186/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő módosításáról

A Kormány

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. és 29. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 13. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában,

a 8. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés b) pontjában kapott,

a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 10. alcím és az 1-3. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 1. pontjában,

a 11. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. pont 1.99. alpontja.

2. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 23. pontjában a "Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs" szövegrész helyébe a "Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző" szöveg lép.

3. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:)

"f) adatokat szolgáltat a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ részére,"

4. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

4. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A rendelet hatálya

a) az Információs Hivatalra,

b) az Alkotmányvédelmi Hivatalra,

c) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra és

d) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központra

[a továbbiakban a)-d) pont együtt: Szolgálatok] terjed ki."

5. A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. § A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel)

"a) az Információs Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vonatkozásában az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját,"

(jelöli ki.)

6. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mentesül a rendészeti alapvizsga megszerzésének kötelezettsége alól, aki)

"e) jogszabály - az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állománya esetében jogszabály vagy miniszteri utasítás - alapján rendészeti végzettségként elismert, a Hszt. hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv képzési rendszerében 1996. szeptember 1-jét követően szerzett - szakképzettségnek nem minősülő - rendészeti végzettséggel rendelkezik,"

7. § A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 2. melléklet II. 10. NEMZETBIZTONSÁGI IGAZGATÁS cím V. pontjában a "Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs" szövegrész helyébe a "Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző" szöveg lép.

7. Az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei, létesítményei (a továbbiakban együtt: létfontosságú rendszerelem) meghatározása során ágazati kijelölő hatóságként]

"a) az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és szervei, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság és szervei, valamint a Terrorelhárítási Központ vonatkozásában első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvényben meghatározott üzemeltető telephelye szerinti területi szerve, másodfokon a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve,"

(jár el.)

9. § Az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és szervei, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság és szervei, valamint a Terrorelhárítási Központ vonatkozásában nem gyakorolja a Vhr. 3. §-a szerinti javaslattételi hatáskörét.

(5) Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Terrorelhárítási Központ létfontosságú rendszerelemei meghatározása során, e szervek tekintetében a kijelölő hatóság kizárólag az üzemeltetői azonosítási jelentés tartalma, valamint a 2. § szerinti ágazati kritériumok és a Vhr. szerinti horizontális kritériumok alapján dönt a kijelölésről."

8. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet módosítása

10. § A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kormány az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját jelöli ki, aki hatósági jogkörét a Terrorelhárítási Központ rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el."

9. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

11. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet B) Belügyminiszter című táblázat A:11 mezőjében a "Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs" szövegrész helyébe a "Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző" szöveg lép.

12. § Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 25. pontja.

10. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

13. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

15. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

11. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendészetért felelős miniszter vezetése, irányítása, alá tartozó következő szerveknél működnek az Ibtv. szerinti zárt célú elektronikus információs rendszerek)

"i) Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ."

12. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

17. § A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § 1. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:

ajánlatkérő:)

"h) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ,"

13. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LXIX. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 186/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő X. címmel egészül ki:

"X. Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

ABC
1.Központi szervTerületi szervHelyi szerv
2.Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ--

"

2. melléklet a 186/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. melléklete a következő X. címmel egészül ki:

"X. Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

AB
1.Önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egységÁllományilletékes parancsnok
2.Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központfőigazgató

"

3. melléklet a 186/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti táblázat a következő 11. sorral egészül ki:

(ABC
1.Rendvédelmi szervRendfokozati jelzőRendfokozati jelző
rövidítése)
"11.Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző
Központ
"nemzetbiztonsági""nb.""

Tartalomjegyzék