9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § és a 6. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1)[1] E rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, valamint a kötelező egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra.

(2) E rendelet előírásait az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 2. és 15. számú mellékletében foglalt járóbeteg-szakellátás tevékenységek tekintetében kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) megjelenési eset: egy igénybevevőnek egy járóbeteg-szakellátó intézménynél, egy rendelési nap során, egy szakmában történő megjelenése és ellátása legalább egy egészségügyi eljárással;

b) OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása) kód: az egészségügyi eljárások jelölésére használatos és az egészségügyi dokumentációban alkalmazandó, az egészségügyi eljárások azonosítására és csoportosítására használatos kód;

c) BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) kód: a betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása alapján alkalmazott, a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója bevezetéséről szóló 42/1995. (XI. 14.) NM rendelet által alkalmazni rendelt kód;

d) önálló egészségügyi eljárás: önálló OENO kóddal jelzett egészségügyi eljárás, amelynek nem feltétele, hogy ugyanazon ellátási napon és orvosi munkahelyen vele összefüggésben más, önálló OENO kóddal rendelkező egészségügyi eljárást is elvégezzenek, valamint nem minősül a e)-g) pont szerinti eljárásnak;

e) összetett egészségügyi eljárás: több önálló egészségügyi eljárásból álló, önálló OENO kóddal jelzett egészségügyi eljárás, amely nem része más összetett egészségügyi eljárásnak;

f) részleges egészségügyi eljárás: önálló OENO kóddal jelzett egészségügyi eljárás, amely legalább egy összetett egészségügyi eljárásnak részét képezi, és amely e rendelet szerinti esetekben önállóan is elvégezhető és elszámolható;

g) kiegészítő egészségügyi eljárás: minden olyan egészségügyi eljárás, amely önállóan nem jelenthető és az eljárásra minden esetben legalább egy másik, egyidejűleg elvégzett, önálló egészségügyi eljárással együtt kerülhet sor.

3. Az elszámolásra vonatkozó rendelkezések

3. § (1) Járóbeteg-szakellátásban az NM rendelet 2. és 15. számú mellékletében felsorolt, az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) terhére finanszírozható, az igénybevevő adott egészségi állapotához kapcsolódó, a szakmai előírásoknak megfelelően nyújtott egészségügyi eljárások jelenthetőek.

(2) Az egészségügyi eljárások egységes kód- és fogalomrendszere az egészségügyi eljárásoknak az egymástól kódszámmal és névvel megkülönböztetett tételeinek összességét tartalmazza.

(3) Az E. Alap terhére járóbeteg-szakellátás keretében kizárólag a jogszabályoknak megfelelően nyújtott és jelentett egészségügyi eljárások számolhatók el.

4. § (1) Elszámolásra a jogszabályoknak megfelelően dokumentált, a különböző egészségügyi dokumentációkban egységesen rögzített egészségügyi eljárás jelenthető.

(2) Minden egészségügyi eljárás általánosan magában foglalja az adott eljáráshoz kapcsolódó leletezési, dokumentálási, archiválási tevékenységeket.

(3) Nem számolhatók el egy megjelenési eset során az invazív egészségügyi eljárásokkal egyidejűleg önálló eljárásként az eljáráshoz tartozó bevezető és befejező eljárások, valamint azok az eljárások, amelyek az orvosszakmai szabályok szerint elvégezhetőek, azonban az egészségügyi eljárás kódlistáján nem szerepelnek.

(4) Amennyiben az igénybevevő egy egészségügyi szolgáltató adott szakmakódhoz tartozó rendelésén vagy rendelésein az adott napon többször is megjelent, azt egy megjelenési esetnek kell tekinteni. A laboratóriumi és pathológiai szakellátás esetén egy minta egy megjelenési esetnek tekintendő.

(5)[2] Ha az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatást telemedicina útján nyújtja, abban az esetben az elszámolásnak nem feltétele a beteg személyes megjelenése az egészségügyi szolgáltatónál.

(6)[3] A telemedicina útján nyújtott egészségügyi szolgáltatás T = telemedicinális ellátás ellátási típusként jelenthetőek.

(7)[4] A meddőségi vizsgálatok keretében elvégzett, a komplex vizsgálati kód részét képező egészségügyi eljárások "R = meddőségi komplex vizsgálati kód részét képező eljárás" beavatkozás jelleggel jelentendők.

(8)[5] Meddőségi kivizsgálás céljából elvégzett valamennyi beavatkozás kötelezően jelentendő a finanszírozó felé, függetlenül attól, hogy azt az 1. melléklet 6.5. pontja nevesíti-e.

5. § (1) A csoportosan végzendő egészségügyi eljárások - a csoport létszámától függetlenül - egyénenként számolandók el.

(2) A terheléses egészségügyi eljárások esetén az azzal összefüggő bevezető és befejező vizsgálatok együttesen egy eljárásként jelenthetők, kivéve, ha a 3. melléklet ettől eltérően rendelkezik.

(3) Páros érzékszervekre, szervekre, illetve testrészekre vonatkozóan végzett egészségügyi eljárások esetén egy megjelenési eset során csak egy egészségügyi eljárás jelenthető, kivéve, ha a 3. melléklet ettől eltérően rendelkezik.

(4) A kiegészítő egészségügyi eljárás csak akkor jelenthető, ha ugyanazon megjelenés során az igénybevevő részére elvégezték az alap önálló egészségügyi eljárást is.

(5) Az egy összetett egészségügyi eljáráshoz rendelt részleges egészségügyi eljárásokból - a részleges egészségügyi eljárások egyenkénti tételes jelentése esetén - együttesen egy megjelenési eset során legfeljebb az összetett eljárás pontszámának megfelelő pontérték számolható el.

(6) Az elszámolhatósági szabályok miatt, a meghatározott időn belül ismételten el nem számolható, de elvégzett és jelentett egészségügyi eljárások közül a legmagasabb pontszámmal rendelkező eljárás számolható el.

(7) Az egyidejűleg nem elszámolható önálló egészségügyi eljárások esetén a kizárásos kapcsolatban álló egészségügyi eljárások közül a magasabb pontszámú egészségügyi eljárás számolható el.

6. § (1) A diagnosztikai eljárást végző egészségügyi szolgáltató orvosa a vizsgálatok eredményei alapján a szükséges, a beutalóban nem szereplő vizsgálatokat a beutaló orvos hozzájárulása nélkül is elvégezheti. A további vizsgálatok indokairól, eredményeiről a vizsgálatot elrendelő egészségügyi szolgáltatót tájékoztatni kell, kivéve, ha az 1. melléklet 6.3. pontja másként rendelkezik.

(2) Amennyiben a járóbeteg-szakellátó intézmény szakorvosa az ellátott számára a megjelenést követően további, más egészségügyi szolgáltató által elvégezhető egészségügyi eljárás elvégzését tartja szükségesnek, az egészségügyi eljárásra történő beutalást más egészségügyi szolgáltatótól nem kérheti.

7. § (1) Az egészségügyi eljárások elszámolhatósági feltételeinek meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az egészségügyi eljárások egészségügyi szakmakódokra vonatkozó ellátási és elszámolási kompetenciáját a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az egészségügyi eljárások részletes ellátási és elszámolási szabályait tartalmazó 3. melléklet meghatározza az egészségügyi eljárás

a) kódját;

b) indexét;

c) megnevezését;

d) definícióját;

e) az általánostól eltérő elszámolhatósági feltételeit, ideértve a mennyiségi korlátokat, az ismételhetőséget, az indikációt, a beutalást, a rendelhetőséget; és

f) egy igénybevevőre vonatkozóan fennálló egyidejű vagy meghatározott időhatáron belüli együttes elszámolhatóságának korlátozására, módszerére vonatkozó szabályokat.

(4) Azokat az egészségügyi eljárásokat, amelyek csak meghatározott BNO kódok mellett számolhatók el, a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Azokat az egészségügyi eljárásokat, amelyek csak meghatározott OENO kódok mellett számolhatók el, az 5. melléklet tartalmazza.

(6)[6] Azokat az eljárásokat, amelyek telemedicinális ellátás keretében is elszámolhatóak, a 6. melléklet tartalmazza.

4. Módosuló rendelkezések

8. §[7]

9. §[8]

10. §[9]

11. §[10]

12. §[11]

13. §[12]

14. §[13]

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

16. §[14] Az egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelettel megállapított 2. és 3. mellékletben foglaltakat a 2015. január havi teljesítésektől kell alkalmazni.

17. §[15] Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelettel megállapított 6. mellékletben foglalt táblázat 1. sora szerinti egészségügyi eljárás a 2020. októberi teljesítményektől kezdve számolható el telemedicinális ellátás keretében.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erőforrás miniszter

1. melléklet a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez

Az egészségügyi eljárások elszámolhatósági feltételeinek szabályai

1. Általános elszámolhatóság alapesetei

AB
1.1 megjelenési esetmegjelenésenként 1
2.mintánként 1 (laboratóriumi szakellátás esetén)
3.az egészségügyi eljárás megjelenésenként jelenthető

Ha az elszámolhatósági feltételek a 3. mellékletben nem kerülnek feltüntetésre, akkor azok megegyeznek az általános elszámolhatóság alapeseteivel.

2. Az elszámolhatósági feltételek általános formái

AB
1.FeltételAz egészségügyi eljárások elszámolhatóságára vonatkozó
szabály
2.MennyiségA maximálisan elszámolható darabszám, a feltétel(ek)nek megfelelően
3.IsmételhetőségEgy egészségügyi szolgáltatónál egy adott egészségügyi eljárás milyen
időközönként számolható el

3. Az elszámolhatósági feltételek az adott egészségügyi eljárás mellett szükségszerűen elvégzendő egészségügyi eljárások, vagy azzal egyidejűleg el nem számolható egészségügyi eljárások

AB
1.FeltételJelölés
2.Adott egészségügyi eljárás akkor számolható el, ha egyidejűleg elvégeztek mellette a 3. mellékletben az együtt elszámolhatósági feltételt követően felsoroltakból legalább egy egészségügyi eljárást.Együtt
3.Adott egészségügyi eljárás mellett nem elszámolható egészségügyi eljárás(ok):
- azonos típusú egészségügyi eljárások egyidejű elvégzése vagy elszámolása kizárt,
- összetett egészségügyi eljárás részét képező egészségügyi eljárás(ok).
Kizárva

4. Mennyiségi elszámolhatósági korlátok egy megjelenési esetre, további feltételek nélkül vagy valamilyen feltétel függvényében

AB
1.Mennyiségi elszámolhatósági feltételekJelölése a 3. mellékletben
2.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám testtájékonként (testtájak: a végtagok egyenként, a fej, a
mellkas, a has, a medence, gerinc)
testtájékonként
3.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám oldalanként (csak páros szervek esetén)
oldalanként
4.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám végtagonként
végtagonként
[16]
5.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám izmonként
izmonként
6.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám izületenként
izületenként
7.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám idegenként
idegenként
8.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám trauma esetén megjelenésenként
trauma esetén megjelenésenként
9.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám daganatos góconként
daganatos góconként
10.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám áganként (angiográfiás eljárásoknál)
áganként
11.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
sclerotizálandó vénaszakaszok száma
sclerotizált vénaszakaszokon
12.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám megjelölt (csak meghatározott BNO kódok megjelölése esetén)
betegségenként
megjelölt betegségekre
13.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám segédeszközönként, vagy eszközönként (a darab segédeszköz,
vagy eszköz darabot jelent)
segédeszközönként vagy eszközönként
14.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám valamilyen eljáráshoz kapcsolódóan
eljáráshoz kapcsolódóan
15.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám (a darab minta darabszámot jelent)
mintánként
16.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám terheléses vagy egyéb sorozat vizsgálatok esetén
terheléses vizsgálat esetén,
metionin terhelés esetén,
dialízis esetén,
több mérési időpont esetén,
ismeretlen anyag keresése esetén,
urea teszt esetén,
sorozat meghatározás esetén,
tolerancia vizsgálat esetén,
gyógyszerszint változás nyomon
követése esetén,
ürülés követése esetén,
stimulációs teszt esetén,
szupressziós teszt esetén,
az érpálya különböző területeiről
vett minták esetén,
több időpontban vett minta esetén,
egyéb teszteknél, több időpontban vett minta esetén,
több testnedv és több mérési időpont esetén,
álló és fekvő helyzetben vett
minták esetén,
több testnedv, illetve álló és
fekvő helyzetben vett minták
esetén
17.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám több helyről vett minta esetén
több helyről vett minta esetén
18.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám baktériumonként, gombánként
baktériumonként, gombánként
19.Az adott vérkészítményből vagy egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám kiszerelési egységet jelentkiszerelési egységenként
20.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám alosztályonként
alosztályonként
21.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám mintavételi csövet jelent (vérvételnél)
mintavételi csövenként
[17]
22.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám több testnedv esetén
több testnedv esetén
23.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám többféle anyag meghatározásának indokoltsága esetén
többféle anyag meghatározásának
indokoltsága esetén
24.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám kombinált deficienciák esetén
kombinált deficienciák esetén
25.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám negatív lelet és kifejezett klinikai tünet esetén
negatív lelet és kifejezett klinikai
tünet esetén további
26.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám mezőnként (a darab a mezők számát jelenti)
(Mező alatt értjük az egy irányból, adott szögből vagy szögtartományból
adott energiával vagy sugárkvalitással, meghatározott területet, amit adott
dózissal a sugárnyaláb befog).
mezőnként
27.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám síkonként (a darab a síkok számát jelenti)
síkonként
28.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám szegmensenként
szegmensenként
29.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám négyzetcentiméterenként (egy négyzetcentiméter egy darab)
négyzetcentiméterenként
30.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám idegentestenként (a darab idegentest darabszámot jelent)
idegentestenként
31.Az adott egészségügyi eljárás a megjelenés során csak a N1-N2 éves kor
között számolható el maximum a megadott darabszám szerint
N1-N2 korcsoport esetén
32.Az adott egészségügyi eljárás E Alapból nem finanszírozottE. Alapból nem finanszírozott
eljárás
33.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható
darabszám ujjanként
ujjanként
34.Olyan vizsgálat, melyet egy ember életében egyszer történhet megegy személyre nem ismétlődhet
35.Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során
elszámolható darabszám anatómiai régiónként
régiónként

5. Az elszámolhatóság ismétlésének korlátai

AB
1.Az egészségügyi eljárás ismétlésének elszámolási korlátaiJelölés
2.Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám
meghatározott időtartamonként:
3.a., meghatározott héten (N) belül nem ismétlődhetN héten belül nem ismétlődhet
4.b., meghatározott hónapon (N) belül nem ismétlődhetN hónapon belül nem ismétlődhet
5.c., meghatározott éven (N) belül nem ismétlődhetN éven belül nem ismétlődhet
6.d., egy személyre nem ismétlődhetegy személyre nem ismétlődhet

5.1. Az orvosi munkahelyen a szakmai kompetencia szerinti elszámolhatósági korlátok[18]

A 2. melléklet tartalmazza a kompetencia listát. Az eljárást azon szakmák számára lehet elszámolni, amelyek rovatában az OENO kód sorában "O" vagy "X" jelzés található. Az "X" jelzés az eljárás paramétereinek meghatározásában a felelős szakmát jelöli.

6. Kiemelt szakterületek elszámolására vonatkozó általános szabályok

6.1. Gyógytornász, gyógymasszőr és fizioterápiás szakdolgozó által végezhető egészségügyi eljárások

Az alábbi listából egy megjelenés során egy beteg részére legfeljebb három különböző egészségügyi eljárás számolható el:

AB
1.OENO kódEgészségügyi eljárás
2.82151Kontraktúra nyújtása
[19]
3.84791Húzókezelés kézzel vagy készülékkel
4.85511Víz alatti torna medencében, medencéből segítve
5.85512Víz alatti torna kádban
6.85513Víz alatti torna, csoportos
7.85520Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül
8.85521Víz alatti torna medencében, kívülről segítve
9.85530Örvényfürdő
10.86020Meleg pakolások
11.86041Rövidhullám kezelés
12.86042Mikrohullám kezelés
13.86043Ultranagyfrekvenciás kezelés
14.86044Középfrekvenciás kezelés
15.86050Infravörös melegítéses helyi kezelés - Sollux
16.86120Helyi hűtés
17.86121Kryotherapia localis
18.86202Kezelés monochromatikus polarizált fénnyel (Evolite, Bioptron)
19.
20.86210Fototerápia UV fénnyel
21.86211PUVA-kezelés
22.
23.
24.
25.
26.86240Szinkron Balneofototerápiás kezelés (SBP)
27.86311Négyrekeszes galvan kezelés
28.86312Stabil galvan kezelés
29.86313Kowarschik galvan kezelés
30.86314Bourgignon galvan kezelés
31.86315Bergonnier galvan kezelés
32.86316Iontophoresis kezelés
33.86317Kalcium elektrostasis kezelés
34.86318Diadynamic-interferencia kezelés
35.86319Szelektív ingeráram kezelés
36.8631AHengergalván kezelés
37.8631BInterferátor kezelés
38.8631CSzámítógép vezérelt iontoforézis
39.8631DGalvanotherápia számítógép-vezérléssel
40.8631ESzámítógép vezérelt idegszál specifikus neuromusculáris elektrostimuláció
41.8631FSzámítógép vezérelt inkontinencia kezelés hüvelyen, végbélen át
42.8636CGalvánkád kezelés
43.8636DRekeszes galvan kezelés
44.86630Vázizom stimulator
45.86631Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre
46.86632Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén
47.86633Funkcionális elektroterápia nervus facialis területén
48.86634TENS
49.86635Számítógép vezérelt tens functio
50.86911Ultrahang kezelés
51.86912Víz alatti ultrahang kezelés
52.86921Magnetoterápia
53.88860Értorna érszövődmények megelőzésére
54.88870Keringésjavító fizioterápia
55.93493Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása
56.94003Facialis torna
57.94280Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása
58.94281Szenzoros-aktivációs terápia
59.94331Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna
60.94400Járásgyakorlat segédeszköz nélkül
[20]
61.94404Járásgyakorlat járógéppel
62.94405Járáselőkészítő gyakorlatok
63.94406Járáskészség fejlesztése
64.94407Ügyességfejlesztő gyakorlatok
65.94408Manipulációs készség fejlesztése
66.94409Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában
67.94410Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel
68.94411Amputáltak gyógytornája
69.94501Funkcionális sérüléskezelés (korai)
70.94503Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna
71.94504Testtájankénti egyéni gyógytorna
72.94530Izomerősítő gyakorlatok
73.94550Gyógytorna relaxációs technikával
74.94601Passzív kimozgatás egy testtájon
75.94602Passzív kimozgatás több végtagon
76.94603Szertorna
77.94610Gyakorlatok ellenállással szemben
77a.94616Csecsemők és kisgyermekek Dévény-módszerrel történő kezelése
77b.94618Szopási problémás csecsemők és beszédproblémás kisgyermekek
Dévény-módszerrel történő nyak-, koponya-, arc-, szájkezelése
78.94630Ízületi mozgások gyakorlása
79.94631Izokinetikus gyakorlás készülékkel
80.94640Ízület mobilizálás
81.94650Gerinc mobilizálás
82.94651Scoliosis torna
83.94652Scheuermann gyógytorna
84.94701Egyéni torna
85.94702Csoportos torna
86.94711Manuálterápiás kezelés
87.94712Masszázs, kézzel
88.94713Masszázs, géppel
89.94715Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben
90.94722Mellkasi gyógytorna, légzőtorna
91.94730Cardiovascularis gyógytorna
92.94740Lymphoedema kezelés: pólya és masszázs, 1 végtag
93.94741Csecsemő, ödémás arc kezelése speciális fogásrendszerrel
94.94744Lymphoedema kezelés: speciális fogásrendszerrel
95.94746Lymphoedema kezelés pneumatikus készülékkel
96.94747Krónikus oedéma gépi kompressziós kezelés
97.9474AFelső végtag manuális drenázsa
98.9474BAlsó végtag manuális nyirokdrenázsa
99.9474CSzövődménnyel társult ödémás végtag manuális nyirokdrenázsa
100.9474DA törzs manuális nyirokdrenázsa
101.94750Terhesség alatti torna
102.94880Medencefürdő
103.94881Kádfürdő
104.94882Szénsavfürdő
105.94883Súlyfürdő, nyaki függesztéssel
106.94884Súlyfürdő, hónalj függesztéssel
107.94885Súlyfürdő, hónalj függesztéssel és terheléssel
108.
109.94889Skót zuhany
110.9488BRitex pakolás
111.9488DAntiphlogisticus pakolás
112.9488EGyógyszeres fürdő vagy pakolás
113.9488FElektromos fürdő
114.9488GVíz alatti vízsugár-masszázs
115.9488HIszappakolás testtájanként
116.9488KIszappakolás az egész testre
117.9488LParaffin pakolás
118.95290Foglalkozás terápia (csoportos)
[21]
119.95291Foglalkozás terápia egyéni
120.95320Rehabilitációs oktatás
121.95530Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása)
122.95610Ergoterápia, manuális gyakorlás
123.95620Ergoterápia, kreatív terápia
124.95630Ergoterápia, konstruktív terápia - műhelygyakorlat
125.95640Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása
126.95650Ergoterápia, írás tanítása
127.95660Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka)
128.95680Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára
129.95690Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése
130.95700Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás
131.95710Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszékkel (10 perc)
132.95720Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszéken kívül (10 perc)
134.95730Közlekedésképesség fejlesztése kerékpárral (10 perc)
135.95740Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (10 perc)
136.95750Közlekedésképesség fejlesztése, gépkocsivezetés (30 perc)
137.95760Közlekedésképesség fejlesztése, tömegközlekedés (60 perc)
138.95770Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (30 perc)
139.95780Számítógépes edzéstervezés sérülésspecifikusan
140.95820Konduktív pedagógiai kéztorna
141.95830Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként)
142.95840Járáspróba futószőnyegen
143.95860Csonkedzés pneumatikus ballonnal
144.95890Járásgyakorlás guruló mankóval
145.95930Járástanítás pneumatikus protézissel
146.95950Művégtag felvételének tanítása
147.95970Dupla alsóvégtag amputált járástanítása
148.95990Kerekesszék használatának tanítása
149.95993Izomrehabilitáció tornáztató géppel
150.96016Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés
esetén) legalább 60 perc
151.96017Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés
esetén) legalább 60 - 90 perc között
152.96018Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés
esetén) több, mint 90 perc

6.2. CT, MR vizsgálatok

6.2.1. A CT, MR vizsgálatok elszámolásánál a következő általános érvényű szempontokat kell figyelembe venni:

6.2.1.1. Elvégzett CT, MR vizsgálat csak akkor számolható el, ha (nem diaméretű) képi vagy digitális dokumentáció készült, mely egy példányát a beteg megkapta, egy példány ellenőrizhetően archiválásra került, és radiológus szakorvos leletezte. A beutalási rendről jogszabályok rendelkeznek.

6.2.1.2. A CT, MR vizsgálatok test régiónként történnek, natív, intravénás kontrasztanyag alkalmazásával, illetve natív plusz intravénás kontrasztanyag adását követően.

6.2.1.3. Több régió vizsgálata esetén minden régió külön vizsgálatként számolandó el, például: koponya és mellkas egy ülésben történő vizsgálata.

6.2.1.4. Intravénás kontrasztanyag adását követően több régió vizsgálata esetén csak az egyik régió vizsgálata számolható el kontrasztanyagos vizsgálatnak, a többi natívnak.

6.2.1.5. Nem számolható el külön vizsgálatként egy régión belül a kisebb tájékok vagy szervek vizsgálata.

6.2.1.6. Cranio-cervicalis átmenet gerinc vizsgálatként számolandó el.

6.2.2. CT vizsgálatokra vonatkozóan:

6.2.2.1. Per os kontrasztanyag alkalmazásáért külön térítés nem jár.

6.2.2.2. A Multi Slice CT spirál üzemmódjában készült vizsgálatnál a postprocessing rekonstrukciókért külön pont nem számolható el.

6.2.3. MR vizsgálatokra vonatkozóan:

6.2.3.1. Egy MR vizsgálatnak tartalmaznia kell minimum két különböző síkban, összesen legalább három különböző szekvenciával végzett képi megjelenítést.

6.2.3.2. Egy mérés alatt különféle szögeltéréssel készült képcsoportok csak egy szekvenciának számítanak.

6.2.3.3. Mozgási műtermék vagy egyéb ok miatt értékelhetetlen mérések nem számolhatók el.

6.2.3.4. Klausztrofóbia, vagy bármely egyéb ok miatt, nem értékelhető képsorral végződött vizsgálat nem számolható el.

6.2.3.5. Tájékozódó sorozatok nem számolhatók el szekvenciának.

6.2.3.6. Triggerelésért (EKG, légzés, pulzus) külön térítés nem jár.

6.2.3.7. Speciális vizsgálatok esetén csak a vizsgálat alapját képező szekvencia számolható el, a speciális postprocessing nem.

6.3. Laboratóriumi és kórbonctani-kórszövettani vizsgálatok[22]

6.3.1. Ha a laboratórium orvosa az elkészült eredmények alapján további vizsgálatokat tart szükségesnek, akkor ezt elvégezheti, de ilyenkor - akár utólag is - az eredeti vizsgálatot elrendelő orvos egyetértését dokumentálni kell. Kivétel ez alól az a vizsgálat, melynek természetéből fakad, hogy az egymást követően előálló eredményekből következnek a további vizsgálatok (egyes mikrobiológiai vizsgálatok, haemorrhagiás diathesis kivizsgálása, stb.), illetve azon vizsgálatok, melyekről az eredmények és diagnózisok ismeretében szakmai leírások alapján feltételezhető, hogy késedelem nélkül történő elvégzésük életmentő lehet.

6.3.2. Laboratóriumi vizsgálatot nem rendelhet el olyan egészségügyi szolgáltató szakorvosa, amely azokat végzi és elszámolja. A szabály alól kivételt képeznek azon OENO kódokhoz tartozó ellátások, amelyeket a kompetencia lista szerint 2. mellékletben megengedett módon a beteg egészségi állapotának megfelelő mértékben a klinikai szakmák végeztek el.

6.3.3. A laboratóriumi kérésnek tartalmilag meg kell felelni annak a követelménynek, hogy a vizsgálatot kérő egészségügyi szolgáltató szakorvosa és az igényelt vizsgálatok egyértelműen azonosíthatók legyenek.

6.3.4. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére megküldendő teljesítmény elszámolási adatokban a "megjelenés" időpontjának a mintavétel időpontját kell tekinteni.[23]

6.3.5. Ha egy laboratóriumi vizsgálatot a megnevezésben, definícióban nem szereplő, de a megjelölt eljárásoknál pontosabb eredményt adó, szakmai irányelveknek megfelelő vizsgálati módszerrel végezték, az adott eljárás kódján az elvégzett teljesítmény elszámolható.

6.3.6. Az azonos metodikával végzett (ugyanazon a kódon elszámolt), kórokozók vagy ellenük termelt specifikus ellenanyagok kimutatása esetén a laboratóriumi dokumentációban rögzíteni kell, hogy mely kórokozó vagy ellenanyag kimutatását végezte a laboratórium. A dokumentációt az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint előírt ideig meg kell őrizni.

6.3.7. Az egyes módszereknél a laboratóriumi vizsgálatok pontos elvégzése érdekében végzett kalibráció és kontrollmérések, valamint azonos mintából történő párhuzamos mérések, ismétlések, hígítások nem számolhatók el újabb vizsgálatként.

6.3.8. A kódlistában szereplő meghatározásoknál

a kimutatás a mintában valamely anyag meglétét (adott módszerrel történő kimutathatóságát) vagy hiányát igazolja (minőségi kimutatás),

a meghatározás a mintában valamely anyag mennyiségének, koncentrációjának, aktivitásának számszerűen megadott értékét jelenti (mennyiségi meghatározás).

6.3.9. A különböző OENO kódon jelzett azonos anyag kimutatása és meghatározása egy megjelenéskor történő mintavételből egyidejűleg csak akkor számolható el, ha a kimutatási teszt eredménye pozitív.

6.3.10. Amennyiben egy adott egészségügyi eljárás megnevezésében nem specifikált az, hogy milyen mintából történhet a meghatározás úgy azon egészségügyi eljárás során értelemszerűen elszámolhatók bármely testnedvből történő meghatározások.

6.3.11. Az immunoassayvel vagy fehérjekötő assayvel végzett mennyiségi meghatározások valamint a véralvadási vizsgálatok csak akkor számolhatók el, ha azok mérése duplikátumban vagy teljes automata rendszerrel történik.

6.3.12. Laborvizsgálatok elszámolása során az ismételhetőséget időhatárral korlátozó szabályozás esetén csak annak a vizsgálatnak a finanszírozása tagadható meg, melyet az időhatáron belül ugyanaz a szolgáltató jelent.

6.4. Vér és vérkészítmény felhasználás kódolása[24]

6.4.1. A beteg számára beadott valamennyi vér, vérkészítmény mennyiségét egységben (1 E = 450 + 10% ml teljes vér feldolgozásából származó mennyiség) kell jelenteni.

6.4.2. Besugárzott vérkészítmény esetén a "98002 Kiegészítő pont besugárzott vér adásakor" kód jelenthető kiszerelési egységenként (vérzsákonként).

6.4.3. Választott vér esetén a "98001 Kiegészítő pont választott vér adásakor" kód jelenthető kiszerelési egységenként (vérzsákonként).

6.4.4. Külön kóddal kell megadni a beadott vérkészítmény kiszerelési egységével (vérzsákonként) azonos mennyiségben a "88135 Transzfúzió során végzett tevékenység" kódot.

6.5. Meddőségi vizsgálatok keretében végezhető eljárások[25]

16640* Meddőségi vizsgálat, női

ABC
1CsoportOENO kódEgészségügyi eljárás
2Fizikális vizsgálat11041Vizsgálat
311301Kontrollvizsgálat, konzílium
4HormonvizsgálatokBazális hormon meghatározás
524120Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása
624121Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása
724171Prolaktin meghatározása
824320Ösztradiol meghatározása
9Midutális fázis
1024350Progeszteron meghatározása
11Egyéb hormonvizsgálatok
122435117-OH progeszteron meghatározása
1324061Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása
1424031T3 szabad frakció meghatározása
1524021T4 szabad frakció meghatározása
1624220Kortizol meghatározása testnedvekből
1724396DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása
1824395Dehidroepiandroszteron (DHEA) meghatározása
1924190Androsztendion meghatározása
2024394Szabad tesztoszteron meghatározása
2124398Totál tesztoszteron meghatározása
222439ASexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározás
23236911-25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel
2424330Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban
2524434Anti-Müllerian hormon meghatározása
26Vérkép és vércsoport
vizsgálat
28014Vérkép, automatával IV.
2728210Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh)
2828620Prothrombin meghatározása
2928621Aktivált parciális thromboplasztin idő
30IonokIonok
3121500Nátrium meghatározása szérumban
3221501Kálium meghatározása szérumban
33Májfunkció
3424600Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása
3524610Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása
3624640Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása
3724720Alkalikus foszfatáz meghatározása
3821150Összes bilirubin meghatározása szérumban
3921151Konjugált bilirubin meghatározása szérumban
40Vesefunkció
4121120Karbamid meghatározása szérumban
4221143Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel
43Vírusszerológiai,
szerológiai vizsgálatok
2639AHBsAg AG kimutatása
442627THepatitis-C vírus AT kimutatása
4526261HIV AT kimutatása
462627HRubeola vírus AT kimutatása
4726020Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat
4826051TPHA vizsgálat
49Képalkotó vizsgálatok36150Kismedence transabdominalis UH vizsgálat
5036156Kismedence transvaginalis UH vizsgálata
5136158Folliculometria UH módszerrel
52Átjárhatóság
vizsgálatok
36142Hysterosalpingo-contrast-sonographia
5332710Hysterosalpingographia
5436144Salina sonohysterogram
5516600Hysteroscopia
56Anyagcsere
vizsgálatok
23130Glukóz terhelés
5723310Inzulin meghatározása
5828493Haemoglobin A1c meghatározás (HPLC kivételével)
59Cytológia29602Diagnosztikus nőgyógyászati citológiai vizsgálat
6022859Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben
6113520Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyából
6225564HPV kimutatás, jelamplifikált molekuláris biológiai módszerrel
63Genetikai vizsgálatok29920Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel
6429930Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel
65Hüvelyváladék
vizsgálatok
25077Mycoplasma és egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylő
baktérium tenyésztése
6625573Trichomonas vaginalis kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
6725312Antibiogram, aerob, legalább 18 antibiotikummal
6825191Baktérium, gomba biokémiai azonosítása automata vagy félautomata
rendszerrel
6925069Szem, bőrfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése
70Immunológiai
vizsgálatok
26693Thyreoglobulin AAT meghatározása
712661HThyreoidea-peroxidáz elleni antitest meghatározása

16641* Meddőségi vizsgálat, férfi

ABC
1CsoportOENO kódEgészségügyi eljárás
2Fizikális vizsgálat11041Vizsgálat
311301Kontrollvizsgálat, konzílium
4Általános
laboratóriumi
vizsgálatok
28014Vérkép, automatával IV.
5Ionok
621500Nátrium meghatározása szérumban
721501Kálium meghatározása szérumban
8Májfunkció
924600Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása
1024610Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása
1124640Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása
1224720Alkalikus foszfatáz meghatározása
1321150Összes bilirubin meghatározása szérumban
1421151Konjugált bilirubin meghatározása szérumban
15Vesefunkció
1621120Karbamid meghatározása szérumban
1721143Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel
1822550Általános vizeletvizsgálat, üledék nélkül minimum 8 paraméter
1922552Vizelet üledék alakos elemek meghatározása automatával, beleértve
az esetleges mikroszkópos ellenőrzést is
20Vérkép és vércsoport
vizsgálat
28620Prothrombin meghatározása
2128621Aktivált parciális thromboplasztin idő
222863TAntitrombin-III aktivitás meghatározása
2328210Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh)
24Heretumor markerek2662GAFP meghatározása szérumban
2524330Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban
2626629Neuron specifikus enoláz (NSE)
2724500Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása
28Andrológiai
vizsgálatok
17523Spermaanalízis
2913306Spermavizsgálat automatával
30Spermium
funkcionális tesztek
28958DNS fragmentáció vizsgálata
31Mikrobiológiai
vizsgálatok
25077Mycoplasma és egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylő
baktérium tenyésztése
3225069Szem, bőrfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése
3325573Trichomonas vaginalis kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
34Képalkotó vizsgálatok36150Kismedence transabdominalis UH vizsgálat
3536154Herezacskó UH vizsgálata
3636153Transrectalis UH vizsgálat
37Vírusszerológiai,
szerológiai vizsgálatok
2639AHBsAg AG kimutatása
382627THepatitis-C vírus AT kimutatása
3926261HIV AT kimutatása
402627HRubeola vírus AT kimutatása
4126020Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat
4226051TPHA vizsgálat

16642 * Meddőségi vizsgálat, ismételt IVF előtti

ABC
1CsoportOENO kódEgészségügyi eljárás
2Fizikális vizsgálat11301Kontrollvizsgálat, konzílium
3HormonvizsgálatokBazális hormon meghatározás
424120Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása
524121Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása
624171Prolaktin meghatározása
724320Ösztradiol meghatározása
8Midutális fázis
924350Progeszteron meghatározása
10Egyéb hormonvizsgálatok
112435117-OH progeszteron meghatározása
1224061Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása
1324031T3 szabad frakció meghatározása
1424021T4 szabad frakció meghatározása
1524220Kortizol meghatározása testnedvekből
1624396DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása
1724395Dehidroepiandroszteron (DHEA) meghatározása
1824190Androsztendion meghatározása
1924394Szabad tesztoszteron meghatározása
2024398Totál tesztoszteron meghatározása
212439ASexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározás
22236911-25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel
2324330Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban
2424434Anti-Müllerian hormon meghatározása
25Vérkép és vércsoport
vizsgálat
28014Vérkép, automatával IV.
2628210Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh)
2728620Prothrombin meghatározása
2828621Aktivált parciális thromboplasztin idő
29IonokIonok
3021500Nátrium meghatározása szérumban
3121501Kálium meghatározása szérumban
32Májfunkció
3324600Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása
3424610Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása
3524640Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása
3624720Alkalikus foszfatáz meghatározása
3721150Összes bilirubin meghatározása szérumban
3821151Konjugált bilirubin meghatározása szérumban
39Vesefunkció
4021120Karbamid meghatározása szérumban
4121143Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel
42Vírusszerológiai,
szerológiai vizsgálatok
2639AHBsAg AG kimutatása
432627THepatitis-C vírus AT kimutatása
4426261HIV AT kimutatása
452627HRubeola vírus AT kimutatása
4626020Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat
4726051TPHA vizsgálat
48Képalkotó vizsgálatok36150Kismedence transabdominalis UH vizsgálat
4936156Kismedence transvaginalis UH vizsgálata
5036158Folliculometria UH módszerrel
51Átjárhatóság
vizsgálatok
36142Hysterosalpingo-contrast-sonographia
5232710Hysterosalpingographia
5336144Salina sonohysterogram
5416600Hysteroscopia
55Anyagcsere
vizsgálatok
23130Glukóz terhelés
5623310Inzulin meghatározása
5728493Haemoglobin A1c meghatározás (HPLC kivételével)
58Cytológia22859Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben
5913520Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyából
6025564HPV kimutatás, jelamplifikált molekuláris biológiai módszerrel
61Hüvelyváladék
vizsgálatok
25077Mycoplasma és egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylő
baktérium tenyésztése
6225573Trichomonas vaginalis kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
6325312Antibiogram, aerob, legalább 18 antibiotikummal
6425191Baktérium, gomba biokémiai azonosítása automata vagy félautomata
rendszerrel
6525069Szem, bőrfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése
66Immunológiai
vizsgálatok
26693Thyreoglobulin AAT meghatározása
672661HThyreoidea-peroxidáz elleni antitest meghatározása

16643* Meddőségi vizsgálat, kiterjesztett, női

ABC
1CsoportOENO kódEgészségügyi eljárás
2Fizikális vizsgálat11041Vizsgálat
311301Kontrollvizsgálat, konzílium
4HormonvizsgálatokBazális hormon meghatározás
524120Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása
624121Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása
724171Prolaktin meghatározása
824320Ösztradiol meghatározása
9Midutális fázis
1024350Progeszteron meghatározása
11Egyéb hormonvizsgálatok
122435117-OH progeszteron meghatározása
1324061Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása
1424031T3 szabad frakció meghatározása
1524021T4 szabad frakció meghatározása
1624220Kortizol meghatározása testnedvekből
1724396DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása
1824395Dehidroepiandroszteron (DHEA) meghatározása
1924190Androsztendion meghatározása
2024394Szabad tesztoszteron meghatározása
2124398Totál tesztoszteron meghatározása
222439ASexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározás
23236911-25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel
2424330Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban
2524434Anti-Müllerian hormon meghatározása
26Vérkép és vércsoport
vizsgálat
28014Vérkép, automatával IV.
2728210Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh)
2828620Prothrombin meghatározása
2928621Aktivált parciális thromboplasztin idő
30IonokIonok
3121500Nátrium meghatározása szérumban
3221501Kálium meghatározása szérumban
33Májfunkció
3424600Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása
3524610Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása
3624640Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása
3724720Alkalikus foszfatáz meghatározása
3821150Összes bilirubin meghatározása szérumban
3921151Konjugált bilirubin meghatározása szérumban
40Vesefunkció
4121120Karbamid meghatározása szérumban
4221143Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel
43Vírusszerológiai,
szerológiai vizsgálatok
2639AHBsAg AG kimutatása
442627THepatitis-C vírus AT kimutatása
4526261HIV AT kimutatása
462627HRubeola vírus AT kimutatása
4726020Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat
4826051TPHA vizsgálat
49Képalkotó vizsgálatok36150Kismedence transabdominalis UH vizsgálat
5036156Kismedence transvaginalis UH vizsgálata
5136158Folliculometria UH módszerrel
52Átjárhatóság
vizsgálatok
36142Hysterosalpingo-contrast-sonographia
5332710Hysterosalpingographia
5436144Salina sonohysterogram
5516600Hysteroscopia
56Anyagcsere
vizsgálatok
23130Glukóz terhelés
5723310Inzulin meghatározása
5828493Haemoglobin A1c meghatározás (HPLC kivételével)
59Cytológia29602Diagnosztikus nőgyógyászati citológiai vizsgálat
6022859Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben
6113520Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyából
6225564HPV kimutatás, jelamplifikált molekuláris biológiai módszerrel
63Hüvelyváladék
vizsgálatok
25077Mycoplasma és egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylő
baktérium tenyésztése
6425573Trichomonas vaginalis kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
6525312Antibiogram, aerob, legalább 18 antibiotikummal
6625191Baktérium, gomba biokémiai azonosítása automata vagy félautomata
rendszerrel
6725069Szem, bőrfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése
68Immunológiai
vizsgálatok
26693Thyreoglobulin AAT meghatározása
692661HThyreoidea-peroxidáz elleni antitest meghatározása
702669UEgyéb steroid termelő sejt elleni antitest kimutatása
7128695APC rezisztencia funkcionális teszt
7228691Lupus antikoaguláns szűrőteszt
7326652Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) mennyiségi meghatározása
742661CKettősszálú DNS elleni antitest meghatározása
7526612Kardiolipin AAT meghatározása
762669GBéta2-glikoprotein I elleni antitest meghatározás izotípusonként
772660FSzöveti transzglutamináz elleni antitest meghatározása,
izotípusonként
782660DEndomizium elleni antitest kimutatása, izotípusonként
7921013Homocisztein meghatározása
802661KSS-A (Ro) elleni antitest meghatározása
812661LSS-B (La) elleni antitest meghatározása
82Genetikai vizsgálatok28953ll. Faktor G20210A mutáció kimutatása molekuláris biológiai
módszerrel
8328941Az FV Leiden mutáció meghatározása molekuláris biológiai
módszerrel
8428942Az MTHFR C677T polimorfizmus meghatározása molekuláris biológiai
módszerrel
8528954MTHFR A1298C mutáció kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
8629920Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel
8729930Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel
8828955PAI-1 4G/5G polimorfizmus meghatározása molekuláris biológiai
módszerrel
89Biopsia14710Biopsia endometrii

16645* Meddőségi vizsgálat, kiterjesztett, férfi

ABC
1CsoportOENO kódEgészségügyi eljárás
2Fizikális vizsgálat11041Vizsgálat
311301Kontrollvizsgálat, konzílium
4Általános
laboratóriumi
vizsgálatok
28014Vérkép, automatával IV.
521500Nátrium meghatározása szérumban
621501Kálium meghatározása szérumban
724600Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása
824610Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása
924640Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása
1024720Alkalikus foszfatáz meghatározása
1121150Összes bilirubin meghatározása szérumban
1221151Konjugált bilirubin meghatározása szérumban
1321120Karbamid meghatározása szérumban
1421143Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel
1522550Általános vizeletvizsgálat, üledék nélkül minimum 8 paraméter
1622552Vizelet üledék alakos elemek meghatározása automatával, beleértve
az esetleges mikroszkópos ellenőrzést is
17Vérkép és vércsoport
vizsgálat
28620Prothrombin meghatározása
1828621Aktivált parciális thromboplasztin idő
192863TAntitrombin-III aktivitás meghatározása
2028210Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh)
21Heretumor markerek2662GAFP meghatározása szérumban
2224330Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban
2326629Neuron specifikus enoláz (NSE)
2424500Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása
25Andrológiai
vizsgálatok
17523Spermaanalízis
2613306Spermavizsgálat automatával
27Mikrobiológiai
vizsgálatok
25077Mycoplasma és egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylő
baktérium tenyésztése
2825069Szem, bőrfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése
2925573Trichomonas vaginalis kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
30Spermium
funkcionális tesztek
28958DNS fragmentáció vizsgálata
31Ejakulációs
képtelenség esetén
8631ESzámítógép vezérelt idegszál specifikus neuromuscularis
elektrostimuláció
32Andrológiai alap
hormonvizsgálat
24120Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása
3324061Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása
3424121Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása
3524398Totál tesztoszteron meghatározása
3624394Szabad tesztoszteron meghatározása
372439ASexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározás
3821041Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás,
immunnefelometriás módszerrel
3924320Ösztradiol meghatározása
4026671Inhibin meghatározása
4124434Anti-Müllerian hormon meghatározása
42236911-25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel
4324171Prolaktin meghatározása
44Genetikai vizsgálatok29920Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel
4529930Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel
4628956Y kromoszóma mikrodeléciók kimutatása
4728947CFTR mutációk kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
4828939Fluoreszcencia in situ hibridizáció (FISH) humán betegségekben
49Képalkotó vizsgálatok36150Kismedence transabdominalis UH vizsgálat
5036153Transrectalis UH vizsgálat
5136154Herezacskó UH vizsgálata
523617MDuplex UH, férfi nemi szervek
53Spermaplazma
biokémiai vizsgálata
Organikus markerek
5421568Cink meghatározása
5521324Fruktóz meghatározása ejakulátumból
5623321Neutrális-alfa-glukozidáz meghatározása ejakulátumból
57Infekciós markerek
5824896PMN elasztáz meghatározása ejakulátumból
59Immunológiai vizsgálatok
6026694Kevert antiglobulin teszt
612660NSpermium elleni antitest kimutatása, izotípusonként
62Vírusszerológiai,
szerológiai vizsgálatok
2639AHBsAg AG kimutatása
632627THepatitis-C vírus AT kimutatása
6426261HIV AT kimutatása
652627HRubeola vírus AT kimutatása
6626020Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat
6726051TPHA vizsgálat

6.6. Robotterápiás vagy egyéb computerizált interaktív terápiás egészségügyi eljárások[26]

Az alábbi listából egy megjelenés során egy beteg részére legfeljebb három különböző egészségügyi eljárás számolható el:

OENO kódEgészségügyi eljárás
1.84811Alsó végtagi interaktív eszközzel végzett terápia
2.84812Alsó végtagi robotterápia
3.84813Egyensúly fejlesztő tréning interaktív eszközzel
4.84814Exoskeletonnal történő (robotos) járásgyakorlás
5.84815Felső végtagi interaktív eszközzel végzett terápia
6.84816Felső végtagi robotterápia
7.84817Funkcionális elektromos stimuláció (FES) - alsó végtagi
8.84818Funkcionális elektromos stimuláció (FES) - felső végtagi
9.84819Mozgáselemzés egy területre (felső végtag, törzs, járás) vonatkozólag szenzoros,
computeres mozgáselemző rendszerrel

7. Vizsgálat elszámolási szabályai szakmák szerint

A "11041 Vizsgálat" és "11042 Vizsgálat a rendelőn kívül" egészségügyi eljárások meghatározása szakmánként részletezve:

AB
1.AngiológiaRészletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A belső szervek részletes
fizikális vizsgálata (tapintás, hallgatózás). A végtagok morfológiai vizsgálata,
valamint a nyaki, hasi és végtagi artériás és vénás rendszer megtapintása,
meghallgatása.
2.BelgyógyászatRészletes anamnézis felvétel, alap orvosi vizsgálat, a belső szervek részletes
fizikális vizsgálata (tapintás, hallgatózás), bármely szerven, szervrendszeren
észlelt elváltozás leírása + mindkét karon végzett vérnyomásmérés. A
vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.
3.BőrgyógyászatRészletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg
kórelőzményének, panaszainak megfelelő vizsgálata, különös tekintettel a
kültakaróra, nyirokcsomókra, szükség szerint azok tapintása a kórisme
felállítására.
4.Foglalkozás-
egészségügy
Foglalkozási megbetegedés megelőzése vagy megállapítása céljából általános és
foglalkozási anamnézis felvétele és teljes körű fizikális vizsgálat.
A vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.
5.Fül-Orr-GégészetRészletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Az alapvizsgálathoz
tartoznak: eszközös fül-orr-száj-torok-garat-gége vizsgálat. A vizsgálattal
egyidejűleg otoscopia (12400), rhinoscopia (12430), epipharyngoscopia
indirecta (12432), laryngoscopia indirecta (12470), súgott (társalgó)
beszédvizsgálat (12320), hangvillavizsgálat (12321) eljárások nem
számolhatók el.
6.Gasztro-enterológiaRészletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Az alapvizsgálatba
tartoznak: bőr, általános állapot, szájüreg megtekintése, a hasi szervek
tapintásos vizsgálata, rectalis vizsgálat. Az orvos megítélése szerint szükséges
mértékben kiterjesztett fizikális vizsgálat. A vizsgálattal egyidejűleg a rectalis
vizsgálat (13200) nem számolható el.
7.Gyermek-gyógyászatRészletes anamnézis felvétel, alap orvosi vizsgálat, a belső szervek részletes
fizikális vizsgálata (tapintás, hallgatózás), bármely szerven, szervrendszeren
észlelt elváltozás leírása.
8.IdeggyógyászatAnamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A neurológiai alapvizsgálathoz
tartoznak: agyidegek vizsgálata (12002), érzőkör vizsgálata (12004),
koordináció vizsgálata (12005), tudatállapot vizsgálata (12001).
9.IdegsebészetRészletes anamnézis felvétel, tájékozódó ideggyógyászati és tájékozódó
sebészeti szakvizsgálat.
10.InfektológiaRészletes anamnézis felvétele (család, élő környezet adatai is), alap orvosi
vizsgálat, a teljes kültakaró, látható nyálkahártyák megtekintése, a belső szervek
részletes fizikális vizsgálata (tapintás, kopogtatás, hallgatózás), általános
mozgásszervi és neurológiai vizsgálat, bármely szerven, szervrendszeren észlelt
elváltozás leírása.
11.KardiológiaA kardiológiai vizsgálat magában foglalja a kórelőzmény, a belgyógyászati és
kardiológiai status rögzítését. A kardiológiai status tartalmazza mindazokat a
részletesebb fizikális jeleket, valamint azok helyét és meghatározását, amelyek
a kardiológiai diagnózis felállításához szükségesek. A kardiológiai
alapvizsgálathoz tartoznak: vérnyomás mérés, és az EKG kiértékelése.
12.NőgyógyászatRészletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat (általános és szakmai
előzmények). A nőgyógyászati alapvizsgálathoz tartoznak: tükörvizsgálat,
colposcopia, exfoliativ citológia, STD szűrés, bimanuál vizsgálat, rectovaginális
vizsgálat, emlővizsgálat. A vizsgálattal egyidejűleg a kolposcopia (16630),
cervicalis kenetvétel (14720), és a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.
13.OnkológiaNői beteg:
Részletes anamnézis felvétele, beteg tájékoztatása a vizsgálat folyamatáról, a
bőr megtekintése, a szájüreg és nyálkahártya vizsgálata spatulával, emlők
vizsgálata tapintással (szükség esetén beutalás mammographiai vizsgálatra),
hónalji és nyaki nyirokcsomók vizsgálata, hüvelyi nőgyógyászati vizsgálat, hasi
és kismedencei szervek tapintásos vizsgálata, a méh és petefészek tapintásos
vizsgálata, hüvelyi feltárással, hüvelytükörrel a hüvelyi nyálkahártya, és
méhszáj megtekintése, kötelező váladékvétel, citológia levétele, a méhszáj
kolposcopos vizsgálata (ecetsav, Lugol festés), rectalis vizsgálat. A vizsgálattal
egyidejűleg a kolposcopia (16630), cervicalis kenetvétel (14720) és a rectalis
vizsgálat (13200) nem számolható el.
Férfi beteg:
Részletes anamnézis felvétele, beteg tájékoztatása a vizsgálatok folyamáról, a
bőr megtekintése, szájüreg és nyálkahártya vizsgálata spatulával, mellek
vizsgálata tapintással, hónalji, nyaki és lágyéki nyirokcsomók vizsgálata, has
tapintásos vizsgálata (máj, lép, gyomor, bél), herék, penis megtekintése, a herék
tapintásos vizsgálata, rectalis vizsgálat (prostata). A vizsgálattal egyidejűleg a
rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.
14.OrtopédiaRészletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg korábbi
dokumentációjának és vizsgálati eredményeinek áttekintése. A fizikális
vizsgálat a testalkat, testméretek, alaki eltérések és izületek vizsgálatát valamint
a mozgásszervek regionális vizsgálatát tartalmazza. A vizsgálattal egyidejűleg a
mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata (13620) nem számolható el.
15.PszichiátriaRészletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat.
Általános pszichiátriai tájékozódás, a beteggel történő kapcsolat kialakítása.
Mellette kódolható és elszámolható a szükséges neurológiai fizikális vizsgálat.
16.RehabilitációRészletes anamnézis felvétele, a beteg korábbi vizsgálati eredményeinek és
kezelésének áttekintése és a rehabilitáció alapjául szolgáló betegségnek
megfelelő (mint pl. belgyógyászati, kardiológiai, neurológiai, ortopédiai,
reumatológiai, traumatológiai, stb.) szakma szerinti fizikális vizsgálat.
17.ReumatológiaRészletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg korábbi
dokumentációjának és vizsgálati eredményeinek áttekintése. A fizikális
vizsgálat a testalkat, testméretek, alaki eltérések vizsgálatát valamint a
mozgásszervek teljeskörű fizikális vizsgálatát tartalmazza. Vélemény alkotás a
beteg általános állapotáról és funkcionális képességeiről. A vizsgálattal
egyidejűleg a mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata (13620) nem
számolható el.
18.SebészetAz anamnézis, heteroanamnézis felvétele, hasi szervek tapintásos vizsgálata, a
panaszoknak megfelelő célzott vizsgálat (megtekintéssel, tapintással,
mozgatással).
A vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.
19.SzemészetRészletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Az alapvizsgálathoz
tartoznak: a szemmozgások vizsgálata, szemnyomás becslése digitálisan,
réslámpa vizsgálat, szemfenék vizsgálat, fénytörés szubjektív meghatározása,
ophthalmoscopia. A vizsgálattal egyidejűleg a fénytörés szubjektív
meghatározása (12113), ophthalmoscopia (12200), réslámpa vizsgálat (12210)
nem számolható el.
20.TraumatológiaRészletes anamnézis felvétel, a panaszoknak és a sérült testrésznek vagy
szervnek megfelelő célzott vizsgálat.
21.TüdőgyógyászatRészletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat - a beteg megtekintése,
kopogtatása, meghallgatása, tapintása.
22.UrológiaRészletes anamnézis felvétele mellett teljeskörű fizikális vizsgálat, mely a
következőkből áll: a vesék, a hólyag, a herék, a mellékherék vizsgálata, a
prosztata vizsgálata. A vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (13200) nem
számolható el.

2. melléklet a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez

I. Az egészségügyi eljárások egészségügyi szakmákra vonatkozó ellátási és elszámolási kompetenciája

[28]
(OENO kódCsEgészségügyi eljárás010203040506070809101112
11045*Vastagbélszűrés keretében végzett vizsgálat
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081OENO kód2)
X11045
[29]
(OENO kódCsEgészségügyi eljárás010203040506070809101112
11050*Vastagbélszűrés keretében végzett szakasszisztensi
vagy szakorvosi tájékoztatás
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081OENO kód2)
X11050
[30]
(OENO kódCsEgészségügyi eljárás01020304050607080910111213
11055Bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása
a megváltozott munkaképességű személyek esetén
14161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27803760081OENO kód2)
X11055
[31]
(OENO kódCsEgészségügyi eljárás010203040506070809101112
11303*Vastagbélszűrés keretében végzett kontrollvizsgálat,
konzílium
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081OENO kód2)
X11303
[33]
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081Oenokód2
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO11011
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO11041
OOOOOOOOOOOOOOOOOO11042
11043
OO11044
X11047
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO11048
OOOOOOOOO11054
X11055
11056
X11057
X11058
X11059
X11060
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO11301
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO11302
OOOOOOOOOOO12000
OOOOO12001
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO12002
O12003
O12004
OOO12005
O12006
O12030
OO12031
O12032
OO12033
O12051
OO12052
OO12054
OOOOOOOOOOOOOOOOO12060
OOO12061
OO12065
O12066
OOOO12070
OOO12071
OOO12072
OOO12073
OOO12074
OOO12075
OOO12076
OOO12077
OOO12078
OOO12079
OO1207A
OO1207B
OO1207C
OOO1207D
OO1207R
1207S
1207T
OOOOO12080
OOOOO12081
OOOOO12082
OOOO12083
OOOO12085
OOOOO12086
OOO12087
OOO12088
OO12089
OOOO1208A
OOO1208C
OOOO1208D
OOOOO1208E
OOOO1208F
OOOO1208G
OOO1208H
[34]
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081Oenokód2
OOO12090
OOO12091
12092
OOO12094
OOOO12096
12098
OOO1209A
XOO1209B
OOOO1209C
OOO1209D
OO1209E
1209F
OO12100
O12101
12102
OOOO12111
OO12112
O12113
12114
O12115
12130
12140
O12141
OOOOO12142
OO12150
12151
12152
O12160
12162
12163
O12164
OOOOO12200
O12201
12202
O12203
12204
12205
12206
O12210
O12221
12222
12223
12224
OO12230
O12231
12232
12233
12240
O12241
12242
12243
OO12250
12251
12252
12253
O12254
12255
12256
12257
12258
O12260
12267
12268
O12270
OO12280
12281
12282
12290
O12291
OOO12300
OOOO12301
OOO12302
OOO12310
[36]
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081Oenokód2
OO12311
OO12312
O12313
OOOOOOO12320
OOOOOO12321
O12322
O12323
OOO12330
O12331
O12333
O12334
OO12335
OOO12339
OO12340
OO12342
OO12349
OO12350
OO12351
OO12354
O12355
OOOOOOOO12360
OOO12370
O12390
OO12392
OOO12393
O1239A
OOOO12400
OO12410
OOOOO12420
OOOO12430
O12431
OO12432
OO12440
OO12450
O12451
OO12452
O12453
OOOOO12470
O12480
OO12481
O12482
O12483
O12485
OOO12486
OO12487
O12488
O12490
OOO12491
O12494
OO12495
OOOO12530
OOOOOOO12580
OOOOOOO12581
OOO12582
OOOOOOOOOOOOOOOOOO12590
OOOOOOOOOOOOOOXOOOOO12601
XOO12602
OOOXO12603
XO12604
OOOXOO12605
XOO12606
OXO12610
XOO12611
OOOOOXOOO12620
OOOXOO12621
OXO12625
OXO12629
OOXO12631
XOO12653
XOO12792
XOO12793
OO12796
XOOO1313A
XOO1313C
OXOO1313D
XO1313E
[37]
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081Oenokód2
XOO1313F
XO1313G
XO1313H
OOOOOOOOOXOOOOOOOOO13200
XOOOO13210
XOO13212
XO13213
OOXOOO13220
OOXOOO13230
OOXOOO13240
OOOO13300
OOOOOO13302
OOOOOOO13303
OOO13305
O13306
O13310
OOOOOOOOOOOOOOOOOO13320
OOOO13321
OO13330
O13331
O13332
OOO13340
OOO13350
O13351
O13352
O13360
O13380
13410
13411
13412
O13510
O13520
13530
13590
XO13600
XO13620
XOO13621
XO13622
XO13623
XO13630
OXO14010
OXO14011
OOOOO14020
OOOOOO14030
OOOOO14031
OOO14100
OOO14110
OOO14120
OO14130
OOOO14140
OOOOO14141
OOOO14150
OOO14152
OOO14201
OO14202
OOO14220
OOO14230
OOO14231
OO14232
OOOO14234
OOOO14235
OOXOOO14250
OOXO14251
OOOOO14260
OOOXO14261
XOO14300
XOOOO14310
XOOOO14320
XOOOO14330
XOOOO14340
OXOO14400
OXOO14410
OXOO14420
OXOO14421
OXOOO14442
[39]
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081Oenokód2
OXOO14500
OXOO14510
OOXOO14511
XOOOOO14513
OOXOO14520
OXOOOO14530
OXOOO14531
OOOO14631
OOO14640
OOOO14651
OOOO14660
O14710
OOO14720
O14730
O14740
OOO14760
OO14770
OO14781
OO14782
OO14790
OO14791
OOOO14800
OOOO14810
OOOO14820
OOXO14821
OOOO14823
OOXO14824
OOXO14825
OOXO14826
O14827
OOOOOOOOOOOOOOOOO14830
OOOO14841
OOOOO14842
OOOO14843
OO15000
OO15010
OOO15020
OO15030
OOOOOO15031
OOO15040
OOO15120
OO15200
O15210
O15220
O15290
O15291
OO15310
O15320
OO15370
O15380
OOO15400
OOO15420
OO15580
OO15660
O15730
OO15740
OO15860
OO15861
OXO15870
OO16110
OOOO16120
16130
OOO16160
OO16170
O16181
16182
O16183
16184
16185
XOOOO16200
XOO16201
XO16202
XOOOO16203
XOOOO16204
[42]
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081Oenokód2
XOOOO16205
XOOOO16206
X16207
OXOOO16300
OXOOO16302
OOOOOXO16303
OOXO16305
OOXO16306
OOXO16307
OOXOO16309
OXOOO1630A
OXOO1630C
OXO1630E
OXOO16310
XO1631B
OXOO16320
XO1632B
OOXOO16330
XO1633B
XO1633C
OXOOO1633D
XO1634B
OXOO16350
XO1635B
OOXOO16360
OXOO16361
OXOO16362
OXOOO16363
OXOXO16365
XO1636B
OXOOO1636D
OXOO16370
XO1637B
XO1638B
XO1639B
OXOO16400
X16401
OXOO16410
OXOO1641D
OXOOO1641E
OXOO16420
OOXOO16430
OXOOO16431
OXOOO1643D
OXOO16440
OOOO16520
O16522
OOO16550
OO16551
O16600
O16630
O16631
16640
16641
16642
16643
16644
16645
XO16710
OXOO16800
XOO16900
OO16990
OXOOO17009
OXOOOO17010
XO17011
OOXOOO17021
OXO17030
OXOOO17031
OXOO17040
OXO17041
OXO17042
OOOOOOOOOOOOOOOOOO17043
OX17044
XOO17060
XOOO17071
XOO17072
XOOOO17073
OXOOOO17080
OOOO17090
XOOOOOOO17102
XOO17111
XOOOO17120
XOOOO17130
XOOOO17140
XOOO17150
XOOO17170
[44]
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081Oenokód2
XOOO17190
X17191
X17192
X17193
OO17220
OOOOO17300
OOOOOOOOOOO17301
O17310
OOOO17320
OX17370
OOOOOOOOOO17420
OOOOOOOOOO17440
OOO17450
OO17520
XOO17521
XOO17522
O17523
O17524
O17525
O17527
OO17600
OXOO17610
OOOOOO18030
O18310
OO18340
OXOOOOOOOOOO18430
OXOOOOOO18441
OO18470
OOOOOOO18500
O18510
X18511
OOO18520
OO18521
OOOOOOOOOXO18530
OOOOX18531
OOOOOOOO18540
OOOO18541
OOOOOOOOOOO18590
OOOO18591
OOXO18592
XO18701
OOOOOOOOOOOOOOOOXO19108
X19109
OOOOOOOOOOOOOOOOOXOO19131
X19137
OOOOOOOOOOOOOOOOOOXOOO19141
OOOOOOOOOOOOOOOOOOXOOO19142
OOOOOOOOOOOOOOOOOXO19170
OOOOOOOOOOOOOOOOOOXO19191
OOOOOOOOOOOOOOOOOOXO19192
OOOOOOOOOOOOOOOOOOXO19193
X19194
X19195
OXOOOO19200
X19201
XO19202
XO19203
XO19204
XO19205
X19206
XO19207
XO19208
X19209
XO19211
XO19212
XO19213
XOO19214
X19215
[45]
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081Oenokód2
X19217
19218
X19250
X1929A
XO1929B
XO1929C
X1929D
X1929E
X1929F
XO1929H
X1929K
XO1929L
X1929M
XOOO19301
X19302
X19303
X19304
X19305
X19306
X19307
X1930A
X1930B
X1930C
X1930D
XO1930E
XOO1930F
XO19314
XO19322
X19323
X19324
X19325
X19326
X19327
X19328
X19329
X1932A
X1932B
X1932C
XO1932D
X1932E
X1932F
X1932G
X1932H
X1932J
X1932K
X1932L
XO1932M
X1932N
X1932P
X1932R
X1932S
XO19331
XO19332
X19333
XO19351
X19352
XOO19353
XO19354
XOO19355
X19356
XOO19357
XO19358
X19359
XO1935A
XO1935B
X1935D
X1935E
X1935G
X1935H
X1935K
X1935L
X1935M
X1935N
X1935P
X1935R
[47]
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081Oenokód2
X1935S
X1935T
XO19381
X19382
X1938A
X1938B
O19510
XO19700
X21000
X21010
X21011
X21012
X21013
X21014
XO21015
X21016
X21017
X21018
X21019
X21020
X21040
X21041
XO21042
X21043
X21044
X21045
X21046
X21047
XO21057
XO21058
XO21059
X21070
X21072
X21073
X21075
X21076
X21079
X2107C
X2107D
XO2107E
OOX21080
X21082
X21083
XO21090
X21091
X21110
X21120
X21130
X21140
X21141
X21143
X21150
X21151
X21200
OOOOXO21202
OOOOOOOXO21290
X21291
OXO21292
OOOOOOOOOOOOOOXOOO21310
X21312
X21320
X21324
XO21342
X21390
X21391
X21410
X21411
X2141A
[49]
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081Oenokód2
X21420
X21421
X21422
X2142A
X21440
X21442
X21443
X21444
X21445
X2144A
X2144B
X21500
X21501
X21510
X21512
X21520
X21540
X21550
X21561
X21562
X21563
X21564
X21565
X21566
X21568
X21569
X21570
X21571
X21572
X21573
X21574
X21575
X21576
X2157C
X21609
X2160A
X2160B
X21621
X21622
X21630
X21631
X21632
X21633
X21634
X21635
X21636
X21637
X21638
X21639
X2163A
X2163B
X2163C
X2163D
X2163E
X2163F
X2163G
X2163H
X2163J
X2163K
X2163M
X2163N
X2163Q
X2163R
[51]
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081Oenokód2
X2163S
X2163T
X2163U
X2163V
X2163W
X2163X
X2163Y
X2163Z
X21640
X21641
X21642
X21643
X21644
X21645
X21646
X21650
X21651
X21660
X21690
X21691
X21692
X21693
X21694
X21695
X21696
X2169D
X2169E
X2169F
X2169G
X2169H
X2169K
X2169L
X2169P
X2169T
X2169U
X2169V
X21710
X21721
X21722
X21723
X21790
X21810
X21831
X22000
X22020
X22030
X22033
X22034
X22041
X22042
X22044
X22051
X22100
X22111
X22123
X22130
X22131
X22132
X22133
X22134
X22135
[53]
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081Oenokód2
X22138
X2213A
X2213E
X2213H
X2213K
X22150
X22160
X22200
X22201
X22203
X22210
X22220
X22290
X22300
X22310
X22320
X22330
X22340
X22341
X22350
X22400
X22441
X22510
X22520
OOOOOOOOOOOOXOOOO22540
X22550
OOOOOOOOOOOOOOOOOOXOOOOOOO22551
X22552
X22620
X22630
X22631
X22632
X22640
XO22701
X22741
X22743
OX22747
X22761
OXO22781
X22840
X22841
X22843
X22844
X22852
OOOXO22854
X22856
XO22859
X22861
X22862
XO22880
XO22881
X22884
X22885
X22886
X23001
OOX23002
OX23023
X23030
X23100
X23110
X23120
OOX23130
X23140
X23141
X23150
X23151
X23190
XO23310
XO23311
XO23313
XO23314
XO23316
[55]
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A27308760081Oenokód2
XO23320
X23321
XO23340
XO23390
X23391
XO23440
XO23441
XO23442
XO23443
X23460
XO23640
XO23641
XO23690
XO23691
XO23692
XO23693
X