458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

az energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 16. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. §-ának (1) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdésének 3., 21. és 27. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8., 12., 18. és 19. pontjában,

a 8. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában,

a 9. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 14. és 41. pontjában,

a 31. § (4) és (5) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bányavállalkozó, valamint a Bt. 3. § (1a) bekezdésében meghatározott személy köteles az ásványvagyon adataiban bekövetkezett változást a tárgyévet követő év február 28-ig a bányafelügyeletnek bejelenteni. A bejelentést az MBFH elnöke által kiadott adatlapokon kell teljesíteni, és földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni."

2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

2. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/B. § A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 118/A. §-a alkalmazásában a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának engedélyezése tekintetében műszaki biztonsági hatóságként a Hivatalt jelöli ki."

4. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

4. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) 1. § (1) bekezdése a következő 2c. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2c. kiindulási pont: a meglévő közcélú hálózat azon pontja, amelytől a csatlakozást igénylő kijelölt leágazási pontjáig új közcélú villamos hálózatot kell kiépíteni;"

5. § A Vet. Vhr. Ügyfélszolgálat alcíme a következő 23/C. §-sal egészül ki:

"23/C. § A VET. 47. §-a alapján ügyfélszolgálat működtetésére nem kötelezett engedélyesre az ügyfélszolgálaton történő tájékoztatási kötelezettségekkel összefüggő rendelkezések nem alkalmazandók."

6. § A Vet. Vhr. a következő 24/C. §-sal egészül ki:

"24/C. § A VET. 47. § (7a) bekezdése és a VET. 47/A. § (2) bekezdése szerinti, a kikapcsolás lehetőségére és az azzal járó szolgáltatásszüneteltetésre vonatkozó tértivevényes levélnek vagy az átvétel igazolására alkalmas más módon történő értesítésnek tartalmaznia kell a felhasználó azonosító számát, a felhasználó nevét, a felhasználó címét, a felhasználási hely címét, a lejárt tartozással érintett számla sorszámát és esedékességét, a lejárt esedékességű tartozás összegét."

7. § A Vet. Vhr. 46. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(4) Az Üzemi és a Kereskedelmi Szabályzatot az átviteli rendszerirányító, a villamosenergia-elosztói szabályzatot az elosztók 5 évre visszamenőleg, továbbá a mindenkor hatályos változatot - egységes szerkezetbe foglalt szöveggel, az érvényességi időszakok megjelölésével - a Hivatal jóváhagyó határozataival együtt, közvetlenül elérhető, tárolható, nyomtatható és kereshető formában teszik közzé saját honlapjukon. Az elosztók kötelesek a Hivatal által jóváhagyott villamosenergia-elosztói szabályzatot ügyfélszolgálataikon a felhasználók részére hozzáférhetővé tenni. A jóváhagyott szabályzatot az engedélyes elektronikus formában a Hivatalnak megküldi, ezt követően a szabályzatot a Hivatal is közzéteszi honlapján."

8. § A Vet. Vhr. 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az üzletszabályzat tervezetének a VET. 72. § (3) bekezdése szerinti egyeztetése során az engedélyes - az átviteli rendszerirányító kivételével - a tervezetet az érintett energetikai felhasználói érdekképviseletekkel közvetlenül egyezteti, és a beérkezett észrevételekkel együtt nyújtja be a Hivatal részére jóváhagyásra."

9. § A Vet. Vhr. 51. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az engedélyes az üzletszabályzatát legalább félévente felülvizsgálja. Az üzletszabályzat felülvizsgálatának ki kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok változására és az engedélyes által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra és szerződéses rendszerekre. Ha az engedélyes a felülvizsgálat során megállapítja, hogy a változás a jóváhagyott üzletszabályzat tartalmát érinti, a módosítást átvezeti, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt üzletszabályzat tervezetét haladéktalanul benyújtja a Hivatalhoz jóváhagyásra."

10. § A Vet. Vhr. 81/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"81/A. § (1) Az elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a 27. számú mellékletben előírtakat.

(2) A Hivatal a kérelem elbírálása során vizsgálja a töltőállomás szabványoknak való megfelelését, valamint - figyelembe véve a földrajzi elhelyezkedését és a már telepített töltőállomásokat - a hálózatfejlesztésre gyakorolt esetleges hosszú távú hatásait.

(3) A töltőállomás-üzemeltető az engedélye alapján jogosult töltőállomás létesítésére.

(4) Az engedélyes a töltőberendezés üzembe helyezéséről 30 napon belül a Vhr. 27. számú melléklet 1. pontjában meghatározott adatok megadásával tájékoztatja a Hivatalt.

(5) Ha az engedélyes a tevékenység gyakorlásával felhagy, köteles azt a Hivatal részére haladéktalanul bejelenteni és az engedélye visszavonását kérelmezni.

(6) A 27. számú melléklet szerint benyújtandó adatokat elektronikusan, szerkeszthető módon, táblázatos formában is meg kell küldeni a Hivatal részére."

11. § (1) A Vet. Vhr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A Vet. Vhr. 27. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

12. § Hatályát veszti a Vet. Vhr.

a) 30. § c) pontjában az "a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban vagy" szövegrész,

b) 81/A. § (6) bekezdése.

5. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

13. § Hatályát veszti a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdés r) pontja.

6. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

14. § Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A bányajáradék önbevallás MBFH-nak történő megküldésével egyidejűleg a bányajáradékot is meg kell fizetni. Késedelmes befizetés esetén az MBFH a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot számít fel.

(1b) A késedelmi kamat a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat az adott naptári félév teljes idejére."

7. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

15. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) a következő 25/A. §-sal egészül ki:

"25/A. § A GET. 28/A. § (3) bekezdése és a GET. 29. § (3a) bekezdése szerinti, a kikapcsolás lehetőségére és az azzal járó szolgáltatásszüneteltetésre vonatkozó tértivevényes levélnek vagy az átvétel igazolására alkalmas más módon történő értesítésnek tartalmaznia kell a felhasználó azonosító számát, a felhasználó nevét, a felhasználó címét, a felhasználási hely címét, a lejárt tartozással érintett számla sorszámát és esedékességét, a lejárt esedékességű tartozás összegét."

16. § A Get. Vhr. Ügyfélszolgálat alcíme a következő 53/B. §-sal egészül ki:

"53/B. § A GET. 63. §-a alapján ügyfélszolgálat működtetésére nem kötelezett engedélyesre az ügyfélszolgálaton történő tájékoztatási kötelezettségekkel összefüggő rendelkezések nem alkalmazandók."

17. § A Get. Vhr. 86. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A rendszerüzemeltető felé a rendszerhasználó által nyújtott szerződéses biztosíték összegének fedezetet kell nyújtania

a) teljesítménydíjas felhasználás vonatkozásában a lekötés alapján számított forgalmi díj összegére, valamint

aa) éves kapacitáslekötés esetén legalább az éves kapacitásdíj 1/12-ed részére,

ab) negyedéves kapacitáslekötés esetén legalább a negyedéves kapacitásdíj 1/3-ad részére,

ac) havi, napi és napon belüli kapacitáslekötés esetén legalább a kapacitásdíj teljes összegére,

b) a rendszerüzemeltetővel szerződött alapdíjas felhasználók vonatkozásában az éves alapdíj 1/12-ed részére és a felhasználók megelőző gázéves legnagyobb havi fogyasztása után fizetett forgalmi díjra

a rendszerüzemeltető üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint.

(4) A rendszerüzemeltető, illetve a rendszerhasználó köteles a szerződéses biztosíték összegének módosítását gázév közben is elfogadni, ha a szerződés módosítására kereskedőváltás miatt kerül sor, és az havi szinten átlagosan a rendszerhasználati díjfizetés legalább 10%-os mértékű változásával jár."

18. § A Get. Vhr. 89. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az allokálási feladatokat az ÜKSZ-ben meghatározott szabályoknak megfelelően kell elvégezni.

(4) A kapacitáslekötési, nominálási, újranominálási és allokálási feladatokhoz szükséges adatokat az ÜKSZ-ben meghatározott eljárásrend szerint, elektronikus módon kell a kapcsolódó rendszerüzemeltetők, valamint a rendszerhasználók részére eljuttatni."

19. § A Get. Vhr. Mérés, elszámolás alcíme a következő 115/G. §-sal egészül ki:

"115/G. § (1) A felhasználó kezdeményezheti a gázmérő cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelő típusú és teljesítményű gázmérőre, ha

a) a felhasználónál üzemelő gázüzemi berendezések névleges teljesítményeinek összege 115 m3/h-nál kisebb és a felszerelt gázmérő névleges teljesítménye 100 m3/h-nál nagyobb, vagy

b) a felhasználó gázmérőjének névleges teljesítménye a beépített gázüzemi berendezések névleges teljesítményeinek összegéhez viszonyítva 15%-kal nagyobb.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználói kezdeményezést a szolgáltató a rendelkezésére álló műszaki adatok figyelembevételével (beépített gázmérő névleges teljesítménye, üzemelő berendezések száma, teljesítménye, éves gázfelhasználás) köteles az elosztóval 30 napon belül felülvizsgáltatni.

(3) A felülvizsgálat lezárását követően a szolgáltató a bejelentés időpontjától köteles a fogyasztást a műszakilag indokolt gázmérő teljesítményének megfelelő díjjal elszámolni. Ha az elosztó a felülvizsgálat alapján kicseréli a gázmérőt, az új gázmérő beszerzésének költsége a gázmérő tulajdonosát terheli. A mérőcserével kapcsolatos gázmérőkötés kialakításának költsége a felhasználót terheli, kivéve ha az elosztó az indokolt gázmérőcserét 3 hónapon belül nem hajtja végre."

20. § A Get. Vhr. 123. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az üzletszabályzat tervezetének a Get. 113. § (2) bekezdése szerinti egyeztetése során az engedélyes a tervezetet az érintett energetikai felhasználói érdekképviseletekkel, továbbá a rendszerüzemeltetői üzletszabályzat tervezetét a földgázkereskedők érdekképviseleteivel közvetlenül egyezteti és a beérkezett észrevételekkel együtt nyújtja be a Hivatal részére jóváhagyásra."

21. § A Get. Vhr. "Pénzügyi biztosíték" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Engedély módosítása és engedély hivatalból való visszavonása

131. § (1) Az engedélyes köteles az engedélyében is feltüntetett, cégnyilvántartásban szereplő adatainak változását azok cégjegyzékbe történt bejegyzését követő 8 munkanapon belül a Hivatalnak írásban jelezni. A Hivatal a változás átvezetéséről szóló cégbírósági határozat alapján az engedélyes működési engedélyét hivatalból módosítja.

(2) A korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyes egyszerűsített eljárás keretében kérelmezheti engedélye módosítását a GET. 28. §-ában szabályozott földgáz-kereskedelmi engedélyre, mely esetben a kérelemhez mellékelnie kell az 5. számú melléklet VI. Fejezetében meghatározott a Hivatalhoz még be nem nyújtott dokumentumokat és nyilatkozatát arról, hogy a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély végzéséhez szükséges feltételekkel továbbra is rendelkezik, azokban az engedélye megszerzését vagy módosítását követően változás nem történt.

(3) A Hivatal a (2) bekezdés szerinti esetben a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt a földgáz-kereskedelmi engedély kiadásával egyidejűleg hivatalból visszavonja.

(4) A földgáz-kereskedelmi engedélyes egyszerűsített eljárás keretében kérelmezheti működési engedélye módosítását korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyre, mely esetben mellékeli nyilatkozatát arról, hogy a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély végzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik.

(5) A Hivatal a (4) bekezdés szerinti esetben a földgáz-kereskedelmi engedélyhez kötődő, jóváhagyott üzletszabályzatot és a földgáz-kereskedelmi engedélyt a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély kiadásával egyidejűleg hivatalból visszavonja."

22. § (1) A Get. Vhr. 1. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) A Get. Vhr. 4. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(3) A Get. Vhr. 12. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(4) A Get. Vhr. 15. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

23. § A Get. Vhr.

a) 89. § (1) bekezdésében a "rendszerüzemeltetők" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető és földgáztárolói engedélyes" szöveg,

b) 89. § (2) bekezdésében a "rendszerüzemeltetők" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető és földgáztárolói engedélyes" szöveg,

c) 90. § (3) bekezdésében az "a szállítási rendszerüzemeltető és a földgáztárolói engedélyes üzletszabályzatában rögzített szabványosított" szövegrész helyébe az "az ÜKSZ-ben rögzített" szöveg,

d) 121. § (1) bekezdésében az "évente" szövegrész helyébe a "legalább félévente" szöveg,

e) 2. számú melléklet 8.5. pontjában a "külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben" szövegrész helyébe a "Hivatal elosztói külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló határozatában" szöveg,

f) 5. számú melléklet VI/A. Fejezet 5. pontjában a "c) pontjában" szövegrész helyébe a "c) és d) pontjában" szöveg lép.

24. § Hatályát veszti a Get. Vhr.

a) "Központi adatgyűjtés és feldolgozás" alcíme,

b) 56. § (1) bekezdés c) pontjában az "a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban vagy" szövegrész,

c) 144/C. § (1) bekezdés c) pontjában az "a rendszerhasználók nominálási adatai," szövegrész,

d) 161. §-a,

e) 4/A. számú melléklete,

f) 5. számú melléklet XI. Fejezete.

8. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

25. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó építmények tekintetében az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben előírt elektronikus építési naplót a 2016. október 1-jét követően megkezdett bányafelügyeleti építési engedélyezési eljáráshoz kötött kivitelezések esetében kell alkalmazni."

26. § Az R1. III. Fejezete a következő 34/A. §-sal egészül ki:

"34/A. § A bányafelügyelet a 3. melléklet 1.6. pontjában meghatározott építmény nyilvántartásba vételéről szóló döntéséről tájékoztatja a környezetvédelmi és a vízvédelmi hatóságot."

27. § Az R1. 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

9. A földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

28. § A földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kiegyensúlyozási szolgáltatást nyújtó szállítási rendszerüzemeltető a gáznapi allokálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül közli a Hivatallal, ha a földgázkereskedő által a földgázszállítási rendszerből vételezett földgáz mennyisége az adott gáznapon több mint

a) 20%-kal vagy

b) 75%-kal

meghaladta a földgázkereskedő által a gáznapon a földgázszállítási rendszerbe betáplált földgáz mennyiségét, amelybe beleértendő a földgázkereskedő által az adott gáznapra a rendszeregyensúlyért felelős szállítási rendszerüzemeltető által kötelezően használt, a kiegyensúlyozó földgáz beszerzésére szolgáló platformokon az adott gáznapot megelőző gáznapon vagy az adott gáznapon belül értékesítésre felajánlott földgáz mennyisége is."

29. § Az R2. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a Hivatal megállapítja, hogy a földgázkereskedő által a földgázszállító rendszerből vételezett földgáz mennyisége

a) a bejelentést megelőző egy éven belül legalább 4 egymást követő gáznapon a 6. § (4) bekezdés a) pontjában,

b) a bejelentést megelőző egy éven belül legalább egy gáznapon a 6. § (4) bekezdés b) pontjában vagy

c) az adott gázhónapban legalább 5 gáznapon a 6. § (4) bekezdés a) pontjában

meghatározott mértéket meghaladta, a Hivatal haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentést követő munkanap 24 óráig kötelezi a földgázkereskedőt arra, hogy állítsa vissza a következő gáznapra a vele szerződött felhasználók földgázigényei és a fizikailag rendelkezésre álló forrásai között lévő kereskedelmi egyensúlyt, és igazolja a Hivatal részére, hogy rendelkezik a vele szerződött felhasználók ellátásához szükséges földgázforrásokkal és az azok beszerzéséhez szükséges pénzügyi forrásokkal, valamint tájékoztatja a földgázkereskedőt, hogy engedélyét a 10. § (1) bekezdése szerint felfüggesztheti."

30. § Hatályát veszti az R2. 10. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja.

10. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet - a (2) és a (3) bekezdésekben foglalt kivétellel - 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § és 15. § 2017. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 12. § b) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

(4) Hatályát veszti a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet.

(5) Hatályát veszti a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről szóló 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklet 18. pontja a következő 18.9. alponttal egészül ki:

"18.9. A távhőszolgáltató a Tszt. 51. § (3) bekezdés a) pont szerinti tartozásról és a felfüggesztés lehetőségéről legalább kétszer írásban, a második alkalommal az átvétel igazolására alkalmas módon értesíti a felhasználót vagy a díjfizetőt. Az értesítésnek tartalmaznia kell a felhasználó vagy díjfizető azonosító számát, nevét, címét, a felhasználási hely címét, a lejárt idejű tartozással érintett számla sorszámát és esedékességét, a lejárt idejű tartozás összegét."

2. melléklet a 458/2016. (XII. 23.)Korm. rendelethez

1. A Vet. Vhr. 2. számú melléklet 2.8. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tájékoztatónak legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:)

"c) a kiindulási pont és a csatlakozási pont megjelölését, amelyen a hálózati engedélyes a rendelkezésre álló teljesítményt a közcélú hálózatból történő vételezés és abba való betáplálás céljából biztosítja;"

2. A Vet. Vhr. 2. számú melléklet 2.8. pont f) és g) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A tájékoztatónak legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:)

"f) a hálózatra csatlakozás és bekapcsolás műszaki feltételeit, elkülönítve a csatlakozó berendezés létesítésére vonatkozó adatokat a közcélú hálózat egyéb érintett részeinek adataitól;

g) a csatlakozási díjak elemeit, az egyes díjelemeknek megfelelően fizetendő összegeket és ezek számítási módját, a pénzügyi teljesítés módját és határidejét;"

3. A Vet. Vhr. 2. számú melléklet 3. alcíme a következő 3.6-3.9. ponttal egészül ki:

"3.6. A csatlakozási pontot és a kiindulási pontot a hálózati engedélyes jelöli ki az igénybejelentő érdekeinek figyelembevételével úgy, hogy a kijelölés az igénybejelentőnél és a hálózati engedélyesnél összességében a legkisebb költség elvének megfelelően történjen.

3.7. Az ideiglenes csatlakozást kérő és a hálózati engedélyes a csatlakozási pontot - a hálózati csatlakozásra vonatkozó szabályok szerint - a meglévő közcélú hálózaton jelöli ki.

3.8. Ha a csatlakozás beruházást igényel a közcélú hálózaton,

a) a villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól szóló rendelet szerinti csatlakozási díjak megfizetése ellenében a hálózati engedélyes által vagy

b) az igénybejelentő és a hálózati engedélyes közötti megállapodás alapján az igénybejelentő saját beruházásában a hálózati leágazási ponttól a csatlakozási pontig megépített és üzembe helyezett vezetékek, átalakító és kapcsoló berendezések a hálózati engedélyes tulajdonában lévő közcélú hálózat részét képezik.

3.9. Az ideiglenes csatlakozást kérő feladata a csatlakozási ponton túli - nem közcélú - vezetékek létesítése és bontása, ezek költségeit az ideiglenes csatlakozást kérő viseli."

4. A Vet. Vhr. 2. számú melléklet 8. alcíme a következő 8.6. és 8.7. ponttal egészül ki:

"8.6. Ideiglenes csatlakozás olyan felhasználási hely esetében igényelhető, ahol nincs kiépített közcélú hálózati csatlakozás, vagy a kiépített csatlakozási ponton az igényelt ideiglenes villamos energia igény a meglévő csatlakozási pont műszaki jellemzői miatt nem biztosítható.

8.7. Ideiglenes csatlakozás kiépítésére az elosztó csak akkor köteles, ha a felhasználónak nincs csatlakozási díjjal, rendszerhasználati díjjal vagy a villamos energia árával kapcsolatos, lejárt esedékességű tartozása."

3. melléklet a 458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Vet. Vhr. 27. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Töltőállomásonként a töltőberendezések

a) száma,

b) típusa,

c) teljesítménye,

d) telepítésének helye és

e) a töltőberendezések hálózati csatlakozási pontján igényelt csatlakozási teljesítmény."

4. melléklet a 458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A Get. Vhr. 1. számú melléklet 12.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"12.4. A hibás méréssel érintett időszakban felhasznált földgáz mennyiségét a hibás mérést megelőző utolsó helyes vagy a felek által közösen helyesnek elfogadott elszámolási időszak adatait és a hibás mérést követő elszámolási időszak adatait átlagolva kell megállapítani, ha

a) a mérésügyi hatóság vagy a mérésügyi hatóság által akkreditált laboratórium nem tudja megállapítani a fogyasztásmérő-berendezés hibaszázalékát,

b) a fogyasztásmérő berendezés nem mért, vagy

c) a fogyasztásmérő berendezés hitelesítési ideje lejárt."

2. A Get. Vhr. 1. számú melléklet 12.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"12.6. Lejárt hitelességű mérőberendezés esetén a 12.2. pont a) pontjában, valamint a 12.4. és 12.5. pontban foglalt szabályokat kell alkalmazni."

5. melléklet a 458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A Get. Vhr. 4. számú melléklet "A benyújtandó üzletszabályzatok formátumára vonatkozó előírások" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A benyújtandó üzletszabályzatok formátumára vonatkozó előírások

Az üzletszabályzatot elektronikus úton, szerkeszthető formában kell jóváhagyásra benyújtani. Az üzletszabályzat módosításának kérelmezése esetében szükséges korrektúrás változatot is csatolni, melyből egyértelműen megállapíthatók a módosítások. Az üzletszabályzatokat a kötelező tartalmi követelményeknek megfelelő tartalomjegyzékkel kell elkészíteni, az oldalakat folyamatos számozással kell ellátni. A mellékletek és a függelékek minden lapján fel kell tüntetni, hányas számú melléklet vagy függelék lapjáról van szó. Az üzletszabályzat, a mellékletek és a függelékek minden oldalán fel kell tüntetni, melyik engedélyes szabályzatáról van szó. A benyújtott üzletszabályzathoz mellékelni kell a jóváhagyásra vonatkozó kérelmet és az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló dokumentumot. Ha az üzletszabályzat mérete a megjelölt méretkorlátot meghaladja, elektronikus a kapcsolattartásnak minősül az is, ha az engedélyes a nyilatkozatát tartós adathordozón nyújtja be. Az eljárás során véglegezett, jóváhagyásra kerülő üzletszabályzatot két, cégszerű aláírással ellátott példányban papír alapon is be kell nyújtani a Hivatal számára."

2. A Get. Vhr. 4. számú melléklet 1.5. A földgázkereskedő üzletszabályzatának tartalmi elemei alcím Mellékletek részének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mellékletek)

"1. Az ügyfélszolgálatok és az ügyfélszolgálati irodák elérhetősége (kivéve a kizárólag az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedőket)"

6. melléklet a 458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Get. Vhr. 12. mellékletében foglalt táblázat A:5 mezője helyébe a következő mező lép:

(Szolgáltatás)
(5.)A felhasználók folyamatos gázellátásának biztosítása az elmúlt százhúsz hónap téli időszakai közül
a szolgáltatási terület vonatkozásában a legmagasabb napfok számúnak megfelelő mértékig, és
legalább -12 °C középhőmérsékletéhez tartozó fogyasztási értékig.

7. melléklet a 458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Get. Vhr. 15. mellékletében foglalt táblázat C:7 mezője helyébe a következő mező lép:

[Átadás-átvételi pontok (kiadási/betáplálási, valamint be- és
kitárolási)*]
(7)előző órában

8. melléklet a 458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 1.6. és 1.7. ponttal egészül ki:

[A 33. § (1) bekezdése alapján bejelentéshez kötött építési tevékenységek]

"1.6. A geotermikus energia felszín alatti víz kitermelését nem igénylő, 20 métert meg nem haladó mélységből történő kinyerésének és energetikai célú hasznosításának építményei az épületgépészeti berendezések kivételével.

1.7. Az 1. melléklet 1.3.3-1.3.5. pontokban foglalt építmény bontása, illetve a földalatti bányatérségben elhelyezkedő, 1. melléklet 1.3.7. és 4.3. pontokban foglalt építmény bontása."

Tartalomjegyzék