217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet

a településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. és 16.4. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 2. pont 2.1. alpontjában,

a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) és f) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában,

a 6. alcím és a 2. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 23. pontjában és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), c) és g) pontjában,

a 7. alcím és a 3. melléklet tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 116. §-sal és 117. §-sal egészül ki:

"116. § Azon épületeknél, amelyek használatát az építésügyi hatóság e rendelkezés hatálybalépése előtt engedélyezte vagy tudomásul vette, az épület vagy az épületben található lakások akadálymentes elérését szolgáló felvonó, rámpa, lejtő és pihenő

a) az előírt legkisebb elő- és oldalkert méretén belül is elhelyezhető,

b) nem számít be a telepítési távolság meghatározásánál, és

c) elhelyezésére tekintettel a telek beépítettsége eltérhet az övezetre előírt legnagyobb beépítettség mértékétől.

117. § E rendeletnek a településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR4.) megállapított 32. § (3) bekezdését és 116. §-át a MódR4. hatálybalépésekor első fokon még el nem bírált ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell."

2. § Az R1.

a) 32. § (3) bekezdésében a "rendeltetést meghatározó" szövegrész helyébe a "rendeltetést, valamint a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét meghatározó" szöveg,

b) 1. számú melléklet 19. pontjában az "épületek, együttese" szövegrész helyébe az "épületek együttese" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az R1.

a) 7. § (4) bekezdésében a " , különösen az épület legmagasabb pontjának magasságát, az építészeti karakter jellemzőit meghatározó rendelkezést" szövegrész,

b) 34. § (1) bekezdés d) pontjában az "(1. ábra)" szövegrész,

c) 39. § (2) bekezdés d) pontjában, 40. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 40. § (3) bekezdésében a "(2. ábra)" szövegrész,

d) 44. § (7), (8), (10) és (12) bekezdésében a "(3. ábra)" szövegrész,

e) 44. § (6) és (13) bekezdése,

f) 47. § (7) bekezdése.

2. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A központi építészeti tervtanács feladata, hogy)

"a) véleményezze a másodfokú építésügyi hatósági eljárásban - a másodfokú építésügyi hatóság megkeresésére - az elsőfokú építésügyi hatósági eljárás során a döntés alapjául szolgáló, a területi tervtanács által véleményezett építészeti-műszaki dokumentációt,"

(2) Az R2. 9. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területi építészeti-műszaki tervtanács feladata, hogy véleményezze)

"c) az elsőfokú építésügyi hatósági eljárásban - az elsőfokú építésügyi hatóság megkeresésére - a több települést magában foglaló világörökségi tájegységi területen az új épület építéséhez, meglévő épület bővítéséhez, valamint a településképet érintő homlokzati felújításához vagy átalakításához szükséges építészeti-műszaki dokumentációt."

(3) Az R2. 9. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A területi építészeti-műszaki tervtanács a (4) bekezdés c) pontja szerinti véleményezési eljárása során felhívja az érintett települési önkormányzat polgármesterét, hogy 8 napon belül nyilvánítson véleményt a tervnek a településképi követelményekkel történő megfeleléséről. A tervtanács a polgármesteri véleményt érdemben vizsgálja.

(6) A területi építészeti-műszaki tervtanács a (4) bekezdés c) pontja szerinti véleményezési eljárásról készült jegyzőkönyvet az ülést követő 5 napon belül megküldi az országos főépítésznek."

5. § Az R2. 13. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A központi építészeti-műszaki tervtanács eljárása esetén, amennyiben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező beruházás hasznos beépített alapterülete nem haladja meg a bruttó 5000 m2-t, a tervtanácsi véleményt a tervtanács elnöke is kiadhatja. Ez az eljárás az Étv. 19. § (4) bekezdése szerinti épületek építészeti-műszaki dokumentációjának véleményezése során nem alkalmazható."

6. § Az R2. a következő 21. §-sal egészül ki:

"21. § E rendeletnek a településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.2.) megállapított 9. § (2) bekezdés a) pontját, (4) bekezdés c) pontját, (5) és (6) bekezdését, 10. § (1) bekezdését, valamint 13. § (7) bekezdését a Mód. Kr.2. hatálybalépésekor első fokon még el nem bírált ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell."

7. § Az R2. 10. § (1) bekezdésében az"összefüggő" szövegrész helyébe az"az egy tájegységet képező" szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R2. 16/A. §-a.

3. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

9. § A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 7. §-a a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal)

"f) ellátja az önkormányzati főépítészi vizsga lebonyolításának feladatait,

g) vezeti a területi építészeti-műszaki és településrendezési tervtanácsot, ideértve a tájegységi tervtanácsot is."

10. § Az R3. 4. § (3) bekezdésében

a) a "b) pont ba) alpontja szerinti" szövegrész helyébe a "c) pont ca) alpontja szerinti" szöveg,

b) a "b) pont bb) alpontja szerinti" szövegrész helyébe a "c) pont cb) alpontja szerinti" szöveg

lép.

4. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

11. § A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 11. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A területi terveket az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerbe (a továbbiakban: TelR) történő illeszthetőség követelményeinek figyelembevételével elektronikus és papíralapú dokumentumként kell kidolgozni és a kidolgozásért felelős szerv részére átadni. Ennek érdekében:]

"f) a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek b)-d) pont szerint kidolgozott és elfogadott rajzi munkarészeit tartalmazó fedvényeinek digitális vektoros állománya - jogszabályban előírtak szerint a Dokumentációs Központnak kötelezően leadandó SHP vagy GML formátumú - dokumentációját a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak és a 8. melléklet szerint kell elkészíteni, úgy, hogy

fa) a területrendezési tervek d) pontnak megfelelően kidolgozott térségi szerkezeti tervében szereplő térségi területfelhasználást a térségi területfelhasználási kategóriák átfedése nélkül, topológiailag helyesen kell vektoros formátumban dokumentálni. Az összetartozó - azonos területfelhasználási kategóriákhoz tartozó - területeket településenként egyesíteni szükséges;

fb) a területrendezési tervek d) pontnak megfelelően kidolgozott térségi szerkezeti tervében szereplő műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit településenként szakaszolva és tényleges elhelyezkedésüknek megfelelően kell a vektoros állományban dokumentálni;

fc) a területrendezési tervek d) pontnak megfelelően kidolgozott térségi övezeteit településenként összegezve kell a vektoros állományban dokumentálni. Az összetartozó - egy tervlapon ábrázolt - térségi övezeteket átfedés nélkül kell a vektoros állományban dokumentálni."

12. § Az R4. a következő 21/B. §-sal egészül ki:

"21/B. § (1) A megyei területrendezési terv elfogadásáról szóló rendelettervezetről a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (3) bekezdése szerinti állásfoglalás kérése és az állásfoglalás kiadása a 16. § (1) bekezdése szerinti digitális egyeztető felületen történik.

(2) A megyei önkormányzat az (1) bekezdés szerinti állásfoglalás-kérés során a térképi mellékleteket a 11. § f) pontjában foglalt követelményeknek megfelelően küldi meg a területrendezésért felelős miniszternek.

(3) A területrendezésért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti állásfoglalás kiadása során a Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján ellenőrzi, hogy a megküldött rendelettervezet megfelel-e a 11. § f) pontjában foglalt követelményeknek."

13. § Az R4. 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

14. § Az R4.

a) 17. § (1a) bekezdésében a "pdf formátumban és EOV vetületű" szövegrész helyébe a "pdf formátumban és - a miniszteri állásfoglalás kéréséhez - EOV vetületű" szöveg,

b) 23. § (1) bekezdésében a "megyei önkormányzatok által megküldött" szövegrész helyébe a "megyei önkormányzatok által - a területrendezési tervek esetében a 8. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelő formában - megküldött" szöveg

lép.

5. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

15. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 3. § (11) bekezdés a)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek elfogadott rajzi munkarészeit tartalmazó fedvények digitális vektoros állományának (7) bekezdésben leírt GML formátumú dokumentációját az alábbiak szerint kell elkészíteni:]

"a) A területrendezési tervek térségi szerkezeti tervében szereplő térségi területfelhasználást a térségi területfelhasználási kategóriák átfedése nélkül, topológiailag helyesen, egy rétegben kell vektoros formátumban dokumentálni. Az összetartozó - azonos területfelhasználási kategóriákhoz tartozó - területeket településenként egyesíteni szükséges. A térségi területfelhasználási kategóriákat tartalmazó fedvényeket az R. 8. melléklete szerinti műszaki követelmények szerint kell elkészíteni.

b) A területrendezési tervek térségi szerkezeti tervében szereplő műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit településenként szakaszolva és tényleges elhelyezkedésének megfelelően, kategóriánként egy rétegben kell vektoros állományban dokumentálni. A műszaki infrastruktúra-hálózatokat tartalmazó fedvényeket az R. 8. melléklete szerinti műszaki követelmények szerint kell elkészíteni.

c) A területrendezési tervek szerkezeti tervében szereplő műszaki infrastruktúra egyedi építményeket tartalmazó kategóriánként kialakított fedvényeket az R. 8. melléklete szerinti műszaki követelmények szerint kell elkészíteni. A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározó, az országos vízkárelhárítási célú tározó, az 1 millió m3-t meghaladó térfogatú vízkárelhárítási célú tározás és fejlesztési lehetősége esetében az összetartozó területeket településenként egyesíteni szükséges.

d) A területrendezési tervek térségi övezeteit településenként összegezve kell övezetenként kialakított rétegben a vektoros állományban dokumentálni. Az összetartozó - egy tervlapon ábrázolt - térségi övezeteket átfedés nélkül kell a vektoros állományban dokumentálni. A térségi övezeteket tartalmazó fedvényeket az R. 8. melléklete szerinti műszaki követelmények szerint kell elkészíteni."

16. § Az R5.

a) 3. § (7) bekezdésében az "az ISO 19136:2007" szövegrész helyébe az "SHP (shapefile) vagy az ISO 19136:2007" szöveg,

b) 6/A. §-ában az "1. melléklet szerinti" szövegrész helyébe az "R. 8. melléklete szerinti" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti az R5. 1. melléklete.

6. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

18. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 26/F. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kötelezettnek a bírságot a bírság összegét megállapító határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül az önkormányzatnak a határozatban megjelölt számlájára kell átutalási megbízással teljesítenie vagy készpénzátutalási megbízással postai úton befizetnie."

19. § Az R6. 29/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"29/A. § (1) A polgármester - a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében - a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során az önkormányzat rendeletében megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket, valamint biztosítja számukra a véleményezés lehetőségét.

(2) Ha az önkormányzat rendeletében szigorúbb követelményt nem állapít meg, a partnerségi egyeztetés előzetes tájékoztató szakaszból és munkaközi tájékoztató szakaszból áll, amelynek részletes szabályait a (3)-(6) bekezdés tartalmazza.

(3) Előzetes tájékoztató szakasz lefolytatása csak a koncepció, a stratégia, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése, valamint a településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése során szükséges. Az előzetes tájékoztatás lakossági fórum megtartásával, továbbá az előzetes javaslatoknak az önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és - ha van ilyen - a helyi lapban való együttes közzétételével történik.

(4) Munkaközi tájékoztató szakasz lefolytatása a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszköz, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során is szükséges.

(5) A munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával, továbbá az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és - ha van ilyen - a helyi lapban való együttes közzétételével történik

a) a koncepció és a stratégia készítésénél,

b) a településrendezési eszközök teljes eljárásban vagy egyszerűsített eljárásban történő készítésénél és módosításánál, az egyeztetés véleményezési szakaszában,

c) a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő készítésénél és módosításánál, az egyeztetés végső véleményezési szakaszának kezdeményezése előtt,

d) a kézikönyv és a településképi rendelet készítésénél.

(6) A munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján való közzétételével történik

a) a koncepció és a stratégia módosításánál,

b) a 32. § (6) bekezdés b) pontban foglalt esetben,

c) a településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítésénél és módosításánál, a záró szakmai vélemény megkérése előtt,

d) a kézikönyv és a településképi rendelet módosításánál.

(7) Ha az önkormányzat rendeletében szigorúbb követelményt nem állapít meg,

a) az előzetes tájékoztatót és az elkészült tervezetet a lakossági fórum időpontját megelőzően legalább 8 nappal az önkormányzati honlapon - továbbá a (3) és az (5) bekezdésben meghatározott esetekben az ott meghatározott egyéb helyen - meg kell jeleníteni,

b) az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni."

20. § Az R6. 42/A. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatal jogszabályi ütközést észlel, egyeztető tárgyalást kezdeményez a 40. § (2) bekezdés b) pontja szerint.

(3b) Záró szakmai vélemény akkor adható, ha a (3) bekezdés szerinti valamennyi dokumentum hiánytalanul megküldésre került."

21. § (1) Az R6. 43/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester)

"a) a kézikönyv és településképi rendelet készítésének megkezdéséről a 29/A. § (1) vagy (3) bekezdése szerinti helyen tájékoztatja a partnereket,"

(2) Az R6. 43/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A partnerek a kézikönyv és a településképi rendelet készítésénél a 29/A. § (1) bekezdése vagy (7) bekezdés b) pontja szerint javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak."

(3) Az R6. 43/A. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester az elkészült)

"a) kézikönyv és településképi rendelet tervezetét partnerségi véleményezésre bocsátja a 29/A. § (1) vagy (5) bekezdése szerinti helyen, a kézikönyv és a településképi rendelet módosításának tervezetét partnerségi véleményezésre bocsátja a 29/A. § (1) vagy (6) bekezdése szerinti helyen,"

22. § Az R6. 33. alcíme a következő 46/G. §-sal egészül ki:

"46/G. § E rendeletnek a településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.7.) megállapított 6. § (2b) bekezdését, 42. § (2) bekezdését, 42/A. § (3a) és (3b) bekezdését, valamint 2. mellékletét a Mód. Kr.7. hatálybalépésekor folyamatban lévő integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszköz készítése és módosítása során is alkalmazni kell."

23. § Az R6. 9. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

24. § Az R6.

a) 6. § (2b) bekezdésében a "stratégiáját a Lechner" szövegrész helyébe a "stratégiáját - a (2) és a (2a) bekezdés figyelembevételével - a Lechner" szöveg,

b) 32. § (1) bekezdés b) pontjában az "egyszerűsített vagy" szövegrész helyébe az "egyszerűsített," szöveg,

c) 32. § (1) bekezdés c) pontjában a "tárgyalásos," szövegrész helyébe a "tárgyalásos vagy" szöveg,

d) 38. § (4) bekezdés c) pontjában az "egyéb környezteti hatásokra" szövegrész helyébe az "egyéb környezeti hatásokra" szöveg,

e) 42. § (2) bekezdésében az "egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet" szövegrész helyébe az "egyeztetést lezáró döntést" szöveg,

f) 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában az "örökségvédelmi határkörében eljáró" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatáskörében eljáró" szöveg,

g) 43/A. § (7) bekezdésében az "a 29/A. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja" szövegrész helyébe az "a 29/A. § (7) bekezdés b) pontja" szöveg,

h) 43/B. § (3) bekezdésében a "nyilvános értékelő felületet" szövegrész helyébe a "nyilvános értékelő felület" szöveg,

i) 45. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "2018. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2019. december 31-ig" szöveg,

j) 46. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "2018. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2019. december 31-ig" szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti az R6. 26/C. § (2) bekezdése.

7. A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről szóló 485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

26. § A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről szóló 485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

27. § Az R7. a következő 5. §-sal egészül ki:

"5. § E rendeletnek a településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 2. melléklet 4.2.4. alpontját, valamint 4.3.4. alpontját a Mód. Kr. hatálybalépésekor első fokon még el nem bírált ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell."

8. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 4., 5. alcím és az 1. melléklet 2019. március 15-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

"8. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez

A megyei területrendezési tervek téradat-rétegeinek műszaki követelményei és jelkulcsa

1. Térségi szerkezeti terv

2. Térségi övezetek

3. Alaptérképi elemek

"

2. melléklet a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

1. Az R6. 9. melléklet 15. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCD
1.Koncepció, stratégia, településrendezési eszközökkézikönyv, településképi rendelet
2.EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEGYEZTETÉSI SZAKTERÜLETADATSZOLGÁLTATÁS TÉMAKÖRETELEPÜLÉSKÉPI ADATSZOLGÁLTATÁS)
"15.fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatósági
hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási
(fővárosi kerületi) hivatala, Pest megyében a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban
Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala
közlekedés: a 12. pont kivételével
minden közúti közlekedési ügyben"

2. Az R6. 9. melléklet 24. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCD
1.Koncepció, stratégia, településrendezési eszközökkézikönyv, településképi rendelet
2.EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEGYEZTETÉSI SZAKTERÜLETADATSZOLGÁLTATÁS TÉMAKÖRETELEPÜLÉSKÉPI ADATSZOLGÁLTATÁS)
"24.Országos Atomenergia Hivatalnukleáris biztonság és
balesetelhárítás az Országos
Atomenergia Hivatal hivatalos
honlapján közzétett települések
elhelyezkedése szerinti területek
esetében"

3. melléklet a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

1. Az R7. 2. melléklet 4.2. Világörökségi korlátozások pontja a következő 4.2.4. alponttal egészül ki:

"4.2.4. A világörökségi területen újonnan létesítendő ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi-szolgáltató rendeltetésű építmények a területi tervtanács által meghatározott homlokzatának vagy homlokzatainak takarását kétszintű növényállománnyal kell biztosítani. A tervtanács az ilyen módon takarandó homlokzatot a tervtanács által meghatározott magaslati pontokról, továbbá gyorsforgalmi utak, főutak, országos mellékutakról való láthatóság alapján határozza meg. A kétszintű növényállomány faszintjében magas növésű, őshonos fafajokat, a cserjeszintre őshonos cserjéket kell ültetni."

2. Az R7. 2. melléklet 4.3. Világörökségi tilalmak pontja a következő 4.3.4. alponttal egészül ki:

"4.3.4. Újonnan létesített ipari, mezőgazdasági vagy kereskedelmi-szolgáltató rendeltetésű építmények esetében

a) nem alkalmazható a területi tervtanács által meghatározott, környezetbe nem illő szín vagy anyag,

b) nem alkalmazható közterületről látszó, 10 m2-nél nagyobb egybefüggő felületen tükröződő, nagy fényvisszaverő tulajdonságú anyag,

c) az építmény legmagasabb pontja - beleértve minden építményrészt, tetőfelépítményt, az építmény tetőzetén elhelyezett antennát, kéményt, szellőzőt, egyéb tartozékot és műszaki berendezést - nem lehet magasabb 15 méternél,

d) nem alkalmazható a világörökségi helyszínről látható fényfestés és éjszakai díszvilágítás,

e) az építmény oldalankénti egybefüggő homlokzati felületeinek vízszintesen mért hossza nem haladhatja meg a 100 métert, és

f) az egyes építmények közötti távolság nem lehet kevesebb, mint 20 méter."

Tartalomjegyzék