18/2018. (XII. 20.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A. § (1) bekezdés c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. és a 4. alcím tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,

az 5. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 213. § (1) bekezdés 2. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 213. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak Öltözködési Szabályzatáról és a szolgálati igazolványokról, valamint a szolgálati jelvény rendszeresítéséről szóló 44/2013. (X. 8.) NGM rendelet módosítása

1. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak Öltözködési Szabályzatáról és a szolgálati igazolványokról, valamint a szolgálati jelvény rendszeresítéséről szóló 44/2013. (X. 8.) NGM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"r) vegyesruhás állomány: azok a pénzügyőrök, akik nem tartoznak az egyenruhás, valamint a polgári ruhás állományba, és szolgálati feladataik során egyenruhát és polgári ruházatot is viselhetnek;"

(2) Az R1. 2. §-a a következő t) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"t) polgári ruhás állomány: azok a NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó központi és területi szerv állományába tartozó pénzügyőrök, akik a mindennapi szolgálatteljesítést polgári ruházatban látják el."

2. § Az R1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pénzügyőr felelős a részére elszámolási kötelezettség mellett kiadott, valamint az általa átvett egyenruházati termékek és felszerelési tárgyak megőrzéséért, állagmegóvásáért, továbbá az egyenruházat utánpótlására kapott ellátmány célirányos felhasználásáért."

3. § Az R1. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A polgári ruhás állományba tartozó pénzügyőrök a szolgálati feladataikat polgári öltözetben látják el, eltérő rendelkezés hiányában nem viselhetnek - átalakított formában sem - olyan egyenruházati eredetű ruházati terméket és felszerelési tárgyat, amelyből szervezeti hovatartozásukra lehet következtetni."

4. § Az R1. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szolgálati jelvénnyel és a hozzá tartozó két darab hímzett azonosító számmal minden pénzügyőrt a hivatásos szolgálati jogviszony létesítésekor kell ellátni. A szolgálati jelvényt és a hímzett azonosító számot - a jelvény számának a NAV elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszerben történő bejegyzését követően - az átvétel igazolása után kell a pénzügyőr részére kiadni."

5. § Az R1. 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Határozott idejű szolgálati jogviszonyban álló pénzügyőr akkor jogosult az (1) bekezdés szerinti egyenruházati és utánpótlási ellátmányra, ha a határozott idejű szolgálati jogviszony ideje legalább egy év."

6. § Az R1. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § (1) A próbaidős pénzügyőr részére a véglegesítésének napjáig csak a próbaidős egyenruházati normában meghatározott egyenruházati termékek adhatók ki.

(2) A ruházati ellátó egység a szerv vezetőjének írásos előterjesztése alapján adhatja ki a rendszeresen díszelgési feladatokat ellátó pénzügyőr vagy pénzügyőr zenekar tagja részére a 3. mellékletben meghatározott alapfelszerelési normát, valamint a próbaidős pénzügyőr szakmai feladata ellátásához szükséges további egyenruházati termékeket. Az így kiadott egyenruházati termékek az alapfelszerelési egyenruházati ellátmány részét képezik."

7. § Az R1. 14. alcím címe helyébe a következő cím lép:

"14. Az egyenruházati ellátmány elszámolásának rendje"

8. § (1) Az R1. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a szolgálati jogviszony az (1) bekezdés szerint szűnik meg, az alapfelszerelési egyenruházati ellátmány elszámolásakor az alapellátmány részét képező új, bontatlan csomagolású és még rendszerben lévő egyenruházati termék visszavehető, amelynek értékével a tartozás csökkenthető. A kihordási időn belül visszaszolgáltatott egyenruházati termékek értéke csak a tartozás csökkenthetősége érdekében vehető figyelembe, járandóságként nem írható elő."

(2) Az R1. 23. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az (1) bekezdés szerinti térítési kötelezettség alól az állami adó- és vámhatóság vezetője méltányosságból részben vagy egészben felmentést adhat, kivéve, ha a szolgálati jogviszony a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 80. § (1) bekezdés f)-g) pontja, 82. § (1) bekezdés a) és c) pontja, vagy a 86. § (2) bekezdés b) pontja alapján szűnik meg."

9. § Az R1. 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Nem jár egyenruházati utánpótlási ellátmány:

a) a három hónapot meghaladó illetmény nélküli szabadság időtartamára, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 32/U. § (1) bekezdésében és a 32/V. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt eseteket kivéve,

b) állásból való felfüggesztés, valamint az előzetes letartóztatásba helyezés, a lakhelyelhagyási tilalom vagy ideiglenes kényszergyógykezelés alatt, továbbá a szabadságvesztés büntetését katonai fogházban töltött időtartamára, annak első napjától kezdődően, valamint a szolgálati viszony Hszt. 73.§ (1) bekezdése, 74. § (1) bekezdése, valamint 75. §-a szerinti szünetelése idejére,

c) nyugdíj előtti rendelkezési állomány időtartamára, a Hszt. 78. § (2) bekezdés a) pontban foglalt eset kivételével."

10. § Az R1. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a szolgálati jogviszony elhalálozás következtében szűnik meg, akkor az elhunyt örököseit megilleti - az (1) bekezdésben meghatározottak szerint - az időarányos egyenruházati utánpótlási ellátmány, illetve az elhunyt örököseitől nem követelhető vissza a már kifizetett egyenruházati utánpótlási ellátmány, ez esetben a NAV viseli a számlával le nem fedett összeg adó- és járulékterheit."

11. § (1) Az R1. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

12. § Az R1.

a) 2. § s) pontjában a "díszöltözet." szövegrész helyébe a "díszöltözet;" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdés c) pontjában a "fém névkitűző" szövegrész helyébe a "névkitűző" szöveg,

c) 9. § (2) bekezdésében a "szerv vezetőjének a" szövegrész helyébe a "közvetlen vezető" szöveg,

d) 9. § (5) bekezdésében a "váltak" szövegrész helyébe a "vált" szöveg,

e) 19. § (1) bekezdésében az "egyenruhás és a vegyesruhás" szövegrész helyébe az "egyenruhás, a polgári ruhás és a vegyesruhás" szöveg,

f) 24. § (3) bekezdésében a "116. §" szövegrész helyébe a "175. §" szöveg,

g) 1. mellékletében a "szolgálati kesztyű téli," szövegrész helyébe a "szolgálati kesztyű," szöveg,

h) 1. mellékletében a "gyakorló kabát," szövegrész helyébe a "gyakorló télikabát," szöveg,

i) 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sorában a "Gyakorló pantalló nyári" szövegrész helyébe a "Szolgálati/gyakorló pantalló nyári" szöveg,

j) 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sorában a "Gyakorló pantalló téli" szövegrész helyébe a "Szolgálati/gyakorló pantalló téli" szöveg,

k) 2. mellékletében foglalt táblázat 8. sorában a "Téli sapka szerelvényezve" szövegrész helyébe a "Téli sapka" szöveg,

l) 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 5. sorában a "Szolgálati pantalló/szoknya téli kivitelben" szövegrész helyébe a "Szolgálati pantalló téli kivitelben" szöveg,

m) 5. melléklet 7. pontjában a "kör" szövegrészek helyébe az "ovális" szöveg,

n) 5. melléklet 18. pont 18.1. alpontjában az "arannyal" szövegrész helyébe az "arannyal vagy ezüsttel" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti az R1.

a) 2. § k) pontjában a "központi" szövegrész,

b) 6. § (2) bekezdés d) pontja,

c) 28. §-a,

d) 5. melléklet 12. pontja.

2. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

14. § A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R2.) 78/C. §-ban a "2018. december 31-éig" szövegrész helyébe a "2019. december 31-éig" szöveg lép.

15. § Hatályát veszti a R2. 3. melléklet C) Forgalmi gyűjtők, tranzakció típusok, tranzakció gyűjtők, számlálók, funkciók alcím 1. pont 1.2. alpontja.

3. A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet módosítása

16. § A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet

a) 1. melléklet C) rész 5. pont 5.7 alpontjában a "jogi szakreferens," szövegrész helyébe a "valamennyi foglalkoztatott," szöveg,

b) 1. melléklet C) rész 5. pont 5.8 alpontjában az "a belső ellenőr" szövegrész helyébe az "a kiemelt belső ellenőr" szöveg,

c) 1. melléklet C) rész 5. pont 5.11. alpontjában az "a Központi Irányítás azon foglalkoztatottja, aki munkaköri leírása" szövegrész helyébe az "a munkaköri leírásuk" szöveg, a "módszertanok, módszerek kidolgozásában közreműködik," szövegrész helyébe az "feladatokat ellátó foglalkoztatottak," szöveg

lép.

4. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet módosítása

17. § Nem lép hatályba a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet

a) 36. § d) pontja és

b) 4. melléklete.

18. § Hatályát veszti a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet.

5. Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet módosítása

19. § (1) Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R3.) 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az INF 4 adatlap kiadására irányuló kérelem az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i 2015/2447/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: VA) 22-02. számú melléklete szerinti formanyomtatványon papír alapon is benyújtható."

(2) Az R3. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az INF 4 adatlap kiadására irányuló kérelem elektronikus benyújtása esetén a kérelem tartalmazza a 952/2013/ EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 2015/2446/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: FJA) 22-02. számú mellékletében meghatározott adatokat."

20. § Az R3. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § A regisztrált exportőrként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem papír alapon, a VA 22-06A. számú mellékletében meghatározott formai követelményeknek megfelelően is benyújtható."

21. § Az R3. 25. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az Európai Unió által kötött megállapodásokban, valamint a VA 22-10. számú mellékletében meghatározott EUR. 1 szállítási bizonyítvány első példánya a rendeltetési országban az áru származásának igazolására szolgál. Az okmányt, annak hitelesítését követően, az exportőr ország vámszerve adja ki a vámeljárás jogosultja részére. Az importőr ország vámhatósága a vámeljárás során ezt a példányt bevonja. A második példány, a "Szállítási Bizonyítvány iránti kérelem", a hitelesítést végző illetékes vámhivatalnál marad. A "Szállítási Bizonyítvány iránti kérelem exportőr példánya" megnevezésű harmadik példányt a vámhatóság az exportőr kérelmére záradékolja. A záradékolt példány a vámhatóság előtt igazolásul nem használható. A negyedik, "Fordítási Példány" megnevezésű példányt az okmány idegen nyelvű kiállítása esetén a hitelesítést végző vámszerv bevonja.

(2) A preferenciális megállapodásokban meghatározott EUR-MED szállítási bizonyítvány példányainak rendeltetése megegyezik az (1) bekezdésben foglaltakkal."

22. § Az R3. 2. §-ában az "az 1. mellékletben foglaltak szerint." szövegrész helyébe az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján található formanyomtatvány felhasználásával." szöveg lép.

23. § Hatályát veszti az R3. 23. § (7) bekezdése és az R3. 1. melléklete.

6. A vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet módosítása

24. § A vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló kormányrendeletben kijelölt vámszerv (a továbbiakban: engedélyező vámszerv) kérelemre vámmentes vámeljárás kérelmezésére jogosító engedélyt adhat ki]

"b) a vámmentességi rendelet

ba) XI. fejezet 44. cikk (2) bekezdés b) pontjában és 45. cikkében,

bb) XI. fejezet 51. cikk (2) bekezdés a) pontjában,

bc) XII. fejezet 53. cikk (2) bekezdés b) pontjában,

bd) XIII. fejezet 54-55. cikkeiben, a XIV. fejezet 57. cikk (1) bekezdésében,

be) XV. fejezet 59. cikkében,

bf) XVII. fejezet 61., 67. cikk (1) bekezdés b) pontjában, a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjában, 74. cikkében,

bg) XIX. fejezet 82. cikk c) pontjában és

bh) XXIX. fejezet 112. cikkében

foglaltak alapján, azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, valamint laboratóriumoknak, amelyek a tevékenységi körük, illetve feladataik ellátásához szükséges, meghatározott módon történő felhasználásra szánt árukat hoznak be, és a vámmentességi rendeletben, és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott feltételeket teljesítik,"

25. § Az R4. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Vissza kell vonni a vámmentes vámeljárásra jogosító engedélyt, ha

a) a kérelmező az engedély kiadásától számítva két éven belül az engedélyben megadott jogcímen nem kezdeményez vámmentes vámkezelést,

b) a kérelmező az engedélyben megadott jogcímen kezdeményezett utolsó vámmentes vámkezelést követő két éven belül az engedélyben megadott jogcímen nem kezdeményez vámmentes vámkezelést,

c) az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy

d) az engedélyben előírt kötelezettségeit az engedélyes megszegi."

7. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2018. december 30-án lép hatályba.

(2) Az 1-13. §, a 16. §, a 19-25. §, a 27. §, valamint az 1-3. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 18. § 2019. január 2-án lép hatályba.

(4) Ez a rendelet 2019. február 4-én hatályát veszti.

27. § (1) Az 5. alcím

a) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 2015/2446/EU bizottsági rendelet,

b) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i 2015/2447/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A 6. alcím a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Varga Mihály s. k.,

pénzügyminiszter

1. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelethez

A R1. 3. melléklet 1. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Alapfelszerelési egyenruházati ellátmány

(Férfi-női)

ABCDEFG
Sor-
szám
Termék megnevezéseMennyiségi
egység
Egyenruhás, vegyesruhás állomány tagjaPolgári ruhás
állomány tagja
Pénzügyőr, aki nem
lát el rendszeresen
díszelgési feladatokat, és
nem tagja a Pénzügyőr
Zenekarnak
Rendszeresen
díszelgési
feladatokat ellátó
pénzügyőr
Pénzügyőr
Zenekar tagja
1.Társasági felöltő
szerelvényezve
db1211
2.Társasági zubbony
szerelvényezve
db1211
3.Társasági pantalló/
szoknya
db1221
4.Társasági ing/blúzdb1221
5.Társasági nyakkendődb1211
6.Társasági cipőpár1221
7.Társasági tányérsapka/
kalap szerelvényezve
db1211
8.Társasági derékövdb1111
9.Társasági bőrkesztyűpár1111
10.Szolgálati télikabátdb111
11.Szolgálati pulóverdb111
12.Szolgálati dzsekidb111
13.Széldzsekidb111
14.Szolgálati/gyakorló
pantalló/ téli
kivitelben
db111
15.Szolgálati/gyakorló
pantalló/szoknya*
nyári kivitelben
db222
16.Szolgálati rövid ujjú
ing/blúz
db331
17.Szolgálati pólódb111
18.Szolgálati sapka/kalap
szerelvényezve
db111
19.Szolgálati nyakkendődb111
20.Boka zoknipár364
21.Azonosítószámdb2222
22.Névkitűződb1111
23.Gyakorló pólódb111
24.Thermo alsó és felsődb111

* A pénzügyőr hölgyek esetében a 15. sorban feltűntetett 2 db-os normán belül a felvétel idején egyénileg meghatározható a szoknya és a pantalló aránya. Külön intézkedés hiányában 1 db szolgálati pantalló nyári kivitelben és 1 db szolgálati szoknya kerül kiadásra."

2. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelethez

Az R1. 4. melléklet I. rész 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Egyetemi váll-lap általános leírása

A 95 mm hosszú, 40 mm széles mindkét végén egyenes váll-lap körbehajtott zöld színű anyagból, alja közepén varrott bújtatós kialakítással és tépőzárral készül. Az évfolyamnak megfelelően sárga színű "V" alakú paszomány és hosszanti irányba középre paszomány csík van elhelyezve. A hosszanti paszomány csík "V" formájú paszomány csúcsából kiindulva a zöld színű anyagra van hímezve.

Körben a széleken élben 2 mm-es, a sárga színű szállal készített szélhímzéssel.

I. Évfolyam 1db "V" formájú paszomány és a hosszanti középvonalú paszomány csík.

II. Évfolyam 2db "V" formájú paszomány és a hosszanti középvonalú paszomány csík.

III. Évfolyam 3db "V" formájú paszomány és a hosszanti középvonalú paszomány csík.

IV. Évfolyam 4 db "V" formájú paszomány és a hosszanti középvonalú paszomány csík."

3. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelethez

Az R1. 5. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. Névkitűző

Nikkel fém alapra ragasztással rögzített fehér műanyag lap fekete felszínébe nyomtatott nagybetűvel vésett a kitűző viselőjének a neve, amely az eljárás folytán fehéren mutatkozik. Kitűző mérete: 80 x 14 mm, betű típusa: "BODONI ANTIQUA", betű nagyság: 4 mm. A fém alap hátoldalán a kitűző felhelyezésére szolgáló tüskék 2 db középen egymástól 50 mm-es távolságra helyezkednek el. Rögzítése 2 db pillangós patenttal történik."

Tartalomjegyzék