlásával, feldolgozásával, értékesítésével, vagy továbbértékesítésével foglalkozik;

27. tanyai termék: a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági termék;

28. tanya-tó: a tanyagazdaság területéhez kapcsolódó, a helyi adottságokhoz alkalmazkodó minimum 100 m2, maximum 5000 m2 alapterületű, multifunkcionális jellegű, elsődlegesen önellátó haltermelő létesítmény;

29. tanyás település: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járásának települései;

30. tanyás térség: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járása;

31. tájfajta: a regionális, környezeti, helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió által veszélyeztetett növényfajok honos fajtái; a szántóföldi növényfajok esetében a tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló miniszteri rendelet, a zöldségnövény fajok esetében a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló miniszteri rendelet és a gyümölcsnövény fajok esetében a gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló miniszteri rendelet által meghatározott fajok;

32. tárgyi eszköz: a számviteli törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott eszközök;

33. társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település: a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott település;

34. védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta: a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági állatfajták.

2. A támogatás jellege és célterületei

2. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás pályázati eljárás keretében igényelhető, vissza nem térítendő támogatás.

(2) Támogatás vehető igénybe

a) a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (a továbbiakban: 1. célterület),

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. célterület),

c) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyával rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet igazoltan nem folytató tanyán élő lakosok számára gazdaság indításához (a továbbiakban: 3. célterület), valamint

d) a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésekhez (a továbbiakban: 4. célterület).

(3) Az 1. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai termékek piacra jutásának elősegítése az alábbi alcélok szerint:

aa) tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatása,

ab) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok létesítése, fejlesztése,

ac) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítése, fejlesztése,

ad) tanyai termékek feltárása,

ae) tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetése, fejlesztése,

af) tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását segítő, a termékeik magasabb hozzáadott értékét biztosító vertikális integrációk, önkormányzati tulajdonú helyi, kisléptékű feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése,

ag) tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások biztosítása;

b) tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi piacokon és tanyás térség megyei jogú városának piacain az alábbi alcélok szerint:

ba) tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatása,

bb) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok létesítése, fejlesztése,

bc) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítése, fejlesztése,

bd) tanyai termékek feltárása,

be) tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetése, fejlesztése;

c) tanyás térség külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése;

d) villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések;

e) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése az alábbi alcélok szerint:

ea) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése,

eb) tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése,

ec) mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára; valamint

f) megyei tanyafelmérések elvégzése.

(4) A 2. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai lakóépület felújítása,

b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,

d) karám, kerítés létesítése, felújítása,

e) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,

f) állatállomány kialakítása, bővítése,

g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,

h) tanyagazdaságok energetikai megújítása,

i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,

j) környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése,

k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése, valamint

l) tanya-tó kialakítása.

(5) A 3. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai lakóépület felújítása,

b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,

d) karám, kerítés létesítése, felújítása,

e) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,

f) állatállomány kialakítása, bővítése,

g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,

h) tanyagazdaságok energetikai megújítása,

i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,

j) környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése,

k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése, valamint

l) tanya-tó kialakítása.

(6) A 4. célterület keretében a villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésre igényelhető támogatás.

(7) A (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott célokra nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

(8) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott célokra nyújtott támogatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági de minimis rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Pályázat benyújtására jogosultak:

a) a 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatai által alapított, a tanyás településeken székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, a tanyás településeken székhellyel rendelkező és ott működő civil szervezetek, a tanyás településeken székhellyel rendelkező tanyai piacszövetkezetek, valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tanyás térségekben működő megyei szervezetei, valamint az általuk alapított gazdasági társaságok,

b) a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén fővárosi kerületek önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, és önkormányzatai által alapított gazdasági társaságok, illetve a tanyás térségekbe tartozó megyei jogú városok helyi önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és önkormányzatai által alapított, a tanyás településeken székhellyel rendelkező gazdasági társaságok,

c) a 2. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, valamint tanyás térségek helyi önkormányzati társulásai,

d) a 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és tanyás térségek helyi önkormányzati társulásai,

e)[2] a 2. § (3) bekezdés e) pont ea), valamint ec) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás települések önkormányzatai és tanyás települések helyi önkormányzati társulásai, tanyás térségekben működő egyházi jogi személyek, tanyás térségekben működő civil szervezetek,

f) a 2. § (3) bekezdés e) pont eb) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségekben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó civil szervezetek,

g) a 2. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségekben az adott megyében székhellyel, vagy telephellyel rendelkező agrár- és vidékfejlesztési felsőoktatási intézmények, mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézetek, valamint kutatóintézetek.

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a mezőgazdasági őstermelő, egyéni vállalkozó vagy őstermelők családi gazdaságának képviselője jogosult, aki tanyás települések valamelyikén[3]

a)[4] e rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen - az ingatlan-nyilvántartás szerint - a saját, vagy a házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője, vagy az őstermelők családi gazdasága valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán, mint lakóhelyén él,

b) a tanyagazdaságban igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytat, és

c) a 2010., 2011. és 2012. évi összes bevétele átlagának legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a 2010., 2011. és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot.

(3) A 2. § (5) bekezdésében meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a tanyán élő magánszemély, mezőgazdasági őstermelő jogosult, aki tanyás települések valamelyikén[5]

a)[6] e rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen - az ingatlan-nyilvántartás szerint - a saját, vagy a házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője, vagy az őstermelők családi gazdasága valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán, mint lakóhelyén él, és

b) a 2010., 2011. és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a bruttó hatszázezer forintot.

(4) A 2. § (6) bekezdésében meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a tanyán élő lakos jogosult, aki tanyás települések valamelyikén

a) e rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen - az ingatlan-nyilvántartás szerint - a saját, vagy a házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője tulajdonában lévő tanyán, mint lakóhelyén él, és

b) az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tanyai lakóépület villamosenergia-ellátással nem rendelkezik.

(5)[7] A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó legkésőbb a pályázat benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tegyen, vagy igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe.

4. § (1) Támogatás igénybevételére az a 3. § szerinti pályázó jogosult,

a) aki a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással - kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja - vagy adók módjára behajtandó köztartozással,

b) akinek a pályázat benyújtásakor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása,

c) aki a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, vagy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény hatálya alá tartozó pályázó esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt,

d) aki a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,

e) aki az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul, és

f) az a)-e) pontban foglaltakról a pályázatában nyilatkozik.

(2) A 2. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott célra irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó

a) a pályázat benyújtásának időpontjában nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

b) a pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel az általános de minimis rendeletben meghatározott 200 000 euró összegű támogatási keretét, és

c) a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási, vagy egyéb szerződés számáról és a támogatástartalomról szóló határozat számáról, valamint az a)-b) pontban foglaltakról a pályázatában nyilatkozik.

(3) A 2. § (4) bekezdésben meghatározott célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó

a) a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel a mezőgazdasági de minimis rendeletben meghatározott 7500 euró összegű támogatási keretét,

b) a pályázat benyújtásának időpontjában nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

c) a 2010., 2011. és 2012. évi összes bevétele átlagának legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a 2010., 2011. és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot, és

d) a b)-c) pontban foglaltakról a pályázatában nyilatkozik.

(4) A 2. § (5) bekezdésben meghatározott célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó

a) a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel a mezőgazdasági de minimis rendeletben meghatározott 7500 euró összegű támogatási keretét,

b) a 2010., 2011. és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a bruttó hatszázezer forintot,

c) a tanyagazdaság fenntartását a fejlesztés befejezésének a hatósági szerződésben foglalt időpontjától számítva legalább 3 évig vállalja, és

d) a b)-c) pontban foglaltakról a pályázatában nyilatkozik.

(5) A 2. § (6) bekezdésben meghatározott célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó lakóépülete villamosenergia-ellátással ne rendelkezzen, és erről a pályázatában nyilatkozzon.

5. § A 4. §-ban foglalt feltételek teljesítése esetén sem jogosult támogatás igénybevételére az a pályázó, aki a pályázat benyújtását és a pályázat kiírását megelőző három naptári éven belül az államháztartás valamely alrendszeréből támogatásban részesült és az elnyert támogatásról szóló szerződés rendelkezéseit, feltételeit megszegte, a szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét.

4. A támogatás forrása és mértéke

6. § (1) A támogatás forrása a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 5. Tanyafejlesztési Program jogcímcsoport céljaihoz rendelt, a pályázati felhívásban meghatározott keretösszeg.

(2) A 2. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 2. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott célokra igénybe vehető támogatás összegét a pályázati felhívás kihirdetése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

(3) A célterületeken belül az egyes célokra igénybe vehető támogatás legmagasabb összegét a pályázati felhívások tartalmazzák.

(4) Az igényelhető támogatás mértéke

a) az 1. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség - a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően - legfeljebb 90%-a,

b) a 2. célterület és a 3. célterület esetén az összes jogosult (elszámolható) költség - a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően - a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét betöltött pályázó esetében legfeljebb 75%-a, a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét be nem töltött pályázó esetében legfeljebb 90%-a,

c) a 4. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 100%-a.

(5) A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs.

5. A pályázat benyújtása

7. § (1) Az egyes célterületekre vonatkozóan külön pályázati felhívás és pályázati adatlap készül, amelyeket az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jóváhagyását követően a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a kormányzati portálon és a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI) a saját honlapján - e rendelet hatálybalépését követő tíz naptári napon belül - tesz közzé.

(2) A pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon - a pályázati felhívásban megadott határidőig és módon, az abban előírt tartalommal és mellékletekkel - a NAKVI részére egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani.

(3) Az egyes célterületeken belül egy pályázó egy célra kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

(4)[8] A NAKVI a formai vagy tartalmi szempontból hiányosan benyújtott pályázatok tekintetében, a pályázatok beérkezését követő negyvenöt naptári napon belül, egy alkalommal, tíz naptári napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.

6. A pályázat elbírálása

8. § (1) A miniszter a pályázatokra vonatkozó döntés előkészítése érdekében véleményező szervként szakértőkből álló Bíráló Bizottságot állít fel. A Bíráló Bizottság tagjait a miniszter kéri fel, és működési rendjét a miniszter állapítja meg.

(2) A pályázatok értékelése

a) a 2. § (3) bekezdés a), c), d), e), f) pontja esetében az 1. mellékletben,

b) a 2. § (3) bekezdés b) pontja esetében a 2. mellékletben,

c) a 2. § (4) bekezdés esetében a 3. mellékletben,

d) a 2. § (5) bekezdés esetében a 4. mellékletben,

e) a 2. § (6) bekezdés esetében az 5. mellékletben

meghatározott pontozási rendszer szerint történik. Az értékelést a NAKVI végzi, amely az értékelésről tájékoztatja a Bíráló Bizottságot.

(3) A NAKVI a 4. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 4. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében a pályázatok beérkezését követő tizenöt naptári napon belül a Kincstár részére továbbítja a pályázó alábbi adatait:[9]

a) pályázó neve, születési neve,

b) pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) pályázó ügyfél-azonosítója.

(4)[10] A Kincstár - a pályázó hozzájárulása alapján - a pályázó szabad mezőgazdasági de minimis támogatási keretéről - a (3) bekezdés szerinti adatok kézhezvételétől számított öt naptári napon belül - tájékoztatja a NAKVI-t.

(5) A Bíráló Bizottság - a NAKVI (2) bekezdés szerinti értékelése alapján - a pályázatok között rangsort állít fel, és támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.

(6) A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg, és döntéséről értesíti a NAKVI-t.

(7)[11] A pályázatokat a benyújtási határidő utolsó napját követő százhúsz naptári napon belül kell elbírálni. A támogatási döntés az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélésére is vonatkozhat. Az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélése esetén - pályázati céltól függően - a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének összegével csökkenteni.

(8) A támogatási döntésről - annak meghozatalát követő tíz naptári napon belül - a NAKVI írásban értesíti a pályázót.

(9) A nyertes pályázók névsorát, az elnyert támogatás összegét és jogcímének megnevezését a minisztérium a kormányzati portálon, a NAKVI a saját honlapján a döntést követő tíz naptári napon belül közzéteszi, és ezzel egyidejűleg értesítést küld a Kincstár részére az alábbi adattartalommal:[12]

a) nyertes pályázó neve, születési neve,

b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

e) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

f) a nyertes pályázó részére támogatási célonként megítélt támogatás forintban és euróban meghatározott összege.

9. § (1) A nyertes pályázóval a miniszter - a támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő harminc naptári napon belül - hatósági szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeit. A szerződéskötésre vonatkozó határidő a nyertes pályázó kérelme alapján egy alkalommal, legfeljebb harminc naptári nappal meghosszabbítható.

(2)[13] A nyertes pályázó a pályázatban foglalt megvalósításra vonatkozó tartalmat a hatósági szerződés megkötését követően - a NAKVI felé történő bejelentési kötelezettsége mellett - legfeljebb egy alkalommal, a miniszter előzetes jóváhagyásával módosíthatja.

(3)[14] A pályázati felhívásban előírt feltételeket és a pályázatnak a támogatási döntés alapján elfogadott részét a hatósági szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási határidőn belül, de legkésőbb 2020. december 31-ig kell teljesíteni.

7. Támogatási előleg

10. § (1) A megítélt támogatás legfeljebb 25%-os mértékéig - a szerződésben rögzített feltételek szerint - támogatási előleg nyújtható.

(2) Az elnyert támogatás előleg feletti része csak az előleggel történő teljes, elfogadott elszámolás és a fejlesztés megvalósulását követően benyújtott elszámolás elfogadása után folyósítható.

(3) A nyertes pályázónak az előleggel való elszámolást, annak teljes felhasználását követő harminc naptári napon belül kell benyújtania a NAKVI-hoz.

(4)[15]

(5) Amennyiben a nyertes pályázó a támogatási előleg felhasználásával egyidejűleg a teljes támogatási tartalmat megvalósította, akkor lehetősége van a támogatási előleggel történő elszámolás során a teljes támogatási összeggel is egyidejűleg elszámolni.

(6) Előlegfizetés esetén a NAKVI előlegfizetési utasítást küld - a megkötött hatósági szerződés NAKVI-hoz történő hiánytalan megérkezését követő nyolc naptári napon belül - a Kincstár és a minisztérium részére az alábbi adattartalommal:[16]

a) nyertes pályázó neve, születési neve,

b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,

d) nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként összesen megállapított támogatás forintban és euróban meghatározott összege, valamint

h) a megállapított támogatásból támogatási célonként kifizetendő előleg forintban és euróban meghatározott összege.

(7)[17] A Kincstár a forrás rendelkezésre állása esetén - a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel - a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon belül, de legkésőbb a forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon belül gondoskodik az előleg - nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára történő - átutalásáról.

8. A támogatás elszámolása és kifizetése

11. § (1) A támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek:

a) a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak és a pályázat összeállításakor a pályázó azokat, mint költségelemeket szerepeltette a pályázati adatlapján, valamint azok összhangban vannak a számviteli törvénnyel;

b) a nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető;

c) a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési és megvalósítási feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben - munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon - keletkeztek;

d) a támogatási döntés 8. § (9) bekezdése szerinti közzétételének napjától a fejlesztés befejezésének a hatósági szerződésben foglalt időpontjáig keletkeztek; valamint

e) a 2. § (4) és (5) bekezdésben meghatározott célok esetében felmerülő, az állattartó építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásában az ezen építmények környezetre gyakorolt hatásának szakhatósági vizsgálata során a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet VI. táblázatában foglaltak szerinti igazgatási díjként felmerültek.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja alól kivételt képez - a megítélt támogatási összeg legfeljebb 10%-a erejéig - a fejlesztés előkészítésében résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben - munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon - a pályázatnak a NAKVI részére történő postára adásának időpontjáig keletkeztek.

12. § (1) A támogatásra jogosultnak a pénzügyi és szakmai elszámolást legkésőbb a fejlesztésnek a hatósági szerződésben foglalt befejezési időpontját követő tizenöt naptári napon belül kell benyújtania a NAKVI-hoz. Az elszámoláshoz mellékelni kell a nyertes pályázó saját nevére szóló számviteli bizonylatainak és az azokhoz kapcsolódó mellékleteknek egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányát, az azokhoz kapcsolódó, a pályázati felhívásokban közzétett számlaösszesítő nyomtatványt és a pályázati felhívásokban közzétett szakmai beszámoló nyomtatványt. Az elszámoláshoz szükséges eredeti számlákat a nyertes pályázónak záradékolnia kell, amelynek tartalmaznia kell a szerződés számát, valamint külön a támogatási előleg terhére és külön a támogatási előlegen túl fennmaradó támogatás terhére elszámolt összeget. Az elszámolás elmulasztása esetén - egyszeri hiánypótlási felhívást követően - az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Ha a nyertes pályázónak a támogatásból megvalósított fejlesztés kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs, akkor a támogatás alapjának kiszámítása a bruttó költségek alapján történik.

(3) A NAKVI a jogosultságot a nyertes pályázó által benyújtott számlák, bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrzi és dönt a kifizetésről, vagy, ha a nyertes pályázó a részére teljesített előleggel történő elszámolási kötelezettségének - a hiánypótlási felhívás ellenére - nem tett eleget, dönt az intézkedésben való jogosulatlan részvételről.

(4) Jogosultság megállapítása esetén a NAKVI a hatósági szerződésre hivatkozva - a döntéshozatalt követő nyolc naptári napon belül - kifizetési utasítást küld a Kincstár és a minisztérium részére az alábbi adattartalommal:[18]

a) nyertes pályázó neve, születési neve,

b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként kifizetendő támogatás az előlegként folyósított támogatás összege, valamint

h) az összesen megállapított támogatás forintban és euróban meghatározott összege.

(5) A 2. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén a hatósági szerződésbe bele kell foglalni a támogatás összegéről és annak általános de minimis jellegéről szóló tájékoztatást. A hatósági szerződésben utalni kell az általános de minimis rendeletnek a 2. § (7) bekezdésben feltüntetett címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(6) A 2. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén a hatósági szerződésbe bele kell foglalni a támogatás összegéről és annak mezőgazdasági de minimis jellegéről szóló tájékoztatást. A hatósági szerződésben utalni kell a mezőgazdasági de minimis rendelet 2. § (8) bekezdésében feltüntetett címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határoznia a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(7)[19] A Kincstár a forrás rendelkezésre állása esetén - a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel - a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon belül, de legkésőbb a forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon belül gondoskodik a támogatásnak a nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára történő átutalásáról.

9. A támogatás nyilvántartása és ellenőrzése

13. §[20] A 2. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén e rendelet vonatkozásában az általános de minimis rendelet 3. cikk 3. pontja szerinti nyilvántartást a Kincstár vezeti.

14. § (1) Az e rendelet szerinti intézkedésekkel összefüggő ellenőrzések lefolytatásáról a NAKVI gondoskodik. A NAKVI a támogatott pályázatok 5%-át 2014. december 31-ig a megvalósulás helyszínén köteles ellenőrizni.

(2) A NAKVI az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítása esetén - a visszafizetés elrendeléséről szóló határozat alapján - tájékoztatja a Kincstárt az alábbi adattartalom megküldésével:[21]

a) a nyertes pályázó neve, születési neve,

b) a nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) a nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

d) nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,

e) a jogosulatlan igénybevételről szóló határozat iktatószáma és kelte,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázótól támogatási célonként visszakövetelendő támogatás forintban és euróban meghatározott összege,

h) a Tv 69. § (5) bekezdésének megfelelően számított kamat forintban meghatározott összege.

10. Záró rendelkezés

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. §[22] E rendeletnek az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított 7. § (4) bekezdését, valamint 8. § (7) bekezdését a módosító rendelet hatálybelépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

17. §[23] Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2014. (X. 9.) FM rendelettel [a továbbiakban: 15/2014. (X. 9.) FM rendelet]

a) megállapított 9. § (2) és (3) bekezdést a 15/2014. (X. 9.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 10. § (4) bekezdést a 15/2014. (X. 9.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

18. §[24] E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 54/2015. (IX. 16.) FM rendelettel [a továbbiakban: 54/2015. (IX. 16.) FM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdést a 54/2015. (IX. 16.) FM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

19. §[25] E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 83/2016. (XII. 16.) FM rendelettel [a továbbiakban: 83/2016. (XII. 16.) FM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését a 83/2016. (XII. 16.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

20. §[26] Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdést az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

21. §[27] E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2018. (XI. 29.) AM rendelettel [a továbbiakban: 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését a 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.

22. §[28] E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételét szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2019. (XII. 18.) AM rendelettel [a továbbiakban: 59/2019. (XII. 18.) AM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését az 59/2019. (XII. 18.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (3) bekezdés a), c), d), e) és f) pontja alapján benyújtott pályázatokhoz

ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
2A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
3Kedvezményezett térségből nyújtották-e be a pályázatot?2Igen, leghátrányosabb helyzetű
kistérségből
2
4Igen, hátrányos helyzetű
kistérségből
1
5Nem0
6Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott településről
nyújtották-e be a pályázatot?
1Igen1
7Nem0
8A település 2011. évi lakosságszáma, ahonnan a pályázatot
benyújtották.
3< 1000 fő3
91000 - 2000 fő2
102001- 5000 fő1
11> 5000 fő0
12A település a most megpályázott támogatási célra a 2011.
vagy a 2012. évi Tanyafejlesztési Program során is nyújtott
be pályázatot, melyet a pályázatkezelő a formai ellenőrzés
és a jogosultsági szempontok vizsgálata után befogadott,
amelyről ki is értesítették, azonban forráshiányra
hivatkozva végül mégsem részesült pozitív támogatási
döntésben?
3Igen, mindkét évben nyújtott be
és mindkét évben elutasításra is
került
3
13Igen, az egyik évben nyújtott be
és elutasításra került
2
14Nem nyújtott be egyik évre sem,
vagy nyújtott be és támogatásra is
került
0
15A település kistérségére vonatkozóan készítettek-e a 2011.
vagy 2012. évi program kiírásának keretén belül Térségi
tanyafejlesztési programot?
3Igen3
16Nem0
17Hány tanyát érint a fejlesztés?5> 100 tanyát érint a fejlesztés5
1851 - 100 tanyát érint a fejlesztés3
1910 - 50 tanyát érint a fejlesztés2
20< 10 tanyát érint a fejlesztés1
21Hány állandó tanyai lakost érint a fejlesztés?5> 200 tanyai lakost érint a
fejlesztés
5
22101 - 200 tanyai lakost érint a
fejlesztés
3
2350-100 tanyai lakost érint a
fejlesztés
2
24< 50 tanyai lakost érint a
fejlesztés
1
25A 60 év feletti állandó tanyai lakosok aránya a fejlesztés5A célcsoport > 25%-a 60 év5
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
célcsoportján belül.feletti
26A célcsoport 10-25%-a 60 év
feletti
3
27A célcsoport < 10%-a 60 év
feletti
1
28A 18 év alatti állandó tanyai lakosok aránya a fejlesztés
célcsoportján belül.
5A célcsoport > 25%-a 18 év alatti5
29A célcsoport 10-25%-a 18 év
alatti
3
30A célcsoport < 10%-a 18 év alatti1
31Indokolt-e a fejlesztés a tanyavilág részletes bemutatása
alapján?
3A fejlesztés egyértelműen
indokolt
3
32A fejlesztés kifogásokkal
indokolt
1
33A fejlesztés alig indokolt0
34A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott
fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban
hasznos-e? Egymásra épülő fejlesztés sorozatról van-e szó?
A bemutatás mennyire részletes? Kitér-e a technológia
bemutatására? Ha releváns, kitér-e a műszaki bemutatásra?
2A bemutatás részletes, ezek
alapján a választott fejlesztés
teljes mértékben megfelelőnek
tűnik a probléma megoldására,
valamint technológiai, műszaki
fejlesztés esetén kitér annak
részletes bemutatására.
2
35A bemutatás nem részletes, ezek
alapján a választott fejlesztés nem
tűnik teljes mértékben
megfelelőnek a probléma
megoldására, vagy technológiai,
műszaki fejlesztés esetén nem tér
ki annak részletes bemutatására.
0
363Egymásra épülő fejlesztésekről
van szó: vagy több célra is
pályázik, vagy több eszközt
szerez be, vagy építési
munkálatok mellett
eszközbeszerzésre is pályázik.
3
37Nem egymásra épülő
fejlesztésekről van szó: csak egy
célra pályázik, csak egy eszközt
szerez be, csak építési munkálatra
pályázik. Technológiai, műszaki
fejlesztés esetén kitérnek annak
részletes bemutatására.
1
38a TANYAI TERMÉKEK PIACRA JUTÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE
39Van-e már valamilyen szervezeti előzménye a
fejlesztésnek?
1Igen1
40Nem0
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
41A szervezet erőforrásainak bemutatása. Infrastrukturális
feltételek, kapacitások, foglalkoztatás.
3A szervezetnek már jól működő
infrastrukturális erőforrásai,
kapacitásai vannak, embereket
ideiglenesen, vagy állandóan
foglalkoztat.
3
42A szervezetnek még nincsenek
jól működő infrastrukturális
erőforrásai, kapacitásai,
embereket nem foglalkoztat sem
ideiglenesen, sem állandóan.
1
43Hány tanyagazdaságot kapcsol be a fejlesztésbe?4> 50 tanyagazdaságot4
4431 - 50 tanyagazdaságot3
4511 - 30 tanyagazdaságot2
46< 10 tanyagazdaságot1
47Hány féle tanyai termék piacra jutásához járul hozzá?4>30 tanyai termék4
4821 - 30 tanyai termék3
4910 - 20 tanyai termék2
50< 10 tanyai termék1
51Tanyai termékek város-vidék
együttműködés keretében történő
piacra juttatása.
1
52Tanyai termékek értékesítését
biztosító önkormányzati
fenntartású helyi piacok
létesítésére, fejlesztésére.
1
53Tanyai termékek értékesítését
biztosító önkormányzati boltok
létesítésére, fejlesztésére.
1
54Tanyai termékek feltárására. 1
55Hány pályázati célra pályázik? Komplexitás megjelenése.7Tanyai termékek védjegy- és
minőségtanúsítási rendszerének
bevezetésére, fejlesztésére.
1
56A tanyagazdaságokat összefogó,
a termékeik piacra jutását segítő,
a termékeik magasabb hozzáadott
értékét biztosító vertikális
integrációk, önkormányzati
tulajdonú helyi, kisléptékű
feldolgozó kapacitások
létrehozására, fejlesztésére.
1
57A tanyagazdák számára nyújtott,
a piacra jutást, a termelést és
helyi feldolgozást, a közvetlen
értékesítést segítő szolgáltatások
biztosítására.
1
58Készült-e már megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv?1Igen1
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
59Nem0
60Tanyás térség külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását
biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése
61Hány település külterületi útjait fogja karbantartani,
rendszeres felújítási munkálatait végezni?
3> 2 település3
622 település2
631 település1
64Van-e tapasztalata útfelújítási, karbantartási
munkálatokban?
2Igen2
65Nem1
66Rendelkezik-e már valamilyen géppel, eszközzel
útfelújítási, karbantartási munkálatokra?
2Igen1
67Nem2
68A helyi tanyagazdák valamilyen géppel, eszközzel
hozzájárulnak-e az útfelújítási, karbantartási
munkálatokhoz?
3Igen3
69Nem1
70Milyen hosszúságú útszakasz rendszeres karbantartását
fogja végezni?
10> 50 km10
7121 - 50 km6
7211 - 20 km4
73< 10 km2
74a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzatifejlesztések
75Megújuló energiaforrással fogja-e megvalósítani a
fejlesztést?
5Igen 5
76Nem 0
77Mobil eszközt telepítenek-e a fejlesztés során?5Igen 5
78Nem 0
79A fejlesztéssel érintett állandó tanyai lakosok hány
százaléka 14 éven aluli gyermek?
6>=25% 6
80<25% 3
81Nincs 14 éven aluli gyermek. 1
82A fejlesztésben résztvevő állandó tanyai lakosok hány
százaléka részesül rendszeres szociális támogatásban?
4>50% 4
8325-50% 2
84<25% 1
85a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése
86Hány tanyagondnoki szolgálatot fejleszt?5> 2 tanyagondnoki szolgálatot 5
872 tanyagondnoki szolgálatot 3
881 tanyagondnoki szolgálatot 1
89A tanyagondnoki szolgálat, szervezet erőforrásainak
bemutatása. Infrastrukturális feltételek, kapacitások,
foglalkoztatás.
5A szervezetnek már jól működő
infrastrukturális erőforrásai,
kapacitásai vannak, állandóan
foglalkoztat embereket.
5
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
90A szervezetnek már vannak
működő infrastrukturális
erőforrásai, kapacitásai, csak
ideiglenesen foglalkoztat
embereket.
3
91A szervezetnek nincsenek
infrastrukturális erőforrásai,
kapacitásai, nem foglalkoztat
ideiglenesen sem embereket.
1
92A pályázat tartalmazza-e esélyegyenlőségi programok
megvalósítását?
3Igen3
93Nem1
94A fejlesztés után bővülni fog-e az ellátott tanyák, tanyasi
emberek köre?
7Igen, > 50%-kal7
95Igen, 21 - 50%-kal5
96Igen, < 20%-kal3
97Nem1
98Megyei tanyafelmérések elvégzése
99Rendelkezik-e már nyilvántartott adatbázissal a tanyáiról?2Igen0
100Nem2
101Korábban végeztek-e már felmérést a tanyákról, vannak-e
tervi előzmények?
3Igen0
102Nem3
103Szándékoznak-e közösségi részvételen alapuló tervezést
végrehajtani?
5Igen5
104Nem1
105A megye minden településére elvégzik-e a felmérést?5Igen5
106Nem, de legalább a felére.3
107Nem, kevesebb, mint a felére.1
108A megye települései külterületének mekkora részén fogja
elvégezni a felmérést?
5Az összes külterület több, mint
60%-ában.
5
109Az összes külterület 30-60%-
ában.
3
110Az összes külterület kevesebb,
mint 30%-ában.
1
111Partnerség, fejlesztési tervekkel való összhang
112A megvalósításban részt vevő járások száma.3Legalább 3 járás3
1131 - 2 járás1
114A megvalósításban részt vevő települések száma.5Legalább 5 település5
1152 - 4 település3
1161 település1
117A megvalósításban résztvevő partnerek száma.3> 3 partner3
1181 - 3 partner1
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
119Nincs partner0
120A megvalósítás során alkalmaznak-e önkéntes, közösségi
munkát?
3Igen3
121Nem0
122A megvalósítás során alkalmaznak-e közmunkát?3Igen3
123Nem0
124Igen és ezeket kifejtve látszik a
relevancia.
3
125Illeszkedik-e a fejlesztés járási, kistérségi, vagy települési
fejlesztési tervekhez?
3Igen, de ezeket nem fejti ki
részletesen, nem látszik a
relevancia.
1
126Nem0
127a FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI
128A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés?
Több pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak
egy dolgot érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci,
gazdálkodási, foglalkoztatási, szolgáltatási eredménye?
Ezekre részletesen kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket
számszerűsíteni? Valóban várható-e akkora eredmény,
elmozdulás, mint amit megadtak?
A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi,
vagy piaci, vagy gazdálkodási,
vagy foglalkoztatási, vagy
szolgáltatási eredménye van, és
ezeket igyekszik számszerűsíteni.
3
1293A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi,
vagy piaci, vagy gazdálkodási,
vagy foglalkoztatási, vagy
szolgáltatási eredménye van, de
ezeket nem számszerűsíti.
2
130A fejlesztésnek csak egy pozitív
és releváns pénzügyi, vagy piaci,
vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredményét jelöli.
1
131A fejlesztésnek nincs pozitív
pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye, vagy amit megadnak
nem releváns.
0
132A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a
pályázó?
3A fejlesztésnek van releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
amelyet a pályázó részletesen
bemutat.
3
133A fejlesztésnek nincs releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
vagy a felsoroltak nem
megalapozottak, egyáltalán nem
részletezettek.
0
134A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása a környezetre,
vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez
3A fejlesztésnek nincs közvetlen
negatív környezeti, vagy
3
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
ellen?természeti hatása.
135A fejlesztésnek van közvetlen
negatív környezeti, vagy
természeti hatása, de van
részletes terv, leírás arra, hogy a
pályázó ezt hogyan semlegesíti.
1
136A fejlesztésnek van negatív
környezeti, vagy természeti
hatása, és ez ellen nem, vagy nem
megfelelően lép fel a pályázó.
0
137a FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA, KIHASZNÁLTSÁGA
138Biztosított-e hosszútávon a fejlesztés fenntartása? Van-e
erre pénzügyi fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a
kivitelezésben, akár a fenntartásban kockázata, ennek
mekkora a valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére
felkészült-e a pályázó?
A fejlesztés hosszú távú
fenntartása biztosított, erre van
piaci fedezet. Sem a
kivitelezésnek, sem a
gazdálkodás fenntartásának nincs
semmilyen előre látható
kockázata.
3
1393A fejlesztés hosszú távú
fenntartása nem teljesen
biztosított. Vannak előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatok, de ezek
kezelésére a pályázó felkészült,
igyekszik rá alternatívát adni.
2
140A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatai vannak, de
ezek kezelésére a pályázó
felkészült, igyekszik rá
alternatívát adni.
1
141A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatai vannak, és
ezek kezelésére a pályázó nem
felkészült, nem tud rá hiteles
alternatívát adni.
0
142A kihasználtság mértéke indokolja-e a beruházást?
Részletes-e a bemutatás? A jövőben fog-e tovább
növekedni a kihasználtság?
A kihasználtság indokolja a
beruházást. A bemutatás
részletes. A jövőben várhatóan
tovább fog növekedni a
kihasználtság.
3
1433A kihasználtság mértéke nem
egyértelműen indokolja a
beruházást, vagy a bemutatás
nem elég részletes. A jövőben
várhatóan stagnálni fog a
kihasználtság.
0
AbCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
144KÖLTSÉGVETÉS, FORRÁSSZERKEZET
145Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum,
vagy több?
2A saját forrás a kötelező
minimumnál legalább 20%-kal
nagyobb.
2
146A saját forrás csak a kötelező
minimum.
0
147Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha
nem, akkor az önrész mekkora rész hitel?
A saját forrást teljes egészében
hitel nélkül fedezi.
3
1483A saját forrás felét nem haladja
meg a hitel mértéke.
1
149A saját forrás felét meghaladja a
hitel mértéke.
0
150Maximálisan elérhető pontszám100

2. melléklet az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (3) bekezdés b) pontja alapján benyújtott pályázatokhoz

ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
2A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
3Hány települést érint a fejlesztés a tanyai termékek piacra
juttatását tekintve?
3> 5 települést érint a fejlesztés3
42-5 települést érint a fejlesztés2
51 települést érint a fejlesztés1
6A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott
fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban
hasznos-e? Egymásra épülő fejlesztés sorozatról van-e szó?
A bemutatás mennyire részletes? Kitér-e a technológia
bemutatására? Ha releváns, kitér-e a műszaki bemutatásra?
2A bemutatás részletes, ezek
alapján a választott fejlesztés
teljes mértékben megfelelőnek
tűnik a probléma megoldására,
valamint technológiai, műszaki
fejlesztés esetén kitér annak
részletes bemutatására.
2
7A bemutatás nem részletes, ezek
alapján a választott fejlesztés nem
tűnik teljes mértékben
megfelelőnek a probléma
megoldására, vagy technológiai,
műszaki fejlesztés esetén nem tér
ki annak részletes bemutatására.
0
82Egymásra épülő fejlesztésekről
van szó: vagy több célra is
pályázik, vagy több eszközt
szerez be, vagy építési
munkálatok mellett
eszközbeszerzésre is pályázik.
2
9Nem egymásra épülő
fejlesztésekről van szó: csak egy
célra pályázik, csak egy eszközt
szerez be, csak építési munkálatra
pályázik. Technológiai, műszaki
fejlesztés esetén kitérnek annak
részletes bemutatására.
0
10A TANYAI TERMÉKEK PIACRA JUTÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE
11Van-e már valamilyen szervezeti előzménye a
fejlesztésnek?
3Igen3
12Nem0
13A szervezet erőforrásainak bemutatása. Infrastrukturális
feltételek, kapacitások, foglalkoztatás.
3A szervezetnek már jól működő
infrastrukturális erőforrásai,
kapacitásai vannak, embereket
ideiglenesen, vagy állandóan
foglalkoztat.
3
14A szervezetnek még nincsenek jól
működő infrastrukturális
erőforrásai, kapacitásai,
embereket nem foglalkoztat sem
1
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
ideiglenesen, sem állandóan.
15Hány tanyagazdaságot kapcsol be a fejlesztésbe?3> 50 tanyagazdaságot3
1631 - 50 tanyagazdaságot2
1711 - 30 tanyagazdaságot1
18< 10 tanyagazdaságot0
19Hány féle tanyai termék piacra jutásához járul hozzá?3>30 tanyai termék3
2021 - 30 tanyai termék2
2110 - 20 tanyai termék1
22< 10 tanyai termék0
23Hány pályázati célra pályázik? Komplexitás megjelenése.Tanyai termékek város-vidék
együttműködés keretében történő
piacra juttatása.
1
24Tanyai termékek értékesítését
biztosító önkormányzati
fenntartású helyi piacok
létesítésére, fejlesztésére.
1
255Tanyai termékek értékesítését
biztosító önkormányzati boltok
létesítésére, fejlesztésére.
1
26Tanyai termékek feltárására. 1
27Tanyai termékek védjegy- és
minőségtanúsítási rendszerének
bevezetésére, fejlesztésére.
1
28Készült-e már megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv?1Igen 1
29Nem 0
30Partnerség, fejlesztési tervekkel való összhang
31A megvalósításban résztvevő partnerek száma?2> 3 partner2
321 - 3 partner1
33Nincs partner0
34A megvalósítás során alkalmaznak-e önkéntes, közösségi
munkát?
2Igen2
35Nem0
36A megvalósítás során alkalmaznak-e közmunkát?2Igen2
37Nem0
38Illeszkedik-e a fejlesztés járási, kistérségi, vagy települési
fejlesztési tervekhez?
2Igen és ezeket kifejtve látszik a
relevancia.
2
39Igen, de ezeket nem fejti ki
részletesen, nem látszik a
1
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
relevancia.
40Nem0
41a FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI
42A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés?
Több pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak
egy dolgot érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci,
gazdálkodási, foglalkoztatási, szolgáltatási eredménye?
Ezekre részletesen kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket
számszerűsíteni? Valóban várható-e akkora eredmény,
elmozdulás, mint amit megadtak?
3A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi,
vagy piaci, vagy gazdálkodási,
vagy foglalkoztatási, vagy
szolgáltatási eredménye van, és
ezeket igyekszik számszerűsíteni.
3
43A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi,
vagy piaci, vagy gazdálkodási,
vagy foglalkoztatási, vagy
szolgáltatási eredménye van, de
ezeket nem számszerűsíti.
2
44A fejlesztésnek csak egy pozitív
és releváns pénzügyi, vagy piaci,
vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredményét jelöli.
1
45A fejlesztésnek nincs pozitív
pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye, vagy amit megadnak
nem releváns.
0
46A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a
pályázó?
2A fejlesztésnek van releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
amelyet a pályázó részletesen
bemutat.
2
47A fejlesztésnek nincs releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
vagy a felsoroltak nem
megalapozottak, egyáltalán nem
részletezettek.
0
48A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása a környezetre,
vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ezellen?
2A fejlesztésnek nincs közvetlen
negatív környezeti, vagy
természeti hatása.
2
49A fejlesztésnek van közvetlen
negatív környezeti, vagy
természeti hatása, de van részletes
terv, leírás arra, hogy a pályázó
ezt hogyan semlegesíti.
1
50A fejlesztésnek van negatív
környezeti, vagy természeti
hatása, és ez ellen nem, vagy nem
megfelelően lép fel a pályázó.
0
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
51a FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA, KIHASZNÁLTSÁGA
52A fejlesztés hosszú távú
fenntartása biztosított, erre van
piaci fedezet. Sem a
kivitelezésnek, sem a
gazdálkodás fenntartásának nincs
semmilyen előre látható
kockázata.
3
53Biztosított-e hosszútávon a fejlesztés fenntartása? Van-e
erre pénzügyi fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a
kivitelezésben, akár a fenntartásban kockázata, ennek
mekkora a valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére
felkészült-e a pályázó?
3A fejlesztés hosszú távú
fenntartása nem teljesen
biztosított. Vannak előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatok, de ezek
kezelésére a pályázó felkészült,
igyekszik rá alternatívát adni.
2
54A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatai vannak, de
ezek kezelésére a pályázó
felkészült, igyekszik rá
alternatívát adni.
1
55A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatai vannak, és
ezek kezelésére a pályázó nem
felkészült, nem tud rá hiteles
alternatívát adni.
0
56A kihasználtság mértéke indokolja-e a beruházást?
Részletes-e a bemutatás? A jövőben fog-e tovább
növekedni a kihasználtság?
A kihasználtság indokolja a
beruházást. A bemutatás
részletes. A jövőben várhatóan
tovább fog növekedni a
kihasználtság.
2
572A kihasználtság mértéke nem
egyértelműen indokolja a
beruházást, vagy a bemutatás nem
elég részletes. A jövőben
várhatóan stagnálni fog a
kihasználtság.
0
AbCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
58KÖLTSÉGVETÉS, FORRÁSSZERKEZET
59Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy
több?
2A saját forrás a kötelező
minimumnál legalább 20%-kal
nagyobb.
2
60A saját forrás csak a kötelező
minimum.
0
61Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha
nem, akkor az önrész mekkora rész hitel?
A saját forrást teljes egészében
hitel nélkül fedezi.
3
623A saját forrás felét nem haladja
meg a hitel mértéke.
1
63A saját forrás felét meghaladja a
hitel mértéke.
0
64Maximálisan elérhető pontszám50

3. melléklet az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (4) bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz

ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
2A TANYA ÉS A GAZDASÁG ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, BEMUTATÁSA
3Kedvezményezett térségből nyújtották-e be a pályázatot?2Igen, leghátrányosabb helyzetű
kistérségből
2
4Igen, hátrányos helyzetű
kistérségből
1
5Nem0
6Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott településről nyújtották-e be a
pályázatot?
1Igen1
7Nem0
8A település 2011. évi lakosságszáma, ahonnan a pályázatot
benyújtották.
3< 1000 fő3
91000 - 2000 fő2
102001- 5000 fő1
11> 5000 fő0
12A pályázat postára adásának időpontjában a pályázó
betöltötte-e már a 40. életévét?
1Igen0
13Nem1
14A 2011. évi, vagy a 2012. évi Tanyafejlesztési Program
során is nyújtott be pályázatot, melyet a pályázatkezelő a
formai ellenőrzés és a jogosultsági szempontok vizsgálata
után befogadott, amelyről ki is értesítették, azonban
forráshiányra hivatkozva végül mégsem részesült pozitív
támogatási döntésben?
2Igen, mindkét évben nyújtott be
és mindkét évben elutasításra is
került
2
15Igen, az egyik évben nyújtott be
és elutasításra került
1
16Nem nyújtott be egyik évre
sem, vagy nyújtott be és
támogatásra is került
0
17A lakcímkártyán található dátum szerint hány éve él
tanyán?
3> 10 év3
183 - 10 év2
19< 3 év1
20A tanyán élő állandó lakosok száma.3> 5 fő3
214 - 5 fő2
222-3 fő1
231 fő0
24A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő,
szülő, gyermek).
2A tanyán legalább három
családi generáció él együtt.
2
25A tanyán egy, vagy kettő
családi generáció él együtt.
1
26A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma.3> 2 fő3
271-2 fő1
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
280 fő0
29A tanyagazdaságban a tanyagazdán kívüli foglalkoztatottak
száma.
2Van, és főállású.2
30Van, de nem főállású.1
31Nincs0
32Mekkora a földbirtok mérete?2< 10 ha1
3310 - 50 ha2
34> 50 ha0
35A földbirtok mekkora egybefüggő része fekszik a tanya
körül?
1>= 50%1
36< 50%0
37Milyen a tanya lakó-, gazdasági épületeinek állapota?2Lakóépület felújítási éve 2000,
vagy annál korábbi.
1
38Lakóépület felújítási éve 2000-
nél későbbi.
0
39Legalább egy gazdasági épület
felújítási éve 2000, vagy annál
korábbi.
1
40Legalább egy gazdasági épület
felújítási éve 2000-nél későbbi.
0
41Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete?5Nincs se vezetékes, se egyedi
villany.
1
42Nincs vezetékes ivóvíz.1
43Nincs fúrt kút.1
44Nincs szilárd burkolatú út.1
45Nincs gépkocsi.1
46Milyen távolságban fekszik a tanya a településtől?1>= 3 km1
47<3km0
48Hány fajta haszonállat tartásával foglalkozik?3> 5 különböző fajta
haszonállatot tart.
3
494 - 5 különböző fajta
haszonállatot tart.
2
501-3 különböző fajta
haszonállatot tart.
1
51Nem tart haszonállatot.0
52Tart-e valamilyen védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajtát?
2Igen2
53Nem0
54Önellátás mellett értékesít-e állatot?1Igen1
55Nem0
56Folytat legeltető állattartást gyepterületen?1Igen1
57Nem0
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
58Milyen mezőgazdasági növény termesztésével foglalkozik?> 5 különböző fajta növényt
termeszt
3
5934 - 5 különböző fajta növényt
termeszt.
2
601 - 3 különböző fajta növényt
termeszt.
1
61Nem foglalkozik
növénytermesztéssel.
0
62Termeszt-e tájfajta növényt?2Igen2
63Nem0
64Termeszt-e gyümölcs tájfajta növényt?1Igen1
65Nem0
66Ökológiai gazdálkodást folytat a tanyán?3Igen3
67Nem0
68Hol értékesíti a tanyai termékeket?Önellátásra termel.1
69Helyi piacra termel,
közvetlenül értékesít.
1
704Felvásárlónak, kereskedőnek
értékesít.
1
71Ha a helyi piac, közvetlen
értékesítés aránya legalább
akkora, mint a felvásárlónak
értékesítés aránya.
1
72A tanyagazdaság 2010., 2011. és 2012. évi nettó
bevételének átlaga.
< 2 millió Ft4
7342 - 4 millió Ft3
744 - 6 millió Ft2
75> 6 millió Ft1
76Tagja-e valamilyen gazdatársulatnak, szövetkezetnek?1Igen1
77Nem0
78Rendelkezik-e szaktanácsadói szerződéssel?1Igen1
79Nem0
80Foglalkozik a tanyagazdaságban mezőgazdasági
alapanyagok feldolgozásával, vagy tanyai turizmussal,
vendéglátással?
1Igen1
81Nem0
82a FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
83Milyen megpályázott támogatási célok vannak?
Komplexitás megjelenése.
Legalább három támogatási cél
megjelölése.
5
845Két támogatási cél megjelölése.3
85Egy támogatási cél
megjelölése.
1
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
86A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott
fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban
hasznos-e? A bemutatás mennyire részletes? Ha a fejlesztés
technológiai, kitér-e a technológia részletes bemutatására?
A megvalósuló fejlesztés milyen mértékben szolgál
gazdálkodási célokat? Bevon-e a fejlesztésbe helyi
vállalkozókat?
A bemutatás részletes, ezek
alapján a választott fejlesztés
teljes mértékben megfelelőnek
tűnik a probléma megoldására,
valamint technológiai, műszaki
fejlesztés esetén kitér annak
részletes bemutatására.
3
873A bemutatás nem részletes,
ezek alapján a választott
fejlesztés nem tűnik teljes
mértékben megfelelőnek a
probléma megoldására, vagy
technológiai, műszaki fejlesztés
esetén nem tér ki annak
részletes bemutatására.
1
882A fejlesztés csak gazdálkodási
célokat szolgál, nem tartalmaz
lakóépület felújítást.
2
89A fejlesztés gazdálkodási célok
mellett lakóépület felújítást is
szolgál.
1
902A megvalósításba,
kivitelezésbe, beszerzésbe helyi
vállalkozókat is bevon.
2
91A megvalósításba,
kivitelezésbe, beszerzésbe helyi
vállalkozókat nem von be.
0
92Vállalások a program keretében.Védett őshonos és
veszélyeztetett mezőgazdasági
állatfajta beállítását vállalja.
1
93Gyümölcs tájfajta ültetését
vállalja.
1
94Tájfajta növény termesztését
vállalja.
1
958A klímaváltozásra való
felkészülésre kísérleti növény
termesztését vállalja.
1
96Legalább 10%-kal növekszik az
állatállomány nagysága a
tanyagazdaságban.
1
97A fejlesztés hatására legalább
10%-kal növekszik a kertészet
mérete a tanyagazdaságban.
1
98Tanya-tó kialakítását vállalja.2
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
99a FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI
100A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés?
Több pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak
egy dolgot érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci,
gazdálkodási, foglalkoztatási és szolgáltatási eredménye?
Ezekre részletesen kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket
számszerűsíteni? Valóban várható-e akkora eredmény,
elmozdulás, mint amit megadtak?
A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi,
vagy piaci, vagy gazdálkodási,
vagy foglalkoztatási, vagy
szolgáltatási eredménye van, és
ezeket igyekszik
számszerűsíteni.
4
1014A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi,
vagy piaci, vagy gazdálkodási,
vagy foglalkoztatási, vagy
szolgáltatási eredménye van, de
ezeket nem számszerűsíti.
2
102A fejlesztésnek csak egy
pozitív és releváns pénzügyi,
vagy piaci, vagy gazdálkodási,
vagy foglalkoztatási, vagy
szolgáltatási eredményét jelöli.
1
103A fejlesztésnek nincs pozitív
pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy
szolgáltatási eredménye, vagy
amit megadnak nem releváns.
0
104A fejlesztésnek van-e releváns, közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a
pályázó?
A fejlesztésnek van releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a
természetre, amelyet a pályázó
részletesen bemutat.
3
1053A fejlesztésnek nincs releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a
természetre, vagy a felsoroltak
nem megalapozottak,
egyáltalán nem részletezettek.
0
106A fejlesztésnek van-e közvetlen negatív hatása a
környezetre, vagy a természetre? A pályázó megfelelően
fellép-e ez ellen?
A fejlesztésnek nincs közvetlen
negatív környezeti, vagy
természeti hatása.
3
1073A fejlesztésnek van közvetlen
negatív környezeti, vagy
természeti hatása, de van
részletes terv, leírás arra, hogy
a pályázó ezt hogyan
semlegesíti.
1
108A fejlesztésnek van negatív
környezeti, vagy természeti
hatása, és ez ellen nem, vagy
nem megfelelően lép fel apályázó.
0
AbCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
109A FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA
110Biztosított-e hosszú távon a fejlesztés fenntartása? Van-e
erre piaci fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a
kivitelezésben, akár a gazdálkodás fenntartásában
kockázata? Ennek mekkora a valószínűsége és a mértéke?
Ezek kezelésére felkészült-e a pályázó?
5A fejlesztés hosszú távú
fenntartása biztosított, erre van
piaci fedezet. Sem a
kivitelezésnek, sem a
gazdálkodás fenntartásának
nincs semmilyen előre látható
kockázata.
5
111A fejlesztés hosszú távú
fenntartása nem teljesen
biztosított. Vannak előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatok, de ezek
kezelésére a pályázó felkészült,
igyekszik rá alternatívát adni.
3
112A fejlesztésnek magas fokú,
nagy valószínűségű előre
látható kivitelezési,
gazdálkodás fenntartási
kockázatai vannak, de ezek
kezelésére a pályázó felkészült,
igyekszik rá alternatívát adni.
1
113A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatai vannak, és
ezek kezelésére a pályázó nem
felkészült, nem tud rá hiteles
alternatívát adni.
0
114FORRÁSSZERKEZET
115Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy
több?
2A saját forrás a kötelező
minimumnál legalább 20%-kal
nagyobb.
2
116A saját forrás csak a kötelező
minimum.
0
117Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha
nem, akkor az önrész mekkora rész hitel?
3A saját forrást teljes egészében
hitel nélkül fedezi.
3
118A saját forrás felét nem haladja
meg a hitel mértéke.
2
119A saját forrás felét meghaladja
a hitel mértéke.
1
120Maximálisan elérhető pontszám100

4. melléklet az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (5) bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz

ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
2A TANYA ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA
3Kedvezményezett térségből nyújtották-e be a pályázatot?3Igen, leghátrányosabb helyzetű
kistérségből
3
4Igen, hátrányos helyzetű
kistérségből
1
5Nem0
6Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott településről nyújtották-e be a
pályázatot?
2Igen2
7Nem0
8A település 2011. évi lakosságszáma, ahonnan a pályázatot
benyújtották.
3< 1000 fő3
91000 - 2000 fő2
102001- 5000 fő1
11> 5000 fő0
12A pályázat postára adásának időpontjában a pályázó
betöltötte-e már a 40. életévét?
1Igen0
13Nem1
14A lakcímkártyán található dátum szerint hány éve él tanyán?3> 10 év3
153 - 10 év2
16< 3 év1
17A tanyán élő állandó lakosok száma.3> 5 fő3
184 - 5 fő2
192-3 fő1
201 fő0
21A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő,
szülő, gyermek).
2A tanyán legalább három
családi generáció él együtt.
2
22A tanyán egy, vagy kettő
családi generáció él együtt.
1
23A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma.3> 2 fő3
241-2 fő1
250 fő0
26Rendelkezik-e mezőgazdasági végzettséggel?2Igen, közép/felsőfokú
agrárvégzettséggel.
2
27Nem.0
28Mekkora szabad földterület tartozik a tanyához?2< 2 ha0
292-5ha1
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
30> 5 ha2
31A földterület mekkora egybefüggő része fekszik a tanya
körül?
1>= 50%1
32< 50%0
33Milyen a tanya lakó-, gazdasági épületeinek állapota?4Lakóépület felújítási éve 2000,
vagy annál korábbi.
2
34Lakóépület felújítási éve 2000-
nél későbbi.
1
35Legalább egy gazdasági épület
felújítási éve 2000, vagy annál
korábbi.
2
36Legalább egy gazdasági épület
felújítási éve 2000-nél későbbi.
1
37Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete?5Nincs se vezetékes, se egyedi
villany.
1
38Nincs vezetékes ivóvíz.1
39Nincs fúrt kút.1
40Nincs szilárd burkolatú út.1
41Nincs gépkocsi.1
42Milyen távolságban fekszik a tanya a településtől?1>= 3 km1
43<3km0
44Hány fajta haszonállat tartásával tervez foglalkozni?4> 5 különböző fajta haszonállat4
454 - 5 különböző fajta
haszonállat
3
461-3 különböző fajta haszonállat2
47Nem tervez haszonállatot
tartani.
0
48Tervezi-e valamilyen védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajta beállítását?
2Igen2
49Nem0
50Önellátás mellett értékesítésre is tartana-e állatot?2Igen2
51Nem0
52Folytatna-e legeltető állattartást gyepterületen?2Igen2
53Nem0
54Hány fajta mezőgazdasági növény termesztésével
foglalkozna?
4> 5 különböző fajta növényt
termesztene.
4
554 - 5 különböző fajta növényt
termesztene.
3
561 - 3 különböző fajta növényt
termesztene.
2
57Nem foglalkozna
növénytermesztéssel.
0
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
58Termesztene-e tájfajta növényt?2Igen2
59Nem0
60Termesztene-e gyümölcs tájfajta növényt?2Igen2
61Nem0
62Vállalná-e ökológiai gazdálkodás folytatását a tanyán?3Igen3
63Nem0
64Hol értékesítené a tanyai termékeket? Milyen felvásárló
bázisra számít?
Önellátásra termelne.1
652Helyi piacra termelne,
közvetlenül értékesítene.
1
66Foglalkozna-e a tanyagazdaságban mezőgazdasági
alapanyagok feldolgozásával, vagy tanyai turizmussal,
vendéglátással?
2Igen2
67Nem0
69A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
70Milyen megpályázott támogatási célok vannak?
Komplexitás megjelenése.
5Legalább három támogatási cél
megjelölése.
5
71Két támogatási cél megjelölése.3
72Egy támogatási cél megjelölése.1
732Tanya-tó kialakítását vállalja.2
74A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelelő-e a tervezet
tanyagazdaság beindítására? Reálisak-e az elképzelések? A
bemutatás mennyire részletes? Ha a fejlesztés technológiai,
kitér-e a technológia részletes bemutatására? A megvalósuló
fejlesztés milyen mértékben szolgál gazdálkodási célokat?
Bevon-e a fejlesztésbe helyi vállalkozókat?
3A bemutatás részletes, ezek
alapján a tervezet teljes
mértékben megfelelőnek tűnik
tanyagazdaság beindítására,
valamint technológiai, műszaki
fejlesztés esetén kitér annak
részletes bemutatására.
3
75A bemutatás nem részletes,
ezek alapján tervezet nem tűnik
teljes mértékben megfelelőnek
tanyagazdaság beindítására,
vagy technológiai, műszaki
fejlesztés esetén nem tér ki
annak részletes bemutatására.
1
763A fejlesztés csak gazdálkodási
célokat szolgál, nem tartalmaz
lakóépület felújítás.
3
77A fejlesztés gazdálkodási célok
mellett lakóépület felújítást is
szolgál.
1
782A megvalósításba,
kivitelezésbe, beszerzésbe helyi
vállalkozókat is bevon.
2
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
79A fenntarthatóság megjelenése a gazdaság kiépítésében,
működésében.
A megvalósításba,
kivitelezésbe, beszerzésbe helyi
vállalkozókat nem von be.
0
80A gazdaságenergia ellátásának
több mint 75%-át megújuló
erőforrásból kívánja fedezni.
5
81A gazdaságenergia ellátásának
50-74%-át megújuló
erőforrásból kívánja fedezni.
4
825A gazdaság villamosenergia-
ellátásának 25- 49%-át
megújuló erőforrásból kívánja
fedezni.
3
83A gazdaság villamosenergia-
ellátásának 25%-ánál kisebb
részét fedezné megújuló
erőforrásból.
1
84a FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI
85A fejlesztés várható eredményei: Több pozitív eredménye
van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint? Milyen
mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási, foglalkoztatási és
szolgáltatási eredménye? Ezekre részletesen kitér-e a
pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban
várható-e akkora eredmény, elmozdulás, mint amit
megadtak?
A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi,
vagy piaci, vagy gazdálkodási,
vagy foglalkoztatási, vagy
szolgáltatási eredménye van, és
ezeket igyekszik
számszerűsíteni.
4
864A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi,
vagy piaci, vagy gazdálkodási,
vagy foglalkoztatási, vagy
szolgáltatási eredménye van, de
ezeket nem számszerűsíti.
2
87A fejlesztésnek csak egy pozitív
és releváns pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy
szolgáltatási eredményét jelöli.
1
88A fejlesztésnek nincs pozitív
pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy
szolgáltatási eredménye, vagy
amit megadnak nem releváns.
0
89A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a pályázó?
3A fejlesztésnek van releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a
természetre, amelyet a pályázó
részletesen bemutat.
3
90A fejlesztésnek nincs releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a
0
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
természetre, vagy a felsoroltak
nem megalapozottak,
egyáltalán nem részletezettek.
91A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása a környezetre,
vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ezellen?
3A fejlesztésnek nincs közvetlen
negatív környezeti, vagy
természeti hatása.
3
92A fejlesztésnek van közvetlen
negatív környezeti, vagy
természeti hatása, de van
részletes terv, leírás arra, hogy
a pályázó ezt hogyan
semlegesíti.
1
93A fejlesztésnek van negatív
környezeti, vagy természeti
hatása, és ez ellen nem, vagy
nem megfelelően lép fel apályázó.
0
94a FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA
95Biztosított-e hosszú távon a fejlesztés fenntartása? Van-e
erre piaci fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a
kivitelezésben, akár a gazdálkodás fenntartásában
kockázata? Ennek mekkora a valószínűsége és a mértéke?
Ezek kezelésére felkészült-e a pályázó?
5A fejlesztés hosszú távú
fenntartása biztosított, erre van
piaci fedezet. Sem a
kivitelezésnek, sem a
gazdálkodás fenntartásának
nincs semmilyen előre látható
kockázata.
5
96A fejlesztés hosszú távú
fenntartása nem teljesen
biztosított. Vannak előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatok, de ezek
kezelésére a pályázó felkészült,
igyekszik rá alternatívát adni.
3
97A fejlesztésnek magas fokú,
nagy valószínűségű előre
látható kivitelezési,
gazdálkodás fenntartási
kockázatai vannak, de ezek
kezelésére a pályázó felkészült,
igyekszik rá alternatívát adni.
1
98A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatai vannak, és
ezek kezelésére a pályázó nem
felkészült, nem tud rá hiteles
alternatívát adni.
0
99FORRÁSSZERKEZET
100Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy
több?
2A saját forrás a kötelező
minimumnál legalább 20%-kalnagyobb.
2
AbCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
101A saját forrás csak a kötelező
minimum.
0
102Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha
nem, akkor az önrész mekkora rész hitel?
3A saját forrást teljes egészében
hitel nélkül fedezi.
3
103A saját forrás felét nem haladja
meg a hitel mértéke.
2
104A saját forrás felét meghaladja
a hitel mértéke.
1
105Maximálisan elérhető pontszám100

5. melléklet az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (6) bekezdése esetében benyújtott pályázatokhoz

ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
2A TANYÁN ÉLŐ LAKOSOK HELYZETÉNEK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
3A lakcímkártyán található dátum szerint a pályázó hány éve
él tanyán?
3> 10 év3
43 - 10 év2
5< 3 év1
6A pályázó munkaerő piaci helyzete.
(egyet választhat)
3Állással rendelkező személy0
7Önfoglalkoztatott1
8Munkanélküli2
10Gazdaságilag nem aktív
személy
3
11A pályázó legmagasabb iskolai végzettsége.2Alapfokú iskolai végzettség2
12Középfokú iskolai végzettség1
13Felsőfokú iskolai végzettség0
14A tanyán élő állandó lakosok száma.3> 4 fő3
153-4 fő2
161-2 fő1
17A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő,
szülő, gyermek).
1A tanyán legalább három
családi generáció él együtt.
1
18A tanyán egy, vagy kettő
családi generáció él együtt.
0
19A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma.2> 3 fő2
201-3 fő1
21Nem él a tanyán 18 évnél
fiatalabb.
0
22A pályázó gyermekét/gyermekeit egyedül neveli?2Igen2
23Nem1
24A tanyán élő 60 év felettiek száma.2> 3 fő2
251-3 fő1
26Nem él a tanyán 60 évnél
idősebb.
0
27Él-e a tanyán tartósan beteg, fogyatékkal élő, rokkant
személy?
3Igen3
28Nem0
29Együttműködik-e tanyagondnokokkal, családsegítőkkel?2Igen, tanyagondnokkal.1
30Igen, családsegítővel.1
31Nincs kapcsolata segítőkkel.0
32Mennyi a tanyán élők egy főre jutó havi nettó jövedelme?2< 30 000 Ft2
3330 000-50 000 Ft1
AbCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
34> 50 000 Ft0
35A tanya általános állapota, bemutatása
36Kedvezményezett térségből nyújtották-e be a pályázatot?3Igen, leghátrányosabb helyzetű
kistérségből
3
37Igen, hátrányos helyzetű
kistérségből
1
38Nem0
39Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott településről nyújtották-e be a
pályázatot?
1Igen1
40Nem0
41Milyen messze található a tanya a településtől?4> 6 km4
424-6 km3
431-3 km2
44< 1 km1
45Milyen messze található a legközelebbi szilárd burkolatú
út?
3< 500 m1
46500-2500 m2
47> 2500 m3
48Rendelkeznek-e földterülettel?1Igen, rendelkeznek.0
49Nem rendelkeznek.1
50Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete?
(többet is megjelölhet)
7Nincs se vezetékes, se egyedi
villany.
2
51Nincs vezetékes ivóvíz.1
52Nincs fúrt kút.2
53Nincs szilárd burkolatú út.1
54Nincs gépkocsi.1
55.A tanyai lakó épület utolsó felújítási éve.21990, vagy azelőtti években2
561991-2000 közötti években1
572000, vagy azutáni években0
58Vállalja-e, hogy a villamosenergia-ellátáshoz szükséges
energiát megújuló energiaforrásból fogja előállítani?
2Igen, vállalja.2
59Nem vállalja.0
60Mobil eszközt telepítenek-e a fejlesztés során?2Igen2
61Nem0
62Maximálisan elérhető pontszám50

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 32. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.12.17.

[2] Megállapította a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.12.17.

[3] A nyitó szövegrészt módosította a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2021.08.21.

[4] Módosította a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2021.08.21.

[5] A nyitó szövegrészt módosította a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2021.08.21.

[6] Módosította a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2021.08.21.

[7] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 59. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Módosította a 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2013.12.11.

[9] A nyitó szövegrészt módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 59. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 59. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Módosította a 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja. Hatályos 2013.12.11.

[12] A nyitó szövegrészt módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 59. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Megállapította a 15/2014. (X. 9.) FM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.10.10.

[14] Módosította az 59/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.12.21.

[15] Hatályon kívül helyezte a 15/2014. (X. 9.) FM rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2014.10.10.

[16] A nyitó szövegrészt módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 59. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[17] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 59. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[18] A nyitó szövegrészt módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 59. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[19] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 59. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[20] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 59. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[21] A nyitó szövegrészt módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 59. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[22] Beiktatta a 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.12.11.

[23] Beiktatta a 15/2014. (X. 9.) FM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.10.10.

[24] Beiktatta az 54/2015. (IX. 16.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.09.17.

[25] Beiktatta a 83/2016. (XII. 16.) FM rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.12.19.

[26] Beiktatta az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet 8. §-a. Hatályos 2017.11.07.

[27] Beiktatta a 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.12.02.

[28] Beiktatta az 59/2019. (XII. 18.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.12.21.

Tartalomjegyzék