32013R0168[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 168/2013/EU rendelete ( 2013. január 15. ) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről EGT-vonatkozású szöveg

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 168/2013/EU RENDELETE

(2013. január 15.)

a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

E rendelet hatálya nem terjed ki az egyedi járművek jóváhagyására. Ugyanakkor az ilyen egyedi jóváhagyást megadó tagállamok elfogadnak minden, a járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre és önálló műszaki egységekre a vonatkozó nemzeti rendelkezések helyett e rendelet alapján megadott típusjóváhagyást.

2. cikk

Hatály

E rendelet hatálya kiterjed továbbá az Enduro motorkerékpárokra (L3e-AxE [x = 1, 2 vagy 3]), a Triál motorkerékpárokra (L3e-AxT [x = 1, 2 vagy 3]) és a nehéz terepjáró kvadokra (L7e-B) a 4. cikkben és az I. mellékletben meghatározott kategóriáknak megfelelően.

E rendelet hatálya nem terjed ki a következő járművekre:

a) a legfeljebb 6 km/h legnagyobb tervezési sebességű járművek;

b) a kizárólag mozgáskorlátozottak általi használatra szánt járművek;

c) kizárólag gyalogkíséretű járművek;

d) a kizárólag versenyen való használatra szánt járművek;

e) olyan járművek, amelyeket a hadsereg, a polgári védelem, a tűzoltóság, a közrend fenntartásáért felelős erők és a sürgősségi egészségügyi szolgálatok használatára terveztek és építettek;

f) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piaci felügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) hatálya alá tartozó mezőgazdasági vagy erdészeti járművek, a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1997. december 16-i 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) és a gépekről szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 3 ) hatálya alá tartozó gépek, valamint a 2007/46/EK irányelv hatálya alá tartozó gépjárművek;

g) az elsősorban terepjáró, azaz szilárd burkolat nélküli utakon való használatra szánt járművek;

h) a 250 W vagy annál kisebb legnagyobb folyamatos névleges teljesítményű, elektromos segédmotorral felszerelt, pedálhajtású kerékpárok, amelyeknél a motor kikapcsolódik, ha a kerékpáros nem folytatja tovább a pedálok hajtását, illetve teljesítménye a jármű sebességének növekedésével fokozatosan csökken, majd mielőtt elérné a 25 km/h sebességet, a motor leáll;

i) önegyensúlyozó járművek;

j) azok a járművek, amelyeken nincs legalább egy ülőhely;

k) azok a járművek, amelyek vezetőülésének R pontja ≤ 540 mm az L1e, L3e és L4e kategóriák esetében, illetve ≤ 400 mm az L2e, L5e, L6e és L7e kategóriák esetében.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet és a II. mellékletben felsorolt jogi aktusok alkalmazásában, az azokban foglalt eltérő rendelkezések hiányában:

1.

"típusjóváhagyás" : az az eljárás, amellyel a jóváhagyó hatóság igazolja, hogy egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusa megfelel a vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek;

2.

"típusbizonyítvány" : az a dokumentum, amellyel a jóváhagyó hatóság hivatalosan igazolja, hogy a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusa jóváhagyásban részesült;

3.

"teljes jármű típusjóváhagyása" : olyan típusjóváhagyás, amellyel a jóváhagyó hatóság azt igazolja, hogy egy nem teljes, teljes vagy befejezett járműtípus megfelel a vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek;

4.

"EU-típusjóváhagyás" : az az eljárás, amellyel a jóváhagyó hatóság igazolja, hogy egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusa megfelel az ebben a rendeletben meghatározott vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek;

5.

"EU-típusbizonyítvány" : az e rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusban megadott mintának, illetve az e rendelet vagy az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok által hivatkozott, vonatkozó ENSZ-EGB-előírásokban megadott értesítésnek megfelelő bizonyítvány;

6.

"rendszer típusjóváhagyása" : az a típusjóváhagyás, amellyel a jóváhagyó hatóság igazolja, hogy egy bizonyos típusú járműbe beépített rendszer megfelel a vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek;

7.

"önálló műszaki egység típusjóváhagyása" : az a típusjóváhagyás, amellyel a jóváhagyó hatóság igazolja, hogy egy önálló műszaki egység egy vagy több meghatározott járműtípussal kapcsolatban megfelel a vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek;

8.

"alkotóelem típusjóváhagyása" : az a típusjóváhagyás, amellyel a jóváhagyó hatóság igazolja, hogy egy alkotóelem a járműtől függetlenül megfelel a vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek;

9.

"nemzeti típusjóváhagyás" : valamely tagállam nemzeti jogában meghatározott típus-jóváhagyási eljárás, amelynek érvényessége az adott tagállam területére korlátozódik;

10.

"megfelelőségi nyilatkozat" : a gyártó által kiállított dokumentum, amely azt igazolja, hogy a gyártott jármű megfelel a jóváhagyott járműtípusnak;

11.

"alapjármű" : olyan jármű, amelyet egy többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás kezdeti szakaszában használnak;

12.

"nem teljes jármű" : olyan jármű, amelynek az elkészüléshez még legalább egy további gyártási szakaszon kell keresztülmennie ahhoz, hogy e rendelet vonatkozó műszaki követelményeinek megfeleljen;

13.

"befejezett jármű" : a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás eredményeként létrejövő olyan jármű, amely megfelel e rendelet vonatkozó műszaki követelményeinek;

14.

"teljes jármű" : olyan jármű, amelyet már nem kell befejezni az e rendelet vonatkozó műszaki követelményeinek való megfelelés érdekében;

15.

"rendszer" : olyan berendezések összessége, amelyek a járműben egy vagy több meghatározott funkciót látnak el, és amelyre e rendelet, illetve az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy végrehajtási jogi aktusok követelményei vonatkoznak;

16.

"alkotóelem" : e rendelet, illetve az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy végrehajtási jogi aktusok követelményeinek hatálya alá tartozó, valamely jármű részének szánt olyan berendezés, amelynek típusát a járműtől függetlenül jóvá lehet hagyni e rendelet, illetve az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy végrehajtási jogi aktusok követelményei alapján, amennyiben e jogi aktusok kifejezetten így rendelkeznek;

17.

"önálló műszaki egység" : olyan, e rendelet, illetve az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy végrehajtási jogi aktusok követelményeinek hatálya alá tartozó berendezés, amelyet egy jármű olyan részének szánnak, amelynek típusát külön, de csak egy vagy több meghatározott járműtípussal kapcsolatban lehet jóváhagyni, amennyiben e jogi aktusok kifejezetten így rendelkeznek;

18.

"alkatrész" : a jármű összeállításához használt áru és a pótalkatrész;

19.

"tartozék" : alkatrésznek nem minősülő minden áru, amelyet járműre vagy járműbe be lehet építeni;

20.

"eredeti alkatrészek vagy tartozékok" : olyan alkatrészek vagy tartozékok, amelyeket a járműgyártó által a szóban forgó jármű összeszereléséhez szükséges alkatrészek vagy tartozékok gyártására vonatkozóan megadott előírásoknak és gyártási szabványoknak megfelelően gyártanak; ide tartoznak azok az alkatrészek és tartozékok is, amelyeket az említett alkatrészekkel és tartozékokkal azonos gyártósoron állítanak elő; az ellenkező bizonyítása hiányában vélelmezni kell, hogy meghatározott alkatrészek vagy tartozékok eredeti alkatrésznek vagy tartozéknak minősülnek, amennyiben a gyártó tanúsítja, hogy az adott alkatrészek vagy tartozékok minősége megfelel a szóban forgó jármű összeszereléséhez használt alkotóelemek minőségének, és gyártásuk a járműgyártó által megadott előírásoknak és gyártási szabványoknak megfelelően történt;

21.

"pótalkatrészek" : azok az áruk, amelyeket a járműbe vagy a járműre kell szerelni az adott jármű eredeti alkatrészeinek pótlására, beleértve például a jármű használatához szükséges kenőanyagokat is, a tüzelőanyag kivételével;

22.

"funkcionális biztonság" : a mechanikus, hidraulikus, pneumatikus, elektromos vagy elektronikus rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek hibás működésének következményeként az emberi egészségben vagy tulajdonban bekövetkező sérülés vagy károsodás elfogadhatatlan kockázatának hiánya;

23.

"fejlett fékrendszer" : blokkolásgátló fékrendszer, kombinált fékrendszer vagy mindkettő;

24.

"blokkolásgátló fékrendszer" : olyan rendszer, amely érzékeli a kerék megcsúszását, és automatikusan úgy alakítja a keréknél (kerekeknél) fellépő fékezőerőket létrehozó nyomást, hogy korlátozza a kerék megcsúszásának mértékét;

25.

"kombinált fékrendszer" : a)

az L1e és L3e járműkategóriák esetében: olyan üzemi fékrendszer, amelyben egyetlen kezelőszervvel legalább két, különböző kerekekre ható fék egyszerre hozható működésbe; b)

az L4e járműkategória esetében: olyan üzemi fékrendszer, amelyben egyetlen kezelőszervvel legalább az elülső és a hátsó kerekekre ható fékek egyszerre hozhatók működésbe (a hátsó kereket és az oldalkocsi kerekét egyszerre fékező rendszer hátsó féknek minősül); c)

az L2e, L5e, L6e és L7e járműkategóriák esetében: olyan üzemi fékrendszer, amelyben egyetlen kezelőszervvel valamennyi kerékre ható fék egyszerre hozható működésbe;

26.

"automatikusan bekapcsolódó világítás" : az olyan világítóberendezés, amely a gyújtáskapcsoló vagy a motorkapcsoló bekapcsolt állapotában felkapcsolódik;

27.

"kibocsátáscsökkentő berendezés" : a jármű azon alkotóelemei, amelyek a kipufogógázok és/vagy párolgási kibocsátások szabályozására vagy csökkentésére szolgálnak;

28.

"kibocsátáscsökkentő pótberendezés" : olyan kibocsátáscsökkentő berendezés vagy berendezésegyüttes, amelyet az eredeti kibocsátáscsökkentő berendezés pótlására szántak, és amely önálló műszaki egységként jóváhagyható;

29.

"ülőhely" : a)

a vezető vagy egy utas számára helyet biztosító nyereg, amelyet lovaglóülésben ülve használnak; vagy b)

bármely olyan ülés, amely helyet képes biztosítani a vezető esetében legalább egy 50 %-os felnőtt férfi méretű próbabábunak;

30.

"kompressziós gyújtású motor" vagy "CI-motor" : olyan belső égésű motor, amely a Diesel-ciklus elvei szerint működik;

31.

"külső gyújtású motor" vagy "PI-motor" : olyan belső égésű motor, amely az Otto-ciklus elvei szerint működik;

32.

"hibrid jármű" : olyan gépjármű, amelynek hajtását legalább két különböző energiaátalakító és két különböző (a járművön elhelyezett) energiatároló rendszer biztosítja;

33.

"hibrid hajtású elektromos jármű" :

olyan jármű, amely a gépi meghajtáshoz a tárolt energia járműben lévő mindkét forrásából kap energiát: a)

fogyó tüzelőanyag; b)

akkumulátor, kondenzátor, lendkerék/generátor vagy más elektromosenergia- vagy energiatároló eszköz.

E fogalom alá tartoznak azok a járművek is, amelyek fogyó tüzelőanyagból csak arra vesznek fel energiát, hogy feltöltsék az elektromos energiát/energiát tároló eszközt;

34.

"meghajtás" : belső égésű motor, elektromos motor, bármilyen hibrid alkalmazás vagy az említett motortípusok kombinációja, illetve bármilyen más motortípus;

35.

"legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény" : a 85. számú ENSZ-EGB-előírás értelmében az elektromos motor kimenőtengelyénél mért legnagyobb 30 perces teljesítmény;

36.

"legnagyobb hasznos teljesítmény" : a belső égésű motor legnagyobb elérhető teljesítménye, amelyet próbapadon, a forgattyús tengely vagy az annak megfelelő alkotóelem végén mérnek;

37.

"hatástalanító berendezés" : minden olyan szerkezeti elem, amely a kibocsátáscsökkentő vagy a kipufogógáz-utókezelő rendszer bármely alkatrészének működtetése, modulálása, késleltetése vagy kikapcsolása céljából érzékeli a hőmérsékletet, a járműsebességet, a motor-fordulatszámot és/vagy -terhelést, a sebességfokozatot, a szívócsőben kialakuló vákuumot vagy bármely más paramétert, és amely bizonyos, a jármű szokásos körülmények közötti üzemeltetése és használata során ésszerűen várható feltételek mellett csökkenti a kibocsátást szabályozó rendszer hatásfokát;

38.

"tartósság" : az alkotóelemek és rendszerek azon képessége, hogy megőrizzék minőségüket annak érdekében, hogy a VII. mellékletben meghatározott távolság megtétele után is megfeleljenek a 23. cikkben és az V. mellékletben előírt, környezeti teljesítményre vonatkozó követelményeknek, és biztosított legyen a funkcionális járműbiztonság szokásos és rendeltetésszerű használat, valamint a gyártó ajánlásainak megfelelően végzett szervizelés mellett;

39.

"hengerűrtartalom" : a)

alternáló dugattyús motorok esetében a névleges lökettérfogat; b)

forgódugattyús (Wankel-) motorok esetében a névleges lökettérfogat kétszerese;

40.

"párolgási kibocsátások" : a kipufogógázoktól eltérő, a gépjármű tüzelőanyag-tároló és -ellátó rendszeréből kiszökő szénhidrogéngőzök;

41.

"SHED-vizsgálat" (SHED: sealed house for evaporation determination) : a párolgási veszteség meghatározására szolgáló, légmentes kamrában végzett járművizsgálat, amely során különleges párolgáskibocsátási vizsgálatot végeznek;

42.

"gáztüzelőanyag-ellátó rendszer" : gáz-halmazállapotú tüzelőanyag tárolására alkalmas tartályból és ellátórendszerből, valamint adagoló és szabályozó alkotóelemekből álló rendszer, amelyeket azért építettek a járműbe, hogy a motor tiszta gázüzemben, kettős üzemben vagy többféle tüzelőanyagot hasznosító üzemben cseppfolyós gázzal, sűrített földgázzal vagy hidrogénnel működjön;

43.

"gáz-halmazállapotú szennyező anyag" : a kipufogógázzal kibocsátott szénmonoxid (CO), nitrogén-oxidok (NOx) nitrogéndioxid (NO2) egyenértékben kifejezve és szénhidrogének (HC);

44.

"kipufogógáz-kibocsátások" : a jármű kipufogócsövén keresztül kibocsátott gáz- halmazállapotú szennyező anyagok és légszennyező részecskék;

45.

"légszennyező részecskék" : a kipufogógáz azon összetevői, amelyeket a kipufogócsőnél a hígított kipufogógázból 52 °C (325 K) maximális hőmérsékleten távolítanak el az átlagos kibocsátás ellenőrzéséhez használt vizsgálati eljárásnál meghatározott szűrőkkel;

46.

"világszinten harmonizált motorkerékpár-vizsgálati ciklus (WMTC: World Motorcycle Testing Cycle)" : az ENSZ-EGB 2. számú globális műszaki világelőírásában meghatározott, világszinten harmonizált laboratóriumi kibocsátásvizsgálati ciklus;

47.

"gyártó" : az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a jóváhagyó hatósággal szemben a típus-jóváhagyási vagy engedélyezési eljárás minden vonatkozásáért és a gyártás megfelelőségének biztosításáért felelős, és aki vagy amely a gyártott járművekért, rendszerekért, alkotóelemekért és önálló műszaki egységekért piacfelügyeleti kérdésekben is felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy az adott természetes vagy jogi személy közvetlenül részt vesz-e a jóváhagyási eljárás tárgyát képező jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység valamennyi tervezési és gyártási szakaszában;

48.

"a gyártó képviselője" : az az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a gyártótól szabályszerű meghatalmazást kapott arra, hogy a gyártót képviselje a jóváhagyó hatóság vagy a piacfelügyeleti hatóság előtt, és eljárjon a gyártó nevében az e rendelet hatálya alá tartozó kérdésekben;

49.

"importőr" : az az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból származó járművet, rendszert, alkotóelemet, önálló műszaki egységet, alkatrészt vagy tartozékot hoz forgalomba;

50.

"forgalmazó" : az értékesítési láncban az a gyártótól és az importőrtől eltérő természetes vagy jogi személy, aki vagy amely járművet, rendszert, alkotóelemet, önálló műszaki egységet, alkatrészt vagy tartozékot forgalmaz;

51.

"gazdasági szereplő" : a gyártó, a gyártó képviselője, az importőr vagy a forgalmazó;

52.

"nyilvántartásba vétel" : a jármű közúti forgalomban való - állandó jellegű, ideiglenes vagy rövid időre szóló - forgalomba helyezésének közigazgatási engedélyezése, beleértve a jármű azonosítását és a forgalmi rendszám néven ismert sorozatszámmal való ellátását;

53.

"forgalomba helyezés" : a jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék első rendeltetésszerű használata az Unión belül;

54.

"forgalomba hozatal" : a jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék első alkalommal történő hozzáférhetővé tétele az Unióban;

55.

"forgalmazás" : a jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék kereskedelmi tevékenység során - fizetés ellenében vagy ingyenesen - történő rendelkezésre bocsátása a piacon történő forgalmazás vagy használat céljából;

56.

"jóváhagyó hatóság" : egy tagállam által létrehozott vagy kijelölt és a Bizottságnál bejelentett tagállami hatóság, amely a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyásának, az engedélyezési eljárásnak, valamint a típusbizonyítvány kiadásának és adott esetben visszavonásának vagy megtagadásának valamennyi vonatkozásában hatáskörrel rendelkezik, a többi tagállam jóváhagyó hatóságával szemben kapcsolattartóként működik, kijelöli a műszaki szolgálatokat, és gondoskodik arról, hogy a gyártó teljesítse kötelezettségeit a gyártás megfelelőségével kapcsolatban;

57.

"piacfelügyeleti hatóság" : az egyes tagállamok területén a piacfelügyelet ellátásáért felelős tagállami hatóság;

58.

"piacfelügyelet" : a nemzeti hatóságok által annak biztosítása érdekében végzett tevékenységek és megtett intézkedések, hogy a forgalmazott járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek megfeleljenek a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott követelményeknek, és ne veszélyeztessék az egészséget, biztonságot vagy a közérdek védelmének egyéb vonatkozásait;

59.

"nemzeti hatóság" : jóváhagyó hatóság vagy bármilyen egyéb hatóság, amely részt vesz és felelős a járművekkel, rendszerekkel, alkotóelemekkel, önálló műszaki egységekkel, alkatrészekkel vagy tartozékokkal kapcsolatos piacfelügyeletért, határellenőrzésért vagy nyilvántartásba vételért valamely tagállamban;

60.

"műszaki szolgálat" : valamely tagállam jóváhagyó hatósága által vizsgálatok elvégzése céljából vizsgáló laboratóriumnak kijelölt szervezet vagy szerv, illetve a jóváhagyó hatóság nevében a kezdeti értékelés és egyéb vizsgálatok vagy ellenőrzések elvégzése céljából megfelelőségértékelő szervnek kijelölt szervezet vagy szerv - e feladatokat maga a jóváhagyó hatóság is elláthatja;

61.

"saját vizsgálat" : az a vizsgálat, amelynek keretében a műszaki szolgálatként az egyes követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából kijelölt gyártó a saját üzemében elvégzi a vizsgálatokat, rögzíti a vizsgálati eredményeket, majd benyújtja a következtetéseket tartalmazó vizsgálati jegyzőkönyvet a jóváhagyó hatósághoz;

62.

"virtuális vizsgálati módszer" : számításokat magában foglaló számítógépes szimuláció, amely a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység fizikai jelenléte nélkül igazolja, hogy az adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelel-e a 32. cikk (6) bekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus műszaki követelményeinek;

63.

"fedélzeti diagnosztikai rendszer" vagy "OBD-rendszer" : olyan rendszer, amely a számítógép-memóriában tárolt hibakódok segítségével képes meghatározni az üzemzavar valószínűsíthető helyét;

64.

"járműjavítási és -karbantartási információk" : minden olyan információ, amely a jármű hibájának megállapításához, a jármű karbantartásához, ellenőrzéséhez, időszakos felülvizsgálatához, javításához, újraprogramozásához vagy újraindításához szükséges, és amelyet a gyártók hivatalos márkakereskedőik és javítóik rendelkezésére bocsátanak, az ilyen információk későbbi módosításait és kiegészítéseit is ideértve; az ilyen információ magában foglal minden, az alkatrészek és tartozékok járművekre szereléséhez szükséges információt is;

65.

"független gazdasági szereplők" : azok a hivatalos márkakereskedőkön és javítókon kívüli vállalkozások, amelyek a gépjárművek javításában és karbantartásában közvetlenül vagy közvetve részt vesznek, különösen a javító tartozékok, eszközök vagy pótalkatrészek javítói, gyártói vagy forgalmazói, a műszaki tájékoztatók megjelentetői, az autóklubok, a közúti segélyszolgálatok, az ellenőrzési és vizsgáztatási szolgáltatásokat kínáló gazdasági szereplők, az alternatív tüzelőanyaggal működő járművek tartozékait szerelők, gyártók és javítók számára képzést kínáló gazdasági szereplők;

66.

"hivatalos javí tó" : a járművekkel kapcsolatos javítási vagy karbantartási szolgáltatásokat nyújtó szereplő, amely egy járműszállító által létrehozott elosztóhálózat keretén belül működik;

67.

"kifutó sorozatú jármű" : olyan, készleten lévő jármű, amelyet nem lehet forgalmazni vagy a továbbiakban forgalmazni, nyilvántartásba venni vagy forgalomba helyezni, mert új műszaki követelmények léptek hatályba, és a jármű nem ezek szerint került jóváhagyásra;

68.

"kétkerekű gépjármű (PTW)" : a kétkerekű motoros kerékpárokat, a kétkerekű segédmotoros kerékpárokat és a kétkerekű motorkerékpárokat magában foglaló kétkerekű gépjárművek csoportja;

69.

"háromkerekű gépjármű" : az L5e kategóriájú járművek osztályozási feltételeinek megfelelő háromkerekű gépjármű;

70.

"négykerekű motorkerékpár" : az L6e vagy L7e kategóriájú járművek osztályozási feltételeinek megfelelő négykerekű jármű;

71.

"önegyensúlyozó jármű" : labilis egyensúlyi állapoton alapuló olyan járműkoncepció, amelyben az egyensúly megtartásához kiegészítő irányítórendszerre van szükség; ide tartoznak többek között az egykerekű gépjárművek, illetve a kétkerekű, két nyomvonalú gépjárművek;

72.

"ikerkerekek" : két, ugyanazon tengelyre felszerelt kerék, amely egyetlen keréknek számít, amennyiben a kerekek talajjal való érintkezési felületének középpontja között mért távolság legfeljebb 460 mm;

73.

"járműtípus" :

olyan járművek csoportja, ideértve egy adott kategória változatait és kiviteleit is, amelyek legalább a következő alapvető jellemzők tekintetében nem különböznek egymástól: a)

kategória és alkategória; b)

gyártó; c)

alváz, alvázkeret, kiegészítő keret, padlólemez vagy más szerkezet, amelyhez a fontosabb alkotóelemeket rögzítik; d)

a gyártó által megadott típusmegnevezés;

74.

"változat" :

azok az azonos típusba tartozó járművek, amelyek: a)

karosszériájának alapvető jellemzői megegyeznek; b)

meghajtása és meghajtási konfigurációja megegyezik; c)

amennyiben egy belső égésű motor a meghajtás részét képezi - ugyanaz a motor működési ciklusa; d)

hengereinek száma és elrendezése azonos; e)

sebességváltójának típusa megegyezik; f)

menetkész állapotban a tömegének legkisebb és legnagyobb értéke közötti különbség nem haladja meg a legkisebb érték 20 %-át; g)

a megengedett legnagyobb tömegének legkisebb és legnagyobb értéke közötti különbség nem haladja meg a legkisebb érték 20 %-át; h)

a motor-hengerűrtartalmának (belső égésű motor esetében) legkisebb és legnagyobb értéke közötti különbség nem haladja meg a legkisebb érték 30 %-át; valamint i)

a motorteljesítményének legkisebb és legnagyobb értéke közötti különbség nem haladja meg a legkisebb érték 30 %-át;

75.

"változat kivitele" : olyan jármű, amely a 29. cikk (10) bekezdésében említett információs csomagban szereplő jellemzők egy bizonyos kombinációjával rendelkezik;

76.

"külső égésű motor" : olyan hőerőgép, amelynek égésterei és tágulási terei fizikailag elkülönülnek egymástól, és amelyben a belső munkaközeget külső térben végbemenő égési folyamat eredményeképpen melegítik fel; a külső térben végbemenő égésből származó hő kitágítja a belső munkaközeget, amelynek tágulása és a motormechanizmusra kifejtett hatása mozgást és hasznosítható munkát idéz elő.

77.

"erőátviteli rendszer" : a jármű azon alkotóelemei és rendszerei, amelyek a hajtóerőt létrehozzák és az útfelületre továbbítják, ideértve a motor(oka)t, a motorvezérlő rendszereket vagy bármilyen más vezérlőmodult, a környezetvédelmi szabályozóberendezéseket - ideértve a szennyezőanyagkibocsátás- és zajcsökkentő rendszereket -, a hajtóművet és vezérlőberendezését, amely vagy hajtótengely, vagy szíjhajtás, vagy lánchajtás, a differenciálművet, a végső áttételt és a meghajtott kerék gumiabroncsát (sugár);

78.

"egyfajta tüzelőanyaggal működő jármű" : olyan jármű, amely tervezése alapján elsődlegesen egyfajta tüzelőanyagot használ;

79.

"egyfajta tüzelőanyaggal működő gázüzemű jármű" : olyan jármű, amely elsődlegesen PB-gázt, földgázt/biometánt vagy hidrogént használ, azonban - csak szükséghelyzetek esetére vagy indításra - benzinrendszerrel is rendelkezhet, ha a benzintartálya legfeljebb öt liter benzin tárolására alkalmas;

80.

"E5" : 5 % vízmentes etanolból és 95 % benzinből álló tüzelőanyag-keverék;

81.

"PB-gáz (LPG)" : cseppfolyós propán-bután gáz, amely nyomás alatt cseppfolyósított propánból és butánból áll;

82.

"földgáz (NG)" : kiemelkedően magas metántartalmú földgáz;

83.

"biometán" : a megújuló erőforrások közé tartozó, ökológiai forrásból származó természetes gáz, amelyet "biogázból" állítanak elő a biogázt biometánná alakító, a biogázt a kísérő anyagoktól (például szén-dioxidtól, sziloxánoktól és hidrogén-szulfidoktól [H2S]) megtisztító folyamat révén;

84.

"kétfajta tüzelőanyaggal működő jármű" : olyan, két különálló tüzelőanyag-tároló rendszerrel rendelkező jármű, amely adott ideig képes két különböző tüzelőanyag bármelyikével működni, és tervezése alapján egyszerre csak egyféle tüzelőanyagot használ;

85.

"kétfajta tüzelőanyaggal működő gázüzemű jármű" : olyan jármű, amely képes benzinnel is és PB-gázzal, földgázzal/biometánnal vagy hidrogénnel is működni;

86.

"rugalmas tüzelőanyag-felhasználású jármű" : olyan jármű, amely egy tüzelőanyag-tároló rendszerrel rendelkezik, és képes több tüzelőanyag különböző keverékeivel működni;

87.

"E85" : 85 % vízmentes etanolból és 15 % benzinből álló tüzelőanyag-keverék;

88.

"rugalmas tüzelőanyag-felhasználású etanolmotoros jármű" : olyan, rugalmas tüzelőanyag-felhasználású jármű, amely benzinnel, vagy legfeljebb 85 % etanolt tartalmazó benzin/etanol keverékkel működik;

89.

"H2NG" : hidrogénből és földgázból álló tüzelőanyag-keverék;

90.

"rugalmas tüzelőanyag-felhasználású H2NG-üzemű jármű" : olyan, rugalmas tüzelőanyag-felhasználású jármű, amely képes hidrogén és földgáz/biometán különböző keverékeivel működni;

91.

"rugalmas tüzelőanyag-felhasználású biodízel-motoros jármű" : olyan, rugalmas tüzelőanyag-felhasználású jármű, amely képes ásványi dízellel vagy ásványi dízel/biodízel keverékkel működni;

92.

"B5" : legfeljebb 5 % biodízelből és 95 % petróleumdízelből álló tüzelőanyag-keverék;

93.

"biodízel" : fenntartható módon előállított, növényiolaj- vagy állatizsír-alapú, hosszú láncú alkil-észterekből álló dízel-tüzelőanyag;

94.

"tisztán elektromos jármű" : a)

olyan rendszerrel meghajtott jármű, amely egy vagy több elektromosenergia-tároló berendezésből, egy vagy több elektromosáram-kondicionáló berendezésből és egy vagy több elektromos gépből áll, amelyek a tárolt elektromos energiát mechanikus energiává alakítják, amely a jármű meghajtása céljából a kerekekhez jut el; b)

elektromos segédmeghajtással felszerelt, pedálmeghajtásúnak tervezett jármű;

95.

"hidrogéncellás jármű" : olyan jármű, amely a hidrogénből származó kémiai energiát elektromos energiává átalakító tüzelőanyagcellából kapja a meghajtáshoz szükséges energiát;

96.

"R pont" vagy az "ülés referenciapontja" : a jármű gyártója által az egyes üléshelyzetekhez megállapított tervezési pont, amelyet a háromdimenziós referencia-rendszer figyelembevételével határoz meg.

Az e rendeletben szereplő, az e rendelet által megállapított követelményekre, eljárásokra vagy szabályokra vonatkozó hivatkozásokat az e rendelet által, vagy az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok által megállapított követelményekre, eljárásokra vagy szabályokra való hivatkozásként kell értelmezni.

4. cikk

Járműkategóriák

E rendelet alkalmazásában a következő járműkategóriák és -alkategóriák érvényesek, az I. mellékletben szereplő leírás szerint:

a) L1e kategóriájú járművek (könnyű kétkerekű gépjárművek), a következő alkategóriákra bontva: i. L1e-A járművek (motoros kerékpárok); ii. L1e-B járművek (kétkerekű segédmotoros kerékpárok);

b) L2e kategóriájú járművek (háromkerekű segédmotoros kerékpárok), a következő alkategóriákra bontva: i. L2e-P járművek (személyszállításra tervezett háromkerekű segédmotoros kerékpárok); ii. L2e-U járművek (üzleti hasznosításra tervezett háromkerekű segédmotoros kerékpárok);

c) L3e kategóriájú járművek (kétkerekű motorkerékpárok), a következő alkategóriákra bontva: i. motorkerékpár-teljesítmény ( 4 ), a következő alábontásban: - L3e-A1 járművek (kis teljesítményű motorkerékpárok), - L3e-A2 járművek (közepes teljesítményű motorkerékpárok), - L3e-A3 járművek (nagy teljesítményű motorkerékpárok); ii. speciális felhasználás: - L3e-A1E, L3e-A2E vagy L3e-A3E Enduro motorkerékpárok, - L3e-A1T, L3e-A2T vagy L3e-A3T Triál motorkerékpárok;

d) L4e kategóriájú járművek (oldalkocsival rendelkező kétkerekű motorkerékpárok);

e) L5e kategóriájú járművek (háromkerekű gépjárművek), a következő alkategóriákra bontva: i. L5e-A járművek (háromkerekű motorkerékpárok), főleg személyszállításra tervezett járművek; ii. L5e-B járművek (áruszállító háromkerekű motorkerékpárok), üzleti hasznosítású, kizárólag áruszállításra tervezett háromkerekű motorkerékpár;

f) L6e kategóriájú járművek (könnyű négykerekű motorkerékpárok), a következő alkategóriákra bontva: i. L6e-A járművek (könnyű közúti kvadok); ii. L6e-B járművek (könnyű kvadok), a következő csoportokra bontva: - L6e-BU járművek (üzleti hasznosításra tervezett, könnyű kvadok): üzleti hasznosítású, kizárólag áruszállításra tervezett járművek, - L6e-BP járművek (személyszállításra tervezett, könnyű kvadok): elsősorban személyszállításra tervezett járművek;

g) L7e kategóriájú járművek (nehéz négykerekű motorkerékpárok), a következő alkategóriákra bontva: i. L7e-A kategóriájú járművek (nehéz közúti kvadok), a következő alkategóriákra bontva: - L7e-A1: A1 közúti kvad, - L7e-A2: A2 közúti kvad; ii. L7e-B járművek (nehéz terepjáró kvad), a következő alkategóriákra bontva: - L7e-B1: terepjáró kvad, - L7e-B2: egymás melletti ülésekkel ellátott buggy (side-by-side buggy); iii. L7e-Ce kategóriájú járművek (nehéz emelt teljesítményű kvadok), a következő alkategóriákra bontva: - L7e-CU járművek: (áruszállításra szolgáló, nehéz négykerekű gépjárművek) üzleti hasznosítású, kizárólag áruszállításra tervezett járművek, - L7e-CP járművek: (személyszállításra szolgáló, nehéz négykerekű gépjárművek) elsősorban személyszállításra tervezett járművek.

A (2) bekezdésben felsorolt L kategóriájú járműveket a jármű meghajtása szerint tovább lehet csoportosítani:

a) belső égésű motor hajtja meg: - kompressziós gyújtás (CI), - külső gyújtás (PI);

b) külső égésű motor, turbina vagy forgódugattyús motor hatja meg; az ilyen meghajtással rendelkező járművet a környezeti teljesítményre vonatkozó és funkcionális biztonsági követelményeknek való megfelelés szempontjából azonosnak kell tekinteni a külső gyújtású belső égésű motorral meghajtott járművel;

c) elősűrített levegővel működő motor hajtja meg, és a kibocsátott szennyező anyagok és/vagy inert gázok szintje nem haladja meg a környezeti levegőre jellemző szinteket; az ilyen járművet - a funkcionális biztonsági követelmények, valamint a tüzelőanyag-tárolás és -ellátás szempontjából - gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal működő járműnek kell tekinteni;

d) elektromos motor hajtja meg;

e) hibrid jármű, amely az e bekezdés a), b) c) vagy d) pontjában említett meghajtási konfigurációkat, illetve azok többszörös kombinációit egyesíti, például több belső égésű és/vagy elektromos motort.

Az L kategóriájú járművek (2) bekezdésben említett osztályozásával kapcsolatban, az a jármű, amelyik azért nem tartozik bizonyos kategóriába, mert a vonatkozó feltételek legalább egyikét túllépi, a következő olyan kategóriába sorolandó, amely tekintetében megfelel a feltételeknek. Ez a kategóriák és alkategóriák következő csoportjaira érvényes:

a) az L1e kategóriára az L1e-A és L1e-B alkategóriákkal együtt, valamint az L3e kategóriára az L3e-A1, L3e-A2 és L3e-A3 alkategóriákkal együtt;

b) az L2e kategóriára és az L5e kategóriára, ez utóbbi L5e-A és L5e-B alkategóriáival együtt;

c) az L6e kategóriára, az L6e-A és L6e-B alkategóriákkal együtt, valamint az L7e kategóriára az L7e-A, L7e-B és L7e-C alkategóriákkal együtt;

d) a gyártó által javasolt és a jóváhagyó hatóság által jóváhagyott kategóriák és/vagy alkategóriák bármely egyéb logikus sorára.

5. cikk

A menetkész tömeg meghatározása

Egy L kategóriás jármű menetkész tömegét az üzemképes állapotú, terheletlen jármű tömegét megmérve kell megállapítani, és az magában foglalja:

a) a folyadékok tömegét;

b) a gyártó előírásai szerinti szabványfelszerelés tömegét;

c) a legalább 90 %-ban megtöltött tüzelőanyag-tartályban található "tüzelőanyag" tömegét: E pont alkalmazásában: i. ha egy jármű "folyékony tüzelőanyaggal" működik, az "tüzelőanyagnak" minősül, vagy; ii. ha a jármű folyékony "tüzelőanyag/kenőanyag keverékkel" működik: - ha a jármű meghajtásához használt tüzelőanyag és a kenőolaj előre össze van keverve, ez az "előkeverék""tüzelőanyagnak" minősül, - ha a jármű meghajtásához használt tüzelőanyagot és a kenőolajat külön tárolják, akkor csak a "tüzelőanyag" minősül "tüzelőanyagnak"; vagy iii. ha a jármű gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal vagy cseppfolyós gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal működik, vagy sűrített levegő hajtja, a gáztüzelőanyag-tartály(ok)ban lévő "tüzelőanyag" tömegét 0 kg-nak lehet tekinteni;

d) a karosszéria, a vezetőfülke és az ajtók tömegét; valamint

e) az üvegezés, a vonószerkezet, a pótkerekek, illetve a szerszámok tömegét.

Egy L kategóriájú jármű menetkész tömege nem foglalja magában:

a) a vezető és az utas tömegét (75kg, illetve 65kg);

b) a rakfelületre szerelt gépek és berendezések tömegét;

c) hibrid és teljesen elektromos hajtású járművek esetében a meghajtást végző akkumulátorok tömegét;

d) a tiszta gázüzemben, kettős üzemben vagy többféle tüzelőanyagot hasznosító üzemben működő járművek esetében a gáztüzelőanyag-ellátó rendszer tömegét, illetve a gáz-halmazállapotú tüzelőanyag tárolására szolgáló tartályok tömegét; és

e) elősűrített levegős meghajtás esetében a sűrített levegő tárolására szolgáló tartályok tömegét.

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK

6. cikk

A tagállamok kötelezettségei

A jóváhagyó hatóságokra és piacfelügyeleti hatóságokra vonatkozó értesítés tartalmazza a hatóságok nevét, címét - beleértve az elektronikus címét is - és felelősségi körét. A Bizottság a jóváhagyó hatóságok jegyzékét és adatait közzéteszi a honlapján.

7. cikk

A jóváhagyó hatóságok kötelezettségei

8. cikk

Piacfelügyeleti intézkedések

A tevékenységeik elvégzéséhez szükségesnek tartott mértékben a piacfelügyeleti hatóságok előírhatják a gazdasági szereplők számára e dokumentációk és információk rendelkezésre bocsátását.

Amennyiben a gazdasági szereplők megfelelőségi nyilatkozatokat mutatnak be, a piacfelügyeleti hatóságoknak megfelelő módon figyelembe kell venniük azokat.

9. cikk

A gyártók kötelezettségei

10. cikk

A gyártók kötelezettségei a nem megfelelő vagy súlyos veszélyt jelentő termékeikkel kapcsolatosan

A gyártó haladéktalanul tájékoztatja erről a jóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot, részletesen kitérve különösen a meg nem felelésre és a meghozott korrekciós intézkedésekre.

11. cikk

A gyártó képviselőinek piacfelügyeleti kötelezettségei

A gyártó piacfelügyeleti ügyekben felhatalmazott képviselője a gyártótól kapott megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A megbízásnak fel kell jogosítania a gyártó képviselőjét legalább arra, hogy:

a) hozzáférést biztosítson a 27. cikkben említett adatközlő mappához, továbbá a 38. cikkben említett megfelelőségi nyilatkozatokhoz, hogy azok a jármű forgalomba hozatalát követő tíz éven keresztül, illetve a rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység forgalomba hozatalát követő öt éven keresztül a jóváhagyó hatóságok rendelkezésére álljanak;

b) a jóváhagyó hatóság indokolt kérése nyomán minden olyan információt és dokumentációt e hatóság rendelkezésére bocsásson, amely a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység gyártása megfelelőségének alátámasztásához szükséges;

c) a jóváhagyó vagy piacfelügyeleti hatóságok kérésére azokkal együttműködjön a megbízása körébe tartozó járművek, rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, alkatrészek vagy tartozékok jelentette súlyos veszélyek megszüntetésére irányuló minden intézkedéssel kapcsolatban.

12. cikk

Az importőrök kötelezettségei

13. cikk

Az importőrök kötelezettségei a nem megfelelő vagy súlyos veszélyt jelentő termékeikkel kapcsolatosan

14. cikk

A forgalmazók kötelezettségei

15. cikk

A forgalmazók kötelezettségei a nem megfelelő vagy súlyos veszélyt jelentő termékeikkel kapcsolatosan

16. cikk

Azon esetek, amelyekben gyártói kötelezettségek vonatkoznak az importőrökre és a forgalmazókra

E rendelet alkalmazásában az importőr vagy a forgalmazó is gyártónak minősül, és a 9-11. cikkben megállapított kötelezettségek vonatkoznak rá, amennyiben az importőr vagy a forgalmazó a saját neve vagy védjegye alatt forgalmaz vagy vesz nyilvántartásba egy járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet, illetve felelős annak forgalomba helyezéséért, vagy oly mértékben módosít egy járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet, hogy fennáll az a lehetőség, hogy az a vonatkozó követelményeknek már nem felel meg.

17. cikk

A gazdasági szereplők azonosítása

A gazdasági szereplőnek - jármű esetében tíz, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék esetében öt éven keresztül - kérelemre a jóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságok részére adatot kell szolgáltatnia:

a) minden olyan gazdasági szereplőről, aki részére járművet, rendszert, alkotóelemet, önálló műszaki egységet, alkatrészt vagy tartozékot szállított;

b) minden olyan gazdasági szereplőről, akinek járművet, rendszert, alkotóelemet, önálló műszaki egységet, alkatrészt vagy tartozékot szállított.

III. FEJEZET

ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK

18. cikk

Általános alapvető követelmények

19. cikk

A hatástalanító berendezésekre vonatkozó tilalom

A biztonságot vagy az elektromos összeférhetőséget csökkentő, a fedélzeti diagnosztikai, a hangtompító vagy szennyezőanyagkibocsátás-csökkentő rendszerek hatását befolyásoló hatástalanító rendszerek használata tilos. Nem tekintendő hatástalanító berendezésnek az a szerkezeti elem, amellyel kapcsolatban a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) a berendezés használata a motor sérülés vagy baleset elleni védelme és a jármű biztonságos üzemeltetése szempontjából indokolt;

b) a berendezés csak addig üzemel, amíg arra a motorindításhoz szükség van;

c) az üzemelési feltételek nagyrészt azon vizsgálati eljárások részét képezik, amelyek annak ellenőrzésére szolgálnak, hogy a jármű megfelel-e ennek a rendeletnek, illetve az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak és végrehajtási jogi aktusoknak.

20. cikk

A járművek erőátviteli rendszerének módosításával kapcsolatos, gyártókra vonatkozó intézkedések

A járműgyártóknak speciális tulajdonságokkal kell ellátniuk az L kategóriájú járműveket (az L3e-A3 és L4e-A3 alkategóriákba tartozók kivételével) a jármű erőátviteli berendezésére irányuló szakszerűtlen beavatkozás megakadályozása végett, olyan műszaki követelmények és előírások formájában, amelyek célja:

a) azon módosítások megakadályozása, amelyek veszélyeztethetik a biztonságot, különösen azáltal, hogy az erőátviteli berendezésen végzett szakszerűtlen beavatkozással növelik a jármű teljesítményét a jármű gyártója által követett típus-jóváhagyási eljárás során szabályszerűen megállapított legnagyobb forgatónyomaték és/vagy a legnagyobb hasznos teljesítmény és/vagy a legnagyobb tervezett járműsebesség növelése érdekében; és/vagy

b) a környezeti károk megelőzése.

Amennyiben a járműgyártó egy járműtípus erőátviteli rendszerét úgy tervezi meg, hogy azt oly módon lehet módosítani, hogy a jármű nem felel meg többé a jóváhagyott típusnak, ellenben egy újabb változatnak vagy kivitelnek igen, a járműgyártó minden ily módon létrehozott változatra vagy kivitelre vonatkozó információt belefoglal a kérelembe, és az összes változatot vagy kivitelt külön, kifejezetten jóváhagyják. Ha a módosított jármű új kategóriába vagy alkategóriába kerül, új típusjóváhagyást kell kérelmezni.

21. cikk

A fedélzeti diagnosztikai rendszerekre vonatkozó általános követelmények

22. cikk

A járművek funkcionális biztonságára vonatkozó követelmények

23. cikk

A környezeti teljesítményre vonatkozó követelmények

A gyártó biztosítja a tartóssági követelmények ellenőrzésére szolgáló típus-jóváhagyási követelményeknek való megfelelést. A gyártó választhat, hogy a tartósság vizsgálatára szolgáló alábbi eljárások közül melyikkel igazolja a jóváhagyó hatóság előtt a jóváhagyott típusú jármű környezeti teljesítményének tartós voltát:

a) tényleges tartóssági vizsgálat a teljes futásteljesítmény megtételét követően: A vizsgálati járművek a VII. melléklet A. táblázatában meghatározott teljes távolságot megteszik, és az e cikk (12) bekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban leírt V. típusú vizsgálatnak megfelelő eljárás szerinti vizsgálatnak vetik őket alá. A VII. melléklet A. táblázatában meghatározott teljes távolság megtétele során mért kibocsátásvizsgálati eredmények nem érhetik el a VI. melléklet A. részében meghatározott környezeti teljesítményre vonatkozó határértékeket.

b) tényleges tartóssági vizsgálat részleges futásteljesítmény megtételét követően: A vizsgálati járművek a VII. melléklet A. táblázatában meghatározott távolság legalább 50 %-át meg kell, hogy tegyék, és az e cikk (12) bekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban leírt V. típusú vizsgálatnak megfelelő eljárás szerinti vizsgálatnak kell őket alávetni. E jogi aktusnak megfelelően a vizsgálati eredményeket extrapolálni kell a VII. melléklet A. táblázatában meghatározott teljes távolságra. Sem a vizsgálati eredmények, sem az extrapoláció eredményei nem érhetik el a VI. melléklet A. részében meghatározott környezeti teljesítményre vonatkozó határértékeket.

c) matematikai tartóssági eljárás: 2024. december 31-ig a VII. melléklet B. táblázatában meghatározott romlási tényezők, valamint a gyártósorról való lekerülés utáni első indítás óta több mint 100 km-t megtett jármű környezeti teljesítményére vonatkozó vizsgálati eredmények szorzatának eredménye a kibocsátás egyik összetevője tekintetében sem érheti el a VI. melléklet A. részében a környezeti teljesítményre vonatkozóan megállapított határértéket. Az első albekezdéstől függetlenül az új járműtípusok esetében 2020. január 1-jétől, meglévő járműtípusok esetében pedig a 2021. január 1-jétől2024. december 31-ig tartó időszakban a VII. melléklet B. táblázatában meghatározott romlási tényezők, és a gyártósorról való lekerülés utáni első indítás óta több mint 2 500 km-t megtett, 130 km/h-nál kisebb legnagyobb tervezett járműsebességű jármű, illetve több mint 3 500 km-t megtett, legalább 130 km/h legnagyobb tervezett járműsebességű jármű környezeti teljesítményére vonatkozó vizsgálati eredmények szorzatának eredménye a kibocsátás egyik összetevője tekintetében sem érheti el a VI. melléklet A. részében meghatározott, kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó határértéket.

Azzal a céllal, hogy végleges politikai intézkedéseket határozzon meg - megerősítve és véglegesen rögzítve az Euro 5 norma végrehajtásának IV. mellékletben említett folyamatát és az Euro 5 tekintetében meghatározott tartóssági futásteljesítményekre és romlási tényezőkre vonatkozó, az V. mellékletben, továbbá a VI. melléklet A2., B2. és C2. táblázatában, valamint a VII. mellékletben meghatározott környezeti teljesítményre vonatkozó követelményeket -, a tanulmány összegyűjti és értékeli a legújabb tudományos adatokat, kutatási eredményeket, modelleket és a költséghatékonysági adatokat.

A (4) bekezdésben említett eredmények alapján a Bizottság 2016. december 31-ig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a következőkkel kapcsolatban:

a) a IV. mellékletben említett, az Euro 5 szintre vonatkozó végrehajtási dátumok;

b) az Euro 5 norma VI. melléklet A2. táblázatában említett kibocsátási határértékei és a VI. melléklet B2. táblázatában említett OBD-küszöbértékek;

c) minden L3e, L5e, L6e-A és L7e-A (al)kategóriába tartozó, új járműtípus felszerelése az Euro 5 szinten az OBD első fázisa mellett az OBD második fázisával is;

d) az Euro 5 szintre vonatkozó, a VII. melléklet A. táblázatában említett, tartóssági futásteljesítmények, valamint az Euro 5 szintre vonatkozó, a VII. melléklet B. táblázatában említett romlási tényezők.

E jelentés fényében a Bizottság minden megfelelő jogalkotási javaslatot meghoz.

24. cikk

További környezeti teljesítményre vonatkozó követelmények az üvegházhatást okozó gázok, a tüzelőanyag-fogyasztás, valamint az elektromosenergia-fogyasztás és az elektromos hatósugár tekintetében

Amellett, hogy a gyártó a CO2-kibocsátást, a tüzelőanyag-fogyasztást, elektromosenergia-fogyasztást és elektromos hatósugarat feltünteti a megfelelőségi nyilatkozaton, arról is gondoskodik, hogy ezek az adatok az általa alkalmasnak tekintett formátumban a vásárlónak is rendelkezésre álljanak az új jármű megvásárlásának időpontjában.

IV. FEJEZET

EU-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSOK

25. cikk

EU-típusjóváhagyási eljárások

A teljes jármű típusjóváhagyásának kérelmezésekor a gyártó az alábbi eljárások közül választhat:

a) lépésenkénti típusjóváhagyás;

b) egylépéses típusjóváhagyás;

c) vegyes típusjóváhagyás.

Ezeken kívül az (5) bekezdésben felsorolt járműkategóriák gyártói a többlépcsős típusjóváhagyást is választhatják.

A rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek típusjóváhagyására csak az egylépéses típus-jóváhagyási eljárás alkalmazható.

A többlépcsős típusjóváhagyást az olyan nem teljes vagy befejezett jármű típusára kell megadni, amely a 27. cikkben meghatározott adatközlő mappában szereplő jellemzőkkel rendelkezik, és gyártási állapotától függően megfelel a II. mellékletben felsorolt, vonatkozó jogi aktusokban meghatározott műszaki követelményeknek.

Az (1) bekezdés második albekezdésében említett többlépcsős jóváhagyás csak az L2e-U, L4e, L5e-B, L6e-BU és L7e-CU alkategóriájú járművek esetében alkalmazható.

26. cikk

A típus-jóváhagyási kérelem

27. cikk

Adatközlő mappa

Az adatközlő mappa a következőket tartalmazza:

a) adatközlő lap;

b) minden adat, rajz, fénykép és egyéb információ;

c) járművek esetében annak megjelölése, hogy melyik eljárást/eljárásokat választották a 25. cikk (1) bekezdésének megfelelően;

d) a jóváhagyó hatóság által a kérelmezési eljárással kapcsolatban kért bármilyen további információ.

28. cikk

A különböző eljárások szerinti típusjóváhagyás iránti kérelemben feltüntetendő információkra vonatkozó különös követelmények

Rendszernek, alkotóelemnek vagy önálló műszaki egységnek a II. mellékletben felsorolt, alkalmazandó jogi aktusok alapján történő típusjóváhagyása esetén a jóváhagyó hatóságnak a jóváhagyás megadásáig vagy elutasításáig hozzáféréssel kell rendelkeznie a kapcsolódó adatközlő mappához.

Az (1), (2) és (3) bekezdés sérelme nélkül többlépcsős típusjóváhagyás céljára az alábbi információt kell benyújtani:

a) az első szakaszban az adatközlő mappa azon részei és azok az EU-típusbizonyítványok, amelyek az alapjármű gyártási állapotát érintik;

b) a második és minden további szakaszban az adatközlő mappa azon részei és azok az EU-típusbizonyítványok, amelyek a mindenkori gyártási szakasz tekintetében relevánsak, valamint a járműre vonatkozó, az előző gyártási szakaszban kiadott EU-típusbizonyítványok másolata az összes olyan részletes adattal együtt, amelyek a járművön a gyártó által végzett módosításokat vagy kiegészítéseket leírják.

Az e bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában megadott információkat a (3) bekezdés szerint lehet benyújtani.

V. FEJEZET

AZ EU-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSOK MENETE

29. cikk

Általános rendelkezések

30. cikk

Az EU-típusbizonyítványra vonatkozó különös rendelkezések

Az EU-típusbizonyítványhoz a következőket kell mellékelni:

a) a 29. cikk (10) bekezdésében említett információs csomag;

b) a vizsgálati eredmények rögzítésére szolgáló lap;

c) a megfelelőségi nyilatkozat kiállítására jogosult személy(ek) neve, aláírásmintája és beosztása;

d) a teljes járműre vonatkozó EU-típusjóváhagyás esetében a megfelelőségi nyilatkozat kitöltött példánya.

A jóváhagyó hatóság minden egyes járműtípus esetében:

a) kitölti az EU-típusbizonyítvány megfelelő szakaszait, beleértve az ahhoz csatolt, vizsgálati eredmények rögzítésére szolgáló lapot is;

b) összeállítja az információs csomag tartalomjegyzékét;

c) a kitöltött bizonyítványt és annak mellékleteit haladéktalanul kiadja a kérelmezőnek.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén meghatározza az a) pontban említett, vizsgálati eredmények rögzítésére szolgáló lap mintáját. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 73. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Az első ilyen, végrehajtási jogi aktusokat 2014. december 31-ig kell elfogadni.

31. cikk

A rendszerekre, alkotóelemekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó különös rendelkezések

Ezekben az esetekben az EU-típusbizonyítványban meg kell határozni az alkotóelem vagy önálló műszaki egység felhasználására vonatkozó esetleges korlátozásokat, és meg kell jelölni a beszerelésére vonatkozó különleges feltételeket.

Ha az ilyen alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet a járműgyártó szerelte be, akkor az alkalmazandó, a felhasználásra vonatkozó korlátozások vagy a beszerelésre vonatkozó feltételek betartását a jármű jóváhagyásának időpontjában kell ellenőrizni.

32. cikk

Az EU-típusjóváhagyáshoz szükséges vizsgálatok

Az első albekezdésben említett vizsgálati eljárásokat, valamint az e vizsgálatok elvégzéséhez előírt különleges felszerelést és eszközöket a II. mellékletben felsorolt, vonatkozó jogi aktusok határozzák meg.

A vizsgálati jegyzőkönyv mintája meg kell, hogy feleljen a Bizottság által végrehajtási jogi aktusok révén meghatározott általános követelményeknek. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 73. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Az első ilyen végrehajtási jogi aktusokat 2014. december 31-ig kell elfogadni.

A gyártó azonban - a jóváhagyó hatósággal egyetértésben - olyan járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet is választhat, amely, bár nem felel meg a jóváhagyandó típusnak, a teljesítmények szükséges szintje tekintetében számos nagyon kedvezőtlen jellemzőt egyesít. A döntéshozatal elősegítése érdekében a kiválasztási eljárás során virtuális vizsgálati módszereket lehet alkalmazni.

33. cikk

A gyártás megfelelősége

VI. FEJEZET

AZ EU-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍTÁSAI

34. cikk

Általános rendelkezések

Az említett jóváhagyó hatóság dönti el, hogy a 35. cikkben megállapított eljárások közül melyiket kell követni.

Adott esetben a jóváhagyó hatóság a gyártóval folytatott konzultációt követően dönthet úgy, hogy szükség van egy új EU-típusjóváhagyás megadására.

A 35. cikkben említett eljárások csak akkor követendők, ha a jóváhagyó hatóság az említett ellenőrzések vagy vizsgálatok alapján azt állapítja meg, hogy az EU-típusjóváhagyás követelményei továbbra is teljesülnek.

35. cikk

Az EU típusjóváhagyások felülvizsgálata és kiterjesztése

Ilyen esetben a jóváhagyó hatóság szükség szerint kiadja az információs csomag felülvizsgált oldalait, amelyeken egyértelműen feltünteti a változás jellegét és az új kiadás keltét. Úgy kell tekinteni, hogy az információs csomag egységes szerkezetbe foglalt, naprakész változata - a változtatások részletes leírásával kiegészítve - megfelel e követelménynek.

Az információs csomagban rögzített információk megváltozása és az alábbiak bármelyikének bekövetkezése esetén a módosítást "kiterjesztésként" kell megjelölni:

a) további ellenőrzésekre vagy vizsgálatokra van szükség;

b) az EU-típusbizonyítványban (kivéve annak mellékleteit) szereplő bármely információ megváltozott;

c) a jóváhagyott járműtípus, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység vonatkozásában a II. mellékletben felsorolt valamely jogi aktus értelmében új követelmények válnak alkalmazandóvá.

Kiterjesztés esetén a jóváhagyó hatóság egy kiterjesztési számmal ellátott naprakész EU-típusbizonyítványt ad ki, amelynek kiterjesztési száma az eddig kiadott, egymást követő kiterjesztések számánál eggyel nagyobb. A típusbizonyítványban világosan fel kell tüntetni a kiterjesztés okát és az új kiadás keltét.

36. cikk

A módosítások kiadása és a módosításokról szóló értesítés

VII. FEJEZET

AZ EU-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS ÉRVÉNYESSÉGE

37. cikk

Az érvényesség megszűnése

Egy jármű EU-típusjóváhagyásának érvényessége megszűnik a következő esetekben:

a) a jóváhagyott jármű vonatkozásában új követelmények válnak kötelezővé a járművek forgalmazása, nyilvántartásba vétele vagy forgalomba helyezése tekintetében, és a típusjóváhagyást nem lehet ezeknek megfelelően naprakésszé tenni;

b) a jóváhagyott jármű gyártását önként és véglegesen beszüntetik;

c) a típusjóváhagyás érvényessége a 40. cikk (6) bekezdése szerint korlátozás következtében lejár;

d) a jóváhagyást a 33. cikk (5) bekezdésével, a 49. cikk (1) bekezdésével vagy az 52. cikk (4) bekezdésével összhangban visszavonták.

A járműre az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság az első albekezdésben említett értesítés kézhezvételétől számított egy hónapon belül ennek megfelelően tájékoztatja a többi tagállam jóváhagyó hatóságait.

Az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság haladéktalanul közöl valamennyi vonatkozó információt a többi tagállam jóváhagyó hatóságaival, hogy - adott esetben - lehetővé tegye a 44. cikk alkalmazását.

A második albekezdésben említett értesítésnek tartalmaznia kell különösen a legutolsó legyártott jármű gyártási dátumát és azonosító számát.

VIII. FEJEZET

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ÉS JELÖLÉSEK

38. cikk

Megfelelőségi nyilatkozat

Az említett nyilatkozatot a járművel együtt térítésmentesen a vevő rendelkezésére kell bocsátani. Átadása nem köthető ahhoz a feltételhez, hogy külön kérjék, vagy kiegészítő információkat nyújtsanak be a gyártónak.

A jármű gyártási dátumát követő tíz éven keresztül a járműgyártó köteles kiadni a megfelelőségi nyilatkozat másodpéldányát a jármű tulajdonosának kérésére a kiadás költségeit meg nem haladó térítés ellenében. A "másodpéldány" szónak világosan láthatónak kell lennie a nyilatkozat másodpéldányainak előlapján.

39. cikk

A járművek jogszabályban előírt táblán történő megfelelő jelölése, valamint az alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek típus-jóváhagyási jele

Amennyiben az ilyen típus-jóváhagyási jel feltüntetése nem kötelező, a gyártó legalább a márkanevét vagy védjegyét, valamint a típusszámot vagy az azonosító számot feltünteti.

IX. FEJEZET

MENTESSÉGEK AZ ÚJ TECHNOLÓGIÁK VAGY ÚJ KONCEPCIÓK SZÁMÁRA

40. cikk

Mentesség az új technológiák vagy új koncepciók számára

A jóváhagyó hatóság megadja az (1) bekezdésben említett EU-típusjóváhagyást, amennyiben valamennyi alábbi feltétel teljesül:

a) a kérelem ismerteti mindazon okokat, amelyek miatt az érintett technológiák vagy koncepciók a II. mellékletben felsorolt egy vagy több jogi aktussal összeegyeztethetetlenné teszik az adott rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet;

b) a kérelem leírja az új technológia biztonsági és környezeti hatásait, valamint azokat az intézkedéseket, amelyeket annak érdekében hoztak, hogy legalább azon követelményekkel egyenértékű biztonsági és környezetvédelmi feltételek biztosítottak legyenek, amelyek tekintetében a mentességet kérelmezik.

c) a kérelem bemutatja azokat a vizsgálatokat és azok eredményeit, amelyek bizonyítják, hogy a b) pontban szereplő feltétel teljesül.

Az ideiglenes jellegnek és a korlátozott területi érvényességnek a típusbizonyítvány és a megfelelőségi nyilatkozat fejlécéből egyértelműen ki kell tűnnie. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el annak érdekében, hogy meghatározza a típusbizonyítvány és a megfelelőségi nyilatkozat összehangolt mintáit e bekezdés alkalmazásában. E végrehajtási jogi aktusokat a 73. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Mindazonáltal az ideiglenes jóváhagyás érvényességének megszűnése előtt az ideiglenes jóváhagyásnak megfelelően gyártott járművek forgalomba hozatalát, nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését minden olyan tagállamban engedélyezni kell, amely az ideiglenes jóváhagyást elfogadta.

41. cikk

A felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok későbbi kiigazítása

Amennyiben a 40. cikk szerinti mentesség valamely ENSZ-EGB-előírással kapcsolatos, a Bizottság javaslatot tesz az érintett ENSZ-EGB-előírás a felülvizsgált 1958-as megállapodás értelmében alkalmazandó eljárás szerinti módosítására.

Amennyiben a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy végrehajtási jogi aktusok kiigazításához szükséges lépésekre nem került sor, a Bizottság a jóváhagyást megadó tagállam kérelmére a 73. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében, végrehajtási jogi aktus formájában elfogadott határozattal engedélyezheti a tagállamnak a mentesség érvényességének meghosszabbítását.

X. FEJEZET

KIS SOROZATBAN GYÁRTOTT JÁRMŰVEK

42. cikk

A kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyása

Az "alternatív követelmények" kifejezés alatt olyan közigazgatási rendelkezések és műszaki követelmények értendők, amelyek célja a funkcionális biztonság, a környezetvédelem és a munkavédelem olyan szintjének biztosítása, amely a II. mellékletben felsorolt, felhatalmazáson alapuló egy vagy több jogi aktusban előírt szinttel a lehető legteljesebb mértékben egyenértékű.

Az (1) bekezdésben említett járműtípus tekintetében a tagállamok eltekinthetnek e rendelet vagy az e rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok egy vagy több közigazgatási rendelkezésétől.

Az e bekezdésben említett rendelkezések alkalmazásától a tagállamok csak kellően indokolt esetben tekinthetnek el.

XI. FEJEZET

FORGALMAZÁS, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL VAGY FORGALOMBA HELYEZÉS

43. cikk

Járművek forgalmazása, nyilvántartásba vétele vagy forgalomba helyezése

A 46. és a 47. cikkben foglaltak sérelme nélkül, azon járművek, amelyekre kötelező a teljes járműre vonatkozó EU-típusjóváhagyás, vagy amelyekre a gyártó e rendelet értelmében ilyen típusjóváhagyást szerzett, kizárólag akkor forgalmazhatók, vehetők nyilvántartásba vagy helyezhetők forgalomba, ha rendelkeznek a 38. cikknek megfelelően kibocsátott, érvényes megfelelőségi nyilatkozattal.

A nem teljes járművek forgalmazása vagy forgalomba helyezése megengedett, azonban a tagállamok nyilvántartásba vételért felelős hatóságai elutasíthatják az ilyen járművek nyilvántartásba vételének és közúti használatának engedélyezését.

44. cikk

Kifutó sorozatú járművek forgalmazása, nyilvántartásba vétele vagy forgalomba helyezése

Az első albekezdés kizárólag olyan, az Unió területén található járművekre vonatkozik, amelyek gyártásuk idején érvényes EU-típusjóváhagyással rendelkeztek, amelyeket azonban ezen EU-típusjóváhagyás érvényességének lejárta előtt nem vettek nyilvántartásba, és nem helyeztek forgalomba.

Az érintett nemzeti hatóság - a kérelem kézhezvételét követő három hónapon belül - határoz arról, hogy engedélyezi-e e járművek nyilvántartásba vételét területén, és ha igen, milyen darabszámban.

44a. cikk

A kifutó sorozatú járművekre vonatkozóan a Covid19-világjárványra válaszul hozott különös intézkedések

Az érintett nemzeti hatóság a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül határoz arról, hogy engedélyezi-e az említett kifutó sorozatú járművek nyilvántartásba vételét a területén, és ha igen, milyen számban.

45. cikk

Alkotóelemek és önálló műszaki egységek forgalmazása vagy forgalomba helyezése

XII. FEJEZET

VÉDZÁRADÉKOK

46. cikk

Nemzeti szintű eljárás a súlyos veszélyt jelentő járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek kezelésére

Amennyiben az értékelés során a típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg az e rendeletben megállapított követelményeknek, haladéktalanul felszólítja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő korrekciós intézkedések megtételére, azért, hogy a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfeleljen az említett követelményeknek, vagy hogy a veszély jellegével arányosan ésszerű időn belül kivonják a járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet a forgalomból, vagy visszahívják azt.

Az e bekezdés második albekezdésében említett intézkedésekre a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.

A tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység azonosításához szükséges adatokat, a származási helyét, a feltételezett nem megfelelés és a felmerülő veszélyek jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott szempontokat. A jóváhagyó hatóságok jelzik, hogy a megfelelőség hiánya a következők egyike miatt áll-e fenn:

a) a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem teljesíti az e rendeletben meghatározott, az emberek egészségével és biztonságával, a környezetvédelemmel vagy más, a közérdek védelmének egyéb vonatkozásaival kapcsolatos követelményeket;

b) a II. mellékletben felsorolt vonatkozó jogi aktusok hiányosságokat mutatnak.

47. cikk

Uniós védintézkedési eljárás

A Bizottság közli határozatát valamennyi tagállammal, valamint az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel.

Amennyiben a nemzeti intézkedés indokoltnak minősül, és az e rendelet vagy az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy végrehajtási jogi aktusok hiányosságainak tulajdonítható, a Bizottság a következő megfelelő intézkedésekre tesz javaslatot:

a) az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy végrehajtási jogi aktusok esetében a Bizottság javaslatot tesz az érintett jogi aktus szükséges módosítására;

b) ENSZ-EGB-előírások esetében a Bizottság a felülvizsgált 1958-as megállapodás szerinti eljárás keretében javaslatot tesz a vonatkozó ENSZ-EGB-előírások szükséges módosítástervezetére.

48. cikk

A követelményeknek megfelelő, azonban súlyos veszélyt jelentő járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek

49. cikk

A jóváhagyott típusnak meg nem felelő járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek

Attól a jóváhagyó hatóságtól, amely megadta az EU-típusjóváhagyást a rendszerre, alkotóelemre, önálló műszaki egységre vagy nem teljes járműre, a jóváhagyó hatóság az alábbi esetekben kérheti a szükséges intézkedések megtételét annak biztosítására, hogy a gyártott járművek ismét megfeleljenek a jóváhagyott típusnak:

a) EU-járműtípusjóváhagyás esetén, amennyiben a jármű megfelelésének hiányát kizárólag valamely rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelelésének hiánya okozza;

b) többlépcsős típusjóváhagyás esetén, amennyiben a befejezett jármű megfelelésének hiányát kizárólag a nem teljes jármű részét képező rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység, vagy maga a nem teljes jármű megfelelésének hiánya okozza.

A jóváhagyó hatóságok az EU-típusjóváhagyás visszavonásáról és a visszavonás indokairól egy hónapon belül tájékoztatják egymást.

50. cikk

Olyan alkatrészek vagy tartozékok forgalomba hozatala és forgalomba helyezése, amelyek súlyosan veszélyeztethetik az alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését

Az (1) bekezdés egységes alkalmazása érdekében a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az ilyen alkatrészek és tartozékok jegyzékének összeállításáról, az alábbiakról rendelkezésre álló, és különösen a tagállamok által közölt információk alapján:

a) a kérdéses alkatrészekkel vagy tartozékokkal felszerelt járművek biztonságát vagy környezeti teljesítményét érintő veszély súlyossága;

b) az e cikk szerinti alkatrészekre vagy tartozékokra vonatkozó esetleges engedélyeztetési kötelezettség előírásának lehetséges hatása a fogyasztókra és a cserealkatrész-gyártókra.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 73. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a kizárólag versenyjárművekhez gyártott, nem közúti forgalomban történő használatra szánt alkatrészekre vagy tartozékokra. Ha a (2) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktussal felállított jegyzékbe foglalt alkatrészek vagy tartozékok kettős felhasználásúak, azaz azokat versenyzési és közúti célból egyaránt felhasználják, ezeket az alkatrészeket vagy tartozékokat csak akkor szabad a nyilvánosság számára közúti járművekben való felhasználás céljából rendelkezésre bocsátani, ha megfelelnek ezen cikk követelményeinek. A Bizottság szükség szerint rendelkezéseket fogad el az ebben a bekezdésben említett alkatrészek vagy tartozékok azonosítására.

Ezek a követelmények a II. mellékletben felsorolt jogi aktusokon alapulhatnak, vagy az alkatrészeknek vagy tartozékoknak az eredeti jármű - vagy adott esetben annak valamely része - környezeti vagy biztonsági teljesítményével való összehasonlításából állhatnak. A követelményeknek mindegyik esetben azt kell biztosítaniuk, hogy az alkatrészek vagy tartozékok ne befolyásolják hátrányosan a jármű biztonsága vagy környezeti teljesítménye szempontjából alapvetően fontos rendszerek működését.

51. cikk

Olyan alkatrészek vagy tartozékok, amelyek súlyosan veszélyeztethetik az alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését - a vonatkozó követelmények

Az engedélyt megadó jóváhagyó hatóság egy másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának kérésére a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül biztonságos elektronikus adatcsererendszeren keresztül a mellékletekkel együtt elküldi a kért engedélyről szóló bizonyítvány másolatát. A másolat biztonságos elektronikus fájl formátumban is megküldhető.

Amennyiben a vizsgálati jegyzőkönyvet és egyéb bizonyítékokat figyelembe véve a jóváhagyó hatóság meggyőződik arról, hogy a kérdéses alkatrészek vagy tartozékok megfelelnek az 50. cikk (4) bekezdésében említett követelményeknek, - az e cikk (4) bekezdésének második albekezdésére figyelemmel - engedélyezi az alkatrészek vagy tartozékok forgalomba hozatalát és forgalomba helyezését.

A jóváhagyó hatóságnak a bizonyítványt haladéktalanul ki kell állítania a gyártó számára.

A gyártó felel annak biztosításáért, hogy az alkatrészeket vagy tartozékokat mindenkor azoknak a feltételeknek megfelelően gyártsák az adott időpontban és a továbbiakban is, amelyek szerint az engedélyt megadták.

Amennyiben a jóváhagyó hatóság azt állapítja meg, hogy az engedély kiadásának feltételei már nem teljesülnek, felkéri a gyártót, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az alkatrészek és tartozékok ismét megfeleljenek a feltételeknek. Szükség esetén az engedélyt visszavonja.

52. cikk

Járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek visszahívása

A jóváhagyó hatóságok saját tagállamaikban biztosítják az orvosló intézkedések hatékony végrehajtását.

Az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság ezt követően tájékoztatja a gyártót. Amennyiben a gyártó nem javasol és nem hajt végre hatékony korrekciós intézkedéseket, az EU-típusjóváhagyást kiadó jóváhagyó hatóság meghoz valamennyi szükséges védintézkedést, beleértve az EU-típusjóváhagyás visszavonását is. Az EU-típusjóváhagyás visszavonása esetén a jóváhagyó hatóság a visszavonástól számított egy hónapon belül ajánlott levél vagy azzal egyenértékű elektronikus eszköz útján értesíti a gyártót, a többi tagállam jóváhagyó hatóságait, valamint a Bizottságot.

53. cikk

A határozatok közlése és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek

XIII. FEJEZET

NEMZETKÖZI ELŐÍRÁSOK

54. cikk

Az EU-típusjóváhagyáshoz szükséges ENSZ-EGB-előírások

Ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktus meghatározza az ENSZ-EGB-előírás vagy annak módosításai kötelező alkalmazásának időpontját, és adott esetben átmeneti rendelkezéseket tartalmaz.

A Bizottság külön, felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el, amely feltünteti az ENSZ-EGB-előírások kötelező alkalmazását.

XIV. FEJEZET

MŰSZAKI INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁSA

55. cikk

A felhasználóknak szánt információ

56. cikk

Az alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek gyártóinak szánt információ

A jármű gyártója az alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek gyártóira nézve kötelező érvényű megállapodást köthet, a nyilvánosan nem hozzáférhető - többek között a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó - információ bizalmas kezelése érdekében.

Amennyiben az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus így rendelkezik, az alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek gyártója a legyártott alkotóelemekhez vagy önálló műszaki egységekhez a használatra vagy a beszerelés meghatározott feltételeire vagy mindkettőre vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatban útmutatót mellékel.

XV. FEJEZET

A JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐSÉGE

57. cikk

A gyártók kötelezettségei

A gyártók ezenkívül képzési anyagot bocsátanak a független gazdasági szereplők, valamint a hivatalos márkakereskedők és javítók rendelkezésére.

Az (1) bekezdésben említett információk legalább a következőket foglalják magukban:

a) egyértelmű járműazonosító szám;

b) a javítási és karbantartási bejegyzéseket tartalmazó szervizkönyvek és a szervizelési ütemtervek;

c) műszaki kézikönyvek és műszaki szervizközlemények;

d) alkotóelemekre és hibaazonosításra vonatkozó és diagnosztikára vonatkozó információk (például a mérések legkisebb és legmagasabb elméleti értékei);

e) kapcsolási rajzok;

f) diagnosztikai hibakódok (a gyártóra jellemző kódokat is beleértve);

g) a járműtípusra vonatkozó szoftverazonosító és kalibráció-ellenőrző számok;

h) a kizárólagosan gyártott eszközökre és berendezésekre vonatkozó, valamint azok révén szolgáltatott információk;

i) az adatrekordokra vonatkozó információk, valamint a kétirányú felügyeleti és vizsgálati adatok;

j) a munkaegységek.

Abban az esetben, ha ezek az információk nem állnak rendelkezésre, vagy nem felelnek meg az e rendeletben és az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban és végrehajtási jogi aktusokban foglaltaknak az EU-típusjóváhagyás kérelmezésének időpontjában, a gyártónak a típusjóváhagyás időpontjától számított hat hónapon belül szolgáltatnia kell azokat.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el annak érdekében, hogy meghatározza a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó bizonyítvány mintáját, amellyel a gyártó a jóváhagyó hatóság irányában bizonyítja az irányadó követelményeknek való megfelelést. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 73. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

58. cikk

Több típusjóváhagyás-birtokosra vonatkozó kötelezettségek

59. cikk

A járműjavítási és -karbantartási információk hozzáférési díja

60. cikk

A jármű-információkhoz való hozzáférés fóruma

A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanács rendelet módosításáról és végrehajtásáról szóló, 2008. július 18-i 692/2008/EK bizottsági rendelet ( 7 ) 13. cikkének (9) bekezdése által létrehozott jármű-információkhoz való hozzáférés fóruma által folytatott tevékenységek hatálya kiterjed az e rendelethatálya alá tartozó járművekre.

A jármű fedélzeti diagnosztikai információival, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkkal való szándékos vagy nem szándékos visszaélésre vonatkozó bizonyítékok alapján az első bekezdésben említett fórum intézkedéseket javasol a Bizottságnak az ilyen jellegű visszaélések megakadályozására.

XVI. FEJEZET

A MŰSZAKI SZOLGÁLATOK KIJELÖLÉSE ÉS BEJELENTÉSE

61. cikk

A műszaki szolgálatokra vonatkozó követelmények

Az első albekezdés követelményeinek megfelelő szervnek tekinthető az a szerv is, amely az általa értékelt, vizsgált vagy ellenőrzött járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek tervezésében, gyártásában, szállításában, összeszerelésében, használatában vagy karbantartásában részt vevő vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez vagy szakmai szövetségekhez tartozik, feltéve, hogy bizonyítottan független és mentes az érdekütközésektől.

A műszaki szolgálat gondoskodik arról, hogy leányvállalatai és alvállalkozói tevékenysége ne befolyásolja azon tevékenységi kategóriák bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát, amelyeket számára kijelöltek.

A műszaki szolgálat képes kell, hogy legyen valamennyi tevékenységi kategória elvégzésére, amelyre a 63. cikk (1) bekezdése értelmében kijelölték, bizonyítva az őt kijelölő jóváhagyó hatóság megelégedésére, hogy rendelkezik a következőkkel:

a) személyzet, amely megfelelő szakértelemmel, specifikus műszaki ismeretekkel és szakképzéssel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik a feladatok elvégzéséhez;

b) az azon tevékenységi kategóriákra vonatkozó eljárások leírása, amelyekre vonatkozóan a kijelölést kéri, biztosítva ezen eljárások átláthatóságát és reprodukálhatóságát;

c) eljárások, amelyek segítségével azon tevékenységi kategóriák elvégzése során, amelyekre vonatkozóan a kijelölést kéri, megfelelően figyelembe tudja venni az adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység technológiai összetettségét és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatgyártási jellegét; valamint

d) eszközök, amelyek az azon tevékenységi kategóriákhoz kapcsolódó feladatok megfelelő elvégzéséhez szükségesek, amelyekre vonatkozóan a kijelölést kéri, továbbá hozzáfér valamennyi szükséges felszereléshez vagy létesítményhez.

A műszaki szolgálat ezenkívül bizonyítja a kijelölő jóváhagyó hatóságnak, hogy megfelel a 65. cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban rögzített, azon tevékenységi kategóriákra vonatkozó előírásoknak, amelyekre kijelölték.

62. cikk

A műszaki szolgálatok leányvállalatai és alvállalkozásai

63. cikk

A műszaki szolgálatok kijelölése

A műszaki szolgálatokat hatáskörüktől függően a következő tevékenységi kategóriák közül egyre vagy többre jelölik ki:

a) A. kategória: azon műszaki szolgálatok, amelyek saját üzemeikben végzik el az e rendeletben és a II. mellékletében felsorolt jogi aktusokban említett vizsgálatokat;

b) B. kategória: azon műszaki szolgálatok, amelyek felügyelik az e rendeletben és a II. mellékletében felsorolt jogi aktusokban említett, a gyártó vagy egy harmadik fél üzemeiben végzett vizsgálatokat;

c) C. kategória: azon műszaki szolgálatok, amelyek a gyártó gyártásmegfelelőséget biztosító eljárásainak kezdeti vizsgálatát és rendszeres nyomon követését végzik;

d) D. kategória: azon műszaki szolgálatok, amelyek a gyártás megfelelőségének felügyelete érdekében vizsgálatokat vagy ellenőrzéseket felügyelnek vagy végeznek.

64. cikk

A gyártó akkreditált belső műszaki szolgálatai

Az akkreditált belső műszaki szolgálatnak a következő követelményeknek kell megfelelnie:

a) egy tagállam jóváhagyó hatósága általi kijelölésen kívül egy, a 765/2008/EK rendelet 2. cikkének 11. pontja szerinti nemzeti akkreditáló testület is - az e rendelet 65. cikkében említett normáknak és eljárásoknak megfelelően - akkreditálta;

b) az akkreditált belső műszaki szolgálatnak és személyzetének szervezetileg azonosíthatóknak kell lenniük, és olyan jelentéstételi módszerekkel kell rendelkezniük azon vállalkozáson belül, amelynek részét képezik, amelyek biztosítják pártatlanságukat, és ezt bizonyítaniuk kell a megfelelő nemzeti akkreditáló testületnek;

c) sem az akkreditált belső műszaki szolgálat, sem személyzete nem vehetnek részt olyan tevékenységben, amely veszélyeztetné azon tevékenységi kategóriákkal kapcsolatos döntéshozói függetlenségüket vagy feddhetetlenségüket, amelyekre kijelölték őket;

d) az akkreditált belső műszaki szolgálat kizárólag annak a vállalkozásnak nyújthatja szolgáltatásait, amelynek részét képezi.

65. cikk

Eljárások a műszaki szolgálatok teljesítménynormái és értékelése tekintetében

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 75. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a műszaki szolgálatokra irányadó normákra vonatkozóan, továbbá a műszaki szolgálatok 66. cikk szerinti értékelését szolgáló eljárásra és a 64. cikk szerinti akkreditációjukra vonatkozóan, annak érdekében, hogy az említett szolgálatok valamennyi tagállamban ugyanolyan magas szintű teljesítménynormáknak feleljenek meg.

66. cikk

A műszaki szolgálatok szakértelmének elbírálása

Az a jóváhagyó hatóság, amely műszaki szolgálatként szándékozik kijelölést kapni a 63. cikk (2) bekezdése szerint, a megfelelést dokumentumokkal igazolja egy olyan értékelés révén, amelyet az értékelt tevékenységtől független auditorok végeznek. Ezen auditorok tartozhatnak ugyanahhoz a szervezethez, feltéve, hogy őket az értékelt tevékenységet végző személyzettől elkülönülten irányítják.

67. cikk

Bejelentési eljárások

68. cikk

A kijelölés változásai

69. cikk

A műszaki szolgálatok szakmai alkalmasságának vitatása

70. cikk

A műszaki szolgálatok működésével összefüggő kötelezettségek

A műszaki szolgálat az e rendeletben vagy a II. mellékletben felsorolt valamely jogi aktusban meghatározott, jóváhagyáshoz vagy ellenőrzéshez szükséges vizsgálatokat vagy felügyeli, vagy maga végzi el, kivéve, ha az alternatív eljárások engedélyezettek. A műszaki szolgálat nem végezhet olyan vizsgálatokat, értékeléseket vagy ellenőrzéseket, amelyekre jóváhagyó hatóságától nem kapott szabályszerű kijelölést.

A műszaki szolgálat köteles mindenkor:

a) lehetővé tenni kijelölő jóváhagyó hatósága számára, hogy szükség szerint jelen legyen a műszaki szolgálat megfelelőségértékelése során; valamint

b) a 61. cikk (9) bekezdése és a 71. cikk sérelme nélkül, kérelemre a kijelölő jóváhagyó hatósága rendelkezésére bocsátani az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységi kategóriáival kapcsolatos információkat.

71. cikk

A műszaki szolgálatok tájékoztatási kötelezettségei

A műszaki szolgálat tájékoztatja a kijelölő jóváhagyó hatóságát a következőkről:

a) minden olyan meg nem felelés, amely szükségessé teheti a típusbizonyítvány elutasítását, korlátozását, felfüggesztését vagy visszavonását;

b) mindazon körülmények, amelyek a kijelölés hatályát vagy feltételeit érinthetik;

c) a piacfelügyeleti hatóságoktól kapott, a tevékenységére vonatkozó tájékoztatás iránti megkeresések.

XVII. FEJEZET

VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUSOK ÉS FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK

72. cikk

Végrehajtási jogi aktusok

E rendelet céljainak elérése, illetve e rendelet végrehajtása egységes feltételeinek megállapítása érdekében a Bizottság a 73. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyek meghatározzák az alábbi végrehajtási intézkedéseket:

a) a 22. cikk (7) bekezdése szerinti minta a kritikus rendszerek, alkatrészek és tartozékok funkcionális biztonságának tartósságára vonatkozó gyártói nyilatkozathoz;

b) a 27. cikk (4) bekezdése szerinti adatközlő lap és adatközlő mappa mintái;

c) a 29. cikk (4) bekezdése szerinti, az EU-típusbizonyítványok számozására szolgáló rendszer;

d) az EU-típusbizonyítványok 30. cikk (2) bekezdése szerinti mintája;

e) az EU-típusbizonyítványokhoz csatolandó, vizsgálati eredmények rögzítésére szolgáló lap 30. cikk (3) bekezdése szerinti mintája;

f) az alkalmazandó követelmények vagy jogi aktusok jegyzékének a 30. cikk (6) bekezdése szerinti mintája;

g) a 32. cikk (1) bekezdése szerinti vizsgálati jegyzőkönyv formátumára vonatkozó általános követelmények;

h) a 38. cikk (2) bekezdése szerinti megfelelőségi nyilatkozat mintája;

i) a 39. cikk (3) bekezdése szerinti EU-típusjóváhagyási jel mintája;

j) a 40. cikk (3) bekezdése szerinti, az új technológiák vagy új koncepciók EU-típusjóváhagyás alóli mentességére vonatkozó engedélyek;

k) a 40. cikk (4) bekezdésében említett új technológiákra vagy új koncepciókra vonatkozó típusbizonyítvány és megfelelőségi nyilatkozat mintái;

l) a 41. cikk (2) bekezdése szerinti, a tagállamok részére szóló engedélyek a mentesség érvényességének meghosszabbítására;

m) az alkatrészek és tartozékok 50. cikk (2) bekezdése szerinti jegyzéke;

n) az 51. cikk (3) bekezdésében említett bizonyítvány mintája és számozási rendszere, valamint az abban a cikkben említett eljárással kapcsolatos valamennyi szempont;

o) az 57. cikk (8) bekezdésében említett, a jóváhagyó hatóságnak benyújtandó, a megfelelés igazolásául szolgáló bizonyítvány mintája.

73. cikk

A bizottsági eljárás

Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.

74. cikk

A mellékletek módosítása

E rendelet egyéb, a mellékletei módosításával kapcsolatos rendelkezéseinek sérelme nélkül, a Bizottság arra is felhatalmazást kap, hogy a 75. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el az alábbiak módosítására vonatkozóan:

i. a II. melléklet B. és C1. része az L7e-A alkategóriájú, nehéz közúti kvadokra vonatkozó további funkcionális biztonsággal és járműszerkezettel kapcsolatos követelmények bevezetése tekintetében;

ii. a II. és V. melléklet dokumentumokra való hivatkozások és helyesbítések beszúrása érdekében;

iii. az V. melléklet B. része az alkalmazandó referencia-tüzelőanyagok megváltoztatása érdekében;

iv. a VI. melléklet C. és D. része a 23. cikk (4) bekezdésében említett tanulmány és az ENSZ-EGB-előírások elfogadásának figyelembevétele érdekében.

75. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

XVIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

76. cikk

Szankciók

A szankcióval járó jogsértések típusai közé tartoznak a következők:

a) hamis nyilatkozattétel a jóváhagyási eljárás vagy visszahívást eredményező eljárások során;

b) a típusjóváhagyáshoz használt vizsgálati eredmények meghamisítása;

c) olyan adatok vagy műszaki előírások visszatartása, amelyek visszahíváshoz vagy a típusjóváhagyás megtagadásához, illetve visszavonásához vezethetnek;

d) hatástalanító berendezés használata;

e) információhoz való hozzáférés megtagadása;

f) jóváhagyandó járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek gazdasági szereplők általi, jóváhagyás nélkül való forgalmazása, vagy dokumentumok és jelölések e szándékkal történő meghamisítása.

77. cikk

Átmeneti rendelkezések

Ebben az esetben a nemzeti hatóságok nem tilthatják, korlátozhatják vagy akadályozhatják a jóváhagyott típusnak megfelelő járművek nyilvántartásba vételét, forgalomba hozatalát vagy forgalomba helyezését.

78. cikk

Jelentés

79. cikk

A fejlett fékrendszerek felülvizsgálata

80. cikk

Az egyedi járműjóváhagyások felülvizsgálata

A tagállamok 2021. december 31-ig jelentést tesznek a Bizottságnak az alábbiakkal kapcsolatban:

a) az L kategóriájú járművek számára az első nyilvántartásba vételük előtt az adott tagállam nemzeti hatóságai által megadott egyedi jóváhagyások száma évenként 2016. január 1-jétől kezdve;

b) az ilyen jóváhagyások alapját képező nemzeti kritériumok, amennyiben ezek eltértek az EU-típusjóváhagyás kötelező követelményeitől.

81. cikk

Hatályon kívül helyezés

82. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

A nemzeti hatóságok 2013. március 22-től kezdve a gyártó kérelme esetén nem utasíthatják vissza egy új járműtípus EU-típusjóváhagyását vagy nemzeti típusjóváhagyását, illetve nem tilthatják meg egy új jármű nyilvántartásba vételét, forgalomba hozatalát vagy forgalomba helyezését, amennyiben az adott jármű megfelel e rendeletnek, valamint az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak és végrehajtási jogi aktusoknak.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA

I. MELLÉKLET

Járműosztályozás

KategóriaA kategória elnevezéseKözös osztályozási feltételek
L1e-L7eMinden L kategóriájú jármű1. hossza: ≤ 4 000 mm vagy ≤ 3 000 mm az L6e-B alkategóriájú járművek esetében vagy ≤ 3 700 mm az L7e-C alkategóriájú járművek esetében továbbá
2. szélessége: ≤ 2 000 mm, vagy ≤ 1 000 mm az L1e kategóriájú járművek esetében vagy ≤ 1 500 mm az L6e-B és L7e-C alkategóriájú járművek esetében továbbá
3. magassága: ≤ 2 500 mm továbbá

KategóriaA kategória elnevezéseKözös osztályozási feltételek
L1eKönnyű kétkerekű gépjárművek4. kerekek száma: kettő, meghajtás: a 4. cikk (3) bekezdésében felsoroltak valamelyike, valamint
5. hengerűrtartalom ≤ 50 cm3, ha a jármű meghajtási konfigurációjának külső gyújtású belső égésű motor is része továbbá
6. legnagyobb tervezett járműsebesség ≤ 45 km/h továbbá
7. legnagyobb folyamatos névleges vagy hasznos teljesítmény (1) ≤ 4 000 W továbbá8.
maximális tömeg = a gyártó által megadott műszakilag megengedett tömeg továbbá
AlkategóriákAz alkategória elnevezéseTovábbi feltételek az alosztályokba soroláshoz
L1e-AMotoros kerékpár9. elsődleges rendeltetésük szerint a pedálozást elősegítő segédmeghajtással felszerelt, pedálhajtásúnak tervezett kerékpárok továbbá
10. a segédmeghajtás teljesítménye ≤ 25 km/h járműsebességnél megszűnik továbbá
11. legnagyobb folyamatos névleges vagy hasznos teljesítmény (1) ≤ 1 000 W továbbá
12. az alosztályokba sorolásra szolgáló 9–11. kritériumnak megfelelő motoros három- vagy négykerekű kerékpárok az osztályozás szempontjából a kétkerekű motoros kerékpárokkal műszakilag egyenértékűnek számítanak
L1e-BKétkerekű segédmotoros kerékpár9. minden egyéb L1e kategóriájú jármű, amely nem osztályozható az L1e-A jármű 9–12. feltételei szerint

KategóriaA kategória elnevezéseKözös osztályozási feltételek
L2eHáromkerekű segédmotoros kerékpár4. kerekek száma: három, meghajtás: a 4. cikk (3) bekezdésében felsoroltak valamelyike továbbá
5. hengerűrtartalom ≤ 50 cm3, ha a jármű meghajtási konfigurációjának belső égésű motor, vagy ≤ 500 cm3, ha kompressziós gyújtású motor is része továbbá
6. legnagyobb tervezett járműsebesség ≤ 45 km/h továbbá
7. legnagyobb folyamatos névleges vagy hasznos teljesítmény (1) ≤ 4 000 W továbbá
8. menetkész tömeg ≤ 270 kg továbbá
9. legfeljebb két üléssel vannak felszerelve, ideértve a vezetőülést is továbbá
AlkategóriákAz alkategória elnevezéseTovábbi kritériumok az alosztályokba soroláshoz
L2e-PSzemélyszállításra tervezett háromkerekű segédmotoros kerékpár10. L2e kategóriájú jármű, amelyek nem felel meg az L2e-U kategória meghatározott osztályozási feltételeinek
L2e-UÜzleti hasznosításra tervezett háromkerekű segédmotoros kerékpár10. olyan járművek, amelyeket kizárólag áruszállításra terveztek, és amelyek nyitott vagy zárt, csaknem sík, vízszintes rakfelülettel rendelkeznek, amely megfelel az alábbi követelményeknek:a)
vagy
b) a fentivel egyenértékű rakfelület, amelyet gépek és/vagy berendezések felszereléséhez használnak továbbá
c) olyan rakfelület, amely merev válaszfallal határozottan el van különítve a járműben tartózkodó személyeknek szánt tértől továbbá
d) a raktér alkalmas legalább egy 600 mm élhosszúságú kockának megfelelő térfogatú teher szállítására

KategóriaA kategória elnevezéseKözös osztályozási feltételek
L3e (2)Kétkerekű motorkerékpár4. kerekek száma: kettő, meghajtás: a 4. cikk (3) bekezdésében felsoroltak valamelyike továbbá5.
maximális tömeg = a gyártó által megengedett műszakilag megengedett tömeg továbbá
6. olyan kétkerekű járművek, amelyek nem sorolhatók be az L1e kategóriába
AlkategóriákAz alkategória elnevezéseTovábbi feltételek az alosztályokba soroláshoz
L3e-A1Kis teljesítményű motorkerékpárok7. hengerűrtartalom ≤ 125 cm3 továbbá
8. legnagyobb folyamatos névleges vagy hasznos teljesítmény (1) ≤ 11 kW továbbá
9. teljesítmény (1)–tömeg arány ≤ 0,1 kW/kg
L3e-A2Közepes teljesítményű motorkerékpárok7. legnagyobb folyamatos névleges vagy hasznos teljesítmény (1) ≤ 35 kW továbbá
8. teljesítmény (1)–tömeg arány ≤ 0,2 kW/kg továbbá
9. a járművet egy több mint kétszer akkora motorteljesítménnyel (1) rendelkező más járműből alakították át továbbá
10. olyan L3e járművek, amelyek a L3-A1 7, 8. és 9. további osztályozási feltételei alapján nem sorolhatók be
L3e-A3Nagy teljesítményű motorkerékpárok7. minden egyéb L3e kategóriájú jármű, amely az L3e-A1 vagy L3e-A2 osztályozási feltételei szerint nem sorolható be

AlcsoportokAz alcsoport elnevezéseAz L3e-A1, L3e-A2 vagy L3e-A3 alkategóriájú járművek további csoportosítására vonatkozó feltételek
L3e-AxE
(x=1, 2 vagy 3)
Enduro motorkerékpároka) ülésmagasság: ≥ 900 mm továbbá
b) szabad magasság ≥ 310 mm továbbá
c) teljes sebességváltó áttétel a legnagyobb sebességfokozatban (elsődleges sebességváltó áttétel x másodlagos sebességváltó áttétel a legnagyobb sebességben x differenciálmű áttétel): ≥ 6,0 továbbá
d) a menetkész tömeg és (az elektromos vagy hibrid hajtású elektromos járművek esetében) a meghajtást végző akkumulátor tömege együttesen ≤ 140 kg továbbá
e) utasülés: nincs
L3e-AxT
(x=1, 2 vagy 3)
Triál motorkerékpároka) ülésmagasság: ≤ 700 mm továbbá
b) szabad magasság ≥ 280 mm továbbá
c) tüzelőanyagtartály-űrtartalom ≤ 4 liter továbbá
d) teljes sebességváltó áttétel a legnagyobb sebességfokozatban (elsődleges sebességváltó áttétel x másodlagos sebességváltó áttétel a legnagyobb sebességben x differenciálmű áttétel): ≥ 7,5 továbbá
e) menetkész tömeg ≤ 100 kg továbbá
f) utasülés: nincs

KategóriaA kategória elnevezéseKözös osztályozási feltételek
L4eOldalkocsival rendelkező kétkerekű motorkerékpár4. az alap gépjármű megfelel az L3e kategóriájú járművekre vonatkozó osztályozási feltételeknek és a vonatkozó alosztályokba való sorolás feltételeinek valamint
5. az alap gépjármű egy oldalkocsival van felszerelve továbbá
6. legfeljebb négy üléssel vannak felszerelve, ideértve az oldalkocsis motorkerékpár vezetőülését is továbbá
7. utasülés: legfeljebb kettő, az oldalkocsi utasai számára és8.
maximális tömeg = a gyártó által megadott műszakilag megengedett tömeg

KategóriaA kategória elnevezéseKözös osztályozási feltételek
L5eHáromkerekű gépjármű4. kerekek száma: három, meghajtás: a 4. cikk (3) bekezdésében felsoroltak valamelyike továbbá
5. menetkész tömeg ≤ 1 000 kg továbbá
6. olyan háromkerekű járművek, amelyek nem sorolhatók be az L2e (háromkerekű segédmotoros kerékpár) kategóriába továbbá
AlkategóriákAz alkategória elnevezéseTovábbi feltételek az alosztályokba soroláshoz
L5e-AHáromkerekű motorkerékpár7. azok az L5e járművek, amelyek nem felelnek meg az L5e-B járművekre vonatkozó osztályozási feltételeknek
8. legfeljebb öt üléssel vannak felszerelve, ideértve a vezetőülést is
L5e-BÁruszállításra tervezett háromkerekű motorkerékpárok7. haszonjárműként tervezett, legfeljebb három irányból hozzáférhető zárt vezető- és utastérrel rendelkező jármű továbbá
8. legfeljebb két üléssel van felszerelve, ideértve a vezetőülést is továbbá
9. olyan járművek, amelyeket kizárólag áruszállításra terveztek, és amelyek nyitott vagy zárt, csaknem sík, vízszintes rakfelülettel rendelkeznek, amely megfelel az alábbi követelményeknek:a)
vagy
b) a fentivel egyenértékű rakfelület, amelyet gépek és/vagy berendezések felszereléséhez használnak továbbá
c) olyan rakfelület, amely merev válaszfallal határozottan el van különítve a járműben tartózkodó személyeknek szánt tértől továbbá
d) a raktér alkalmas legalább egy 600 mm élhosszúságú kockának megfelelő térfogatú teher szállítására

KategóriaA kategória elnevezéseKözös osztályozási feltételek
L6eKönnyű négykerekű motorkerékpárok4. kerekek száma: négy, meghajtás: a 4. cikk (3) bekezdésében felsoroltak valamelyike továbbá
5. legnagyobb tervezett járműsebesség ≤ 45 km/h továbbá
6. menetkész tömeg ≤ 425 kg és
7. hengerűrtartalom ≤ 50 cm3, ha a jármű meghajtási konfigurációjának külső gyújtású belső égésű motor, vagy ≤ 500 cm3 ha kompressziós gyújtású motor is része továbbá
8. legfeljebb két üléssel van felszerelve, ideértve a vezetőülést is továbbá
AlkategóriákAz alkategória elnevezéseTovábbi feltételek az alosztályokba soroláshoz
L6e-AKönnyű közúti kvad9. azok az L6e kategóriájú járművek, amelyek nem felelnek meg az L6e-B alkategóriájú járművekre meghatározott osztályozási feltételeknek továbbá
10. legnagyobb folyamatos névleges vagy hasznos teljesítmény (1) ≤ 4 000 W
L6e-BKönnyű kvad9. legfeljebb három irányból hozzáférhető, zárt vezető- és utastér továbbá
10. legnagyobb folyamatos névleges vagy hasznos teljesítmény (1) ≤ 6 000 W továbbá
AlcsoportokAz alcsoport elnevezéseA könnyű kvadok (L6e-B) további csoportosítására vonatkozó feltételek
L6e-BPSzemélyszállításra tervezett könnyű kvadok11. L6e-B alkategóriájú, főleg személyszállításra tervezett járművek továbbá
12. egyéb L6e-B alkategóriájú járművek, amelyek nem felelnek meg az L6e-BU alkategóriájú járművek meghatározott osztályozási feltételeinek
L6e-BUÁruszállításra tervezett könnyű kvadok11. olyan járművek, amelyeket kizárólag áruszállításra terveztek, és amelyek nyitott vagy zárt, csaknem sík, vízszintes rakfelülettel rendelkeznek, amely megfelel az alábbi követelményeknek:a)
vagy
b) a fentivel egyenértékű rakfelület, amelyet gépek és/vagy berendezések felszereléséhez használnak továbbá
c) olyan rakfelület, amely merev válaszfallal határozottan el van különítve a járműben tartózkodó személyeknek szánt tértől továbbá
d) a raktér alkalmas legalább egy 600 mm élhosszúságú kockának megfelelő térfogatú teher szállítására

KategóriaA kategória elnevezéseKözös osztályozási feltételek
L7eNehéz négykerekű motorkerékpárok4. kerekek száma: négy, meghajtás: a 4. cikk (3) bekezdésében felsoroltak valamelyike továbbá
5. menetkész tömeg:
a) ≤ 450 kg utasszállítás esetén
b) ≤ 600 kg áruszállítás esetén
valamint
6. L7e jármű, amely nem osztályozható L6e kategóriájú járműként továbbá
AlkategóriákAz alkategória elnevezéseTovábbi feltételek az alosztályokba soroláshoz
L7e-ANehéz közúti kvad7. azok az L7e kategóriájú járművek, amelyek nem felelnek meg az L7e-B vagy L7e-C alkategóriájú járművekre vonatkozó meghatározott osztályozási feltételeknek továbbá
8. kizárólag személyszállításra tervezett járművek továbbá
9. legnagyobb folyamatos névleges vagy hasznos teljesítmény (1) ≤ 15 kW továbbá
AlcsoportokAz alcsoportok elnevezéseTovábbi feltételek az alcsoportokba soroláshoz
L7e-A1A1 nehéz közúti kvad10. ülés: legfeljebb két nyeregülés, ideértve a vezetőülést is továbbá
11. a kormányzáshoz kormányszarvakkal felszerelve
L7e-A2A2 nehéz közúti kvad10. azok az L7e-A kategóriájú járművek, amelyek nem felelnek meg az L7e-A1 alkategóriájú járművekre vonatkozó meghatározott osztályozási feltételeknek továbbá
11. ülés: legfeljebb két (nem nyereg-) ülés, ideértve a vezetőülést is
AlkategóriaAz alkategória elnevezéseTovábbi feltételek az alosztályokba soroláshoz
L7e-BNehéz terepjáró kvad7. azok az L7e kategóriájú járművek, amelyek nem felelnek meg az L7e-C alkategóriájú járművekre vonatkozó meghatározott osztályozási feltételeknek, továbbá
8. szabad magasság ≥ 180 mm, továbbá
AlcsoportokAz alcsoportok elnevezéseTovábbi feltételek az alcsoportokba soroláshoz
L7e-B1Terepjáró kvad9. ülés: legfeljebb két nyeregülés, ideértve a vezetőülést is továbbá
10. a kormányzáshoz kormányszarvakkal felszerelve továbbá
11. legnagyobb tervezett járműsebesség ≤ 90 km/h és
12. tengelytáv/hasmagasság aránya ≤ 6
L7e-B2Egymás melletti ülésekkel ellátott buggy(side-by-side buggy)9. az L7e-B1 terepjáró kvadokon kívüli, L7eB kategóriába tartozó járművek
10. ülés: legfeljebb három (nem nyereg-) ülés – amelyek közül kettő egymás mellett helyezkedik el –, ideértve a vezetőülést is továbbá
11. legnagyobb folyamatos névleges vagy hasznos teljesítmény (1) ≤ 15 kW továbbá
12. tengelytáv/hasmagasság aránya ≤ 8

AlkategóriaAz alkategória elnevezéseTovábbi feltételek az alosztályokba soroláshoz
L7e-CNehéz emelt teljesítményű kvad7. azok az L7e kategóriájú járművek, amelyek nem felelnek meg az L7e-B alkategóriájú járművekre vonatkozó meghatározott osztályozási feltételeknek továbbá
8. legnagyobb folyamatos névleges vagy hasznos teljesítmény (1) ≤ 15 kW továbbá
9. legnagyobb tervezett járműsebesség ≤ 90 km/h továbbá
10. legfeljebb három irányból hozzáférhető, zárt vezető- és utastér továbbá
AlcsoportokAz alcsoport elnevezéseA nehéz emelt teljesítményű kvadok (L7e-C) további csoportosítására vonatkozó feltételek
L7e - CPSzemélyszállításra tervezett nehéz emelt teljesítményű kvadok(11) azok az L7e-C kategóriájú járművek, amelyek nem felelnek meg az L7e-CU alkategóriájú járművekre vonatkozó meghatározott osztályozási feltételeknek továbbá
(12) ülés: legfeljebb négy (nem nyereg-) ülés, ideértve a vezetőülést is
L7e - CUÁruszállításra tervezett nehéz emelt teljesítményű kvadok(11) olyan járművek, amelyeket kizárólag áruszállításra terveztek, és amelyek nyitott vagy zárt, csaknem sík, vízszintes rakfelülettel rendelkeznek, amely megfelel az alábbi követelményeknek:a)
vagy
b) a fentivel egyenértékű rakfelület, amelyet gépek és/vagy berendezések felszereléséhez terveztek továbbá
c) olyan rakfelület, amely merev válaszfallal határozottan el van különítve a járműben tartózkodó személyeknek szánt tértől továbbá
d) a raktér alkalmas legalább egy 600 mm élhosszúságú kockának megfelelő térfogatú teher szállítására továbbá
(12) ülés: legfeljebb két (nem nyereg-) ülés, ideértve a vezetőülést is

NB: a mellékletekhez fűzött magyarázatok áttekintése a VIII. melléklet végén található.

II. MELLÉKLET

A járművek EU-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények kimerítő jegyzéke (3)

SzámCikkTárgyA jogszabály számaJárműkategóriák
L1e-AL1e-BL2eL3eL4eL5e-AL5e-BL6e-AL6e-BL7e-AL7e-BL7e-C
AA KÖRNYEZETI ÉS HAJTÁSI TELJESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
123 és 24a kipufogógázokkal, a párolgási kibocsátásokkal, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával és a tüzelőanyag-fogyasztással, valamint a referencia-tüzelőanyagokkal kapcsolatos környezeti vizsgálati eljárásokXXXXXXXXXXXX
2legnagyobb tervezett járműsebesség, legnagyobb nyomaték, a meghajtás legnagyobb teljes folyamatos motorteljesítményeXXXXXXXXXXXX
3a zajszinttel kapcsolatos vizsgálati eljárásokXXXXXXXXXXXX

SzámCikkTárgyA jogszabály számaJárműkategóriák
L1e-AL1e-BL2eL3eL4eL5e-AL5e-BL6e-AL6e-BL7e-A1L7e-A2L7e-B1L7e-B2L7e-C
BA JÁRMŰ FUNKCIONÁLIS BIZTONSÁGÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
122hangjelző készülékekXXXXXXXXXXXXX
2fékezés, beleértve a blokkolásgátló és a kombinált fékrendszereket isXXXXXXXXXXXXXX
3elektromos biztonságXXXXXXXXXXXXXX
4a gyártónak a funkcionális biztonsági rendszerek, alkatrészek és tartozékok tartóssági vizsgálatára vonatkozó bejelentési kötelezettségeiXXXXXXXXXXXXXX
5elülső és hátsó védőszerkezetekIFIFIFIFIFIFIFIFIFIF
6üvegezés, szélvédőtörlők és -mosók, valamint jég- és páramentesítő berendezésekIFIFIFIFIFXIFXIFIFIFIFX
7a vezető által kezelendő kezelőszervek, ideértve a visszajelző lámpák és kijelzők jelölésétXXXXXXXXXXXXX
8a világító- és fényjelző berendezések beszerelése, a világítás automatikus bekapcsolásaXXXXXXXXXXXXXX
9hátsó kilátásXXXXXXXXXXXXX
10gurulásgátló szerkezet (ROPS)X
11a biztonsági öv rögzítési pontjai és biztonsági övekIFXIFIFIFXXX
12ülőhelyek (nyergek és ülések)XXXXXXXXXXXXXX
13kormányozhatóság, kanyarodási tulajdonságok, fordulási tulajdonságokXXXXXXXXXXXXXX
14gumiabroncsok felszereléseXXXXXXXXXXXXXX
15a jármű legnagyobb sebességének korlátozását jelző tábla, és annak elhelyezése a járművönIFIFIFIFIFIFXXIF
16utasvédelem, beleértve a belső berendezéseket, a fejtámlákat és a járműajtókat isIFIFIFIFIFIFIFIF
17legnagyobb tervezett folyamatos névleges vagy hasznos teljesítmény és/vagy tervezett járműsebességi korlátozásXXXIFIFXXXXXXX
18a jármű szerkezeti integritásaXXXXXXXXXXXXXX

SzámCikkTárgyA jogszabály számaJárműkategóriák
L1e-AL1e-BL2eL3eL4eL5e-AL5e-BL6e-AL6e-BL7e-A1L7e-A2L7e-B1L7e-B2L7e-C
C1A JÁRMŰ SZERKEZETÉRE ÉS AZ ÁLTALÁNOS TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
120szakszerűtlen beavatkozás elleni intézkedésekXXXXXXXXXXXXXX
225típusjóváhagyási eljárásokkal kapcsolatos intézkedésekXXXXXXXXXXXXXX
333a gyártás megfelelőségére vonatkozó követelmények betartásaXXXXXXXXXXXXXX
418csatlakozó berendezések és rögzítőkIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIF
518a jogosulatlan használat elleni védelemre szolgáló eszközökXXXXXXXXXXXXXX
618elektromágneses összeférhetőség (EMC)XXXXXXXXXXXXXX
718külső kinyúló részekXXXXXXXXXXXXXX
818tüzelőanyag-tárolásIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIF
918rakfelületekIFXIFIFIFIF
1018tömegek és méretekXXXXXXXXXXXXXX
1121fedélzeti diagnosztikaXXXXXXXXX
1218utaskapaszkodók és lábtámaszokXIFIFIFIFIFXIFIFIFIF
1318hátsó rendszámtábla helyeXXXXXXXXXXXXXX
1418járműjavítási és -karbantartási információkXXXXXXXXXXXXXX
1518kitámasztószerkezetXXX
C2A MŰSZAKI SZOLGÁLATOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
1665eljárások a műszaki szolgálatok teljesítménynormái és értékelése tekintetében

NB: a mellékletekre vonatkozó megjegyzésekért lásd a VIII. melléklet végét.

III. MELLÉKLET

A kis sorozatokra vonatkozó korlátozások

Jármű (al)kategóriaA jármű al(kategória) elnevezéseKis sorozatok
(az egyes forgalmazott, nyilvántartásba vett és forgalomba helyezett típusok éves mennyisége)
L1e-AMotoros kerékpár50
L1e-BKétkerekű segédmotoros kerékpár
L2eHáromkerekű segédmotoros kerékpár
L3eKétkerekű motorkerékpár75
L4eOldalkocsival rendelkező kétkerekű motorkerékpár150
L5e-AHáromkerekű motorkerékpár75
L5e-BÁruszállító hasznosítású háromkerekű motorkerékpár150
L6e-AKönnyű közúti kvad30
L6e-BKönnyű kvad150
L7e-ANehéz közúti kvad30
L7e-BNehéz terepjáró kvad50
L7e-CNehéz négykerekű gépjármű150

IV. MELLÉKLET

E rendelet alkalmazásának menetrendje a típusjóváhagyás tekintetében

PontLeírás(Al)kategóriaÚj járműtípusok KötelezőMár létező járműtípusok KötelezőA követelményeknek megfelelő járművek nyilvántartásba vételének legfrissebb dátuma
1.A környezeti és hajtási teljesítményre vonatkozó követelményekről szóló rendelet alkalmazása, pontok a II. melléklet A. részében található felsorolás szerint
1.1.I. típusú vizsgálat, hidegindítás után mért kipufogógáz-kibocsátási vizsgálat
1.1.1.Vizsgálati ciklus
1.1.1.1.I. típusú vizsgálat, ECE R 47 vizsgálati ciklusL1e, L2e, L6e2017.1.1.2018.1.1.2020.12.31.
1.1.1.2.I. típusú vizsgálat, ECE R 40 (adott esetben városon kívüli menetciklussal)L5e-B, L7e-B, L7e-C2016.1.1.2017.1.1.2020.12.31.
1.1.1.3.I. típusú vizsgálat, WMTC, 2. fázisL3e, L4e, L5e-A, L7e-A2016.1.1.2017.1.1.2020.12.31.
1.1.1.4.I. típusú vizsgálat, felülvizsgált WMTC-alapú vizsgálati ciklusL1e–L7e2020.1.1.2021.1.1.
1.1.2.I. típusú vizsgálat, kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó határértékek
1.1.2.1.Euro 4: VI. melléklet A1. táblázatL1e, L2e, L6e2017.1.1.2018.1.1.2020.12.31.; L2e-U és L6e-B esetében: 2024.12.31.
1.1.2.2.Euro 4: VI. melléklet A1. táblázatL3e, L4e, L5e, L7e2016.1.1.2017.1.1.2020.12.31.; L3e-AxE és L3e-AxT esetében: 2024.12.31.
1.1.2.3.Euro 5: VI. melléklet A2. táblázatL1e-L7e2020.1.1.;
L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT és L6e-B esetében: 2024.1.1.
2021.1.1.;
L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT és L6e-B esetében: 2025.1.1.
1.2.II. típusú vizsgálat, kibocsátásvizsgálat (emelt) alapjáraton/szabad gyorsítás mellett
1.2.1.II. típusú vizsgálat, kibocsátásvizsgálat (emelt) alapjáraton/szabad gyorsítás mellettL1e, L2e, L6e2017.1.1.2018.1.1.
1.2.2.II. típusú vizsgálat, kibocsátásvizsgálat (emelt) alapjáraton/szabad gyorsítás mellettL3e, L4e, L5e, L7e2016.1.1.2017.1.1.
1.3.III. típusú vizsgálat, nincs kartergáz-kibocsátás
1.3.1.III. típusú vizsgálat, nincs kartergáz-kibocsátásL1e, L2e, L6e2017.1.1.2018.1.1.
1.3.2.III. típusú vizsgálat, nincs kartergáz-kibocsátásL3e, L4e, L5e, L7e2016.1.1.2017.1.1.
1.4.IV. típusú vizsgálat, párolgási emisszió
1.4.1.A tüzelőanyag-tartály szivárgásvizsgálataL1e, L2e, L6e2017.1.1.2017.1.1.
1.4.2.A tüzelőanyag-tartály szivárgásvizsgálataL3e, L4e, L5e, L7e2016.1.1.2016.1.1.
1.4.3.SHED vizsgálati eljárásL3e, L4e, L5e-A L7e-A2016.1.1.2017.1.1.
1.4.4.SHED vizsgálati eljárásL6Ae2017.1.1.2018.1.1.
1.4.5.A SHED vizsgálattal kapcsolatos határértékek, VI. melléklet C1. táblázataL3e, L4e, L5e-A, L7e-A2016.1.1.2017.1.1.2020.12.31.
1.4.6.A SHED vizsgálattal kapcsolatos határértékek, VI. melléklet C1. táblázataL6e-A2017.1.1.2018.1.1.2020.12.31.
1.4.7.SHED vizsgálat vagy tüzelőanyag-szivárgási vizsgálat, a 23. cikk (4) és (5) bekezdésében említett tanulmány eredményeitől függőenL1e-A, L1e-B, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B, L7e-C2020.1.1.2021.1.1.
1.4.8.A SHED vizsgálattal kapcsolatos határértékek, VI. melléklet C2. táblázata, a 23. cikk (4) és (5) bekezdésében említett tanulmány eredményeitől függőenL1e–L7e2020.1.1.2021.1.1.
1.5.V. típusú vizsgálat, tartóssági vizsgálat (3)
1.5.1.Euro 4 szint: tartóssági futásteljesítmény, VII. melléklet A. és B. táblázatL1e, L2e, L6e2017.1.1.2018.1.1.2020.12.31.
1.5.2.Euro 4 szint: tartóssági futásteljesítmény, VII. melléklet A. és B. táblázatL3e, L4e, L5e, L7e2016.1.1.2017.1.1.2020.12.31.
1.5.3.Euro 5 szint: tartóssági futásteljesítmény, VII. melléklet A. és B. táblázatL1e–L7e2020.1.1.2021.1.1.
1.6.VI. típusú vizsgálat nincs
1.7.VII. típusú vizsgálat, az üvegházhatást okozó gázkibocsátás, illetve a tüzelőanyag- vagy energiafogyasztás meghatározása és jelentése
1.7.1.VII. típusú vizsgálat, az üvegházhatást okozó gázkibocsátás, illetve a tüzelőanyag- vagy energiafogyasztás meghatározása és jelentéseL1e, L2e, L6e2017.1.1.2018.1.1.
1.7.2.VII. típusú vizsgálat, az üvegházhatást okozó gázkibocsátás, illetve a tüzelőanyag- vagy energiafogyasztás meghatározása és jelentéseL3e, L4e, L5e, L7e2016.1.1.2017.1.1.
1.8.VIII. típusú vizsgálat, OBD környezeti vizsgálata
1.8.1.Az OBD I. fázisára vonatkozó funkcionális követelményekL3e, L4e, L5e-A, L7e-A2016.1.1.2017.1.1.2020.12.31.
Az OBD I. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati eljárás (VIII. típusú vizsgálat)
Az OBD I. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati küszöbértékek, VI. melléklet, B1. táblázat
1.8.2.Az OBD I. fázisára vonatkozó funkcionális követelmények, ideértve minden olyan üzemmódot, amely jelentősen csökkenti a motornyomatékotL3e, L4e, L5e, L7e2020.1.1.2021.1.1.2024.12.31.
Az OBD I. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati eljárás (VIII. típusú vizsgálat)
Az OBD I. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati küszöbértékek, VI. melléklet, B1. táblázat
1.8.3.Az OBD I. fázisára vonatkozó funkcionális követelmények, ideértve minden olyan üzemmódot, amely jelentősen csökkenti a motornyomatékotL3e, L4e, L5e, L7e2024.1.1.2025.1.1.
Az OBD I. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati eljárás (VIII. típusú vizsgálat)
Az OBD I. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati küszöbértékek, VI. melléklet, B2. táblázat
1.8.4.Az OBD II. fázisára vonatkozó funkcionális követelmények a katalizátor ellenőrzésének kivételévelL3e (az L3e-AxE és L3e-AxT kivételével), L4e, L5e-A, L7e-A2020.1.1.2021.1.1.2024.12.31.
Az OBD II. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati eljárások (VIII. típusú vizsgálat)
Az OBD II. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati küszöbértékek, VI. melléklet, B1. táblázat
1.8.5.Az OBD II. fázisára vonatkozó funkcionális követelményekL3e (az L3e-AxE és L3e-AxT kivételével), L4e, L5e-A, L7e-A2024.1.1.2025.1.1.
Az OBD II. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati eljárások (VIII. típusú vizsgálat)
Az OBD II. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati küszöbértékek, VI. melléklet, B2. táblázat
1.9.IX. típusú vizsgálat, zajszint (3)
1.9.1.Zajszintvizsgálati eljárás és határértékek, VI. melléklet, D. részL1e, L2e, L6e2017.1.1.2018.1.1.
1.9.2.Zajszintvizsgálati eljárás és határértékek (3), VI. melléklet, D. részL3e, L4e, L5e, L7e2016.1.1.2017.1.1.
1.9.3.A 9., 41., 63. és 92. számú ENSZ-EGB-előírás, valamint a VI. melléklet D. részében található határértékekL1e–L7e
1.9.4.A 9., a 41., a 63. és a 92. számú ENSZ-EGB-előírás, valamint a Bizottság által javasolt vonatkozó új határértékekL1e–L7e
1.10.A hajtási teljesítményre (a legnagyobb tervezett járműsebességre, legnagyobb nyomatékra, a meghajtás legnagyobb folyamatos névleges vagy hasznos teljesítményre és legnagyobb csúcsteljesítményre) vonatkozó vizsgálatok és követelmények
1.10.1.A hajtási teljesítményre vonatkozó vizsgálatok és követelményekL1e, L2e, L6e2017.1.1.2018.1.1.
1.10.2.A hajtási teljesítményre vonatkozó vizsgálatok és követelményekL3e, L4e, L5e, L7e2016.1.1.2017.1.1.
2.A funkcionális járműbiztonságra vonatkozó követelményekről szóló, felhatalmazáson alapuló jogi aktus alkalmazása, pontok a II. melléklet B. táblázatában (3) található felsorolás szerint
2.1.A funkcionális járműbiztonságra vonatkozó követelményekről szóló, felhatalmazáson alapuló jogi aktus alkalmazása, pontok a II. melléklet B. táblázatában (3) található felsorolás szerintL1e, L2e, L6e2017.1.1.2018.1.1.
2.2.A funkcionális járműbiztonságra vonatkozó követelményekről szóló, felhatalmazáson alapuló jogi aktus alkalmazása, pontok a II. melléklet B. táblázatában (3) található felsorolás szerintL3e, L4e, L5e, L7e2016.1.1.2017.1.1.
2.3.VIII. melléklet, a fokozott biztonsággal (3) kapcsolatos jellemzők
2.3.1.Automatikus fényszóró-bekapcsolásL1e–L7e2016.1.1.2016.1.1.
2.3.2.A biztonságos kanyarodást segítő berendezés (differenciálmű vagy azzal egyenértékű berendezés)L1e–L7e2016.1.1.2017.1.1.
2.3.3.Fejlett fékrendszerek, kötelező felszerelésL3e2016.1.1.2017.1.1.
3.A járműszerkezetre vonatkozó követelményekről szóló, felhatalmazáson alapuló jogi aktus alkalmazása, pontok a II. melléklet C1. táblázatában (3) található felsorolás szerint
3.1.A járműszerkezetre vonatkozó követelményekről szóló, felhatalmazáson alapuló jogi aktus alkalmazása, pontok a II. melléklet C1. táblázatában (3) található felsorolás szerintL1e, L2e, L6e2017.1.1.2018.1.1.
3.2.A járműszerkezetre vonatkozó követelményekről szóló, felhatalmazáson alapuló jogi aktus alkalmazása, pontok a II. melléklet C1. táblázatában (3) található felsorolás szerintL3e, L4e, L5e, L7e2016.1.1.2017.1.1.
4.A közigazgatási követelményekről szóló, végrehajtási jogi aktus alkalmazása
4.1.A közigazgatási követelményekről szóló, felhatalmazáson alapuló jogi aktus alkalmazásaL1e, L2e, L6e2017.1.1.2018.1.1.
4.2.A közigazgatási követelményekről szóló, végrehajtási jogi aktus alkalmazásaL3e, L4e, L5e, L7e2016.1.1.2017.1.1.

NB: a mellékletekhez fűzött magyarázatok áttekintése a VIII. melléklet végén található.

V. MELLÉKLET

A. Környezeti teljesítményre vonatkozó vizsgálati eljárások és követelmények

Az L kategóriájú járművek csak akkor kaphatnak típusjóváhagyást, ha megfelelnek a következő környezeti teljesítményre vonatkozó követelményeknek:

Vizsgálat típusaLeírásKövetelmények: határértékekA 2. cikkben és az I. mellékletben említetteken kívüli osztályozási kritériumokKövetelmények: vizsgálati eljárások
I.Hidegindítás után mért kipufogógáz-kibocsátásokVI. melléklet (A)a 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletének 4.3. pontjaa 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklete
II.— szikragyújtás vagy szikragyújtású motorral felszerelt hibrid jármű(5): kibocsátások alapjáraton és emelt alapjáraton
— kompressziós gyújtás vagy kompressziós gyújtású motorral felszerelt hibrid jármű: szabad gyorsulás melletti vizsgálat
2009/40/EK irányelv(6)a 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletének 4.3. pontjaa 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet III. melléklete
III.Kartergáz-kibocsátásNincs kibocsátás, zárt forgattyúsház. A kartergáz-kibocsátás semelyik jármű hasznos élettartama során sem kerülhet közvetlenül a környezeti légkörbe.a 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet XI. mellékletének 3.2. pontjaa 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet IV. melléklete
IV.Párolgási kibocsátásokVI. melléklet (C)a 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet XI. mellékletének 3.2. pontjaa 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet V. melléklete
V.A kibocsátáscsökkentő berendezések tartósságaVI. és VII. mellékletSRC-LeCV: a 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet VI. melléklete 1. függelékének 2. pontja
USA EPA AMA: a 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet VI. melléklete 2. függelékének 2.1. pontja
a 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet VI. melléklete
VI.VI. típusú vizsgálatot nem jelöltek kiNem alkalmazhatóNem alkalmazhatóNem alkalmazható
VII.CO2-kibocsátások, tüzelőanyag- és/vagy elektromosenergia-fogyasztás, elektromos hatósugárMérés és jelentéstétel, típusjóváhagyás céljára nincs meghatározva határérték.a 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletének 4.3. pontjaa 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet VII. melléklete
VIII.Környezetvédelmi fedélzeti diagnosztikai (OBD) vizsgálatokVI. melléklet (B)a 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletének 4.3. pontjaa 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet VIII. melléklete
IX.HangnyomásszintVI. melléklet (D)Amint a 9., 41., 63., illetve 92. sz. ENSZ-EGB-előírások lépnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusban a környezeti teljesítményre és a hajtóegység teljesítményére vonatkozóan megállapított követelmények helyébe, a hangnyomásszint IX. típusú vizsgálatai során az említett ENSZ-EGB-előírásokban (6. melléklet) az (al)osztályokba való sorolásra vonatkozóan meghatározott kritériumokat kell figyelembe venni.a 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet IX. melléklete.

B. A jóváhagyáshoz és kiterjesztéshez szükséges környezeti teljesítménnyel kapcsolatos vizsgálati követelmények

Külső gyújtású (PI) motorral rendelkező járművek, a hibrideket is ideértveKompressziós gyújtású (CI) motorral rendelkező járművek, a hibrideket is ideértveTisztán elektromos jármű vagy sűrített levegővel (CA) meghajtott járműHidrogéncellás jármű
Tisztán gázüzeműKettős üzeműRugalmas tüzelőanyag-felhasználásúRugalmas tüzelőanyag-felhasználásúTisztán gázüzemű
Benzin (E5)PB-gázFöldgáz/biometánH2Benzin (E5)Benzin (E5)Benzin (E5)Benzin (E5)Földgáz/biometánDízel (B5)Dízel (B5)
PB-gázFöldgáz/biometánH2Etanol (E85)H2NGBiodízel
I. típusú vizsgálat (19)IgenIgenIgenIgenIgen
(mindkét tüzelőanyaggal)
Igen
(mindkét tüzelőanyaggal)
Igen
(mindkét tüzelőanyaggal)
Igen
(mindkét tüzelőanyaggal)
Igen
(mindkét tüzelőanyaggal)
Igen
(csak B5-ös dízellel)
IgenSzámSzám
I. típusú vizsgálat (19)
Részecske-tömeg (csak az Euro 5-ös szinten)
IgenNemNemNemIgen
(csak benzinnel)
Igen
(csak benzinnel)
Igen
(csak benzinnel)
Igen
(csak benzinnel)
NemIgen
(csak B5-ös dízellel)
IgenNem/CA esetében igenNem
II. típusú vizsgálat (19), kizárólag CI esetében füstopacitás-vizsgálattal együttIgenIgenIgenIgenIgen
(mindkét tüzelőanyaggal)
Igen
(mindkét tüzelőanyaggal)
Igen
(csak benzinnel)
Igen
(mindkét tüzelőanyaggal)
Igen
(csak földgázzal/biometánnal)
Igen
(csak B5-ös dízellel)
IgenNemNem
III. típusú vizsgálat (19)IgenIgenIgenIgenIgenIgenIgenIgenIgenIgenIgenNemNem
IV. típusú vizsgálat (19)IgenNemNemNemIgen
(csak benzinnel)
Igen
(csak benzinnel)
Igen
(csak benzinnel)
Igen
(csak benzinnel)
NemNemNemNemNem
V. típusú vizsgálat (19)IgenIgenIgenIgenIgen
(csak benzinnel)
Igen
(csak benzinnel)
Igen
(csak benzinnel)
Igen
(csak benzinnel)
Igen
(csak földgázzal/biometánnal)
Igen
(csak B5-ös dízellel)
IgenNemNem
VII. típusú vizsgálat (19)IgenIgenIgenIgenIgen
(mindkét tüzelőanyaggal)
Igen
(mindkét tüzelőanyaggal)
Igen
(mindkét tüzelőanyaggal)
Igen
(mindkét tüzelőanyaggal)
Igen
(mindkét tüzelőanyaggal)
Igen
(mindkét tüzelőanyaggal)
IgenIgen
(csak energiafogyasztás)
Igen
(csak tüzelőanyag-fogyasztás)
VIII. típusú vizsgálat (19)IgenIgenIgenIgenIgen
(csak benzinnel)
Igen
(csak benzinnel)
Igen
(csak benzinnel)
Igen
(csak benzinnel)
Igen
(csak földgázzal/biometánnal)
Igen
(csak B5-ös dízellel)
IgenNemNem
IX. típusú vizsgálat (19)IgenIgenIgenIgenIgenIgenIgenIgenIgenIgenIgenNem (20)
CA esetében igen
Nem (20)

NB: a mellékletekhez fűzött magyarázatok áttekintése a VIII. melléklet végén található.

VI. MELLÉKLET

A jóváhagyásra és a gyártás megfelelőségére vonatkozó szennyezőanyag-kibocsátási határértékek, OBD-küszöbértékek és zajszinthatárértékek

A. A hidegindítás után mért kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó határértékek

A1. Euro 4 szint

Jármű-kategóriaJármű-kategória megnevezéseMeghajtási osztályEuro-szintSzén-monoxid tömege
(CO)
Összes szénhidrogén tömege
(THC)
Nitrogén-oxidok tömege
(NOx)
Légszennyező részecskék tömege
(PM)
Vizsgálati ciklus
L1 (mg/km)L2 (mg/km)L3 (mg/km)L4 (mg/km)
L1e-AMotoros kerékpárPI/CI/HibridEuro 456010070ECE R47
L1e-BKétkerekű segédmotoros kerékpárPI/CI/HibridEuro 41 000630170ECE R47
L2eHáromkerekű segédmotoros kerékpárPI/CI/HibridEuro 41 900730170ECE R47
L3e
L4e (7)
L5e-A
L7e-A
— Kétkerekű motorkerékpár oldalkocsival vagy anélkül
— Háromkerekű motorkerékpár
— Nehéz közúti kvad
PI/PI hibrid, vmax < 130 km/hEuro 41 14038070WMTC, 2. fázis
PI/PI hibrid, vmax ≥ 130 km/hEuro 41 14017090WMTC, 2. fázis
CI/CI hibridEuro 41 00010030080 (8)WMTC, 2. fázis
L5e-BÁruszállító hasznosítású háromkerekű motorkerékpárPI/PI hibridEuro 42 000550250ECE R40
CI/CI hibridEuro 41 00010055080 (8)ECE R40
L6e-A
L6e-B
Könnyű közúti kvad és
Könnyű kvad
PI/PI hibridEuro 41 900730170ECE R47
CI/CI hibridEuro 41 00010055080 (8)ECE R47
L7e-B
L7e-C
Nehéz terepjáró kvad
Nehéz négykerekű gépjármű
PI/PI hibridEuro 42 000550250ECE R40
CI/CI hibridEuro 41 00010055080 (8)ECE R40

A3. Euro 5 szint

Jármű-kategóriaJárműkategória megnevezéseMeghajtási osztályEuro-szint (4)Szén-monoxid tömege
(CO)
Összes szénhidrogén tömege
(THC)
Nem-metán szénhidrogének tömege
(NMHC)
Nitrogén-oxidok tömege
(NOx)
Légszennyező részecskék tömege
(PM)
Vizsgálati ciklus
L1 (mg/km)L2A (mg/km)L2B (mg/km)L3 (mg/km)L4 (mg/km)
L1e-AMotoros kerékpárPI/CI/HibridEuro 550010068604,5 (9)Felülvizsgált WMTC (10)
L1e-B–L7eMinden egyéb L kategóriájú járműPI/PI hibridEuro 51 00010068604,5 (9)Felülvizsgált WMTC
CI/CI hibrid50010068904,5Felülvizsgált WMTC

B. A fedélzeti diagnosztikával kapcsolatos kibocsátási küszöbértékek

B1. Euro 4 szint, OBD I. fázis

Jármű-kategóriaJármű-kategória megnevezéseMeghajtási osztályEuro-szintSzén-monoxid tömege
(CO)
Összes szénhidrogén tömege
(THC)
Nitrogén-oxidok tömege
(NOx)
Vizsgálati ciklus
OT1 (mg/km)OT2 (mg/km)OT3 (mg/km)
L3e (5)
L4e (7)
L5e-A
L7e-A
— Kétkerekű motorkerékpár oldalkocsival vagy anélkül
— Háromkerekű motorkerékpár
— Nehéz közúti kvad
PI/PI hibrid, vmax < 130 km/hEuro 42 1701 400350WMTC, 2. fázis
PI/PI hibrid, vmax ≥ 130 km/h2 170630450WMTC, 2. fázis
CI/CI hibrid2 170630900WMTC, 2. fázis

B2. Euro 5 szint, OBD I. fázis és OBD II. fázis (4)

Jármű-kategóriaJármű-kategória megnevezéseMeghajtási osztályEuro-szintSzén-monoxid tömege
(CO)
Nem-metán szénhidrogének tömege
(NMHC)
Nitrogén-oxidok tömege
(NOx)
Légszennyező részecskék tömege
(PM)
Vizsgálati ciklus
OT1 (mg/km)OT2 (mg/km)OT3 (mg/km)OT4 (mg/km)
L3e, L4e, L5e, L7eAz L1e, L2e és L6e kategória kivételével valamennyi L kategóriájú járműPI/PI hibridEuro 51 90025030050Felülvizsgált WMTC
CI/CI hibridEuro 51 90032054050Felülvizsgált WMTC

C. A párolgási kibocsátások határértékei

C1. Euro 4 szint

Jármű-kategóriaJármű-kategória megnevezéseMeghajtási osztályEuro-szintÖsszes szénhidrogén tömege (THC)
(mg/vizsgálat)
Vizsgálati ciklus
L3e
L4e (7)
Kétkerekű motorkerékpár (13) oldalkocsival vagy anélkülPI (11)Euro 42 000SHED
L5e-AHáromkerekű motorkerékpárPI (11)Euro 4
L6e-AKönnyű közúti kvadPI (11)Euro 4
L7e-ANehéz közúti kvadPI (11)Euro 4

C2. Euro 5 szint

Járműosztály (12)Jármű-kategória megnevezéseMeghajtási osztályEuro-szintÁtszivárgási vizsgálat
(mg/m2/nap)
Összes szénhidrogén tömege (THC) a SHED vizsgálat során
(mg/vizsgálat)
Tüzelőanyag-tartályTüzelőanyag-vezetékekJármű
L1e-AMotoros kerékpárPI (11)Euro 51 50015 0001 500
L1e-BKétkerekű segédmotoros kerékpárEuro 51 50015 0001 500
L2eHáromkerekű segédmotoros kerékpárEuro 51 50015 0001 500
L3e
L4e (7)
Kétkerekű motorkerékpár oldalkocsival vagy anélkülEuro 51 500
L5e-AHáromkerekű motorkerékpárEuro 51 500
L5e-BÁruszállító hasznosítású háromkerekű motorkerékpárEuro 51 50015 0001 500
L6e-AKönnyű közúti kvadEuro 51 500
L6e-BKönnyű kvadEuro 51 50015 0001 500
L7e-ANehéz közúti kvadEuro 51 500
L7e-BTerepjáró kvadEuro 51 50015 0001 500
L7e-CNehéz négykerekű gépjárműEuro 51 50015 0001 500

D. Zajszinthatárértékek - Euro 4 és Euro 5 szint

Jármű-kategóriaJármű-kategória megnevezéseEuro 4 zajszint (14)
(dB(A))
Euro 4 vizsgálati eljárás (16)Euro 5 zajszint (15)
(dB(A))
Euro 5 vizsgálati eljárás
L1e-AMotoros kerékpár63Felhatalmazáson alapuló jogi aktus /63. számú ENSZ-EGB-előírás63. számú ENSZ-EGB-előírás
L1e-BKétkerekű segédmotoros kerékpár vmax ≤ 25 km/h66
Kétkerekű segédmotoros kerékpár vmax ≤ 45 km/h71
L2eHáromkerekű segédmotoros kerékpár76Felhatalmazáson alapuló jogi aktus /9. számú ENSZ-EGB-előírás9. számú ENSZ-EGB-előírás
L3eKétkerekű motorkerékpár
Hengerűrtartalom ≤ 80 cm3
75Felhatalmazáson alapuló jogi aktus /41. számú ENSZ-EGB-előírás41. számú ENSZ-EGB-előírás
Kétkerekű motorkerékpár
80 cm3 < Hengerűrtartalom ≤ 175 cm3
77
Kétkerekű motorkerékpár
Hengerűrtartalom > 175 cm3
80
L4eOldalkocsival rendelkező kétkerekű motorkerékpár80Felhatalmazáson alapuló jogi aktus/9. számú ENSZ-EGB-előírás9. számú ENSZ-EGB-előírás
L5e-AHáromkerekű motorkerékpár80Felhatalmazáson alapuló jogi aktus /9. számú ENSZ-EGB-előírás9. számú ENSZ-EGB-előírás
L5e-BÁruszállító hasznosítású háromkerekű motorkerékpár80
L6e-AKönnyű közúti kvad80Felhatalmazáson alapuló jogi aktus / 9. számú ENSZ-EGB-előírás9. számú ENSZ-EGB-előírás
L6e-BKönnyű kvad80Felhatalmazáson alapuló jogi aktus /9. számú ENSZ-EGB-előírás9. számú ENSZ-EGB-előírás
L7e-ANehéz közúti kvad80
L7e-BNehéz terepjáró kvad80
L7e-CNehéz négykerekű gépjármű80

NB: a mellékletekhez fűzött magyarázatok áttekintése a VIII. melléklet végén található.

VII. MELLÉKLET

A kibocsátáscsökkentő berendezések tartóssága

A. Az L kategóriájú járművek tartóssági futásteljesítmény

Jármű-kategóriaJármű-kategória megnevezéseTartóssági futásteljesítmény Euro 4 és Euro 5 szint(4)
L1e-A— Motoros kerékpár5 500
L3e-AxT (x = 1, 2 vagy 3)— Kétkerekű Triál motorkerékpár
L1e-B— Kétkerekű segédmotoros kerékpár11 000
L2e— Háromkerekű segédmotoros kerékpár
L3e-AxE (x = 1, 2 vagy 3)— Kétkerekű Enduro motorkerékpár
L6e-A— Könnyű közúti kvad
L7e-B— Nehéz terepjáró kvad
L3e— Kétkerekű motorkerékpár oldalkocsival vagy anélkül20 000
L4e(7)(vmax < 130 km/h)
L5e— Háromkerekű motorkerékpár
L6e-B— Könnyű kvad
L7e-C— Nehéz négykerekű gépjármű
L3eKétkerekű motorkerékpár oldalkocsival vagy anélkül35 000
L4e(7)(vmax ≥ 130 km/h)
L7e-ANehéz közúti kvad

B. Romlási tényezők (DF)

Jármű-kategóriaJármű-kategória megnevezéseEuro 4 szint
DF (-)
Euro 5 szint
DF+(4) (-)
COHCNOxPMCOTHCNMHCNOxPM (17) (4)
PICI(18)PICIPICICI
L1e–L7eMind1,31,21,21,11,31,31,11,31,11,31,11,0

NB: a mellékletekhez fűzött magyarázatok áttekintése a VIII. melléklet végén található.

VIII. MELLÉKLET

Fokozott funkcionális biztonsági követelmények (21)

TémaKövetelmények
Fejlett fékrendszer kötelező beszerelésea) a forgalmazott, nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett L3e-A1 alkategóriájú új motorkerékpárokat(22) fel kell szerelni vagy blokkolásgátló, vagy kombinált fékrendszerrel vagy mindkét fajta fejlett fékrendszerrel, a járműgyártó döntésétől függően;
b) a forgalmazott, nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett L3e-A2 és L3e-A3 alkategóriájú új motorkerékpárokat fel kell szerelni blokkolásgátló fékrendszerrel.
Kivételek:
Az L3e-AxE (x = 1, 2 vagy 3, kétkerekű Enduro motorkerékpárok) és L3e-AxT (x = 1, 2 vagy 3, kétkerekű Triál motorkerékpárok) alkategóriájú járműveket nem kell kötelezően felszerelni fejlett fékrendszerrel.
Biztonságos kanyarodás szilárd burkolatú utakonAz L kategóriájú járműveket úgy kell kialakítani, hogy kerekeik mindig képesek legyenek más-más sebességgel forogni a kemény felületű utakon való biztonságos kanyarodás érdekében. Ha egy jármű differenciálmű-zárral van ellátva, azt úgy kell kialakítani, hogy alapesetben ne legyen zárt állapotban.
A jármű és vezetője láthatóságának javítása a világítás automatikus bekapcsolásávalLáthatóságuk javítása érdekében az L kategóriájú járműveket fel kell szerelni a következőkkel:
a) az L1e alkategóriájú járművek esetében: a világítás automatikus bekapcsolását előíró 74. ENSZ-EGB-előírásnak (Rev. 2) megfelelő világító- és fényjelző berendezések;
b) az L3e alkategóriájú járművek esetében: a járműgyártó döntésétől függően vagy az 53. ENSZ-EGB-előírásnak (Rev. 2), valamint 1. és 2. módosításának megfelelő világító- és fényjelző berendezések, vagy a 87. ENSZ-EGB-előírásnak (Rev. 2), valamint 1. és 2. módosításának megfelelő nappali menetjelző lámpák;
c) az L kategóriájú járművek minden egyéb alkategóriája esetében: automatikusan bekapcsolódó világítóberendezés vagy – a gyártó döntésétől függően – automatikusan bekapcsolódó nappali menetjelző lámpa(23).
(II. melléklet B. rész 3. pontja) Elektromos biztonságAz L kategóriájú járműveket – az elektromos hajtórendszer tekintetében, amennyiben az egy vagy több, árammal működő, a hálózathoz nem folyamatosan csatlakoztatott hajtómotorral van felszerelve, valamint az elektromos hajtórendszer nagyfeszültségű sínjével galvanikus kapcsolatban lévő nagyfeszültségű alkotóelemeik és rendszereik tekintetében – úgy tervezik meg, hogy kizárjanak minden elektromos biztonsággal kapcsolatos veszélyt, a 100. számú ENSZ-EGB-előírás és az ISO 13063 vonatkozó követelményeinek figyelembevételével.
(II. melléklet B. rész 4. pontja) A gyártónak a kritikus funkcionális biztonsági rendszerek, alkatrészek és tartozékok tartóssági vizsgálatára vonatkozó bejelentési kötelezettségeiA gyártó az első nyilvántartásba vételtől számított öt éven belül nyilatkozatot tesz arról, hogy a 22. cikk (2) bekezdéssel összhangban gyártott járművek rendeltetésszerűen használhatók legalább az alább meghatározott távolságok megtételéig.
A távolság a VII. mellékletben az adott járműkategória és a jóváhagyandó járműre vonatkozó kibocsátási szint (azaz Euro szint) szerint meghatározott távolság másfélszerese, azonban az előírt távolság nem haladhatja meg a 60 000 km-t egyik járműtípus esetében sem.
(II. melléklet B. rész 5. pont) Az elülső és hátsó védőszerkezetekre vonatkozó követelményekAz L kategóriájú járműveket elülső és hátsó védőszerkezeteik tekintetében úgy tervezik, hogy kerüljék a kifelé mutató hegyes vagy éles elemeket vagy kiálló részeket, amelyekbe bármi beleakadhat, illetve amelyek ütközés esetén jelentősen növelhetik a veszélyeztetett úthasználók sérüléseinek súlyosságát vagy annak esélyét, hogy vágott sebeik keletkeznek.
Ez mind a jármű elülső, mind a hátsó szerkezetére vonatkozik.
(II. melléklet B. rész 10. pont) A biztonsági öv rögzítési pontjai és biztonsági övekA karosszériával felszerelt L2e, L5e, L6e és L7e kategóriájú járművek biztonsági öveinek rögzítési pontjai és a biztonsági övek beszerelésére vonatkozó kötelező követelmények.
(II. melléklet B. rész 15. pont) Az utasvédelemre – ideértve a belső berendezéseket, a fejtámlákat és a járműajtókat is – vonatkozó követelményekAz L2e, L5e, L6e és L7e kategóriájú, karosszériával felszerelt járműveket úgy tervezik, hogy kerüljék a kifelé mutató hegyes vagy éles elemeket vagy kiálló részeket, amelyek jelentősen növelhetik a vezető és az utasok sérüléseinek súlyosságát.
Az ajtókkal felszerelt járművek tervezésénél biztosítják, hogy az ajtókat megépítésüknél megfelelő zárszerkezetekkel és csuklópántokkal lássák el.
(II. melléklet B. rész 17. pont) A járműszerkezeti integritásra vonatkozó követelményekA gyártó kijelenti, hogy abban az esetben, ha súlyos biztonsági veszély miatt visszahívásra kerül sor, kérésre haladéktalanul a jóváhagyó hatóság és a Bizottság rendelkezésére bocsátja a mérnöki számításokon, virtuális vizsgálati módszereken és/vagy szerkezeti vizsgálatokon alapuló, a járműszerkezetre, alkotóelemekre és/vagy alkatrészekre vonatkozó specifikus elemzést. A járműtípust nem hagyják jóvá, ha okkal feltételezhető, hogy a gyártó nem tud ilyen elemzést rendelkezésre bocsátani.

NB: a mellékletekhez fűzött magyarázatok áttekintése a VIII. melléklet végén található.

Magyarázó megjegyzések az I-VIII. melléklethez

(1) Az I. mellékletben szereplő teljesítménykorlátok az elektromos meghajtású járművek esetében a legnagyobb folyamatos névleges teljesítményen, a belső égésű motorral meghajtott járművek esetében pedig a legnagyobb hasznos teljesítményen alapulnak. Egy jármű súlya menetkész tömegével egyenlőnek számít.

(2) Az L3e alkategóriájú járművek alosztályokba sorolása aszerint, hogy tervezési járműsebességük legfeljebb 130 km/h vagy több mint 130 km/h, független attól, hogy az L3e-A1, L3e-A2 vagy L3e-A3 hajtási teljesítményosztályba tartoznak (noha az L3e-A1 osztályban nem valószínű, hogy elérik a 130 km/h sebességet).

(3) Az "X" azt jelenti, hogy e rendelet kötelező követelményeket támaszt az adott tárgykörrel és kategóriával szemben; a részletes követelményeket a hivatkozott cikkek és az ebben a táblázatban hivatkozott dokumentumok tartalmazzák.

Az "IF" (ha) azt jelenti: amennyiben be van szerelve. Amennyiben a táblázatban említett rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység be van szerelve a járműbe - mivel ez csupán az ebbe a kategóriába tartozó járművek némelyike esetében kötelező -, akkor annak teljesítenie kell a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokban lefektetett követelményeket. Ugyanígy, amennyiben a gyártó úgy dönt, hogy önként felszereli a járművet ezzel a rendszerrel, alkotóelemmel vagy önálló műszaki egységgel, annak teljesítenie kell a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokban megállapított követelményeket.

Ha egy mező üresen marad, az azt jelenti, hogy e rendelet nem támaszt követelményeket az adott tárgykörrel vagy kategóriával szemben.

(4) Lásd a 23. cikk (4) és (5) bekezdését.

(5) Ha a (hibrid) motor(ok) rendelkezik (rendelkeznek) indító/leállító funkcióval, a gyártónak gondoskodnia kell arról, hogy a belső égésű motor működjön alapjáraton és emelt alapjáraton is. Kompressziós gyújtású motorral történő meghajtás esetén a járműnek alkalmasnak kell lennie a szabad gyorsítás mellett végzett vizsgálatra.

(6) A gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló, 2009. május 6-i 2009/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 141., 2009.6.6., 12. o.).

(7) A megfelelő kibocsátási határértékeknek csak a kétkerekű motorkerékpárnak kell megfelelnie, amelyhez az oldalkocsit erősítik.

(8) Csak CI, akkor is, ha például a hibrid meghajtású rendszer kompressziós gyújtású motort is magában foglal.

(9) Csak a közvetlen befecskendezésű (DI), benzin hajtóanyagú motorokra vonatkozik.

(10) A 23. cikk (4) bekezdésében említett környezeti hatástanulmány annak a megvalósíthatóságáról is beszámol majd, hogy - az L3e, L5e-A és L7e-A alkategóriák kivételével - az L kategóriájú járművek kibocsátásának vizsgálatához a világszintű motorkerékpár-vizsgálati ciklus (WMTC) felülvizsgált változatát alkalmazzák.

(11) Benzinnel, benzinkeverékkel vagy etanollal működő, külső gyújtású motorok.

(12) A párolgási kibocsátás szabályozásának költséghatékonyságát a 23. cikk (5) és (6) bekezdésében említett, a Bizottság nevében elvégzendő környezeti hatásvizsgálat értékelni fogja. Az említett tanulmány vizsgálni fog egy, a tüzelőanyag-tartály és a tüzelőanyag-vezeték párolgására irányuló, esetlegesen költséghatékony átszivárgási vizsgálatot, amely a SHED vizsgálat alternatívája lehet az olyan alkategóriájú járművek esetében, amelyeknél még nem vizsgálták a párolgási kibocsátást; lásd a 23. cikk (4), (5) és (6) bekezdését.

(13) Vmax ≥ 130 km/h.

(14) Amíg az Unió nem csatlakozik a 9., a 41., a 63. és a 92. számú ENSZ-EGB-előíráshoz, és nem fogadja el ezeket az előírásokat - beleértve (például az L3e és L4e motorkerékpárok tekintetében a 41. számú ENSZ-EGB előírás 6. mellékletében) az Euro 4 szinthez tartozó egyenértékű zajszinthatárértékeket - az ENSZ-EGB WP29-ben és az Unióban, az L kategóriájú járműveknek a VI. melléklet D. részében felsorolt határértékeknek kell megfelelniük. Miután az Unió elfogadja a 9., a 41., a 63. és a 92. számú ENSZ-EGB-előírást, ezek a VI. melléklet D. részében felsorolt határértékekkel egyenértékű zajszinthatárértékeket is megállapító előírások válnak kötelezővé, és felváltják a környezeti és hajtási teljesítményre vonatkozó követelményekről szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktusban előírt vizsgálati eljárásokat.

(15) A TBD Euro 5 norma szerinti zajszinthatárértékeket külön jogszabályban kell módosítani, amelyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkében megállapított rendes jogalkotási eljárás szerint fogadnak el.

(16) A zajszintvizsgálati eljárásokat egy e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus foglalja magában, amelyet a 9., a 41., a 63. és a 92. számú ENSZ-EGB-előírás fog felváltani.

(17) Csak a külső gyújtású, a közvetlen befecskendezésű és a kompressziós gyújtású motorok esetében.

(18) A hibrid hajtású járművekre is vonatkozik.

(19) A vizsgálattípusok leírásával, valamint az I-IX. típusú vizsgálatra vonatkozó határértékekkel és vizsgálati eljárásokkal kapcsolatban lásd az V. mellékletet.

(20) Csak az elektromos/hibrid-elektromos meghajtású járművek esetében, a csendes járművekre vonatkozó zajkibocsátással kapcsolatos követelmények.

(21) A fokozott biztonsági követelmények alkalmazási dátumával kapcsolatban lásd a IV. mellékletet.

(22) Az L4e kategóriájú járművekre (oldalkocsival rendelkező motorkerékpárok) nem vonatkozik a fejlett fékrendszerek kötelező beszerelésére vonatkozó a) és b) követelmény.

(23) Ahhoz, hogy a belső égésű motor elkezdhessen működni, a világítóberendezést a motor indításának idejére 10 vagy annál kevesebb másodpercre le lehet kapcsolni.

IX. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

(a 81. cikkben említettek szerint)

A 2002/24/EK irányelvE rendelet
1. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés2. cikk, (1) bekezdés
1. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés2. cikk, (2) bekezdés
1. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés1. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés
1. cikk, (2) és (3) bekezdés2. cikk (1) bekezdés, 4. cikk, I. melléklet
2. cikk3. cikk
3. cikk26. és 27. cikk
4. cikk, (1) bekezdés29. cikk, (1) és (2) bekezdés, 18. cikk
4. cikk, (2) bekezdés29. cikk, (1) bekezdés és 33. cikk
4. cikk, (3) bekezdés33. cikk, (3) bekezdés
4. cikk, (4) bekezdés
4. cikk, (5) bekezdés33. cikk, (1) és (3) bekezdés
4. cikk, (6) bekezdés29. cikk, (3) bekezdés
5. cikk, (1) bekezdés29. cikk, (10) bekezdés és 30. cikk, (3) bekezdés
5. cikk, (2) bekezdés29. cikk, (10) bekezdés
5. cikk, (3) bekezdés29. cikk, (4) bekezdés
6. cikk, (1) bekezdés29. cikk, (5) bekezdés
6. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés29. cikk, (7) bekezdés
6. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés29. cikk, (8) bekezdés
7. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés38. cikk, (1) bekezdés
7. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés38. cikk, (2) bekezdés
7. cikk, (2) bekezdés
7. cikk, (3) bekezdés56. cikk, (2) bekezdés
7. cikk, (4) bekezdés39. cikk, (2) bekezdés
7. cikk, (5) bekezdés56. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés
7. cikk, (6) bekezdés56. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés
8. cikk, (1) bekezdés39. cikk, (1) bekezdés
8. cikk, (2) bekezdés39. cikk, (2) bekezdés
9. cikk, (1) bekezdés9. cikk és 37. cikk, (4) bekezdés
9. cikk, (2) bekezdés34. cikk, (1) bekezdés
9. cikk, (3) bekezdés34. cikk, (1) és (3) bekezdés
9. cikk, (4) bekezdés35. és 36. cikk
9. cikk, (5) bekezdés37. cikk, (4) bekezdés
10. cikk, (1) bekezdés49. cikk, (1) bekezdés
10. cikk, (2) bekezdés49. cikk, (3) bekezdés
10. cikk, (3) bekezdés49. cikk, (6) bekezdés
10. cikk, (4) bekezdés49. cikk, (7) bekezdés
11. cikk
12. cikk48. cikk
13. cikk
14. cikk, (1) bekezdés, a) pont6. cikk, (1) bekezdés
14. cikk, (1) bekezdés, b) pont, i. alpont67. cikk, (1) bekezdés, 64. cikk
14. cikk, (1) bekezdés, b) pont, ii. alpont
14. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés
14. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés63. cikk, (3) bekezdés
15. cikk, (1) és (2) bekezdés6. cikk, (2) és (3) bekezdés
15. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, a) pont, i. alpont42. cikk
15. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, a) pont, ii. alpont2. cikk, (2) bekezdés, e) pont
15. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés
15. cikk (3) bekezdés, b) pont
15. cikk, (4) bekezdés
16. cikk, (1) és (2) bekezdés44. cikk
16. cikk, (3) bekezdés40. cikk
17. cikk72., 74. és 75. cikk
18. cikk, (1) bekezdés73. cikk, (1) bekezdés
18. cikk, (2) bekezdés73. cikk, (2) bekezdés
19. cikk
20. cikk
21. cikk77. cikk, (1) bekezdés
22. cikk
23. cikk
24. cikk

( 1 ) Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

( 2 ) HL L 59., 1998.2.27., 1. o.

( 3 ) HL L 157., 2006.6.9., 24. o.

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetői engedélyekről (HL L 403., 2006.12.30., 18. o.). Lásd a 4. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontját, teljesítménymeghatározások, A1 és A2 kategória.

( 5 ) HL L 390., 2004.12.31., 24. o.

( 6 ) HL L 374., 2006.12.27., 10. o.

( 7 ) HL L 199., 2008.7.28., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0168 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0168&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02013R0168-20201114 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02013R0168-20201114&locale=hu

Tartalomjegyzék