6/2000. (III. 17.) KHVM rendelet

az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel való felszereléséről és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat rendszeresítéséről

A hajózásról szóló 1973. évi 6. törvényerejű rendelet 31. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a magyar lobogó alatt közlekedő, gazdasági célból üzemeltetett belvízi és tengeri hajóra, valamint úszómunkagépre (a továbbiakban együtt: úszólétesítmény) terjed ki.

1/A. §[1] E rendelet hatálya nem terjed ki belvízi

a) kompokra;

b) úszóművekre és

c) kishajókra.

2. § (1)[2] Ha az úszólétesítményen nincs orvosi szolgálat rendszeresítve, az úszólétesítmény vezetője (a továbbiakban: vezető) a személyzettel és az utasokkal kapcsolatban felmerülő egészségügyi feladatok ellátására

a) belvízi úszólétesítményen a személyzet hajóvezetői vagy fedélzeti tiszti képesítéssel,

b) tengeri hajón a személyzet a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló törvény szerinti egészségügyi képesítéssel,

rendelkező tagját (a továbbiakban: egészségügyi ellátással megbízott személy) jelöli ki.

(2) A vezető az egészségügyi ellátással megbízott személy, illetőleg ha a hajón orvos teljesít szolgálatot a hajóorvos útján, köteles arról gondoskodni, hogy a hajó személyzete és utasa betegség vagy sérülés esetén egészségügyi ellátásban részesüljön.

(3) Ha a betegség vagy a sérülés olyan természetű, hogy az a betegnek, illetőleg a sérültnek (a továbbiakban együtt: beteg)

a) az elszállítását nem teszi feltétlenül szükségessé, illetve az lehetetlen, vagy

b) hajóorvos hiányában az orvosi felügyelet az úszólétesítményen nem biztosítható,

a vezető vagy az egészségügyi ellátással megbízott személy köteles a betegnek az úszólétesítményre hívott orvos által történő ellátása alkalmával jelen lenni, és a betegség várható lefolyásáról olyan részletes tájékoztatást kérni, amelynek alapján az újabb orvosi beavatkozásig a beteg gyógyítása érdekében hasznos segítséget tud nyújtani.

(4)[3] Ha nincs lehetőség arra, hogy a beteget orvos részesítse gyógykezelésben, a vezető vagy az egészségügyi ellátással megbízott személy szükség esetén köteles a beteget - a fertőző betegségekre vonatkozó előírások megtartása mellett - a rendelkezésre álló gyógyító eszközök igénybevételével, legjobb tudása szerint mindaddig ellátásban részesíteni, amíg orvosi beavatkozásra alkalom nyílik. Szükség esetén a vezető vagy az egészségügyi ellátással megbízott személy a rádión vagy műholdas távközlési rendszeren keresztül a nap 24 órájában elérhető egészségügyi konzultációs központtal, illetve mentési koordinációs központtal konzultálni köteles.

(5)[4] A vezetőnek biztosítania kell, hogy a személyzet beteg tagja szükség esetén parti egészségügyi intézményt is felkereshessen.

(6)[5] A hajótulajdonosnak a tengeri hajón intézkedést kell tennie a tengerészek egészségmegőrzését célzó foglalkozások bevezetése iránt.

(7)[6] A tengerészek egészségügyi ellátásakor a vezető felelős a 4. melléklet szerinti orvosi jelentés kitöltéséért.

3. § (1) Az úszólétesítményt az üzemben tartónak megfelelő eszközben tárolt gyógyszerkészlettel (a továbbiakban: gyógyszerszekrény) és egészségügyi felszereléssel kell ellátnia. Az egyes úszólétesítményeken gyógyszerszekrényben tartandó gyógyszerek és egészségügyi felszerelések fajtáit az 1., illetve a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2)[7] A közlekedésért felelős miniszter és az egészségügyért felelős miniszter a gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket és egészségügyi felszereléseket, illetve azok helyettesíthetőségét tartalmazó együttes tájékoztatót a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben teszi közzé.

(3) A jól működő biztonsági zárral felszerelt gyógyszerszekrényt kellő számú rekeszre osztva kell elkészíteni, és azt vöröskereszt jelzéssel kell ellátni. A gyógyszerszekrénynek alkalmasnak kell lennie arra, hogy abban a tárolandó gyógyszerek törzskönyvi előírásainak, illetve a készletben tartandó mennyiségnek megfelelően lehessen a gyógyszereket tárolni.

(4) A gyógyszerszekrényt könnyen hozzáférhető, a benne lévő gyógyszerek tárolási módjára előírt feltételeknek megfelelő helyen kell elhelyezni, és a hozzávezető utat szabadon kell hagyni.

(5) A gyógyszerszekrény egyik kulcsát a hajóorvos vagy az egészségügyi ellátással megbízott személy, a másikat a vezető - az erre a célra kijelölt és jól láthatóan megjelölt helyen - őrzi.

(6)[8] A felhasználási határidővel megjelölt gyógyszereket a határidő lejártakor, illetve a felhasználásra alkalmatlanná vált gyógyászati segédeszközt, egészségügyi felszerelést az alkalmatlanná válást követően, a vezető - a vonatkozó külön jogszabályban foglaltak megtartásával, jegyzőkönyv felvételével - selejtezi.

(7) A gyógyszerszekrényből felhasznált vagy selejtezett gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, valamint egészségügyi felszerelést, a felhasználást (selejtezést) követően érintett első kikötőben pótolni kell.

4. § (1) A gyógyszerszekrényben el kell helyezni e rendelet és vonatkozó mellékletének szövegét, továbbá a 3. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatónak az úszólétesítményre irányadó részét.

(2) Az úszólétesítmény üzemben tartója köteles a gyógyszerek felhasználásáról és adagolásáról orvos által összeállított és aláírt használati utasításnak a gyógyszerszekrényben történő elhelyezéséről is gondoskodni.

5. § (1) A gyógyszerszekrény kezelése a hajóorvos, illetve az egészségügyi ellátással megbízott személy feladata.

(2) A hajóorvos, illetve az egészségügyi ellátással megbízott személy a gyógyszerszekrény készletének felhasználásáról nyilvántartást vezet.

(3) A nyilvántartásban fel kell tüntetni:

a) a beteg vagy sérült személy nevét, életkorát lakcímét és állampolgárságát,

b) a felhasznált gyógyszer, gyógyászati segédeszköz megnevezését és mennyiségét,

c) a gyógyszer, kötszer felhasználásának idejét,

d) a betegséget vagy a balesetet és annak részletes körülményeit, megjelölve a kórelőzményt is.

(4)[9] A gyógyszerszekrény tartalmát, az abban tárolt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök lejárati időpontját, felhasználhatóságát a hajózási hatóság, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv - pszichotrop anyagok vonatkozásában a területi rendőrfőkapitánysággal együtt - ellenőrzi.

(5) A tengeri hajók gyógyszerszekrényét és egészségügyi felszerelését a vezetőnek évente ellenőrizni kell. Az ellenőrzésről a 3. számú melléklet szerinti ellenőrző jegyzéket kell kiállítani. A tengeri hajó parancsnoka a kikötő szerinti állam hatóságainak felhívására a gyógyszerszekrény tartalmát köteles bemutatni.

(6)[10][11] A tengeri hajót az üzemben tartónak el kell látnia az ENSZ Egészségügyi Világszervezete által kiadott "Hajóknak szóló nemzetközi orvosi kézikönyv" című kiadvánnyal, tengeri áruszállító hajót az üzembentartónak továbbá el kell látnia az "Orvosi elsősegély kézikönyv a veszélyes árukkal kapcsolatos baleseteknél történő használatra" című kiadvánnyal is.

6. § (1) Orvost kell beosztani e rendelet hatálya alá tartozó olyan

a) tengeri kereskedelmi hajóra, amelyen a beosztott személyzet, illetőleg az utasok létszáma az 50 főt meghaladja,

b) legalább 6 nap időtartamú üdülő- vagy turistajáratban az országhatáron kívül is közlekedő belvízi személyszállító hajóra, amelynek utaslétszáma a 150 főt meghaladja.

(2) Azon az 500 GT-nél nagyobb tengeri hajón, amelyen a személyzet létszáma a 15 főt eléri és három napnál hosszabb ideig tartózkodik a tengeren, a személyzeti lakótértől (pihenő- és szálláshely) elkülönített betegszobát kell kialakítani.

7. §[12] Ez a rendelet

a) a hajók fedélzetén emelt szintű egészségügyi ellátás biztosítását célzó minimális biztonsági és egészségügyi követelményekről szóló 1992. március 31-i 1992/29/EK tanácsi irányelvnek,

b) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról szóló 2009. február 16-i 2009/13/EK tanácsi irányelvnek

c)[13] a 92/29/EGK tanácsi irányelv II. és IV. mellékletének a tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. október 24-i (EU) 2019/1834 bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

8. §[14] Ez a rendelet 2000. július 1-jén lép hatályba.

Katona Kálmán s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelethez

Általános szempontok a belvízi nagyhajók és úszó munkagépek gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és egészségügyi felszerelés készletének összeállításához

A kategória - Utasok huzamos tartózkodására szolgáló (kabinos) személyhajók és üdülőhajók,

B kategória - Vontató- és tolóhajók, önjáró áruszállító hajók;

C kategória - Termes személyhajók, úszó munkagépek[15]

Kategória
ABC
I. Gyógyszerek
1. Cardiovascularis rendszer
a) Angina ellenes készítményekxx
b) Vérzéscsillapítók, ideértve az uterotonicumokat, amennyiben nők is tartózkodnak a fedélzetenxxx
c) Vérnyomáscsökkentőkx
2. Gastro-intestinalis rendszer
Hasmenésgátlókxx
3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók
a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítményekxx
b) Erős fájdalomcsillapítókx
c) Görcsoldókx
4. Légzőrendszer
Hörgőgörcs ellenes készítményekxx
II. Orvosi felszerelések
1. Kötöző felszerelés
a) Csőgéz ujj kötözéshezxxx
b) Steril géz nyomókötéshezxxx
c) Gyapotvattaxxx
d) Öntapadó rugalmas pólyaxxx
e) Egyszerhasználatos polietilénkesztyűkxxx
2. Műszerek
a) Egyenes ollóxxx
b) Vérnyomásmérőx
3. Általános orvosi felszerelés
a) Izolációs takaróxx
III. Veszélyes árut szállító hajók kiegészítő felszerelése
1. Gyógyszerek
a) Cardiovascularis rendszerixx
b) Gyomor és bélrendszerixx
c) Idegrendszerixx
d) Légzőrendszerixx
e) Fertőzés ellenixx
f) Külsőleges alkalmazásraxx
g) A rakomány hatásának megfelelő antidotumxx
2. Orvosi felszerelés
Az oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelésxx

2. számú melléklet a 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelethez[16]

Általános szempontok a tengeri hajók gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és egészségügyi felszerelés készletének összeállításához

A kategória - korlátlan hajózási körzetű tengeri kereskedelmi és halászhajók;

B kategória - a legközelebbi kikötőtől legfeljebb 150 tengeri mérföldre eltávolodó tengeri kereskedelmi és halászhajók;

C kategória - kikötői hajók, tengeri kishajók és olyan vízi járművek, amelyek a kormányálláson kívül nem rendelkeznek személyek tartózkodására alkalmas zárt térrel.

EGÉSZSÉGÜGYI FELSZERELÉSEK (NEM KIMERÍTŐ FELSOROLÁS)

I. GYÓGYSZEREK

Hajókategóriák
ABC
1. Kardiovaszkuláris rendszer
a) Szív- és érrendszeri szimpatomimetikumokxx
b) Angina elleni készítményekxxx
c) Vizelethajtókxx
d) Vérzéscsillapítók, ideértve az uterotonicumokat, amennyiben nők is tartózkodnak a fedélzetenxx
e) Vérnyomáscsökkentőkxx
2. Gasztrointesztinális rendszer
a) Gyógyszerek gyomor- és nyombélpanaszokra
- Gyógyszer gyomorfekélyre és gyomorhurutraxx
- Nyálkahártya-bevonatképző savlekötőkxx
b) Hányáscsillapítókxx
c) Hashajtókx
d) Hasmenésgátlókxxx
e) Aranyér elleni készítményekxx
3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók
a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítményekxxx
b) Erős fájdalomcsillapítókxx
c) Görcsoldókxx
4. Idegrendszer
a) Feszültségoldó szerekxx
b) Neuroleptikumokxx
c) Tengeri betegség elleni szerekxxx
d) Epilepszia elleni szerekxx
5. Allergiaellenes szerek és anafilaxia ellenes szerek
a) Antihisztaminikumokxx
b) Glükokortikoidokxx
6. Légzőrendszer
a) Hörgőgörcs elleni készítményekxx
b) Köhögéscsillapítókxx
c) Meghűlés és arcüreggyulladás elleni szerekxx
7. Fertőzés elleni szerek
a) Antibiotikumok (legalább két család)xx
b) Parazitaellenes készítményekxx
c) Tetanusz elleni vakcinák és immunglobulinokxx
d) Malária elleni gyógyszerek a működési területtől függőenxx
8. Rehidratációt, kalóriafelvételt elősegítő és plazmapótló szerekxx
9. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek
a) Bőrgyógyászati készítmények
- Fertőtlenítő oldatokxxx
- Antibiotikum-tartalmú kenőcsökxx
- Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsökxx
- Gombásodás elleni krémekx
- Égési sérülések kezelésére szolgáló szerekxxx
b) Szemészeti készítmények
- Antibiotikumos és gyulladáscsökkentő szerekxx
- Érzéstelenítő cseppekxx
- Fiziológiás sóoldat szemöblítéshezxxx
- Szemnyomáscsökkentő cseppekxx
c) Fülészeti készítmények
- Érzéstelenítő és gyulladáscsökkentő oldatokxx
d) Száj- és torokfertőtlenítő szerek
- Fertőtlenítő szájöblítőkxx
e) Helyi érzéstelenítők
- Fagyasztás útján ható helyi érzéstelenítőkx
- Bőr alatti injekcióval bejuttatott helyi érzéstelenítőkxx

II. ORVOSI ESZKÖZÖK

Hajókategóriák
ABC
1. Újraélesztő felszerelés
- Ambu zsák (vagy azzal egyenértékű eszköz); nagy, közepes és kis méretű maszkkalxx
- Oxigénlélegeztető készülék, nyomáscsökkentő szeleppel úgy, hogy a hajó üzemi
oxigénellátása, illetve oxigéntartálya legyen használható (1)
xx
- Mechanikus szívókészülék a felső légutak tisztításáraxx
2. Kötöző- és sebvarró felszerelés
- Érszorítókxxx
- Egyszer használatos sebkapcsoló vagy sebvarró készlet tűkkelxx
- Öntapadó rugalmas mullpólyaxxx
- Gézcsíkokxx
- Csőgéz ujj kötözéshezx
- Steril géz nyomókötésekhezxxx
- Steril lap égési sérültek számáraxx
- Háromszögletű felkötőkendőxx
- Eldobható gumikesztyűkxxx
- Öntapadó sebtapaszokxxx
- Steril nyomókötésekxxx
- Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötésekxxx
- Nem felszívódó varratok tűvelx
- Vazelines gézxx
3. Műszerek
- Egyszer használatos szikékx
- Megfelelő anyagból készült műszerdobozxx
- Ollóxx
- Terpesztő-csipeszekxx
- Vérzéscsillapító csipeszekxx
- Tűfogókx
- Egyszer használatos borotvákx
4. Vizsgáló és ellenőrző felszerelés
- Egyszer használatos nyelvlapocxx
- Tesztcsíkok vizeletvizsgálathozx
- Hőmérsékletgrafikonokx
- Hordágyakxx
- Sztetoszkópxx
- Vérnyomásmérőxx
- Orvosi hőmérőxx
- Alacsony hőmérsékleti hőmérőxx
- Malária-gyorsteszt, a működési területtől függőenxx
5. Injekciós, perfúziós, szúró és katéterező felszerelés
- Hólyagürítő felszerelés (férfiak és nők számára)x
- Intravénás infúziós készletxx
- Egyszer használatos fecskendők és tűkxx
6. Általános orvosi eszközök
- Személyi védőeszköz és ápolási felszerelésxx
- Ágytálx
- Melegvizes palackx
- Vizeletgyűjtő palackx
- Jégzsákx
7. Rögzítő- és beállító eszközök
- Különböző méretű síneket tartalmazó készlet végtagokhozxx
- Nyakrögzítő gallérxx
8. Fertőtlenítés, féregtelenítés és megelőzés
- Vízfertőtlenítő szerx
- Folyékony rovarirtóx
- Rovarirtó porx
(1) A nemzeti jogszabályokban és/vagy gyakorlatban előírt használati feltételek mellett.

III. ELLENANYAGOK

1. Gyógyszerek
- Általános
- Kardiovaszkuláris rendszer
- Gasztrointesztinális rendszer
- Idegrendszer
- Légzőrendszer
- Fertőzés elleni szerek
- Külsőleges alkalmazásra
2. Orvosi eszközök
- Oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés (ideértve a karbantartási tartozékokat is)

Megjegyzés:

A III. fejezet részletes teljesítésével kapcsolatban a tagállamok a veszélyes árukkal kapcsolatos balesetekre vonatkozó IMO Orvosi Elsősegélynyújtási Útmutatót vehetik figyelembe (MFAG), amint az IMO Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexének (IMDG) egységes szerkezetbe foglalt 1990. évi kiadásában szerepel.

A 8. cikk alkalmazásában a III. fejezet bármely kiigazítása figyelembe veheti egyebek között az MFAG esetleges újabb kiadásait.

3. számú melléklet a 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelethez[17]

A HAJÓK EGÉSZSÉGÜGYI FELSZERELÉSE ELLENŐRZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KERETRENDSZERE
A. SZAKASZ
A. KATEGÓRIÁJÚ HAJÓK
I. A hajó adatai
Név:...................................................................................................................................................
Lobogó:.............................................................................................................................................
Anyakikötő: .....................................................................................................................................
II. Egészségügyi felszerelések
Szükséges
mennyiségek
A fedélzeten
ténylegesen
szállított
mennyiségek
Megjegyzések
(különösen
bármely lejárati
időpont)
1. GYÓGYSZEREK
1.1. Kardiovaszkuláris rendszer
a) Szív- és érrendszeri szimpatomimetikumok000
b) Angina elleni készítmények000
c) Vizelethajtók000
d) Vérzéscsillapítók, ideértve az uterotonicumokat, amennyiben nők is
tartózkodnak a fedélzeten
000
e) Vérnyomáscsökkentők000
1.2. Gasztrointesztinális rendszer
a) Gyógyszerek gyomor- és nyombélpanaszokra000
- Gyógyszer gyomorfekélyre és gyomorhurutra000
- Nyálkahártya-bevonatképző savlekötők000
b) Hányáscsillapítók000
c) Hashajtók000
d) Hasmenésgátlók000
e) Aranyér elleni készítmények000
1.3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók
a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények000
b) Erős fájdalomcsillapítók000
c) Görcsoldók000
1.4. Idegrendszer
a) Feszültségoldó szerek000
b) Neuroleptikumok000
c) Tengeri betegség elleni szerek000
d) Epilepszia elleni szerek000
1.5. Allergiaellenes szerek és anafilaxia ellenes szerek
a) Antihisztaminikumok000
b) Glükokortikoidok000
1.6. Légzőrendszer
a) Hörgőgörcs elleni készítmények000
b) Köhögéscsillapítók000
c) Meghűlés és arcüreggyulladás elleni szerek000
1.7. Fertőzés elleni szerek
a) Antibiotikumok (legalább két család)000
b) Parazitaellenes készítmények000
c) Tetanusz elleni vakcinák és immunglobulinok000
d) Malária elleni gyógyszerek a működési területtől függően000
1.8. Rehidratációt, kalóriafelvételt elősegítő és plazmapótló szerek000
1.9. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek
a) Bőrgyógyászati készítmények000
- Fertőtlenítő oldatok000
- Antibiotikum-tartalmú kenőcsök000
- Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsök000
- Gombásodás elleni krémek000
- Égési sérülések kezelésére szolgáló szerek000
b) Szemészeti készítmények000
- Antibiotikumos és gyulladáscsökkentő szerek000
- Érzéstelenítő cseppek000
- Fiziológiás sóoldat szemöblítéshez000
- Szemnyomáscsökkentő cseppek000
c) Fülészeti készítmények000
- Érzéstelenítő és gyulladáscsökkentő oldatok000
d) Száj- és torokfertőtlenítő szerek000
- Fertőtlenítő szájöblítők000
e) Helyi érzéstelenítők000
- Fagyasztás útján ható helyi érzéstelenítők000
- Bőr alatti injekcióval bejuttatott helyi érzéstelenítők000
2. ORVOSI ESZKÖZÖK
2.1. Újraélesztő felszerelés
- Ambu zsák (vagy azzal egyenértékű eszköz); nagy, közepes és kis
méretű maszkkal
000
- Oxigénlélegeztető készülék, nyomáscsökkentő szeleppel úgy,
hogy a hajó üzemi oxigénellátása, illetve oxigéntartálya legyen
használható (1)
000
- Mechanikus szívókészülék a felső légutak tisztítására000
2.2. Kötöző- és sebvarró felszerelés
- Érszorítók000
- Egyszer használatos sebkapcsoló vagy sebvarró készlet tűkkel000
- Öntapadó rugalmas mullpólya000
- Gézcsíkok000
- Csőgéz ujj kötözéshez000
- Steril géz nyomókötésekhez000
- Steril lap égési sérültek számára000
- Háromszögletű felkötőkendő000
- Eldobható gumikesztyűk000
- Öntapadó sebtapaszok000
- Steril nyomókötések000
- Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések000
- Nem felszívódó varratok tűvel000
- Vazelines géz000
2.3. Műszerek
- Egyszer használatos szikék000
- Megfelelő anyagból készült műszerdoboz000
- Olló000
- Terpesztő-csipeszek000
- Vérzéscsillapító csipeszek000
- Tűfogók000
- Egyszer használatos borotvák000
2.4. Vizsgáló és ellenőrző felszerelés000
- Egyszer használatos nyelvlapoc000
- Tesztcsíkok vizeletvizsgálathoz000
- Hőmérsékletgrafikonok000
- Hordágyak000
- Sztetoszkóp000
- Vérnyomásmérő000
- Orvosi hőmérő000
- Alacsony hőmérsékleti hőmérő000
- Malária-gyorsteszt, a működési területtől függően000
2.5. Injekciós, perfúziós, szúró és katéterező felszerelés000
- Hólyagürítő felszerelés (férfiak és nők számára)000
- Intravénás infúziós készlet000
- Egyszer használatos fecskendők és tűk000
2.6. Általános orvosi eszközök000
- Személyi védőeszköz és ápolási felszerelés000
- Ágytál000
- Melegvizes palack000
- Vizeletgyűjtő palack000
- Jégzsák000
2.7. Rögzítő- és beállító eszközök000
- Különböző méretű síneket tartalmazó készlet végtagokhoz000
- Nyakrögzítő gallér000
2.8. Fertőtlenítés, féregtelenítés és megelőzés000
- Vízfertőtlenítő szer000
- Folyékony rovarirtó000
- Rovarirtó por000
3. ELLENANYAGOK
3.1. Általános000
3.2. Kardiovaszkuláris rendszer000
3.3. Gasztrointesztinális rendszer000
3.4. Idegrendszer000
3.5. Légzőrendszer000
3.6. Fertőzés elleni szerek000
3.7. Külsőleges alkalmazásra000
3.8. Egyéb000
3.9. Oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés (ideértve a karbantartási
tartozékokat is)
000
(1) A nemzeti jogszabályokban és/vagy gyakorlatban előírt használati feltételek mellett.
Hely és dátum:.......................................................................................................................................
A parancsnok aláírása:...........................................................................................................................
Illetékes személy vagy hatóság általi jóváhagyás:...................................................................................
B. SZAKASZ
B. KATEGÓRIÁJÚ HAJÓK
I. A hajó adatai
Név:.......................................................................................................................................................
Lobogó:.................................................................................................................................................
Anyakikötő:...........................................................................................................................................
II. Egészségügyi felszerelések
Szükséges
mennyiségek
A fedélzeten
ténylegesen
szállított
mennyiségek
Megjegyzések
(különösen
bármely lejárati
időpont)
1. GYÓGYSZEREK
1.1. Kardiovaszkuláris rendszer
a) Szív- és érrendszeri szimpatomimetikumok000
b) Angina elleni készítmények000
c) Vizelethajtók000
d) Vérzéscsillapítók, ideértve az uterotonicumokat, amennyiben nők is
tartózkodnak a fedélzeten
000
e) Vérnyomáscsökkentők000
1.2. Gasztrointesztinális rendszer
a) Gyógyszerek gyomor- és nyombélpanaszokra000
- Gyógyszer gyomorfekélyre és gyomorhurutra000
- Nyálkahártya-bevonatképző savlekötők000
b) Hányáscsillapítók000
c) Hasmenésgátlók000
d) Aranyér elleni készítmények000
1.3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók
a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények000
b) Erős fájdalomcsillapítók000
c) Görcsoldók000
1.4. Idegrendszer
a) Feszültségoldó szerek000
b) Neuroleptikumok000
c) Tengeri betegség elleni szerek000
d) Epilepszia elleni szerek000
1.5. Allergiaellenes szerek és anafilaxia ellenes szerek
a) Antihisztaminikumok000
b) Glükokortikoidok000
1.6. Légzőrendszer
a) Hörgőgörcs elleni készítmények000
b) Köhögéscsillapítók000
c) Meghűlés és arcüreggyulladás elleni szerek000
1.7. Fertőzés elleni szerek
a) Antibiotikumok (legalább két család)000
b) Parazitaellenes készítmények000
c) Tetanusz elleni vakcinák és immunglobulinok000
d) Malária elleni gyógyszerek a működési területtől függően000
1.8. Rehidratációt, kalóriafelvételt elősegítő és plazmapótló szerek000
1.9. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek
a) Bőrgyógyászati készítmények000
- Fertőtlenítő oldatok000
- Antibiotikum-tartalmú kenőcsök000
- Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsök000
- Égési sérülések kezelésére szolgáló szerek000
b) Szemészeti készítmények000
- Antibiotikumos és gyulladáscsökkentő szerek000
- Érzéstelenítő cseppek000
- Fiziológiás sóoldat szemöblítéshez000
- Szemnyomáscsökkentő cseppek000
c) Fülészeti készítmények000
- Érzéstelenítő és gyulladáscsökkentő oldatok000
d) Száj- és torokfertőtlenítő szerek000
- Fertőtlenítő szájöblítők000
e) Helyi érzéstelenítők000
- Bőr alatti injekcióval bejuttatott helyi érzéstelenítők000
2. ORVOSI ESZKÖZÖK
2.1. Újraélesztő felszerelés
- Ambu zsák (vagy azzal egyenértékű eszköz); nagy, közepes és kis
méretű maszkkal
000
- Oxigénlélegeztető készülék, nyomáscsökkentő szeleppel úgy,
hogy a hajó üzemi oxigénellátása, illetve oxigéntartálya legyen
használható (1)
000
- Mechanikus szívókészülék a felső légutak tisztítására000
2.2. Kötöző- és sebvarró felszerelés
- Érszorítók000
- Egyszer használatos sebkapcsoló vagy sebvarró készlet tűkkel000
- Öntapadó rugalmas mullpólya000
- Gézcsíkok000
- Steril géz nyomókötésekhez000
- Steril lap égési sérültek számára000
- Háromszögletű felkötőkendő000
- Eldobható gumikesztyűk000
- Öntapadó sebtapaszok000
- Steril nyomókötések000
- Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések000
- Vazelines géz000
2.3. Műszerek
- Megfelelő anyagból készült műszerdoboz000
- Olló000
- Terpesztő-csipeszek000
- Vérzéscsillapító csipeszek000
2.4. Vizsgáló és ellenőrző felszerelés000
- Egyszer használatos nyelvlapoc000
- Hordágyak000
- Sztetoszkóp000
- Vérnyomásmérő000
- Orvosi hőmérő000
- Alacsony hőmérsékleti hőmérő000
- Malária-gyorsteszt, a működési területtől függően000
2.5. Injekciós, perfúziós, szúró és katéterező felszerelés000
- Intravénás infúziós készlet000
- Egyszer használatos fecskendők és tűk000
2.6. Általános orvosi eszközök000
- Személyi védőeszköz és ápolási felszerelés000
2.7. Rögzítő- és beállító eszközök000
- Különböző méretű síneket tartalmazó készlet végtagokhoz000
- Nyakrögzítő gallér000
3. ELLENANYAGOK
3.1. Általános000
3.2. Kardiovaszkuláris rendszer000
3.3. Gasztrointesztinális rendszer000
3.4. Idegrendszer000
3.5. Légzőrendszer000
3.6. Fertőzés elleni szerek000
3.7. Külsőleges alkalmazásra000
3.8. Egyéb000
3.9. Oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés (ideértve a karbantartási
tartozékokat is)
000
(1) A nemzeti jogszabályokban és/vagy gyakorlatban előírt használati feltételek mellett.
Hely és dátum:...............................................................................................................................
A parancsnok aláírása: ..................................................................................................................
Illetékes személy vagy hatóság általi jóváhagyás:...........................................................................
C. SZAKASZ
C. KATEGÓRIÁJÚ HAJÓK
I. A hajó adatai
Név:................................................................................................................................................
Lobogó: .........................................................................................................................................
Anyakikötő:....................................................................................................................................
II. Egészségügyi felszerelések
Szükséges
mennyiségek
A fedélzeten
ténylegesen
szállított
mennyiségek
Megjegyzések
(különösen
bármely lejárati
időpont)
1. GYÓGYSZEREK
1.1. Kardiovaszkuláris rendszer
a) Angina elleni készítmények000
1.2. Gasztrointesztinális rendszer
a) Hasmenésgátlók000
1.3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók
a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények000
1.4. Idegrendszer
c) Tengeri betegség elleni szerek000
1.5. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek
a) Bőrgyógyászati készítmények000
- Fertőtlenítő oldatok000
- Égési sérülések kezelésére szolgáló szerek000
b) Szemészeti készítmények000
- Fiziológiás sóoldat szemöblítéshez000
2. ORVOSI ESZKÖZÖK
2.1. Kötöző- és sebvarró felszerelés
- Érszorítók000
- Öntapadó rugalmas mullpólya000
- Steril géz nyomókötésekhez000
- Eldobható gumikesztyűk000
- Öntapadó sebtapaszok000
- Steril nyomókötések000
- Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések000
3. ELLENANYAGOK
3.1. Általános000
3.2. Kardiovaszkuláris rendszer000
3.3. Gasztrointesztinális rendszer000
3.4. Idegrendszer000
3.5. Légzőrendszer000
3.6. Fertőzés elleni szerek000
3.7. Külsőleges alkalmazásra000
3.8. Egyéb000
3.9. Oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés (ideértve a karbantartási
tartozékokat is)
000
Hely és dátum:.....................................................................................................................
A parancsnok aláírása: ........................................................................................................
Illetékes személy vagy hatóság általi jóváhagyás:.............................................................. "

4. számú melléklet a 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelethez[18]

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.11.26.

[2] Megállapította a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.11.26.

[3] Megállapította a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.11.26.

[4] Beiktatta a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.11.26.

[5] Beiktatta a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.11.26.

[6] Beiktatta a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.11.26.

[7] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[8] A pszichotrop anyagok gyártásáról, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról, behozataláról, kiviteléről, raktározásáról és használatáról szóló 4/1980. (VI. 24.) EüM-BM együttes rendelet és a kábítószerek gyógyászati célra rendelésének és gyógyszertárból kiadásának, valamint a gyógyszertárakban és a gyógyintézetekben a kábítószerek beszerzésének, kezelésének, nyilvántartásának, selejtezésének és megsemmisítésének szabályozásáról 8/1977. (Eü. K. 7.) EüM utasítás.

[9] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[10] International Medical Guide for Ships.

[11] First-aid Giude for Use in Accidents Involving Dangerous Goods.

[12] Megállapította a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.11.26.

[13] Beiktatta a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.11.20.

[14] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[15] Módosította a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2015.11.26.

[16] Megállapította a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2021.11.20.

[17] Megállapította a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 2. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2021.11.20.

[18] Beiktatta a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.11.26.

Tartalomjegyzék