202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,

a 4. § (1)-(3) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

a 4. § (4) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt beruházásokhoz (a továbbiakban: Beruházások) kapcsolódó, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási munkák érdekében az 1. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat érintik,

b) a Beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

c)[1] az 1. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból telekalakítási eljárások véglegessé válását követően kialakított ingatlanokat érintik.

2. §[2] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben az 1. melléklet szerinti főispánokat jelöli ki koordinációs feladatokat ellátó főispánként.

3. §[3] (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás esetében a táblázat B:21 mezőjében megjelölt ingatlanok esetében az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdését azzal kell alkalmazni, hogy az építési engedély akkor is megadható, ha

a) a létesítendő építmények több ingatlanon helyezkednek el, továbbá

b) az építmények építési teleknek nem minősülő területen kerülnek elhelyezésre.

(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás esetében a táblázat B:21 mezőjében megjelölt ingatlanokat az építési engedélyezési eljárás során rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az ingatlant érintő telekalakítás még nem történt meg.

(3) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás esetében az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletet azzal kell alkalmazni, hogy a közműegyeztetés során a közművezeték-üzemeltetőnek öt napon belül nyilatkoznia kell az érintettségéről. Amennyiben a közművezeték-üzemeltető úgy nyilatkozik, hogy érintett, a további kérdésekről további tizenöt napon belül kell nyilatkoznia, az adott szakágra vonatkozó előírások szerint.

4. § (1)[4] Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2-12. és 14-21. sora szerinti beruházásokkal összefüggésben - a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenység esetében - a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni.

(2)[5]

(3)[6] Az 1. mellékletben foglalt táblázat 3., 5., 13. és 23. sora szerinti beruházásokkal összefüggésben építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni.

(4) A Beruházásokkal összefüggésben településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4/A. §[7]

4/B. §[8] (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

4/C. §[9] Az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora szerinti beruházás-lebonyolítója kizárólagos joggal a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

4/D. §[10]

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. §[11] E rendeletnek a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2019. (II. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. §-át, 4. § (1) bekezdését, 4/B. §-át és az 1. mellékletében foglalt táblázat 21. sorát a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. §[12] E rendeletnek a beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 136/2019. (VI. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 4/D. §-át és 1. mellékletében foglalt táblázat 22. sorát a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. §[13] E rendeletnek a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 43/2020. (III. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 4. § (3) bekezdését és 1. mellékletében foglalt táblázat 23. sorát a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. §[14] E rendeletnek az egyes kulturális beruházásokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 495/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 1. mellékletében foglalt táblázat 14. és 15. sorát a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelethez

[15]
ABC
1.A beruházás megnevezéseA beruházás megvalósításának helyszíneKoordinációra kijelölt
főispán
2.Térségi vásártér kialakítása, városi
piac fejlesztése (Békéscsaba)
Békéscsaba közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti
3388, 3393, 3395/3, 3395/4 és 3395/5 helyrajzi
számú ingatlanok
Békés Vármegyei
Kormányhivatalt vezető
főispán
3.
4.CsabaPark turisztikai fejlesztése
II. és III. ütem (Békéscsaba)
Békéscsaba közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti
1493/11, 1498/31, 1503/3, 1505, 1506/1,
1506/2, 1509/1 és 1512/5 helyrajzi számú
ingatlanok
Békés Vármegyei
Kormányhivatalt vezető
főispán
5.Modern Város Program - "Okos
Város - Okos Miskolc" program
keretében:
Intelligens térfigyelő rendszer,
valamint intelligens térfigyelő
rendszer - hálózatfejlesztés
Miskolc közigazgatási területeBorsod-Abaúj-Zemplén
Vármegyei Kormányhivatalt
vezető főispán
[16]
6.Modern Városok Program -
Diósgyőri Vár komplex fejlesztése
Miskolc közigazgatási területén elhelyezkedő
következő ingatlanok (természetbeni cím,
ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám):
Vár utca 24., 32827/1 hrsz.;
Tapolca rét utca 12., 32556 hrsz.;
Vár utca 24., 32818/1 hrsz.;
32818/2. hrsz.;
32823/2. hrsz.;
Haller György utca 5., 32824 hrsz.;
Haller György utca 3., 32825 hrsz.;
Haller György utca 1., 32826 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca 30., 32828 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca 28., 32829 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca 26., 32830 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca 24., 32831 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca 22., 32832 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca 20., 32833 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca 18., 32834 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca 16., 32835 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca 14., 32836 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca, 32837/1 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca, 32837/2 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca, 32837/3 hrsz.;
Vár utca 7-9., 32838 hrsz.;
Tokaj Ferenc utca 101., 33231 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca, 33232/2 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca, 33232/3 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca, 33232/4 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca 25., 33233 hrsz.;
33234. hrsz.;
33235 hrsz.;
33332 hrsz.;
Malom árok, 33265/1 hrsz.;
33331. hrsz.;
Haller György utca 11., 33334 hrsz.;
Haller György utca 9., 33335 hrsz.;
Haller György utca 7., 33336 hrsz.;
Haller György utca, 33354/1 hrsz.;
Haller György utca, 33354/1 hrsz.;
33333 hrsz.;
33327 hrsz.;
33232/1 hrsz.;
32818/2 hrsz.;
32820 hrsz.;
33222 hrsz.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Vármegyei Kormányhivatalt
vezető főispán
[17]
7.Belváros megújítása SopronbanSopron közigazgatási területén elhelyezkedő
következő ingatlanok (természetbeni cím,
ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám):
Új utca (10, 13, 16, 17, 19, 24, 25, 28, 32,
52 hrsz.);
Kolostor utca (17 hrsz.);
Templom utca (26, 33, 170, 188, 189 hrsz.);
Fegyvertár utca (37/1, 39, 40 hrsz.);
Orsolya tér (67 hrsz.);
Hátsókapu (123 hrsz.);
Szent György utca (74, 75 hrsz.);
Fő tér (119/1, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197 hrsz.);
Előkapu (199 hrsz.);
Várkerület (111 hrsz.);
Petőfi tér (244 hrsz.);
Deák tér (3033 hrsz.);
Erzsébet utca (3068 hrsz.);
Szent Mihály utca (1356, 1357 hrsz.);
Várfal felújítása (73, 75, 78/1, 78/2, 79, 80,
85, 86/1, 89/1, 116, 117, 118, 120, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
219, 223/2, 230/2, 231/2, 233/2, 234/2, 235/2,
236/2, 226, 227, 229 hrsz.)
Utcaburkolat- és közműfelújítás:
Templom utca (41 hrsz.);
Fegyvertár utca (42 hrsz.);
Kolostor utca (6 hrsz.);
Új utca (44 hrsz.);
Szent György utca (68 hrsz.);
Hátsókapu (122 hrsz.);
Orsolya tér (43/1, 43/2 hrsz.);
48-as tér (37/2 hrsz.);
Fő tér (191 hrsz.);
Rákóczi utca (169 hrsz.);
Bünker J. Rajnárd köz (184/1, 184/2, 238,
239/2 hrsz.);
Széchenyi tér (146 hrsz.);
Petőfi tér (168/1, 168/2 hrsz.);
Színház utca (245 hrsz.);
Várkerület (121/5 hrsz.)
Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Kormányhivatalt vezető
főispán
8.
[18]
9.Sopron gazdasági programja - ITC
(Innovációs Technológiai Centrum)
Sopron közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0390/79,
0390/82, 0390/85, 0390/88, 0390/91, 0390/93,
0390/95, 0390/99, 0390/102, 0390/111,
0390/114, 0390/116, 0390/118, 0390/120,
0390/122, 0390/124 helyrajzi számú
ingatlanok
Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Kormányhivatalt vezető
főispán
10.Debreceni Csokonai Nemzeti
Színház és Színész-ház felújítása
Debrecen közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti
8499 és 8508 helyrajzi számú ingatlanok
Hajdú-Bihar Vármegyei
Kormányhivatalt vezető
főispán
11.Egri Vár állagmegóvó felújításaEger közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti 5488, 5489,
5807/2/A, 4600, 4601, 4603/1 és 4603/2
helyrajzi számú ingatlanok
Heves Vármegyei
Kormányhivatalt vezető
főispán
12.Tulipános Ház turisztikai célú
fejlesztése (Tatabánya)
Tatabánya közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti
2138 helyrajzi számú ingatlan
Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt vezető
főispán
13.Városközpont és Dózsakert
közösségi tereinek megújítása,
Tatabánya Megyei Jogú Város
József Attila Megyei és Városi
Könyvtárának fejlesztése
Tatabánya, közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti
8024, 8117, 8204/14, 11198/3, 1119911200,
11201, 11203, 11204/39, 11204/40, 11204/42,
11204/43, 11204/44, 11204/45 és 11204/46
helyrajzi számú ingatlanok
Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt vezető
főispán
14.Sóstó fejlesztési program, a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése -Mesekert projekt (Nyíregyháza)Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Sóstói út,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti 15094/3
helyrajzi számú ingatlan; Nyíregyháza-
Sóstógyógyfürdő, Berenát u., az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 15087/3, 15087/4,
15094/3, 15099 és 15108 helyrajzi számú
ingatlanok, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0294/50 helyrajzi számú ingatlan
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Kormányhivatalt
vezető főispán
15.Nyíregyházi Állatpark fejlesztése:
Pangea Ökocentrum és Szálloda
építése, Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció megvalósítása
Nyíregyháza közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 15010/2 és 15010/5 helyrajzi számú ingatlanok
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Kormányhivatalt
vezető főispán
16.Komplex turisztikai fejlesztés
keretében ökocentrum és
kalandpark, erdei vasút és a
kikötő felújítása (Gemenci-erdő
fejlesztés)
Szekszárd közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti
külterület 0154/3, 0154/6, 0154/7, 0154/8 és
0154/9 helyrajzi számú ingatlanok
Tolna Vármegyei
Kormányhivatalt vezető
főispán
17.Szombathelyi Vásárcsarnok
felújítása
Szombathely közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti
6615/24, 6615/25, 6615/26, 6615/27, 6615/28,
6615/29 és 8262/2 helyrajzi számú ingatlanok
Vas Vármegyei Kormányhivatalt
vezető főispán
18.A Gothard-kastély fejlesztése
és zarándokszállás létesítése
(Szombathely)
Szombathely közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti 2/7, 5, 6, 89/3 és 773/1 helyrajzi számú
ingatlanok
Vas Vármegyei Kormányhivatalt
vezető főispán
[19]
19.Veszprémi Petőfi Színház
rekonstrukciója
Veszprém közigazgatási területén
elhelyezkedő következő ingatlanok
(természetbeni cím, ingatlan-nyilvántartás
szerinti helyrajzi szám): Óvári Ferenc út 1.
(112 hrsz.);
Óvári Ferenc út 2. (5038 hrsz.);
Óvári Ferenc út (5041 hrsz.);
Megyeház tér 2. (5037/1, 5037/2, 5042 hrsz.);
Szeglethy József utca 4. (121, 122 hrsz.)
Veszprém Vármegyei
Kormányhivatalt vezető
főispán
20.Adria Kapuja Program -
Nagykanizsa városközpontban
tervezett konferencia- és
rendezvényközpont
Nagykanizsa közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti
984, 985, 986/1, 987 és 988/1 helyrajzi számú
ingatlanok
Zala Vármegyei Kormányhivatalt
vezető főispán
21.Vízi élménypark létrehozására,
valamint az érintett terület
árvízi védelmének biztosítására
irányuló beruházás
megvalósítása Győrben
Győr közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület
8110/3, 8110/7, 8110/8, 8110/9,
8110/10, 8111/1, 8111/2, 8111/3,
8112/1, 8112/1/A, 8112/2,
8112/3, 8113, 8114, 8115/1,
8115/2, 8116/1, 8116/2, 8117,
8121, 8122, 8123, 8131, 8700 és
8702 helyrajzi számú ingatlanok
Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Kormányhivatalt vezető
főispán
22.Dunaújvárosi Szálloda és
Rendezvényközpont
Dunaújváros közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti
belterület 325/5 és 325/6 helyrajzi számú
ingatlanok
Fejér Vármegyei
Kormányhivatalt vezető
főispán
23.Vas Vármegyei Kormányhivatal
székhelyeként működő
Megyeháza felújítása
Szombathely közigazgatási
területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti
6271 helyrajzi számú ingatlan
Vas Vármegyei Kormányhivatalt
vezető főispán

2. melléklet a 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

4. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

5. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. környezetvédelmi hatósági eljárások,

10. természetvédelmi hatósági eljárások,

11. útügyi hatósági eljárások,

12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. termőföld védelmével összefüggő hatósági engedélyezési eljárások,

16. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. bányahatósági engedélyezési eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

19. erdészeti hatósági eljárások,

20. közegészségügyi hatósági eljárások,

21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

22. azok az 1-21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

23. az 1-22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 388. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 181. § a) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[3] Beiktatta a 18/2019. (II. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.02.15.

[4] Módosította a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 47. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2021.01.01.

[6] Módosította a 43/2020. (III. 12.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.03.13.

[7] Hatályon kívül helyezte a 808/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2021.12.31.

[8] Beiktatta a 18/2019. (II. 14.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.02.15.

[9] Beiktatta a 106/2019. (V. 8.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.05.09.

[10] Hatályon kívül helyezte az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 39. § 21. pontja. Hatálytalan 2022.12.16.

[11] Beiktatta a 18/2019. (II. 14.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.02.15.

[12] Beiktatta a 136/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.06.12.

[13] Beiktatta a 43/2020. (III. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.03.13.

[14] Beiktatta a 495/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.08.17.

[15] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 181. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[16] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 181. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[17] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 181. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[18] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 181. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[19] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 181. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék