394/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXIV. törvénnyel összefüggő Korm. rendeletek módosításáról

A Kormány

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § b), c) és f) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában,

a 4-5. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a)-d) és g) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés e), j) és k) pontjában,

a 7. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés a)-c), h) és i) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a)-d) és g)-h) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a), d) és g) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 10. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a), b), d) és g) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (3) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A 7/A. § hatálya a közigazgatási szervnél foglalkoztatott

a) közszolgálati jogviszonyban álló közszolgálati tisztviselőre,

b) önkormányzati tanácsadóra és önkormányzati főtanácsadóra,

c) jegyzőre, aljegyzőre és főjegyzőre

kizárólag akkor terjed ki, ha a munkáltató döntése alapján az írásbeli jognyilatkozatok kiadmányozása és kézbesítése a Kttv. 226. § (3a) bekezdése alapján alkalmazásra kerül."

(2) A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) A közigazgatási szerv az elektronikus dokumentumként kiadott munkáltatói intézkedést a személyügyi nyilvántartásban elektronikus formában őrzi meg.

(2) A személyi anyagban el kell helyezni a munkáltató által elektronikusan kiadmányozott jognyilatkozatokról készített, záradékolással ellátott hiteles papíralapú kiadmányt.

(3) A kormányzati szolgálati vagy közszolgálati jogviszony fennállása alatt a közszolgálati tisztviselő kérésére a közigazgatási szerv az elektronikus dokumentumokat elektronikus formában átadja.

(4) A kormányzati szolgálati vagy közszolgálati jogviszony megszűnésekor a közszolgálati tisztviselő részére - kérelmére - a közigazgatási szerv az elektronikus dokumentumokat elektronikus formában vagy annak záradékolással hitelesített papíralapú kiadmányaként átadja."

(3) A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "(2)-(9)" szövegrész helyébe a "(2)-(11)" szöveg lép.

(4) Hatályát veszti a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés e) pontjában a "körjegyzőt, megyei jogú város kerületi hivatalvezetőjét," szövegrész, valamint az " , és körzetközponti jegyzőt" szövegrész.

2. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet] 2. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az azonosítási jelentés tartalmazza)

"d) a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) 2/A. § (2) bekezdésében meghatározott szempontrendszerre vonatkozó elemzést, ha a lehetséges rendszerelem tekintetében megállapítható, hogy az Lrtv. 1-3. mellékletében meghatározott azon alágazatba tartozik, amely az Lrtv. 4. melléklet alapján megfeleltethető a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti valamely ágazatnak vagy alágazatnak."

(2) A 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemeltetőjének új azonosítási jelentést kell készítenie a kijelölő hatóságnak az Lrtv. 2. § (3) bekezdése szerinti döntésének véglegessé válásától számított 5 év elteltével."

(3) A 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(A kijelölő hatóság a határozatában:)

"e) az a) pontban meghatározottakkal egyidejűleg rendelkezik az üzemeltető felvételéről az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők jegyzékébe, ha a nemzeti létfontosságú rendszerelem tekintetében megvalósulnak az Lrtv. 2/A. § (2) bekezdésében foglaltak, vagy

f) a b) pontban foglaltak teljesülése esetén elrendeli az üzemeltető törlését az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők jegyzékéből."

(4) A 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A kijelölő hatóság a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés tényéről és időpontjáról, valamint a kijelölés visszavonásának tényéről és időpontjáról tájékoztatja az egységes digitális rádiótávközlő rendszer (a továbbiakban: EDR) kormányzati célú hírközlési szolgáltatóját."

(5) A 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A kijelölő hatóság az európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés tényéről és időpontjáról, valamint a kijelölés visszavonásának tényéről és időpontjáról tájékoztatja az EDR kormányzati célú hírközlési szolgáltatóját."

(6) A 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

3. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

3. § A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 47. §-ában a "2016." szövegrész helyébe a "2020." szöveg lép.

4. Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet a következő 21/A. §-sal egészül ki:

"21/A. § Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

5. A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

6. A kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő 15. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"15. CSIRT: számítógép-biztonsági eseményekre reagáló csoport. E rendelet 2. és 6. §-ai szerinti eseménykezelő központok CSIRT-nek minősülnek."

(2) A 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Központ a biztonsági események és fenyegetések kezelésével támogatja az állami és önkormányzati szerveket, amelynek céljából együttműködik)

"h) a magyar és a nemzetközi hálózatbiztonsági szervekkel, így különösen az Európai Unió számítógép-biztonsági eseményekre reagáló csoportjával,

i) az iparági szereplőkkel, valamint"

(3) A 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A Központ a biztonsági események és fenyegetések kezelésével támogatja az állami és önkormányzati szerveket, amelynek céljából együttműködik)

"j) a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatósággal [a továbbiakban az a)-j) pont együtt: együttműködő szerv]."

(4) A 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Központ - az érintett CSIRT kezdeményezésére - segítséget kérhet az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségtől a CSIRT-ek továbbfejlesztéséhez."

(5) A 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A Központ)

"e) a hatáskörébe tartozó elektronikus információs rendszerek tekintetében részt vesz a CSIRT-ek hálózatának tevékenységében, amelynek keretében ellátja a többi eseménykezelő központ képviseletét."

(6) A 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) A Központ jogosult az Lrtv. szerint kijelölt alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtók hálózati és információs rendszereire jelentős hatást gyakorló biztonsági események és fenyegetések kezeléséért felelős eseménykezelő központoktól tájékoztatást kérni.

(2) A Központ tájékoztatja az (1) bekezdésben meghatározott biztonsági eseményről a többi érintett tagállamot.

(3) A Központ az (1) bekezdés szerinti eseménykezelő központ tájékoztatása alapján vizsgálja az alapvető, valamint a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtók szolgáltatásaira jelentős hatást gyakorló biztonsági események határon átnyúló hatását."

(7) A 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (3a)-(3e) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Kormány az Ibtv. 2. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott kijelölt létfontosságú létesítmény, rendszer elektronikus információs rendszereit érintő biztonsági események és fenyegetések kezelésére a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: BM OKF) jelöli ki.

(3a) A BM OKF

a) felelős a biztonsági eseményekre történő reagálásért, ennek érdekében információt kérhet a hatáskörébe tartózó szervektől,

b) dinamikus kockázat- és eseményelemzéseket, valamint a biztonsági eseményekkel kapcsolatos helyzetképet készít,

c) felelős a kockázatokkal és biztonsági eseményekkel kapcsolatos tájékoztatásért, korai előrejelzéséért, koordinációért,

d) a hatáskörébe tartozó elektronikus információs rendszerek tekintetében - a Központ útján - részt vesz az EU számítógép-biztonsági eseményekre reagáló csoportjának tevékenységében.

(3b) A BM OKF megosztja a Központtal a CSIRT szolgáltatási, operatív és együttműködési képességeivel kapcsolatos információit az 5. § (4) bekezdés e) pontjában meghatározott feladat teljesítése érdekében.

(3c) A BM OKF 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatásának az alábbi adatokat is tartalmaznia kell

a) a biztonsági esemény által érintett felhasználók számát,

b) a biztonsági esemény időtartamát,

c) a biztonsági esemény által érintett terület földrajzi kiterjedését,

d) a szolgáltatás működésében támadt zavar mértékét,

e) a gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatás mértékét.

(3d) A BM OKF a (3c) bekezdésben felsorolt információk alapján tájékoztatja a Központot az alapvető, valamint a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtók szolgáltatásaira jelentős hatást gyakorló biztonsági eseményekről, a határon átnyúló hatások jelentőségének vizsgálata érdekében.

(3e) A BM OKF tájékoztatja az egyedüli kapcsolattartó pontot a biztonsági események kezelésére vonatkozó, jogszabályban nem részletezett eljárásrendjéről."

(8) A 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 21. §-ában a "BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "BM OKF" szöveg lép.

7. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hatóság)

"g) együttműködik a magyar és a nemzetközi hálózatbiztonsági szervekkel, különösen az Európai Unió e feladatra létrehozott Együttműködési csoportjával (a továbbiakban: Együttműködési csoport) és a kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet] szerinti CSIRT-ek hálózatával."

(2) A 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a következő i)-n) ponttal egészül ki:

(A hatóság)

"i) ellátja a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) szerinti egyedüli kapcsolattartó pont feladatait, amelynek keretében biztosítja a hatóságok és az érintett EGT tagállamok hatóságai között folytatott együttműködést,

j) a hatáskörébe tartozó elektronikus információs rendszerek esetében az Irányelvnek megfelelően azonosított alapvető szolgáltatásokat nyújtó vagy bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtóként azonosított szolgáltatók elektronikus információs rendszerei esetében a megfelelés vizsgálatával összefüggő adatokat, valamint a vizsgálat eredményét megküldi az Európai Bizottság részére,

k) együttműködik az Irányelvnek való megfelelés vizsgálata érdekében a kormányzati eseménykezelő központtal,

l) megküldi Magyarország vonatkozásában az Európai Bizottság részére az Irányelv szerinti nemzeti stratégiát,

m) tájékoztatja az érintett EGT tagállamokat a biztonsági eseményről, ha a biztonsági esemény az adott tagállamban jelentős zavart okozott a szolgáltatás nyújtásában, illetve az Együttműködési csoport részére összefoglaló jelentést küld e biztonsági eseményekről, valamint

n) konzultációt folytat és együttműködik a rendvédelmi szervekkel, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal."

(3) A 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A hatóság az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott tájékoztatás keretében az alábbi adatokat küldi meg az Európai Bizottság részére:

a) az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők azonosítását lehetővé tevő nemzeti intézkedések,

b) az Irányelv szerinti kritikus társadalmi, gazdasági tevékenységek fenntartásához nyújtott alapvető szolgáltatások jegyzéke,

c) az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők száma, valamint az érintett ágazat szempontja szerinti jelentőségük,

d) az adott szolgáltatásra támaszkodó felhasználók száma, vagy az alapvető szolgáltatásokat nyújtó gazdasági szereplő ellátási szintje,

e) az információbiztonságra vonatkozó nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókat tartalmazó szabályok és módosításai, valamint

f) a 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet szerinti CSIRT-ek hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésére szolgáló eljárásról szóló tájékoztatás."

(4) A 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 9. alcím címe helyébe a következő cím lép:

"9. A polgári hírszerző tevékenységhez kapcsolódó, a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek, valamint a létfontosságú létesítmények, rendszerek, az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők hálózati és elektronikus információs rendszerei biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok és feladataik"

(5) A 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 14-17. §, valamint a 23. és 24. § szerinti hatóságok hatáskörébe tartozó elektronikus információs rendszerek kivételével, a Kormány az európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerré, létesítménnyé törvény alapján kijelölt rendszerek, létesítmények elektronikus információs rendszerei, különösen az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplővé kijelölt szereplők hálózati és információs rendszerei biztonságának felügyeletét ellátó hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: BM OKF) jelöli ki."

(6) A 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 25. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés szerinti hatóság az Ibtv.-ben meghatározott - az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők elektronikus információs rendszereit érintő - biztonsági esemény bekövetkezése esetén, honlapján tájékoztathatja a nyilvánosságot, illetve a szolgáltatókat határozatban kötelezheti tájékoztatásra, ha saját mérlegelése szerint a biztonsági esemény nyilvánosságra hozatalának hiánya a közérdeket sértené vagy veszélyeztetné.

(5) A BM OKF tájékoztatja a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóságot

a) az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők azonosítását lehetővé tevő nemzeti intézkedésekről,

b) az Irányelv szerinti kritikus társadalmi, illetve gazdasági tevékenységek fenntartásához nyújtott alapvető szolgáltatások jegyzékéről,

c) az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők jegyzékéről, valamint az érintett ágazat szempontja szerinti jelentőségükről,

d) az adott szolgáltatásra támaszkodó felhasználók számáról, vagy az alapvető szolgáltatásokat nyújtó gazdasági szereplő ellátási szintjéről."

(7) A 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. § (1) A hatóság a 6. § (1) bekezdés l) pontja szerinti stratégiát az elfogadástól számított három hónapon belül küldi meg az Európai Bizottságnak.

(2) A hatóság a 6. § (1a) bekezdés a)-d) pontja szerinti információkat első alkalommal 2018. november 9-éig, ezt követően legalább kétévente megküldi az Európai Bizottság részére.

(3) A hatóság a 6. § (1a) bekezdés e) pontja szerinti információkat első alkalommal 2018. május 9-éig, jogszabálymódosítás esetén a hatálybalépést követő két hónapon belül megküldi az Európai Bizottság részére.

(4) A BM OKF első alkalommal 2018. október 31-éig, ezt követően legalább kétévente tájékoztatást nyújt a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság részére a 25. § (5) bekezdés szerinti információkról."

8. Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

9. A pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

9. § A pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

10. A központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló 117/2017. (V. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló 117/2017. (V. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 117/2017. (V. 29.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A központi bírságkezelő szerv a Szabs. tv. 141. § (1a) bekezdése szerinti feladatát a (2) bekezdésben meghatározott szervekhez, illetve személyekhez kapcsolódó bevételek vonatkozásában látja el."

(2) A 117/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A központi bírságkezelő szerv a Szabs. tv. 141. § (2d) bekezdése szerinti feladatát]

"d) a Szabs. tv. 39. § (2) bekezdés d)-i) pontjában felsorolt szervek, illetve személyek által kiszabott vagy a végrehajtási eljárás során befizetett helyszíni bírság"

(vonatkozásában látja el.)

11. Az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) Az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya nem terjed ki az infokommunikációs technológiák ágazatba tartozó, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben (a továbbiakban: Ibtv.) meghatározott, zárt célú és az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendeletben meghatározott honvédelmi célú elektronikus információs rendszerre."

(2) A 249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

12. Az értesítési címnek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba vétele igényléséért, a bejelentett értesítési cím megújításáért, megváltoztatásáért és törléséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló 56/2012. (XII. 28.) KIM rendelet hatályon kívül helyezése

12. § Hatályát veszti az értesítési címnek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba vétele igényléséért, a bejelentett értesítési cím megújításáért, megváltoztatásáért és törléséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló 56/2012. (XII. 28.) KIM rendelet.

13. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. §, a 4-9. § és a 11. § 2018. május 10-én lép hatályba.

14. § Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék