219/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése a) pont 7. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (5) bekezdése a következő 25. ponttal egészül ki:

(Közlekedési hatóságként a közúti közlekedéssel, a közúti gépjárművekkel, továbbá a közúti járművezetők képzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos ügyekben első fokon az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal jár el:)

"25. a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben vagy a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott piacfelügyeleti ellenőrzés végzése és ezzel összefüggésben a bírságolási eljárás lefolytatása"

(során.)

(2) Az R1. 4. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5b) Közlekedési hatóságként első fokon a fővárosi kormányhivatal jár el a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben vagy a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott

a) éves piacfelügyeleti ellenőrzési terv összeállítása, valamint

b) a piacfelügyeleti ellenőrzésben közreműködő műszaki szolgálatok tevékenységével összefüggő pályázatok kiírása, a műszaki szolgálatok kijelölése, azok tevékenységének irányítása, ellenőrzése és az Európai Bizottság ezen szolgálatok tevékenységéről történő tájékoztatása

során."

2. § (1) Az R1. 10. § (2a) bekezdése a következő d)-o) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő közösségi és uniós rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

"d) a mezőgazdasági és erdészeti járművekjóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

e) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

f) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló, 2013. október 24-i 3/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;

g) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek és a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. november 21-i 44/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;

h) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezeti teljesítményre, valamint a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről, továbbá V. mellékletének módosításáról szóló, 2013. december 16-i 134/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;

i) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2014. július 18-i 901/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet;

j) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról szóló, 2014. szeptember 19-i 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;

k) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó fékezési követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 15-i 2015/68 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet;

l) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek környezeti teljesítményére és meghajtóegység-teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 1-i 2015/96 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet;

m) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló, 2014. december 8-i 2015/208 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet;

n) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2015. március 2015/504 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet;

o) a 300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában említett információkat tartalmazó, a közös légiközlekedésvédelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 16-i C (2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat."

(2) Az R1. 10. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"k) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

3. § Az R1.

a) 5. § (5) bekezdés 46. pontjában a "közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 185/2010/EU rendelet)" szövegrész helyébe a "2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet" szöveg,

b) 5. § (5) bekezdés 50. pontjában a "közös légiközlekedés védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 2010/774/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2010/774/EU bizottsági határozat)" szövegrész helyébe a "C (2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat" szöveg,

c) 5. § (5) bekezdés 50. pontjában az "a 2010/774/EU bizottsági határozat" szövegrész helyébe az "a C (2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat" szöveg,

d) 5. § (5) bekezdés 50. pontjában a "2010/774/EU bizottsági határozatban" szövegrész helyébe a "C (2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban" szöveg,

e) 5. § (5) bekezdés 55. pontjában a "185/2010/EU rendelet" szövegrész helyébe a "2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet" szöveg,

f) 5. § (5) bekezdés 56. pontjában a "185/2010/EU rendelet" szövegrész helyébe a "2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet" szöveg,

g) 8/C. § (9) bekezdésében a "185/2010/EU rendelet" szövegrészek helyébe a "2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet" szöveg,

h) 10. § (2) bekezdés x) pontjában az "a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet és az azt módosító 1082/2012/EU bizottsági rendelet" szövegrész helyébe az "a közös légiközlekedésvédelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet" szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az R1. 4. § (5) bekezdés 24. pontjában a "során." szövegrész.

2. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

5. § A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 13. § f) pontjában a "közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 185/2010/EU rendelet)" szövegrész helyébe a "2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet" szöveg,

b) 13. § i), q) és w) pontjában a "185/2010/EU rendelet" szövegrész helyébe a "2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet" szöveg,

c) 23. § (1) bekezdés b) pontjában a "185/2010/EU rendelet" szövegrész helyébe a "2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet" szöveg,

d) 25. § (4) bekezdésében a "2010/774/EU bizottsági határozat" szövegrész helyébe a "C (2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat" szöveg,

e) 25. § (5) bekezdésében a "185/2010/EU rendelet" szövegrész helyébe a "2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet" szöveg,

f) 27. § (1) bekezdésében a "185/2010/EU rendelet" szövegrész helyébe a "2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet" szöveg,

g) 29. § (3) bekezdés d) és e) pontjában a "185/2010/EU rendelet" szövegrész helyébe a "2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet" szöveg,

h) 29. § (4) és (5) bekezdésében a "185/2010/EU rendelet" szövegrész helyébe a "2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet" szöveg,

i) 37. § (2) bekezdésében a "185/2010/EU rendelet" szövegrész helyébe a "2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet" szöveg,

j) 38. § (2) bekezdésében a "185/2010/EU rendelet" szövegrész helyébe a "2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet" szöveg,

k) 39. § (2) és (3) bekezdésében a "185/2010/EU rendelet" szövegrész helyébe a "2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet" szöveg,

l) 46. § f) pontjában az "a közös légiközlekedés védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet és az azt módosító 1082/2012/EU bizottsági rendelet" szövegrész helyébe az "a közös légiközlekedésvédelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet" szöveg,

m) 46. § g) pontjában a "közös légiközlekedés védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 2010/774/EU bizottsági határozat és az azt módosító 2010/2604/EU bizottsági határozat" szövegrész helyébe a "300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában említett információkat tartalmazó, a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 16-i C (2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az R2. 46. § h) pontja.

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése 2016. szeptember 18-án lép hatályba.

8. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

c) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló, 2013. október 24-i 3/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;

d) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek és a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. november 21-i 44/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;

e) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezeti teljesítményre, valamint a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről, továbbá V. mellékletének módosításáról szóló, 2013. december 16-i 134/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;

f) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2014. július 18-i 901/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet;

g) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról szóló, 2014. szeptember 19-i 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;

h) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó fékezési követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 15-i 2015/68 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet;

i) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek környezeti teljesítményére és meghajtóegység-teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 1-i 2015/96 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet;

j) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló, 2014. december 8-i 2015/208 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet;

k) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2015. március 2015/504 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet;

l) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet;

m) a 300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában említett információkat tartalmazó, a közös légiközlekedésvédelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 16-i C (2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. § Ez a rendelet a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék