2016. évi LIX. törvény

energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 3. § 68. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"68. Villamosenergia-ipari vállalkozás: az az e törvény szerint engedélyköteles tevékenységet folytató természetes személy, aki az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államnak az állampolgára, továbbá olyan, az ezen államokban jogszerűen nyilvántartásba vett vállalkozás, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni cég, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, a külföldi székelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló törvény szerinti fióktelep, szövetkezet vagy európai részvénytársaság, amely e törvény szerint engedélyköteles tevékenységet folytat;"

2. § A Vet. 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A villamosenergia-kereskedő a felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszainak kivizsgálására és orvoslására, valamint a felhasználók tájékoztatása céljából köteles a kapcsolattartást írásban, telefonon és elektronikus úton történő ügyintézés keretében biztosítani."

3. § A Vet. "A villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedély" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedély

88. § (1) Teljes körű, a felhasználók közvetlen ellátására is jogosító villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedélyt villamosenergia-ipari vállalkozás kaphat.

(2) Korlátozott, a felhasználók ellátására közvetlenül nem jogosító villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedélyt olyan az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban jogszerűen nyilvántartásba vett, villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet folytató külföldi villamosenergia-ipari vállalkozás kaphat, amely megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott feltételeknek, a feltételek fennállását hitelt érdemlően igazolja és Magyarországon történő elérhetőségét legalább kézbesítési megbízott útján folyamatosan biztosítja.

(3) Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi engedély megszerzésére jogosult a (2) bekezdésben foglaltak mellett a belföldön nyilvántartásba vett, Ptk. szerinti gazdasági társaság, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni cég, továbbá a szövetkezet és az európai részvénytársaság, amely megfelel a Vhr.-ben foglalt feltételeknek."

4. § A Vet. XVI. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

"XVI. FEJEZET

ÁRSZABÁLYOZÁS

140. § (1) A felhasználó megfizeti a villamosenergia-vásárlási szerződés feltételei szerint a villamos energia árát és a hálózathasználati szerződés feltételei szerint a 142. § szerinti, a villamosenergia-rendszer használatáért fizetendő díjakat.

(2) Ha a felhasználó hálózathasználati szerződését a villamosenergia-kereskedő a 63. § (1) bekezdésének megfelelően megbízottként kezeli, és a villamosenergia-rendszer használatáért fizetendő díjat a villamosenergia-kereskedő érvényesíti a felhasználó felé, akkor a villamosenergia-kereskedő köteles a villamosenergia-vásárlási szerződéshez kapcsolódó díjtételt külön és a villamosenergia-rendszer használatáért fizetendő díjakat a számlán egyértelműen - egyetemes szolgáltatás esetén az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvényben meghatározottak szerint - legalább két összevont tételben külön feltüntetni.

141. § (1) E fejezet alkalmazásában hatósági ár a 142. § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati díj, a 146/A. § (1) bekezdése szerinti csatlakozási díj, a 146. § (1) és (4) bekezdés szerinti külön díj, valamint az egyetemes szolgáltatás 145. § (3) bekezdése szerinti ára.

(2) A hatósági ár megállapítása történhet tételesen vagy a hatósági ár kiszámítására vonatkozó előírásokkal.

(3) A hatósági árhoz kapcsolódó áralkalmazási feltételeket az ár megállapítója rendeletben határozza meg.

(4) A hatósági ár megállapítása hivatalból történik.

(5) A hatósági ár megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági árra vonatkozó rendelkezés mikor lép hatályba vagy mikortól alkalmazandó, és e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.

(6) Az (1) bekezdés szerinti hatósági árakat legmagasabb áraknak kell tekinteni. A legmagasabb ártól lefelé megkülönböztetés-mentesen, előre nyilvánosságra hozott módon lehet eltérni.

(7) A legmagasabb hatósági árnál magasabb árat a szerződésben érvényesen kikötni nem lehet. Ha a felek az árban nem állapodtak meg, és a termékre vagy szolgáltatásra hatósági ár van érvényben, az utóbbi az irányadó. A hatósági ár az irányadó akkor is, ha a felek a hatósági árat megállapító jogszabály vagy határozat megsértésével más árban állapodtak meg.

(8) A legmagasabb hatósági árnak a szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén a felek eltérő rendelkezése hiányában a megváltozott hatósági ár az érvényes szerződés részévé válik.

(9) A hatósági árakra vonatkozó előírások betartását a Hivatal ellenőrzi.

(10) A 142. § (1) bekezdés szerinti rendszerhasználati díjak, a 146. § (1) és (4) bekezdése szerinti külön díjak, valamint a 146/A. § (1) bekezdése szerinti csatlakozási díjak szabályozása négyéves árszabályozási ciklusok keretében történik. A Hivatal az árszabályozási ciklus indulását megelőzően eszköz- és költség-felülvizsgálatot végez.

(11) Az engedélyes köteles

a) a legkisebb költség elvét betartani, és az ezt igazoló adatokat a Hivatal számára hozzáférhetővé tenni,

b) a Hivatalnak megadni minden olyan tájékoztatást, amely az árfelügyeleti és hatósági árelőkészítő tevékenységhez szükséges,

c) a költség- és árbevétel-struktúra átláthatóságát nyilvántartási és elszámolási rendszerében biztosítani.

(12) A 142-146/A. §-ban foglalt rendelkezések engedélyes által történő megsértése esetén a Hivatal határozattal

a) megtiltja a jogszabályt sértő ár, illetve díj további alkalmazását és kötelezi az engedélyest a jogszerű ellenérték alkalmazására,

b) kötelezi az engedélyest a 142-146/A. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével elért többletbevétel jegybanki alapkamat tárgyidőszaki átlagával növelt összegének a sérelmet szenvedett fél részére történő visszatérítésére, ha pedig ennek személye nem állapítható meg, az engedélyes által ellátott valamennyi felhasználó, felhasználó hiányában az engedélyessel jogviszonyban álló rendszerhasználók részére történő visszatérítésére, és

c) a kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot szabhat ki.

142. § (1) A villamosenergia-rendszer használatért a rendszerhasználók

a) átviteli díjat,

b) elosztási díjat és

c) közvilágítási elosztási díjat

(a továbbiakban együtt: rendszerhasználati díjak) fizetnek.

(2) Az egyes rendszerhasználati díjak a díj alapjául szolgáló költségszerkezetnek megfelelő díjelemekből állhatnak.

(3) A rendszerhasználati díjak mértéke és alkalmazásuk feltételei országosan egységesek.

(4) A rendszerhasználati díjaknak meg kell felelniük az átláthatóság, a nyilvánosság és az arányosság elvének, és azokat objektív módon megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni.

(5) A rendszerhasználati díjakat olyan módon kell szabályozni, hogy a legkisebb költség elvét alapul véve a hatékonyan működő engedélyes vállalkozás indokolt költsége - beleértve a tőkeköltséget is - kerüljön figyelembevételre, ugyanakkor a szabályozás ösztönözze az érintett engedélyeseket rövid és hosszú távon gazdálkodásuk hatékonyságának, és az általuk nyújtott szolgáltatás minőségének folyamatos javítására és az ellátásbiztonság növelésére.

(6) Az elosztási díjból és a közvilágítási elosztási díjból származó árbevételt az elosztók között az indokolt költségek arányában kell megosztani. Ennek érdekében az engedélyesek között szükség esetén a rendszerhasználati díjakkal együtt meghatározott kiegyenlítő fizetéseket kell végrehajtani.

143. § (1) A rendszerhasználati díjak szabályozása az árszabályozási cikluson belül évenkénti ármegállapítással történik.

(2) Az egyes rendszerhasználati díjak elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a következő árszabályozási ciklus kezdetét megelőző év május 15-ig.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott rendelet figyelembevételével a Hivatal - a 142. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak teljesítése céljából - az árszabályozási ciklus

a) induló árainak meghatározását megelőző eszköz- és költség-felülvizsgálatra, és

b) egyes éveire vonatkozó ármegállapítás rendszerére

vonatkozóan módszertani útmutatót (a továbbiakban együtt: módszertani útmutatók) ad ki.

(4) A Hivatal

a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti módszertani útmutatót a következő árszabályozási ciklus kezdetét megelőző év május 15-ig,

b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti útmutatót a következő árszabályozási ciklus kezdetét legalább 60 nappal megelőzően

a honlapján közzéteszi.

(5) A rendszerhasználati díjak mértékét a Hivatal - figyelemmel a (2) bekezdés szerinti rendeletre és a módszertani útmutatókra - határozatban állapítja meg, legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt 45 nappal. A Hivatal a határozatát a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt legalább 25 nappal a honlapján közzéteszi.

(6) A 142. § (6) bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetések mértékét a Hivatal a rendszerhasználati díjakról kiadott határozatában - a rendszerhasználati díjakkal egyidejűleg - állapítja meg.

(7) A rendszerhasználati díjak fizetésére kötelezettek körét és a rendszerhasználati díjak alkalmazásának szabályait a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 45 napnak el kell telnie.

(8) Az e § szerinti rendeletek, valamint a módszertani útmutatóinak előkészítése során a Hivatal kikéri az érintett engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleteinek véleményét.

(9) A hálózati engedélyesek a Hivatal elnökének határozatában meghatározott rendszerhasználati díjakat és áralkalmazási feltételeket kötelesek a honlapjukon 3 munkanapon belül közzétenni.

144. § (1) A Hivatal 143. § (5) bekezdés szerinti határozatában rögzített, éves ármegállapítás alapján keletkező, az átviteli rendszerirányítónak járó, a következő évek díjaiban elismerendő különbözeteket - az Szt. általános szabályaitól eltérően - az átviteli rendszerirányító köteles az éves beszámolójának mérlegében aktív időbeli elhatárolásként szerepeltetni. Köteles továbbá az átviteli rendszerirányító az éves beszámolójának mérlegében az átviteli rendszerirányítótól a következő évek díjaiban elvonandó különbözeteket a határkeresztező aukcióból származó tárgyévi bevételeivel együtt passzív időbeli elhatárolásként szerepeltetni. Az ebben a bekezdésben foglaltak alapján elkészített beszámoló a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 1. § (5) bekezdése alkalmazásában az Szt. rendelkezéseire figyelemmel megállapítottnak, azokkal összhangban állónak minősül.

(2) Az átviteli rendszerirányító átviteli rendszerirányítási díjból származó bevételének - a 142. § (6) bekezdés szerinti kiegyenlítő fizetések végrehajtása érdekében - az elosztók között megosztott, 143. § (6) bekezdés szerinti határozatban foglalt része árengedménynek minősül. A megosztott részre az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében és 77. § (3) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.

(3) A rendszerszintű szolgáltatás keretében az átviteli rendszerirányító által lekötött kapacitások, valamint a rendszerszintű szolgáltatás szempontjából annak elválaszthatatlan részét képező, igénybevett villamos energia számviteli szempontból a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 40. pontja szerinti közvetített szolgáltatásnak minősül.

145. § (1) Az egyetemes szolgáltatást kötelezően nyújtott, méltányos, könnyen és tisztán összehasonlítható, átlátható árszabások alkalmazásával kell megvalósítani.

(2) Az egyetemes szolgáltatás árát a villamosenergia-piaci árak, továbbá a hatékonyan működő engedélyesek indokolt költsége alapján kell meghatározni úgy, hogy a legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a szabályozás által érintett engedélyeseket gazdálkodásuk hatékonyságának és az általuk nyújtott szolgáltatás minőségének folyamatos javítására ösztönözze.

(3) Az egyetemes szolgáltató által kötelezően nyújtott egyetemes szolgáltatás árát, az áralkalmazási feltételeket, az árszabályozás kereteit, a 146. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatások körét és külön díjait a Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. A Hivatal a javaslatát a rendelet tervezett hatálybalépését megelőzően legalább 45 nappal megküldi a miniszternek.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletben meg nem állapított, de az egyes egyetemes szolgáltatók által jogszerűen alkalmazott árszabások árát és áralkalmazási feltételeit az egyetemes szolgáltató kérelmére a Hivatal hagyja jóvá.

(5) A villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben nyújtott kedvezményes árú villamosenergia-ellátás szabályozásában bekövetkező változást az ellátási körülmények megváltozásának kell tekinteni.

(6) A kihirdetett árakat az egyetemes szolgáltató a kihirdetést követő 3 munkanapon belül a honlapján és az ügyfélszolgálaton közzéteszi. A közzétételnek a felhasználókat megillető felmondási jogra, valamint a felmondás határidejére vonatkozó tájékoztatást is tartalmaznia kell.

(7) Az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlán szereplő egységárak bármely változása esetén az egyetemes szolgáltató legkésőbb az új árakat tartalmazó számla kibocsátásakor a felhasználókat külön is egyértelműen, személyre szólóan tájékoztatja. A tájékoztatásnak a felhasználókat megillető felmondási jogra is ki kell terjednie.

146. § (1) A miniszter rendeletben állapítja meg az egyetemes szolgáltató által

a) a felhasználó igénye alapján, valamint

b) a felhasználó szerződésszegése esetén

külön díj ellenében végzett szolgáltatások körét, azok külön díjait, valamint ezen külön díjak alkalmazásának szabályait.

(2) A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg az elosztó által

a) a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján, valamint

b) a felhasználó szerződésszegése esetén

külön díj ellenében végzett szolgáltatások meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, ezen szolgáltatások körét és a külön díjak megállapításának kereteit a következő árszabályozási ciklus kezdetét megelőző év május 15-ig.

(3) A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a külön díjak fizetésére kötelezettek körét és a külön díjak alkalmazásának szabályait, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 45 napnak el kell telnie.

(4) A Hivatal határozatban állapítja meg a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szolgáltatások külön díjait a tervezett alkalmazhatóságuk előtt legalább 45 nappal. A Hivatal a határozatát a külön díjak alkalmazhatósága előtt legalább 25 nappal a honlapján közzéteszi.

(5) Az e § szerinti rendeletek előkészítése során a Hivatal kikéri az érintett engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleteinek véleményét.

(6) Az egyetemes szolgáltató és az elosztó az e § szerinti külön díjakat és alkalmazásuk szabályait kötelesek a honlapjukon közzétenni.

146/A. § (1) A közcélú hálózathoz történő csatlakozással összefüggésben csatlakozási díjat kell fizetni. A csatlakozási díjak elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a következő árszabályozási ciklust megelőző év május 15-ig.

(2) A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a csatlakozási díj fizetésére kötelezettek körét és a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályait, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 45 napnak el kell telnie.

(3) A csatlakozási díjak mértékét a Hivatal határozatban állapítja meg legkésőbb a díjak tervezett alkalmazhatósága előtt 45 nappal. A Hivatal a határozatát a csatlakozási díjak alkalmazhatósága előtt legalább 25 nappal a honlapján közzéteszi.

(4) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott rendelet előkészítése során kikéri az érintett engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleti szerveinek véleményét.

(5) A csatlakozási díjat úgy kell megállapítani, hogy az figyelembe vegye a csatlakozás érdekében a hálózati beruházásra fordított összeg nagyságát, valamint az igények befolyásolásán keresztül elősegítse a legkisebb költség elvének érvényesülését és a hálózatra később csatlakozott rendszerhasználók csatlakozásának hatásaiból származó előnyöket.

(6) A csatlakozási díjat tételesen kell megállapítani. Az erőművek és a 132 kV vagy annál magasabb feszültségszintre csatlakozó felhasználók esetében a csatlakozási díj a kiszámítására vonatkozó módszer előírásával is megállapítható. A rendszerhasználók és a hálózatra csatlakozni kívánók kötelesek a Hivatal által megállapított csatlakozási díjat megfizetni. A hálózati engedélyesek kötelesek a Hivatal által megállapított áralkalmazási feltételeket alkalmazni.

(7) A csatlakozási díjból származó bevételt a hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges beruházásokra kell fordítani.

(8) A csatlakozási díjból származó bevételből finanszírozott beruházást a rendszerhasználati díjak meghatározásával összefüggésben a tőkeköltség számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

146/B. § Az 500 MW-ot meghaladó névleges teljesítőképességű gépegységgel rendelkező erőmű közcélú hálózathoz történő csatlakozása esetén a villamosenergia-rendszer szabályozási költségei növekedésének kompenzálására a gépegység névleges teljesítőképességének 500 MW-ot meghaladó része után MW-onként az átviteli rendszerirányító részére a külön jogszabályban meghatározott módon és mértékben rendszerszabályozási hozzájárulást fizet. Ezen díjfizetési kötelezettség nem érinti a 146/A. § alapján teljesítendő díjfizetési kötelezettséget. A rendszerszabályozási hozzájárulás meghatározásakor figyelembe kell venni a hálózatra később csatlakozott, 500 MW-ot meghaladó névleges teljesítőképességű gépegységgel rendelkező erőmű csatlakozásának hatásait."

5. § (1) A Vet. 159. § (1) bekezdés 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának és a villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével kapcsolatos feladatai körében:)

"5. rendeletben határozza meg az egyes rendszerhasználati díjak elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, a rendszerhasználati díjak fizetésére kötelezettek körét és a rendszerhasználati díjak alkalmazásának szabályait,

6. rendeletben határozza meg a csatlakozási díjak elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, a csatlakozási díj fizetésére kötelezettek körét és a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályait."

(2) Vet. 159. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő 8a. ponttal egészül ki:

(A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának és a villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével kapcsolatos feladatai körében:)

"8. javaslatot tesz az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végzett szolgáltatások körére, azok külön díjaira és ezen külön díjak alkalmazásának szabályaira, valamint az egyetemes szolgáltató által a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások körére, azok külön díjaira és ezen külön díjak alkalmazásának szabályaira,

8a. rendeletben határozza meg az elosztó által a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében, valamint az elosztó által a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, ezen szolgáltatások körét a külön díjak megállapításának kereteit, valamint a külön díjak alkalmazásának szabályait,"

6. § (1) A Vet. 168. § (4) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A Hivatal eljárása során az ügyintézés határideje)

"k) az árszabályozási ciklus indulását megelőzően lefolytatott, 141. § (10) bekezdés szerinti eszköz- és költségfelülvizsgálati eljárásban hat hónap, amely egy alkalommal, három hónappal meghosszabbítható."

(2) A Vet. 168. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a Hivatal határozatának bírósági felülvizsgálata során - a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló kormányrendelet alapján meghozott döntés, valamint a tanúsítási eljárás eredményeképpen hozott határozat, a más engedélyes kijelölési eljárás során hozott határozat, továbbá a rendszerhasználati díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait, a csatlakozási díjakat megállapító határozat, továbbá a végső menedékes kijelölési eljárásban hozott határozat kivételével - a határozatot jogosult megváltoztatni."

(3) A Vet. 168. § (15a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Bírósági felülvizsgálat iránti kérelem esetén nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének, ha a határozat)

"g) rendszerhasználati díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy csatlakozási díjakat állapít meg."

7. § A Vet. "A Hivatal eljárására vonatkozó általános szabályok" alcíme a 168. §-t követően a következő 168/A. §-sal egészül ki:

"168/A. § (1) A rendszerhasználati díjak, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak és a csatlakozási díjak megállapítására irányuló eljárások szempontjából ügyfélnek kizárólag az érintett hálózati engedélyes tekintendő.

(2) A Hivatal a rendszerhasználati díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy a csatlakozási díjakat megállapító határozatának bírósági felülvizsgálatát az érintett ügyfél a határozat közlésétől számított 15 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól a Hivatal elleni kereset indításával.

(3) A rendszerhasználati díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy a csatlakozási díjakat megállapító határozat bírósági felülvizsgálata iránti ügyben a bíróság soron kívül jár el, azzal hogy a bíróság határozatát legkésőbb a felülvizsgálati kérelem benyújtását követő 30 napig meghozza.

(4) Ha a rendszerhasználati díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy csatlakozási díjakat megállapító határozat bírósági felülvizsgálata során a bíróság a határozatot jogerősen hatályon kívül helyezi, mindaddig a jogerős bírósági döntést közvetlenül megelőzően alkalmazott díjakat és áralkalmazási feltételeket kell alkalmazni, amíg a Hivatal által jogerősen, a bírósági határozat alapján új eljárásban hozott határozat szerinti díjak nem alkalmazandóak.

(5) A (4) bekezdés szerinti bírósági felülvizsgálat során a határozat részbeni hatályon kívül helyezésének nincs helye."

8. § (1) A Vet. 170. § (2) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

"1. az egyetemes szolgáltatási árakat, áralkalmazási feltételeket, az árszabályozás kereteit, az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabásokat,

2. az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végzett szolgáltatások körét, azok külön díjait, valamint ezen külön díjak alkalmazásának szabályait, továbbá az egyetemes szolgáltató által a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét, azok külön díjait, valamint ezen külön díjak alkalmazásának szabályait,"

(rendeletben állapítsa meg.)

(2) A Vet. 170. § (5) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)

"1. az egyes rendszerhasználati díjak elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, a rendszerhasználati díjfizetésre kötelezettek körét és a rendszerhasználati díjak alkalmazásának szabályait,

2. a csatlakozási díjak elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, a csatlakozási díjfizetésre kötelezettek körét és a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályait,"

(3) A Vet. 170. § (5) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)

"9. az elosztó által a felhasználók vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében végzett szolgáltatások körét, valamint az elosztó által a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, ezen szolgáltatások körét, a külön díjak megállapításának kereteit és a külön díjak alkalmazásának szabályait."

9. § A Vet. XXI. Fejezete a 179. §-t megelőzően a következő 178/SZ. §-sal és 178/T. §-sal egészül ki:

"178/SZ. § (1) E törvény szerinti engedélyes és a magánvezeték engedélyese a pénzforgalmi számlájának vezetésével kapcsolatos, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény szerint pénzügyi tranzakciós illeték fizetésére kötelezett által tranzakciós illetékkel összefüggésben felszámított díjat (a továbbiakban: tranzakciós díj) nem háríthatja át a vele szerződésben állóra. Ebből következően a tranzakciós díj az engedélyes, a magánvezeték engedélyese által nyújtott termék vagy szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve semmilyen formában nem számítható be, illetve külön nem számlázható ki, azt az engedélyes, a magánvezeték engedélyese önállóan viseli.

(2) A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény, valamint a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban együtt: Különadó törvények) szerint külön jövedelemadó, illetve közművezetékek után fizetendő adó (a továbbiakban együtt: különadó) fizetésére kötelezett e törvény szerinti engedélyes a különadót nem háríthatja át a vele szerződésben állóra. Ebből következően a különadó az engedélyes által nyújtott termék vagy szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve semmilyen formában nem számítható be, illetve külön nem számlázható ki. Az adókötelezettség terhét a Különadó törvények szerinti adóalany önállóan viseli.

178/T. § (1) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016. évi LIX. törvény 4. §-ával megállapított 141. § (10) bekezdése szerinti árszabályozási ciklus kezdő időpontja 2017. január 1.

(2) Az (1) bekezdés szerinti induló árszabályozási ciklus tekintetében

a) a 143. § (2) bekezdése szerinti rendeletet a Hivatal elnöke 2016. október 15-ig hirdeti ki;

b) a Hivatal a 143. § (3) bekezdés a) pontja szerinti módszertani útmutatót a honlapján 2016. október 25-ig teszi közzé;

c) a 146. § (2) bekezdése szerinti rendeletet a Hivatal elnöke 2016. október 15-ig hirdeti ki;

d) a 146/A. § (1) bekezdése szerinti rendeletet a Hivatal elnöke 2016. október 15-ig hirdeti ki."

10. § (1) A Vet.

a) 59. § (6) bekezdésében az "a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)" szövegrész helyébe az "a Ptk." szöveg,

b) 90. § (2) bekezdésében a "(2) bekezdése" szövegrész helyébe az "(1) bekezdése" szöveg,

c) 143. § (2) bekezdésében az "engedélyes gazdálkodó szervezetek" helyébe az "engedélyesek" szöveg

lép.

(2) A Vet.

a) 47. § (9) bekezdésében az " , és a villamosenergia-elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló jogszabályban" szövegrész helyébe a " , valamint a 146. § (1) bekezdése szerinti rendeletben és 146. § (4) bekezdése szerinti határozatban" szöveg,

b) 47/A. § (3) bekezdésében az " , és a villamosenergia-elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló jogszabályban" szövegrész helyébe a " , valamint a 146. § (1) bekezdése szerinti rendeletben és 146. § (4) bekezdése szerinti határozatban" szöveg,

c) 62. § (1) bekezdés i) pontjában a "nyújtott" szövegrész helyébe a "végezhető" szöveg,

d) 170. § (5) bekezdés 5. alpontjában a "felek általi" szövegrész helyébe az "engedélyes általi" szöveg

lép.

11. § (1) Hatályát veszti a Vet.

a) 52. § (2) bekezdésében a "gazdálkodó szervezet" szövegrész,

b) 146. §-a.

(2) Hatályát veszti a Vet. 170. § (2) bekezdés 11. pontja.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

12. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. § 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"30. Földgázipari vállalkozás: az a földgázipari tevékenységet folytató természetes személy, aki az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államnak az állampolgára, továbbá olyan, az ezen államokban jogszerűen nyilvántartásba vett vállalkozás, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni cég, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló törvény szerinti fióktelep, szövetkezet vagy európai részvénytársaság, amely földgázipari tevékenységet folytat."

13. § A Get. 28. § (3)-(4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A felhasználók részére földgázt olyan földgázipari vállalkozás értékesíthet, amely erre a Hivataltól földgázkereskedelmi engedélyt kapott.

(4) Korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt azon külföldi földgázipari vállalkozás kaphat, amely az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban nyilvántartásba vételre került, jogszerűen földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat, és amely

a) Magyarország területén történő elérhetőségét kézbesítési megbízott útján biztosítja, valamint

b) megfelel a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek, és azt hitelt érdemlően igazolja.

(4a) Korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély megszerzésére jogosult a (4) bekezdésben foglaltakon felül a belföldön nyilvántartásba vett Ptk. szerinti gazdasági társaság, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni cég, továbbá a szövetkezet, az európai részvénytársaság, amely megfelel az e törvény és a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek."

14. § A Get. 63. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A földgázkereskedő - a (2)-(5) bekezdésekben foglalt eltéréssel - a felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszainak kivizsgálására, orvoslására és tájékoztatására köteles a kapcsolattartást írásban, telefonon és elektronikus úton történő ügyintézés keretében biztosítani."

15. § (1) A Get. 103. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E fejezet alkalmazásában hatósági ár)

"c) a 106. § és a 106/A. § szerinti külön díjak,"

(2) A Get. 103. § (2a) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A földgázellátással összefüggésben)

"c) miniszteri rendeletben, továbbá a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott személy a (2) bekezdés c) pontjában,"

(foglalt árat vagy díjat köteles megfizetni.)

(3) A Get. 103. § (2a) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A földgázellátással összefüggésben)

"e) az egyetemes szolgáltató és a földgázkereskedő a (2) bekezdés e) pontjában,

f) az egyetemes szolgáltató és a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező földgázkereskedő (a továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedő) a (2) bekezdés f) pontjában"

(foglalt árat vagy díjat köteles megfizetni.)

(4) A Get. 103. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő 105. § (1) bekezdése szerinti díjakat a Hivatal határozatban állapítja meg. A földgázkereskedő által a felhasználónak értékesített földgáz árát a felek megállapodása vagy a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza. Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz árát, a vételre felajánlott földgázforrás árát, mennyiségét, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók és a 141/J. § (8) bekezdése szerinti mennyiséget és árat, továbbá a 141/J. § (3) bekezdés b) pontja szerinti árelemeket a Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg."

16. § (1) A Get. 104. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hatósági árhoz kapcsolódó áralkalmazási feltételeket a hatósági ár megállapítója rendeletben határozza meg."

(2) A Get. 104. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4a) Az engedélyesek az általuk alkalmazott hatósági árat az árat meghatározó rendelet kihirdetését vagy az árat meghatározó határozat kézhezvételét követő három munkanapon belül kötelesek honlapjukon nyilvánosságra hozni."

(3) A Get. 104. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A 103. § (2) bekezdés szerinti hatósági árakra vonatkozó előírások betartását a Hivatal ellenőrzi."

17. § (1) A Get. 104/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"104/A. § (1) A rendszerhasználati díj, a külön díjak, valamint a csatlakozási díj a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott elemeinek szabályozása négyéves árszabályozási ciklusokkal történik.

(2) Az egyetemes szolgáltatás ára miniszteri rendeletben meghatározott elemeinek szabályozása négyéves árszabályozási ciklusokkal történik.

(3) Az árszabályozási ciklusra érvényes szabályokat az árszabályozási ciklus indulását megelőzően a miniszter az egyetemes szolgáltatás ára esetében a 107. § (3) bekezdése szerinti rendeletben, az egyetemes szolgáltató által a felhasználó igénye alapján vagy a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj esetében végzett szolgáltatások díjai esetében a 106/A. § (1) bekezdése szerinti rendeletben állapítja meg.

(4) A Hivatal az egyetemes szolgáltatás árának megállapítására és az árszabályozási ciklusra érvényes szabályokra vonatkozó javaslatát a következő árszabályozási ciklus kezdetét legalább 40 nappal megelőzően megküldi a miniszter részére.

(5) A Hivatal az (1) és (2) bekezdés szerinti árszabályozási ciklus indulását megelőzően eszköz- és költségfelülvizsgálatot végez."

(2) A Get. a következő 104/B. §-sal egészül ki:

"104/B. § (1) A rendszerhasználati díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a következő árszabályozási ciklus kezdetét megelőző év május 15-ig. A rendszerhasználati díjak szabályozása az árszabályozási cikluson belül évenkénti ármegállapítással történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelet figyelembevételével a Hivatal az árszabályozási ciklus

a) induló árainak meghatározását megelőző eszköz- és költség-felülvizsgálatra és

b) az egyes éveire vonatkozó ármegállapítás rendszerére

vonatkozóan módszertani útmutatót (a továbbiakban együtt: módszertani útmutatók) ad ki.

(3) A Hivatal

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti módszertani útmutatót a következő árszabályozási ciklus kezdetét megelőző év május 15-ig,

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti útmutatót a következő árszabályozási ciklus kezdetét legalább 60 nappal megelőzően

a honlapján közzéteszi.

(4) A rendszerhasználati díjak mértékét a Hivatal - figyelemmel az (1) bekezdés szerinti rendeletre és a (2) bekezdés szerinti módszertani útmutatókra - határozatban állapítja meg, legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt 45 nappal. A Hivatal a határozatát a díjak alkalmazhatósága előtt legalább 25 nappal a honlapján közzéteszi.

(5) A rendszerhasználati díjak fizetésére kötelezettek körét és a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeit a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 45 napnak el kell telnie.

(6) Az (1) és (5) bekezdések szerinti rendeletek, valamint a módszertani útmutatók előkészítése során a Hivatal kikéri az érintett engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleteinek véleményét."

18. § A Get. 105. § és 105/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"105. § (1) Az együttműködő földgázrendszer használatért a 104/B. § (1) bekezdése szerinti rendeletben meghatározottak szerint

a) szállítási rendszerüzemeltetési díjat,

b) földgázelosztási díjat,

c) elosztási átszállítási díjat,

d) földgáztárolási díjat és

e) földgáz elszámolási díjat

(a továbbiakban együtt: rendszerhasználati díjak) kell fizetni. Az egyes rendszerhasználati díjak a díj alapjául szolgáló költségszerkezetnek megfelelő díjelemekből állhatnak.

(2) Az (1) bekezdés a), d) és e) pontjai szerinti díjak országosan egységes mértékűek. Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti díj mértéke földgázelosztónként kerül megállapításra.

(3) A rendszerhasználati díjaknak, a csatlakozási díjnak és a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak meg kell felelniük az átláthatóság, a nyilvánosság és az arányosság elvének, valamint azokat objektív módon, megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni.

(4) A rendszerhasználati díjakat a hatékonyan működő engedélyes vállalkozások indokolt működési és tőkeköltsége, illetve összehasonlító elemzések alapján a legkisebb költség elvének érvényre juttatásával úgy kell meghatározni, hogy az érintett engedélyeseket rövid- és hosszútávon gazdálkodásuk hatékonyságának és az általuk nyújtott szolgáltatás minőségének folyamatos javítására és az ellátásbiztonság növelésére ösztönözze.

(5) A szállítási rendszerüzemeltetési díjból származó árbevételt a földgázszállítás indokolt költségei arányában kell megosztani. Ennek érdekében a szállítási rendszerüzemeltetői engedélyesek között kiegyenlítő fizetéseket kell végrehajtani.

105/A. § (1) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a Hivatal határozatában meghatározott rendszerhasználati díjat, a rendszerüzemeltető a Hivatal határozatában meghatározott rendszerhasználati díjat, csatlakozási díjat, külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait, valamint a Hivatal elnöke által kiadott rendeletben szabályozott áralkalmazási feltételeket köteles alkalmazni.

(2) A földgáztárolói verseny elősegítése érdekében a Hivatal az e § szerint meghatározott földgáztárolási díj alkalmazása alól felmentést adhat. A felmentés alapján alkalmazandó tárgyalásos földgáztárolói hozzáférési díjra a szerződő felek megállapodása az irányadó."

19. § A Get. 106. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a Get. a következő 106/A. §-sal egészül ki:

"106. § (1) A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a rendszerüzemeltető által

a) a felhasználó és a rendszerhasználó igénye alapján, valamint

b) a felhasználó szerződésszegése esetén

külön díj ellenében végzett szolgáltatások meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, ezen szolgáltatások körét, a külön díjak megállapításának kereteit a következő árszabályozási ciklus kezdetét megelőző év május 15-ig.

(2) A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a külön díjak fizetésére kötelezettek körét és a külön díjak alkalmazásának feltételeit, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 45 napnak el kell telnie.

(3) Az (1) bekezdés szerinti külön díjak mértékét a Hivatal - figyelemmel az (1) bekezdés szerinti rendeletre - határozatban állapítja meg, legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt 45 nappal. A Hivatal a határozatát a díjak alkalmazhatósága előtt legalább 25 nappal a honlapján közzéteszi.

(4) Az e § szerinti rendeletek előkészítése során a Hivatal kikéri az érintett engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleteinek véleményét.

106/A. § (1) A miniszter a Hivatal javaslata alapján rendeletben állapítja meg az egyetemes szolgáltató által a felhasználó igénye vagy szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások körét, díját és díjak alkalmazásának szabályait.

(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti javaslatát legkésőbb a rendelet tervezett hatálybalépését megelőzően 45 nappal megküldi a miniszternek."

20. § A Get. 108. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"108. § (1) A földgázszállító vagy a földgázelosztó vezetékhez történő csatlakozásért vagy a korábban vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitásért díjat (a továbbiakban: csatlakozási díj) kell fizetni. A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg

a) a csatlakozási díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat a következő árszabályozási ciklus kezdetét megelőző év május 15-ig,

b) a csatlakozási díjak elemeit, a díjfizetésre kötelezettek körét és a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályait, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 45 napnak el kell telnie.

(2) A csatlakozási díjak mértékét a Hivatal határozatban állapítja meg legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt 45 nappal. A Hivatal a határozatát a csatlakozási díjak alkalmazhatósága előtt legkésőbb 25 nappal a honlapján közzéteszi.

(3) A csatlakozási díjat úgy kell megállapítani, hogy az igények befolyásolásán keresztül segítse elő a legkisebb költség elvének érvényesülését, valamint figyelembe vegye a hálózatra később csatlakozott rendszerhasználók csatlakozásának hatásaiból származó előnyöket. A csatlakozási díj nem haladhatja meg a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó által közvetlenül a csatlakozások érdekében végrehajtott hálózati beruházásokra fordított összegek nagyságát.

(4) A csatlakozási díjból származó összes bevételt a csatlakozáshoz szükséges beruházásokra kell fordítani.

(5) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti rendelet előkészítése során kikéri az érintett engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleti szerveinek véleményét. A Hivatal a rendelet tervezetét az egyeztetést megelőzően a honlapján közzéteszi.

(6) Az (1) bekezdés szerinti rendeletben meghatározott bevételből finanszírozott beruházást a rendszerhasználati díjak meghatározásával összefüggésben a tőkeköltség és az értékcsökkenés számításánál figyelmen kívül kell hagyni."

21. § A Get. 121/H. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés b), c) és e) pontjában meghatározott bármely jog alatt különösen a következőket kell érteni:]

"c) a Ptk. 8:2. § (1) bekezdése szerinti többségi befolyás."

22. § A Get. 127. § gy) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében)

"gy) rendeletben határozza meg a rendszerhasználati, a csatlakozási és a külön díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, a csatlakozási, a külön díjak és a rendszerhasználati díjak elemeit, a csatlakozási, a rendszerhasználati és a külön díjak fizetésére kötelezettek körét, a csatlakozási, a rendszerhasználati és a külön díjak alkalmazásának szabályait, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályait, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjszabályozás kereteit, valamint alkalmazásának feltételeit;

h) javaslatot tesz az egyetemes szolgáltató által a felhasználó igénye vagy szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások körére, díjaira és a díjak alkalmazásának szabályaira;"

23. § A Get. a "Nemzetközi együttműködés és kapcsolat az Európai Unió szerveivel" alcímét megelőzően a következő 129/A. §-sal egészül ki:

"129/A. § (1) A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a Hivatal határozatának bírósági felülvizsgálata során - a földgázellátási üzemzavar vagy válsághelyzet esetén a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján meghozott döntés, valamint a tanúsítási eljárás eredményeképpen hozott, valamint a rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat, valamint a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások külön díjait megállapító határozat kivételével - a határozatot jogosult megváltoztatni.

(2) Ha a rendszerhasználati, a csatlakozási vagy a külön díjakat megállapító határozat bírósági felülvizsgálatának eredményeként a bíróság megállapítja, hogy a Hivatal határozatát hatályon kívül kell helyezni, a bíróság a Hivatal határozatát a Hivatal által lefolytatandó új hatósági eljárásban megállapítandó új díjakat meghatározó határozat jogerőre emelkedésének napjától helyezi hatályon kívül.

(3) A rendszerhasználati díjak, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak és a csatlakozási díjak megállapítására irányuló eljárások szempontjából ügyfélnek kizárólag az érintett rendszerüzemeltető tekintendő.

(4) A Hivatal rendszerhasználati díjakat, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy a csatlakozási díjakat megállapító határozatának bírósági felülvizsgálatát az érintett ügyfél a határozat közlésétől számított 15 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól a Hivatal elleni kereset indításával.

(5) A rendszerhasználati díjakat, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy a csatlakozási díjakat megállapító határozat bírósági felülvizsgálata iránti ügyben a bíróság soron kívül jár el, azzal hogy a bíróság határozatát legkésőbb a felülvizsgálati kérelem benyújtását követő 30 napig meghozza.

(6) Ha a rendszerhasználati díjakat, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy csatlakozási díjakat megállapító határozat bírósági felülvizsgálata során a bíróság a határozatot jogerősen hatályon kívül helyezi, mindaddig a jogerős bírósági döntést közvetlenül megelőzően alkalmazott díjakat és áralkalmazási feltételeket kell alkalmazni, amíg a Hivatal által jogerősen, a bírósági határozat alapján új eljárásban hozott határozat szerinti díjak nem alkalmazandóak.

(7) Az (6) bekezdés szerinti bírósági felülvizsgálat során a határozat részbeni hatályon kívül helyezésének nincs helye.

(8) A jogerős határozattal szemben perújítás iránti kérelem nem nyújtható be.

(9) Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat jóváhagyására irányuló eljárásban az ügyfél jogai kizárólag az érintett engedélyeseket illetik meg."

24. § (1) A Get. 132. § 18. és 19. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

"18. a földgázszállítási tevékenység végzésének részletszabályait és a földgázszállítói kapacitás értékesítésének alapelveit, az egyensúlytartással, az egyensúlyozó eszközökkel és felhasználásukkal kapcsolatos szabályok kialakításához szükséges alapelveket,

19. a földgázelosztási szolgáltatás végzésének és a földgázelosztói kapacitás értékesítésének részletes szabályait, a földgázelosztási szabályzatot, valamint a szerződésszegésből vagy nemfizetésből eredő kikapcsolás és szüneteltetés eseteit, az elosztóhálózat-használati szerződés tartalmi és formai követelményeit, a szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit, továbbá az elosztóvezetékhez kapcsolódó fogyasztási helyek és az ott vételező felhasználók adatainak nyilvántartására, a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket,"

(2) A Get. 132. § 27-29. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

"27. a felhasználók és földgáztermelők földgázrendszerre történő csatlakozására vonatkozó részletes szabályok kialakításához szükséges alapelveket, a csatlakozásra vonatkozó igénybejelentésre és a csatlakozási igény kielégítésére vonatkozó ajánlattal kapcsolatos általános szabályokat, a szerződéskötési kötelezettség feltételeit és a csatlakozási szerződés tartalmi elemeit, valamint jogsértése esetén a Hivatal által alkalmazható jogkövetkezményeket,

28. a nem határponti betáplálási-kiadási pontokon történő kapacitáslekötés szabályait, ezen belül az igénykielégítés rendjét, a továbbértékesítés szabályait, a szabad kapacitás közzétételének, és lekötésének szabályait,

29. a rendszerüzemeltető üzemeltetésében lévő rendszerhez való hozzáférés, a hozzáférés megtagadása, felfüggesztése és visszaállítása általános szabályainak részletes kialakításához szükséges iránymutatásokat,"

25. § A Get. 133/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"133/A. § Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg

1. a rendszerhasználati díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat,

2. a rendszerhasználati díjak elemeit, a rendszerhasználati díjak fizetésére kötelezettek körét, a rendszerhasználati díjak alkalmazásának szabályait, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályait, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjszabályozás kereteit, valamint alkalmazásának feltételeit,

3. a csatlakozási díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat,

4. a csatlakozási díjak elemeit, a csatlakozási díjak fizetésére kötelezettek körét, a csatlakozási díjak alkalmazásának feltételeit,

5. a külön díj ellenében végzett szolgáltatások meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, ezen szolgáltatások körét, a külön díjak megállapításának kereteit,

6. a külön díjak fizetésére kötelezettek körét, a külön díjak alkalmazásának szabályait,

7. a felhasználók és földgáztermelők földgázrendszerre történő csatlakozásának részletes szabályait, ezen belül a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit, és azok közzétételét, a földgázelosztó és a földgázszállító csatlakozással kapcsolatos együttműködésének szabályait,

8. a szállítási rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel szállítási rendszerüzemeltető engedélyesek közötti megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetések számítási módszerét, a kiegyenlítő fizetések részletes szabályait, összegét és mértékét,

9. a rendszeregyensúlyozásra vonatkozó módszertant, részletszabályokat, különös tekintettel a rendszerüzemeltetői adatszolgáltatásokra, kiegyensúlyozási szolgáltatásokra, operatív egyensúlytartásra, napon belüli kötelezettségekre, vezetékkészletből nyújtott rugalmassági szolgáltatásra vonatkozóan,

10. a rendszer-összekötési pontokra vonatkozó szabályok alkalmazhatóságát a harmadik országok felől való betáplálási pontokra és a harmadik országok felé való kiadási pontokra,

11. e törvény szerint rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok körét, a teljesítés módjára vonatkozó követelményeket, az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét, valamint a rendkívüli adatszolgáltatásra kötelezettek körét és a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezéseket,

12. az elosztóhálózat-használati szerződés és az egyetemes szolgáltatási szerződés engedélyes általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket,

13. a földgáz elszámolási díjból származó árbevétel elszámolásának részletes szabályait, összegét és mértékét,

14. a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes által a felhasználók mérési és elszámolási adataira vonatkozó, a felhasználók számára végzett adatszolgáltatás díjait,

15. a földgáztárolási díjból származó árbevétel földgáztárolói engedélyesek közötti megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetések számítási módszerét, a kiegyenlítő fizetések részletes szabályait, összegét és mértékét."

26. § A Get. a következő 146/L. §-sal egészül ki:

"146/L. § (1) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016. évi LIX. törvény 17. § (1) bekezdésével megállapított 104/A. §-a szerinti árszabályozási ciklus kezdő időpontja 2017. január 1.

(2) Az (1) bekezdés szerinti induló árszabályozási ciklus tekintetében

a) a 104/B. § (1) bekezdése szerinti rendeletet a Hivatal elnöke 2016. október 15-ig hirdeti ki;

b) a Hivatal a 104/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti módszertani útmutatót a honlapján 2016. október 25-ig teszi közzé;

c) a 106. § (1) bekezdése szerinti rendeletet a Hivatal elnöke 2016. október 15-ig hirdeti ki;

d) a 108. § (1) bekezdése szerinti rendeletet a Hivatal elnöke 2016. október 15-ig hirdeti ki."

27. § (1) A Get.

a) 28. § (6) bekezdésében a "28/A-29/A. §-ban, a 31-31/C. §-ban" szövegrész helyébe a "28/A-31/C. §-ban" szöveg,

b) 36. § (1) bekezdés j) pontjában a "nyújtott" szövegrész helyébe a "végzett" szöveg,

c) 107. § (2) bekezdésében az "engedélyes gazdálkodó szervezetek" szövegrész helyébe az "engedélyesek" szöveg

lép.

(2) A Get.

a) 29. § (5) bekezdésében az "a földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló rendeletben (a továbbiakban: külön díj rendelet)" szövegrész helyébe az "a 106. § (3) bekezdés szerinti határozatban és a 106/A. § (1) bekezdés szerinti rendeletben" szöveg,

b) 29/B. § (3) bekezdésben az "a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben" szövegrész helyébe az "a 106. § (3) bekezdés szerinti határozatban" szöveg,

c) 72. § (2) bekezdésében a "Hivatal elnökének rendeletében" szövegrész helyébe a "Hivatal határozatában" szöveg,

d) 104. § (7) bekezdésében a "jogszabály" szövegrész helyébe a "jogszabály vagy határozat" szöveg,

e) 133. § (1) bekezdés 9. pontjában a "105. § (12) bekezdése" szövegrész helyébe a "105/A. § (2) bekezdése" szöveg

lép.

28. § (1) Hatályát veszti a Get.

a) 45. § (2) bekezdésében a "gazdálkodó szervezet" szövegrész,

b) 103. § (2) bekezdés e) pontjában az " , a 141/C. §" szövegrész,

c) 103. § (2) bekezdés f) pontjában az " , valamint a 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók" szövegrész,

d) 107/B. § (2) bekezdése,

e) 141/C. §-a.

(2) Hatályát veszti a Get.

a) 100. § (2) bekezdésében a "külön díj rendeletben meghatározottak szerint" szövegrész,

b) 107. § (3) bekezdésében a " , valamint az árszabályozás kereteit" szövegrész,

c) 129. § (3) és (3a) bekezdése,

d) 132. § 22. pontja,

e) 133. § (1) bekezdés 7. pontjában az "a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján ingyenesen biztosítandó szolgáltatások legszűkebb körét," szövegrész,

f) 133. § (1) bekezdés 2., 8 és 14. pontja.

3. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

29. § (1) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Statútum törvény) 12. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Hivatal elnöke)

"a) rendeletben megállapítja az egyes villamos energia rendszerhasználati díjak elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, a rendszerhasználati díjfizetésre kötelezettek körét, és a rendszerhasználati díjak alkalmazásának szabályait, a villamos energiáról szóló törvény szerinti elosztók közötti kiegyenlítő fizetések mértékét, a villamos energia csatlakozási díjak elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, a csatlakozási díjfizetésre kötelezettek körét és a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályait, valamint az elosztó által a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján, valamint az elosztó által a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, ezen szolgáltatások körét, a külön díjak megállapításának kereteit és alkalmazásuknak szabályait, az elosztóhálózat-használati szerződés és a villamosenergia-vásárlási szerződés engedélyes általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket,

b) rendeletben megállapítja a földgázellátásról szóló törvény szerinti rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a földgáz rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályait, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható földgáz rendszerhasználati díjszabályozás kereteit, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeit, a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteit, a felhasználók és földgáztermelők földgázrendszerre történő csatlakozásának részletes szabályait, ezen belül a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit, és azok közzétételét, a földgázelosztó és a földgázszállító csatlakozással kapcsolatos együttműködésének szabályait, a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjait, a csatlakozási díjak elemeit, a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályait, a rendszerüzemeltetők által a felhasználó vagy a rendszerhasználó igénye alapján, valamint felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, ezen szolgáltatások körét, a külön díjak megállapításának kereteit és alkalmazásuknak szabályait, az elosztóhálózathasználati szerződés és az egyetemes szolgáltatási szerződés engedélyes általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket,"

(2) A Statútum törvény 12. §-a a következő n) és o) ponttal egészül ki:

(A Hivatal elnöke)

"n) határozatban megállapítja a villamos energia rendszerhasználati díjakat, a villamos energia csatlakozási díjakat, valamint az elosztó által a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díját, továbbá az elosztó által a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díját,

o) határozatban megállapítja a földgáz rendszerhasználati díjakat, a földgáz csatlakozási díjakat, valamint a rendszerüzemeltetők által a felhasználók vagy a rendszerhasználó igénye alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díját, továbbá a rendszerüzemeltetők által a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások díjait."

4. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 4-9. §-a, 10. § (2) bekezdése, 11. § (2) bekezdése, 15-16. §-a, 17. § (2) bekezdése, 18-20. §-a, 22-26. §-a, 27. § (2) bekezdése, 28. § (2) bekezdése és 29. §-a 2016. október 1-jén lép hatályba.

31. § E törvény 29. §-a az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

32. § (1) E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

(2) E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:

a) a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet 14. cikk (1) bekezdése,

b) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet 13. cikk (1) bekezdése, 14. cikk (1) bekezdése és 16. cikk (1)-(2) bekezdései.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék