134/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

az egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá az egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában az útlevél mellett az úti okmányok fajtái:)

"e) a bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya és egyszeri visszautazásra jogosító okmánya;"

(2) Az R1. 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A konzuli tisztviselő hatáskörébe tartozik:)

"d) az úti okmány külföldi elvesztése vagy megsemmisülése miatt a bevándorolt, letelepedett és a Magyarország által hontalanként elismert harmadik országbeli állampolgár egyszeri visszautazásra kiadott úti okmányával kapcsolatos hatósági eljárás."

(3) Az R1. 25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár a hazautazását követően öt munkanapon belül köteles az általános hatáskörű útlevélhatóságnál vagy a járási hivatalnál leadni, amely azt a további intézkedések megtétele céljából a külgazdasági és külügyminiszternek küldi meg."

(4) Az R1. 25. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A konzuli tisztviselő az érvénytelenített magánútlevelet és második magánútlevelet, a járási hivatal az érvénytelenített magánútlevelet, második magánútlevelet, szolgálati és hajós szolgálati útlevelet - a 24. § (8) bekezdésében és a 25. § (6) bekezdésében meghatározott kivétellel - az általános hatáskörű útlevélhatóságnak küldi meg a további intézkedések megtétele céljából."

(5) Az R1. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § A menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányát, a bevándorolt, letelepedett jogállású személynek és hontalanként elismert személynek egyszeri visszautazásra kiadott úti okmányát, a menedékesek úti okmányát a Magyarország területére való visszatéréskor le kell adni, amit a rendőrség elismervény ellenében elvesz és azt a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak haladéktalanul megküldi."

2. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

2. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 103. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Tv. 35. § (1a) bekezdés alkalmazásában a regionális igazgatóság Magyarország érdekének tekintheti különösen Magyarország gazdasági, tudományos, kulturális és sport érdekének fennállását, valamint a harmadik országbeli állampolgár nagymértékű társadalmi integrációját.

(7) A regionális igazgatóság annak megállapítása érdekében, hogy a harmadik országbeli állampolgár nemzeti letelepedése Magyarország érdekében áll-e, az ügy elbírálásához szükséges adattal vagy irattal rendelkező minisztérium vagy más központi államigazgatási szerv felé megkereséssel élhet. Az érintett szerv a megkeresésre 15 napon belül válaszol."

3. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § A megbízhatósági vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) elrendelő határozat tartalmazza

a) a védett állomány

aa) vizsgálattal érintett tagja vagy tagjai személyazonosító adatait és szolgálati helyét, vagy

ab) a védett szerv valamely állománycsoportjához tartozó, meghatározott szolgálati feladatot teljesítő, az elrendeléskor még nem nevesíthető tagját foglalkoztató szervezeti elem pontos megnevezését,

b) a vizsgálat kezdő és befejező időpontját - év, hónap, nap megjelöléssel -, valamint

c) az elrendelés évében lefolytatott korábbi ellenőrzés időpontját és időtartamát

ca) az a) pont aa) alpontja esetében a vizsgálattal érintett tagja vagy tagjai tekintetében,

cb) az a) pont ab) alpontja esetében a foglalkoztató szervezeti elem azon tagja tekintetében, akivel szemben a rendőrségről szóló törvény 7/A. § (4) bekezdése szerint megbízhatósági vizsgálat az elrendelés évében nem folytatható."

(2) Az R2. 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vizsgálat végrehajtásról szóló részletes terv tartalmazza:)

"a) a védett állomány

aa) vizsgálattal érintett tagja nevét, szervezeti egységének megnevezését, szolgálati beosztását, illetve munkakörét, vagy

ab) a védett szerv valamely állománycsoportjához tartozó, meghatározott szolgálati feladatot teljesítő, az elrendeléskor még nem nevesíthető tagját foglalkoztató szervezeti elem pontos megnevezését,"

(3) Az R2. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a vizsgálat során alkalmazott módszerként a vizsgálatot végző személy bűncselekmény, szabálysértés vagy közigazgatási bírsággal fenyegetett jogsértés elkövetését tervezi, akkor a részletes terv tartalmazza annak indokát és az elkövetési magatartás részletes leírását."

(4) Az R2. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A rögzített adat kísérőjegyzékének tartalmaznia kell az ügyirat számát, a vizsgálat célját, a vizsgálattal érintett nevét, vagy a védett szerv valamely állománycsoportjához tartozó, meghatározott szolgálati feladatot teljesítő, az elrendeléskor még nem nevesíthető tagját foglalkoztató szervezeti elem pontos megnevezését, továbbá a helyszín és időpont megjelölését."

(5) Az R2. a következő 12/A-12/C. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) Ha a vizsgálat végrehajtásáról szóló részletes tervben szereplő mesterséges élethelyzet kialakítása objektív körülmények miatt meg sem kezdődött, az eljárást megszüntető határozat tartalmazza

a) a védett állomány

aa) vizsgálattal érintett tagja vagy tagjai személyazonosító adatait és szolgálati helyét, vagy

ab) a védett szerv valamely állománycsoportjához tartozó, meghatározott szolgálati feladatot teljesítő, az elrendeléskor még nem nevesíthető tagját foglalkoztató szervezeti elem pontos megnevezését,

b) a vizsgálat kezdő és befejező időpontját - év, hónap, nap megjelöléssel -, valamint

c) a megszüntetésre okot adó körülmény leírását.

(2) Az eljárás megszüntetéséről vagy befejezéséről a védett állomány vizsgálattal érintett tagja részére tájékoztatást kell küldeni, amely az eljárás megszüntetésének a tényét, valamint a vizsgálat kezdő és befejező időpontját év, hónap, nap megjelöléssel tartalmazza.

(3) Ha a vizsgálat elrendelésére a védett szerv valamely állománycsoportjához tartozó, meghatározott szolgálati feladatot teljesítő, az elrendeléskor még nem nevesíthető tagjával szemben került sor, az eljárás megszüntetéséről szóló határozat csak az érintett szervezeti elem pontos megnevezését és a vizsgálat kezdő és befejező időpontját tartalmazza.

(4) A (3) bekezdés szerinti eljárás megszüntetésről a tájékoztatást az állományilletékes parancsnok részére kell a tájékoztatást a (2) bekezdésnek megfelelő tartalommal megküldeni. A vizsgálattal érintett állománycsoport tagjai számára a tájékoztatást az állományilletékes parancsnok hirdeti ki.

(5) Az eljárás megszüntetéséről szóló határozatot a (2) vagy a (3) bekezdés szerinti tájékoztatással egyidejűleg meg kell küldeni az elrendelést jóváhagyó ügyész számára.

12/B. § (1) A 10. § a) pont ab) alpontja szerint elrendelt vizsgálatot végző személy a részletes tervben szereplő mesterséges élethelyzet kialakítását megelőzően köteles vizsgálni, hogy az ügyész által jóváhagyott részletes tervben meghatározott helyszínen és időpontban a megjelölt szervezeti elem olyan tagja teljesít-e szolgálatot, akivel szemben a rendőrségről szóló törvény 7/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerint megbízhatósági vizsgálat az elrendelés évében még folytatható. Ha a vizsgálatot végző személy az előzetes vizsgálat során megállapítja, hogy a vizsgálat a védett állomány olyan tagját érintené, akivel szemben a rendőrségről szóló törvény 7/A. § (4) bekezdése szerint az adott évben megbízhatósági vizsgálat már nem folytatható, a vizsgálatot nem kezdi meg. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak esetén a 12/A. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

12/C. § Ha a vizsgálat határidejének meghosszabbítására kerül sor, a vizsgálat határidejének meghosszabbításáról szóló határozat tartalmazza azokat a körülményeket, amelyek a vizsgálat határidejének meghosszabbítását indokolják, valamint a vizsgálat meghosszabbított határidejét."

4. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet

a) 11. § (2) bekezdése,

b) 12. § (4) bekezdése,

c) 13. § (1) bekezdésében a "SIS II tv. 6. §-ban meghatározott jelzések kivételével a" szövegrész.

5. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

5. § A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 33. § (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A magyar állampolgár részére kiállított személyazonosító igazolvány az Nytv. 29. § (3) bekezdése szerinti gépi olvasásra alkalmas adatsora az ICAO 9303 számú dokumentum előírásai alapján épül fel. Az Nytv. 29/G. § (2) bekezdése alapján kiadott személyazonosító igazolvány a külföldre utazási korlátozás tényét a gépi olvasású adatsorban tartalmazza."

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § b) pontja az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi XXXIII. törvény kihirdetését követő kilencvenedik napon lép hatályba.

(3) A 4. § a) pontja 2017. december 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék