2017. évi CXXI. törvény

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

1. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § q) pontjában a "szociális hatóság" szövegrész helyébe a "kincstár" szöveg lép.

2. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

2. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tptv.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Nyugdíjbiztosítási Alap az (1) bekezdésben megjelölt ellátásokon túl, azok finanszírozásával, megállapításával és az adatszolgáltatással, továbbá a központi nyugdíjbiztosítási szerv és a nyugdíjfolyósító szerv hatáskörébe tartozó feladatokkal összefüggésben közvetlenül felmerült kamatkiadásokra, bankköltségre, postaköltségre - ideértve a bérmentesítő gép alkalmazásával kapcsolatos költségeket is - az ügyfelekkel való kapcsolattartás nyomtatott dokumentumainak előállítási költségére, a kapcsolattartás elektronikus és digitális eszközeinek - ideértve a kapcsolódó szolgáltatásokat - fenntartási költségére, a jóváhagyott működési kiadások külső forrásból nem biztosított fedezetének biztosítására, az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási tevékenység költségeire, valamint a törvényben meghatározott egyéb kiadásra használható fel, ideértve az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény szerint a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből történő nyugdíjbiztosítási átutalás során a Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelő összeg fedezetét."

3. § A Tptv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap működtetésével kapcsolatos költségeket, valamint a központi nyugdíjbiztosítási szervnek és a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb működési költségeit a Nyugdíjbiztosítási Alapból kell biztosítani, amelyek forrása a Nyugdíjbiztosítási Alap pénzeszközei.

(2) Az Egészségbiztosítási Alap működtetésével kapcsolatos költségeket az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében kell meghatározni, amelyek forrása az Egészségbiztosítási Alap pénzeszközei és az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének egyéb - az Egészségbiztosítási Alaphoz kapcsolódó - bevételei.

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatalok kiadásai nem az Alapokat terhelik."

4. § A Tptv. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadása során a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény (a továbbiakban: 2016. évi CIV. törvény) 137. §-ában foglaltakat alkalmazni kell azzal, hogy

a) a 2016. évi CIV. törvény 137. § (1) bekezdésének alkalmazásában a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény alatt a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényt kell érteni,

b) a 2016. évi CIV. törvény 137. § (3) bekezdése szerinti kötelezettséget legkésőbb 2018. január 5-éig kell teljesíteni."

5. § Hatályát veszti a Tptv. 4. § (3) bekezdés j) pontja.

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

6. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

a) 18/B. § (1) bekezdésében, 20/B. §-ában a "Kormány által kijelölt szerv" szövegrész helyébe a "kincstár" szöveg,

b) 20. § (2a) bekezdésében a "szociális hatóságnak" szövegrész helyébe a "kincstárnak" szöveg, a "szociális hatóság" szövegrész helyébe a "kincstár" szöveg,

c) 20/C. § (1) bekezdésében, 24/B. §-ában a "szociális hatóság" szövegrész helyébe a "kincstár" szöveg,

d) 92/L. § (3) bekezdésében az "Az országos jelentési rendszert működtető szerv" szövegrész helyébe az "A kincstár" szöveg,

e) 92/L. § (4) bekezdésében az "az országos jelentési rendszert működtető szervet" szövegrész helyébe az "a kincstárt" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az Szt.

a) 20/C. § (5) bekezdése,

b) 132. § (1) bekezdés j) pontjában a " , továbbá az azokat működtető szerv vagy szervek kijelölését" szövegrész,

c) 132. § (1) bekezdés z) pontjában a " , valamint a nyilvántartást vezető szociális hatóság kijelölését" szövegrész.

4. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

8. § A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény - a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel megállapított - 23. § j) pontjában a "szociális hatóság" szövegrész helyébe a "kincstár" szöveg lép.

5. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

9. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 137. § (3a) bekezdésében, 139. § (2) bekezdésében, 139. § (5) bekezdésében, 139/A. § (3) bekezdés d) pontjában, 141/A. §-ában a "Kormány által kijelölt szerv" szövegrész helyébe a "kincstár" szöveg lép.

10. § Hatályát veszti a Gyvt.

a) 139. § (6) bekezdése,

b) 162. § (1) bekezdés o) pontjában a " , továbbá az azokat működtető szerv vagy szervek kijelölését" szövegrész,

c) 162. § (1) bekezdés zs) pontjában a " , valamint a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartását vezető szerv kijelölését" szövegrész.

6. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

11. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. § (1) bekezdés i) pontjában a "szociális hatóság" szövegrész helyébe a "kincstár" szöveg lép.

7. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása

12. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésével kapcsolatos költségek, valamint a központi nyugdíjbiztosítási szerv és a nyugdíjfolyósító szerv - a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásával kapcsolatos - egyéb költségeinek fedezetét a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésében kell meghatározni."

8. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

13. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 134. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben nem említett központi államigazgatási szervnél, a rendőrség, a büntetés-végrehajtás és a katasztrófavédelem szervezeteinél, a fővárosi és megyei kormányhivatalnál, valamint a kincstár nyugdíjfolyósító szervénél az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselő esetében az alapilletményének 35%-a, érettségi végzettségű kormánytisztviselő esetében az alapilletményének 15%-a."

14. § A Kttv. 134. § (1) bekezdés 4. pontjában a "központi szervénél" szövegrész helyébe az "központi szervénél - ide nem értve a kincstár nyugdíjfolyósító szervét -" szöveg lép.

9. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény módosítása

15. § A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény módosítása

16. § Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény 46. § (9) bekezdésének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/L. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése az "az országos jelentési rendszert működtető szervet" szövegrész helyett az "a kincstárt" szöveggel lép hatályba.

11. Záró rendelkezések

17. § Ez a törvény 2017. november 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2017. évi CXXI. törvényhez

1. Az Lrtv. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 16b. sorral egészül ki:

[AB
ÁGAZATALÁGAZAT]
"16bTársadalombiztosítástársadalombiztosítási ellátások igénybevételéhez
kapcsolódó informatikai rendszerek és nyilvántartások"

2. Hatályát veszti az Lrtv. 2. mellékletében foglalt táblázat 16. sora.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére