256/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet

egyes hatósági nyilvántartásokból történő adatszolgáltatásokkal, valamint közfoglalkoztatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 22. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2b) Az Arcképtörvény 9. §-a és 9/A. § (1) bekezdése szerinti szerv az Nytv. 24/F. § (2) és (2a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás igénylésekor kizárólag a technikai kapcsoló számot adja meg."

(2) Az R1. 22. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2c) Az Arcképtörvény 9. §-a és 9/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti szerv, valamint a 9/A. § (4) bekezdése szerint az e-közigazgatásért felelős miniszter az Nytv. 24/F. § (2b) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás igénylésekor a polgár természetes személyazonosító adatait adja meg."

(3) Az R1. 22. § (5) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A nyilvántartás szerve)

"i) - az Nytv.-ben szereplő feladatai ellátásához szükséges körben - a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság"

(kutatási kérelmére a közölt hiányos, illetve töredékadatoknak megfelelő személyek adatait szolgáltatja.)

(4) Az R1. 22. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az Nytv. 18. § (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a hatósági igazolványról a nyilvántartást kezelő szerv elektronikus azonosítást követően, elektronikus kapcsolattartás útján benyújtott kérelem esetén automatikus döntéshozatal útján teljesíti."

2. § (1) Az R1. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Statisztikai adatszolgáltatás igénylésekor meg kell jelölni a felhasználás célját, az érintettek körét (különösen a területi, időbeli meghatározást és a személyi kört), az adattartalmat és az adatszolgáltatás teljesítésének kért formáját (papír, elektronikus levélcímre történő küldés vagy elektronikus adathordozó)."

(2) Az R1. 23. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Statisztikai adatszolgáltatás keretében

a) a 6. számú mellékletben meghatározott adattartalommal igényelhető, vagy

b) a 6. számú mellékletben meghatározott adatoktól eltérő tartalmú igény esetén, a nyilvántartást kezelő szervvel egyeztetett és a nyilvántartásból teljesíthető

adattartalommal teljesíthető az adatszolgáltatás.

(4) A nyilvántartást kezelő szerv az adatszolgáltatás teljesítése érdekében a (2) bekezdés szerinti kérelemben megjelölt kritériumok összetettségére, az érintetti kör nagyságára figyelemmel hatósági szerződést köthet a statisztikai adatszolgáltatást igénylővel a (3) bekezdésben meghatározott adattartalom-igénylésre vonatkozóan.

(5) A hatósági szerződés az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottak mellett tartalmazza

a) az adatszolgáltatás célját,

b) az adatvédelmi záradékot, amely felhívja a figyelmet az átadott adatok jogszerű felhasználására."

3. § Az R1. 30. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A (6) bekezdéstől eltérően a titkos örökbefogadással, valamint annak hatálytalanná válásával vagy felbontásával összefüggésben az elektronikus anyakönyvbe bejegyzés teljesítésére jogosult személy a nyilvántartás hatálya alá tartozó külföldön élő magyar állampolgár anyakönyvben rögzített - Nytv. 11. § (1) bekezdésében meghatározott - személyi adatait, valamint külföldi lakóhelyét - kiskorú esetén az (1) bekezdésnek megfelelően - átvezeti a nyilvántartáson."

4. § Az R1. az 1. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

5. § Az R1.

a) 21. § (12) bekezdésében a "kormányhivatal, a" szövegrész helyébe a "kormányhivatal, valamint a" szöveg,

b) 22. § (1) bekezdésében az "igazolványra" szövegrész helyébe az "igazolványra, az útlevélre, valamint a vezetői engedélyre" szöveg,

c) 34. § (4) bekezdésében az "elutasításáról," szövegrész helyébe az "elutasításáról a jegyző vagy a járási hivatal," szöveg

lép.

6. § Az R1.

a) 2. számú melléklet 7. pont 7.2. alpontjában a "mágneses" szövegrész helyébe az "elektronikus" szöveg,

b) 2. számú melléklet 7. pont 7.3. alpontjában a "papír" szövegrész helyébe a "papír vagy elektronikus levél" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R1.

a) 21. § (12) bekezdésében a " , valamint a büntetés-végrehajtási intézet" szövegrész,

b) 26. § (3) bekezdése,

c) 2. számú melléklet 8. pontja.

2. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

8. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 7/B. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Járási startmunka minta-, illetve ráépülő programokat azokon a településéken lehet támogatni, amelyek

a) a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében szerepelnek, vagy a 6. melléklete szerint természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségek közé tartoznak;

b) a közfoglalkoztatás, társadalmi felzárkózás és a szociális földprogram tekintetében a Gyöngyösi kistérség egyes településeinek kiemelt településsé nyilvánításáról szóló 1225/2011. (VI. 29.) Korm. határozat 1. pontjában szerepelnek, vagy

c) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében szerepelnek.

(7b) A 6. §-ban meghatározott támogatási formára indított mintaprogram az országos mintaprogram."

9. § Az R2.

a) 1. §-ában a "Gazdaság-újraindítási" szövegrész helyébe a "Nemzeti" szöveg,

b) 5/A. § (4) bekezdés c) pontjában a "beruházási" szövegrész helyébe a "felhalmozási célú" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdés c) pontjában a "képzés, a szociális földprogram, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatása kivételével a közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez" szövegrész helyébe a "közfoglalkoztatási támogatásból finanszírozott költségek tekintetében" szöveg,

d) 7/B. § (2) bekezdésében a "beruházási és dologi" szövegrész helyébe a "felhalmozási célú és működési célú" szöveg,

e) 7/B. § (4) bekezdésében a "beruházási és dologi" szövegrész helyébe a "felhalmozási célú és működési célú" szöveg,

f) 7/B. § (7) bekezdésében a "közfoglalkoztatási mintaprogram olyan program, amelyben" szövegrész helyébe a "4. §-ban meghatározott támogatási formára járási startmunka mintaprogram és egyéb mintaprogram indítható, amely programok" szöveg és a "folytatnak" szövegrész helyébe a "valósítanak meg" szöveg,

g) 7/C. § (2) bekezdés b) pontjában a "beruházási és dologi" szövegrész helyébe a "felhalmozási célú és működési célú" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az R2.

a) 6. § (2) bekezdés c) pontjában az "- ide nem értve a közfoglalkoztató alapfeladatainak ellátásához nyújtott támogatást -" szöveg rész,

b) 7. § (4) bekezdésében az "az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél eléréséért felelős miniszter, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, valamint a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter véleményének figyelembevételével" szövegrész,

c) 7. § (5) bekezdése.

3. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

11. § A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(A járási hivatal)

"o) törvényben meghatározottak szerint adatszolgáltatást teljesít a személyazonosító igazolvány nyilvántartásból."

12. § Az R3.

a) 20. § a) pontjában a "bv. szerv" szövegrész helyébe a "büntetés-végrehajtási intézet (a továbbiakban: bv. szerv)" szöveg,

b) 1. mellékletében a "kérelmező következő adatait" szövegrész helyébe a "következő adatokat" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti az R3.

a) 3. § (1) bekezdés o) pontja,

b) 3/A. § 3. pontja,

c) 11. § (4) bekezdése,

d) 14. § (1) bekezdésében az " , illetve a közreműködő hatóságként eljáró bv. szerv" szövegrész,

e) 23. § (4) bekezdése,

f) 24. § (4) bekezdése,

g) 42. §-a,

h) 1. melléklet 11. pontjában a "belföldi" szövegrész.

4. A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. § A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Rendszeres adatszolgáltatás iránti kérelmet a Nyilvántartóhoz lehet benyújtani."

15. § Az R4. 4. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) A Nyilvántartó a rendszeres adatszolgáltatás engedélyezéséről vagy elutasításáról határozattal dönt.

(2) A Nyilvántartó a már engedélyezett rendszeres adatszolgáltatást határozattal megtagadja, ha

a) az adatigénylő részére történő adatszolgáltatás jogalapja megszűnt, vagy

b) az adatigénylő arról nyilatkozott, hogy a továbbiakban nem tart igényt az adatszolgáltatásra."

16. § Az R4. 4. alcíme a következő 7/B. §-sal egészül ki:

"7/B. § A Nyilvántartó a csoportos adatszolgáltatás engedélyezéséről - a Kknyt. 19. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott eseteket kivéve - vagy elutasításáról határozattal dönt."

17. § Hatályát veszti az R4.

a) 7. § (2) bekezdése,

b) 7. § (3) bekezdés b) pontja.

5. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) és (2) bekezdése, a 2. §, a 4. §, az 5. § b) pontja, a 6. §, a 7. § b) és c) pontja, a 11. §, a 14-16. § és az 1. melléklet 2023. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 256/2023. (VI. 26.) Korm. rendelethez

"6. számú melléklet a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelethez

Statisztikai adatszolgáltatás körében igényelhető adatok

1. Lakossági számadatok [állandó népesség (január 1-jei állapot szerint), családinév- és utónév-számadatok]

2. A nyilvántartás forgalmi adatai [nyilvántartásba vett magyar és nem magyar személyek, valamint passzivált személyek számadatai, családiállapot-változások számadatai, lakóhely- és tartózkodásihely-számadatok, további változások (személyiazonosító-, állampolgárság-, nyilvántartásijogcím-változás, adatszolgáltatást tiltó nyilatkozat, egyéb események) számadatai]"

Tartalomjegyzék