306/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.1. alpontjában,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont 12.4. alpontjában és 17. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és d) pontjában, 21/A. § a) és b) pontjában és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h)-s) és w)-y) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h)-j), m), r), s) és w) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 191/2001. Korm.r.) 5/A. § (2d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2d) A (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak megállapításához a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben kijelölt kulturális örökségvédelmi hatóság (a továbbiakban: örökségvédelmi hatóság) a műemléki érték és a régészeti örökség védelmével kapcsolatos eljárásában a jogszabályban meghatározott örökségvédelmi tanácsadó testületek véleményét kikérheti."

2. § A 191/2001. Korm.r.

a) 5/B. § (3) bekezdésében az "a hatóság" szövegrész helyébe az "az örökségvédelmi hatóság és a kulturális javak hatósága (a továbbiakban együtt: hatóság)" szöveg,

b) 5/B. § (4) bekezdés c) pontjában az "a hatóság engedélyében, illetve nyilatkozatában foglaltaktól" szövegrész helyébe az "az örökségvédelmi hatóság engedélyében foglaltaktól, illetve tudomásulvételétől" szöveg,

c) 5/C. § (2) bekezdésében az "a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben kijelölt kulturális örökségvédelmi hatóság (a továbbiakban: örökségvédelmi hatóság) engedélyéhez vagy hatósági nyilatkozatához" szövegrész helyébe az "az örökségvédelmi hatóság engedélyéhez vagy tudomásulvételéhez" szöveg,

d) 7. § (1) bekezdésében a "régészeti örökség és műemlékek esetében illetékes örökségvédelmi hatóság, a kulturális javak vonatkozásában a Hivatal Műtárgyfelügyeleti Irodája (a továbbiakban együtt: hatóság)" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a 191/2001. Korm.r.

a) 2. § (3) bekezdése,

b) 4. § (1) bekezdésében az "a kulturális örökségnek a Kövt. hatálybalépése előtt védetté nyilvánított elemei közül" szövegrész,

c) 7/B. §-a,

d) 8. § (2) és (3) bekezdése, valamint

e) 2. és 3. melléklete.

2. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

4. § A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 252/2006. Korm.r.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § Világörökségi helyszínen a tájegységi tervtanácsba tervtanácsi tagként az e jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő és szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező olyan tervezőt vagy szakértőt is delegálni kell, aki a tevékenységét az adott világörökségi helyszínen vagy világörökségi területen végzi, ilyen hiányában más tervező vagy szakértő is delegálható."

5. § A 252/2006. Korm.r. 13. § (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A tervtanácsi tárgyaláson minden esetben meghívottként, tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül vesz részt:)

"f) világörökségi helyszínen a tájegységi tervtanácsban a világörökségi gondnokság képviselője."

6. § A 252/2006. Korm.r. "A tervtanácsi eljárás rendje" című alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § A tájegységi tervtanács üléseit a világörökségi helyszínen helyben kell megtartani."

7. § A 252/2006. Korm.r. "A tervtanácsi vélemény" című alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § Világörökségi helyszínen a tájegységi tervtanácsi vélemény kialakítása során az érintett település polgármesterének álláspontját ki kell kérni és érdemben meg kell vizsgálni."

3. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében az "ellátja a nyilvántartott műemléki értékkel, a műemlék építménnyel kapcsolatos" szövegrész helyébe az "ellátja a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott műemléki értéket, műemléket, továbbá műemlék telkét érintő" szöveg,

b) 1. § (6) bekezdésében a "nyilvántartott műemléki értékkel és a műemlék építménnyel kapcsolatos" szövegrész helyébe a "kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott műemléki értéket, műemléket, továbbá műemlék telkét érintő ügyekben" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében a "nyilvántartott műemléki érték és a műemlék építmény tekintetében, műemléki környezetben vagy műemléki jelentőségű területen" szövegrész helyébe a "kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott műemléki értéket, műemléket, műemlék telkét, továbbá műemléki környezetet vagy műemléki jelentőségű területet érintő" szöveg

lép.

4. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a) 9. § (5) bekezdés d) pont de) alpontjában az "engedély" szövegrész helyébe az "engedély vagy a tudomásulvétel igazolása" szöveg,

b) 34. § (2) bekezdésében a "bírságkategóriába" szövegrész helyébe a "kategóriába" szöveg

lép.

5. A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

10. § A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 315/2011. Korm.r.)

a) 1. § (2) bekezdésében a "(2a)-(5) bekezdés" szövegrész helyébe a "(3)-(5) bekezdés" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) és (3) bekezdésében a "Központ" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében a "Központ a világörökségi testület ülését követően haladéktalanul a miniszter állásfoglalását kéri. A miniszter az állásfoglalását a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül adja meg." szövegrész helyébe a "miniszter dönt, és állásfoglalását 30 napon belül megküldi a kezelési terv készítőjének," szöveg,

d) 3. § (3) bekezdésében a "Központnak" szövegrész helyébe a "miniszternek" szöveg,

e) 3. § (4) bekezdés a) pontjában a "Központ" szövegrész helyébe a "kezelési terv készítője" szöveg,

f) 4. § (1) bekezdésében az "a kezelési terv tervezetét honlapján" szövegrész helyébe az "az általa vezetett minisztérium honlapján a kezelési terv tervezetét" szöveg,

g) 4. § (4) bekezdésében a "3. § (2) bekezdése és a 3. § (3) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe a "3. § (2)-(4) bekezdése" szöveg,

h) 15. §-ában a "14. § (1) bekezdés szerint megkeresettek a javaslatot támogatják" szövegrész helyébe a "természetvédelemért felelős miniszter a javaslatot támogatja" szöveg,

i) 2. melléklet II. pont 2. pont c) alpontjában a "megadása és" szövegrész helyébe a "megadása vagy" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a 315/2011. Korm.r.

a) 1. § (2a) bekezdése,

b) 2. § (8) bekezdése,

c) 4. § (1) bekezdés a) pontjában az "a miniszternek és" szövegrész,

d) 6. § (1) bekezdésében az "a Központ és" szövegrész,

e) 14. §-ában az "a Központtól, illetve" szövegrész.

6. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 312/2012. Korm.r.) 10/A. alcíme a következő 11/C. §-sal egészül ki:

"11/C. § Az építésügyi hatóság a világörökségi helyszínen vagy világörökségi területen új épület építésére vagy meglévő épület bővítésére, átalakítására vagy bontására irányuló építésügyi engedélyezési eljárásban az általa vizsgált örökségvédelmi szakkérdésben öt napos határidővel kikéri a világörökségi hatóság véleményét, és állásfoglalását ennek figyelembevételével adja meg."

13. § A 312/2012. Korm.r. 54. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Nyilvántartott műemléki értéket, műemléket érintően, továbbá műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon, világörökségi helyszínen vagy világörökségi területen álló építmény esetén a tudomásulvételt abban az esetben is meg kell tagadni a (6) bekezdésben meghatározott határidőn belül, ha megállapítható, hogy a megvalósult állapot a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek nem felel meg."

14. § A 312/2012. Korm.r.

a) 54. § (7) és (7a) bekezdésében a "(6) bekezdés" szövegrész helyébe a "(6) és (6a) bekezdés" szöveg,

b) 58. § (3) bekezdésében az "értéken" szövegrész helyébe az "értéken, műemléki környezetben vagy műemléki jelentőségű területen" szöveg,

c) 5. melléklet VII. pont 1. alpontjában a "Szakhatósági állásfoglaláshoz szükséges dokumentáció" szövegrész helyébe a "Szakhatósági állásfoglaláshoz vagy szakkérdés vizsgálatához szükséges dokumentáció tartalmi követelményei" szöveg, valamint a "területen álló építmény esetén" szövegrész helyébe a "helyszínen vagy világörökségi területen álló vagy tervezett építmény esetén:" szöveg,

d) 6. melléklet I. táblázat A:38 mezőjében, valamint a III. táblázat A:17 mezőjében a "világörökségi" szövegrész helyébe a "világörökségi helyszínen vagy világörökségi" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a 312/2012. Korm.r.

a) 11/B. § (1) bekezdésében a "nyilvántartott műemléki értéket,", valamint a " , műemlék telkén, műemléki jelentőségű területen, műemléki történeti tájon vagy világörökségi területen az" szövegrész,

b) 12/A. alcíme,

c) 39. § (1) bekezdés a) pontja,

d) 40. § (5) bekezdés f) pontjában a " , vagy műemlék esetén az eltérés a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek nem felel meg" szövegrész.

7. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 266/2013. Korm.r.) 16. § (3) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

(A tervezési programban - amelyet az építtető és tervező közösen készít elő - a tervezés tárgyától és nagyságrendjétől függően ismertetni kell)

"p) a helyszínen fennálló régészeti érintettség vagy védelem tényét a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartástól lekért adatok alapján."

17. § A 266/2013. Korm.r. 16. § (3) bekezdés o) pontjában a "feltételeit." szövegrész helyébe a "feltételeit," szöveg lép.

8. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosítása

18. § A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 39/2015. Korm.r.) 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány a Kötv.-ben, e rendeletben, valamint más jogszabályokban meghatározott, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével (a továbbiakban együtt: örökségvédelem) kapcsolatos hatósági feladatok ellátására - a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével összefüggő, a Kötv. 71. §-ában meghatározott nyilvántartások (a továbbiakban: nyilvántartás) vezetésével kapcsolatos feladatok kivételével - örökségvédelmi feladatkörében]

"b) a járási, fővárosi kerületi hivatalok örökségvédelmi hatósági feladatellátásának törvényességi, szakszerűségi ellenőrzésére és az e rendeletben meghatározott hatósági feladatokra örökségvédelmi hatóságként országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát"

(jelöli ki.)

19. § A 39/2015. Korm.r. 2. alcíme a következő 3/B. §-sal egészül ki:

"3/B. § A Kötv. szerinti, jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ."

20. § A 39/2015. Korm.r. 8. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jelentés egy-egy példányát a feltárás befejezését követő harminc napon belül meg kell küldeni papír alapon és elektronikus adathordozón)

"ab) a nyilvántartást vezető hatóságnak és"

21. § (1) A 39/2015. Korm.r. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kötv. 20. § (2) bekezdésében megjelölt tevékenységet annak megkezdése előtt legalább öt nappal be kell jelenteni lelőhelyenként

a) elektronikus úton a hatóságnak, valamint

b) országos jelentőségű védett természeti terület esetén a működési területével érintett nemzeti park igazgatóságnak."

(2) A 39/2015. Korm.r. 10. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (3) bekezdés a) pontja esetében a bejelentést a 4. mellékletben meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatványon kell megtenni.

(6) A (3) bekezdés b)-d) pontja esetében a bejelentésnek tartalmaznia kell

a) a fémkereső műszer használatával érintett terület egyértelmű lehatárolását EOV rendszerben készült térképen,

b) a fémkereső műszer használatának tervezett idejét,

c) a fémkereső műszer használójának igazolását arról, hogy feladatainak ellátásához szükséges a fémkereső műszer,

d) az alkalmazni tervezett fémkereső műszer típusának megnevezését és műszaki leírását.

(7) A (3) bekezdés szerinti tevékenységek végzése során az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt szervnek a 41. § (3) bekezdése szerinti tudomásulvételről szóló értesítését a tevékenység végzője köteles a tevékenység végzése során magánál tartani, és a fémkereső műszer használatának ellenőrzésére jogosult szerv felszólítására bemutatni."

22. § A 39/2015. Korm.r. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § (1) Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció készíthető, ha

a) a nyomvonalas létesítmény esetén a tervezett földmunkák által érintett terület szélessége nem éri el a 3,5 métert,

b) nem nyomvonalas létesítmény esetén a régészeti lelőhely földmunkával érintett területe nem éri el az 1000 m2-t,

c) a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv rendelkezésére álló tervezési és régészeti adatok alapján megállapítható, hogy a beruházás során végzett földmunka nem éri el a régészeti örökség jelentkezésének felső síkját, vagy a beruházás megvalósításának módja nem veszélyezteti a régészeti jelenségeket, vagy

d) az előzetes régészeti dokumentáció készítése során elvégzett roncsolásmentes vizsgálatok eredményei vagy a beruházás jellege próbafeltárás végzését nem indokolják.

(2) Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció készítésére - a próbafeltárás végzésének kivételével - a Kötv. 23/C. §-át kell alkalmazni."

23. § A 39/2015. Korm.r. 21. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A próbafeltárás a bejelentés megtételére a 10. § (1) bekezdésében előírt határidő leteltét követően kezdhető meg, ha

a) jogszabály alapján egyéb engedélyre nincs szükség,

b) a próbafeltárás területe a 16. § (3) bekezdése szerint régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban van, és

c) a hatóság a tevékenység végzése ellen nem emelt kifogást.

(4) Az előzetes régészeti dokumentáció keretében végzett próbafeltáráshoz kapcsolódó földmunka elvégzéséről a beruházó költségén a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv gondoskodik."

24. § A 39/2015. Korm.r. 22. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A hatóság a beruházás műszaki adatainak a régészeti érintettség szempontjából lényeges megváltozása, vagy a beruházás helyszínének részleges megváltozása esetén a feltárási projektterv módosítását írhatja elő.

(9) A beruházás helyszínének teljes megváltoztatása örökségvédelmi szempontból új beruházásnak minősül, mely esetben a beruházónak új feltárási projekttervet kell készíttetnie."

25. § A 39/2015. Korm.r. 22/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22/B. § Közlekedési infrastruktúra-beruházás esetén a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv

a) a jogszabályban meghatározott régészeti előkészítési és koordinációs feladatai körében ellátja a Kötv. 23/G. § (1a) bekezdése szerinti feladatokat,

b) a régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó földmunka elvégzését a beruházó költségén vállalhatja."

26. § A 39/2015. Korm.r. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) Nagyberuházást megelőző feltárást a régészeti feladatellátás megyére kiterjedő területi szakaszán a közlekedési infrastruktúra-beruházás kivételével

a) az akkreditált megyei hatókörű városi múzeum, Budapesten a Budapesti Történeti Múzeum, ha akkreditált,

b) az a) pont szerinti akkreditált intézmény hiányában országos akkreditációt nyert intézmény az elért pontszámok sorrendje szerint,

c) a b) pont szerinti akkreditált intézmény hiányában a nagyberuházás helye szerinti megyével szomszédos megyék akkreditált megyei hatókörű városi múzeumai közül a nagyberuházás helye szerinti megyére akkreditált intézmény az elért pontszámok sorrendje szerint,

d) a c) pont szerinti akkreditált intézmény hiányában a megyére akkreditált egyéb intézmény az elért pontszámok sorrendje szerint,

e) az a)-d) pontban meghatározott intézmény hiányában a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv végez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltárásra jogosult akkreditált intézmény hiányának kell tekinteni az intézmény kapacitáshiányát is.

(3) Akkreditált intézmény igazolt kapacitáshiányának tekinthető, ha

a) az intézmény által az akkreditációs eljárás során igazolt valamennyi saját kapacitás igazolt módon nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátásban vesz részt, ezért nem áll rendelkezésre,

b) az akkreditált intézmény nyilatkozata szerint a nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátásra a Kötv. 23/F. § (9) bekezdése szerinti költséghatár nem elegendő.

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti feltárásra jogosult akkreditált intézmény igazolt kapacitáshiánya nem áll fenn, akkor a nagyberuházást megelőző régészeti feltárást köteles elvégezni.

(5) Ha az (1) bekezdés szerinti feltárásra jogosult akkreditált intézmény a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, elveszíti akkreditációját és újabb akkreditáció iránti kérelmet három éven belül nem nyújthat be."

27. § A 39/2015. Korm.r. a következő 23/A. §-sal egészül ki:

"23/A. § A jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv Kötv. 23/G. § (1c) bekezdése szerinti megkeresésére a feltáró intézmény vagy akkreditált szervezet öt napon belül válaszol."

28. § A 39/2015. Korm.r. 30. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Műemléken a külső homlokzat 30%-ánál nagyobb felületet eltakaró reklám nem helyezhető el, kivéve

a) az építmény külső homlokzatán folyamatban lévő, a hatóság által tudomásul vett vagy jogerős engedély alapján végzett építési tevékenység vagy egyéb munkálatok időszakát, vagy

b) időszaki kulturális rendezvény vagy program hirdetményét."

29. § A 39/2015. Korm.r. 33. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Műemléki jelentőségű területen álló építmény közterület felé eső homlokzatán reklám elhelyezésére a 30. § (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni."

30. § (1) A 39/2015. Korm.r. 46. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Fémkereső műszer használatának minősül, ha a fémkereső műszer építményen kívül összeszerelt és üzemképes állapotban van."

(2) A 39/2015. Korm.r. 46. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A kérelemhez mellékelni kell:)

"f) a feltárásra jogosult intézménnyel kötött megbízási szerződés vagy együttműködési megállapodás hiteles másolatát."

(3) A 39/2015. Korm.r. 46. § (4) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(A fémkereső műszer használatára vonatkozó kérelmet el kell utasítani, ha)

"e) a tervezett tevékenység a régészeti örökség vagy a hadtörténeti örökség felderítését célozza - kivéve, ha feltárásra jogosult intézmény megbízásából vagy az intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján végzik, vagy

f) a tevékenység engedélyezését a (3) bekezdés szerinti szakvélemény nem támogatja."

(4) A 39/2015. Korm.r. 46. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély részét képezi a hatóság által hitelesített, EOV rendszerben készült térkép a tevékenység végzésével érintett terület lehatárolásával."

(5) A 39/2015. Korm.r. 46. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A fémkereső műszer hivatáshoz nem kötött használatára vonatkozó jogerős engedélyt az engedélyes köteles a tevékenység végzése során magánál tartani, és a fémkereső műszer használatának ellenőrzésére jogosult szerv felszólítására bemutatni.

(13) Ha a tevékenység során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy

a) kerül elő, az engedélyes köteles a Kötv. 24. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentést megtenni,

b) nem kerül elő, az engedélyes köteles a fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély lejártát követő 30 napon belül a hatóságnak jelentést küldeni a tevékenységéről, és nyilatkozni, hogy régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy nem került elő a fémkereső műszerrel végzett tevékenység során."

31. § A 39/2015. Korm.r. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bejelentést, a kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (ÉTDR) keresztül kell benyújtani a 9. mellékletben meghatározott tartalommal."

32. § A 39/2015. Korm.r. 29. alcím címe helyébe a következő cím lép:

"29. Az örökségvédelmi szakhatósági eljárás és szakkérdés vizsgálatának követelményei és szempontjai régészeti lelőhely, régészeti védőövezet esetén"

33. § A 39/2015. Korm.r. 29. alcíme a következő 65/A. §-sal egészül ki:

"65/A. § Ha valamely hatóság illetékessége több megyére terjed ki, az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatát a tervezett tevékenység helye szerinti örökségvédelmi hatóság végzi."

34. § A 39/2015. Korm.r. a következő 70/A. §-sal egészül ki:

"70/A. § A hatóság a régészeti lelőhelyet veszélyeztető tevékenység végzését megtiltja."

35. § A 39/2015. Korm.r. 72. §-a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A hatóság a helyszíni szemle során a helyszínről, annak környezetéről dátummal ellátott fényképfelvételt készít."

36. § A 39/2015. Korm.r. 73. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a hatóság a tevékenység végzésének folytatását a 72. § (2) bekezdés a) pontja szerint megtiltotta, az ellenőrzés napjától számított nyolc napon belül a helyszínen felvett jegyzőkönyv megállapításai és fényképfelvételek alapján, azonnal végrehajtható határozattal elrendeli a szabálytalan állapot megszüntetését. A szabálytalan állapot megszüntetésének határideje a döntés kézbesítésétől számított legfeljebb hat hónap, mely határidő a kötelezett kérelmére indokolt esetben egyszer három hónappal meghosszabbítható."

37. § A 39/2015. Korm.r. 74. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A hatóságnak hivatalból öt évenként legalább egy alkalommal a helyszínen kell ellenőriznie az illetékességi területén található védett műemléki érték állapotát, fenntartását.

(2) A helyszíni ellenőrzést követően a hatóság kezdeményezheti a műemlékek Kötv. 35/A. § (1) bekezdése szerinti kategóriába sorolásának módosítását. A Kötv. 35. § (1) bekezdése szerinti esetekben haladéktalanul kezdeményezi a nyilvántartott műemléki érték nyilvántartásból történő törlését vagy a műemléki védettség megszüntetését."

38. § A 39/2015. Korm.r. 74. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzés helyszíni szemléje során]

"a) nyilvántartott műemléki érték, műemlék esetén a 11. melléklet szerinti állapotfelvételi adatlapot kell kitölteni,"

39. § A 39/2015. Korm.r. 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"75. § (1) A védett műemléki érték szabályos vagy szabályossá tett állapotát a hatóság jogszerű hallgatással tudomásul veszi.

(2) Ha a védett műemléki érték szabálytalan állapota helyreállítással nem orvosolható, a hatóság - a (4) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - a 74. §-ban meghatározott helyszíni szemlét követő tizenöt napon belül jogszerű hallgatással tudomásul veszi a védett műemléki értéket érintő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött, de a hatósághoz benyújtott bejelentés vagy engedélykérelem mellékleteitől eltérően végzett tevékenységek befejezésével megvalósult állapot fennmaradását.

(3) Az örökségvédelmi fennmaradási tudomásulvétel során, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak - a (4) bekezdés kivételével - a hatóság a tevékenységek befejezésével megvalósult állapot fennmaradását feltételekhez kötheti. A 9. melléklet II. rész A. pontja szerinti állapotdokumentáció elkészítése feltételként szabható.

(4) A megvalósult beavatkozások fennmaradása nem vehető tudomásul, ha a szabálytalanul megvalósított beavatkozás eredményeként

a) a nyilvántartott műemléki érték esetén az egymást követő egyes beavatkozások összeadódó hatása miatt az érintett védett érték

aa) anyagában helyreállíthatatlanul megsérült vagy elpusztult,

ab) veszélyeztetetté vált; vagy

b) műemlék esetén - az a) pontban felsoroltakon túlmenően -

ba) a védett érték jellegét, történelmi és eszmei jelentőségét, ezek eredetiségét, hitelességét, integritását veszélyeztető és sértő állapot jött létre,

bb) olyan állapot jön létre, amely a védett érték érvényesülését és megjelenését gátolja;

c) műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon a védettséget megalapozó értéket veszélyeztető és sértő, valamint az érték, műemléki környezetben a műemlék zavartalan érvényesülését gátló állapot jött létre."

40. § A 39/2015. Korm.r. 36. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"36. A helyreállítási kötelezés védett műemléki érték esetén

76. § (1) A hatóság műemlékvédelmi érdekből a sérült védett műemléki érték haladéktalan helyreállítását írhatja elő.

(2) A műemlék zavartalan érvényesülése érdekében a hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl elrendelheti:

a) a nem illeszkedő szerkezetek, burkolatok, díszítmények vagy beépített berendezési tárgyak, felszerelések eltávolítását vagy átalakítását,

b) a szabályossá tételi kötelezettség nem teljesítése esetén az örökségvédelmi engedély vagy bejelentés nélkül, vagy az engedélytől, illetve a tudomásulvételtől eltérően a szabálytalanul megvalósított beavatkozás bontását, vagy átalakítás esetén az eredeti állapotnak a kötelezett költségén történő helyreállítását,

c) olyan munkálatok elvégzését, amelyek a műemlék történeti állapotának vagy korábbi történeti állapota meghatározott elemeinek helyreállítására és bemutatására irányulnak.

(3) Műemléki környezetben a műemlék, a műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon a védettséget megalapozó érték zavartalan érvényesülése érdekében a hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl elrendelheti a nem illeszkedő építmények, műtárgyak eltávolítását vagy átalakítását.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti kötelezés végrehajtásának teljesítését a hatóság ellenőrzi.

(5) A kötelezettséget úgy kell elrendelni, hogy teljesítése a kötelezett méltánylást érdemlő életviszonyaiban zavart ne okozzon."

41. § (1) A 39/2015. Korm.r.

1. 2. § 1. pontjában a "hozzájáruló nyilatkozatok" szövegrész helyébe a "tudomásulvételek" szöveg,

2. 2. alcím címében a "hatóságok" szövegrész helyébe a "hatóságok, a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv" szöveg,

3. 3. § a) pontjában az "első fokú örökségvédelmi hatóságként" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatóságként (a továbbiakban: hatóság)" szöveg,

4. 12. § (3) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

5. 19. § (3) bekezdésében az "Az öt évnél nem régebbi" szövegrész helyébe az "A rendelkezésre álló" szöveg,

6. 22. § (5) bekezdésében az "a Hivatal az Ásatási Bizottság szakmai véleményét kérheti" szövegrész helyébe az "az Ásatási Bizottság szakmai véleménye kérhető" szöveg,

7. 27. § (1) bekezdésében a "Hivatal részére" szövegrész helyébe a "kulturális javak hatóságának" szöveg,

8. 27. § (2) és (3) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "kulturális javak hatóságának a" szöveg,

9. 36. § (1) bekezdésében a "nyilvántartás alapján a Hivatal" szövegrész helyébe a "nyilvántartást vezető hatóság" szöveg,

10. 36. § (2) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "nyilvántartást vezető hatóság kezdeményezésére a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv" szöveg,

11. 41. § (3) bekezdésében a "Nyilvántartási Irodát" szövegrész helyébe a "nyilvántartást vezető hatóságot" szöveg,

12. 45. § (5) bekezdésében a "fellebbezésre tekintet nélkül azonnal" szövegrész helyébe az "azonnal" szöveg,

13. 46. § (2) bekezdés e) pontjában az "igazolását." szövegrész helyébe az "igazolását," szöveg,

14. 46. § (4) bekezdés a) pontjában a "legelő" szövegrész helyébe a "rét vagy legelő" szöveg,

15. 46. § (4) bekezdés c) pontjában a "szabtak ki, vagy" szövegrész helyébe a "szabtak ki," szöveg,

16. 46. § (10) bekezdésében a "végzésére" szövegrész helyébe a "végzésére, kivéve, ha a hatóság ennél rövidebb határidőt jelöl meg" szöveg,

17. 47. § (3) bekezdésében a "hozzájáruló hatósági nyilatkozatot" szövegrész helyébe a "tudomásulvétel tényének igazolását" szöveg,

18. 53. § (2) bekezdésében az "Építésügyi vagy örökségvédelmi" szövegrész helyébe az "Örökségvédelmi" szöveg,

19. 23. alcím címében a "hatósági nyilatkozat" szövegrész helyébe a "tudomásulvétel" szöveg,

20. 55. § (1) bekezdésében a "hozzájáruló hatósági nyilatkozatot ad ki" szövegrész helyébe a "jogszerű hallgatással tudomásul veheti és a tudomásulvétel tényét hatósági bizonyítvánnyal igazolja" szöveg,

21. 59. § (1) bekezdésében a "hatósági nyilatkozatra" szövegrész helyébe az "a tudomásulvételre" szöveg,

22. 60. §-ában a "hatósági nyilatkozat" szövegrész helyébe az "a tudomásulvétel" szöveg,

23. 63. § (2) bekezdésében a "hatáskörében" szövegrész helyébe a "hatáskörében vagy szakkérdés vizsgálata során" szöveg,

24. 63. § (3) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

25. 30. alcím címében az "eljárás" szövegrész helyébe az "eljárás és szakkérdés vizsgálatának" szöveg,

26. 66. § (2) bekezdés a) pontjában a "világörökségi területen" szövegrész helyébe a "világörökségi helyszínen vagy világörökségi területen" szöveg,

27. 66. § (3) bekezdésében a "közreműködő" szövegrész helyébe a "közreműködő vagy örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló" szöveg,

28. 66. § (5) bekezdésében a "telekalakítási eljárás" szövegrész helyébe a "telekalakítás" szöveg,

29. 32. alcím címében a "feladatok" szövegrész helyébe az "és nem hatósági feladatok" szöveg,

30. 72. § (3) bekezdés a) pontjában a "megvalósítást" szövegrész helyébe a "megvalósítást, amennyiben a szakértői tevékenység felügyeletét ellátó hatóság erre felhívja" szöveg,

31. 73. § (3) bekezdésében az "a helyszínen ellenőrzi és dokumentálja" szövegrész helyébe a "helyszíni szemlén ellenőrzi" szöveg,

32. 35. alcím címében az "engedélyezési eljárás" szövegrész helyébe a "tudomásulvétel" szöveg,

33. 77. § (2) bekezdés a) pontjában a "várományos terület" szövegrész helyébe a "várományos helyszín vagy terület" szöveg,

34. 78. § (2) bekezdés a) pontjában a "Hivatal" szövegrész helyébe a "nyilvántartást vezető hatóság" szöveg,

35. 78. § (2) bekezdés b) pontjában a "Hivatallal" szövegrész helyébe a "nyilvántartást vezető hatósággal" szöveg,

36. 9. melléklet II. pont G. alpont 1. alpontjában a "közbeni" szövegrész helyébe a "kutatási naplója" szöveg,

37. 9. melléklet II. pont I. alpont 1. alpontjában a "közbeni" szövegrész helyébe a "restaurálási naplója" szöveg

lép.

(2) A 39/2015. Korm.r.

a) 9/A. §-ában,

b) 52. § (2) bekezdésében,

c) 74. § (4) bekezdésében

a "Nyilvántartási Iroda" szövegrész helyébe a "nyilvántartást vezető hatóság" szöveg lép.

(3) A 39/2015. Korm.r.

a) 9. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában,

b) 45. § (3) bekezdésében,

c) 54. § (2) bekezdésében,

d) 71. § (2) bekezdésében

a "Nyilvántartási Irodának" szövegrész helyébe a "nyilvántartást vezető hatóságnak" szöveg lép.

(4) A 39/2015. Korm.r.

a) 63. § (1)-(3) bekezdésében,

b) 66. § (2) bekezdésében,

c) 67. § (1) bekezdésében

a "világörökségi területet" szövegrész helyébe a "világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet" szöveg lép.

(5) A 39/2015. Korm.r. 63. § (3) bekezdésében a "Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg lép.

42. § Hatályát veszti a 39/2015. Korm.r.

a) 3/B. §-a,

b) 22/A. §-a,

c) 24/A. §-a,

d) 25/A. § (1) bekezdése,

e) 28. § (5)-(8) bekezdése,

f) 55. § (4) bekezdése,

g) 72. § (2) bekezdés b) pontjában a "jogszabályban meghatározott esetben és módon örökségvédelmi bírságot szab ki," szövegrész,

h) 72. § (3) bekezdés b) pontjában a " , záradékkal ellátott" szövegrész,

i) 72. § (4) bekezdésében az "és eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezésével" szövegrész,

j) 5. mellékletében foglalt táblázat 24. sor A oszlopában a "Hivatal által végzett" szövegrész.

9. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. § a) és b) pontja, a 11. § a) és c)-e) pontja, a 31. §, a 41. § (5) bekezdése, valamint a 42. § a) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék