23/2015. (V. 8.) NFM rendelet

egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 18. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. és 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,

a 2. alcím tekintetében Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 3. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

1. § A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § o) és p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"o) STCW Egyezmény: a 2012. évi XIX. törvénnyel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövege;

p) STCW-Szabályzat: a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló módosított (STCW) szabályzat, amelyet a szerződő felek az 1995. évi konferencia 2. határozatával fogadtak el;"

2. § Az R1. 5. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A tengerész képesítések megszerzéséhez és a tengerész képesítő okmányok meghosszabbításához előírt gyakorlatot az STCW Egyezmény szerinti tengeri hajón kell teljesíteni."

3. § Az R1. 13. §-a a következő (6)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A tengerészkapitányok és a fedélzeti tisztek STCW Egyezmény szerinti II/1, II/2 és II/3 képesítő bizonyítványának (CoC) 2016. december 31. utáni érvényesítéséhez az ECDIS szimulátorkezelői képesítés bemutatása szükséges. Ennek hiányában a bizonyítványt a hajózási hatóság a "Nem érvényes ECDIS rendszerrel felszerelt hajóra - Not valid for service on ships fitted with ECDIS" bejegyzéssel látja el.

(7) A tengerész gépüzemvezetők és géptisztek STCW Egyezmény szerinti III/2 és III/3 képesítő bizonyítványának (CoC) 2016. december 31. utáni érvényesítéséhez a "Magas feszültségű (1000 V feletti) rendszerek - High Voltage -over 1000 V" kezelői képesítés bemutatása szükséges. Ennek hiányában a bizonyítványt a hajózási hatóság a "Nem érvényes magas feszültségű (1000 V feletti) rendszerrel felszerelt hajóra - Not valid for service on ships fitted with High Voltage (over 1000 V) systems" bejegyzéssel látja el.

(8) A (6) és (7) bekezdés szerinti bizonyítványok 2016. december 31. utáni érvényesítését célzó kérelemhez csatolni kell a 3. számú melléklet I. 9. pontjában meghatározott képesítések meglétét igazoló bizonyítványt.

(9) A 2013. július 1. előtt megkezdett tengeri szolgálat alapján érvényes képesítő okmány 2016. december 31-éig állítható ki.

(10) 2017. január 1-éig vagy azt követő időpontig érvényes képesítő okmány csak az STCW Egyezménynek megfelelően jóváhagyott képzés, vizsga vagy tengeri szolgálat alapján állítható ki.

(11) Az STCW Egyezmény szerinti képesítések érvényességének meghosszabbítása iránti kérelmet a bizonyítvány érvényességének lejáratát megelőző hat hónapon belül kell benyújtani."

4. § Az R1. 14. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"c) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 2008. november 19-i 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2012. évi XIX. törvénnyel és a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelettel együtt],

d) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 2008/106/EK irányelv módosításáról szóló 2012. november 21-i 2012/35/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelv [a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2012. évi XIX. törvénnyel és a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelettel együtt]."

5. § (1) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R1. 6. számú melléklete a 4. mellékletszerint módosul.

6. § Az R1.

a) 8. § (4) bekezdésében a "bizonyítvány" szövegrész helyébe a "bizonyítvány és a tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány" szöveg,

b) 9. § (7) bekezdésében a "4. és 5. pontjában" szövegrész helyébe a "4-6. pontjában" szöveg,

c) a 13. § (5) bekezdésében a "Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ orvosa" szövegrész helyébe a "tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R1.

a) 8. § (3) bekezdése,

b) 14. § e) pontjában a "4. cikk 2. pont" szövegrész,

c) 3. számú melléklet C. Része.

2. A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosítása

8. § A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelet módosítása

9. § A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § E rendelet alkalmazásában

1. hajózási szolgálat: a belvízi vagy tengeri úszólétesítményen teljesített

a) fedélzeti szolgálat,

b) gépüzemi szolgálat,

c) segédszolgálat, valamint

d) a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti tengerész által teljesített, az a)-c) alpontba nem tartozó egyéb szolgálat,

2. STCW Egyezmény: a 2012. évi XIX. törvénnyel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövege,

3. Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény: a 2013. évi IV. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény,

4. Útmutató: a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az Egészségügyi Világszervezet által kiadott és a hajózási hatóság honlapján elérhető, a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálatát szabályozó dokumentum."

10. § Az R2. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egészségi alkalmasság vizsgálatát

a) belvízi hajózási szolgálatot ellátó, továbbá hajózási oktatási szakképző intézménybe jelentkező személy esetében az 1. számú mellékletben,

b) tengeri hajózási szolgálatot ellátó személy esetében a 2. számú mellékletben és

ba) a 2. § a)-c) pontjában jelölt szolgálat ellátásakor az STCW Egyezmény A-I/9. és B-I/9. szakaszában,

bb) egyéb szolgálat ellátásakor a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményben és az Útmutatóban,

c) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezetőnél a 3. számú mellékletben meghatározottak figyelembevételével kell lefolytatni."

11. § (1) Az R2. 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vizsgálatot)

"a) a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személy és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott intézmények, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási intézmény hallgatója tekintetében a hajózási hatóság által nyilvántartásba vett hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos (a továbbiakban: hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos),"

(végzi.)

(2) Az R2. 6. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vizsgálatot)

"d) a tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy, valamint az I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijárművezetők tekintetében - a hajózási hatóság által nyilvántartásba vett tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos (a továbbiakban: tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos),

e) a III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezetők tekintetében első alkalommal a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos, az időszakos vizsgálatokat a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos vagy a gépjármű-vezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos"

(végzi.)

(3) Az R2. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy egészségi alkalmasságának vizsgálatát csak az a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos végezheti, aki nem áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban a vizsgált személyt foglalkoztató úszólétesítmény-tulajdonossal vagy üzembentartóval."

12. § (1) Az R2. "Vizsgálatot végző szervek" alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § (1) Tengerész-orvosi vizsgálatokra az az orvos jogosult, aki szerepel a hajózási hatóság tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvosokról vezetett nyilvántartásában.

(2) A hajózási hatóság azt az orvost veszi nyilvántartásba, aki igazolja, hogy

a) foglalkozás-egészségügyi szolgáltatása megfelel az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott követelményeknek,

b) a tengerészek egészségi alkalmasságának vizsgálatához megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik,

c) ismeri a tengeri hajókon dolgozók élet- és munkakörülményeit,

d) ismeri a tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálatának nemzetközi követelményrendszerét,

e) a tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálatával összefüggő feladatokhoz szükséges angol nyelvismerettel rendelkezik.

(3) A jelölt a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek

a) a (2) bekezdés a) pont tekintetében a működési engedély bemutatásával,

b) a (2) bekezdés b) pont tekintetében

ba) tengeri hajón eltöltött legalább három hónapos hajóorvosi,

bb) gazdasági célú tengeri hajózási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél ellátott legalább három hónapos foglalkozás-egészségügyi, vagy

bc) tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos felügyelete alatt eltöltött 1 év

gyakorlat igazolásával,

c) a (2) bekezdés c)-e) pont tekintetében a tengerészek egészségi alkalmasságát vizsgáló orvosok hajózási hatóság honlapján közzétett képzésének elvégzésével és annak igazolásával

tesz eleget.

(4) A (2) bekezdés b)-e) pontjának való megfelelés igazolása esetén a hajózási hatóság a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló miniszteri rendelet szerinti foglalkozás-orvostan szakorvosjelöltet is nyilvántartásba veheti.

(5) A nyilvántartásba vett tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvosnak háromévente a hajózási hatóság honlapján közzétett ismeretfelújító képzésen kell részt venni és igazolni annak sikeres elvégzését."

(2) Az R2. "Vizsgálatot végző szervek" alcíme a következő 6/B. §-sal egészül ki:

"6/B. § (1) Hajós-orvosi vizsgálatokra az az orvos jogosult, aki szerepel a hajózási hatóság hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvosokról vezetett nyilvántartásában.

(2) A hajózás hatóság azt az orvost veszi nyilvántartásba, aki igazolja, hogy

a) foglalkozás-egészségügyi szolgáltatása megfelel az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott követelményeknek,

b) ismeri a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személyek élet- és munkakörülményeit,

c) ismeri a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személyek egészségi alkalmassági vizsgálatának nemzetközi követelményrendszerét.

(3) A jelölt a (2) bekezdésben foglalt követelményeknek

a) a (2) bekezdés a) pont tekintetében a működési engedély bemutatásával,

b) a (2) bekezdés b) és c) pont tekintetében a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személyek egészségi alkalmasságát vizsgáló orvosok hajózási hatóság által elismert és a hajózási hatóság honlapján közzétett képzésének elvégzésével és annak képzőszerv általi igazolásával

tesz eleget.

(4) A nyilvántartásba vett hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvosnak háromévente a hajózási hatóság honlapján közzétett ismeretfelújító képzésen kell részt venni és igazolni annak sikeres elvégzését."

(3) Az R2. "Vizsgálatot végző szervek" alcíme a következő 6/C. §-sal egészül ki:

"6/C. § (1) A hajózási hatóság a nyilvántartásába vett orvos tevékenységét felfüggeszti, ha az orvos az e rendeletben foglalt követelményeknek nem tesz eleget.

(2) A hajózási hatóság törli a nyilvántartásából azt az orvost, aki a tevékenysége felfüggesztését követő 3 hónapon belül nem igazolja, hogy megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek."

13. § Az R2. 7. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A vizsgálat eredményeként a vizsgált személy)

"h) egyéb szolgálatra"

(egészségi szempontból alkalmasnak vagy alkalmatlannak minősíthető.)

14. § Az R2. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A hajózási hatóság honlapján az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet kihirdetését követő 31. napjáig közzétett névjegyzékben szereplő foglalkozásegészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvos a hajózási hatósági nyilvántartásba vétele nélkül 2015. december 31-éig végezheti az 1. számú melléklet szerinti vizsgálatot."

15. § Az R2. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek összehangolásáról szóló, 1996. július 23-i 96/50/EK tanácsi irányelv 6. cikk [a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelettel együtt],

b) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége az Európai Unióban (FST) között, a tengerészek munkaidejének szervezésére vonatkozóan kötött megállapodásról szóló, 1999. június 21-i 1999/63/EK tanácsi irányelv Melléklet 13. szakasz,

c) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 2008. november 19-i 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk [a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelettel együtt],

d) a Tanács az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége az Európai Unióban (FST) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. február 16-i 2009/13/EK tanácsi irányelv 2. cikk 4. pont,

e) az a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról szóló, 2012. november 21-i 2012/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 10. pont [a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelettel együtt]."

16. § (1) Az R2. 1. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(2) Az R2. 2. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(3) Az R2. 5. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(4) Az R2. 6. számú melléklete helyébe a 9. mellékletlép.

17. § Az R2.

a) 7. § (3) bekezdés c) pontjában az "egészségügyi" szövegrész helyébe az "egészségi" szöveg,

b) 8. § (4) bekezdésében a "Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ" szövegrész helyébe a "tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti az R2.

a) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a "vízijárművet vezető" szövegrész,

b) 6. § (1) bekezdés b) pontja, és

c) 6. § (3) bekezdése.

4. A tengerészek munkaidejére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló 121/2005. (XII. 28.) GKM rendelet módosítása

19. § (1) A tengerészek munkaidejére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló 121/2005. (XII. 28.) GKM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"a) Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény: a 2013. évi IV. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény;"

(2) Az R3. 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"c) STCW Egyezmény: a 2012. évi XIX. törvénnyel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövege,"

20. § Az R3. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A Tengerészeti Munkaügyi Egyezményben nem részes államban lajstromozott hajó ellenőrzésekor, a hajózási hatóság a hajót és annak személyzetét nem részesítheti kedvezőbb bánásmódban, mint amilyenben a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményben részes államban lajstromozott hajó részesülhet."

21. § Az R3. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a tengerészeknek a közösségi kikötőkbe befutó hajók fedélzetén töltött munkaidejére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló, 1999. december 13-i 1999/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 2008. november 19-i 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk,

c) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról szóló, 2012. november 21-i 2012/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 14. pont."

22. § (1) Az R3. 1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(2) Az R3. 2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

23. § Az R3. 2. § d) pontjában az "a) pontban" szövegrész helyébe az "a) és c) pontban" szöveg lép.

24. § Hatályát veszti az R3. 2. § b) pontja.

5. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 8-18. §, továbbá az 5-9. melléklet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(3) Az 5. § (2) és (4) bekezdése, a 6. § a) pontja, a 2. melléklet és a 4. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

26. § Ez a rendelet

a) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége az Európai Unióban (FST) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról szóló 2009. február 16-i 2009/13/EK tanácsi irányelvnek,

b) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008. november 19-i 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról szóló 2012. november 21-i 2012/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Seszták Miklós s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez

Az R1. 1. számú melléklet II. Fejezete a következő 6. ponttal egészül ki:

"6. A Bizottság az Ügynökség és bármely tagállam közreműködésével lefolytatott - az intézmények és az eljárások vizsgálatát is magába foglaló - értékelést követően igazolja, hogy a harmadik állam vonatkozásában az STCW Egyezményben az alkalmasság, képzés és képesítés, valamint a minőségi szabványok tekintetében előírt követelmények teljesülnek."

2. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez

Az R1. 1. számú melléklet III. Fejezet 1. pontja a következő k) ponttal egészül ki:

(A sikeresen vizsgázók részére a hajózási hatóság)

"k) Az I., a II., és a III. osztályú tengeri kishajó-vezetői vizsga alapján: "Tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány"."

(megnevezésű okmányt állít ki.)

3. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez

Az R1. 3. számú melléklet I. A HIVATÁSOS TENGERÉSZ SZOLGÁLAT ALAPKÖVETELMÉNYEI cím 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. A melléklet A. és B. részében felsorolt fedélzeti és géptiszti képesítéseknél előírt rádiókezelői, alapfokú tűzvédelmi, emelt szintű tűzvédelmi, személyi túlélés technikai, túlélési járműkezelői, egészségügyi elsősegély-nyújtási és egészségügyi ellátási képzés alapján kiállított bizonyítvány érvényessége 5 év. A bizonyítványok újraérvényesítéséhez ismeretfelújító képzésen kell részt venni és annak eredményes elvégzését a képzés szervezője által kiállított okirattal igazolni. Az igazolás alapján a bizonyítvány érvényességét a hajózási hatóság újabb 5 évre meghosszabbítja."

4. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez

Az R1. 6. számú melléklet 3. pontja a következő 3.5. alponttal egészül ki:

(Kedvtelési célú képesítések)

"3.5. Tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:

TENGERI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY

CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT ON SEA

MAGYARORSZÁG - HU/

HUNGARY

1. (Családi név helye)

2. (Utónév helye)

3. (Születési idő és hely)

4. (Kiállítás keltezésének helye)

5. (A bizonyítvány számának a helye)

6. (Tulajdonos fényképének helye)

7. (Tulajdonos aláírásának helye)

8. (Tulajdonos állampolgárságának helye)

9. (Érvényességi terület és hajótípus helye)

10. (Hajóra vonatkozó méretkorlátozás helye)

11. (Érvényességi idő helye)

12. (Kiállító hatóság megnevezésének helye)

13. (Felhatalmazás helye)

14. (Feltételek helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

TENGERI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY

CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT ON SEA

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven a következők:

1. A tulajdonos családi neve - Surname of the holder

2. A tulajdonos utóneve(i) - Other name(s) of the holder

3. Születési idő és hely - Date and place of birth

4. Kiállítás kelte - Date of issue

5. A bizonyítvány száma - Number of the certificate

6. A tulajdonos fényképe - Photograph of the holder

7. A tulajdonos aláírása - Signature of the holder

8. A tulajdonos állampolgársága - Nationality of the holder

9. Érvényes - Valid for: Yachtmaster Ocean (korlátlan - unlimited), Yachtmaster Offshore (200 tengeri mérföld - 200 nautical miles), Yachtmaster Coastal (12 tengeri mérföld - 12 nautical miles), M (géphajóra - Motorized craft), S (vitorlás hajóra - Sailing craft)

10. Kedvtelési célú hajóra legfeljebb (hossz, utasok száma) - Pleasure craft not exceeding (lenght, number of passengers)

11. Érvényességi idő - Date of Expiry

12. Kiállította - Issued

13. Feltételek - Conditions"

5. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez

A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 1. számú melléklete a következő 52. sorral egészül ki:

[A hajózási hatósági eljárások (szolgáltatások) díjai]

"

AB
EljárásDíj (Ft)
52.A hajózási egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos nyilvántartásba vétele74 650

"

6. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez

"1. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelethez

Belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személyek egészségi alkalmasságának vizsgálata és igazolása

A vizsgált személy belvízi hajózási szolgálatra akkor minősíthető egészségi szempontból alkalmasnak, ha megfelel a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabályban foglaltaknak és az alább felsorolt követelményeknek.

I. Látási követelmények:

- A jobb látásélességű szem látásélessége látásjavító eszközzel vagy anélkül legalább 0,8 értékű. Amennyiben a másik szem látásélessége 0,1 értékű vagy annál kevesebb, kielégítő térlátással (távolságbecslő képességgel) kell rendelkezni, és a másik szem látóterének normálisnak kell lennie.

- Látásjavító eszközt - szemüveget vagy kontaktlencsét - használó személynél a jobb látásélességű szemnél a rövidlátás nem haladhatja meg

a) fedélzeti szolgálat esetén a -5,0 dioptria,

b) egyéb hajózási szolgálat esetén a -7,0 dioptria,

c) a fiatalkori távollátás esetén a +5,0 dioptria,

d) astigmia (kétszabású fénytörés) esetén + -2,0 dioptria

értéket.

- Látásélesség szürkületkor: kontraszt 1:2, csak kétes esetben kell vizsgálni.

- Látás sötétben: csak kétes esetben kell vizsgálni. Az eredmény nem térhet el egy log-egységnél többel a normális görbétől.

- Látótér: a jobb látóélességű szem látóterének beszűkülése kizáró ok.

- Színmegkülönböztető képesség: a színlátás megfelelőnek tekinthető, ha a pályázó az Ishihara-tesztet vagy annak megfelelő más tesztet hibátlanul olvassa. Kétes esetben műszerrel - anomaloscoppal - történjen a vizsgálat. Ennek alapján a protanopia (vörösvakság) kizáró ok, a színtévesztés többi formájánál a beosztástól függően a kijelölt orvos egyéni elbírálást alkalmazhat.

- Szemmozgások: mindkét szem szabad mozgása. Kettőslátás kizáró ok.

II. Hallási követelmény:

A hallóképesség akkor megfelelő, ha a vizsgált személy a társalgási beszédet 25. életév betöltéséig 4 m távolságból, a 25. életév betöltése után 3 m távolságból megérti.

III. Fizikai követelmény:

20 kg súly felemelésének képessége.

IV. Az alkalmasságot korlátozó betegségek és testi fogyatékosságok:

1. a szív és a keringési rendszer megbetegedései,

2. a vérképző rendszer megbetegedései,

3. a vizeletkiválasztó rendszer betegségei,

4. a belső elválasztású mirigyek károsodásai,

5. a légzőrendszer betegségei,

6. az alsó vagy felső végtagok mozgásának korlátozottsága.

V. Az alkalmasságot kizáró betegségek:

1. az eszmélet elvesztésével vagy egyensúlyzavarral járó megbetegedések,

2. a központi vagy a perifériális idegrendszer jelentős működési zavarral járó megbetegedései, különösen az agy és a gerincvelő megbetegedései, a koponya-agyvelősérülés vagy agyvérzés utáni állapotok,

3. elmebetegségek,

4. inzulinnal szabályozható cukorbetegség,

5. alkoholbetegség, kábítószer függőség, szenvedélybetegségek,

6. hirtelen cselekvőképtelenséget okozó betegségek.

VI. Az alkalmasság igazolása azok számára, akik belvízi nagyhajó vezetésére való orvosi bizonyítvánnyal nem rendelkeznek

ORVOSI IGAZOLÁS
belvízi hajós egészségi alkalmasságának minősítéséről
..........................................................................sz.
Név/Leánykori név:Anyja neve:
Személyazonosító okmány száma:
Születési hely, idő:
I.Látási követelmények jobb szembal szem
Távolra:
Látásjavító eszközzel:
Közelre:
Szürkületi látás:
Látótér:
Szemmozgások:
Színlátás:
A vizsgálat eredménye: megfelelőnem megfelelő
II.Hallás: A halláskárosodás meghaladja a 30 dB-t 500, 1000 és 2000 Hz frekvenciánál:
jobb fül _ igen_ nem
bal fül _ igen_ nem
Hallókészülék szükséges: _ igen_ nem
A vizsgálat eredménye _ megfelelő_ nem megfelelő
III.20 kg súly felemelésének képessége: _ igen_ nem
IV.A részletes vizsgálatok eredményei:
A belvízi hajós egészségi alkalmasságának orvosi minősítése
Fedélzeti szolgálatra _ alkalmas _ nem alkalmas
Gépüzemi szolgálatra _ alkalmas _ nem alkalmas
Segédszolgálatra _ alkalmas _ nem alkalmas
A belvízi hajós egészségi alkalmasságának orvosi minősítése érvényes ....-ig
……………………………………..
hely, dátum
……………………………………..
a hajózási hatóság által kijelölt
orvos aláírása, pecsétje"

"

7. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez

"2. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelethez

Tengerészek egészségi alkalmasságának vizsgálata

I. Az STCW Egyezmény hatálya alá tartozó tengerészek esetében

I. Látási követelmények:

A tengeri szolgálat minimális látási követelményeit az STCW Egyezmény A-I/9. szakasza határozza meg. Ha a vizsgáló orvos olyan megbetegedést vagy rendellenességet észlel, amely veszélyeztetheti a vizsgált személyt, a hajón tartózkodó más személyeket, illetve a hajó és a hajózás biztonságát, a szolgálatra alkalmasságot az alábbiak figyelembevételével kell minősíteni és korlátozni:

a) a megfelelő parti betegellátó hely eléréséhez szükséges idő,

b) a beteget vagy a hajón tartózkodó más személyeket, illetve a hajó biztonságát és a környezetet - az egészségi problémák miatt - fenyegető veszély mértéke,

c) az egészségi problémák előfordulásának kockázata.

A vizsgált tengerész szolgálatra alkalmatlan, ha látása nem elégíti ki az STCW Egyezmény A-I/9. szakaszában a szolgálat-teljesítéshez az A-I/9 táblázatban rögzített, a tengerészek látására vonatkozó, minimális követelményeket.

II. Hallási követelmények:

A tengeri szolgálat minimális hallási követelményeit az STCW Egyezmény A-I/9. szakasza határozza meg.

A hallóképesség akkor megfelelő, ha a vizsgált személy a társalgási beszédet 25. életév betöltéséig 4 m távolságból, a 25. életév betöltése után 3 m távolságból megérti.

III. Tengerészek alkalmasságát korlátozó betegségek és testi fogyatékosságok:

1. a szív és a keringési rendszer megbetegedései,

2. a vérképző rendszer megbetegedései,

3. a vizeletkiválasztó rendszer betegségei,

4. a belső elválasztású mirigyek károsodásai,

5. a légzőrendszer betegségei,

6. az alsó vagy felső végtagok mozgásának korlátozottsága.

IV. Tengerészek alkalmasságát kizáró betegségek:

1. az eszmélet elvesztésével vagy egyensúlyzavarral járó megbetegedések,

2. a központi vagy a perifériális idegrendszer jelentős működési zavarral járó megbetegedései, különösen az agy és a gerincvelő megbetegedései, a koponya-agyvelősérülés vagy agyvérzés utáni állapotok,

3. elmebetegségek,

4. inzulinnal szabályozható cukorbetegség,

5. alkoholbetegség, kábítószer-függőség, szenvedélybetegségek,

6. hirtelen cselekvőképtelenséget okozó betegségek.

II. Az STCW Egyezmény hatálya alá nem tartozó, a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálata

Az STCW hatálya alá nem tartozó, a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálata a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az Egészségügyi Világszervezet által kiadott, a tengerészek behajózás előtti vagy időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatáról szóló útmutató alapján történik."

8. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez

"5. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelethez

"

9. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez

"6. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelethez

HAJÓS EGÉSZSÉGÜGYI TÖRZSLAP
1. Személyi adatok
Név:...........................................................................................................................................
Születési idő (év/hó/nap):...................................................................Neme: _ férfi _ nő
Születési hely:..............................................................................................................................
Anyja neve:.................................................................................................................................
Beosztás/foglalkozás:..................................................Állampolgárság:.......................................
Lakcím:.......................................................................................................................................
Szolgálati könyv száma:................................................................................................................
A hajó típusa: személyszállító, teherszállító
2. A munkaköri alkalmasság vizsgálata:1
_ előzetes _ időszakos _ soron kívüli _ záró
A látás vizsgálata
Látásélesség
Látásjavító eszköz nélkülLátásjavító eszközzel
Jobb szemBal szemMindkét szemJobb szemBal szemMindkét szem
Távol
Közel
Látótér
TeljesBeszűkült
Jobb szem
Bal szem
Színlátás _ normális _ téveszt
A hallás vizsgálata
Társalgási beszéd vizsgálat Tiszta tónusú audiometria (a küszöbértékek dB-ben)
Normális500 Hz1000 Hz2000 Hz3000 Hz4000 Hz6000 Hz
Jobb fülJobb fül
Bal fülBal fül
Részletes vizsgálat
Magasság:..................................(cm)
Pulzusszám:.............................../min
Vérnyomás:.......................................
Testsúly:.......................................(kg)
Szívritmus:...........................................
Szisztolés:................................Hgmm
Diasztolés:.................................Hgmm
Laboratóriumi vizsgálat
VizeletbenCukor:..................................................Protein ...................................................
________________________
1 Alkalmassági vizsgálatonként (előzetes, időszakos, soron kívüli) külön lap töltendő ki.
NormálisRendellenesNormálisRendellenes
Fej__Visszerek__
Arcüregek, orr, gége__Erek__
Száj, íny__Hasüreg és zsigerek__
Fülek (ált.)__Sérv__
Dobhártya__Végbélnyílás__
Szemek__Húgy- és ivarszervi rendszer__
Szemfenéki kép__Alsó és felső végtagok__
Pupilla__Gerincoszlop__
Szemmozgások__Idegvizsgálat__
Tüdők és mellkas__Pszichiátriai vizsgálat__
Mellvizsgálat__Külső megjelenés__
Szív__
Bőr__
Mellkasröntgen vizsgálat időpontja (év/hó/nap) ..........................................................................-án
Eredménye:...................................................................................................................................
Egyéb diagnosztikai vizsgálat(ok) és eredménye(i):
..............................................vizsgálat eredménye: .......................................................................
..............................................vizsgálat eredménye:.......................................................................
..............................................vizsgálat eredménye:.......................................................................
..............................................vizsgálat eredménye:.......................................................................
A vizsgáló orvos megjegyzései:
Oltási állapot feljegyezve: _ igen _ nem
3. A munkaköri alkalmasság minősítése
A ................................................................................. nevű vizsgált személy nyilatkozata, klinikai vizsgálataim és a fenti
diagnosztikai vizsgálati eredmények alapján nevezett munkavállaló
Fedélzeti szolgálatraGépszolgálatraSegédszolgálatra
Alkalmas___
Alkalmatlan___
Ideiglenesen alkalmatlan___
Látásjavító eszköz szükséges: _ igen _ nem
4. A vizsgáló orvos intézkedése

Beutalás további vizsgálatokra, szakorvosi rendelésre:...............................................................
A munkaköri alkalmassági vizsgálat helye:.....................................................................................
A munkaköri alkalmassági vizsgálat időpontja:..............................................................................
Az egészségügyi bizonyítvány lejártának időpontja:.......................................................................
P. H.
……………………………………………
(A vizsgáló orvos neve nyomtatott betűvel.)
A vizsgáló orvos aláírása:............................................................................................................

A vizsgálatok és az alkalmasság értékelése a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló
21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendeletben kapott felhatalmazás alapján történt.

Elismerem, hogy az egészségügyi törzslap tartalmával megismertettek.

A vizsgált személy aláírása:........................................................................................
(A vizsgáló orvos jelenlétében kell aláírni.)"

"

10. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez

"1. melléklet a 121/2005. (XII. 28.) GKM rendelethez

Minta a fedélzeti munkaidő-beosztás nyilvántartásához1
Hajó neve /Name of ship:................Hajó lobogója/Flag of ship:.........................IMO-szám (ha van)/IMO number (if any)............................
A nyilvántartás legutóbbi frissítése/Latest update of table:...................................................................................( ) oldal a(z) ( ) oldalból/ ( ) of pages ( ).
A Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény és az STCW Egyezmény rendelkezéseivel összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmazó....................................nemzeti jogszabályban, illetve
bejegyzett vagy jóváhagyott kollektív szerződésben meghatározott munkaidő, illetve a pihenőidő/The maximum hours of work or minimum hours of rest are applicable in accordance
with:...........................(national law or regulation) issued in conformity with Maritime Labour Convetion, 2006 and with the STCW Convention2.
A munkaidő megengedett legnagyobb, illetve a pihenőidő előírt legkisebb mértéke/Maximum hours of work or minimum hours of rest3:.............................
Egyéb előírások/Other requirements:......................................................
Beosztás/rang
Position/rank4
Tervezett napimunkaórák
a tengeren/Scheduled daily work hours
at sea
Tervezett napi munkaórák
a kikötőben/Scheduled daily work hours
in port
Meg-
jegyzések/
Comments
Összes napi munkaóra/Total daily work/rest hours3
Őrszolgálat
(...-tól...-ig)
Watchkeeping
(from-to)
Egyéb feladat
(...-tól...-ig)
Non-watchkeeping
duties
(from-to)5
Őrszolgálat
(...-tól...-ig)
Watchkeeping
(from-to)
Egyéb feladat
(...-tól...-ig)
Non-watchkeeping
duties
Tengeren
At sea
Kikötőben
In ports
Parancsnok aláírása/Signature of the master:.......................................
__________________________________________
1 A nyomtatványt a hajón használt munkanyelven vagy nyelveken, továbbá angolul kell kitölteni./ The termins used in this model table are to appear in the working language or languages of the ship and in English.
2 A nyomtatvány a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény és az STCW Egyezmény munkaidő-beosztással összefüggő rendelkezéseit is tartalmazza./See overleaf for selected extracts from Maritime Labour Convetion, 2006
and the STCW Convention.
3 A nem kívánt rész törlendő./Delete as applicable.
4 A hajók biztonságos üzemeltetéséhez szükséges összetételű és létszámú személyzetet előíró okmányban szereplő beosztások esetében használt megnevezéseknek a leírásban szereplővel azonosnak kell lennie./For
those positions /ranks that are also listed int he ship's safe manning document, the terminology used should be the same as in that document.
5 Az őrszolgálati személyzet esetében a megjegyzés rovat használható a nem tervezett munkaórák várható számának jelzésére, s a napi teljes munkaidőt ezen munkaidőre figyelemmel kell feltüntetni a megfelelő
oszlopban./For watchkeeping personnel, the comment section may be used to indicate the anticipated number of hours to be devoted to unscheduled work and any such hours should be included int he appropriate
total daily work hours column.

A Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény és az STCW egyezmény munkaidő-beosztással összefüggő rendelkezései

Tengerészeti Munkaügyi Egyezmén

A2.3. Előírás

....

5. A munkaidőre, illetve a pihenőidőre kötelezően vonatkozó korlátozások az alábbiak:

(a) a maximális munkaidő nem haladhatja meg:

(i) a 14 órát bármely 24 órás időszakon belül; és

(ii) a 72 órát bármely hétnapos időszakon belül; vagy

(b) a minimális pihenőidő nem lehet kevesebb, mint:

(i) tíz óra bármely 24 órás időszakon belül; és

(ii) 77 óra bármely hétnapos időszakon belül.

6. A pihenőidő legfeljebb két rész-időszakra osztható, melyek közül az egyik időszak legalább 6 óra hosszú kell legyen, a két egymást követő pihenőidőszak között eltelt idő hosszúsága pedig nem haladhatja meg a 14 órát.

7. A hajóvizsgálatokat, tűzoltási és mentőcsónak-gyakorlatokat, továbbá a nemzeti jogszabályokban és nemzetközi jogi aktusokban előírt egyéb gyakorlatokat olyan módon kell lefolytatni, hogy azok a lehető legkevésbé zavarják meg a pihenőidőszakokat és ne okozzanak kimerültséget.

8. Amikor egy tengerészt rendkívüli munkára rendelnek ki - mert például egy gépállás kezelő nélkül marad -, kötelező a tengerész részére megfelelő pótlólagos pihenőidőszakot biztosítani, ha a munkára való kirendelések a rendes pihenőidejét zavarták meg.

STCW egyezmény

A-VIII/1. szakasz

Szolgálatra való alkalmasság

1. A hatóságok vegyék figyelembe a tengerészek fáradtsága miatt jelentkező veszélyeket, különösen, amikor egy hajó biztonságával vagy biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos beosztásokról van szó.

2. Őrszolgálat ellátásáért felelős tisztnek, illetve őrszolgálatban beosztott személy részére, akik biztonsággal, szennyezés megakadályozásával és biztonsági feladatokkal vannak megbízva, legalább az alábbi pihenőidőt kell biztosítani:

1. minimálisan 10 óra pihenőidő, bármely 24 órás időszakban; és

2. 77 óra, bármely 7 napos időszakban.

3. Őrszolgálat ellátásáért felelős tisztnek, illetve őrszolgálatban beosztott személy részére, akik biztonsággal, szennyezés megakadályozásával és biztonsági feladatokkal vannak megbízva, legalább az alábbi pihenőidőt kell biztosítani, és a két egymást követő pihenési időszak közötti időtartam ne haladja meg a 14 órát.

4. A 2. és 3. szakaszokban megállapított pihenési időszakokra vonatkozó követelményeket nem szükséges betartani vészhelyzetben, vagy bármely más kiemelt fontosságú műveleti feltételek esetén. A riadókat, a tűzoltási és mentőcsónak gyakorlatokat, valamint a nemzeti jogszabályok és rendeletek, illetve nemzetközi egyezmények által előírt gyakorlatokat oly módon kell lefolytatni, ami minimálisra csökkentési a pihenési időszakok zavarását, és nem eredményez fáradtságot.

5. A hatóságok követeljék meg, hogy az őrszolgálati beosztásról szóló tájékoztatót könnyen megközelíthető helyen függesszék ki. Az őrszolgálati beosztásokat szabványosított formátumban kell elkészíteni a hajó munkanyelvén, vagy munkanyelvein, illetve angol nyelven.

6. Amikor egy tengerész ügyeletet tart, például, amikor a géptér felügyelet nélküli, a tengerész számára megfelelő ellentételező pihenőidőszakot kell biztosítani, amennyiben a normál pihenési időszakot ügyeleti munkára való behívás zavarja meg.

7. A tengerészek napi pihenőidejének nyilvántartását olyan szabványos formátumban kell vezetni a hajó munkanyelvén, vagy munkanyelvein, valamint angol nyelven, amelylehetővé teszi a jelen szakasz rendelkezéseinek való megfelelés ellenőrzését. A tengerészek kapjanak egy példányt a rájuk vonatkozó feljegyzésekből, amelyet a parancsnok vagy a parancsnok által meghatalmazott személy, illetve a tengerész ír alá.

8. Ennek a fejezetnek egyetlen rendelkezését sem lehet úgy tekinteni, hogy az korlátozná egy hajó parancsnokának jogát arra, hogy egy tengerésztől megkövetelje bármilyen munkaidő teljesítését, amely szükséges a hajó, a fedélzeten tartózkodó személyek vagy a rakomány közvetlen biztonságáért, illetve más hajóknak, illetve tengeren bajba jutott személyeknek segítségnyújtás céljából. Ennek megfelelően a parancsnok felfüggesztheti a pihenőidő beosztást, és elrendelheti, hogy egy tengerész bármilyen szükséges számú órában teljesítse feladatát, amíg a rendes helyzet helyre nem áll, amint a normál helyzet helyreállt, amilyen gyorsan csak lehetséges, a parancsnok köteles biztosítani, hogy a tervezett pihenőidő alatt esetleg munkát végző tengerészek megfelelő pihenőidőt kapjanak.

9. Az Egyezményhez csatlakozott Felek engedélyezhetnek eltéréseket a 2.2. és 3. pont fenti szakaszokban előírt pihenőidőszakoktól, feltéve, hogy a pihenési idő nem kevesebb, mint 70 óra bármely 7 napos időszakban.

A 2.2. szakaszban rögzített heti pihenőidőtől való eltérést két egymást követő hétnél hosszabb ideig nem szabad megengedni. A hajón a két kivételes időszak közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint a kivételes időszak kétszerese.

A 2.1. szakaszban rögzített pihenőidő nem osztható fel háromnál több időszakra, amelynek egyike legalább 6 óra hosszúságú legyen, és a másik két időszak egyike sem lehet kevesebb, mint egy óra. Az egymást követő pihenési időszakok közötti időtartam nem haladhatja meg a 14 órát. A kivételes időszakok időtartama nem haladhatja meg a két 24 órás időszakot bármely 7 napos időszak alatt. Amennyire lehetséges, a kivételek vegyék figyelembe a B-VIII/1. szakaszban a kifáradás megakadályozására vonatkozó iránymutatást.

B-VIII/1. szakasz

A szolgálatra való alkalmasságot érintő útmutató

Fáradtság megelőzése

1. A pihenési időszakra vonatkozó követelmények betartásakor a "parancsoló üzemeltetési feltételek" kifejezést úgy kell értelmezni, hogy csak alapvető munkát jelenthet a hajón, amelyet nem lehet késleltetni biztonsági vagy környezetvédelmi okok miatt, vagy amit ésszerűen nem lehetett előrelátni az út megkezdésekor.

2. Bár nincsenek egyetemlegesen elfogadott szakmai meghatározások a fáradtságra, a hajó üzemeltetésében szerepet vállaló minden személy ügyeljen azokra a tényezőkre, amelyek hozzájárulhatnak a fáradtsághoz, a teljesség igénye nélkül, a Szervezet által meghatározottakra, és ezeket vegyék figyelembe, amikor döntést hoznak a hajó műveleteiről.

3. A VIII/1. szabály alkalmazásakor a következőket kell figyelembe venni:

1. a fáradtság megelőzésére hozott intézkedések biztosítsák, hogy a túlzott vagy indokolatlan együttes munkaidőt nem követelik meg. Különösen az A-VIII. szakaszban előírt minimális pihenési időket nem szabad úgy értelmezni, mintha azt jelentené, hogy az összes többi órát őrszolgálatra vagy egyéb feladatra lehet fordítani;

2. a szabadidős időszakok gyakorisága és hossza, és az ellentételezési szabadidő biztosítása lényeges tényező abban, hogy megakadályozzák a fáradtság halmozódását egy időszakon keresztül; és

3. a rövid tengeri utakon közlekedő hajókon a rendelkezések megváltoztathatók, feltéve, hogy különleges biztonsági intézkedéseket vezetnek be.

4. Az A-VIII/1. szakasz, 9. pontjában felsorolt kivételeket úgy kell értelmezni, hogy azok megfeleljenek az ILO A tengerészek munkaidejéről és a hajók személyzetéről szóló Egyezményében, 1996. (180.sz.), illetve a hatálybalépésekor a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményben, 2006. lefektetett kivételeknek. A részes Felek határozzák meg azokat a körülményeket, amelyek között az ilyen kivételeket alkalmazzák.

5. A tengeri halálesetek kivizsgálása eredményeként kapott információ alapján az Igazgatások folyamatosan vizsgálják felül a fáradtság megelőzésére vonatkozó rendelkezéseiket.

Selected texts from Maritime Labour Convetion, 2006 and the STCW Convention

Maritime Labour Convention, 2006

Standard A2.3

...

5. The limits on hours of work or rest shall be as follows:

(a) maximum hours of work shall not exceed:

(i) 14 hours in any 24-hour period; and

(ii) 72 hours in any seven-day period;

or

(b) minimum hours of rest shall not be less than:

(i) ten hours in any 24-hour period; and

(ii) 77 hours in any seven-day period.

6. Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours.

7. Musters, fire-fighting and lifeboat drills, and drills prescribed by national laws and regulations and by international instruments, shall be conducted in a manner that minimizes the disturbance of rest periods and does not induce fatigue.

8. When a seafarer is on call, such as when a machinery space is unattended, the seafarer shall have an adequate compensatory rest period if the normal period of rest is disturbed by call-outs to work.

STCW Convention

Section A-VII/1

Fitness for duty

1. Administrations shall take account of the danger posed by fatigue of seafarers, especially those whose duties involve the safe and secure operation of a ship.

2. All persons who are assigned duty as officer in charge of a watch or as a rating forming part of a watch and those whose duties involve designated safety, prevention of pollution and security duties shall be provided with a rest period of not less than:

1. a minimum of 10 hours of rest in any 24-hour period; and

2. 77 hours in any 7-day period.

3. The hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least 6 hours in length, and the intervals between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours.

4. The requirements for rest periods laid down in paragraphs 2. and 3. need not be maintained in the case of an emergency or in other overriding operational conditions. Musters, fire-fighting and lifeboat drills, and drills prescribed by national laws and regulations and by international instruments, shall be conducted in a manner that minimizes the disturbance of rest periods and does not induce fatigue.

5. Administrations shall require that watch schedules be posted where they are easily accessible. The schedules shall be established in a standardized format in the working language or languages of the ship and in English.

6. When a seafarer is on call, such as when a machinery space is unattended, the seafarer shall have an adequate compensatory rest period if the normal period of rest is disturbed by call-outs to work.

7. Administrations shall require that records of daily hours of rest of seafarers be maintained in a standardized format, in the working language or languages of the ship and in English, to allow monitoring and verification of compliance with the provisions of this section. The seafarers shall receive a copy of the records pertaining to them, which shall be endorsed by the master or by a person authorized by the master and by the seafarers.

8. Nothing in this section shall be deemed to impair the right of the master of a ship to require a seafarer to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the ship, persons on board or cargo, or for the purpose of giving assistance to other ships or persons in distress at sea. Accordingly, the master may suspend the schedule of hours of rest and require a seafarer to perform any hours of work necessary until the normal situation has been restored. As soon as practicable after the normal situation has been restored, the master shall ensure that any seafarers who have performed work in a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.

9. Parties may allow exceptions from the required hours of rest in paragraphs 2.2 and 3. above provided that the rest period is not less than 70 hours in any 7-day period.

Exceptions from the weekly rest period provided for in paragraph 2.2 shall not be allowed for more than two consecutive weeks. The intervals between two periods of exceptions on board shall not be less than twice the duration of the exception.

The hours of rest provided for in paragraph 2.1 may be divided into no more than three periods, one of which shall be at least 6 hours in length and neither of the other two periods shall be less than one hour in length. The intervals between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours. Exceptions shall not extend beyond two 24-hour periods in any 7-day period.

Exceptions shall, as far as possible, take into account the guidance regarding prevention of fatigue in section B-VIII/1.

Section B-VIII/1

Guidance regarding fitness for duty

Prevention of fatigue

1. In observing the rest period requirements, "overriding operational conditions" should be construed to mean only essential shipboard work which cannot be delayed for safety, security or environmental reasons or which could not reasonably have been anticipated at the commencement of the voyage.

2. Although there is no universally accepted technical definition of fatigue, everyone involved in ship operations should be alert to the factors which can contribute to fatigue, including, but not limited to, those identified by the Organization, and take them into account when making decisions on ship operations.

3. In applying regulation VIII/1, the following should be taken into account:

1. provisions made to prevent fatigue should ensure that excessive or unreasonable overall working hours are not undertaken. In particular, the minimum rest periods specified in section A-VIII/1 should not be interpreted as implying that all other hours may be devoted to watchkeeping or other duties;

2. the frequency and length of leave periods, and the granting of compensatory leave, are material factors in preventing fatigue from building up over a period of time; and

3. the provisions may be varied for ships on short sea voyages, provided special safety arrangements are put in place.

4. Exceptions provided for in section A-VIII/1, paragraph 9., should be construed to mean the exceptions laid down by the ILO Convention on Seafarers' Hours of Work and the Manning of Ships, 1996 (No. 180) or the Maritime Labour Convention, 2006, when it enters into force. The circumstances under which such exceptions are applied should be defined by the Parties.

5. Based on information received as a result of investigating maritime casualties, Administrations should keep their provisions on prevention of fatigue under review."

11. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez

"2. melléklet a 121/2005. (XII. 28.) GKM rendelethez

Mintanyomtatvány a tengerészek munka- és pihenőidejének nyilvántartására/Model Format for record of hours of work or hours of rest of sefarers1
Hajó neve/ Name of ship:.............. IMO-szám (ha van)/: IMO number( if any)............................Hajó lobogója/Flag of ship:............................
Tengerész (teljes név)/Seafarer (full name):............ Beosztás/rang/Position/rank:...............................
Hónap és év/Month and year:........................ Őrszolgálatot teljesít/Watchkeeper2: igen □ nem □
A munka- és a pihenőidő nyilvántartása/record of hours of work/rest3
Kérjük, jelölje meg a munka- vagy pihenőidőt X-szel, folytonos vonallal, illetve nyíllal./Please mark periods of work or rest, as applicable, with X, or using a continuos line or arrow
TÖLTSE KI A TÚLOLDALI TÁBLÁZATOT/COMPLETE THE TABLE ON THE REVERSE SIDE
A munkaidő meghatározására, illetve a minimális pihenőidőre vonatkozóan a következő jogszabályt és/vagy kollektív szerződést kell alkalmazni/The following national laws, regulations and/or
collective agreements governing limitations on working hours or minimum rest periods apply to this ship:......................................................................................................................................
Igazolom, hogy e nyilvántartás hitelesen tükrözi a személyzet tagjának munka-, illetve pihenőidejét/I agree that this record is an accurate reflection of the hours of work or rest of the seafarer
concerned.
A parancsnok vagy a parancsnok által e nyilvántartás aláírására felhatalmazott személy neve/Name of master or person authorised by master to sign this record:
A parancsnok vagy a meghatalmazott személy aláírása/Signature of master or authorised person:.....................................
A személyzet tagjának aláírása/Signature of seafarer:............................................................................................
E nyilvántartás egy másolatát a személyzet tagja kapja meg/A copy of this record is to be given to the seafarer.
E nyilvántartás a ………………………..………… (az illetékes hatóság neve) által megállapított eljárás szerinti vizsgálat és ellenjegyzés tárgya/This form is subject to examination and endorsement
under procedures established by the …………………….……………………. (name of competent authority)
_____________________
1 A nyomtatványt a hajón használt munkanyelven vagy nyelveken, továbbá angolul kell kitölteni/ The termins used in this model table are to appear in the working language or languages of the ship and in English
2 Jelölje meg a megfelelőt/ Tick as appropriate
3 A nem kívánt rész törlendő/delete as appropriate
Kérjük, jelölje meg a munka- vagy pihenőidőt X-szel vagy folytonos vonallal, illetve nyíllal/ Please mark periods of work or
rest, as applicable, with X, or using a continuos line or arrow
Pihenőidő
egy 24
órás idő-
szakban/
Hours of
rest in 24-
hour
period
Megjegyzések/
Comment
Nem a személyzet tagja tölti ki/Not to be completed
by the seafarer1
Órák 0/
Hours 0
001020304050607080910111213141516171819202122223Munka-
vagy
pihenőidő
bármely
24 órás
időszakban/
Hours of
work or rest,
as
applicable,
in any 24-
hour peiod2
Munka- vagy pihenőidő
bármely
hétnapos
időszakban/ Hours of work or rest, as
applicable, in any 7-day peiod 2
Dátum/
Date
Órák 0001020304050607080910111213141516171819202122223

1 Az illetékes hatóság által a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény előírásaival összhangban megállapított eljárások szerint töltendő ki/For completion and use in accordance with the procedures established by the competent authority in compliance with the relevant requirements of Maritime Labour Convention, 2006.

2 A Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény és az STCW Egyezmény előírásainak betartását igazolandó további számításokra és igazolásokra lehet szükség/Additional calculations or verifications may be necessary to ensure compliance with the relevant requirements of Maritime Labour Convention, 2006 and STCW Convention."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére