80/2016. (XII. 13.) FM rendelet

az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. § A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) E rendelet alapján támogatás adott támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 9,144 milliárd forint összegig állapítható meg."

2. § A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendeletnek az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 80/2016. (XII. 13.) FM rendelettel megállapított 1. § (6) bekezdését a 2016. támogatási évre benyújtott támogatási kérelmekre indult eljárásokban is alkalmazni kell."

2. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

3. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 7. § (2) bekezdésében a "9000 millió forint" szövegrész helyébe a "9500 millió forint" szöveg, a "6500 millió forint" szövegrész helyébe a "7000 millió forint" szöveg lép.

4. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § E rendeletnek az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 80/2016. (XII. 13.) FM rendelettel megállapított 7. § (2) bekezdését a 2016. támogatási évre benyújtott támogatási kérelmekre indult eljárásokban is alkalmazni kell."

3. A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet módosítása

5. § (1) A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet] 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"a) mezőgazdasági csekély összegű támogatás: Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatás;"

(2) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"d) támogatási kérelem: a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: jövedéki törvény) 82. § (3) bekezdés a) pontja szerinti éves, b) pontja szerinti negyedik negyedévre vonatkozó, valamint c) pontja szerinti tizenkettedik hónapra vonatkozó adóbevallási nyomtatvány részeként benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem;"

(3) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 1. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"f) egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontjában meghatározott vállalkozások."

6. § (1) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatási kérelem kizárólag a tárgyévet követő évben évente egyszer,

a) a jövedéki törvény 82. § (3) bekezdés a) pontja szerinti éves adóbevallási nyomtatvány részeként,

b) a jövedéki törvény 82. § (3) bekezdés b) pontja szerinti negyedik negyedéves adóbevallási nyomtatvány részeként, vagy

c) a jövedéki törvény 82. § (3) bekezdés c) pontja szerinti tizenkettedik havi adóbevallási nyomtatvány részeként nyújtható be."

(2) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 5. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A mezőgazdasági termelőnek az 1. melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmén nyilatkoznia kell arról, hogy)

"e) hozzájárul, hogy a támogatási kérelemhez kapcsolódó eljárás során a vámhatóság a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló NGM rendelet (a továbbiakban: jövedéki vhr.) alapján a támogatási kérelme adatait és a részére folyósított adó-visszatérítéssel kapcsolatos adatokat további felhasználás és az eljáráshoz kapcsolódó ellenőrzés céljából átadja a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére,"

(3) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 5. § (3) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:

(A mezőgazdasági termelőnek az 1. melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmén nyilatkoznia kell arról, hogy)

"g) mely egyéb vállalkozásokkal tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak,

h) a tárgyévben és az azt megelőző két üzleti évben milyen összegű, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó általános csekély összegű támogatásban részesült."

7. § (1) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kincstár a vámhatóság által a támogatási összeg kiszámításához szükséges, a jövedéki vhr. alapján továbbított, az 1. melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmek adatai és a vámhatóság 2. melléklet szerinti adatokra is kiterjedő - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 54. § (1) bekezdés a) pontjával és a (3) bekezdésével összhangban nyújtott - adatszolgáltatása alapján ellenőrzi a mezőgazdasági termelő mezőgazdasági csekély összegű támogatásra való jogosultságát."

(2) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha az e rendelet keretében megállapított jogos támogatás a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. § (8) bekezdésében foglaltak szerint meghaladja a mezőgazdasági termelő részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet, akkor az azt meghaladó részt a Kincstár elutasítja."

8. § A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná bármely csoportmentességi rendeletben, vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(3) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel az 1407/2013/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén - biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén - biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(5) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni."

9. § A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § E rendeletnek az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 80/2016. (XII. 13.) FM rendelettel megállapított, a 4. § (1) bekezdése szerinti támogatási összeget a jövedéki törvény

a) 82. § (3) bekezdés a) pontja szerinti éves és a b) pontja szerinti negyedik negyedéves bevallás részeként benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a 2016. tárgyévtől kezdődően,

b) 82. § (3) bekezdés c) pontja szerinti tizenkettedik havi bevallás részeként benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a 2017. tárgyévtől kezdődően

kell alkalmazni."

10. § (1) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

11. § A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében, 6. § (1)-(4) bekezdésében, 3. mellékletében a "de minimis" szövegrész helyébe a "csekély összegű" szöveg,

b) 3. § b) pontjában a "341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe a "jövedéki törvény 117. §-a" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a "kilencvenöt" szövegrész helyébe az "egyszázöt" szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében a "jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdésének a) pontjában" szövegrész helyébe a "jövedéki törvény 117. §-ában" szöveg,

e) 5. § (3) bekezdés e) pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)" szöveg,

f) 5. § (3) bekezdés f) pontjában, 6. § (2) bekezdésében, 7. § (1) és (5) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár" szöveg,

g) 5. § (4) bekezdésében a "az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet" szöveg,

h) 6. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 7. § (2) és (6) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár" szöveg,

i) 6. § (4) bekezdésében az "az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági de minimis támogatásról szóló bizottsági rendelet)" szövegrész helyébe az "az 1408/2013/EU bizottsági rendelet" szöveg,

j) 7. § (1) bekezdésében az "a mezőgazdasági de minimis támogatásról szóló bizottsági rendelet" szövegrész helyébe az "az 1408/2013/EU bizottsági rendelet" szöveg,

k) 7. § (3) és (4) bekezdésében a "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt" szöveg,

l) 9. §-ában az "az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet" szövegrész helyébe az "az 1408/2013/EU bizottsági rendelet" szöveg,

m) 1. mellékletének címében a "csekély összegű (de minimis)" szövegrész helyébe a "csekély összegű" szöveg,

n) 3. mellékletében a "95 (Ft/l)" szövegrész helyébe a "105 (Ft/l)" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 5/A. §-a és 10. §-a.

4. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása

13. § A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az "50%-a" szövegrész helyébe a "75%-a" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdés a) pontjában a "8000 forint" szövegrész helyébe a "12 000 forint" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdése b) pontjában a "8000 forint" szövegrész helyébe a "12 000 forint" szöveg, a "160 000 forintot" szövegrész helyébe a "240 000 forintot" szöveg

lép.

5. Záró rendelkezés

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 5. § (1) és (3) bekezdése, 6. § (3) bekezdése, 7. § (2) bekezdése, 8. §-a, 11. § a), c), e)-n) pontja, 12. §-a, valamint 13. §-a 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 5. § (2) bekezdése, 6. § (1) és (2) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, 9. §-a, 10. §-a, valamint 11. § b) és d) pontja 2017. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 80/2016. (XII. 13.) FM rendelethez

A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 2. melléklet 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"5. Az éves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a jövedékiadó-visszatérítés alapját képező, a negyedik negyedéves és a tizenkettedik havi adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a tárgyévi teljes jövedékiadó-visszatérítés alapját képező számlaadatok [a jövedéki törvény 117. §-a szerinti, a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszaigénylés alapján történő jövedéki adó visszaigényléséhez a szőlő- és gyümölcsös ágazatban felhasznált számlák alapján a vámhatóság által igazolt]:

a) a számla száma;

b) a számla kelte;

c) a számlákkal alátámasztott gázolaj-felhasználás éve;

d) a számlán feltüntetett gázolaj mennyisége literben;

e) a visszatérítés alapját képző gázolaj mennyisége literben.

6. Az éves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a jövedékiadó-visszatérítés alapját képező, a negyedik negyedéves és a tizenkettedik havi adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a tárgyévi teljes jövedékiadó-visszatérítés alapját képező gázolaj 1 hektárra jutó mennyisége (liter/hektár)."

2. melléklet a 80/2016. (XII. 13.) FM rendelethez

"3. melléklet a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelethez

A támogatás kiszámításának módja

T = t (ha) x Q (l/ha) x 105 (Ft/l) ahol

T: a támogatás számított összege;

t: az ültetvény területe hektárban (két tizedesjegy pontossággal);

Q: a tárgyévben ténylegesen felhasznált üzemanyag mennyisége csökkentve a jövedéki törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározott 97 liter/hektár/év mennyiséggel, de legfeljebb 100 liter/hektár/év.

A támogatás összege nem haladhatja meg a folyó, valamint a megelőző kettő üzleti év vonatkozásában a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, így a támogatási összeg kiszámításakor a korábban kapott mezőgazdasági csekély összegű támogatások összegét is figyelembe kell venni és szükség szerint azokkal a támogatás összegét csökkenteni kell."

Tartalomjegyzék