375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. és 6. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. és 14. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 8. alcím tekintetében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 9. és 18. alcím, valamint a 31. § (2) bekezdése tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § b), c), e), g) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím és a 31. § (1) bekezdése tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 146/1993. (X. 26.) Korm. r.] 21. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Az idegenrendészeti hatóság haladéktalanul értesíti a kijelölt kormányhivatalt a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy tartózkodási jogának megszűnéséről, valamint a letelepedett jogállásának megszerzéséről, illetve korábbi, visszavonásra nem került bevándorolt vagy letelepedett jogállásáról."

(2) A 146/1993. (X. 26.) Korm. r. 21. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

"(13) Az útiokmány-nyilvántartó szerv az útlevél, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartását vezető szerv a kártyaformátumú vezetői engedély okmányazonosítójáról, érvényessége, illetve érvénytelenné válása tényéről és okáról a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervet automatikus információátadással haladéktalanul értesíti."

(3) A 146/1993. (X. 26.) Korm. r. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A nyilvántartás szerve az Nytv. 21. § b)-j) pontjában, valamint 22-24. §-ában meghatározott szervek, továbbá az állami és önkormányzati adóhatóságok, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a kormányablak, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek, az egészségügyi igazgatás szervei, az országos tisztifőorvos, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába történő bejegyzéssel összefüggő feladataik ellátásával kapcsolatban az adatkezelőkként eljáró közigazgatási szankciót alkalmazó hatóságok egyedileg azonosítandó személyre vonatkozó adatigénylése esetén a kérelemben közölt - személyazonosításra alkalmas -adatoknak megfelelő személyek adatait szolgáltatja."

(4) A 146/1993. (X. 26.) Korm. r. a következő 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. § (1) Az Nytv. 19/H. §-a szerinti adatszolgáltatás során az adatigénylőnek meg kell adnia

a) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány okmányazonosítóját, valamint

b) személyazonosító igazolvány esetén a jogosult hatósági igazolványon szereplő természetes személyazonosító adatait,

c) útlevél és vezetői engedély esetén a jogosult hatósági igazolványon szereplő családi és utónevét, születési helyét és születési idejét.

(2) A Szaztv. alapján a személyi azonosító kezelésére és továbbítására feljogosított adatigénylőnek az adatszolgáltatással érintett polgár személyi azonosítóját és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány okmányazonosítóját kell megadnia, ennek hiányában az (1) bekezdés szerint igényelhet adatot.

(3) Az adatszolgáltatás során az Nytv. 24. §-ában meghatározott szervek a 22. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint is igényelhetnek adatot.

(4) Az adatszolgáltatás személyazonosító igazolvány esetén az Nytv. 29. § (3) bekezdése szerinti gépi olvasásra alkalmas adatsor alapján is kérhető."

(5) A 146/1993. (X. 26.) Korm. r. 29. § (1) bekezdését megelőző Fejezet címe helyébe a következő Fejezet cím lép:

"A LAKCÍM NYILVÁNTARTÁSA"

(6) A 146/1993. (X. 26.) Korm. r. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a polgár által bejelentett lakcím nem szerepel a címnyilvántartásban, de a polgár a lakcím természetbeni létezését igazolja, a bejelentést - a jegyző által annak központi címregiszterbe bejegyzésével - el kell fogadni."

(7) A 146/1993. (X. 26.) Korm. r. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Nytv. 31. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatást a polgár a nyilvántartás helyi és területi szervétől, valamint a nyilvántartást kezelő szervtől kérheti."

2. § A 146/1993. (X. 26.) Korm. r. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § A 146/1993. (X. 26.) Korm. r.

1. 1. §-ában az "1. melléklet szerinti nyilatkozatát" szövegrész helyébe az "1. számú melléklet szerinti adattartalmú nyilatkozatát" szöveg,

2. 22. § (2) bekezdésében a "személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény" szövegrész helyébe a "személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaztv.)" szöveg,

3. 29. § (4) bekezdésében az "a regisztrációs igazolás, az állandó tartózkodási kártya," szövegrész helyébe az "a regisztrációs igazolás, a huzamos tartózkodási kártya, az állandó tartózkodási kártya," szöveg,

4. 33. § (3) bekezdésében az "a lakcímjelentőlapján" szövegrész helyébe az "a lakcímbejelentő lapján" szöveg,

5. 33. § (4) bekezdésében a "Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulását" szövegrész helyébe a "Ha a lakcímbejelentéssel érintett ingatlannak több szállásadója van, a szállásadók hozzájárulását" szöveg,

6. 40. § (1) bekezdés d) pontjában a "közös tulajdon esetén csatolja a szállásadó nyilatkozatát a tulajdonostársak hozzájárulásáról" szövegrész helyébe a "csatolja a szállásadó hozzájárulását, illetve több szállásadó esetén a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó nyilatkozatát a többi szállásadó hozzájárulásáról" szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a 146/1993. (X. 26.) Korm. r.

1. 2/A. §-ában a "személyes" szövegrész,

2. 8. § (1) bekezdésében a "számítógépen - és átmenetileg manuális, kartonos módszerrel -" szövegrész,

3. 9. § (4) bekezdés a) pontjában az "és értesítési cím adatokat" szövegrész,

4. 10/A. § i) pontja,

5. 11. § b) pontjában az "az értesítési cím," szövegrész,

6. 13. §-ában az "- és értesítési cím" szövegrész,

7. 15. § (6) bekezdése,

8. 31/A. §-a,

9. 32. § (1a) bekezdése,

10. 34. § (1a) és (3a) bekezdése,

11. 35. § (5) bekezdése,

12. 37. § (1) bekezdésében a "vagy értesítésicím-változásról" szövegrész,

13. 39. § (2) bekezdése,

14. 46. § (2)-(4) bekezdése,

15. 2. számú melléklet 3. pont 3.5. alpontja,

16. 6. számú melléklete.

2. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

5. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet "Vízügyi felügyeleti tevékenység" alcíme a következő 21/A. §-sal egészül ki:

"21/A. § (1) Az engedélyes a 30 hektár vagy afeletti völgyzárógátas halastó vagy halastórendszer, valamint az 1 millió m3 vagy azt meghaladó tározott vízmennyiségű völgyzárógátas víztározó üzemeltetési szabályzatát a vízjogi üzemeltetési engedély hatályának lejártakor, de legkésőbb 2022. augusztus 31-ig, majd ezt követően legalább 5 évenként felülvizsgálja. A vízügyi hatóság ezen vízi létesítményeket az I. felügyeleti kategóriába sorolja.

(2) Az engedélyes a 30 hektár alatti völgyzárógátas halastó vagy halastórendszer, valamint az 1 millió m3 tározott vízmennyiség alatti völgyzárógátas víztározó üzemeltetési szabályzatát a vízjogi üzemeltetési engedély hatályának lejártakor, de legkésőbb 2022. augusztus 31-ig, majd ezt követően legalább 10 évenként felülvizsgálja. A vízügyi hatóság ezen vízi létesítményeket - az egyes felügyeleti kategóriákat érintő besorolás szempontjait figyelembe véve - a II. vagy a III. felügyeleti kategóriába sorolja."

3. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 101/1998. (V. 22.) Korm. r.] 13. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) A nemzetiséghez tartozó polgár kérelme, illetve elektronikus adatlapja - a nemzetiségi név úti okmányban való feltüntetésére irányuló kérelem esetén - családi és utónevét az anyakönyvbe bejegyzett mindkét nyelven tartalmazza."

(2) A 101/1998. (V. 22.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kérelmező)

"b) a szolgálati és hajós szolgálati útlevél iránti kérelmet a járási hivatalnál vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál,

c) a magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli, sürgősségi és azonnali kiállítására vonatkozó kérelmet a járási hivatalnál vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál,"

(nyújthatja be.)

(3) A 101/1998. (V. 22.) Korm. r. 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A hajós szolgálati útlevélre való jogosultságot a gazdálkodó szervezet hajózási engedély kivonatával vagy cégkivonatával, illetve a gazdálkodó szervezet által kiállított, a kérelmező hajón teljesítendő szolgálatát tanúsító okirat bemutatásával kell igazolni. A külföldön regisztrált gazdálkodó szervezet esetében a cégkivonat beszerzéséről - erre vonatkozó elektronikus nyilvántartás hiányában - az ügyfél gondoskodik."

(4) A 101/1998. (V. 22.) Korm. r. 19. § (1) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(Az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező jogosultságát és személyazonosságát ellenőrizni kell, amelynek keretében)

"d) a bűnügyi nyilvántartó szervvel kialakított adatkapcsolat útján vizsgálni kell a külföldre utazási korlátozás fennállását,

e) vizsgálni kell a magyar állampolgárság fennállását."

(5) A 101/1998. (V. 22.) Korm. r. 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az úti okmányt az adatoldal átlyukasztásával kell érvényteleníteni. Az érvénytelenített úti okmányt kérelemre - az elhunyt úti okmánya esetén a hozzátartozó ilyen irányú kérelmére - vissza kell adni. Az érvénytelenített úti okmányt a konzuli tisztviselő és a járási hivatal kérelemre - az elhunyt úti okmánya esetén a hozzátartozó ilyen irányú kérelmére - visszaadja."

7. § A 101/1998. (V. 22.) Korm. r.

a) 17. § (3a) bekezdésében az "az annak megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe" szövegrész helyébe a "felhasználására a megtételétől számított 15 napon belül megindított eljárásban van lehetőség" szöveg,

b) 30/B. § (1) bekezdésében az "e) pontját" szövegrész helyébe a "g) pontját" szöveg

lép.

4. A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

8. § A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 3. § c) pontjában a "jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet" szövegrész helyébe a "nem természetes személy" szöveg,

b) 4. § c) pontjában a "jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szövegrész helyébe a "nem természetes személy" szöveg

lép.

5. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

9. § A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet I. Fejezete a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § A 4. §-ban meghatározott engedélyezési és felügyeleti tevékenységek esetében a hatósági eljárások és hatósági ellenőrzések során az iparbiztonsági hatóság a katasztrófavédelemről szóló törvény szerint Integrált Hatósági Rendszeren keresztül elektronikusan tartja a kapcsolatot."

6. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

10. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a következő I/A. Fejezettel egészül ki:

"I/A. FEJEZET

AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

4/E. § (1) Az Integrált Hatósági Rendszert (a továbbiakban: IHR) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve működteti. Az IHR biztosítja a hatósági eljárás kezdeményezését, lefolytatását és a végrehajtási eljárás lefolytatását és a hatósági eljárás lefolytatása során benyújtott, illetve keletkezett dokumentumok tárolását.

(2) Az IHR ügyfélportálja az ügyfél által tervezett hatósági eljáráshoz szükséges dokumentumok és adatok összegyűjtésére szolgál.

(3) Az IHR-ben

a) az ügyfél az elektronikus azonosítást követően

aa) a hatóság felé kérelmet nyújthat be, és egyéb nyilatkozatot tehet, adatot szolgáltathat,

ab) dokumentumokat tölthet fel,

ac) teljesítheti az elektronikus fizetés, valamint a hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj fizetése iránti kötelezettségét,

b) a hatóság

ba) hivatalból eljárást indíthat,

bb) eljárási cselekményeket foganatosíthat,

bc) az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevőjének beazonosítása érdekében, valamint a bizonyítási eljárás lefolytatása során a 4/F. §-ban meghatározott szervek jogszabály alapján vezetett nyilvántartásaiból, alapadatbázisaiból adatokat kérhet le,

bd) az ügyfél részére értesítéseket, dokumentumokat küldhet, és közölheti döntéseit.

(4) Az IHR az ügyfelet elektronikus azonosítást követően nyilvántartásba veszi.

(5) Az ügyfél a hatósági eljárás hivatalbóli megindításáról és benyújtott kérelmének fogadásáról az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségén visszaigazolást kap.

4/F. § Az IHR az alábbi szervekkel biztosítja az elektronikus kapcsolattartást:

a) Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.,

b) Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.,

c) Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

d) Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület."

7. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. r.] 1-3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. § Ez a rendelet az e-közigazgatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: központi infrastruktúra szolgáltató) útján nyújtott, az e rendelet 1. mellékletben meghatározott központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások, valamint az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: központi alkalmazás szolgáltató) (a továbbiakban együtt: központi szolgáltató) útján nyújtott központosított alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatásokkal biztosított, az e rendelet 3. mellékletében felsorolt alkalmazások körét, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére kötelezett szervek körét, továbbá azoknak az informatikai rendszereknek a körét határozza meg, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről a központi szolgáltató gondoskodik.

2. § A kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások körét az 1. melléklet, a központosított alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatásokkal biztosított alkalmazások körét a 3. melléklet határozza meg. Jogszabály egyéb központosított alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatásokkal biztosított alkalmazást is meghatározhat.

2/A. § (1) A miniszter az informatikai rendszer működtetéséért felelős szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter egyetértésével rendeletben határozza meg azoknak az e rendelet szerinti igénybevételre kötelezett szervezetek és igénybevételre nem kötelezett szervezetek működtetési felelősségébe tartozó informatikai rendszereknek a körét, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről a központi infrastruktúra szolgáltató gondoskodik, vagy amelyeknek fejlesztésében közreműködik, valamint a rendszerekkel összefüggésben nyújtott közszolgáltatások igénybevételének részletes szabályait.

(2) A központi szolgáltató az e rendeletben, valamint a miniszter rendeletében meghatározott feladatkör szerinti kijelölése alapján kötelezően biztosítandó központosított közszolgáltatásként nyújtja az (1) bekezdés és a 2. § szerinti informatikai rendszereket és alkalmazásokat érintően az

a) infrastruktúra-üzemeltetési és infrastruktúra-fejlesztési,

b) alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-támogatási és alkalmazásfejlesztési vagy

c) együttesen az a) és a b) pontban meghatározott

közszolgáltatást.

3. § A 2. mellékletben meghatározott költségvetési szervek és a miniszternek a 12/A. § b) pontja alapján kiadott rendeletében meghatározott szervezetek számára a központi költségvetési forrásból finanszírozott, az ezen szervek és szervezetek működéséhez szükséges központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat - a 2/A. mellékletben meghatározott kivételekkel - kizárólag a központi infrastruktúra szolgáltató nyújthatja, és e szervek és szervezetek kötelesek e szolgáltatásokat a központi szolgáltatótól igénybe venni."

(2) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. r. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) A Kormány vagy a 2. mellékletben meghatározott szervezetet irányító vagy vezető személy irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv köteles megvizsgálni, hogy az általa ellátott közfeladat biztosítható-e a 3. mellékletben meghatározott, a központosított alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatásokkal biztosított alkalmazással.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti szerv közfeladata ellátható a 3. mellékletben meghatározott alkalmazással, úgy azt köteles igénybe venni."

(3) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. r. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A központi infrastruktúra szolgáltató feladatát a 2. mellékletben meghatározott költségvetési szervek esetében a miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) alapján látja el, amelyben a felek rögzítik az igénybe vevő szervezeteket, az elvárt szolgáltatások körét, azok alapvető szakmai-műszaki tartalmát, valamint a szolgáltatások teljesítésének, illetve nyújtásának időtartamát. A közszolgáltatási szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítésének, illetve nyújtásának fedezetét a központi költségvetés terhére a miniszter biztosítja."

(4) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. r. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § A központi alkalmazás szolgáltató - a 2/A. § (1) bekezdése szerinti rendeletben foglalt eltérésekkel - a központosított alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatásokkal biztosított alkalmazásokat a miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el. A közszolgáltatási szerződésben rögzítésre kerül az egyéb jogszabályokban meghatározott közfeladatot ellátó állami szervek és a szolgáltatást felhasználók köre, az elvárt szolgáltatások alapvető szakmai-műszaki tartalma, valamint a szolgáltatások teljesítésének, illetve nyújtásának időtartama. A közszolgáltatási szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítésének, illetve nyújtásának fedezetét a központi költségvetés terhére a miniszter biztosítja."

(5) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. r. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A közszolgáltatási szerződésben foglalt közszolgáltatások műszaki-szakmai követelményeinek felhasználói igény szerinti meghatározását a Kormány által létrehozott munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) végzi.

(2) A Munkacsoport

a) véleményezi a közszolgáltatási szerződések alapjául szolgáló közszolgáltatások műszaki-szakmai tartalmát meghatározó szolgáltatáskatalógust,

b) rendszeresen vizsgálja és értékeli a közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott közszolgáltatások minőségét."

(6) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. r. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A miniszter által a 4. § és a 4/A. § szerint biztosított finanszírozás kizárólag a közszolgáltatási szerződés keretében, a 3. § (2) bekezdésben és a 2. mellékletben meghatározott költségvetési szervek részére nyújtott szolgáltatásokat fedezi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a közszolgáltatási szerződés által le nem fedett egyedi igényeinek ellátására - az (5) bekezdésben meghatározott, a miniszterrel lefolytatott előzetes egyeztetést követően - egyedi szolgáltatásiszint-alapú megállapodást (a továbbiakban: egyedi szolgáltatási megállapodás) köt a központi szolgáltatóval.

(3) A (2) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodás költségvetési fedezetét - a szolgáltatási igény közszolgáltatási szerződésben történő biztosításáig - az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv biztosítja.

(4) A központi szolgáltató az egyedi igény szerinti szolgáltatást az egyedi szolgáltatási megállapodás megkötését követően nyújtja a szolgáltatások igénybevételére kötelezett szerv számára.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv az egyedi szolgáltatási megállapodás központi szolgáltatóval történő megkötésének kezdeményezése előtt egyeztet a miniszterrel a (2) bekezdés szerinti szolgáltatási igénynek - legkésőbb a felmerülést követő költségvetési év első napjától - közszolgáltatási szerződés keretében történő biztosításáról, és gondoskodik a szolgáltatás ellentételezéséhez szükséges költségvetési fedezetnek a miniszter által vezetett minisztérium fejezetébe történő átcsoportosításáról.

(6) Ha az (5) bekezdés szerinti egyeztetés alapján a szolgáltatási igény nem közszolgáltatási szerződés keretében kerül biztosításra, az igény szerinti szolgáltatás teljesítésére a (2) és (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni."

12. § A 309/2011. (XII. 23.) Korm. r. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2011. (XII. 27.) Korm. r.] 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az intézkedési tervben

a) a helyzetelemzés következtetései alapján feltárt problémákhoz kapcsolódóan kell meghatározni a helyi esélyegyenlőségi program céljait, valamint az azok elérését szolgáló intézkedéseket;

b) esélyegyenlőségi területenként kell bemutatni az intézkedéseket, azok elvárt eredményeit, fenntarthatóságát és a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat, valamint a végrehajtás ütemezését és felelősét;

c) rendelkezni kell az egyes intézkedések végrehajtásának feltételeiről, ütemezéséről a szükséges uniós források és hazai költségvetési források megjelölésével."

(2) A 321/2011. (XII. 27.) Korm. r. 6. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A felülvizsgálatnak ki kell terjednie)

"c) a módszertani útmutatónak való megfelelőségre."

9. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2011. (XII. 28.) Korm. r.] 2. § (1) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"22. forgalomba helyezés: forgalomba helyezésnek minősül

a) a jármű első magyarországi nyilvántartásba vétele, a forgalmi engedély és a rendszámtábla kiadása,

b) a külföldön nyilvántartásba vett jármű magyarországi nyilvántartásba vétele, a forgalmi engedély és a rendszámtábla kiadása vagy

c) a forgalomból kérelemre vagy hivatalból ideiglenesen, átmenetileg vagy véglegesen kivont jármű ismételt forgalomba helyezése."

(2) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A kezdő vezetői engedély minősítés időtartamának meghosszabbodása az (1) bekezdés szerinti döntés jogerőre emelkedésétől vagy véglegessé válásától a vezetési jogosultság szünetelésének és a vezetői engedély visszavonásának megszűnését követő két évig tart."

(3) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 10. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) Külföldi nemzeti vezetői engedély esetén a (2) és (2a) bekezdés alkalmazásának további feltétele, hogy a külföldi nemzeti vezetői engedély megfeleljen a 17. § (2a) bekezdés a), b) vagy c) pontjában foglaltaknak is."

(4) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a kiállítása alapjául szolgáló nemzeti vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított

a) három év az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény,

b) egy év az 1949. évi Genfi Közúti Közlekedési Egyezmény

szerinti nemzetközi vezetői engedély esetén."

(5) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 16. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Járművezetésre jogosító okmányt nem kaphat az a személy, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. E rendelet alkalmazásában közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt,)

"g) akit a IV. pályaalkalmassági kategóriában járművezetésre pályaalkalmassági szempontból alkalmatlannak minősítettek, az alkalmasság igazolásáig."

(6) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 17. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A (2) bekezdés a) pontja szerinti külföldi vezetői engedély - a csatlakozás időpontjától függetlenül -az (1) bekezdésben foglaltakon túl akkor jogosít járművezetésre, ha

a) megfelel a (2) bekezdés a) pont aa) vagy ab) alpontjában meghatározott nemzetközi egyezmény szerinti vezetői engedély mintának,

b) alakilag nem felel meg az a) pontban említett mintának, de tartalma alapján - az okmányon szereplő kategória betűjele és piktogramja vagy szöveges leírása alapján (a továbbiakban együtt: kategória jelölés) - a vezetési jogosultság megfelel a (2) bekezdés a) pont aa) vagy ab) alpontjában meghatározott nemzetközi egyezmény szerinti kategóriáknak,

c) alakilag és kategória jelölés szerint sem felel meg a (2) bekezdés a) pont aa) vagy ab) alpontjában meghatározott nemzetközi egyezmény szerinti vezetői engedélynek, de az okmány jogosultja rendelkezik a vezetői engedélyhez tartozó, a (2) bekezdés a) pont aa) vagy ab) alpontjában meghatározott nemzetközi egyezmény szerinti nemzetközi vezetői engedéllyel, vagy

d) a külföldi vezetői engedély nem felel meg az a)-c) pontban foglalt esetek egyikének sem, de az okmányhoz hiteles magyar nyelvű fordítást csatoltak, amelynek segítségével a vezetési jogosultság tartalma megállapítható."

(7) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 18. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) A (3) és a (3a) bekezdést a 17. § (2a) bekezdés d) pontja szerinti esetben is alkalmazni kell."

(8) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély eltűnése, megsemmisülése esetén a magyar vezetői engedély a magyarországi szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személy részére adható ki. A közlekedési igazgatási hatóság az eltűnt vagy megsemmisült vezetői engedély adattartalmának beszerzése és az ügyfél vezetési jogosultságának megállapítása céljából a Nyilvántartó útján megkeresi az eltűnt vagy megsemmisült vezetői engedélyt kiállító más EGT-állam hatóságát."

(9) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 24/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az automatikus okmánykiállításhoz szükséges, a járművezetőre vagy a járművezető-jelöltre vonatkozó egészségi alkalmassági adatokat, továbbá a vezetői engedély első alkalommal történő kiadása esetén az elsősegélynyújtási ismeretekről vagy mentességről szóló adatokat az eljáró szerv a vizsgálat elvégzését, az elsősegélynyújtási ismeretekről szóló vizsga letételét vagy a mentesség megállapítását követően legkésőbb az azt követő munkanapon küldi meg elektronikus úton a Nyilvántartó részére."

(10) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 24/A. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan elektronikusan nem áll rendelkezésre adat, úgy

a) az egészségi alkalmasságot a vizsgálatot végző szerv által kiállított egészségi alkalmassági vélemény,

b) az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését vagy az alóli mentesülést a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás

igazolja."

(11) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 31/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozatok megtehetőek

a) a vezetői engedély automatikus kiállításának bármely esetében a személyre szabott ügyintézési felületen keresztül elektronikus úton, vagy személyesen bármely kormányablakban,

b) a vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása, valamint új kategória Magyarországon történt megszerzése esetén a vizsgaközpontnál,

c) a házasságkötésből eredő névváltozás miatti vezetői engedély csere esetén az anyakönyvvezető előtt."

(12) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 36. § (3) bekezdés d) pontja a következő dd) alponttal egészül ki:

(Szünetel a vezetésre való jogosultság:

az alkalmas minősítésű igazolás közlekedés igazgatási hatóság előtti bemutatásáig)

"dd) az alkalmatlanság megállapításának a napjától, ha a járművezetőt vagy a járművezető jelöltet a IV. pályaalkalmassági kategóriában pályaalkalmassági szempontból járművezetésre alkalmatlannak minősítették, vagy"

(13) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 36. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Szünetel a vezetésre való jogosultság:)

"f) a vezetői engedély leadásáig, ha

fa) a 2. csoportú egészségi alkalmassági vélemény alapján kiállított vezetői engedéllyel rendelkező járművezetőt a 2. egészségi alkalmassági csoportban járművezetésre alkalmatlannak, és ezzel egyidejűleg az 1. egészségi alkalmassági csoportban alkalmasnak minősítették, vagy

fb) a járművezetőt olyan feltétellel vagy korlátozással minősítették járművezetésre alkalmasnak, amely a meglévő vezetői engedélyén még nem szerepel."

(14) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 36. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésére okot adó körülményről az eljáró hatóság értesíti az engedély

jogosítottjának lakcíme szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságot)

"e) a (3) bekezdés e) pontja esetén a vizsga érvénytelenítéséről szóló értesítés megküldésével."

(15) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 86. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott elektronikus okiratokat, valamint nem elektronikus okiratok közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített másolatát a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemhez csatolja."

(16) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 88. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az ideiglenes forgalmi engedély és az ideiglenes forgalomban tartási engedély a jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezését igazolja."

(17) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 89. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Ha az új forgalmi engedély kiállításakor a kérelmező nem tudja igazolni a jármű műszaki alkalmasságát a közlekedési igazgatási hatóság a legutóbbi időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítóját és műszaki érvényességi időt jegyzi be a forgalmi engedélybe."

(18) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 100. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A jármű forgalomból kivonásának és visszahelyezésének kezdő időpontja a kérelem benyújtásának időpontja."

(19) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 28. alcíme a következő 120/E. §-sal egészül ki:

"120/E. § Az automatikus okmánykiállítási eljárás szabályait a 2021. január 31. napját követően bekövetkezett házasságkötések, továbbá ezt követően kiállított egészségi alkalmassági igazolások, elsősegélynyújtási ismereteket vagy mentességet igazoló igazolások, vizsgaigazolások, valamint ezt követően megtett, 19. melléklet szerinti nyilatkozatok esetén kell alkalmazni."

15. § A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 17. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

16. § A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r.

1. 5. § (2) bekezdésében a "nemzeti kategóriára" szövegrész helyébe az "az egészségi alkalmassági vizsgálat nélkül is vezethető kategóriákra" szöveg,

2. 5. § (5) bekezdés b) pontjában az "a nemzeti kategóriában - a "TR" és "V" kategória kivételével -" szövegrész helyébe az "az egészségi alkalmassági vizsgálat nélkül is vezethető kategóriákra" szöveg,

3. 7. § (1) bekezdésében az "a vezetői engedély visszavonásának leteltét követően újra kezdődik" szövegrész helyébe az "az (1a) bekezdésben foglaltak szerint meghosszabbodik" szöveg,

4. 7. alcím címében a "cseréje" szövegrész helyébe a "cseréje, honosítása, visszahonosítása" szöveg,

5. 18. § (1) bekezdésében a "17. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában" szövegrész helyébe a "17. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában, valamint (2a) bekezdés a)-c) pontjában" szöveg,

6. 24. § (4b) bekezdésében az "a kormányablakban" szövegrész helyébe a "bármely kormányablakban" szöveg,

7. 24. § (11) bekezdésében az "annak megfelelő nemzeti kategóriára" szövegrész helyébe az "annak megfelelő kategóriára" szöveg,

8. 24/A. § (3) bekezdésében az "illeték vagy díj megfizetését igazoló iratot" szövegrész helyébe az "illeték vagy díj megfizetését tanúsító igazolás eljáró hatóság által hitelesített példányát" szöveg, az "okmánytári alapiratként" szövegrész helyébe az "alapiratként" szöveg,

9. 27. § (4) bekezdésében, 75. § (9a) bekezdésében és 83. § (2) bekezdésében a "feljelentést" szövegrész helyébe a "feljelentés" szöveg, a "jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként" szövegrész helyébe a "jegyzőkönyv eljáró hatóság által hitelesített példányát alapiratként" szöveg,

10. 29. § (1) bekezdés b) pontjában a "nemzeti kategóriában - a "TR" és "V" kategória kivételével -" szövegrész helyébe az "az egészségi alkalmassági vizsgálat nélkül is vezethető kategóriákra" szöveg,

11. 31. § (1) bekezdésében az "a Nyilvántartónak megsemmisítésre megküldi" szövegrész helyébe a "selejtezi, és az erre feljogosított adatfeldolgozó részére megsemmisítésre megküldi" szöveg,

12. 31. § (2) bekezdésében az "a Nyilvántartó részére megsemmisítésre megküldi" szövegrész helyébe a "selejtezi, és az erre feljogosított adatfeldolgozó részére megsemmisítésre megküldi" szöveg,

13. 36. § (3) bekezdés d) pontjában a "közlekedés" szövegrész helyébe a "közlekedési" szöveg, a "bemutatásáig" szövegrész helyébe a "bemutatásáig vagy az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton történő beérkezéséig" szöveg,

14. 36. § (3) bekezdés e) pontjában az "az érvényes vizsgaigazolás közlekedési igazgatási hatóság előtti bemutatásáig" szövegrész helyébe az "a vezetői engedély leadásáig" szöveg,

15. 75. § (12) bekezdésében a "jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként" szövegrész helyébe a "jegyzőkönyv eljáró hatóság által hitelesített példányát alapiratként" szöveg,

16. 84. § (2) bekezdésében az "a Nyilvántartónak megsemmisítés céljából megküldi" szövegrész helyébe a "selejtezi, és az erre feljogosított adatfeldolgozó részére megsemmisítésre megküldi" szöveg,

17. 86. § (2) bekezdésében az "okmány" szövegrészek helyébe az "okirat" szöveg, a "példányát" szövegrész helyébe a "példánya" szöveg, a "fordítását is a kérelemhez csatolni kell" szövegrész helyébe a "fordítása is szükséges" szöveg,

18. 88. § (2) bekezdésében a "közúti forgalomban történő részvételének jogszerűségét" szövegrész helyébe az "a jármű nyilvántartásba vételét" szöveg,

19. 88. § (2) bekezdésében az "igazolólapját" szövegrész helyébe az "igazolólapját, valamint a 3 napos érvényességi idejű ideiglenes forgalomban tartási engedélyt" szöveg,

20. 89. § (4a) bekezdésében a "le kell adni." szövegrész helyébe a "le kell adni. A leadott forgalmi engedélyt a közlekedési igazgatási hatóság selejtezi, és az erre feljogosított adatfeldolgozónak megsemmisítésre megküldi." szöveg,

21. 89. § (11) bekezdésében a "feljelentést" szövegrész helyébe a "feljelentés" szöveg, a "jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként" szövegrész helyébe a "jegyzőkönyv eljáró hatóság által hitelesített másolatának elektronikus példányát alapiratként" szöveg,

22. 100. § (2) bekezdésében az "időtartama újabb kérelemre, a kérelem benyújtásától vagy a kérelemben megjelölt időponttól számított legfeljebb" szövegrész helyébe az "időtartama alatt a kivonás újabb kérelemre, a kérelemben meghatározott időtartamra, de legfeljebb" szöveg,

23. 108. § (1) bekezdésében a "101. § (1) bekezdés a) pontja alapján" szövegrész helyébe a "101. § (1) bekezdés a) pontja és a 101. § (1) bekezdés d) pontja alapján" szöveg, az "a jármű közúti forgalomban történő részvételéhez szükséges feltételeket igazolja" szövegrész helyébe az "az ahhoz szükséges kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét vagy az alóli mentességét igazolja" szöveg,

24. 110. § (3) bekezdésében a "visszavonja." szövegrész helyébe a "visszavonja. A visszavont forgalmi engedélyt és törzskönyvet a közlekedési igazgatási hatóság selejtezi, és az erre feljogosított adatfeldolgozónak megsemmisítésre megküldi." szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti a 326/2011. (XII. 28.) Korm. r.

a) 1/C. § d) pontja,

b) 36. § (3) bekezdés d) pont da) alpontjában a " , pályaalkalmassági" szövegrész,

c) 36. § (4) bekezdés b) pontjában az "és e)" szövegrész,

d) 87. § (3) bekezdésében a "vagy a jármű műszaki alkalmasságát" szövegrész,

e) 88. § (1) bekezdésében az "az ideiglenes forgalomban tartási engedély" szövegrész.

10. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 65/2013. (III. 8.) Korm. r.] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A lehetséges létfontosságú rendszerelem üzemeltetője az azonosítási vizsgálat eredményéről azonosítási jelentést készít, melyet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve által meghatározott és a honlapján közzétett formában és módon készít el és küld meg az ágazati kijelölő hatóság részére."

(2) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az azonosítási jelentés tartalmazza)

"a) a vizsgált lehetséges létfontosságú rendszerelem megnevezését, elhelyezkedésének beazonosíthatóságát biztosító helyadatokat (cím, hrsz., koordináták, szelvény), a kockázatelemzést, valamint annak eredményét és a nemzeti vagy európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre irányuló javaslatot vagy a kijelölés visszavonására vagy a kijelölés fenntartására vonatkozó javaslatot,"

(3) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az azonosítási jelentés tartalmazza)

"d) a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) 2/A. § (2) bekezdésében meghatározott szempontrendszerre vonatkozó elemzést, ha a lehetséges rendszerelem tekintetében megállapítható, hogy az Lrtv. 1. mellékletében meghatározott azon alágazatba tartozik, amely a 3. melléklet alapján megfeleltethető a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti valamely ágazatnak vagy alágazatnak."

(4) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 2. §-a a következő (2a)-(2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv nyilvántartásában lévő üzemeltető a biztonsági összekötő személy adatközlő lapját, az alkalmasság feltételeinek való megfelelést igazoló dokumentumokat az Integrált Hatósági Rendszeren (a továbbiakban: IHR) keresztül nyújtja be a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi, illetve a rendkívüli esemény bejelentő lapot a területi szerve részére.

(2b) Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemre készített azonosítási jelentés a (2) bekezdés a) pontja szerinti, elhelyezkedés beazonosíthatóságát biztosító helyadatokat, illetve a (2) bekezdés f) pontja szerinti címet nem tartalmazza.

(2c) Amennyiben a (2a) bekezdésben meghatározott adat a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény hatálya alá tartozó adat, az IHR-be az érintett dokumentum helyett egy jegyzőkönyv kerül feltöltésre, amely tartalmazza a dokumentum nevét, a kiadmányozás időpontját, a kiadmányozó nevét, a minősítő nevét és beosztását, a minősítési szintet és az érvényességi időt."

(5) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter az európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre irányuló kezdeményezést

a) kiegészítésre visszaküldi, ha az e rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg, vagy

b) nem támogatja, amennyiben az azonosítási jelentésben megfelelően nem igazolt legalább kettő, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államra (a továbbiakban: EGT-állam) kiterjedően a nemzeti létfontosságú rendszerelem kiesésének jelentősége."

(6) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az EGT-állam európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés visszavonására irányuló kezdeményezésével, illetve az üzemeltető európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés visszavonására irányuló kérelmével a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyetért, az Lrtv. 3. § (1a) bekezdése szerinti szabályok megfelelő alkalmazásával kell eljárni. A kijelölő hatóság az Lrtv. 3. § (1a) bekezdése megfelelő alkalmazásával az európai létfontosságú rendszerelemmé való kijelölést visszavonja, valamint a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történt kijelölés fenntartásáról vagy visszavonásáról."

(7) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter az európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés folyamatában a rendszerelem kiesése vonatkozásában - az ágazatokon átnyúló kölcsönös függőségből következő hatásokat is ideértve - legalább két EGT-államra kiterjedő hatás jelentőségét vizsgálja."

(8) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

"4/A. Az Integrált Hatósági Rendszer alkalmazásának részletes szabályai

5/A. § (1) Az IHR-t a biztonsági összekötő személy és az üzemeltető, valamint az üzemeltető képviselője (a továbbiakban együtt jelen alcím tekintetében: ügyfél) köteles igénybe venni.

(2) Az ügyfél elektronikus azonosítást követően

a) az IHR-t használja, és

b) a fizetési felületen teljesíti a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény szerinti bírság fizetése iránti kötelezettségét.

(3) Az üzemeltető az IHR igénybevételével tölti fel azonosítási jelentését, illetve egyéb adatszolgáltatását és nyilatkozatát - így különösen az üzemeltetői biztonsági tervét, valamint rendkívüli események bejelentésére szolgáló lapot - amely azt fogadja, és az irat beérkezésével az IHR-en elektronikus ügyirat (a továbbiakban: e-akta) keletkezik. Az e-akta létrejöttéről és a hatósági eljárás hivatalbóli megindításáról az üzemeltető visszaigazolást kap.

(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv mint ágazati kijelölő hatóság az IHR alkalmazásával előállított megkeresést küld a véleménynyilvánító szervnek.

(5) A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kivételével az általános javaslattevő hatóság, a nyilvántartó hatóság, az ellenőrzést koordináló szerv és a komplex gyakorlatot irányító szerv, valamint a szakhatóság valamennyi eljárásában az IHR felületét használja.

(6) Minősített adatot tartalmazó dokumentum továbbítása esetén az IHR-be az érintett dokumentum helyett egy jegyzőkönyv kerül feltöltésre, amely tartalmazza a dokumentum nevét, a kiadmányozás időpontját, a kiadmányozó nevét, a minősítő nevét és beosztását, a minősítési szintet és az érvényességi időt."

(9) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A biztonsági összekötő személy az adott ágazatnak megfelelő szakirányú végzettség mellett

a) iparbiztonsági, katasztrófavédelmi, rendészeti igazgatási, tűzvédelmi mérnöki vagy védelmi igazgatási szakon szerzett felsőfokú végzettséggel, vagy

b) biztonsági összekötő személy szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel

rendelkezik."

(10) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az alkalmasság feltételeinek való megfelelést az érintett igazolja, a nyilvántartó hatóság pedig - az ágazatnak megfelelő szakirányú végzettségre vonatkozóan az ágazati kijelölő hatóság bevonásával - ellenőrizheti a megfelelést, és ha azt állapítja meg, hogy a biztonsági összekötő személy a (2) bekezdés szerinti feltételeknek nem felel meg, - az Lrtv. 9. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási szankció alkalmazása mellett - a biztonsági összekötő személyt a nyilvántartásból törli. Ilyen esetben az üzemeltető a képesítési követelményeknek megfelelő, új biztonsági összekötő személy adatait soron kívül köteles a nyilvántartó hatóságnak megküldeni."

(11) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az alkalmasság feltételeinek való megfelelést az érintett igazolja, a nyilvántartó hatóság pedig - az ágazatnak megfelelő szakirányú végzettségre vonatkozóan az ágazati kijelölő hatóság bevonásával - ellenőrizheti a megfelelést, és ha azt állapítja meg, hogy a biztonsági összekötő személy

a) a (2) bekezdés szerinti feltételeknek nem felel meg, vagy

b) miniszteri rendeletben meghatározott rendszeres továbbképzésen a részvételi kötelezettségét elmulasztja,

- az Lrtv. 9. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási szankció alkalmazása mellett - a biztonsági összekötő személyt a nyilvántartásból törli. Ilyen esetben az üzemeltető a képesítési követelményeknek megfelelő, új biztonsági összekötő személy adatait soron kívül köteles a nyilvántartó hatóságnak megküldeni."

(12) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 6. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) A honvédelmi ágazaton belüli létfontosságú rendszerelemek esetében a (2) bekezdésben előírt követelmények alól a honvédelmi szerv alaptevékenységébe tartozó feladatok ellátása körében legalább két évig foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű személy mentesül. A mentesülés feltételeinek való megfelelést az érintett igazolja."

(13) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 6. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az üzemeltető a biztonsági összekötő személy bejelentésére szolgáló elektronikus űrlapon a biztonsági összekötő személy közvetlen elérhetőségét biztosító e-mail-címét és telefonszámát köteles megadni, továbbá az űrlaphoz csatolni köteles az alkalmasság feltételeinek való megfelelést igazoló dokumentumokat.

(8) Az üzemeltető a biztonsági összekötő személy bejelentésére szolgáló elektronikus űrlapot a kijelölő határozat véglegessé válásától számított 60 napon belül köteles megküldeni a nyilvántartó hatóság részére. A nyilvántartó hatóság a határidő elmulasztása esetén az Lrtv. 9. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási szankciót alkalmazhatja."

(14) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 6. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A biztonsági összekötő személy miniszteri rendeletben meghatározott rendszeres szakmai képzésen, továbbképzésen vesz részt."

(15) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az üzemeltető az üzemeltetői biztonsági tervét és az annak alapjául szolgáló kockázatelemzést a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve által meghatározott és a honlapján közzétett formában és módon készíti el és küldi meg az ágazati kijelölő hatóság részére."

(16) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 11. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az (1) bekezdésben megkeresett szervek véleménye a szakhatóságot döntése során nem köti."

19. § (1) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(3) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 4. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

20. § Hatályát veszti a 65/2013. (III. 8.) Korm. r.

a) 4. § (4) bekezdése,

b) 5. § (7) bekezdése,

c) 6. § (3) bekezdése,

d) 6. § (4) bekezdése,

e) 17. §-a.

11. A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 541/2013. (XII. 30.) Korm. r.] 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ivóvíz-szolgáltatás területén nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani)

"e) azt az üdítőital, ásványvíz gyártót, amely gazdasági célú vízhasználatot végez, és lekötött éves vízmennyisége bármely telephelyén meghaladja a 100 000 m3/év mennyiséget."

(2) Az 541/2013. (XII. 30.) Korm. r. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A vízgazdálkodási létesítmény üzemeltetője által foglalkoztatott biztonsági összekötő személynek

a) miniszteri rendeletben meghatározott, a területi vagy szakági irányító munkakör betöltéséhez előírt mérnöki végzettséggel vagy

b) biztonsági összekötő személy szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel

kell rendelkeznie."

(3) Az 541/2013. (XII. 30.) Korm. r. 6/A. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(Víz ágazatban rendkívüli eseménynek minősül)

"g) az üdítőital, ásványvíz gyártó gyártókapacitásának bármely telephelyén bekövetkező legalább 50%-os kiesése, legalább 48 óra időtartamban."

12. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

22. § (1) A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 414/2015. (XII. 23.) Korm. r.] 3. §-a a következő o) ponttal egészül ki:

(A járási hivatal)

"o) kiadja a fogvatartott polgár személyazonosító igazolványát."

(2) A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r. 3/B. §-a a következő h) és i) ponttal egészül ki:

(A konzuli tisztviselő)

"h) eljár a nem nála előterjesztett kérelem esetén az állandó személyazonosító igazolvány átadásával kapcsolatban,

i) gondoskodik a nála leadott ideiglenes személyazonosító igazolvány megsemmisítéséről és a megsemmisítés tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről."

(3) A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási intézetnél (a továbbiakban: bv. szerv) és a járási hivatalnál terjesztheti elő. A bv. szerv közreműködő hatóságként jár el, és a kérelmet a 22. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzést követően haladéktalanul megküldi a kijelölt kormányhivatalnak."

(4) A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r. 20. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetében a 18. §-ban meghatározottakon túl, ha személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, akkor igazolnia szükséges, hogy személyazonosító igazolvány kiadásához a másik szülő (törvényes képviselő) hozzájárult. Ennek hiányában a szülő igazolja a másik szülő szülői felügyeletének megszűnését, szünetelését. Az igazolásokhoz felhasználható különösen)

"a) a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a bv. szerv vezetője, a konzuli tisztviselő, a kijelölt kormányhivatal, a nyilvántartást kezelő szerv vagy a járási hivatal előtt tett vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy elektronikusan a rendelkezési nyilvántartásban rögzített hozzájáruló nyilatkozata a személyazonosító igazolvány kiadásához, vagy"

(5) A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r. 20/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20/B. § (1) Az Nytv. 7. § (3) bekezdése szerinti újszülött részére hivatalból kiadásra kerülő állandó személyazonosító igazolványhoz szükséges, a 20. §-ban meghatározott nyilatkozatát a szülő

a) személyesen

aa) az egészségügyi szolgáltatónál vagy

ab) a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőnél vagy

b) elektronikusan a rendelkezési nyilvántartásban

teszi meg.

(2) A hozzájáruló nyilatkozatot az anyakönyvvezető ellenőrzi.

(3) A születést anyakönyvező anyakönyvvezető őrzi a nála megtett 20. §-ban meghatározott nyilatkozatot."

(6) A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r. 24. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A járási hivatalban, a kijelölt kormányhivatalnál, a konzuli tisztviselőnél, illetve - a nála előterjesztett kérelem esetén - a nyilvántartást kezelő szervnél kell átadni az állandó személyazonosító igazolványt, ha a kérelem benyújtását követően az ügyfél birtokában marad a korábbi, még érvényes állandó személyazonosító igazolványa.

(3) A (2) bekezdésben foglalt eseten kívül az állandó személyazonosító igazolványt belföldön a kérelmező választása szerint postai úton, könyvelt küldeményként kell továbbítani, vagy a járási hivatalban, a kijelölt kormányhivatalnál, a konzuli tisztviselőnél, illetve - a nála előterjesztett kérelem esetén - a nyilvántartást kezelő szervnél kell átadni a kérelmező, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja részére. Ha a kérelmező az állandó személyazonosító igazolványt konzuli tisztviselőnél veszi át, akkor az állandó személyazonosító igazolványt választása szerint a konzuli tisztviselő külföldön postai úton, könyvelt küldeményként továbbítja."

(7) A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r. 31/B. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az át nem vett személyazonosító igazolványt a járási hivatal a második sikertelen kézbesítés napját követő 30 nap elteltével átvétel hiányában érvényteleníti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről."

(8) A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességi ideje lejár vagy a jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott, az ideiglenes személyazonosító igazolvány leadható bármely járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál, a konzuli tisztviselőnél és - a nála előterjesztett kérelem esetén - a nyilvántartást kezelő szervnél."

(9) A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r. 39. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5b) A konzuli tisztviselő a nála leadott ideiglenes személyazonosító igazolványt a leadástól számított 30 napon belül megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről."

23. § A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r. 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

24. § A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r.

1. 3/A. § 3. pontjában a "kizárólagos hatáskörben kiadja a fogvatartott polgár személyazonosító igazolványát," szövegrész helyébe a "kiadja a fogvatartott polgár személyazonosító igazolványát," szöveg,

2. 23. § (4) bekezdésében a "kijelölt kormányhivatal átadás céljából" szövegrész helyébe a "kijelölt kormányhivatal és a járási hivatal átadás céljából" szöveg

lép.

13. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

25. § Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz KEÜSZ, valamint a Kormány által biztosított szabályozott elektronikus azonosítási szolgáltatásokat, az összerendelési nyilvántartás és a központi azonosítási ügynök KEÜSZ szolgáltatást, valamint a szolgáltatások használatához technikailag szükséges, a kormányzati hitelesítés szolgáltató által nyújtott tanúsítványszolgáltatást az E-ügyintézési tv. 1. § 30a. pontjában szabályozott központi állami szolgáltatásként díjmentesen veheti igénybe az a piaci szereplő, amely jogszabály alapján kötelezett, illetve jogosult

a) a 150. § (1) bekezdésében meghatározott vagy

b) a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz KEÜSZ-höz csatlakozott és azon keresztül adatot szolgáltató

ba) elektronikus ügyintézést biztosító szerv,

bb) állami vagy önkormányzati költségvetési szerv vagy

bc) az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság

által kezelt

nyilvántartásokban vagy adatbázisokban szereplő adatok szolgáltatására, illetve igénybevételére."

14. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 467/2017. (XII. 28.) Korm. r.] 2. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(2) A 467/2017. (XII. 28.) Korm. r. 3. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

15. A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 513/2017. (XII. 29.) Korm. r.] 3. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultság szünetelésére, valamint a vezetői engedély visszavonására vonatkozó adatokat az engedély-nyilvántartásban rögzíti. A közlekedési igazgatási hatóság az ügy papíralapú iratait a Kknyt.-ben meghatározott adatkezelési időtartamig helyben őrzi, és ezt követő selejtezésükről az iratkezelési szabályzatának megfelelően gondoskodik.

(1b) A nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem papíralapú iratait az eljáró hatóság az (1) bekezdéstől foglalt iratoktól eltérően helyben őrzi, és selejtezéséről az iratkezelési szabályzatának megfelelően gondoskodik."

(2) Az 513/2017. (XII. 29.) Korm. r. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont, valamint az anyakönyvvezető az előtte tett, vezetői engedély automatikus kiállításához szükséges papíralapú nyilatkozatokat legalább öt évig helyben őrzi, és az ezt követő selejtezéséről az iratkezelési szabályzatának megfelelően gondoskodik."

(3) Az 513/2017. (XII. 29.) Korm. r. 2. alcíme a következő 4/A. §-sal és 4/B. §-sal egészül ki:

"4/A. § Az útdíjköteles elemi útszakaszok, úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára, valamint közútkezelői hozzájárulás hiányában a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járművekkel közlekedésre jogosultak nyilvántartásába tett bejegyzés alapjául szolgáló papíralapú kérelmet vagy bejelentést az eljáró hatóság a törvényben meghatározott ideig helyben őrzi, és selejtezéséről az iratkezelési szabályzatának megfelelően gondoskodik.

4/B. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság és a nyilvántartó a közlekedési igazgatási eljárás során vagy az okmány jogosultjának elhalálozása miatt leadott, valamint a megtalált, de már pótolt vezetői engedélyt - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -, a forgalmi engedélyt vagy a törzskönyvet selejtezi, és az erre szerződött adatfeldolgozó részére megsemmisítésre megküldi.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a külföldi vezetői engedély cseréje, honosítása vagy visszahonosítása során leadott külföldi vezetői engedélyt az eljáró hatóság a Nyilvántartó részére alapiratként megküldi."

(4) Az 513/2017. (XII. 29.) Korm. r. 5. §-a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az okirattár tartalmazza

a) a 3. mellékletben meghatározott iratokat, valamint

b) valamennyi közlekedési igazgatási eljárásban keletkezett

ba) kérelemre indult eljárásban az ügyfél és az ügyintéző,

bb) hivatalból indult eljárásban az ügyintéző

által aláírt adatlapot.

(1b) Az okirattár az iratokat az adott ügytől függően eredeti papíralapú, papíralapú hiteles másolat, továbbá elektronikus eredeti és elektronikus hiteles vagy az eljáró hatóság által hitelesített papíralapú vagy elektronikus másolat formátumban tartalmazza."

28. § Az 513/2017. (XII. 29.) Korm. r. a 10. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

29. § Az 513/2017. (XII. 29.) Korm. r.

a) 1. §-ában a "közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság) látja el" szövegrész helyébe a "közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 3. §-ában meghatározott szerv és hatóságok látják el" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a "közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.)" szövegrész helyébe a "Kknyt." szöveg, a "Nyilvántartót" szövegrész helyébe a "közúti közlekedési nyilvántartó szervet (a továbbiakban: Nyilvántartó)" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében az "okmánytárnak" szövegrész helyébe az "okirattárnak" szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében a "kicserélt" szövegrész helyébe a "lecserélt" szöveg, az "okmánytár" szövegrész helyébe az "okirattár" szöveg,

e) 4. § (1) bekezdésében az "alapját képező iratokat" szövegrész helyébe az "alapját képező, e rendeletben meghatározott iratokat" szöveg, az "okmánytárnak" szövegrész helyébe az "okirattárnak" szöveg,

f) 3. alcím címében az "okmánytár" szövegrész helyébe az "okirattár" szöveg,

g) 5. § (1) bekezdésében az "okmánytár" szövegrész helyébe az "okirattár a 2022. január 1-jét megelőzően keletkezett alapiratok tekintetében" szöveg,

h) 5. § (3) bekezdésében az "okmánytár az eljárás során keletkező egyéb iratokat a nyilvántartásba vételtől" szövegrész helyébe az "okirattár a Nyilvántartónak megküldött rendszámtáblákat a beérkezésüktől" szöveg,

i) 10. § (2) bekezdésében az "okmánytár" szövegrész helyébe az "okirattár" szöveg, az "okmánytárból eredeti iratot" szövegrész helyébe az "okirattárban eredetben megtalálható iratot" szöveg

lép.

16. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 86/2019. (IV. 23.) Korm. r.] 5. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(2) A 86/2019. (IV. 23.) Korm. r. 8. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

17. Az egyes kormányrendeleteknek a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges módosításáról szóló 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása

31. § (1) Az egyes kormányrendeleteknek a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges módosításáról szóló 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 572/2020. (XII. 9.) Korm. r.] 101. §-a az "adatoknak a fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve járási (fővárosi kerületi) hivatalok részére történő átadásának" szövegrész helyett az "adatok átadásának" szöveggel lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba az 572/2020. (XII. 9.) Korm. r. 43. §-a.

18. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

32. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

a) 27. § (1) bekezdése a "12/A. melléklettel" szövegrész helyett "11/A. melléklettel" szöveggel,

b) 1. számú melléklete a "12/A. melléklet" szövegrész helyett a "11/A. melléklet" szöveggel

lép hatályba.

19. Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével - 2021. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § 3. pontja 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § (2) és (4) bekezdése, a 3. § 2. pontja, a 22. § (2), (6), (8) és (9) bekezdése, a 23. §, valamint a 7. melléklet 2021. szeptember 11-én lép hatályba.

(4) A 2. §, a 3. § 1. pontja, a 4. § 1. és 2. pontja, a 9. §, a 10. §, a 11. § (1), (3), (4) és (6) bekezdése, a 14. § (1) és (15) bekezdése, a 16. § h), i), k), l), o)-q), t), u) és x) pontja, a 17. § a) pontja, a 18. § (4) és (8) bekezdése, a 27. §, a 28. §, a 29. § c)-i) pontja, valamint az 1. és 10. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 32. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

(6) A 6. § (1) bekezdése, valamint a 31. § (1) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 18. § (9), (11) és (14) bekezdése, a 19. § (3) bekezdése, a 20. § c) pontja, valamint a 6. melléklet 2023. július 1-jén lép hatályba.

34. § (1) E rendelet 7. alcíme, valamint a 8. és 9. melléklete a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(3) E rendelet 10. és 11. alcíme az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-ai 2008/114/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) E rendelet 10. és 11. alcíme a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelethez

Az adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozathoz a következő adatokat kell megadni

1. Érintett:

- családi neve,

- utóneve, utónevei,

- anyja születési családi neve,

- születési neve,

- lakóhelye,

- tartózkodási helye,

- személyi azonosítója.

2. Nyilatkozat arról, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az érintett a róla nyilvántartott adatok

a) tudományos kutatás céljából,

b) közvélemény-kutatás és piackutatás céljából történő vagy

c) teljes körű

kiadását tiltja meg."

2. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. r. 3. melléklete a következő 114. ponttal egészül ki:

(Az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötelezően biztosítandó központosított alkalmazás-üzemeltetési és e rendszereket érintő alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások)

"114. Központi Döntéstámogató Alkalmazás"

3. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

1. A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 17. melléklet "C. A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK irányelv figyelembevételével kiadásra kerülő forgalmi engedély tartalmi elemei" című részében a "V.9 - környezetvédelmi osztályba sorolás" szövegrész helyébe a

"V.7. - CO2 (g/km-ben)

V.9 - környezetvédelmi osztályba sorolás"

szöveg lép.

2. A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 17. melléklet "C. A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK irányelv figyelembevételével kiadásra kerülő forgalmi engedély tartalmi elemei" című részében

a) az "- Eurotax kód" szövegrész helyébe a "- regisztrációs matrica rendszámot tartalmazó vonalkódja - Eurotax kód" szöveg,

b) a "- Hivatalos feljegyzések regisztrációs matrica rendszámot tartalmazó vonalkódja" szövegrész helyébe a "- Hivatalos feljegyzések" szöveg

lép.

4. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 2. melléklet 4.5.3. pontja helyébe a következő pont lép:

"4.5.3. a harmadik fél felől fennálló kitettség lehet: harmadik féltől igénybe vett, vagy üzemeltető által saját hatáskörben nyújtott vagy nem értelmezhető (1-2 skálán) - ahol a "2" érték súlyozottan veendő figyelembe"

5. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 7a. sorral egészül ki:

[ABC
1A jogszabálysértés megnevezéseA bírság legkisebb mértéke
(Ft)
A bírság legnagyobb mértéke
(Ft)]
7a.A biztonsági összekötő személy nem felel meg
a képesítési követelményeknek
300 000300 000

6. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 7b. sorral egészül ki:

[ABC
1A jogszabálysértés megnevezéseA bírság legkisebb mértéke
(Ft)
A bírság legnagyobb mértéke
(Ft)]
7b.A biztonsági összekötő személy a rendszeres
továbbképzésen a részvételi kötelezettségét elmulasztja
500 000500 000

7. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r. 1. melléklete a következő 25. ponttal egészül ki:

"25. Kapcsolattartási adatai (telefonszám, elektronikus levelezési cím)"

8. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

1. Hatályát veszti a 467/2017. (XII. 28.) Korm. r. 2. melléklet 20. és 44. sora.

2. A 467/2017. (XII. 28.) Korm. r. 2. mellékletében foglalt táblázat 43. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
SorszámA felhívás azonosító jeleKedvezményezettFelhívás neveA szakrendszer elnevezése)
43.KÖFOP-2.1.5-VEKOP-
162016-00001
BelügyminisztériumA versenyképes
közszolgálat
személyzeti
utánpótlásának
stratégiai támogatása
43.1. Kormányzati Személyügyi
Döntéstámogató Rendszer
43.2. Közszolgálati HR Rendszer
43.3. KOMP Komplex,
kompetencia alapú kiválasztási
eljárás és tehetségmenedzsment
rendszer
43.4. SZEM Szilárd Erkölcsiség
Mutató teszt rendszer

9. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A 467/2017. (XII. 28.) Korm. r. 3. melléklete a következő 61-66. sorral egészül ki:

(ABC
SorszámA rendszer elnevezéseA rendszerjellege)
61.vakcinainfo.gov.huszakrendszer
62.koronavirus.gov.huszakrendszer
63.hiteles személyazonosításon alapuló videokonferencia szolgáltatás
(ideértve a Videohívással támogatott egészségügyi ellátásokat
szakrendszer
64.primeminister.huszakrendszer
65.eEvidence Digital Exchange Systemszakrendszer
66.iSupport Ügykezelő és Kommunikációs Rendszerszakrendszer

10. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

"3. melléklet az 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A. A járműnyilvántartással kapcsolatos közlekedési igazgatási eljárások alapiratai

1. A jármű első magyarországi és a külföldön nyilvántartásba vett jármű ismételt magyarországi nyilvántartásba vétele

1.1 a harmadik országból származó jármű esetében

1.1.1. a forgalmi engedély eredeti példánya, vagy

1.1.2. a forgalmi engedély kiállító hatóság által hitelesített másolata és annak hiteles fordítása eljáró hatóság által hitelesített példánya,

1.2. az EGT valamely más tagállamából származó jármű esetében

1.2.1. a nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély eredeti példánya, vagy

1.2.2. a nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély kiállító hatóság által hitelesített másolata eljáró hatóság által hitelesített példánya, vagy

1.2.3. a nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély hiánya esetén a kiállító hatóság által a jármű nyilvántartott adatairól kiállított igazolás és annak hiteles, magyar nyelvű fordítása eljáró hatóság által hitelesített példánya, vagy

1.2.4. a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti példánya, vagy

1.2.5. a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részének eredeti példánya, vagy

1.2.6. a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély, ha az a származási tagállamban egy részes, vagy

1.2.7. a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részének hiánya esetén

1.2.7.1. a származási ország hatósága által a jármű külföldi forgalmi engedélyben szereplő adatairól kiadott igazolás eljáró hatóság által hitelesített példánya, vagy

1.2.7.2. a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély kiállító hatóság által hitelesített másolati példánya eljáró hatóság által hitelesített példánya,

1.2.8. az 1.2.7. pontban szereplő okiratok esetén a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazó okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya,

1.3. a tulajdonjog megszerzését igazoló elektronikus okirat, vagy a papíralapú okirat eredeti vagy hitelesített másolata, valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása is, eljáró hatóság által hitelesített példánya.

2. Jármű átírása esetén:

2.1. a tulajdonjog megszerzését igazoló elektronikus okirat, vagy a papíralapú okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

3. Üzembentartói jog bejegyzése, illetve változása esetén:

3.1. a vagyoni értékű jog bejegyzését megalapozó elektronikus okirat, vagy a papíralapú okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

4. Eladás bejelentés esetén:

4.1. jármű tulajdonjog változását igazoló elektronikus okirat vagy a papíralapú okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya, vagy az ügyfél okirat eredetiségére vonatkozó nyilatkozatát tartalmazó másolata.

5. Járművek forgalomból történő kivonása esetén:

5.1. bontási átvételi igazolás eljáró hatóság által hitelesített példánya,

5.2. a járműnek az ügyfél igazolt kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása esetén a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

6. A jármű átalakítás esetén:

6.1. fődarab származását igazoló okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

7. Jármű azonosító jellel történő utólagos ellátása nyilvántartásba vételének esetén:

7.1. az engedélyező határozat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

8. Motorcsere esetén:

8.1. a motor jogszerű megszerzését igazoló okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

9. Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása esetén:

9.1. az okmány eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyv eljáró hatóság által hitelesített példánya. 10. A forgalmazási korlátozás vagy annak megszűnése esetén:

10.1. a nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

11. Záradék bejegyzése esetén:

11.1. a záradék bejegyzésének alapjául szolgáló okirat elektronikus, vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.

12. A jármű hivatalból történő forgalomból kivonása, a forgalmi engedély és a törzskönyv visszavonása esetén:

12.1. a nyilvántartásba bejegyzés alapjául szolgáló hatósági döntés elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.

13. Ismételt forgalomba helyezés esetén:

13.1. a forgalomba helyezést megalapozó okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.

14. Adatszolgáltatás tiltásának, a tiltás visszavonásának bejegyzése esetén:

14.1. adatszolgáltatás tiltásáról szóló nyilatkozat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.

15. Egyénileg kiválasztott vagy egyedileg előállított rendszámtáblával kapcsolatos bejegyzés esetén:

15.1. első alkalommal történő felszerelés valamint, ha a rendszámtábla jogosítottja a járműnyilvántartásból nem állapítható meg, az egyénileg kiválasztott vagy az egyedileg előállított rendszámtábla engedélyezéséről szóló okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.

15.2. az egyénileg kiválasztott rendszámtábláról lemondást igazoló okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.

16. Különleges rendszámtábla kiadása, különleges rendszámtáblára történő átrendszámozás esetén:

16.1. a különleges rendszámtáblához való jogosultságot igazoló okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya, amennyiben a jogosultságot okirattal kell igazolni.

17. Egyéb alapiratok:

17.1. a kérelem elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya,

17.2. a forgalmi engedély vagy a törzskönyv eljáró hatóság által hitelesített példánya, ha az okmány az eljárásban leadásra került,

17.3. a forgalmi engedély és/vagy a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolás eljáró hatóság által hitelesített példánya, ha az eljárásban az okmány kiadására kerül sor és az illetékét meg kell fizetni,

17.4. egyéb a nyilvántartásba vételt megalapozó okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya,

17.5. az elektronikus úton indított, az ügyfél személyes megjelenése nélkül intézhető, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus döntéshozatali eljárásban lefolytatott közlekedési igazgatási ügyek esetén az informatikai alkalmazás által hitelesített okiratok.

B. Az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásával kapcsolatos közlekedési igazgatási eljárások alapiratai

1. A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes fogalomban tartási engedély, valamint indítási napló kiadása esetén:

1.1. a korlátozások alóli mentesség indokoltságát igazoló eredeti vagy ügyfél által hitelesített okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya,

1.2. ideiglenes rendszámtáblára való jogosultságot igazoló okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

2. A Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes fogalmi engedély kiadása esetén:

2.1. a tulajdonjogot igazoló okirat valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása, eljáró hatóság által hitelesített példánya.

3. A CD betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes fogalmi engedély kiadása esetén:

3.1. az ország területének végleges elhagyását igazoló okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

4. Az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes fogalomban tartási engedély kiadása esetén:

4.1. a tulajdonjogot vagy a jogszerű birtoklást igazoló elektronikus okirat vagy a papíralapú okirat eredeti vagy hitelesített másolata valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása, eljáró hatóság által hitelesített példánya.

5. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) vámszerve által kiadott E betűjelű ideiglenes rendszámtábla meghosszabbítása és az ideiglenes fogalomban tartási engedély kiadása esetén:

5.1. A NAV vámszerve által kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély eljáró hatóság által hitelesített példánya,

5.2. a jogszerű birtoklást igazoló elektronikus okirat vagy a papíralapú okirat eredeti vagy hitelesített másolata valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása eljáró hatóság által hitelesített példánya.

6. A NAV vámszerve által kiadott E betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes fogalomban tartási engedély kiadása esetén, ide értve annak Nyilvántartó általi rögzítését is:

6.1. a jogszerű birtoklást igazoló elektronikus okirat vagy a papíralapú okirat eredeti vagy hitelesített másolata valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása eljáró hatóság által hitelesített példánya.

7. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes fogalomban tartási engedély és az ideiglenes fogalmi engedély kiadása, valamint az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes fogalomban tartási engedély érvényességi idejének cserével történő meghosszabbítása esetén:

7.1. az ügyfél nyilatkozata a felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosító adataira (alvázszám) vonatkozóan,

7.2. az ügyfél nyilatkozata az ideiglenes rendszámtáblával közúton használni kívánt mezőgazdasági erőgép vagy mezőgazdasági erőgépek biztonságos és szabályos közlekedésre való alkalmasságáról

7.3. a tulajdonjogot vagy az üzembentartói jog megszerzését igazoló elektronikus okirat vagy a papíralapú okirat eredeti vagy hitelesített másolata valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása, eljáró hatóság által hitelesített példánya,

7.4. mezőgazdasági erőgép gépkönyvéről, vagy típusbizonyítványáról készült - ügyfél által hitelesített - másolat, vagy a műszaki adatlap eljáró hatóság által hitelesített példánya,

7.5. a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által megállapított regisztrációs szám igazolása eljáró hatóság által hitelesített példánya.

8. Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes fogalmi engedély kiadása esetén:

8.1. a jogszerű birtoklást igazoló elektronikus okirat vagy a papíralapú okirat eredeti vagy hitelesített másolata valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása, eljáró hatóság által hitelesített példánya,

8.2. a jármű érvényesített gépkönyvének eljáró hatóság által hitelesített példánya.

9. Ideiglenes forgalmi engedély, forgalomban tartási engedély pótlása esetén:

9.1. az okmány eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyv eljáró hatóság által hitelesített példánya.

10. Adatváltozás bejegyzése esetén:

10.1. az adatváltozás bejegyzésének alapjául szolgáló okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

11. Ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes fogalmi engedély vagy ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló visszavonása esetén:

11.1. a nyilvántartásba bejegyzés alapjául szolgáló hatósági döntés elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.

12. Ideiglenes rendszámtábla visszavonásának és az ideiglenes fogalmi engedély vagy ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló visszavonása megszüntetése esetén:

12.1. a visszavonás megszüntetését megalapozó okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.

13. Adatszolgáltatás tiltásának, a tiltás visszavonásának bejegyzése esetén:

13.1. adatszolgáltatás tiltásáról szóló nyilatkozat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

14. Egyéb alapiratok:

14.1. a kérelem elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya,

14.2. külföldi forgalmi engedély, állandó forgalmi engedély, ideiglenes forgalmi engedély, forgalomban tartási engedély eljáró hatóság által hitelesített példánya, ha az okmány az eljárásban leadásra vagy bemutatásra került,

14.3. az ideiglenes forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolás eljáró hatóság által hitelesített példánya, ha az eljárásban az okmány kiadására kerül sor és az illetékét meg kell fizetni,

14.4. egyéb a nyilvántartásba vételt megalapozó okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.

C. A vezetői engedély kiállítására irányuló eljárások alapiratai

1. Vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása esetén:

1.1. az egészségi alkalmassági vélemény, ha az a vizsgálatot végző szervtől elektronikus úton nem érkezett meg az engedély nyilvántartásba.

2. Magyar vezetői engedély cseréje esetén:

2.1. az egészségi alkalmassági vélemény, ha az a vizsgálatot végző szervtől elektronikus úton nem érkezett meg az engedély nyilvántartásba, az okmány kiállításához azonban új egészségi alkalmassági vélemény szükséges

2.2. az illetékének megfizetését tanúsító igazolás eljáró hatóság által hitelesített példánya, ha az eljárásért illetéket kellett fizetni.

3. Külföldi vezetői engedély cseréje esetén:

3.1. a külföldi vezetői engedély eredeti példánya,

3.2. az egészségi alkalmassági vélemény, ha az a vizsgálatot végző szervtől elektronikus úton nem érkezett meg az engedély nyilvántartásba,

3.3. az illetékének megfizetését tanúsító igazolás eljáró hatóság által hitelesített példánya.

4. Külföldi vezetői engedély honosítása, visszahonosítása esetén:

4.1. a külföldi vezetői engedély eredeti példánya,

4.2. a külföldi vezetői engedélyről készült hiteles fordítás eljáró hatóság által hitelesített példánya, ha a külföldi vezetői engedélyről készült a hiteles fordítás a vezetői engedély honosításához/visszahonosításához szükséges,

4.3. az egészségi alkalmassági vélemény, ha az a vizsgálatot végző szervtől elektronikus úton nem érkezett meg az engedély nyilvántartásba,

4.4. az eljárási díj megfizetését tanúsító igazolás eljáró hatóság által hitelesített példánya."

11. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

1. Hatályát veszti a 86/2019. (IV. 23.) Korm. r. 5. melléklet 6. és 7. pontja.

2. Hatályát veszti a 86/2019. (IV. 23.) Korm. r. 5. melléklet 8. pontjában az " , értesítési cím bejelentéséről" szövegrész.

12. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti a 86/2019. (IV. 23.) Korm. r. 8. melléklet 9. pontjában az " , értesítési cím" szövegrész.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére