2014. évi C. törvény

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről[1]

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei

1. §[2] Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2015. évi

a) bevételi főösszegét 16 445 724,5 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 17 338 128,6 millió forintban,

c) hiányát 892 404,1 millió forintban

állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek és a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott központi támogatási előirányzatoknak a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az államadósság értéke

3. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 4. § (1) bekezdése alapján az államháztartás 2015. december 31-ére tervezett adóssága 310,1 forint/euró, 255,2 forint/svájci frank és 230,1 forint/amerikai dollár árfolyam mellett 25 100,4 milliárd forint.

(2) 2015. december 31-én az államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti várható összege 25 055,4 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti várható összege 33 227,6 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2015. december 31-ére tervezett mértéke 75,4%.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2014. év utolsó napján várható 76,3%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

II. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 1. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcímen a költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatottak részére a 2015. évben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

(2) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 2. Különféle kifizetések alcímen

a) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre,

b) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott számvevői illetményalap változása miatti személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekményének kifizetésére,

c) a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentések személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire,

d) az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásánál jelentkező többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére,

e) a fegyveres és rendvédelmi életpálya rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatások, valamint az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére,

f)[3] a Bíróságok és az Ügyészség esetében jogszabály-módosítás következtében jelentkező többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

(3) A Kormány a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 2. Különféle kifizetések alcím előirányzatából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai címre, - a 3. mellékletben szereplő I. pont 2. alpont szerinti Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen - átcsoportosíthat, ha a helyi önkormányzati létszámleépítések miatt e jogcímen rendelkezésre álló előirányzat már felhasználásra került.

(4) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 3. Központi költségvetési szervek tartozásállományának csökkentése alcímen a központi költségvetési szervek - kiemelten az egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó intézmények - pénzügyi problémáinak kezelésére.

(5) A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatott természetes személy és annak e körben foglalkoztatott házas- vagy élettársa a 2015. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a saját és házas- vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik - a kompenzáció összegének megállapítása érdekében - a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, illetményéről és a jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

4. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hitel, kölcsön felvételére, kötvény kibocsátására, garancia és kezesség vállalására nem jogosult.

(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetet irányító szerv az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter.

(3) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai terhére történő, 1000,0 millió forint összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és - a központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemmel - a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá.

(4) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

a) 28. § (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2015. évben 25,0 millió forint,

b) 33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2015. évben 25,0 millió forint,

c) 35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2015. évben 25,0 millió forint,

d) 36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2015. évi összesített bruttó forgalmi értéke - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - 20 000,0 millió forint

lehet.

(5) Az állam javára megszerzett, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe kerülő, átadott ingatlanok, valamint a PPP-konstrukcióban létrehozott, az állam javára megszerzett sport- és oktatási létesítmények összegszerű korlátozás nélkül adhatók ingyenesen önkormányzati tulajdonba.

(6) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

a) 11. § (6) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2015. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

b) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2015. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2015. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték

képezi.

(7) A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által vagyonkezelt állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből és hasznosításából származó bevételeket a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcímen, és 1. cím, 2. Hasznosítási bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton vagy jogcímen kell elszámolni. Ezek a bevételek a 2015. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jogszabályban meghatározott feladatellátásának finanszírozására használhatók fel. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült hasznosítási és értékesítési bevételek mértékéig engedélyezheti a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatainak növelését.

(8) A Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv feladatellátására feleslegessé nyilvánított, értékesítésre kijelölt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. rábízott állami vagyonába tartozó állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó - bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2015. évben a központi költségvetési szerv költségvetését tartalmazó költségvetési fejezet által finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használhatók fel. Az államháztartásért felelős miniszter ennek érdekében - legfeljebb a 2015. évben pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig - új kiadási előirányzat létrehozatalát és meglévő kiadási előirányzat növelését engedélyezheti e költségvetési fejezetben.

(9)[4] Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok (8) bekezdés szerinti értékesítése esetén a befolyó bevételeket, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonnal kapcsolatos egyéb bevételeket a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 28. cím, 1. alcím, 1. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoport előirányzaton belül kell elszámolni. E bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2015. évben a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetből finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használható fel a (8) bekezdésben meghatározott módon.

(10) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása jogcím előirányzat tartalmazza a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/A. § (2) bekezdése szerinti kiadást, mely előirányzat a hatoslottó szerencsejáték játékadója pénzforgalmilag teljesült összege 100%-ának mértékéig az államháztartásért felelős miniszter engedélyével túlléphető. A túllépés mértékének számítása során az előirányzat összegének megállapításakor nem vehető figyelembe az előirányzat javára év közben a Kormány döntésével biztosított többlet.

(11) A honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és anyagok értékesítéséből származó bevételt a honvédelemért felelős miniszter a 2015. évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, a technikai eszközök fenntartására és javítására, képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre, illetve az értékesítési eljárások során felmerült kiadások fedezetére használhatja fel. A 2015. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím bevételeként kell elszámolni.

6. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzat az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználását az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen hagyja jóvá.

(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevételelmaradás.

(3) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím és a 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím kiadási előirányzatain belül és a két alcím kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes kiadási előirányzatokat érintően egyedileg és együttesen sem haladhatja meg a 3000,0 millió forintot és nem történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.

(4) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat.

7. § (1) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 4. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzat az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 4. Fejezeti tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználását az agrárpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen hagyja jóvá.

(2) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevételelmaradás.

8. § (1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságok felett törvényben és miniszteri rendeletben kijelölt tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet által, e minőségében beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat központi kezelésű előirányzatként kell megtervezni és elszámolni. A tulajdonos joggyakorló szervezet az általa e minőségében a 2015. év során beszedett bevételeket előirányzat-módosítás nélkül is elszámolhatja, erről a fejezetet irányító szervet és az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell. A fejezetet irányító szerv e tulajdonosi joggyakorlói minőségben végrehajtandó kiadások teljesítése érdekében - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kivételével - a fejezeten belül átcsoportosítást hajthat végre és új központi kezelésű kiadási előirányzatot hozhat létre, erről az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2015. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-áig, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2015. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-áig vállalhat kötelezettséget a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoporton.

(3) Az energiapolitikáért felelős miniszter az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2015. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-áig, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2015. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-áig vállalhat kötelezettséget a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoporton.

(4) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyt bevétel 50%-ával

a) az államháztartásért felelős miniszter a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport előirányzatát,

b) az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai jogcímcsoport előirányzatát

megnövelheti. Az államháztartásért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek elszámolására a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 3. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímet hozhat létre.

5. Egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségei

9. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 607,2 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 21 218,0 millió forintot, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 185,3 millió forintot köteles 2015. évben befizetni a bevételeiből - az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint - a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(2) Az Országos Atomenergia Hivatal 368,8 millió forintot köteles 2015. évben befizetni a bevételeiből - az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint - a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(3) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2029,1 millió forintot köteles fizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(4) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 460,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve 837,4 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(6) A Földmérési és Távérzékelési Intézet 94,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(7) Ha az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni és a befizetést legkésőbb 2015. december 20-áig kell teljesíteni.

(8) A központi költségvetési szervek a 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók 2014. év decemberi foglalkoztatásához kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást jelentő adó kedvezményüket kötelesek befizetni a Magyar Államkincstár "Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések központi költségvetési szervek" megnevezésű, 10032000-01034224-00000000 számú számlájára, a központi költségvetés javára a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig.

(9) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításaikat - a 2015. évi költségvetésbe már beépült megtakarítások kivételével - kötelesek befizetni a Magyar Államkincstár "A zárolt álláshelyekhez kapcsolódó megtakarítások befizetései" megnevezésű, 10032000-01034286-00000000 számú számlájára, a központi költségvetés javára.

6. Az elkülönített állami pénzalapokkal összefüggő rendelkezések

10. § (1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Nemzeti Foglalkoztatási Alap összesen 11 064,6 millió forintot utal át a XIX. Uniós fejlesztések fejezet 2. cím, 4. alcím, 8. Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap jogcímcsoport javára. Az átutalást negyedévente egyenlő részletekben kell teljesíteni.

(2) A LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram címen rendelkezésre álló előirányzat nyújt fedezetet az e törvény hatálybalépése előtt keletkezett, 2015. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokra is.

(3) Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokra a feladatot ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ részére a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 1. Hazai innováció támogatása cím terhére 2015. évben 1426,0 millió forint támogatást kell biztosítani.

(4) A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a 2015. évben a központi költségvetés javára összesen 10 000,0 millió forintot ad át a kutatás-fejlesztési tevékenység Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapon kívüli finanszírozásához. A befizetési kötelezettséget negyedévente, az éves előirányzat 25%-ával kell teljesíteni.

(5) A Paksi Atomerőmű Zrt. 2015. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 21 294,1 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fizetési számlájára.

7. A Nyugdíjbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

11. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.

(2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) kezelőjének javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosíthat.

8. Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

12. § (1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetben kizárólag

a) a 2. cím, 3. alcím 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport és a 7. jogcímcsoport 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím között és

b) a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímről a jogcímcsoport 1-18. jogcímére

csoportosíthat át.

(2) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 1-18. jogcímei, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímei, valamint 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 1. és 3. jogcímei előirányzatait megemelheti.

13. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül az 1-18. jogcímek között, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcíme között, valamint az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül a jogcímek között az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcímcsoport előirányzatból a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás, 4. Gyógyszertámogatás, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire és a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcímre az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(3) Az egészségbiztosításért felelős miniszter a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, valamint 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatási céltartalékot a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímeire átcsoportosíthat azzal, hogy a 2. jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges.

(4) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,

a) 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát a gyógyszertámogatással,

b) 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport jogcímei előirányzatát a gyógyászati segédeszköz támogatással

kapcsolatos ellenőrzésekből eredő - a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 11. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések jogcím előirányzaton felül befolyt - bevételek összegével.

(5) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát év közben megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

(6) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 22. Háziorvosi ellátórendszer megújításának I. üteme jogcímről a jogcímcsoport 1. és a 13. jogcímére az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

14. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport, továbbá a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti.

15. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben meghatározott feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek előirányzatai együttesen 5000,0 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására. A befogadásoktól eltérő, a jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását a tényleges kiadások függvényében az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezheti.

(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport tartalmazza az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.

(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

16. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj megállapítására együttesen 200,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 5611,3 millió forint, gyógyszertámogatásra 5500,0 millió forint és gyógyászati segédeszköz támogatásra 1300,0 millió forint használható fel.

9. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

17. § Az 1. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a 4. mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

18. § (1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot

a) az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és

b) az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím

előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I. Országgyűlés fejezet 24. Nemzeti Választási Iroda cím előirányzatainak csökkentésére.

(3) Az Országgyűlés - az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 30. § (3) bekezdése és 40. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a fejezetet irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása kivételével - magának tartja fenn a jogot

a) az I-VI., a VIII., a XXX., a XXXIII. és a XXXIV. fejezetek kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,

b) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím előirányzatai közül a 3. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcímcsoport, a 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport, az 5. Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások jogcímcsoporton belül az 1. Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak jogcím, valamint a 4. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye jogcím előirányzatai

csökkentésére.

11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőjének különleges jogosítványai

19. § (1) Az önkormányzati és az állami feladatellátásban év közben bekövetkező változásokkal összefüggő, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek között előirányzat-átcsoportosításra

a)[5] az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok közötti feladat-, és intézmény átadás-átvétel esetén a Kormány jogosult,

b) a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati körön kívüli közszolgáltatók - így különösen az egyházi jogi személy, a civil szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, a nemzetiségi önkormányzat, a gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó - közötti, a 2. melléklet szerint támogatott feladat átadás-átvétele esetén az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével az érintett fejezetet irányító szervek jogosultak.

(2)[6] Az (1) bekezdés b) pontja és a 37. § szerinti esetek kivételével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet kiadási előirányzatai terhére, illetve javára történő előirányzat-átcsoportosításra, valamint e fejezet címrendjének és a címrend alá rendezett alcímek, jogcímcsoportok módosítására, kiegészítésére a Kormány egyedi határozatban jogosult.

(3) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím előirányzatot 2015. szeptember 30-át megelőzően nem lehet felhasználni. A Kormány határozatban dönt e kiadási előirányzat felhasználásáról, ha az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-ei 479/2009/EK tanácsi rendelet szerinti, 2015. szeptember 30-áig benyújtandó jelentésben szereplő, 2015. évre várható hiány (a továbbiakban: EDP-hiány) - a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembevételével - nem haladja meg a GDP 2,4%-át.

(4) A Kormány (3) bekezdés szerinti határozatát az államháztartásért felelős miniszter készíti elő, ennek során bemutatja a Kormány számára

a) a 2015. évi gazdasági és költségvetési folyamatok,

b) a 2015. évre várható EDP-hiány és

c) a 2015. évre várható államadósság

alakulását, továbbá javaslatot tesz a (3) bekezdés szerinti kiadási előirányzat felhasználásának céljára és ütemezésére.

(5) A Kormány a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet kiadásai terhére legfeljebb 400,0 millió forintot átcsoportosíthat a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogramjának megvalósításához.

(6) A Kormány a 4. § (4) bekezdése szerinti előirányzatból más fejezetre, címre, alcímre, jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra átcsoportosíthat.

(7) A Kormány a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet kiadásai terhére átcsoportosíthat más fejezet javára egyes szakképzési célok megvalósítása céljából.

(8) Az I-VI., a VIII., a XXX., és a XXXIV. fejezetek fejezeti tartalék előirányzatát 2015. szeptember 30-át megelőzően nem lehet felhasználni. A fejezeti tartalék az Országgyűlés határozatban adott jóváhagyásával használható fel.

20. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter a 4. § (2) bekezdése szerinti előirányzatból más fejezetre, címre, alcímre, jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra - felmérés alapján - átcsoportosíthat.

(2)[7] A 10. mellékletben a Kormány irányítása alá tartozó fejezet előirányzatai terhére új kötelezettséget vállalni az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével lehet. A 10. mellékletben a Kormány irányítása alá nem tartozó fejezet előirányzatai esetében új kötelezettség vállalásának feltétele, hogy a kötelezettségvállalásra jogosult előzetesen kikérje az államháztartásért felelős miniszter véleményét. Az államháztartásért felelős miniszter a kötelezettségvállalásra jogosult kérésére az egyetértést az érintett negyedévben esedékes új kötelezettségvállalások mindegyikére általánosan is, a véleményt pedig az előirányzat teljes összegére vagy annak meghatározott részére vonatkozóan is megadhatja. Az egyetértés és a vélemény megadása során figyelemmel kell lenni a 19. § (4) bekezdés a)-c) pontjában foglalt folyamatok és mutatószámok alakulására, ezen belül az állami vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó, a 10. mellékletben szereplő bevételek éven belüli időbeli teljesülésére.

(3) Az államháztartásért felelős miniszter a XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatát legfeljebb 6250,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát legfeljebb 1687,5 millió forinttal negyedévente megemelheti, ha az általa a negyedévet megelőzően meghatározott adónemek vonatkozásában teljesülnek az általa ezzel egyidőben meghatározott negyedéves bevételi tervek.

21. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter az állam nevében kötelezettséget vállaljon a Nemzetközi Beruházási Bankban 20 millió euró összegnek megfelelő alaptőke emelésre. Az államháztartásért felelős miniszternek a fizetési kötelezettséget két egyenlő részletben, a 2015-2016. években kell teljesítenie.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter az állam nevében kötelezettséget vállaljon a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (a továbbiakban: Világbank) szelektív tőkeemelése során 56 336 545,0 amerikai dollár összegnek megfelelő alaptőke emelésre. A tőkeemelésből

a) 3 380 192,7 amerikai dollár összegű fizetési kötelezettséget a Világbank felé 2015-ben kell teljesíteni,

b) 52 956 352,3 amerikai dollár összeg az állam feltételes fizetési kötelezettségvállalásával a lehívható tőkerészt növeli.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter az állam nevében kötelezettséget vállaljon a Nemzetközi Pénzügyi Társaság szelektív tőkeemelése során 839 000,0 amerikai dollár összegnek megfelelő alaptőke emelésre. Az alaptőke emelést 2015-ben kell teljesíteni.

(4) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter az állam nevében kötelezettséget vállaljon a Nemzetközi Fejlesztési Társulás 17. alapfeltöltése során 13,5 millió SDR magyar hozzájárulás kifizetésére. Az alapfeltöltést 2015-2023. között, nemzeti valutában kell teljesíteni.

22. § (1) A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója

a) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 1. Állami kitüntetések jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,

b) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára.

(2) A II. Köztársasági Elnökség fejezetet irányító szerv vezetője a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. Államfői Protokoll kiadásai jogcímcsoport terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(3) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a VI. Bíróságok fejezet, 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím terhére átcsoportosíthat a VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok és 2. Kúria cím javára.

(4) A legfőbb ügyész a VIII. Ügyészség fejezet 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. EU-tagságból eredő feladatok alcím terhére átcsoportosíthat a VIII. Ügyészség fejezet 1. Ügyészségek cím javára.

(5) A Gazdasági Versenyhivatal elnöke a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 2. cím, 1. OECD ROK alcím terhére átcsoportosíthat a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 1. Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím javára.

23. § (1) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 46. Ludovika Campus jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára.

(2) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(3) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 3. Konzultációk kiadásai jogcímcsoport terhére a XIV. Belügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(4) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára.

24. § A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére kell teljesíteni a korábbi évekről áthúzódó agrárberuházások fizetési kötelezettségét, a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatáról pedig a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2015. évet terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit. A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatról kell teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2015. évet terhelő kiadásait is.

25. § A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím terhére más fejezetek javára átcsoportosíthat. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre annak a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely javára az átcsoportosítás történt.

26. § A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok jogcímcsoport terhére előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára.

27. § A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. cím, 1. alcím, 5. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím, valamint a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 4. Balassi Intézet cím javára.

28. § A honvédelemért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, és az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között - ideértve címen belül a kiemelt előirányzatokat is - indokolt esetben átcsoportosíthat.

29. § A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. cím, 1. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport tekintetében a tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg a 97 500,0 millió forintot.

30. § (1) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 7. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása jogcímcsoport és a 2. cím, 3. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím között az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szervnek a szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális, vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló - megállapodásának, illetve ellátási szerződésének év közben bekövetkező változásaira tekintettel átcsoportosíthat.

(2) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. és 24. alcímhez tartozó jogcímcsoportok és a 30. alcím 26. jogcímcsoport költségvetési támogatási előirányzatai - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdése szerinti bevételeket.

(3) A Kormány határozatával - két ütemben - a távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadások játékadójából származó bevétel 2015. évben első ütemben a június 30-ig, második ütemben július 1. és december 31. között pénzforgalmilag teljesült mértékéig a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdésében meghatározott célra új kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben, vagy engedélyezheti a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport előirányzat kiadási előirányzatának növelését.

(4) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása jogcímcsoport kiadási előirányzatának felhasználásához egyedi 50,0 millió forint értékhatárt elérő és azt meghaladó összegnél az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges.

(5) Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj 67,14%-a a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása jogcímcsoport javára kell bevételként elszámolni.

(6) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 8. Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék jogcímcsoport és a 20. cím, 19. alcím, 9. Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék jogcímcsoport között átcsoportosíthat.

12. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szabályok

31. § (1) A teljes, 43 972,2 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat, és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. évi programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) A teljes, 33 354,6 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható a Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által elfogadott Nemzeti Stratégiai Referenciakeret forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén az 5. mellékletben a 2007-2013. évekre meghatározott és 2007-2014-ben még kötelezettségvállalással nem terhelt indikatív európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó minimálisan szükséges központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi fizetési kötelezettség.

(4) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által elfogadott Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és az Európai Halászati Alap (a továbbiakban: EHA) forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén az 5. mellékletben 2007-2013. évekre meghatározott és 2007-2014-ben még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi fizetési kötelezettség, amennyiben a kötelezettség 2015. évben teljesül, valamint az EMVA esetében 2015. december 31-ig, az EHA esetében 2016. június 30-ig a kedvezményezett felé kifizetésre is kerül.

(5) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az (1)-(4) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(6) Az Európai Területi Együttműködés (a továbbiakban: ETE) célkitűzés keretében a 2007-2013-as programozási időszakban megvalósuló programok, projektek esetében az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén vállalható az irányadó programkeret hazai projektpartnerekre eső részének kötelezettségvállalással még nem terhelt részét meghaladó mértékű tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség akkor, ha az adott programban részes minden további partnerország biztosítja az arányos mértékű többletkötelezettség-vállalás lehetőségét saját projektpartnerei számára.

(7) A Szolidaritási programokból a 2007-2013-as programozási időszakban megvalósuló projektek esetében az egyes Alapok 5. mellékletben szereplő éves allokációjának és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással még nem terhelt részét meghaladó mértékű tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén vállalható.

32. § A XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoporton, valamint a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoporton belül a JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök végrehajtása során megtérült visszatérítendő támogatásokból származó bevételek a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, és a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növelik, amelyre tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség vállalható a pénzügyi eszközökre vonatkozó közösségi szabályok szerint, kizárólag a Gazdaságfejlesztés Operatív Program 4. pénzügyi eszközök prioritás, és a Közép-magyarországi Operatív Program 1.3. intézkedés keretében.

33. § (1) Az EMVA, EHA és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalék árfolyamkockázat esetén a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 14. alcím, 1. Uniós programok árfolyam-különbözete jogcímcsoport, egyéb esetben a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 14. alcím, 2. Egyéb EU által nem térített kiadások jogcímcsoport előirányzatain kizárólag a jogszabályban meghatározott célokra használható fel.

(2) Az Európai Mezőgazdasági és Garancia Alap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalék árfolyamkockázat esetén a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. alcím, 1. Uniós programok árfolyam-különbözete jogcímcsoport, egyéb esetben a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. alcím, 2. Egyéb EU által nem térített kiadások jogcímcsoport előirányzatain kizárólag a jogszabályban meghatározott célokra használható fel.

34. § (1) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által a 2014-2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében finanszírozott programok, projektek esetén a 6. mellékletben meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt indikatív európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és ahhoz kapcsolódó, minimálisan szükséges központi költségvetési finanszírozás operatív program szintű együttes összegének 40%-os mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében finanszírozott programok, projektek esetén a 6. mellékletben meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt indikatív európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és ahhoz kapcsolódó minimálisan szükséges központi költségvetési finanszírozás együttes összegének 40%-os mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az ETE Program keretében a 2014-2020 programozási időszakban megvalósuló programok, projektek esetében az irányadó hazai projektpartnerekre eső programkeret kötelezettségvállalással még nem terhelt részének 40%-os mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(4) Az Európai Bizottság által a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozóan a menekültügy, migráció és integráció, továbbá a belbiztonság területén létrehozott alapok által finanszírozott projektek esetén a 6. mellékletben a 2014-2020 évekre meghatározott és a 2014-2020. években kötelezettségvállalással még nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(5) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014-2020 pénzügy perspektívában megvalósuló programok, projektek esetében 150 000,0 millió forint összegig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(6) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az (1)-(5) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

III. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

35. § (1) A szociális hozzájárulási adó 2015-ben megfizetett összegének 85,46%-a az Ny. Alapot, 14,54%-a az E. Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből az Ny. Alapot és az E. Alapot megillető részt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg és naponta utalja át a jogosult számlájára.

(2)[8] Az államháztartásért felelős miniszter minden negyedévet követő hónap 15. napjáig - az utolsó negyedévben december 20-áig - megemeli az állami intézményfenntartási feladatot ellátó szerv költségvetési kiadási és támogatási előirányzatát a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 3. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcímre érkezett befizetések összegével.

(3) Ha az E. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után az E. Alap pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 2. alcím, 9. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti támogatást csökkenti.

(4) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a 2015. évi központi költségvetés január-november havi előzetes tényadatai alapján az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára történő befizetési kötelezettséget határozhat meg a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 4. Egyéb befizetések cím, 1. Költségvetési befizetések alcím terhére.

IV. FEJEZET

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATA

13. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

36. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyűlés működési és felhalmozási költségvetési támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok által ellátandó 3. melléklet I. és II. pont szerinti feladatokra. A 3. melléklet I. pont 1-6. alpontja, a II. pont és a IV. pont szerinti támogatások felhasználási kötöttség mellett nyújthatóak.

(3) Az Országgyűlés a 3. melléklet III. pontja alapján önkormányzati fejezeti tartalékot állapít meg. A 3. melléklet III. pont 5. alpontja szerinti támogatások felhasználási kötöttség mellett nyújthatóak.

37. § A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter, illetve a támogatás jellegétől függően a feladatkörrel rendelkező miniszter egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben - az 1. mellékletben szereplő címek, valamint a 2. és 3. mellékletben szereplő jogcímek között és azokon belül - átcsoportosíthat.

38. § Az átalakult nemzetiségi önkormányzatot települési önkormányzatként a 2. melléklet és a 3. melléklet szerinti támogatások illetik meg.

14. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

39. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és

b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

40. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,

b) a környezetvédelmi, természetvédelmi felügyelőség által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a,

d) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és

e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

41. § (1) A támogatási igények jogosságát elbíráló és ellenőrző szerv a 3. melléklet I. pont 2. alpontja szerinti előirányzatból nyújtható támogatás iránti igények jogszerűségének elbírálása, ellenőrzése és folyósítása céljából a pályázatban megnevezett személy nevét, további természetes személyazonosító adatait, a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések összegét és az azonosítására szolgáló, munkaviszonnyal kapcsolatos kódját, valamint a foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatosan a pályázatban megnevezett személy munkaviszonya megszűnésének jogcímét, szolgálati és közszolgálati idejét, besorolását és munkakörének megnevezését, foglalkoztatási jogviszonya kezdetének és megszűnésének időpontját, munkavégzés alóli felmentése kezdő és záró időpontját, felmentése indokául szolgáló okot és a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kódját megismerheti, és a támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjáig kezelheti. A kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megszűnését követően, de legfeljebb a támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjának elteltével oly módon kell fizikailag megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges.

(2) A 2. melléklet I. pontja, II. pontja, III. pont 2-5. alpontja, IV. pontja és a 3. melléklet I. pont 2. alpontja alapján nyújtott támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. § (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás esetében a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően, az őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) alapján nyújtott, a 2. melléklet III. pont 1. alpont a), b) és d) alpontjában meghatározott ellátások esetében ha,

a) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, a január hónapban járó előleg folyósítása - jogszabályban meghatározott módon - igénylés nélkül történik,

b) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést, első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(4) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatás jogosulatlan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a 2. melléklet I. pont 2. alpontja, II. pont 1-3. alpontjai, III. pont 3-5. alpontjai szerinti támogatások együttes összegét kell figyelembe venni.

(5) Ha az állam a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. §-a szerinti hozzájárulás megfizetésére kötelezi a települési önkormányzatot, annak befizetését a települési önkormányzat havonta, minden hónap 5. napjáig köteles teljesíteni. A hozzájárulás összege a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 3. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcím előirányzatának bevételét növeli.

(6) A helyi önkormányzatoknak a 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók 2014. év decemberi foglalkoztatásához kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást jelentő adó kedvezményüket kötelesek befizetni a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 2. alcím, 2. Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik jogcímcsoport előirányzata javára.

(7) A kincstár az (5) és (6) bekezdésben meghatározott befizetési kötelezettséggel érintett helyi önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás során

a) levonja a helyi önkormányzatot terhelő elmaradt összeget, ha az (5) bekezdésben meghatározott befizetési kötelezettség tekintetében az elmaradt összeg két havi hozzájárulási kötelezettség összegével megegyezik vagy azt meghaladja,

b) levonja a (6) bekezdés szerinti esetben az előző havi bérszámfejtés alapján a helyi önkormányzatnál jelentkező kiadási megtakarítás összegét.

(8) Ha a helyi önkormányzatot a (2) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében megillető adott havi források a (7) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a kincstár az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján jár el. Ha az önkormányzatnak 2015. december 15-én bármilyen elmaradása van az (5) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára beszedési megbízást nyújt be.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán intézmények fenntartói közcélú és egyéb tevékenységének támogatása

42. § (1) Az Országgyűlés a köznevelési közfeladat ellátására

a)[9] átlagbéralapú támogatást állapít meg a nevelési-oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézményben, továbbá pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus és - a b) pont kivételével - nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a 8. melléklet I. pontja, az óvoda, egységes óvoda-bölcsőde esetében a 2. melléklet II. pont 1. és 5. alpontja szerint,

b) átlagbér alapú támogatást állapít meg a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után a Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja szerint az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója számára a 8. melléklet I. pontja szerint, az óvoda esetében a 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerint,

c) működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben és pedagógiai szakszolgálati intézményekben ellátott, gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben, oktatásban és gondozásban, valamint a fejlesztő nevelésben részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére a 8. melléklet II. pontja szerint,

d) tankönyvtámogatást állapít meg a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére a 8. melléklet III. pontja szerint,

e) a hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódóan

ea) tankönyvtámogatást és

eb) átlagbéralapú támogatást

állapít meg a bevett egyház által az állami iskolában szervezett oktatáshoz a 8. melléklet IV. pontja szerint,

f)[10] a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, egységes óvoda-bölcsődei, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetéshez a 2. melléklet III. pont 5. alpont a) alpontjában meghatározott támogatással azonos összegű és azonos feltételek mellett nyújtott támogatást, továbbá a 8. melléklet IV/A. pontja szerinti kiegészítő támogatást állapít meg.

(2) Az oktatásért felelős miniszter a kislétszámú csoportokban szervezhető hit- és erkölcstan oktatáshoz az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére további támogatást nyújthat.

43. § (1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők szerint:

a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet III. pont 3. b)-k) alpontjában és III. 5. a) alpontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg,

b) - a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével - a nem állami szociális fenntartó, ha a Szoctv. 57. § (2) bekezdése, valamint a Gyvt. 15. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti feladatot lát el, a 9. melléklet I-II. pont szerinti támogatásra jogosult,

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot - és egyéni vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg,

d) a nem állami szociális fenntartó a 9. melléklet IV. pontja szerinti támogatásra jogosult.

(2) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatásra jogosult. E kiegészítő támogatás mértéke az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás 71,4%-a.

(3) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

(4) Az egyházi jogi személy a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására fordítani.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás és a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve javára történik.

44. § Az önkormányzati tűzoltóság a fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez az átvállalt feladattal arányos költségvetési támogatást a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 41. § (5) bekezdése és 34. § (1) és (3) bekezdése alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a következő feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:

a) valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 25,0 millió forint alaptámogatásra jogosult,

b) az a) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati tűzoltóság az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján meghatározott pontszámok arányában részesül,

c) a tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az önkormányzati tűzoltóságok működési kiadásainak finanszírozására használható fel.

45. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2015. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2016. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.

17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása

46. § (1) Az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) alapján részesülnek támogatásban.

(2) Az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Ptv. rendelkezései szerint részesülnek támogatásban.

VI. FEJEZET

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

47. § (1) A Kormány a 2015. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia vállalására adhat felhatalmazást.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg - a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkező emelkedést kivéve - kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.

(3) A Világbanktól, az Európai Beruházási Banktól, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, a német Újjáépítési és Hitelbanktól, az Északi Beruházási Banktól, illetve az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától felveendő hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

48. § (1) A 2015. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg az 500 000,0 millió forintot.

(2) A Kormány a 2015. évben 50 000,0 millió forint összegű, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 29/A. §-a szerinti állami kezesség melletti forrásbevonásra adhat felhatalmazást.

49. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2015. évben 1 800 000,0 millió forint.

(2) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2015. évben 750 000,0 millió forint.

(3) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2015. évben 2 000 000,0 millió forint.

(4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami kezesség után az állam javára felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.

50. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2015. évben 1 200 000,0 millió forint.

(2) Az Etv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2015. évben 350 000,0 millió forint.

(3) Az Etv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2015. évben 600 000,0 millió forint.

51. § (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(8) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával

a) a kis- és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására - a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján - létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat, valamint

b) készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 74. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló - a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében - 2013. július 1-je és 2016. december 31-e között létrejött hitel vagy kölcsönszerződéséhez.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tőkepiacról szóló törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) kockázati tőkealap,

c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2015. december 31-én nem haladhatja meg az 550 000,0 millió forintot.

(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - a társaság köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a (3) bekezdés szerinti kötelezettekkel szemben fennálló, reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg a társaság által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.

(8) Ha a készfizető kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítást köt, a biztosító intézet térítése behajtási bevételnek minősül, és arra a (7) bekezdés szabályai az irányadók.

(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatni.

52. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a továbbiakban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(7) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből, termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2015. december 31-én nem haladhatja meg a 140 000,0 millió forintot.

(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.

53. § (1) Az állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, kölcsöneiből és kötvénykibocsátásaiból erednek.

(2) A Diákhitel Központ Zrt. az (1) bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként az állami készfizető kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.

(3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.

(4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.

54. § (1) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló kölcsönnyújtás céljára pénzügyi intézményektől hitelszerződés alapján felvett kölcsöneihez kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya 2015. december 31-én nem haladhatja meg a 6500,0 millió forintot.

(2) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díj fizetését szolgáló hitelszerződés alapján kihelyezett kölcsönökhöz kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya 2015. december 31-én nem haladhatja meg az 5200,0 millió forintot.

55. § (1) Ha az államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséből - az 56. § szerinti viszontgarancia kivételével - olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel az 1. mellékletben, azt a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az állami kezesség, garancia melletti forrásbevonással kapcsolatos feladatokban történő közreműködésért fizetendő díjat a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadások összegével a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet tervezett kiadása túlléphető.

56. § (1) A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (e § alkalmazásában a továbbiakban: MV Zrt.) által - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - vállalt készfizető kezesség, illetve garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)-(6) bekezdésben meghatározottak szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az MV Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 80%-áig vállalhat készfizető kezességet, illetve garanciát.

(3) Az MV Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése prioritási tengelyében a Garanciaeszközökre vállalt készfizető kezesség, illetve garancia állománya 2015. december 31-én nem haladhatja meg a 300 000,0 millió forintot.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a forrást biztosító azonos előirányzatból a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoport vagy a 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoport terhére kell teljesíteni.

(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat a viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegendő, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak megfelelő arányát.

(6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti kezesség, illetve garancia érvényesítéséből származó, az MV Zrt. által behajtott követelés összege a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli.

VII. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK

18. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának mértéke

57. § A 2015 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 1,8%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

58. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2015. év folyamán legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

59. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2015. évben 38 650 forint.

(1a)[11] A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 159. §-a szerinti rendvédelmi illetményalap 2015. július 1-jétől 38 650 forint.

(1b)[12] A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 12a. pontja szerinti honvédelmi illetményalap 2015. július 1-jétől 38 650 forint.

(2) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényre is figyelemmel, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2015. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.

(3) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2015. évben legfeljebb 1000 forint.

60. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)

a) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 2015. évre a 7. melléklet tartalmazza,

b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2015. évben 20 000 forint.

(2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2015. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az állami felsőoktatási intézményekre, a központi költségvetési szervként vagy köztestületi költségvetési szervként működő kutatóközpontra, kutatóintézetre, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által irányított kutatást kiegészítő köztestületi költségvetési szervre és az olyan központi költségvetési szervre, amelynek felügyeletét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke látja el.

61. § Az Nkt. 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.

62. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év.

(2) A Kjt. 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2015. január 1-jétől 437 300 forint.

(3) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.

(4) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló Korm. rendeletben meghatározott, a szakorvos jelöltek képzésével összefüggően felmerülő dologi költségek megtérítésére szolgáló támogatás összege 100 000 forint/év.

(5) A központi költségvetési szervként működő - köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó - felsőoktatási intézményt az általa ellátott köznevelési feladatok tekintetében a 42. § (1) bekezdés d) és f) pontjában megállapított támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.

63. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap a 2015. évben 391 600 forint.

(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2015. évben 391 600 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 2015. évben 5000 forint.

(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj a 2015. évben 5000 forint.

64. § (1) A Gyvt.

a) 20/A. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetenkénti összege a 2015. évben gyermekenként 5800 forint,

b) 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2015. évben gyermekenként 8400 forint,

c) 66/L. §-a szerinti helyettes szülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként - a 2015. évben 15 000 forint/hó.

(2) A Szoctv.

a) 38. § (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége a 2015. évben 450 forint,

b) 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege a 2015. évben esetenként 20 000 forint,

c) 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2015. évben 29 500 forint.

(3) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek a 2015. évben született.

(4) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege a 2015. évben 453 000 forint/fő/év.

65. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése és a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2015. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2015. március 1-je után az életjáradék összegét az Éltv. és a TéR. mellékletében meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény 2. § (4) bekezdése alapján az életjáradék összege 2015. március 1-jétől - 2015. január 1-jei visszamenőleges hatállyal - az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

66. § A Szoctv.

a) 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2015. évben 12 000 forint,

b) 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2015. évben 6000 forint.

67. § Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt jogszabály alapján jóváhagyott Tervdokumentumában létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után 38 forint.

19. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási értékhatár és a közbeszerzési értékhatárok

68. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 000 forint.

69. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 2015. évben magyar filmalkotás esetén 330,3 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 584,8 millió forint.

70. §[13] (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2015. november 1-jétől 2015. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 8,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 15,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében 8,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 25,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2015. november 1-jétől 2015. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,

d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100 millió forint.

71. §[14] (1) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2015. november 1-jétől 2015. december 31-éig

a) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel 134 000 euró,

b) a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel 207 000 euró,

c) a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 euró.

(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2015. november 1-jétől 2015. december 31-éig 5 186 000 euró.

(3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra és a szolgáltatási koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2015. november 1-jétől 2015. december 31-éig 5 186 000 euró.

(4) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2015. november 1-jétől 2015. december 31-éig

a) az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat.

72. §[15] (1) A 71. § (1)-(2) és (4) bekezdésétől eltérően a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2015. november 1-jétől 2015. december 31-éig

a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 414 000 euró,

b) építési beruházásra 5 186 000 euró,

c) a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra 1 000 000 euró.

(2) A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2015. november 1-jétől 2015. december 31-éig

a) 414 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) 414 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 71. §-ban meghatározott uniós értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett - az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált - összeget kell figyelembe venni.

20. Egyes koncessziós díjak

73. § (1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 27. § (5) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma az Szjtv. 37. § 11. pontja szerinti egységenként a 2015. tárgyévre a következő:

a) Budapesten és Pest megyében I. kategóriájú játékkaszinó esetében 657,9 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 383,8 millió forint,

b) az a) pontban foglalt kivétellel I. kategóriájú játékkaszinó esetében 548,3 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 54,9 millió forint.

(2) Az Szjtv. 29/E. § (1) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma a 2015. tárgyévre a következő:

a) egy játéktípusra érvényes távszerencsejáték-szervezési engedély esetén 104,2 millió forint,

b) több játéktípusra érvényes távszerencsejáték-szervezési engedély esetén játéktípusonként 104,2 millió forint.

21. Tartozásátvállalás

74. § (1) Az állam legkésőbb 2015. december 31-ei hatállyal ellenérték nélkül átvállalja a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a továbbiakban: MÁV Zrt.) legfeljebb 3,6 millió euró és legfeljebb 12 330,3 millió forint tőkeösszegű, a Gst. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adósságelemeit és azok járulékainak összegét, valamint legfeljebb 10 000,0 millió forint tőkeösszegű, a Gst. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír lejárat előtti visszaváltásából származó fizetési kötelezettségét. Az átvállalás nem érinti az átvállalásra kerülő adósságelemek alapján fennálló, fizetési jogokon és kötelezettségeken kívüli egyéb jogokat és kötelezettségeket. A MÁV Zrt.-t ezen tartozásátvállalás tekintetében nem terheli illetékkötelezettség. Az államot az átvállalás során az államháztartásért felelős miniszter képviseli.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnak a már megszűnt Oktatásért Közalapítványhoz kapcsolódó, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap jogelődjének, a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész terhére nyújtott követelése törlésre kerüljön.

(3)[16] Az állam legkésőbb 2015. június 30-ai hatállyal ellenérték nélkül átvállalja a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKV Zrt.) legfeljebb 52 290,0 millió forint tőkeösszegű, a Gst. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adósságelemeinek az átvállalás időpontjában fennálló összegét és azok járulékait. Az átvállalás nem érinti az átvállalásra kerülő adósságelemek alapján fennálló, fizetési jogokon és kötelezettségeken kívüli egyéb jogokat és kötelezettségeket. A BKV Zrt.-t e tartozásátvállalás tekintetében nem terheli illetékkötelezettség. Az államot az átvállalás során az államháztartásért felelős miniszter képviseli. Az államháztartásért felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ Zrt. útján az e bekezdés szerinti adósság átvállalásáról legkésőbb 2015. június 30-áig megállapodást köt az átvállalással érintett BKV Zrt.-vel és annak hitelezőivel.

(4)[17] Az állam legkésőbb 2015. december 15-ei hatállyal ellenérték nélkül átvállalja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) legfeljebb 47 149,1 millió forint tőkeösszegű, a Gst. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adósságelemeinek az átvállalás időpontjában fennálló összegét és azok járulékait. Az átvállalás nem érinti az átvállalásra kerülő adósságelemek alapján fennálló, fizetési jogokon és kötelezettségeken kívüli egyéb jogokat és kötelezettségeket. Az államot az átvállalás során az államháztartásért felelős miniszter képviseli. Az államháztartásért felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ Zrt. útján az e bekezdés szerinti adósság átvállalásáról legkésőbb 2015. december 15-éig megállapodást köt az átvállalással érintett MTVA-val és annak hitelezőivel.

75. § Az Országgyűlés elengedi a Budapest Főváros Önkormányzatának az állammal szemben fennálló, a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklete IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 29. Pannon Park projekt előkészítése címen kapott támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó igénybevételi és késedelmi kamatfizetési kötelezettségét.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. Felhatalmazó rendelkezések

76. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének, valamint a 4. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozat szabályait,

b) a 2. melléklet II. pont 4. alpontja szerinti támogatás igénylési feltételeinek, a támogatás folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének részletes szabályait,

c) a 8. melléklet I. pont 3. alpont d) alpont szerinti támogatás folyósításának, lemondásának, pótigénylésének, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait.

(2) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 26. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása cím felhasználásával kapcsolatos szabályokat.

(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében az 5. § (6) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt határozzon meg.

23. Hatályba léptető rendelkezések

77. § Ez a törvény 2015. január 1-jén lép hatályba, és 2018. december 31-én hatályát veszti.

78. §[18] A 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont i) alpontjának a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXIII. törvény 10. § m) és n) pontjával és 2. melléklet 3. pontjával megállapított rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

24. Átmeneti rendelkezések[19]

78. §[20] (1) A 70-72. §-ban meghatározott, 2015. október 31-éig hatályos értékhatárok a 2015. november 1-jét megelőzően megkezdett közbeszerzési eljárások vagy a 2015. november 1-jét megelőzően megkötött szerződések tekintetében irányadóak.

(2) A 70-72. §-ban meghatározott, 2015. november 1-jétől hatályos értékhatárok a 2015. november 1-jét követően megkezdett közbeszerzési eljárások vagy - ha közbeszerzési eljárás lefolytatására nem került sor - a 2015. november 1-jét követően megkötött szerződések tekintetében irányadóak.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2014. évi C. törvényhez

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
1Országgyűlés hivatali szervei560,020 860,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11 216,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 651,9
3Dologi kiadások4 108,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai91,5
5Egyéb működési célú kiadások40,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 430,7
7Felújítások1 881,7
2Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára5,0755,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások421,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó116,3
3Dologi kiadások164,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások58,7
3Országgyűlési Őrség2 584,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 053,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó531,2
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
4A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért
Alapítvány támogatása
80,080,0
8Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
2Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
3Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
13Fejezeti tartalék477,8477,8
1 - 4. cím összesen:25 616,0565,025 051,0
51Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Hatóság
2 144,7140,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások665,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó177,4
3Dologi kiadások961,5
5Egyéb működési célú kiadások2,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások477,5
5. cím összesen:2 284,72 144,7140,0
8Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség876,6
2Magyar Szocialista Párt427,0
3Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt475,8
4Lehet Más a Politika173,7
5Kereszténydemokrata Néppárt152,7
6Együtt - A Korszakváltók Pártja133,6
7Demokratikus Koalíció132,0
8Párbeszéd Magyarországért Párt106,7
9Magyar Liberális Párt70,8
9Pártalapítványok támogatása
1Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány529,7
2Táncsics Mihály Alapítvány234,2
3Gyarapodó Magyarországért Alapítvány266,2
4Ökopolisz Alapítvány67,6
5Barankovics István Alapítvány53,8
8Együtt Magyarországért Alapítvány41,3
9Megújuló Magyarországért Alapítvány23,6
10Liberális Magyarországért Alapítvány4,3
11Új Köztársaságért Alapítvány40,2
8 - 9. cím összesen:3 809,8
101Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
Közszolgálati hozzájárulás
69 861,0
10. cím összesen:69 861,0
21Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság507,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások311,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó87,6
3Dologi kiadások90,5
5Egyéb működési célú kiadások2,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások15,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Fejezeti tartalék9,59,5
21. cím összesen:516,5516,5
22Egyenlő Bánásmód Hatóság
1Egyenlő Bánásmód Hatóság1,0317,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások143,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó38,5
3Dologi kiadások120,5
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások15,6
2Fejezeti kezelésű előirányzatok

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Fejezeti tartalék4,24,2
22. cím összesen:322,41,0321,4
23Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal7 100,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 092,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó877,4
3Dologi kiadások889,7
5Egyéb működési célú kiadások2 039,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások201,5
23. cím összesen:7 100,07 100,0
24Nemzeti Választási Iroda
1Nemzeti Választási Iroda1 262,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások659,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó176,3
3Dologi kiadások376,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások50,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása458,0458,0
2A választási rendszerek működtetése1 500,01 500,0
24. cím összesen:3 220,43 220,4
25Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala608,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások305,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó85,6
3Dologi kiadások217,0
25. cím összesen:608,0608,0
I. fejezet összesen:113 338,89 810,729 857,3
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal1 422,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások748,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó205,7
3Dologi kiadások411,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások51,6
7Felújítások3,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások2,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
II. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Állami kitüntetések436,7436,7
2Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
3Államfői Protokoll kiadásai
1Államfői Protokoll kiadásai355,0355,0
4Fejezeti tartalék26,326,3
II. fejezet összesen:2 313,42 313,4
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság1 761,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 079,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó307,6
3Dologi kiadások289,6
4Ellátottak pénzbeli juttatásai37,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások48,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Fejezeti tartalék35,535,5
III. fejezet összesen:1 797,11 797,1
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1Alapvető Jogok Biztosának Hivatala1 302,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások825,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó225,9
3Dologi kiadások208,4
5Egyéb működési célú kiadások1,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások41,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Fejezeti tartalék22,822,8
IV. fejezet összesen:1 325,21 325,2
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék20,08 304,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 466,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 494,5
3Dologi kiadások1 146,9
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások178,9
7Felújítások36,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
V. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
V. fejezet összesen:8 324,520,08 304,5
VI. BÍRÓSÁGOK
1Bíróságok2 066,074 195,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások48 770,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó12 323,3
3Dologi kiadások14 589,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások313,0
7Felújítások266,0
2Kúria192,02 637,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 027,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó508,0
3Dologi kiadások289,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások4,0
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója1 005,11 005,1
2Igazságszolgáltatás beruházásai7 083,07 083,0
3Igazságszolgáltatás működtetése1 561,91 561,9
16Fejezeti tartalék1 070,21 070,2
VI. fejezet összesen:89 811,02 258,087 553,0
VIII. ÜGYÉSZSÉG
1Ügyészségek102,03 8 987,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások25 723,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó7 074,5
3Dologi kiadások3 348,5
5Egyéb működési célú kiadások6,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 836,5
7Felújítások30,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások70,0
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
3EU-tagságból eredő feladatok42,042,0
4Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata30,030,0
6Fejezeti tartalék720,4720,4
VIII. fejezet összesen:39 881,9102,039 779,9
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása
1A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása150 994,9

millió forintban

[21]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
IX. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
165 485,3
3A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
195 174,4
4A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása30 765,3
2A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai113 624,7
IX. fejezet összesen:656 044,6
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása664,24 586,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 106,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó782,7
3Dologi kiadások1 320,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai6,0
5Egyéb működési célú kiadások4,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások31,5
2Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala4 220,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 369,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó371,5
3Dologi kiadások1 801,7
5Egyéb működési célú kiadások202,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások455,5
7Felújítások19,0
3Igazságügyi Hivatal921,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások428,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó117,1
3Dologi kiadások369,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5,8
9Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek1 484,31 223,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 244,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó338,4
3Dologi kiadások939,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások185,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása
653,1653,1
3IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása300,0300,0
4Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabály-előkészítésben163,5163,5
10Igazságügyi regionális együttműködés 201530,030,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
X. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
17A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított
kártalanítás
120,0120,0
18Jogi segítségnyújtás249,0249,0
19Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat,
jogvédelem és jogérvényesítés
50,050,0
20Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése100,0100,0
27Nemzetközi kötelezettségek teljesítése27,727,7
25Fejezeti általános tartalék108,0108,0
X. fejezet összesen:14 900,66 368,58 532,1
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnökség6 256,321 926,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 292,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 893,3
3Dologi kiadások8 607,7
5Egyéb működési célú kiadások72,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6 061,8
7Felújítások233,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások21,5
2Információs Hivatal150,011 800,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 377,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 100,8
3Dologi kiadások5 813,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások439,0
7Felújítások107,3
8Egyéb felhalmozási célú kiadások111,9
3Nemzetstratégiai Kutató Intézet1 200,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások689,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó213,5
3Dologi kiadások256,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások40,0
6Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum300,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások192,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó52,1
3Dologi kiadások50,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5,0
7Nemzeti Örökség Intézete4,2317,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások192,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó55,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások67,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6,5
8VERITAS Történetkutató Intézet260,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások192,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó55,6
3Dologi kiadások12,0
9Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont49,0838,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások260,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó71,2
3Dologi kiadások471,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások84,5
10Magyar Nyelvstratégiai Intézet133,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások66,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó18,0
3Dologi kiadások28,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások20,0
12Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok42 283,7114 455,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások102 465,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó28 315,9
3Dologi kiadások19 090,6
5Egyéb működési célú kiadások5 940,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások668,3
7Felújítások258,5
8Egyéb felhalmozási célú kiadások0,5
13Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal77,51 453,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 000,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó160,7
3Dologi kiadások236,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások133,2
7Felújítások0,1
14Nemzeti Közszolgálati Egyetem3 531,23 888,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 344,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó971,2
3Dologi kiadások2 609,4
4Ellátottak pénzbeli juttatásai171,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások322,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
15Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ
1 100,73 934,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 350,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó361,4
3Dologi kiadások1 803,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások283,7
7Felújítások1 235,0
17Nemzeti Kommunikációs Hivatal439,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások218,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó59,3
3Dologi kiadások142,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások20,0
30Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Kormányfői protokoll500,0500,0
2Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok1 090,01 090,0
3Konzultációk kiadásai600,0600,0
6Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások75,075,0
7A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával
kapcsolatos kiadások
600,0600,0
Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont
Alapítvány támogatása
100,0100,0
9"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása50,050,0
10Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása
300,0300,0
14The Hungary Initiatives Foundation támogatása612,4612,4
17Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
58,058,0
18Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény
Közalapítvány
220,0220,0
19Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért150,0150,0
32Bocuse d'Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője301,6301,6
34Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése1 405,01 405,0
37Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás266,0266,0
38Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok595,0595,0
39Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus
Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése
150,0150,0
40Örökségvédelmi feladatok1 900,01 900,0
42Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány támogatása
510,0510,0
44Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása198,0198,0
45Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása50,050,0
46Ludovika Campus4 010,04 010,0
47Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő
Szolgálata
70,070,0
48Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása33,433,4
50Határontúli műemlék-felújítási program8,08,0

millió forintban

[22]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
53Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához83,683,6
54Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása2 669,02 669,0
55Településrendezési feladatok50,050,0
56Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása4 435,04 435,0
57Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
2 314,12 314,1
58Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása3,73,7
59Közép-kelet európai regionális együttműködés30,030,0
60Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos
egyéb feladatok
1 000,01 000,0
61Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása4 014,34 014,3
62Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása400,0400,0
63Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása200,0200,0
64Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat400,0400,0
65Erzsébet liget sportlétesítmény rekonstrukció300,0300,0
66Kormányablak program megvalósítása7 900,47 900,4
67Modern Városok Program25 000,025 000,0
2Fejezeti általános tartalék4 878,94 878,9
3Határon túli magyarok programjainak támogatása
1Nemzetpolitikai tevékenység támogatása5 816,45 816,4
5Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei10,010,0
1 - 30. cím összesen:287 757,853 452,6234 305,2
31Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1Kormányzati Ellenőrzési Hivatal3,01 045,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások661,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó174,3
3Dologi kiadások169,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások43,0
31. cím összesen:1 048,03,01 045,0
32Rendkívüli kormányzati intézkedések160 000,0
33Országvédelmi Alap30 000,0
34Céltartalékok
1Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja46 700,0
2Különféle kifizetések49 000,0
3Központi költségvetési szervek tartozásállományának csökkentése60 000,0
32 - 34. cím összesen:345 700,0
35Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kiadások
1Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése28 166,0
2Az MFB Zrt. működésének támogatása300,0
3Millenáris Széllkapu NKft. tőkeemelés1 500,0
4Az Erste Bank Hungary Zrt. tulajdonosi részesedésének megszerzése15 000,0
2Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi
joggyakorlással kapcsolatos kiadások

millió forintban

[23]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése2 300,0
2Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói,
értékbecslői, jogi képviseleti kiadások
100,0
XI. fejezet összesen:681 871,853 455,6235 350,2
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1Földművelésügyi Minisztérium igazgatása144,66 197,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 264,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 202,5
3Dologi kiadások837,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások10,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások27,8
2Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal15 434,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 010,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 690,3
3Dologi kiadások5 049,1
5Egyéb működési célú kiadások300,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 634,6
7Felújítások750,0
3Földmérési és Távérzékelési Intézet2 085,0622,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 310,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó351,3
3Dologi kiadások1 043,1
5Egyéb működési célú kiadások1,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások0,5
4Állami Ménesgazdaság273,3228,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások116,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó36,3
3Dologi kiadások318,8
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások30,0
5Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal50,014 746,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 452,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 890,5
3Dologi kiadások3 239,8
5Egyéb működési célú kiadások3 144,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások69,6
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei5 163,616 590,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások14 003,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 542,3
3Dologi kiadások4 040,4
4Ellátottak pénzbeli juttatásai124,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások30,3
7Felújítások12,6
8Egyéb felhalmozási célú kiadások0,6
7Közművelődési intézmények101,0430,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások347,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó95,1
3Dologi kiadások88,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások0,5
8Agrárkutató intézetek1 933,32 197,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 055,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó559,4
3Dologi kiadások1 498,2
5Egyéb működési célú kiadások0,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások16,4
9Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet4,073,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások40,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó13,8
3Dologi kiadások19,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3,0
10Génmegőrzési Intézmények177,0498,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások361,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó89,3
3Dologi kiadások208,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások16,0
12Országos Meteorológiai Szolgálat1 115,0502,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások789,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó227,1
3Dologi kiadások543,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások54,4
8Egyéb felhalmozási célú kiadások3,0
13Nemzeti Környezetügyi Intézet4,8419,5
1Működési költségvetés

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog- cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Személyi juttatások259,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó83,4
3Dologi kiadások76,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5,2
14Nemzeti park igazgatóságok4 580,92 168,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 080,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó806,6
3Dologi kiadások2 293,8
5Egyéb működési célú kiadások86,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások466,3
7Felújítások9,9
8Egyéb felhalmozási célú kiadások5,4
15Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek2 849,35 106,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 827,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 315,7
3Dologi kiadások1 530,9
5Egyéb működési célú kiadások2,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások271,5
8Egyéb felhalmozási célú kiadások8,0
17Nemzeti Földalapkezelő Szervezet2 449,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 325,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó369,0
3Dologi kiadások625,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások130,4
18Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet
1 246,7172,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások449,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó93,8
3Dologi kiadások874,2
5Egyéb működési célú kiadások1,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások0,8
19Agrárgazdasági Kutató Intézet127,6636,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások476,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó142,8
3Dologi kiadások144,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások0,1
20Fejezeti kezelésű előirányzatok

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Beruházás
21Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése830,0830,0
22Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv40,040,0
elkészítése és kivitelezése
23Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése44,544,5
2Környezetvédelmi célelőirányzatok
9Természetvédelmi kártalanítás1 550,01 550,0
10Természetvédelmi pályázatok támogatása251,8251,8
11Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása12 747,212 747,2
14Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi
Program megvalósításában
81,081,0
21Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével
kapcsolatos kiadások
54,054,0
3Agrár célelőirányzatok
2Agrárkutatás támogatása68,268,2
4Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása45,745,7
5Tanyafejlesztési Program1 415,21 415,2
6Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének,
népszerűsítésének támogatása
359,4359,4
8Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési107,5107,5
programok megvalósításában
10Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása46,146,1
13Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei3 000,03 000,0
16Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak
támogatása
12,612,6
19Állami génmegőrzési feladatok támogatása93,893,8
20Hegyközségek Nemzeti Tanácsa600,0600,0
25Nemzetközi szervezetek tagsági díjai1 405,31 405,3
31Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara1 785,61 785,6
közfeladatainak támogatása
33Lovas rendezvények támogatása107,5107,5
4Uniós programok kiegészítő támogatása
6Méhészeti Nemzeti Program682,5682,5
7Igyál tejet program2 300,02 300,0
8Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása4 512,84 512,8
9Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának
támogatása
536,5536,5
11Iskolagyümölcs program1 726,01 726,0
5Nemzeti támogatások
3Állattenyésztési feladatok815,7815,7
4A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása1 400,01 400,0
5Vadgazdálkodás támogatása76,276,2
6Nemzeti Erdőprogram
3Erdőfelújítás131,4131,4
4Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás181,3181,3
7Fejlesztési típusú támogatások21,421,4
8Folyó kiadások és jövedelemtámogatások77 731,277 731,2
9Állami halgazdálkodási feladatok támogatása620,0620,0
10Nemzeti agrár kárenyhítés8 600,04 300,04 300,0
11Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása25,025,0
6Állat, növény- és GMO-kártalanítás1 000,01 000,0

millió forintban

[24]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
7Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1Uniós programok árfolyam-különbözete200,0200,0
2Egyéb EU által nem térített kiadások500,0500,0
8Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
1Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása750,0750,0
2Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása500,0500,0
13Peres ügyek100,0100,0
14Fejezeti általános tartalék130,4130,4
1 - 20. cím összesen:215 516,140 210,6175 305,5
21Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése550,0
XII. fejezet összesen:216 066,140 210,6175 305,5
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
11Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
4 279,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 027,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó822,7
3Dologi kiadások391,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai11,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások21,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások5,5
2Egyéb HM szervezetek3 783,373 572,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 099,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 023,6
3Dologi kiadások69 321,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai349,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások218,1
7Felújítások764,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások1 578,4
2Magyar Honvédség
1Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei5 291,459 126,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások19 497,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 128,8
3Dologi kiadások32 193,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai100,8
5Egyéb működési célú kiadások6,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5 837,6
7Felújítások1 504,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIII. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
8Egyéb felhalmozási célú kiadások150,0
2MH ÖHP és alárendelt szervezetei487,863 996,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások45 578,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó11 799,2
3Dologi kiadások6 641,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai297,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások167,6
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat150,010 915,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 828,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 465,7
3Dologi kiadások3 671,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai21,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások79,0
6MH Egészségügyi Központ22 235,54 145,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások14 499,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 985,2
3Dologi kiadások7 609,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai71,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások215,0
7Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium270,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások205,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó64,0
3Dologi kiadások0,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,6
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és
DCM)
100,0100,0
3Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek
támogatása
6Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati
támogatása
40,040,0
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek
támogatása
129,5129,5
5Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása1 435,01 435,0
25Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához2 290,52 290,5
39Alapítványok, közalapítványok támogatása
1Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása50,050,0
2MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok
támogatása
53,753,7
3Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó
közalapítványhoz
2 995,02 995,0
40Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

millió forintban

[25]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIII. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve
2015. évi előirányzat
KiadásBevételTámogatás
1Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez4 010,14 010,1
2Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi
alapjaihoz
350,0350,0
42Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események
támogatása
760,0760,0
XIII. fejezet összesen:260 468,331 948,0228 520,3
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása25,55 119,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 217,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó781,2
3Dologi kiadások965,5
5Egyéb működési célú kiadások146,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások34,7
2Nemzeti Védelmi Szolgálat4 055,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 785,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó730,1
3Dologi kiadások509,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások30,9
4Terrorelhárítási Központ123,012 332,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 218,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 971,2
3Dologi kiadások1 957,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások908,4
7Felújítások400,0
5Büntetés-végrehajtás2 715,654 200,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások27 148,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó6 152,2
3Dologi kiadások18 644,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,7
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások4 694,6
7Felújítások157,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások113,0
6Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság22,2661,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások448,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó114,9
3Dologi kiadások121,0
7Rendőrség5 301,6254 444,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások166 899,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó44 368,0
3Dologi kiadások42 044,4
5Egyéb működési célú kiadások811,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5 233,0
7Felújítások284,9
8Egyéb felhalmozási célú kiadások105,0
8Alkotmányvédelmi Hivatal47,46 977,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 822,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 313,3
3Dologi kiadások814,0
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások55,5
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0
9Nemzetbiztonsági Szakszolgálat170,617 654,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 135,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 635,4
3Dologi kiadások2 304,9
5Egyéb működési célú kiadások0,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 705,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások43,9
10Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ194,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások88,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó25,4
3Dologi kiadások61,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások19,6
12BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság2 633,252 812,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások36 923,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 175,4
3Dologi kiadások4 997,5
5Egyéb működési célú kiadások18,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3 706,2
7Felújítások606,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások18,0
13Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal104,48 906,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 491,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó934,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások3 600,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai103,7
5Egyéb működési célú kiadások675,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások205,2
15BM Nemzetközi Oktatási Központ414,5532,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások309,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó83,7
3Dologi kiadások525,6
5Egyéb működési célú kiadások15,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5,0
7Felújítások8,0
17Vízügyi Igazgatóságok2 940,720 056,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 378,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 553,5
3Dologi kiadások10 257,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások806,8
18Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala
9 423,620 670,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 026,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó750,1
3Dologi kiadások23 204,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3 025,6
7Felújítások86,6
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célfeladatok
2Energia-racionalizálás100,3100,3
27Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások
1 043,0410,0633,0
50Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás260,0260,0
56Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások18 743,218 743,2
57Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a
pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő
7,57,5
58Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése7,57,5
59Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása20,520,5
60Ivóvíz-minőség javító program41,141,1
2Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
2Társadalmi önszerveződések támogatása
3Országos Polgárőr Szövetség1 050,01 050,0
5Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása500,0500,0
11Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása172,0172,0
9Szolidaritási programok
1Európai Menekültügyi Alap143,5109,833,7

millió forintban

[26]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Integrációs Alap201,8154,747,1
3Visszatérési Alap269,9207,262,7
4Külső Határok Alap2 144,51 906,9237,6
5Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek242,9242,9
6Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék10,010,0
10Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása1 963,01 963,0
11Duna Művész Együttesek támogatása300,0300,0
18Magyar Rendvédelmi Kar50,050,0
19A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének
támogatása
700,0700,0
20Belügyi Alapok
1Belső Biztonsági Alap1 822,01 722,0100,0
2Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap1 025,3925,3100,0
3Belügyi Alapok technikai költségkerete75,025,050,0
21Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások1 000,01 000,0
1 - 20. cím összesen:514 435,129 726,4484 708,7
21K-600 hírrendszer működtetésére55,0
21. cím összesen:55,0
22Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése4 000,0
XIV. fejezet összesen:518 490,129 726,4484 708,7
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása9 261,59 686,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11 579,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 586,8
3Dologi kiadások3 095,9
5Egyéb működési célú kiadások32,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások612,4
7Felújítások2,8
8Egyéb felhalmozási célú kiadások38,3
3Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal1 700,0360,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 136,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó303,4
3Dologi kiadások501,1
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások70,0
7Felújítások47,0
5Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság4 620,47 879,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 129,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó617,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások8 976,1
5Egyéb működési célú kiadások5,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások622,7
7Felújítások150,0
6Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal786,4493,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások567,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó112,9
3Dologi kiadások449,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások150,0
8Magyar Államkincstár9 628,919 243,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások15 286,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó4 650,2
3Dologi kiadások5 586,0
5Egyéb működési célú kiadások3,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 941,2
7Felújítások383,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások21,8
16Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság427,8729,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások719,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó208,6
3Dologi kiadások220,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások8,9
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
5Kárrendezési célelőirányzat
1Függő kár kifizetés410,0410,0
2Járadék kifizetés3 550,03 550,0
3Tőkésítésre kifizetés40,040,0
7Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer
működtetéséhez
4,34,3
8Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása302,5302,5
3Turisztikai feladatok
2Agrármarketing célelőirányzat1 855,91 855,9
3Turisztikai célelőirányzat4 929,04 929,0
4Területfejlesztési feladatok
1Területfejlesztéssel összefüggő feladatok475,4475,4
5Belgazdasági feladatok
1Gazdasági Zöldítési Rendszer4 886,34 886,3
2NER300 projekt megvalósítása2 356,82 356,8
3Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása153,0153,0
4Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi
törvény alapján
4,24,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok58,458,4
6MKIK támogatása50,050,0
7Nemzetgazdasági támogatások3 000,03 000,0
7Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1Magán és egyéb jogi személyek kártérítése34,034,0
2Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő
feladatok
520,6520,6
3Szervezetátalakítási alap793,3793,3
7Fejezeti általános tartalék518,1518,1
8Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
1Duna Transznacionális Együttműködési Program694,4341,1353,3
2Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020114,5114,5
3INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program62,162,1
4INTERACT III Interregionális Együttműködési Program22,822,8
XV. fejezet összesen:89 654,729 122,960 531,8
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
1Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása2 951,1124 667,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások71 010,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó19 147,4
3Dologi kiadások33 360,8
5Egyéb működési célú kiadások59,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 295,4
7Felújítások1 500,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások244,8
2Bűnügyi Főigazgatóság23,88 166,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 252,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 381,7
3Dologi kiadások1 396,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások160,1
3Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet257,22 220,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 294,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó359,4
3Dologi kiadások730,4
5Egyéb működési célú kiadások0,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások68,7
7Felújítások25,0
XVI. fejezet összesen:138 286,43 232,1135 054,3
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása11 498,96 492,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 032,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 898,7
3Dologi kiadások9 049,4
2Felhalmozási költségvetés
8Egyéb felhalmozási célú kiadások11,0
3Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet913,31 628,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások391,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó100,5
3Dologi kiadások2 048,1
5Egyéb működési célú kiadások0,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1,3
4Országos Atomenergia Hivatal2 405,6392,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások832,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó224,8
3Dologi kiadások1 024,1
5Egyéb működési célú kiadások678,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások38,5
5Magyar Bányászati és Földtani Hivatal2 467,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások760,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó197,3
3Dologi kiadások596,1
5Egyéb működési célú kiadások909,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások4,3
7Nemzeti Közlekedési Hatóság31 098,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 047,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó761,0
3Dologi kiadások5 304,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,3
5Egyéb működési célú kiadások21 230,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások645,1
7Felújítások100,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások10,0
8Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ819,02 629,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások967,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó253,9
3Dologi kiadások1 941,1
5Egyéb működési célú kiadások191,6
2Felhalmozási költségvetés

millió forintban

[27]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Beruházások90,4
8Egyéb felhalmozási célú kiadások4,0
10Közlekedésbiztonsági Szervezet488,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások263,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó72,8
3Dologi kiadások133,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások18,5
11Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség60,0430,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások319,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó80,6
3Dologi kiadások82,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások8,4
14Magyar Földtani és Geofizikai Intézet395,0606,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások585,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó158,0
3Dologi kiadások250,2
5Egyéb működési célú kiadások3,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3,8
15Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság18,81 021,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások548,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó148,0
3Dologi kiadások293,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások40,0
7Felújítások10,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
31Kiemelt célú beruházások támogatása
12Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása2 194,52 194,5
15Kiemelt közúti beruházások11 000,011 000,0
13Győr-Gönyű kikötőfejlesztés100,9100,9
32Közlekedési ágazati programok
1A közösségi közlekedés összehangolása433,5433,5
2Közúthálózat fenntartás és működtetés56 667,21 181,055 486,2
3Útdíj rendszerek működtetése16 336,416 336,4
4Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása3 607,73 607,7
5TEN-T projektek2 088,0249,01 839,0
6Belvízi hajózási alapprogram0,10,1
11Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok1 820,81 600,0220,8
12Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok175,0175,0
13Zajtérképezés EU tagállami feladatai69,869,8
27CEF projektek4 406,54 406,5
33Hazai fejlesztési programok

millió forintban

[28]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Hungaroring Sport Zrt. támogatása10 049,910 049,9
3Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat1 460,01 460,0
4Hazai fejlesztési programok célelőirányzat232,8232,8
6Balaton fejlesztési feladatok támogatása70,070,0
20Intézményi kezességi díjtámogatások1 114,81 114,8
34Infokommunikációs ágazati programok
1Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció1 078,61 078,6
2Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához
kapcsolódó feladatok
83,983,9
35Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás680,1680,1
3Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat654,5654,5
4Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer4 886,34 886,3
36PPP-programok
1Autópálya rendelkezésre állási díj114 276,9114 276,9
6Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez11 576,611 576,6
7Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához828,5828,5
37Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3ÉMI Nonprofit Kft. támogatása167,7167,7
38Egyéb feladatok
1Nemzetközi tagdíjak221,5221,5
2Magán és egyéb jogi személyek kártérítése55,855,8
3Kormányzati szakpolitikai feladatok1 276,81 276,8
10Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
működtetése
200,0200,0
12A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése445,3445,3
14Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testületek támogatása
360,0360,0
15Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása71,371,3
1 - 20. cím összesen:312 058,052 881,7259 176,3
21Vállalkozások folyó támogatása
1Egyedi támogatások, ellentételezések
2Bányabezárás1 000,0
5A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése72 970,2
6Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése154 400,0
7Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások
költségtérítése
33 504,5
8Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása12 071,8
9Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek
elszámolása
4 527,6
25Peres ügyek1 500,0
21 - 25. cím összesen:279 974,1
26Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
1Osztalékbevétel1 000,0
XVII. fejezet összesen:592 032,153 881,7259 176,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVIII. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása265,37 350,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 700,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 304,4
3Dologi kiadások1 347,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai49,3
5Egyéb működési célú kiadások6,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások151,5
8Egyéb felhalmozási célú kiadások56,0
2Külképviseletek igazgatása7 087,739 304,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások22 957,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó6 150,8
3Dologi kiadások16 569,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások601,2
8Egyéb felhalmozási célú kiadások112,6
3Külügyi és Külgazdasági Intézet2,0154,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások76,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó21,7
3Dologi kiadások48,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások10,0
4Balassi Intézet790,54 427,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 748,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó523,3
3Dologi kiadások1 644,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai220,0
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások78,5
5Nemzeti Befektetési Ügynökség80,02 900,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 141,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó321,7
3Dologi kiadások1 426,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások70,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Beruházás ösztönzési célelőirányzat10 470,810 470,8
2Kötött segélyhitelezés585,2585,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVIII. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve
2015. évi előirányzat
KiadásBevételTámogatás
3Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat500,0500,0
5A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram
működtetése
1 500,01 500,0
6Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok támogatása
862,2862,2
7EU utazási költségtérítések479,7479,50,2
2Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1Európai Területi Társulások támogatása126,9126,9
3Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet
támogatása
50,050,0
3Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások7 577,07 577,0
2Európai uniós befizetések5 453,25 453,2
3Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges
pénzügyi hozzájárulás
120,0120,0
4Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés13,713,7
2Humanitárius segélyezés10,010,0
7Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék1 000,01 000,0
XVIII. fejezet összesen:91 109,98 705,082 404,9
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
1Gazdaságfejlesztés Operatív Program190 000,0119 061,070 939,0
2Közlekedés Operatív Program521 082,7372 538,2148 544,5
3Társadalmi Megújulás Operatív Program164 340,1119 971,544 368,6
8Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti
Foglalkoztatási Alap
11 064,611 064,6
14Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program145 352,9118 100,527 252,4
19Környezet és Energia Operatív Program454 667,0336 589,3118 077,7
20Államreform Operatív Program6 741,43 883,42 858,0
21Elektronikus Közigazgatás Operatív Program31 189,122 317,18 872,0
22Végrehajtás Operatív Program17 682,18 739,48 942,7
23Nyugat-dunántúli Operatív Program26 228,414 170,112 058,3
24Közép-dunántúli Operatív Program31 118,617 475,613 643,0
25Dél-dunántúli Operatív Program33 931,715 835,518 096,2
26Dél-alföldi Operatív Program40 726,021 900,718 825,3
27Észak-alföldi Operatív Program65 207,538 257,026 950,5
28Észak-magyarországi Operatív Program63 625,338 009,025 616,3
29Közép-magyarországi Operatív Program46 231,215 131,331 099,9
5Területi Együttműködés
1Európai Területi Együttműködés
1ETE HU-SK4 620,54 119,5501,0
2ETE HU-RO5 941,55 536,2405,3
3ETE HU-SER1 181,91 091,290,7
4ETE HU-CRO1 414,21 153,6260,6
5ETE SEES1 589,11 539,249,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIX. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6ETE AU-HU121,417,5103,9
7ETE SLO-HU42,55,736,8
8ETE CES120,7120,7
9INTERREG IVC39,539,5
10ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program1 357,91 245,8112,1
6Egyéb uniós előirányzatok
3Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek8 621,07 677,6943,4
6EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-
2014
13 450,111 915,21 534,9
7Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)2 300,01 955,0345,0
7Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás
337,5337,5
2Közreműködői intézményrendszer támogatása1 000,01 000,0
8Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása30 831,830 831,8
11Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása15 000,015 000,0
13EU Önerő Alap26 364,526 364,5
8Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék5 000,05 000,0
92014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
1Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)39 774,836 592,83 182,0
2Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)12 356,66 178,36 178,3
3Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)52 952,845 804,27 148,6
4Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)63 000,048 510,014 490,0
5Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)77 792,969 235,78 557,2
6Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)19 386,617 254,12 132,5
7Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)20 375,514 378,45 997,1
10Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
6ETE határmenti programok 2014-20204 698,03 549,11 148,9
11Vidékfejlesztési és halászati programok
2Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
1I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat121 874,561 535,760 338,8
versenyképességének javítása
2II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése38 321,919 349,218 972,7
3III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a45 501,222 974,122 527,1
diverzifikáció ösztönzése
4IV. tengely: Leader programok25 129,112 687,912 441,2
5Technikai segítségnyújtás8 305,44 193,54 111,9
3Halászati Operatív Program
1Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra2 466,91 311,11 155,8
termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)
2Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)650,0487,5162,5
3Technikai segítségnyújtás (V. tengely)150,0112,537,5
12Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020
1Vidékfejlesztési Program59 283,950 391,38 892,6
2Magyar Halgazdálkodási Operatív Program785,6589,2196,4
13Uniós Programok ÁFA fedezete710,0710,0
14Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1Uniós programok árfolyam-különbözete100,0100,0
2Egyéb EU által nem térített kiadások100,0100,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIX. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XIX. fejezet összesen:2 562 238,41 724 435,3837 803,1
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása722,810 502,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 320,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 677,3
3Dologi kiadások2 740,6
5Egyéb működési célú kiadások435,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások51,1
2Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
3Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei
23 504,185 015,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások65 045,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó15 743,5
3Dologi kiadások24 188,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai3 066,6
5Egyéb működési célú kiadások42,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások421,9
7Felújítások10,0
4Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal166,02 127,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 479,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó376,1
3Dologi kiadások323,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások112,3
7Felújítások2,3
5Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet111,4678,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások475,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó132,7
3Dologi kiadások180,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1,5
4Egyéb kulturális intézmények1 585,52 638,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 036,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó576,2
3Dologi kiadások1 292,6
5Egyéb működési célú kiadások134,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások179,2
7Felújítások4,6
8Egyéb felhalmozási célú kiadások1,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Egyetemek, főiskolák282 735,3152 285,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások177 186,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó48 960,3
3Dologi kiadások142 703,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai30 299,3
5Egyéb működési célú kiadások1 917,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások25 018,2
7Felújítások8 864,9
8Egyéb felhalmozási célú kiadások71,2
6Egyéb oktatási intézmények
1Oktatási Hivatal1 750,02 864,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 590,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó442,1
3Dologi kiadások2 573,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások8,0
2Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet3 950,01 878,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 525,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó706,7
3Dologi kiadások2 185,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások406,0
7Felújítások4,0
7Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal355,03 507,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 331,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó403,3
3Dologi kiadások100,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások28,1
8Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat
ellátó intézmények
314,01 386,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások676,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó176,8
3Dologi kiadások731,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások80,9
7Felújítások35,0
9Türr István Képző és Kutató Intézet7 450,0846,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 647,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó915,0
3Dologi kiadások1 284,2

millió forintban

[29]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog- Jog-
cím- cím
csop. név
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások450,0
7Felújítások2 000,0
10Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési
Intézet
3 304,94 078,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 466,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 060,0
3Dologi kiadások1 756,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások100,0
2Gyógyító-megelőző ellátás intézetei508 332,7982,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások221 344,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó59 655,0
3Dologi kiadások219 396,4
4Ellátottak pénzbeli juttatásai56,7
5Egyéb működési célú kiadások590,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6 977,4
7Felújítások1 245,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások48,9
11Közgyűjtemények4 711,313 724,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 325,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 271,4
3Dologi kiadások5 697,8
5Egyéb működési célú kiadások6,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 998,2
7Felújítások136,9
12Művészeti intézmények5 840,010 672,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 604,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 034,5
3Dologi kiadások5 998,9
5Egyéb működési célú kiadások0,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások773,4
7Felújítások100,0
13Sportintézmények
2Nemzeti Sportközpontok2 500,04 517,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 943,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó542,2
3Dologi kiadások3 299,1
2Felhalmozási költségvetés

millió forintban

[30]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Beruházások1 232,6
14Országos Mentőszolgálat32 727,7633,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20 023,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 593,6
3Dologi kiadások7 493,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások250,0
15Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ70,8594,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások250,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó67,5
3Dologi kiadások287,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások60,0
16Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb
népegészségügyi intézetek
2 754,112 655,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 114,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 083,6
3Dologi kiadások9 831,1
5Egyéb működési célú kiadások285,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások88,6
7Felújítások5,3
17Országos Vérellátó Szolgálat12 130,51 643,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 234,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 073,9
3Dologi kiadások7 915,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások480,0
7Felújítások70,0
18Klebelsberg Intézményfenntartó Központ12 000,0532 716,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások386 868,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó104 415,3
3Dologi kiadások53 432,1
19Emberi Erőforrás Támogatáskezelő26,0989,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások630,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó167,6
3Dologi kiadások217,1
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Normatív finanszírozás
2Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása16 946,816 946,8
3Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás168 235,6168 235,6
4Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás1 992,11 992,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Köznevelési szerződések4 000,04 000,0
3Felsőoktatási feladatok támogatása
1Felsőoktatás speciális feladatai418,6418,6
2Lakitelek Népfőiskola támogatása300,0300,0
3Kiválósági támogatások9 850,09 850,0
4Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap9 194,19 194,1
5Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen40,040,0
4Köznevelési feladatok támogatása
4Köznevelés speciális feladatainak támogatása71,771,7
5Nemzeti Tehetség Program2 816,22 816,2
8Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása440,0440,0
11Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása400,0400,0
12Erzsébet program támogatása4 500,04 500,0
5Egyéb feladatok támogatása
1I. világháborús centenáriumi megemlékezések500,0500,0
18Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása351,4351,4
2Határon túli kulturális feladatok támogatása42,642,6
3Határtalanul! program támogatása1 227,61 227,6
4Határon túli köznevelési feladatok támogatása281,6281,6
19Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
35,335,3
8Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
1Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok155,8155,8
2Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok300,7300,7
5Kétoldalú munkatervi feladatok
2Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok4,04,0
10Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
2Kulturális szakdiplomáciai feladatok10,410,4
9EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
6EU-tagságból eredő együttműködések
2EU-tagságból eredő kulturális együttműködések12,312,3
11Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
1Filmszakmai támogatások69,869,8
3Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása228,8228,8
17Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti400,0400,0
orgonáinak restaurálása
18Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása500,0500,0
20A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez704,0704,0
kapcsolódó feladatok
12Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
támogatása
1Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti262,1262,1
értékmentő programja
2Közművelődési szakmai feladatok583,8583,8
13Művészeti tevékenységek
4Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása1 293,91 293,9
5Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok
(működési és művészeti pályázatok)
1 386,21 386,2

millió forintban

[31]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
9Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak79,279,2
10Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése1 555,01 555,0
11A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál
megrendezésének támogatása
1 529,21 529,2
12Egyéb színházi támogatások55,855,8
14A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok355,0355,0
15Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
3Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
2Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok28,728,7
3Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap3,03,0
4Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása65,065,0
5Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása170,4170,4
16Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
1Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai
feladatok támogatása
42,942,9
3Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
35,335,3
6Családpolitikai Programok1 113,01 113,0
7Családpolitikai célú pályázatok83,083,0
8Család- és ifjúságügyi szolgáltatások fejlesztése, szakmai25,025,0
feladatok támogatása
17Egyes szociális pénzbeli támogatások
1Gyermekvédelmi Lakás Alap1 540,01 540,0
6Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása900,0900,0
7GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott
támogatása
690,0690,0
18Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése115,0115,0
19Szociális célú humánszolgáltatások
1Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása77 772,177 772,1
4Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális
munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház
finanszírozása
5 808,75 808,7
7Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási528,9528,9
szerződésekkel történő finanszírozása
8Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és3 154,53 154,5
gyermekvédelmi ágazati pótlék
9Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított
ágazati pótlék
5,05,0
20Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális
programok
3Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb165,6165,6
esélyteremtési programok támogatása
6Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok
támogatása
112,6112,6
8Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció
támogatása
509,6509,6
12Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása450,9450,9
13Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat
ellátó lakóotthonok támogatása
190,0190,0
22Egészségügyi ágazati előirányzatok
2Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok201,6201,6
3Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások2 087,22 087,2
6Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása535,1535,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
13Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása700,0700,0
19Patika hitelprogram kamattámogatása370,0370,0
20Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének
támogatása
3 926,73 926,7
24Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása5 510,25 510,2
23Sporttevékenység támogatása
4Versenysport támogatása672,1672,1
5Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének
kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása
1 704,81 704,8
Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
1Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása2 010,02 010,0
2Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése2 645,82 645,8
4Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai187,7187,7
7Utánpótlás-nevelési feladatok1 994,71 994,7
8Fogyatékosok sportjának támogatása327,0327,0
9Speciális világjátékok támogatása186,0186,0
10Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása376,0376,0
7Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése140,2140,2
9Sportegészségügyi ellátás támogatása131,4131,4
23Szabadidősport támogatása477,4477,4
24Diák- és hallgatói sport támogatása410,7410,7
25Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások22,022,0
28Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése
és projektjei
32,732,7
29Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása
12 479,412 479,4
30Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása1 650,01 650,0
24Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
2Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése,
fenntartása
661,1661,1
3XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF)
kapcsolódó fejlesztések
1 624,51 624,5
12Magyar Sport Háza támogatása266,2266,2
14Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása
1Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése2 100,02 100,0
2Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése240,0240,0
3Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése
240,0240,0
4Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése500,0500,0
5Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése500,0500,0
6Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése
500,0500,0
7Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése500,0500,0
8Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése240,0240,0
9Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése240,0240,0
10Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése
240,0240,0
11Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése240,0240,0
12Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése240,0240,0
13Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése240,0240,0
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve
2015. évi előirányzat
KiadásBevételTámogatás
14Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése180,0180,0
26Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése800,0800,0
27Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete420,0420,0
15Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása41 272,241 272,2
16Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása1 451,21 451,2
17Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása1 496,31 496,3
18A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása4 020,64 020,6
19A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-
fejlesztések támogatása
6 146,56 146,5
20Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi
Haladás Stadion fejlesztésének támogatása)
4 974,24 974,2
21Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása4 500,04 500,0
22Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása2 750,02 750,0
29Tornaterem-építési program3 000,03 000,0
30Tanuszoda-fejlesztési program3 000,03 000,0
31A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása2 435,92 435,9
32A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása2 185,22 185,2
33A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás1 722,21 722,2
34Gödöllői uszoda beruházás3 474,93 474,9
35Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás300,0300,0
36Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek
támogatása
3 997,53 997,5
37Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása400,0400,0
25Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
13Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása3 000,03 000,0
19Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése950,0950,0
20Izsáki iskola beruházás4 479,04 479,0
21Dunakeszi iskola beruházás4 698,04 698,0
26Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása
1Oktatási alapítványok, közalapítványok
2Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért184,3184,3
14Autizmus Alapítvány30,830,8
19Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása250,0250,0
2Kulturális alapítványok, közalapítványok
10Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása1 196,81 196,8
12Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum)
támogatása
44,044,0
27Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása44,044,0
28Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
2Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása8 095,38 095,3
3Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása
1Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft.
támogatása
252,2252,2
2Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása134,7134,7
4Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok
támogatása
531,1531,1
3023Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

millió forintban

[32]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek,
egyesületek támogatása
97,397,3
3Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI)
támogatása
396,0396,0
4Magyar Írószövetség támogatása30,030,0
5Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása22,022,0
24Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
1Magyar Vöröskereszt támogatása100,1100,1
2Magyar Rákellenes Liga támogatása30,030,0
3Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
működési támogatása
51,351,3
4Magyar ILCO Szövetség támogatása30,030,0
5Magyar Gyermekonkológiai Hálózat20,020,0
6Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona20,020,0
7Rákbetegek Országos Szövetsége20,020,0
25Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
5Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi,
szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása
149,5149,5
6Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége
143,3143,3
7Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége181,8181,8
8Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége176,4176,4
9Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége181,8181,8
10Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és21,021,0
Érdekvédelmi Szövetsége
11Autisták Országos Szövetsége55,155,1
12Siketvakok Országos Egyesülete22,022,0
13Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és57,057,0
Alapítványok Országos Szövetsége
21Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása616,7616,7
23Dévény Anna Alapítvány60,060,0
24Kézenfogva Alapítvány10,010,0
25Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum10,010,0
26Afázia Egyesület5,05,0
27Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos5,05,0
Érdekvédelmi Egyesülete
26Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2Magyar Olimpiai Bizottság372,2372,2
35Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez100,0100,0
39Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása2 074,42 074,4
46Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő
bértámogatás
360,0360,0
47Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
támogatása
31 333,531 333,5
48Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték26,326,3
50Kulturális szakmai feladatok támogatása
3Emlékpont Központ támogatása22,022,0
7Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása10 350,010 350,0
51Fejezeti általános tartalék1 192,41 192,4
54Nemzeti Együttműködési Alap5 406,05 406,0
55Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények,
közművelődési intézmények, kulturális programok)
1Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények
támogatása
2 846,02 846,0
2Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
1Hittanoktatás támogatása3 100,03 100,0
3Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és
kiegészítése
8 900,08 900,0
4Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék17 650,017 650,0
5Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
1Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő
egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak
1 440,01 440,0
4Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek
jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi
jogi személye
210,0210,0
7Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások1 350,01 350,0
9Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása650,0650,0
10Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése2 000,02 000,0
11A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer
infrastrukturális fejlesztése
1 147,01 147,0
12Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása121,2121,2
13Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének
támogatása
300,0300,0
14Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése1 720,01 720,0
16A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója
276,0276,0
17A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
kollégiumbővítése és tornaterem építése
120,0120,0
18A székesfehérvári Szent István Bazilika rekonstrukciója293,6293,6
19A Gödöllői Premontrei Perjelség által hangverseny- és
előadóterem létrehozása
50,050,0
20A zsámbéki Josephinum épület felújításának befejező munkálatai86,086,0
21Egyházi személyek eszközellátásának támogatása200,0200,0
56Nemzetiségi támogatások639,4639,4
57Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat és Média55,255,2
2Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média62,962,9
3Országos Horvát Önkormányzat és Média178,0178,0
4Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média256,9256,9
5Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média107,5107,5
6Országos Roma Önkormányzat és Média361,2361,2
7Országos Lengyel Önkormányzat és Média54,054,0
8Országos Örmény Önkormányzat és Média52,552,5
9Országos Szlovák Önkormányzat és Média151,0151,0
10Országos Szlovén Önkormányzat és Média80,080,0
11Szerb Országos Önkormányzat és Média100,7100,7
12Országos Ruszin Önkormányzat és Média59,659,6
13Ukrán Országos Önkormányzat és Média62,262,2
58Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
intézmények támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
50,850,8

millió forintban

[33]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása
19,519,5
3Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
104,4104,4
4Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása
178,0178,0
5Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása
40,840,8
6Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
165,9165,9
7Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
30,830,8
8Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
27,027,0
9Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
159,5159,5
10Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
58,458,4
11Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
69,269,2
12Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
13,513,5
13Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
14,514,5
594Társadalmi felzárkózást segítő programok
Roma kultúra támogatása
52,852,8
5Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő
programok, szakkollégiumok
440,9440,9
6Felzárkózás-politika koordinációja30,030,0
7Roma ösztöndíj programok659,5659,5
60Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra,
pályázati önrészre
441,2441,2
1 - 20. cím összesen:2 339 371,2912 652,31 426 718,9
21Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1Családi támogatások
1Családi pótlék326 950,0
2Anyasági támogatás5 197,0
3Gyermekgondozási segély62 193,2
4Gyermeknevelési támogatás12 929,7
5Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése1 574,8
6Életkezdési támogatás5 638,5
7Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások6 078,9
8Gyermektartásdíjak megelőlegezése1 847,3
2Korhatár alatti ellátások
1Szolgálati járandóság80 921,0
2Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék53 478,0
3Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-
kiegészítése
9 188,2
2Mezőgazdasági járadék2 431,2
3Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka33 877,4
4Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések14 640,7
5Házastársi pótlék3 217,1

millió forintban

[34]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)46,7
7Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése368,1
8Járási szociális feladatok ellátása61 895,9
4Különféle jogcímen adott térítések
1Közgyógyellátás18 331,5
2Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás5 400,0
4Folyósított ellátások utáni térítés1 720,0
21. cím összesen:707 925,2
22Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása2 352,8
26Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása250,0
27Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel1,0
22 - 27. cím összesen:2 602,81,0
28Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
1A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos bevételek
1Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek2,0
2Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek2,0
2Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kiadások
1Ingatlanok fenntartásával járó kiadások1,0
2A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet rábízott vagyonába tartozó
társaságok tőkeemelése
1,0
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet rábízott vagyonába tartozó
társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások
1,0
XX. fejezet összesen:3 049 902,2912 657,31 426 718,9
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása49,62 108,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 064,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó295,4
3Dologi kiadások638,5
5Egyéb működési célú kiadások33,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások127,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1OECD ROK167,029,2137,8
2Fejezeti tartalék45,845,8
XXX. fejezet összesen:2 370,978,82 292,1
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXI. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Központi Statisztikai Hivatal986,18 262,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 058,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 425,9
3Dologi kiadások2 033,9
5Egyéb működési célú kiadások20,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások654,6
7Felújítások20,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások35,2
4KSH Könyvtár6,4180,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások122,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó32,2
3Dologi kiadások32,0
5KSH Népességtudományi Kutató Intézet44,7123,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások96,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó26,0
3Dologi kiadások20,9
5Egyéb működési célú kiadások24,9
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
támogatása
483,4483,4
XXXI. fejezet összesen:10 086,51 037,29 049,3
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak és köztestületi feladatok39,28 384,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 501,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 669,6
3Dologi kiadások174,4
4Ellátottak pénzbeli juttatásai35,0
5Egyéb működési célú kiadások3,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások25,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások15,0
2MTA Könyvtár és Információs Központ
1MTA Könyvtár és Információs Központ230,7547,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások406,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó104,4
3Dologi kiadások250,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások18,0
3MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek15 182,114 195,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások14 992,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIII. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó4 018,2
3Dologi kiadások8 833,1
5Egyéb működési célú kiadások117,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 303,6
7Felújítások103,6
8Egyéb felhalmozási célú kiadások10,0
4MTA Támogatott Kutatóhelyek15,02 691,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 900,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó479,1
3Dologi kiadások322,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5,2
5MTA egyéb intézmények
1MTA Létesítménygazdálkodási Központ743,0718,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások349,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó94,3
3Dologi kiadások974,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások43,3
2MTA Jóléti intézmények253,2231,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások218,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó69,4
3Dologi kiadások195,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1,0
3MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága64,1159,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások119,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó32,3
3Dologi kiadások71,9
4Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia1,512,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2,4
3Dologi kiadások2,1
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
80,980,9
2Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek
támogatása
46,646,6
3Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása10,010,0
5Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása198,5198,5
6Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása1 076,91 076,9
7Infrastruktúra fejlesztés1 742,01 742,0
8Lendület Program3 768,03 768,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIII. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
9Fiatal kutatók pályázatos támogatása898,3898,3
10Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak337,9337,9
11Posztdoktori pályázatok támogatása845,0845,0
12Szakmai feladatok teljesítése419,6419,6
13Kiválósági központok támogatása300,0300,0
14Központi kezelésű felújítások723,8723,8
15MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza
létrehozása
2 400,02 400,0
XXXIII. fejezet összesen:56 318,116 528,839 789,3
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1MMA Titkársága
1MMA Titkárság Igazgatása1 521,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások565,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó160,0
3Dologi kiadások659,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások136,0
2MMA köztestületi feladatok2 364,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 706,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó312,0
3Dologi kiadások346,5
3Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet174,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások95,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó27,2
3Dologi kiadások31,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások20,0
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása100,0100,0
2Magyar Művészetek Háza programok153,0153,0
3Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak10,010,0
6Kutatási tevékenység támogatása50,050,0
7Pályázati alapok160,0160,0
8Vigadó Galéria kiállításai13,013,0
10Fejezeti tartalék39,439,4
11Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása600,0600,0
13Nemzeti Szalon programjai80,080,0
XXXIV. fejezet összesen:5 265,65 265,6
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS HIVATAL
1NKFI Hivatal2 998,91 808,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 876,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXV. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó502,4
3Dologi kiadások2 001,3
5Egyéb működési célú kiadások12,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások415,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Nemzetközi tagdíjak1 663,31 663,3
2Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének
támogatása
460,4460,4
XXXV. fejezet összesen:6 930,72 998,93 931,8
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Devizahitelek kamatelszámolásai
1Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől
felvett hitelek kamatelszámolásai
2EBB hitelek kamatelszámolásai21 170,7
3KfW hitelek kamatelszámolásai66,5
4ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai2 680,0
6MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek
kamatelszámolásai
277,9
7ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai276,3
9EB/IMF hitelek kamatelszámolásai12 820,4
11Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata
(külföldi bank felé)
72,3
12Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek
kamatkiadásai
3 656,6
13Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek
kamatkiadásai
786,9
2Belföldi devizahitelek kamata
1Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata782,6
2Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamata2 946,4
2Devizakötvények kamatelszámolásai
1Külföld felé
11999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai267 286,32 098,7
5Devizaszámla kamatelszámolásai31,2
6Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények
kamatkiadásai
361,9
2A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Forinthitelek kamatelszámolásai
2Egyéb hitelek kamatelszámolásai
18EBB forint hitelek kamatelszámolásai29 338,4
19ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai389,5
20MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata140,1
21Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek
kamatkiadásai
2 861,9
22Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt forinthitelek kamata1 507,1
2Államkötvények kamatelszámolása
1Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

millió forintban

[35]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLI. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
kamatelszámolásai
670 029,2107 694,0
2Nem piaci értékesítési! államkötvények kamatelszámolása
1Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai135,5
2Konszolidációval kapcsolatos államkötvények
kamatelszámolásai
198,9
Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos
államkötvények kamatelszámolásai
2 851,4
3Kincstárjegyek kamatelszámolásai
1Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása46 418,7
2Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása45 175,4
4Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai14 926,1
3Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
1Jutalékok és egyéb költségek
1Deviza elszámolások
1Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai1 955,7
2Forint elszámolások23 133,9
2Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások1 600,0
3Adósságkezelés költségei1 094,9
XLI. fejezet összesen:1 140 015,4124 750,0
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI
1Vállalkozások költségvetési befizetései
1Társasági adó341 400,0
3Hitelintézeti járadék15 420,0
4Pénzügyi szervezetek különadója144 200,0
5Cégautóadó28 800,0
6Egyszerűsített vállalkozói adó83 800,0
7Bányajáradék49 000,0
8Játékadó39 700,0
9Ökoadó
1Energiaadó15 500,0
2Környezetterhelési díj6 000,0
10Egyéb befizetések27 000,0
11Energiaellátók jövedelemadója44 700,0
12Rehabilitációs hozzájárulás65 000,0
14Kisadózók tételes adója56 300,0
15Kisvállalati adó16 400,0
16Közműadó54 000,0
17Korkedvezmény-biztosítási járulék1 500,0
18Reklámadó6 600,0
2Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1Általános forgalmi adó3 220 385,0
2Jövedéki adó951 500,0
3Regisztrációs adó19 600,0
4Távközlési adó56 400,0
5Pénzügyi tranzakciós illeték206 200,0
6Biztosítási adó28 600,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Lakosság költségvetési befizetései
1Személyi jövedelemadó1 639 700,0
2Egyéb lakossági adók500,0
4Lakossági illetékek120 000,0
5Gépjárműadó45 500,0
6Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes
jövedelmeinek különadója
900,0
4Egyéb költségvetési bevételek
1Vegyes bevételek
8Egyéb vegyes bevételek4 366,0
9Kezesség-visszatérülés4 500,0
2Központosított bevételek
1Bírságbevételek38 558,5
2Termékdíjak63 389,0
3Egyéb központosított bevételek16 169,1
4Megtett úttal arányos útdíj149 000,0
5Hulladéklerakási járulékból származó bevétel9 000,0
6Időalapú útdíj (HD)34 515,8
5Költségvetési befizetések
1Központi költségvetési szervek45 699,9
2Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések
1Központi költségvetési szervek100,0
2Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik450,0
3Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos
önkormányzati befizetések
8 004,0
4Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése10 000,0
7Egyéb uniós bevételek
2Vámbeszedési költség megtérítése11 000,0
3Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése187,5
4Uniós támogatások utólagos megtérülése
4Kohéziós Alap42 087,7
5Strukturális Alapok1 000,0
8Tőke követelések visszatérülése
1Kormányhitelek visszatérülése29,9
28Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása902,0
29Lakástámogatások
1Egyéb lakástámogatások128 900,0
30Vállalkozások folyó támogatása
2Egyéb vállalati támogatások
1Termelési támogatás
2Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb
kártérítési kötelezettségeinek átvállalása
225,0
7Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás5,0
3Normatív támogatások
3Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése23 000,0
4Fuvarozók kamattámogatása50,0
31Szociálpolitikai menetdíj támogatás104 000,0
32Egyéb költségvetési kiadások
1Vegyes kiadások

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások3 000,0
5Szanálással kapcsolatos kiadások1,0
6Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése500,0
7Védelmi felkészítés előirányzatai
1Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai497,0
2Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési
feltételeinek biztosítása
1 100,0
11Egyéb vegyes kiadások4 200,0
121 % SZJA közcélú felhasználása8 800,0
19Mehib és Eximbank behajtási jutaléka30,0
21Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések1,0
22Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés1 620,0
25Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások4 000,0
33Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
3Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési
kötelezettség
500,0
MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési
kötelezettség
6 000,0
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség
14 838,2
7Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség
1 500,0
10A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő
fizetési kötelezettség
500,0
13Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség20,0
14A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési
kötelezettség
3 000,0
15MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből
eredő fizetési kötelezettség
360,0
16Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési
kötelezettség
50,0
19Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési
kötelezettség
50,0
20E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő
fizetési kötelezettség
170,0
34Kormányzati rendkívüli kiadások
2Pénzbeli kárpótlás
1Pénzbeli kárpótlás1 505,5
2Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás2 599,1
3Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei65,9
35Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
2Egészségbiztosítási Alap támogatása
4Járulék címen átadott pénzeszköz374 224,0
5Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átadott
pénzeszköz
172 743,3
9Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás30 000,0
36Nemzetközi elszámolások kiadásai
1Nemzetközi tagdíjak
1IBRD alaptőkeemelés1 535,9
2IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása1 150,5
3CEB tagdíj3,7
4Bruegel tagdíj31,5

millió forintban

[36]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5EIB tőkeemelés5 601,8
6IFC tőkeemelés192,1
7NBB alaptőke hozzájárulás3 101,0
2Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
1IDA alaptőke-hozzájárulás1 630,9
2IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása45,0
3Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz38,8
4EU Szomszédsági Beruházási Eszköz103,3
3Egyéb kiadások40,0
37Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
1ÁFA alapú hozzájárulás37 524,9
2GNI alapú hozzájárulás237 521,4
3Brit korrekció20 513,2
38A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához
kapcsolódó állami támogatások
1 500,0
41Követeléskezelés költségei1,7
42Alapok támogatása
1Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása
1Költségvetési támogatás8 449,0
2Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-
nak
100 541,7
2Bethlen Gábor Alap támogatása11 407,5
3Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása5 662,8
4Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
támogatása
5,4
5Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása7 686,0
XLII. fejezet összesen:1 333 245,17 722 662,4
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
1Értékesítési bevételek
1Ingatlan értékesítésből származó bevételek8 300,0
2Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek70,0
3Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek
1Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele19 068,5
2Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele238,3
4Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok
értékesítési bevétele
64,3
2Hasznosítási bevételek
1Bérleti díjak
1Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos
továbbszámlázott bérleti díj
68,0
3Egyéb bérleti díj528,0
4Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok
bérleti díja
1 692,9
2Vagyonkezelői díj2 424,3
3Osztalékbevételek26 487,5
4Koncessziós díjak
1Szerencsejáték koncessziós díj4 222,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIII. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve
2015. évi előirányzat
KiadásBevételTámogatás
2Infrastruktúra koncessziókból származó díj265,5
3Bányakoncessziós díj1 635,5
4Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja1 040,0
3Egyéb bevételek
1Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek169 000,0
2Vegyes bevételek1 000,0
2Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1Felhalmozási jellegű kiadások
1Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
1A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott
ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások
30 300,0
2Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai21 965,0
3Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése60,0
2Egyéb eszközök vásárlása500,0
4Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
1Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés11 000,0
3Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kifizetések
1 000,0
4Az MVM Zrt. tőkeemelése18 000,0
5A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának
megvalósításával kapcsolatos kiadások
1 000,0
7Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása2 100,0
8Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások1 400,0
9A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási
központ létrehozásával kapcsolatos kiadások
600,0
2Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
2Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
1Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás3 300,0
2Ingatlanok őrzése2 500,0
3A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása,
karbantartása
1 700,0
3Egyéb vagyonkezelési kiadások1 900,0
4Állami tulajdonú társaságok támogatása
1Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kifizetések
22 400,0
2A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása5 100,0
3Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő
kiadások
1Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések30,0
2Kezesi felelősségből eredő kifizetések225,0
3Konszernfelelősség alapján történő kifizetések10,0
5Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása
5 500,0
6Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások1 500,0
7Egyéb szerződéses kötelezettségek330,0
8Egyéb jogszabályból eredő kiadások
1Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása1 450,0
4A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
1Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek
kiadásai
700,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIII. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve
2015. évi előirányzat
KiadásBevételTámogatás
2Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások1 700,0
2Eljárási költségek40,0
3A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
1Az MNV Zrt. működésének támogatása7 200,0
4Átváltoztatható kötvény kamatfizetése9 600,0
5Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése1 000,0
7A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és
tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
2 500,0
5Fejezeti tartalék4 000,0
6Tulajdonosi kölcsönök elszámolása500,0
8ÁFA elszámolás1 000,0
XLIII. fejezet összesen:162 110,0236 104,8
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
1Értékesítési bevételek
1Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
1Termőföld értékesítésből származó bevételek250,0
3Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek10,0
2Hasznosítási bevételek
1Haszonbérleti díj8 200,0
3Egyéb bevételek300,0
2A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
1Felhalmozási jellegű kiadások
1Ingatlan vásárlás
1Termőföld vásárlás2 000,0
2Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
1Életjáradék termőföldért9 900,0
2Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
1Hasznosítási kötelezettség kiadásai394,0
3Egyéb vagyonkezelési kiadások933,0
3A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja700,0
2Eljárási költségek, díjak450,0
3Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés400,0
4Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése800,0
5Bírósági döntésből eredő kiadások33,0
4Fejezeti tartalék500,0
XLIV. fejezet összesen:16 110,08 760,0
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS ALAP
1Hazai innováció támogatása46 834,5
2A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció
támogatása
5 984,2
3Befizetés a központi költségvetésbe10 000,0
4Alapkezelőnek átadott pénzeszköz2 988,9

millió forintban

[37]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXII. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való
részvétel támogatása
613,0
6Kutatási témapályázatok támogatása7 686,0
19Innovációs járulék69 100,0
20Egyéb bevételek1 165,6
23Költségvetési támogatás7 686,0
LXII. fejezet összesen:74 106,677 951,6
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
1Aktív támogatások
1Foglalkoztatási és képzési támogatások14 000,0
2Szakképzési és felnőttképzési támogatások16 000,0
4Passzív kiadások
1Álláskeresési ellátások50 000,0
4Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás400,0
5Bérgarancia kifizetések6 150,0
6Működtetési célú kifizetések3 050,0
8Start-munkaprogram270 000,0
14EU-s elő- és társfinanszírozás
1TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások7 500,0
3Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s
társfinanszírozása
11 064,6
42014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak
előfinanszírozása
49 200,0
25TÁMOP intézkedések bevételei43 000,0
26Egyéb bevétel
1Területi egyéb bevétel1 000,0
2Központi egyéb bevétel1 000,0
3Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel800,0
31Szakképzési hozzájárulás63 134,0
33Bérgarancia támogatás törlesztése1 000,0
35Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti
Foglalkoztatási Alapot megillető hányada
141 772,9
36Költségvetési támogatás8 449,0
39Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás100 541,7
LXIII. fejezet összesen:427 364,6360 697,6
LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA
2Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott
vagyoni hozzájárulás
4701,5
4Befizetés a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjába4701,5
LXIV. fejezet összesen:4701,54701,5
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
2Költségvetési támogatás
3Eseti támogatás11 407,5
4Alapból nyújtott támogatások
1Oktatás-nevelési támogatás4 820,0
3Magyarság Háza program támogatása216,0
5Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása4 126,3
6Egyéb támogatások1 835,2
5Alapkezelő működési költségei810,0
LXV. fejezet összesen:11 807,511 407,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXVI. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása,
fejlesztése
1Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása4 034,6
2Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT)
beruházási munkái és biztonságnövelő programja
336,8
2Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása401,0
3Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása4 072,4
4Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése
1Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése88,0
5RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT5 092,1
üzemeltetési kiadásai
Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások
támogatása
1 171,6
7Alapkezelőnek működési célra143,9
9Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus
lezárása
150,9
15Nukleáris létesítmények befizetései
1MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése21 294,1
16Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése6,7
18Költségvetési támogatás5 662,8
LXVI. fejezet összesen:15 491,326 963,6
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,
terjesztésének támogatása
2 900,0
2Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon
való részvétel támogatása
1 600,0
3Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel
támogatása
1 200,0
4Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések
támogatása
510,0
5Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása7,0
6Épített örökség, építőművészet támogatása200,0
7Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi
tevékenységek támogatása
708,5
8Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás30,0
9Nemzetközi tagdíjak15,0
10Működési kiadások955,0
13Kulturális célú központi költségvetési szervek működési
kiadásainak támogatása
774,5
22Egyéb bevételek200,0
24Játékadó NKA-t megillető része9 000,0
26Kulturális adó100,0
27Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó
befizetések
400,0
LXVII. fejezet összesen:8 900,09 700,0
LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS
BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP
1Rendszeres befizetés4,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXVIII. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Költségvetési támogatás5,4
6Működési kiadások9,0
7Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése1,0
LXVIII. fejezet összesen:10,010,0
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és
munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
2 043 538,5
2Biztosítotti nyugdíjjárulék
1Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék952 410,0
3Egyéb járulékok és hozzájárulások
2Megállapodás alapján fizetők járulékai1 050,0
5Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher11 271,9
5Késedelmi pótlék, bírság11 965,7
7Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
3Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek2 500,0
2Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
1Nyugellátások
1Öregségi nyugdíj2 440 510,1
3Hozzátartozói nyugellátás
1Árvaellátás36 676,1
2Özvegyi nyugellátás344 332,7
4Egyösszegű méltányossági kifizetések
2Egyszeri segély500,0
6Szolgálatfüggő nyugellátás185 208,5
4Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
4Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
2Postaköltség4 525,0
3Egyéb kiadások2 215,1
3Vagyongazdálkodás
1Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás29,31,5
1 - 3. cím összesen:3 013 996,83 022 737,6
5Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek
1Központi hivatali szerv1 830,03 648,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 699,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó476,5
3Dologi kiadások3 115,1
5Egyéb működési célú kiadások7,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások181,1
2Igazgatási szervek30,05 091,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 800,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 059,0
3Dologi kiadások262,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXXI. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve
2015. évi előirányzat
KiadásBevételTámogatás
5. cím összesen:10 600,81 860,08 740,8
LXXI. fejezet összesen:3 024 597,63 024 597,68 740,8
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és
munkáltatói egészségbiztosítási járulék
347 625,9
2Biztosítotti egészségbiztosítási járulék639 362,0
3Egyéb járulékok és hozzájárulások
1Egészségügyi szolgáltatási járulék28 159,7
2Megállapodás alapján fizetők járulékai301,3
4Munkáltatói táppénz hozzájárulás16 734,6
5Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher147,6
4Egészségügyi hozzájárulás161 754,0
5Késedelmi pótlék, bírság4 438,5
6Költségvetési hozzájárulások
2Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési
hozzájárulás
5 400,0
6Járulék címen átvett pénzeszköz374 224,0
7Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átvett
pénzeszköz
172 743,3
10Tervezett pénzeszköz-átvétel30 000,0
7Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
1Terhességmegszakítás egyéni térítési díja545,0
2Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések5 548,1
3Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek1 527,0
7Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
1Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói
befizetések
7 000,0
2Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és
forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással
kapcsolatos bevételek
51 000,0
8Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése
1EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások2 137,8
2Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások2,0
11Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
1Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással
kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések
150,0
2Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése300,0
12Baleseti adó23 454,7
13Népegészségügyi termékadó26 351,0
14Dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulása11 500,0
2Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
2Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
1Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély42 400,0
2Táppénz
1Táppénz58 028,2
2Gyermekápolási táppénz3 015,2
3Baleseti táppénz7 456,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXXII. F E J E Z E T2015. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevétel