66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet

az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 25. pontjában,

a 2. és 5. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában,

a 3. és 6. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában,

4. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 18. pontjában,

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1., 3., 4. és 6. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel való felszereléséről és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat rendszeresítéséről szóló 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelet módosítása

1. § Az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel való felszereléséről és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat rendszeresítéséről szóló 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § E rendelet hatálya nem terjed ki belvízi

a) kompokra;

b) úszóművekre és

c) kishajókra."

2. § (1) Az R1. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az úszólétesítményen nincs orvosi szolgálat rendszeresítve, az úszólétesítmény vezetője (a továbbiakban: vezető) a személyzettel és az utasokkal kapcsolatban felmerülő egészségügyi feladatok ellátására

a) belvízi úszólétesítményen a személyzet hajóvezetői vagy fedélzeti tiszti képesítéssel,

b) tengeri hajón a személyzet a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló törvény szerinti egészségügyi képesítéssel,

rendelkező tagját (a továbbiakban: egészségügyi ellátással megbízott személy) jelöli ki."

(2) Az R1. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha nincs lehetőség arra, hogy a beteget orvos részesítse gyógykezelésben, a vezető vagy az egészségügyi ellátással megbízott személy szükség esetén köteles a beteget - a fertőző betegségekre vonatkozó előírások megtartása mellett - a rendelkezésre álló gyógyító eszközök igénybevételével, legjobb tudása szerint mindaddig ellátásban részesíteni, amíg orvosi beavatkozásra alkalom nyílik. Szükség esetén a vezető vagy az egészségügyi ellátással megbízott személy a rádión vagy műholdas távközlési rendszeren keresztül a nap 24 órájában elérhető egészségügyi konzultációs központtal, illetve mentési koordinációs központtal konzultálni köteles."

(3) Az R1. 2. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A vezetőnek biztosítania kell, hogy a személyzet beteg tagja szükség esetén parti egészségügyi intézményt is felkereshessen.

(6) A hajótulajdonosnak a tengeri hajón intézkedést kell tennie a tengerészek egészségmegőrzését célzó foglalkozások bevezetése iránt.

(7) A tengerészek egészségügyi ellátásakor a vezető felelős a 4. melléklet szerinti orvosi jelentés kitöltéséért."

3. § Az R1. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Ez a rendelet

a) a hajók fedélzetén emelt szintű egészségügyi ellátás biztosítását célzó minimális biztonsági és egészségügyi követelményekről szóló 1992. március 31-i 1992/29/EK tanácsi irányelvnek,

b) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról szóló 2009. február 16-i 2009/13/EK tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

4. § Az R1. az 1. melléklet szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

5. § Az R1.

a) 1. számú mellékletében a "C kategória - Termes személyhajók, úszó munkagépek, személyzettel üzemeltetett uszályok, személyszállító kompok, személyek huzamos tartózkodására szolgáló (szállodahajóként vagy lakóhajóként üzemeltetett) úszóművek" szövegrész helyébe a "C kategória - Termes személyhajók, úszó munkagépek" szöveg,

b) 2. számú mellékletében a "C kategória - kikötői hajók, kishajók és olyan vízijárművek, amelyek a kormányálláson kívül nem rendelkeznek személyek tartózkodására alkalmas zárt térrel" szövegrész helyébe a "C kategória - kikötői hajók, tengeri kishajók és olyan vízijárművek, amelyek a kormányálláson kívül nem rendelkeznek személyek tartózkodására alkalmas zárt térrel" szöveg

lép.

2. A hajózásbiztonsági ellenőri munkakörre vonatkozó szakmai feltételekről és az ellenőrök azonosító okmányáról szóló 10/2001. (III. 2.) KöViM rendelet módosítása

6. § A hajózásbiztonsági ellenőri munkakörre vonatkozó szakmai feltételekről és az ellenőrök azonosító okmányáról szóló 10/2001. (III. 2.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § Magyar lobogójú tengeri hajón az élet- és munkakörülményeket csak az a hajózásbiztonsági ellenőr ellenőrizheti, aki tengerész képesítéssel és angol nyelvből államilag elismert legalább általános középfokú nyelvvizsgával rendelkezik."

7. § Az R2. 5. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"c) a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezménynek való megfelelés és annak végrehajtása vonatkozásában a lobogó szerinti államokra háruló egyes kötelezettségekről szóló, 2013. november 20-i 2013/54/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv."

3. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

8. § A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A hivatásos tengerész képzés ellenőrzésével megbízott személynek a hajózási hatóság a képzések számonkérési, ellenőrzési módszereire irányuló továbbképzését el kell végeznie."

9. § Az R3. 6. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A Vizsgabiztosok Névjegyzékébe az vehető fel,)

"f) aki a hajózási hatóság erre a célra szervezett továbbképzését elvégezte."

10. § Az R3. 14. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"f) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról szóló 2009. február 16-i 2009/13/EK tanácsi irányelv."

11. § (1) Az R3. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R3. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az R3. 6. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(4) Az R3. 7. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

4. A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelet módosítása

12. § Hatályát veszti a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelet 4. § (4) bekezdés a) pontja.

5. Az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet módosítása

13. § Az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ez a rendelet

a) a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló, 2009. április 23-i 2009/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a 2009/15/EK irányelvnek egyes szabályzatoknak és egyes egyezmények és jegyzőkönyvek kapcsolódó módosításainak a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) általi elfogadásával összefüggő módosításáról szóló 2014. december 17-i 2014/111/EU végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

6. Az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet módosítása

14. § Az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 4. melléklete a 6. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

7. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

16. § Ez a rendelet

a) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról szóló 2009. február 16-i 2009/13/EK tanácsi irányelvnek,

b) a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezménynek való megfelelés és annak végrehajtása vonatkozásában a lobogó szerinti államokra háruló egyes kötelezettségekről szóló, 2013. november 20-i 2013/54/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a 2009/15/EK irányelvnek egyes szabályzatoknak és egyes egyezmények és jegyzőkönyvek kapcsolódó módosításainak a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) általi elfogadásával összefüggő módosításáról szóló 2014. december 17-i 2014/111/EU végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Seszták Miklós s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelethez

"4. számú melléklet a 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelethez

"

2. melléklet a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelethez

1. Az R3. 1. számú melléklet I. Fejezet 1. pontja a következő f) alponttal egészül ki:

(A képesítővizsgára felkészítő szervezett képzést a hajózási hatóság abban az esetben hagyja jóvá, ha a képzést biztosító szervezet:)

"f) tengerészeket képző oktatói az IMO vonatkozó modellkurzusának megfelelő vagy azzal egyenértékű képzést elvégeztek."

2. Az R3. 1. számú melléklet III. Fejezet 1. pontjának e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A sikeresen vizsgázók részére a hajózási hatóság)

"e) a tengeri hivatásos vizsga alapján "Tengerész jártassági bizonyítvány" vagy "Tengerésztiszti képesítő bizonyítvány","

(megnevezésű okmányt állít ki.)

3. Az R3. 1. számú melléklet III. Fejezet 1. pontja a következő k) alponttal egészül ki:

(A sikeresen vizsgázók részére a hajózási hatóság)

"k) szakács szakképesítés és az e rendeletben meghatározott feltételek megléte alapján "Hajószakács tengeri hajón bizonyítvány","

(megnevezésű okmányt állít ki.)

3. melléklet a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelethez

1. Az R3. 3. számú melléklet I. Cím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A tengerésznek első behajózása, illetve a tengerész szolgálati könyv kiállítása előtt

a) személyi túlélés-technikai,

b) alapfokú tűzvédelmi,

c) személyi biztonságtechnikai, a hajó személyzetéért viselt felelősségi és környezetvédelmi,

d) biztonság tudatossági, valamint

e) alapfokú egészségügyi elsősegélynyújtási ismeretekből

a hajózási hatóság által erre felhatalmazott szerv előtt vizsgát kell tennie. A sikeres vizsga alapján kiállított bizonyítvány az a), b), c) és e) pontban felsorolt képesítések esetén 5 évig, a d) pontban meghatározott képesítés esetén visszavonásig érvényes."

2. Az R3. 3. számú melléklet II. Cím A Rész III. Fejezet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. A Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti "Hajószakács tengeri hajón bizonyítvány" megszerzésének feltételei:

a) 3 havi igazolt tengeri hajózási szolgálat,

b) szakács képesítés,

c) alapfokú tűzvédelmi, túlélés-technikai, személyi biztonságtechnikai, a hajó személyzetéért viselt felelősségi és környezetvédelmi, biztonság tudatossági valamint elsősegély-nyújtási ismeretekből tett vizsga."

4. melléklet a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelethez

Az R3. 6. számú melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:

"2. Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény alapján kiállított bizonyítvány

2.1. Hajószakács tengeri hajón bizonyítvány (A6 méret, hajózási hatósági biztonsági papír)

A bizonyítvány adattartalma a bizonyítvány előoldalán magyar és angol nyelven:

HAJÓSZAKÁCS TENGERI HAJÓN BIZONYÍTVÁNY MARINE COOK CERTIFICATE

MAGYARORSZÁG / HUNGARY

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG mint tengerészeti hatóság/

NATIONAL TRANSPORT AUTHORITY as Maritime Authority

A bizonyítvány adattartalma a bizonyítvány hátoldalán:

Szám/ No of certificate:

Név/Name:

Születési hely és idő/Place and date of birth:

Állampolgárság/Citizenship:

magyar/Hungarian

fénykép

a tulajdonos aláírása/signature of holder

Képesítés/Qulaification:

A bizonyítvány tulajdonosa az MLC 2006 követelményeinek megfelelően képzett a hajószakács tengeri hajón feladat ellátására/ Holder has been duly trained in accordance with MLC 2006 and may perform duties as a cook on seagoing vessel

Szolgálat, melyet elláthat/ To carry on duty as:

Hajószakács tengeri hajón / Marine cook on seagoing vessel

A kiállítás helye / Place and date of issue

Aláírás/signature

ph/seal

név/name"

5. melléklet a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelethez

Az R3. 7. számú melléklet 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.1. A vizsgára jelentkezni legalább 5 munkanappal a kijelölt vizsgaidőpont előtt a szükséges dokumentumoknak a hajózási hatóságnál történő leadásával lehet. Ha a hajózási hatóság hiányosságot állapít meg, erről a vizsgázót értesíti. A vizsgázó csak a hiánypótlást követően vizsgázhat, vehető fel a vizsgajegyzőkönyvre, és csak a hiánypótlást követően határozható meg részére az új vizsgaidőpont. Az előírt tanfolyam elvégzéséről szóló igazolást legkésőbb a vizsga kezdete előtt a vizsgabizottság számára kell átadni. A képesítő okmány kiállításához szükséges igazolványképet az okmány kiállítására vonatkozó kérelemmel egyidőben kell benyújtani."

6. melléklet a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelethez

Az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 4. melléklete a következő szöveggel lép hatályba:

"Az R1. 6. számú melléklet 3. pontja a következő 3.5. alponttal egészül ki:

(Kedvtelési célú képesítések)

"3.5. Tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:

TENGERI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY

CERTIFICATE FOR YACHTMASTERS OF PLEASURE CRAFT ON SEA

MAGYARORSZÁG - HU /

HUNGARY

1. (Családi név helye)

2. (Utónév helye)

3. (Születési idő és hely)

4. (Kiállítás keltezésének helye)

5. (A bizonyítvány számának a helye)

6. (Tulajdonos fényképének helye)

7. (Tulajdonos aláírásának helye)

8. (Tulajdonos állampolgárságának helye)

9. (Érvényességi terület és hajótípus helye)

10. (Hajóra vonatkozó méretkorlátozás helye)

11. (Érvényességi idő helye)

12. (Kiállító hatóság megnevezésének helye)

13. (Feltételek helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

TENGERI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY

CERTIFICATE FOR YACHTMASTERS OF PLEASURE CRAFT ON SEA

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven a következők:

1. A tulajdonos családi neve - Surname of the holder

2. A tulajdonos utóneve(i) - Other name(s) of the holder

3. Születési idő és hely - Date and place of birth

4. Kiállítás kelte - Date of issue

5. A bizonyítvány száma - Number of the certificate

6. A tulajdonos fényképe - Photograph of the holder

7. A tulajdonos aláírása - Signature of the holder

8. A tulajdonos állampolgársága - Nationality of the holder

9. Érvényes - Valid for: Yachtmaster Ocean (korlátlan - unlimited), Yachtmaster Offshore (200 tengeri mérföld -200 nautical miles), Yachtmaster Coastal (12 tengeri mérföld - 12 nautical miles), M (géphajóra - Motorized craft), S (vitorlás hajóra - Sailing craft)

10. Kedvtelési célú hajóra legfeljebb (hossz, utasok száma) - Pleasure craft not exceeding (lenght, number of passengers)

11. Érvényességi idő - Date of Expiry

12. Kiállította - Issued

13. Feltételek - Conditions"

"

Tartalomjegyzék