32015R2219[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2219 rendelete (2015. november 25.) az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéről (CEPOL), valamint a 2005/681/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/2219 RENDELETE

(2015. november 25.)

az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéről (CEPOL), valamint a 2005/681/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 87. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1) Az Európai Rendőrakadémiát (CEPOL) a 2005/681/IB tanácsi határozat (2) hozta létre uniós szervként a tagállami rendőrségek vezető beosztású tisztjeinek képzése céljából, valamint a nemzeti rendőrségi erők közötti együttműködés megkönnyítésére azáltal, hogy európai dimenziójú rendőrségi képzési tevékenységeket szervez és koordinál.

(2) A "Stockholmi Program - A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa" célul tűzi ki egy valódi európai bűnüldözési kultúra megteremtését európai képzési és csereprogramok létrehozásával valamennyi érintett rendészeti szakember számára nemzeti és uniós szinten.

(3) Válaszként az Európai Tanács Stockholmi Programban megfogalmazott felhívására, miszerint meg kell erősíteni az Unióval kapcsolatos kérdésekről szóló képzési tevékenységet és az ilyen képzéshez szisztematikus hozzáférést kell biztosítani a bűnüldöző szervek különféle besorolású tagjai számára, valamint válaszként az Európai Parlament igazságügyi és rendőrségi képzésekre vonatkozó uniós keret megerősítését szorgalmazó kérésére, CEPOL célkitűzéseit a következő általános elvekkel összhangban kell strukturálni, külön hangsúlyt helyezve ugyanakkor az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelmére a bűnüldözéssel összefüggésben: először, a tagállamok támogatása a képzések nyújtásában ahhoz, hogy javuljanak a bűnüldözés uniós dimenziójára vonatkozó alapvető ismeretek; másodszor, a tagállamok támogatása - kérelmük alapján - a kétoldalú és regionális együttműködés kialakításában a bűnüldözési képzésen keresztül; harmadszor, képzések kialakítása, megvalósítása és összehangolása konkrét tematikus területekre vonatkozóan; negyedszer, a harmadik országokbeli uniós missziókkal és bűnüldözési kapacitásépítéssel összefüggésben képzések kialakítása, megvalósítása és összehangolása. Az említett általános elvek kell, hogy képviseljék az európai bűnüldözési képzési rendszert (European Law Enforcement Training Scheme -LETS), amelynek célja biztosítani a bűnüldöző szervek tagjait célzó uniós szintű képzés magas színvonalát, koherenciáját és következetességét. Az említett általános elvek tükrözik azt a négy ágat, amelyeket a CEPOL által a tagállamokkal együttműködésben készített, a képzési igényekre és kínálatra vonatkozó helyzetfelmérés alapján a Bizottság határozott meg.

(4) CEPOL-nak elő kell mozdítania a képzési tevékenysége keretében az alapvető jogok általános tiszteletben tartását és megértését a bűnüldözés során, így például a magánélet védelmét, az adatvédelmet, a sértettek, a tanúk és a gyanúsítottak jogait, támogatását és védelmét, ideértve a nemi alapú erőszak áldozataivá vált sértettek jogainak megóvását.

(5) A CEPOL működésének a LETS fényében történő egyszerűsítése és fejlesztése kiszélesíti a CEPOL lehetőségeit arra, hogy képzési tevékenységeket támogasson, fejlesszen, valósítson meg és koordináljon a tagállamok bűnüldöző szervei számára, a tagállamok által a bűnüldöző szervek tagjainak képzése területén tett nemzeti kezdeményezések sérelme nélkül, ha a képzési tevékenységek a tagállamok és az Unió számára hozzáadott értéket képviselhetnek.

(6) Annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban használja fel forrásait, a CEPOL-nak olyan prioritásokra és területekre kell összpontosítania tevékenységeit, ahol a képzés hozzáadott értéket képviselhet a tagállamok és az Unió számára, összhangban a jelenlegi és jövőbeli szükségletekkel és az alapműködéssel kapcsolatos követelményekkel.

(7) A CEPOL-nak gondoskodnia kell a képzés értékeléséről, valamint arról, hogy a képzési igényekről készített felmérések megállapításai a jövőbeni fellépések hatékonyságának fokozása érdekében a tervezésének a részét képezzék. A CEPOL-nak képesnek kell lennie arra, hogy előmozdítsa a tagállamok bűnüldözési képzésének kölcsönös elismerését és az uniós szinten nyújtott képzés tagállamok általi elismerését.

(8) A megkettőzés és átfedés elkerülése céljából, illetve a jobb koordináció biztosítása céljából az uniós ügynökségek és más kapcsolódó szervek által a bűnüldöző szervek illetékes tagjai számára nyújtott képzési tevékenységek terén, a CEPOL-nak stratégiai felméréseket kell készítenie a képzési igényekről, valamint meg kell válaszolnia a belső biztonság és annak külső vonatkozásai területén meghatározott uniós prioritásokat, a vonatkozó politikai ciklusokkal összhangban.

(9) A CEPOL-nak össze kell kapcsolnia a tagállamok bűnüldözési szervek tagjainak képzésével foglalkozó intézményeinek hálózatát, és minden tagállamban egyetlen, a hálózaton belül működő nemzeti egységgel kell összeköttetésben állnia.

(10) A tagállamoknak és a Bizottságnak képviseltetniük kell magukat a CEPOL igazgatótanácsában (a továbbiakban: az igazgatótanács), hogy hatékonyan felügyeljék a CEPOL feladatköreinek gyakorlását. Az igazgatótanács tagjait és a póttagokat a bűnüldöző szervek tagjainak képzésére vonatkozó nemzeti politikát illető ismereteik, és a releváns vezetői, igazgatási és költségvetési készségeik alapján kell kinevezni.

(11) Az igazgatótanács munkájának folyamatosságát biztosítandó valamennyi ott képviselt félnek törekednie kell arra, hogy korlátozza az őt képviselő tagok fluktuációját. Valamennyi félnek törekednie kell a nemek kiegyensúlyozott képviseletére az igazgatótanácsban.

(12) Az igazgatótanácsot fel kell ruházni különösen a költségvetés megállapításához, végrehajtása ellenőrzéséhez, megfelelő pénzügyi szabályok és a CEPOL többéves és éves munkaprogramjai elfogadásához, a CEPOL általi döntéshozatal átlátható munkaeljárásainak megállapításához, az ügyvezető igazgató kinevezéséhez, teljesítménymutatók meghatározásához, valamint a kinevező hatósági jogkörök gyakorlásához szükséges hatáskörökkel, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatával (a továbbiakban: a személyzeti szabályzat) és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekkel (a továbbiakban: az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek) összhangban, amelyeket a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (3) állapít meg.

(13) A CEPOL hatékony mindennapi működésének biztosítása érdekében az ügyvezető igazgató egyben a CEPOL törvényes képviselője és igazgatója is, aki feladatai ellátása során függetlenül jár el, és biztosítja, hogy a CEPOL elvégezze az e rendeletben előírt feladatait. Az ügyvezető igazgató felelős különösen a határozathozatal céljából az igazgatótanács elé terjesztendő költségvetési és tervezési dokumentumok elkészítéséért, valamint a CEPOL többéves programozásának és éves munkaprogramjának végrehajtásáért.

(14) Adott esetben és figyelembe véve az az alapműködéssel kapcsolatos követelményeket és a pénzügyi erőforrásokat, az igazgatótanácsnak határoznia kell egy független tanácsadó testületként eljáró tudományos képzési bizottság létrehozásáról a CEPOL által folytatott tevékenység tudományos minőségének biztosítása érdekében. E bizottság tagjainak független tudományos dolgozóknak és bűnüldözési gyakorló szakembereknek kell lenniük az e rendelet által szabályozott területeken. A tudományos bizottság tagjait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett átlátható pályázati felhívást és kiválasztási eljárást követően az igazgatótanácsnak kell kineveznie.

(15) A CEPOL-nak biztosítania kell, hogy képzése magában foglalja a kutatás releváns fejleményeit. A CEPOL-nak elő kell mozdítania és ki kell alakítania a partnerséget az e rendelet által szabályozott kérdésekben illetékes uniós szervekkel, valamint az állami és magán felsőoktatási intézményekkel, emellett erősebb partnerségek létrehozását kell tudnia ösztönözni a tagállamok egyetemei és bűnüldözési képzéssel foglalkozó intézményei között annak érdekében, hogy megerősített együttműködés révén szinergiákat hozzon létre közöttük.

(16) A CEPOL teljes autonómiájának és függetlenségének biztosítása, valamint annak érdekében, hogy megfelelően el tudja végezni és teljesíteni tudja az e rendeletben rábízott feladatokat és célkitűzéseket, megfelelő és önálló költségvetést kell biztosítani számára, amelynek bevételei elsősorban az Unió általános költségvetéséből nyújtott hozzájárulásból származnak. Az uniós hozzájárulás és az Unió általános költségvetése terhére nyújtott egyéb támogatások tekintetében az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni. Az elszámolásokat a Számvevőszéknek kell ellenőriznie.

(17) Lehetővé kell tenni, hogy feladatai ellátása céljából a CEPOL vissza nem térítendő támogatást ítélhessen oda a tagállamok képzési és kutatóintézményei számára a CEPOL tanfolyamainak, szemináriumainak és konferenciáinak megvalósítására. Az ilyen vissza nem térítendő támogatások várhatóan még inkább hozzájárulnak a hálózaton belüli tagállami képzési intézmények közötti együttműködés megerősítéséhez, valamint a bűnüldözés kölcsönös elismerésének előmozdításához.

(18) Küldetése teljesítésének céljából, valamint a feladatai ellátásához szükséges mértékben a CEPOL számára lehetővé kell tenni, hogy az e rendelettel összhangban kötött munkamegállapodások vagy a 2005/681/IB határozat 8. cikke alapján harmadik országok nemzeti képzési intézményeivel kötött munkamegállapodások keretében együttműködjön az e rendelet által felölelt kérdésekben illetékes uniós szervekkel, harmadik országok hatóságaival és képzési intézményeivel, valamint nemzetközi szervezetekkel, továbbá magánfelekkel.

(19) A 2005/681/IB határozat úgy rendelkezett, hogy a CEPOL székhelye az Egyesült Királyságban, Bramshillben legyen. Az CEPOL a 543/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) összhangban a CEPOL székhelyét Magyarországra, Budapestre helyezték át, és felkérték a Bizottságot, hogy alapos költség-haszon elemzés és hatástanulmány elkészítését követően terjesszen elő jelentést a 2005/681/IB határozat hatékonyságáról.

(20) A fogadó tagállamnak biztosítania kell a CEPOL zökkenőmentes működéséhez szükséges feltételeket, ideértve a többnyelvű, európai irányultságú iskoláztatás lehetőségét és a megfelelő közlekedési összeköttetéseket is, hogy a lehető legszélesebb földrajzi körből tudjon magas színvonalú személyi állományt vonzani.

(21) E rendelet célja az 543/2014/EU rendelet által módosított 2005/581/IB határozat rendelkezéseinek módosítása és kiterjesztése. Mivel az e rendelet által eszközlendő módosítások számukat és jellegüket tekintve jelentősek, az 543/2014/EU rendelet által módosított 2005/681/EB határozatot az egyértelműség érdekében az e rendelet által kötelezett tagállamok tekintetében teljes egészében fel kell váltani. Az e rendelet által létrehozott CEPOL a 2005/681/IB határozattal létrehozott CEPOL helyébe kell, hogy lépjen és átveszi annak feladatait, amely utóbbi határozatot következésképpen hatályon kívül kell helyezni.

(22) Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2011/EK rendeletét (5) alkalmazni kell a CEPOL-ra.

(23) Mivel e rendelet célját - nevezetesen a bűnüldözési képzésért felelős uniós szintű ügynökség létrehozását - a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a fellépés nagyságrendje és hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően e rendelet nem lépi túl a fenti cél eléréséhez szükséges mértéket.

(24) Ez a rendelet tiszteletben tartja a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a továbbiakban: a Charta) meghatározott alapvető jogokat, és figyelembe veszi az ott elismert elveket, különösen a Charta 7. és 8. cikke, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 16. cikke alapján a személyes adatok védelméhez és a magánélethez való jogot.

(25) Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével, valamint 4a. cikkének (1) bekezdésével összhangban, az említett jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, ezek a tagállamok nem vesznek részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rájuk nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(26) Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÜGYNÖKSÉG CÉLKITŰZÉSEI ÉS FELADATAI

1. cikk

A Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségének létrehozása

(1) Létrejön az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL).

(2) Az e rendelet által létrehozott CEPOL a 2005/681/IB határozat által létrehozott CEPOL helyébe lép, és annak jogutódja.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "bűnüldöző szervek tagjai": a rendőrség, a vámhatóság vagy az egyes tagállamok által meghatározott egyéb kapcsolódó szolgálatok személyzete, amelyek az alábbiakért felelősek, továbbá az uniós szervek személyzete, akik az alábbiakkal kapcsolatos feladatokat látnak el:

a) két vagy több tagállamot érintő súlyos bűncselekmények, a terrorizmus, valamint az uniós politika által felölelt közös érdeket érintő bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem; vagy

b) a válságkezelés és a közrend, különösen a fontosabb események nemzetközi rendészeti feladatai.

2. "uniós szervek": az EUSZ és az EUMSZ által és az azok alapján létrehozott intézmények, szervek, missziók, hivatalok és ügynökségek;

3. "nemzetközi szervezetek": a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó nemzetközi szervezetek és alárendelt szerveik vagy olyan egyéb szervek, amelyeket két vagy több ország közötti megállapodással vagy annak alapján hoztak létre, továbbá az Interpol.

3. cikk

A CEPOL célkitűzései

(1) A CEPOL - külön hangsúlyt helyezve az emberi jogok és alapvető szabadságok bűnüldözéssel összefüggő védelmére - támogatja, fejleszti, megvalósítja és koordinálja a bűnüldöző szervek tagjainak képzését, különösen a két vagy több tagállamot érintő súlyos bűnözés és a terrorizmus megelőzése és az ellenük való küzdelem terén, a közrend fenntartása - különösen a fontosabb események nemzetközi rendészeti feladatai - és az uniós missziók tervezése és vezérlése tekintetében, amely rendészeti vezetési és nyelvismereti képzést is magában foglalhat. Konkrétan a CEPOL:

a) támogatja a tagállamokat képzés nyújtásában, amely arra irányul, hogy tudatosítsa és megismertesse

i. a bűnüldözési együttműködés nemzetközi és uniós eszközeinek végrehajtását és alkalmazását;

ii. az uniós szervek, - különösen az Europol, Eurojust és a Frontex - működésük és szerepük;

iii. a bűnüldözési együttműködés rendőrségi és igazságügyi vonatkozásait és gyakorlati ismereteket az információcserét szolgáló csatornákhoz való hozzáférésről;

b) a tagállamok kérésére támogatja őket a regionális és bilaterális együttműködés kialakításában a bűnüldözési képzésen keresztül a tagállamok, uniós szervek és harmadik országok között;

c) kifejleszt, megvalósít és koordinál konkrét bűnügyi vagy rendőrségi témakörökkel foglalkozó képzéseket;

d) képzéseket dolgoz ki, valósít meg és koordinál a tagállamok és uniós szervek abban való támogatása céljából, hogy bűnüldöző szerveik tagjait uniós missziókban és harmadik országbeli bűnüldözési kapacitásépítő tevékenységekben való részvételre képezzék ki;

e) képezi az oktatókat, valamint támogatja bevált tanulási gyakorlatok javítását és cseréjét.

(2) A CEPOL oktatási eszközöket és módszertanokat fejleszt ki és frissít, valamint az egész életen át tartó tanulás távlatában alkalmazza azokat a bűnüldöző szervek tagjai készségeinek fejlesztése céljából. A jövőbeni fellépések minőségének, koherenciájának és hatékonyságának uniós szintű megerősítése céljából a CEPOL értékeli e fellépések eredményeit.

(3) A CEPOL összekapcsolja a tagállamok bűnüldöző szervek tagjainak képzésével foglalkozó intézményeinek hálózatát, és minden tagállamban egyetlen, a hálózaton belül működő nemzeti egységgel áll összeköttetésben.

(4) Az (1) bekezdésben említett tanulmányi tevékenységeket a CEPOL a tagállamok képzést végző intézményeinek hálózatával együttműködésben végzi, a CEPOL-ra alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban.

4. cikk

Feladatok

(1) A CEPOL többéves stratégiai elemzéseket készít a képzési igényekről, valamint többéves tanulmányi programokat dolgoz ki.

(2) A CEPOL képzési tevékenységeket és tanulmányi programokat támogat, dolgoz ki, hajt végre és koordinál, amelyek magukban foglalják az alábbiakat:

a) tanfolyamok, szemináriumok, konferenciák, valamint internetalapú, e-tanulási és más innovatív és progresszív képzési tevékenységek;

b) uniós dimenziójú konkrét témákra vonatkozó közös bűnüldözési képzési tanterv;

c) a releváns célcsoportoknak szükséges készségek összetettségi foka vagy szintje szerint kialakított fokozatos képzési modulok, amelyek középpontjában egy meghatározott földrajzi régió, a bűncselekmények konkrét tematikus területe vagy szakmai készségek konkrét köre áll;

d) bűnüldöző szervek tagjait érintő csere- vagy kirendelési programok, valamint tanulmányi látogatások a bűnüldözési képzés keretében.

(3) A CEPOL képzési tevékenységét és oktatási termékeit támogathatja, megerősítheti és kiegészítheti egy elektronikus hálózat működése.

(4) A CEPOL a harmadik országokban megvalósuló uniós missziókat és kapacitásfejlesztést a következők közül egy vagy több révén támogatja:

a) más érintett uniós szervekkel együttműködve értékeli a már meglévő, Unióval kapcsolatos bűnüldözési képzésre vonatkozó szakpolitikák és kezdeményezések hatását;

b) képzést dolgoz ki és nyújt a bűnüldöző szervek tagjainak civil missziókban való részvételre történő felkészítése céljából, ideértve annak lehetőségét is, hogy megszerezzék a kapcsolódó nyelvtudást, az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskolával és a tagállamokban létező kezdeményezésekkel összehangoltan;

c) képzést dolgoz ki és nyújt a harmadik országokban - különösen az uniós csatlakozásra jelölt országokban, valamint az európai szomszédságpolitika országaiban - működő bűnüldöző szervek tagjai számára;

d) igazgatja a célhoz kötött uniós külső támogatási alapokat a célból, hogy támogassa harmadik országok kapacitásépítését a vonatkozó bűnüldözési szakpolitikai területeken, az Unió meghatározott prioritásaival összhangban.

(5) A CEPOL előmozdítja a tagállamokban folyó bűnüldözéssel kapcsolatos képzés kölcsönös elismerését, valamint az uniós szinten nyújtott képzés tagállamok általi elismerését, a szubszidiaritás elvének megfelelő tiszteletben tartása mellett.

(6) A CEPOL saját kezdeményezésére kommunikációs tevékenységeket folytathat a megbízatása körébe tartozó területeken. Ezen kommunikációs tevékenységek nem sérthetik az (1) bekezdésben említett feladatokat, és azokat az igazgatótanács által elfogadott vonatkozó kommunikációs és terjesztési tervekkel összhangban kell végezni.

5. cikk

Képzéssel kapcsolatos kutatás

(1) A CEPOL a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott célkitűzéseinek keretein belül hozzájárul a képzési tevékenységekkel kapcsolatos kutatás fejlesztéséhez és ösztönzi azt, valamint terjeszti a kutatási eredményeket. Ebből a célból a CEPOL idevágó felméréseket végezhet és gyűjteményeket alakíthat ki a rendelkezésre álló kutatásokról, valamint a bűnüldözési képzési igényekről.

(2) A CEPOL előmozdítja és kialakítja a partnerséget az uniós szervekkel, valamint állami és magán felsőoktatási intézményekkel, valamint szorosabb partnerségek kialakítását ösztönözheti a tagállamok egyetemei és bűnüldözési képzéssel foglalkozó intézményei között.

II. FEJEZET

EGYÜTTMŰKÖDÉS A TAGÁLLAMOK ÉS A CEPOL KÖZÖTT

6. cikk

CEPOL nemzeti egységek

(1) Minden tagállam nemzeti egységet hoz létre vagy jelöl ki, amelynek szerepe, hogy kapcsolattartó szerv legyen a CEPOL felé a tagállami bűnüldöző szervek tagjainak képzésével foglalkozó nemzeti intézmények CEPOL-hálózatán belül.

(2) A nemzeti egységek feladatai az e cikkben felsorolt feladatok ellátása. Ezek a feladatok különösen a következők:

a) a CEPOL rendelkezésére bocsátják a feladatai ellátásához szükséges információkat;

b) hozzájárulnak a CEPOL hatékony kommunikációjához és együttműködéséhez valamennyi releváns képzést végző intézménnyel, ideértve a tagállamokban működő releváns kutatóintézeteket is;

c) hozzájárulnak a CEPOL munkaprogramjaihoz, éves ütemezéséhez és weboldalához, valamint előmozdítják azokat;

d) megválaszolják a CEPOL-tól érkező információ és tanácsadás iránti megkereséseket;

e) időben és átlátható módon megszervezik és koordinálják nemzeti szinten a tevékenységek résztvevőinek és szakértőinek megfelelő kinevezését;

f) koordinálják a tagállamukon belüli tevékenységek végrehajtását és az üléseket;

g) támogatják a bűnüldöző szervek tagjait érintő csereprogramok létrehozását és végrehajtását;

h) előmozdítják a CEPOL elektronikus hálózatának a bűnüldöző szervek tagjai képzésére való használatát.

(3) A nemzeti egységek képviselői rendszeresen, az igazgatótanács kérésére, az ügyvezető igazgató kérésére, vagy saját kezdeményezésükre üléseznek a CEPOL operatív és oktatási ügyeivel kapcsolatban. A nemzeti egységek képviselői különös figyelmet fordítanak arra, hogy olyan javaslatokat vizsgáljanak meg és dolgozzanak ki, amelyek javítják a CEPOL operatív hatékonyságát, valamint ösztönzik a tagállamok kötelezettségvállalását.

(4) Minden egyes tagállam nemzeti jogának és erőforrásainak megfelelően határozza meg a nemzeti egységének megszervezését és személyzetét.

III. FEJEZET

A CEPOL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

7. cikk

A CEPOL igazgatási és irányítási struktúrája

A CEPOL igazgatási és irányítási struktúrája a következőkből áll:

a) az igazgatótanács;

b) az ügyvezető igazgató;

c) adott esetben az igazgatótanács által a 15. cikkel összhangban létrehozott tudományos képzési bizottság;

d) adott esetben az igazgatótanács által a 9. cikk (1) bekezdésének q) pontjával összhangban létrehozott egyéb tanácsadó testületek.

1. SZAKASZ

Az igazgatótanács

8. cikk

Az igazgatótanács összetétele

(1) Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy képviselőjéből és a Bizottság képviselőjéből áll. Minden egyes képviselő szavazati joggal rendelkezik.

(2) Az igazgatótanács minden tagja tekintetében póttagot kell kinevezni, aki a tagot annak távollétében képviseli.

(3) Az igazgatótanács tagjait és a póttagokat a bűnüldöző szervek tagjainak képzése terén szerzett ismereteik és a kapcsolódó vezetői, igazgatási és költségvetési készségeik figyelembevételével nevezik ki. Figyelembe kell venni azt az elvet is, hogy a nemek az igazgatótanácsban kiegyensúlyozott képviselettel rendelkezzenek.

(4) A tagállamoknak és a Bizottságnak a tagjaik és póttagjaik megbízatása megszüntetéséhez való jogának sérelme nélkül, az igazgatótanácsi tagság négy évre szól. Ez a hivatali idő meghosszabbítható.

9. cikk

Az igazgatótanács feladatkörei

(1) Az igazgatótanács feladatai:

a) tagjainak kétharmados többségével és a 10. cikkel összhangban minden évben elfogadja azt a dokumentumot, amely tartalmazza a CEPOL többéves programozását és a következő évre vonatkozó éves munkaprogramját;

b) tagjainak kétharmados többségével elfogadja a CEPOL éves költségvetését, és ellátja a CEPOL költségvetéséhez kapcsolódó, a IV. fejezet szerinti egyéb feladatokat;

c) elfogadja a CEPOL előző évre vonatkozó konszolidált éves tevékenységi jelentését, valamint azt a következő év július 1-jéig eljuttatja az Európai Parlamentnek, a nemzeti parlamenteknek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek. A konszolidált éves tevékenységi jelentést közzé kell tenni;

d) a 21. cikknek megfelelően elfogadja a CEPOL-ra alkalmazandó pénzügyi szabályokat;

e) a csalással kapcsolatos kockázatokkal arányos belső csalás elleni stratégiát fogad el, figyelembe véve a végrehajtandó intézkedések költségeit és előnyeit;

f) belső szabályokat fogad el a saját tagjait és a felvételi bizottság tagjait, valamint a tudományos képzési bizottság tagjait érintő összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére;

g) a szükségletek elemzése alapján elfogadja a 4. cikkben említett kommunikációs és terjesztési terveket;

h) elfogadja eljárási szabályzatát;

i) a (2) bekezdésnek megfelelően a CEPOL személyzete tekintetében gyakorolja a személyzeti szabályzat által a kinevező hatóságra, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó feltételek által az egyéb alkalmazottak munkaszerződésének megkötésére jogosult hatóságra ruházott hatásköröket (a továbbiakban: a kinevezésre jogosult hatóság hatáskörei);

j) a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban megfelelő végrehajtási szabályokat fogad el a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek betartására vonatkozóan;

k) adott esetben belső ellenőrzési részleget alakít ki;

l) belső szabályokat fogad el az ügyvezető igazgató kiválasztására irányuló eljárásra, ideértve a felvételi bizottság összetételére vonatkozó szabályokat, garantálva annak függetlenségét és pártatlanságát;

m) kinevezi az ügyvezető igazgatót, és adott esetben hivatali idejét meghosszabbítja vagy felmentheti őt megbízatása alól a 23. cikkel összhangban;

n) számvitelért felelős - a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek hatálya alatt álló - tisztviselőt nevez ki, aki feladatai ellátása során funkciói tekintetében függetlenül jár el;

o) adott esetben és figyelembe véve az alapműködéssel kapcsolatos követelményeket és a pénzügyi erőforrásokat, a 15. cikkel összhangban létrehozza a tudományos képzési bizottságot, és a 16. cikk (2) bekezdésével összhangban kinevezi annak tagjait;

p) az igazgatótanáccsal együtt biztosítja a belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálati jelentéseiből származó megállapítások és ajánlások megfelelő nyomon követését;

q) az alapműködéssel kapcsolatos és a pénzügyi követelmények figyelembevételével minden határozatot meghoz a CEPOL belső szervezeti felépítésével és szükség esetén annak módosításával kapcsolatban;

r) a 34. cikkel összhangban engedélyezi a munkamegállapodások megkötését;

s) közös tantervet, képzési egységeket, tanulási módszereket, illetve bármely más, oktatási és taneszközöket fogad el;

t) adott esetben egyéb belső szabályokat fogad el.

(2) Az igazgatótanács a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban a személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) bekezdésén és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 6. cikkén alapuló határozatot fogad el a kinevezésre jogosult hatóság vonatkozó hatásköreinek az ügyvezető igazgatóra történő átruházásáról, és meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett a hatáskörátruházás felfüggeszthető. Az ügyvezető igazgató e hatásköröket maga is átruházhatja másra.

(3) Rendkívüli körülmények által indokolt esetben az igazgatótanács határozat útján átmenetileg felfüggesztheti a kinevezésre jogosult hatóság hatásköreinek az ügyvezető igazgatóra történt átruházását, valamint e hatáskörök továbbruházását, és e hatásköröket maga gyakorolhatja vagy átruházhatja valamely tagjára, illetőleg a személyzetnek egy, az ügyvezető igazgatón kívüli tagjára.

10. cikk

Többéves programozás és éves munkaprogramok

(1) Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató által előterjesztett tervezet alapján - a Bizottság véleményének figyelembevételével, a többéves programozással kapcsolatban pedig az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően - legkésőbb minden év november 30-áig elfogadja a CEPOL többéves programozását és éves munkaprogramját tartalmazó dokumentumot. Az igazgatótanács továbbítja a dokumentumot az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

Az első albekezdésben említett dokumentum az általános költségvetés végleges elfogadását követően válik véglegessé, és szükség esetén ennek megfelelően ki kell igazítani.

(2) A többéves programozás meghatározza az átfogó stratégiai programozást, ideértve a célkitűzéseket, a várt eredményeket és a teljesítménymutatókat, valamint a forrásokra vonatkozó tervet, a többéves költségvetést és a személyzeti ügyeket. A többéves programozás stratégiát foglal magában a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokra vonatkozóan.

A többéves programozást éves munkaprogramok révén hajtják végre, és adott esetben a 32. cikkben említett külső és belső értékelések eredményei alapján naprakésszé teszik. Ezen értékelések következtetését adott esetben a következő évre vonatkozó éves munkaprogramban is figyelembe veszik.

(3) Az éves munkaprogram tartalmazza a célkitűzések részletes leírását, a várt eredményeket és a teljesítménymutatókat. Tartalmazza továbbá a finanszírozandó tevékenységek leírását és az egyes tevékenységekre szánt pénzügyi és humán erőforrásokat, a tevékenységalapú költségvetés és irányítás alapelveinek megfelelően. Az éves munkaprogram összhangban áll a többéves programozással. Egyértelműen feltünteti, hogy az előző költségvetési évhez képest mely feladatokat vettek fel, változtattak meg vagy töröltek. Az éves munkaprogram magában foglalja a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokra vonatkozó, a 3. cikkben említett stratégiát és az e stratégiához kapcsolódó fellépéseket.

(4) Amennyiben az éves munkaprogram elfogadását követően a CEPOL-t új feladattal bízzák meg, az igazgatótanács módosítja az éves munkaprogramot.

(5) Az éves munkaprogram valamennyi érdemi módosítását az eredeti éves munkaprogram elfogadására vonatkozóval azonos eljárással kell elfogadni. Az igazgatótanács felruházhatja az ügyvezető igazgatót az éves munkaprogram nem érdemi módosításainak elfogadására vonatkozó hatáskörrel.

11. cikk

Az igazgatótanács elnöke és alelnöke

(1) Az igazgatótanács tagjai közül, méghozzá a Tanács 18 hónapra szóló programját közösen kidolgozó három tagállamot képviselő tagjai közül választ elnököt és alelnököt. Hivatali idejük az említett tanácsi program által lefedett 18 hónapos időszakra szól. Amennyiben azonban az elnök vagy az alelnök igazgatótanácsi tagsága megbízatásuk idején jár le, ezzel egy napon hivatali idejük is automatikusan lejár.

(2) Az elnököt és az alelnököt az igazgatótanács tagjainak kétharmados többségével választják meg.

(3) Amennyiben az elnök nem tudja ellátni feladatait, őt automatikusan az alelnök helyettesíti.

12. cikk

Az igazgatótanács ülései

(1) Az igazgatótanács üléseit az elnök hívja össze.

(2) Az ügyvezető igazgató részt vesz az igazgatótanács tanácskozásain.

(3) Az igazgatótanács évente két rendes ülést tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, a Bizottság kérésére vagy saját tagjai legalább egyharmadának kérésére is összeül.

(4) Az igazgatótanács és az ügyvezető igazgató bárkit meghívhat az ülésre szavazati joggal nem rendelkező megfigyelőként, akinek a véleménye a vita tekintetében irányadó lehet.

(5) Az igazgatótanács tagjai és póttagjai - eljárási szabályzatára is figyelemmel - az üléseken tanácsadók és szakértők segítségét is igénybe vehetik.

(6) A CEPOL biztosítja az igazgatótanács titkárságát.

13. cikk

Az igazgatótanács szavazási szabályai

(1) A 9. cikk (1) bekezdése a) és b) pontjának, a 11. cikk (2) bekezdésének, a 15. cikknek, a 23. cikk (6) bekezdésének és a 27. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül az igazgatótanács tagjainak többségével fogadja el határozatait.

(2) Minden tag egy szavazattal rendelkezik. A szavazati joggal rendelkező tag távollétében az őt helyettesítő póttag jogosult szavazati jogának gyakorlására.

(3) Az ügyvezető igazgató nem vesz részt a szavazásban.

(4) Az igazgatótanács eljárási szabályzata rögzíti a szavazás részletes módját, különösen azon feltételeket, amelyek alapján egy tag egy másik tag nevében eljárhat.

2. SZAKASZ

Az ügyvezető igazgató

14. cikk

Az ügyvezető igazgató felelősségi köre

(1) A CEPOL-t az ügyvezető igazgató irányítja. Az ügyvezető igazgató az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel.

(2) A Bizottság és az igazgatótanács hatásköreinek sérelme nélkül az ügyvezető igazgató feladatai teljesítése során függetlenül jár el, utasításokat sem kormányoktól, sem egyéb szervtől nem kérhet és nem fogadhat el.

(3) Az ügyvezető igazgató beszámol az Európai Parlamentnek feladatai ellátásáról, amennyiben erre felkérést kap. A Tanács felkérheti az ügyvezető igazgatót, hogy számoljon be feladatai ellátásáról.

(4) Az ügyvezető igazgató a CEPOL törvényes képviselője.

(5) Az ügyvezető igazgató felelős a CEPOL e rendelet által kijelölt feladatainak végrehajtásáért, így különösen az alábbiakért:

a) a CEPOL napi szintű igazgatása;

b) javaslattétel az igazgatótanácsnak a CEPOL belső szervezeti felépítése tekintetében és szükség esetén annak módosításával kapcsolatban;

c) az igazgatótanács által elfogadott határozatok végrehajtása;

d) a többéves programozás és az éves munkaprogramok tervezetének kidolgozása és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően azok benyújtása az igazgatótanácsnak;

e) a többéves programozás és az éves munkaprogramok végrehajtása, valamint azok végrehajtásáról jelentéstétel az igazgatótanácsnak;

f) a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban megfelelő végrehajtási szabálytervezetek kidolgozása a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek betartására vonatkozóan;

g) a CEPOL éves tevékenységére vonatkozó konszolidált jelentés tervezetének kidolgozása és az igazgatótanácshoz elfogadás céljából történő benyújtása;

h) a belső és külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből fakadó következtetések, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett vizsgálatok nyomon követésére cselekvési terv kidolgozása, valamint az elért eredményekről rendszeres jelentéstétel évente kétszer a Bizottságnak és rendszeresen az igazgatótanácsnak;

i) az Unió pénzügyi érdekeinek védelme a csalás, vesztegetés és egyéb jogellenes tevékenység elleni megelőző intézkedések alkalmazásával - az OLAF vizsgálati hatáskörének sérelme nélkül -, hatékony ellenőrzésekkel, illetve szabálytalanságok észlelése esetén a jogtalanul kifizetett összegek behajtásával és adott esetben hatékony, arányos és visszatartó erejű igazgatási és pénzügyi szankciókkal;

j) a CEPOL belső csalás elleni stratégiája tervezetének kidolgozása és az igazgatótanácshoz elfogadás céljából történő benyújtása;

k) a CEPOL-ra alkalmazandó pénzügyi szabályzat tervezetének összeállítása;

l) a CEPOL előirányzott bevételeit és kiadásait tartalmazó kimutatás-tervezet előkészítése és a költségvetés végrehajtása;

m) az igazgatótanács elnökének támogatása az igazgatótanács üléseinek előkészítésében;

n) egyéb feladatok ellátása e rendeletnek megfelelően.

3. SZAKASZ

Tudományos képzési bizottság

15. cikk

Létrehozás

Adott esetben és az alapműködéssel kapcsolatos és a pénzügyi követelmények figyelembevételével az igazgatótanács tagjainak kétharmados többségével hoz határozatot a tudományos képzési bizottság létrehozásáról. A bizottság létrehozásának visszavonására vonatkozó határozatra ugyanezen eljárás alkalmazandó.

16. cikk

Általános rendelkezések, célkitűzés és feladatok

(1) A tudományos képzési bizottság, amennyiben az igazgatótanács azt létrehozza, olyan független tanácsadó testület, amely a CEPOL képzéssel kapcsolatos munkájának tudományos minőségét biztosítja.

(2) A tudományos képzési bizottság a 4. cikkben felölelt területeken jártas tudományos dolgozókból és bűnüldözési gyakorló szakemberekből áll. Az igazgatótanács az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett, átlátható pályázati felhívással és kiválasztási eljárással nevezi ki a tudományos képzési bizottság tagjait. Az igazgatótanács tagjai nem lehetnek tagjai a tudományos képzési bizottságnak. A tudományos képzési bizottság tagjai független személyek és semmilyen kormánytól vagy más szervtől sem kérhetnek vagy fogadhatnak el utasítást.

(3) Az igazgatótanács többek között az alábbi feladatok ellátásával bízza meg a tudományos képzési bizottságot:

a) tanácsadás az ügyvezető igazgatónak a többéves programozás és az éves munkaprogramok, valamint egyéb stratégiai dokumentumok összeállításához, azok tudományos minőségének és a vonatkozó uniós ágazati politikákkal és prioritásokkal való összhangjának biztosítása érdekében;

b) független vélemény és tanács nyújtása az igazgatótanácsnak a hatáskörébe tartozó kérdésekben;

c) független vélemény és tanács nyújtása a tanterv, az alkalmazott tanulási módszerek, tanulási lehetőségek minőségéről és a tudományos fejleményekről;

d) az igazgatótanács, vagy az ügyvezető igazgató kérésére minden egyéb olyan tanácsadási feladat ellátása, ami fontos a CEPOL képzéssel kapcsolatos tevékenysége tudományos vonatkozásainak szempontjából.

(4) A tudományos képzési bizottság létrehozásakor az igazgatótanács határoz annak összetételéről, tagjainak hivatali idejéről, üléseinek gyakoriságáról, továbbá eljárási szabályzatáról, beleértve a szavazási szabályokat is.

IV. FEJEZET

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Költségvetés

(1) A CEPOL tervezett bevételeit és kiadásait minden - a naptári évvel egybeeső - pénzügyi évre vonatkozóan el kell készíteni, és azt a CEPOL költségvetésében fel kell tüntetni.

(2) A CEPOL költségvetésének bevételei és kiadásai egyensúlyban vannak.

(3) Egyéb források sérelme nélkül a CEPOL bevétele magában foglalja az Uniónak - az Unió általános költségvetésébe bevezetett - hozzájárulását.

(4) A CEPOL hatáskör-átruházási megállapodások vagy ad-hoc támogatások formájában uniós finanszírozásban részesülhet, a 21. cikkben említett pénzügyi szabályaival, valamint az Unió szakpolitikáit támogató kapcsolódó jogi aktusokban foglalt rendelkezésekkel összhangban. A CEPOL a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6) (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) meghatározott kettős finanszírozás tilalma elvének sérelme nélkül, a célkitűzésein és feladatain belüli konkrét tevékenységek ellátásához célzott uniós forrásokból gazdálkodhat.

(5) A CEPOL kiadásai magukban foglalják a személyi, az igazgatási és infrastrukturális költségeket és a működési kiadásokat.

(6) A nagyprojektekkel kapcsolatos, több pénzügyi évre kiterjedő intézkedésekre vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalások felbonthatók több éves részletre.

18. cikk

A költségvetés megállapítása

(1) Az ügyvezető igazgató évente elkészíti a CEPOL következő költségvetési évre érvényes bevételeit és kiadásait tartalmazó kimutatás-tervezetet, ideértve egy létszámtervet is, és azt megküldi az igazgatótanácsnak.

(2) Az igazgatótanács a kimutatás-tervezet alapján elfogadja a CEPOL következő pénzügyi évre vonatkozó, bevételeket és kiadásokat tartalmazó ideiglenes költségvetési tervezetét, amelyet minden év január 31-ig megküld a Bizottságnak.

(3) Az igazgatótanács minden év március 31-ig megküldi a Bizottságnak a CEPOL bevételeit és kiadásait tartalmazó kimutatás-tervezet végleges változatát.

(4) A Bizottság a tervezett bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást az Unió általános költségvetési tervezetével együtt megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(5) A tervezett bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatás alapján a Bizottság az Unió általános költségvetésének tervezetében feltünteti a létszámtervre való tekintettel általa szükségesnek ítélt előirányzatokat, valamint az általános költségvetést terhelő támogatás összegét, amelyet az EUMSZ 313. és 314. cikkével összhangban az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszt.

(6) Az Európai Parlament és a Tanács engedélyezi az Unió által a CEPOL-nak nyújtandó hozzájárulásra vonatkozó előirányzatokat.

(7) Az Európai Parlament és a Tanács elfogadja a CEPOL létszámtervét.

(8) A CEPOL költségvetését az igazgatótanács fogadja el. A költségvetés az Unió általános költségvetésének végleges elfogadását követően válik véglegessé. Szükség esetén ennek megfelelően ki kell igazítani.

(9) A CEPOL költségvetésére várhatóan jelentősen kiható építési projektek esetében az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet (7) kell alkalmazni.

19. cikk

A költségvetés végrehajtása

(1) A CEPOL költségvetését az ügyvezető igazgató hajtja végre.

(2) Az ügyvezető igazgató minden évben megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az értékelési eljárás eredménye szempontjából lényeges összes információt, és azokról értesíti a Számvevőszéket is.

20. cikk

Az elszámolás bemutatása és mentesítés

(1) A CEPOL számvitelért felelős tisztviselője a pénzügyi évre (n év) vonatkozó előzetes elszámolást a következő pénzügyi év (n + 1 év) március 1-jéig megküldi a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének és a Számvevőszéknek.

(2) A CEPOL a költségvetés végrehajtásáról és a pénzgazdálkodásról n évre szóló jelentést az n + 1 év március 31-ig megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek.

(3) A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője a CEPOL n évre szóló előzetes elszámolásának a Bizottság elszámolásával konszolidált változatát az n + 1 év március 31-ig megküldi a Számvevőszéknek.

(4) A CEPOL n évre szóló előzetes elszámolására vonatkozó számvevőszéki észrevételek kézhezvételét követően a CEPOL számvitelért felelős tisztviselője - a költségvetési rendelet 148. cikkének megfelelően - elkészíti a CEPOL végleges elszámolását arra az évre. Az ügyvezető igazgató ezt véleményezésre benyújtja az igazgatótanácsnak.

(5) Az igazgatótanács véleményezi a CEPOL n évre szóló végleges elszámolását.

(6) A CEPOL számvitelért felelős tisztviselője az n évre szóló végleges elszámolást az n + 1 év július 1-jéig az (5) bekezdésben említett igazgatótanácsi véleménnyel együtt megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

(7) Az n évre szóló végleges elszámolást az n + 1 év november 15-ig közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(8) Az ügyvezető igazgató az n + 1 év szeptember 30-ig válaszol a Számvevőszéknek az általa tett észrevételekre. Az ügyvezető igazgató ezt a választ az igazgatótanácsnak is megküldi.

(9) Az ügyvezető igazgató a költségvetési rendelet 165. cikke (3) bekezdésével összhangban kérésére benyújtja - az Európai Parlament kérelme alapján - az Európai Parlamentnek az adott évvel kapcsolatos mentesítési eljárás zökkenőmentes alkalmazásához szükséges valamennyi információt.

(10) Az Európai Parlament a Tanács minősített többséggel elfogadott ajánlása alapján eljárva az n + 2. év május 15. előtt mentesíti az ügyvezető igazgatót az n évi költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alól.

21. cikk

Pénzügyi szabályok

(1) A CEPOL-ra vonatkozó pénzügyi szabályokat a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az igazgatótanács fogadja el. E szabályok csak akkor és annyiban térhetnek el az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelettől, ha és amennyiben az eltérést a CEPOL működése kifejezetten szükségessé teszi, és az eltéréshez a Bizottság előzetesen hozzájárulását adta.

(2) Indokolt esetben és az igazgatótanács előzetes jóváhagyásával a CEPOL nyílt pályázati felhívás nélkül vissza nem térítendő támogatást ítélhet oda a tagállamoknak arra a célra, hogy a 4. cikk (2) és (4) bekezdésében említett feladatokkal kapcsolatos képzést nyújtsanak.

V. FEJEZET

SZEMÉLYZET

22. cikk

Általános rendelkezés

A CEPOL személyzetére alkalmazni kell a személyzeti szabályzatot és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeket, valamint az Unió intézményei által a fenti személyzeti szabályzat és alkalmazási feltételek hatálybaléptetése céljából közösen elfogadott szabályokat.

23. cikk

Az ügyvezető igazgató

(1) Az ügyvezető igazgató az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének a) pontja értelmében a CEPOL ideiglenes alkalmazottjaként tevékenykedik.

(2) Az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható kiválasztási eljárás keretében az igazgatótanács által létrehozott, a tagállamok és a Bizottság által kijelölt tagokból álló felvételi bizottság által javasolt, legalább három jelöltet tartalmazó szűkített listáról az igazgatótanács nevezi ki.

A felvételi bizottság a Bizottság által átlátható módon meghatározott, összes jelöltet tartalmazó lista alapján elkészíti a szűkített listát, amelyen azok a személyek szerepelnek, akiknek a profilja megfelel az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett álláshirdetésben e funkcióra meghatározott követelményeknek.

A Bizottság a felvételi bizottsághoz eljuttatja az álláshirdetésre beérkezett összes pályázat egy-egy példányát.

Az ügyvezető igazgató szerződésének megkötése céljából a CEPOL-t az igazgatótanács elnöke képviseli.

(3) Az ügyvezető igazgató hivatali ideje négy év. Ezen időszak végéig a Bizottság az igazgatótanáccsal együtt értékelést készít, amelyben figyelembe veszi az ügyvezető igazgató teljesítményének értékelését, valamint a CEPOL előtt álló jövőbeni feladatokat és kihívásokat.

(4) Az igazgatótanács a (3) bekezdésben említett értékelést figyelembe véve, egy alkalommal legfeljebb négy évre meghosszabbíthatja az ügyvezető igazgató hivatali idejét. Ebben az esetben az az ügyvezető igazgató a teljes hivatali idő lejártát követően nem vehet részt az azonos munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban.

(5) Az ügyvezető igazgató az igazgatótanács határozata alapján menthető fel.

(6) Az ügyvezető igazgató kinevezéséhez, hivatali idejének meghosszabbításához vagy felmentéséhez az igazgatótanács valamennyi tagjának kétharmados szavazattöbbségére van szükség.

24. cikk

Kirendelt nemzeti szakértők

(1) A CEPOL kirendelt nemzeti szakértőket vehet igénybe.

(2) Az igazgatótanács határozatot fogad el a nemzeti szakértők CEPOL-hoz történő kirendelésére vonatkozó szabályok megállapításáról.

VI. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

25. cikk

Jogállás

(1) A CEPOL az Unió ügynöksége. Jogi személyiséggel rendelkezik.

(2) A CEPOL az egyes tagállamokban a nemzeti jog alapján a jogi személyeket megillető legszélesebb körű jogképességet élvezi. A CEPOL különösen ingó és ingatlan vagyont szerezhet és elidegeníthet, és bíróság előtt eljárhat.

(3) A CEPOL székhelye Budapest (Magyarország).

26. cikk

Kiváltságok és mentességek

A CEPOL-ra és személyi állományára alkalmazni kell az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet.

27. cikk

Nyelvhasználat

(1) Az 1. rendeletben (8) megállapított rendelkezések alkalmazandók a CEPOL-ra.

(2) Az igazgatótanács tagjainak kétharmados többségével hoz határozatot a CEPOL belső nyelvhasználatáról.

(3) A CEPOL működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja biztosítja.

28. cikk

Átláthatóság

(1) A CEPOL-nál tárolt dokumentumokra az 1049/2001/EK rendeletet kell alkalmazni.

(2) Az igazgatótanács az első ülése napjától számított hat hónapon belül elfogadja az 1049/2001/EK rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

(3) A CEPOL által az 1049/2001/EK rendelet 8. cikke értelmében hozott határozatok ellen az európai ombudsmannál panasszal lehet élni vagy az Európai Unió Bíróságánál keresetet lehet indítani, az EUMSZ 228. és 263. cikkével összhangban.

(4) A személyes adatok CEPOL által történő kezelésére a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (9) kell alkalmazni.

29. cikk

Csalás elleni küzdelem

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (10) szerinti csalás, korrupció és bármely egyéb jogellenes tevékenység elleni küzdelem céljából a CEPOL 2016. július 1. és december 31. között csatlakozik az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) belső vizsgálatairól szóló, 1999. május 25-i intézményközi megállapodáshoz (11), és a fenti megállapodás mellékletében található minta alapján elfogadja a CEPOL személyzetére alkalmazandó megfelelő rendelkezéseket.

(2) Az Európai Számvevőszék jogosult dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzést végezni a támogatások kedvezményezettjeinél, valamint a CEPOL által uniós forrásokban részesített vállalkozóknál és alvállalkozóknál.

(3) Az OLAF vizsgálatokat, többek között helyszíni ellenőrzést és vizsgálatokat végezhet annak megállapítása céljából, hogy valamely CEPOL által nyújtott vissza nem térítendő támogatással vagy szerződéssel kapcsolatban történt-e csalás, korrupció vagy egyéb, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység. Ezen vizsgálatokat a 883/2013/EU, Euratom rendeletben és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben (12) meghatározott rendelkezésekkel és eljárásokkal összhangban kell lefolytatni.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés sérelme nélkül a CEPOL uniós szervekkel, harmadik országok hatóságaival és képzési intézményeivel, nemzetközi szervezetekkel és magánfelekkel kötött munkamegállapodásaiban, szerződéseiben, támogatási megállapodásaiban és támogatási határozataiban az Európai Számvevőszéket és az OLAF-ot külön rendelkezés útján kifejezetten fel kell hatalmazni arra, hogy saját hatáskörükkel összhangban a (2) és (3) bekezdésben említett ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek.

30. cikk

A minősített adatokra és a nem minősített érzékeny adatokra vonatkozó biztonsági szabályok

A CEPOL értelemszerűen alkalmazza az EU-minősített adatok és a nem minősített érzékeny adatok védelmét szolgáló, az (EU, Euratom) 2015/443 (13) és az (EU, Euratom) 2015/444 (14) bizottsági határozatokban rögzített bizottsági biztonsági szabályokat, így többek között az ilyen adatok cseréjére, kezelésére és tárolására vonatkozó szabályokat.

31. cikk

Felelősségre vonhatóság

(1) A CEPOL szerződéses felelősségét az adott szerződésre alkalmazandó jog határozza meg.

(2) Az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik arra, hogy a CEPOL által kötött szerződésekben foglalt választott bírósági kikötés alapján ítéletet hozzon.

(3) A szerződésen kívüli felelősség esetén a CEPOL a tagállamok jogában közös általános elveknek megfelelően megtéríti a szervezeti egységei vagy alkalmazottai által feladataik teljesítése során okozott károkat.

(4) A (3) bekezdésben említett károk megtérítésével kapcsolatos jogvitákra az Európai Unió Bírósága rendelkezik hatáskörrel.

(5) A CEPOL-alkalmazottak CEPOL-lal szembeni személyes felelősségét a rájuk alkalmazandó személyzeti szabályzatban vagy az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeiben foglalt rendelkezések szabályozzák.

32. cikk

Értékelés és felülvizsgálat

(1) A Bizottság 2021. július 1-jéig, majd azt követően ötévente gondoskodik arról, hogy értékelő felmérés készüljön különösen a CEPOL és munkamódszereinek hatásáról, eredményességéről és hatékonyságáról.

(2) A Bizottság az értékelő jelentést az igazgatótanács elé terjeszti. Az igazgatótanács a kézhezvétel időpontjától számított egy hónapon belül megteszi észrevételeit az értékelő jelentéshez. A Bizottság ezután a végleges értékelő jelentést, a bizottsági következtetéseket és az igazgatótanács észrevételeit tartalmazó melléklettel együtt továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az igazgatótanácsnak. Az értékelő jelentés megállapításait közzé kell tenni.

33. cikk

Igazgatási vizsgálatok

A CEPOL tevékenységeivel kapcsolatban az európai ombudsman vizsgálatokat végez az EUMSZ 228. cikkének megfelelően.

34. cikk

Együttműködés uniós szervekkel, harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel

(1) A CEPOL harmadik országok hatóságai és képzési intézményei, amelyek e célból megállapodást kötöttek az Unióval, részt vehetnek a CEPOL-ban.

(2) Amennyiben az feladatai ellátásához szükséges, a CEPOL együttműködési kapcsolatokat létesíthet és tarthat fenn uniós szervekkel - e szervek célkitűzéseivel összhangban -, harmadik országok hatóságaival, harmadik országok képzéssel foglalkozó intézményeivel, nemzetközi szervezetekkel és magánfelekkel.

(3) Az (1) és (2) bekezdéssel összhangban munkamegállapodásokat kell kötni különösen annak meghatározásával, hogy az érintett harmadik országok hatóságai és képzési intézményei, a nemzetközi szervezetek és magánfelek milyen jelleggel, milyen mértékben és hogyan vehetnek részt a CEPOL munkájában, ideértve a CEPOL által tett kezdeményezésekben való részvétellel, a pénzügyi hozzájárulással és a személyzettel kapcsolatos rendelkezéseket is. A személyzeti kérdéseket illetően a fenti rendelkezések meg kell, hogy feleljenek a személyzeti szabályzatnak és az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek.

(4) A CEPOL együttműködik az e rendelet által felölelt kérdésekben illetékes és a (2) bekezdésben említett uniós szervekkel, az e szervekkel kötött munkamegállapodások keretében, e rendelettel vagy a 2005/681/IB határozat vonatkozó rendelkezéseivel összhangban.

(5) A (3) és (4) bekezdésben említett munkamegállapodások csak az igazgatótanács engedélyével, és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően köthetők meg. Ezek a megállapodások sem az Uniót, sem a tagállamokat nem kötik.

35. cikk

A székhely-megállapodás és a működési feltételek

A CEPOL Magyarországon biztosítandó elhelyezéséhez szükséges rendelkezéseket, valamint az e tagállam által rendelkezésre bocsátandó létesítményekre, továbbá az ügyvezető igazgatóra, az igazgatótanács tagjaira, valamint a CEPOL személyi állományára és családtagjaikra a fogadó tagállamban alkalmazandó konkrét szabályokat a CEPOL és Magyarország közötti székhely-megállapodás rögzíti, amely az igazgatótanács jóváhagyását követően köthető meg.

VII. FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

36. cikk

Jogutódlás

(1) Az e határozattal létrehozott CEPOL a jogutód a 2005/681/IB határozattal létrehozott CEPOL által kötött valamennyi szerződés, az általa vállalt felelősség, és az általa szerzett vagyontárgyak tekintetében.

(2) Ez a rendelet nem érinti a 2005/681/IB határozat által létrehozott CEPOL által 2015. december 24. előtt kötött megállapodások jogi érvényességét.

37. cikk

Átmeneti intézkedések az igazgatótanácsra vonatkozóan

(1) A CEPOL 2005/681/IB határozat 10. cikke alapján létrehozott igazgatótanácsa tagjainak hivatali ideje 2016. július 1-jén jár le.

(2) A 2015. december 24. és 2016. július 1. közötti időszakban a 2005/681/IB határozat 10. cikke alapján létrehozott igazgatótanács:

a) ellátja az igazgatótanács feladatait e rendelet 9. cikke szerint;

b) előkészíti az e rendelet 28. cikkében említett, az 1049/2001/EK rendeletnek a CEPOL dokumentumai tekintetében történő alkalmazására és a diszkréciós és titoktartási kötelezettségre vonatkozó szabályok elfogadását;

c) előkészíti az e rendelet alkalmazásához szükséges bármely más eszközt, és

d) felülvizsgálja az általa a 2005/681/IB határozat alapján elfogadott belső szabályokat és intézkedéseket, hogy az e rendelet 8. cikke szerint létrehozott igazgatótanács határozatot hozhasson ugyanezen rendelet 41. cikke szerint.

38. cikk

Átmeneti intézkedések az ügyvezető igazgatóra és az alkalmazottakra vonatkozóan

(1) Hátralévő hivatali idejére a CEPOL 2005/681/IB határozat 11. cikkének (1) bekezdése alapján kinevezett igazgatóját jelölik ki az ügyvezető igazgató e rendelet 14. cikkében foglalt feladatkörének ellátására. Szerződése egyéb feltételei változatlanok maradnak. Amennyiben a hivatali idő 2015. december 24. és 2016. július 1. között jár le, a hivatali időt 2017. július 1-jéig automatikusan meg kell hosszabbítani.

(2) Amennyiben a CEPOL 2005/681/IB határozat 11. cikkének (1) bekezdése alapján kinevezett igazgatója nem szándékozik vagy nem képes az e cikk (1) bekezdésével összhangban eljárni, az igazgatótanács ideiglenes ügyvezető igazgatót jelöli ki, aki 18 hónapot nem meghaladó időtartamra, az e rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében előírt kinevezésekig gyakorolja az ügyvezető igazgató feladatköreit.

(3) Ez a rendelet nem érinti a 2005/681/IB határozat alapján foglalkoztatott alkalmazottak jogait és kötelezettségeit. Az alkalmazottak munkaszerződései e rendelet alapján meghosszabbíthatók, a személyzeti szabályzattal és az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeivel összhangban.

39. cikk

Átmeneti költségvetési rendelkezések

A 2005/681/IB határozat 25. cikke alapján jóváhagyott költségvetések tekintetében a mentesítési eljárást az említett határozatban megállapított szabályokkal összhangban kell lefolytatni.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

40. cikk

Felváltás és hatályon kívül helyezés

(1) Az 534/2014/EU rendelettel módosított 2005/681/IB határozat helyébe az e rendelet által kötelezett tagállamok tekintetében 2016. július 1-jétől kezdődő hatállyal e rendelet lép.

Ezért a 2005/681/IB határozat hatályát veszti.

(2) Az (1) bekezdésben említett jogi aktusokra történő hivatkozásokat az e rendelet által kötelezett tagállamok tekintetében erre a rendeletre történő hivatkozásként kell érteni.

41. cikk

Az igazgatótanács által elfogadott belső szabályok hatályban tartása

Az igazgatótanács által a 2005/681/IB határozat alapján elfogadott belső szabályok és intézkedések hatályban maradnak 2016. július 1. után, kivéve, ha az igazgatótanács e rendelet alkalmazása során másként határoz.

42. cikk

Hatálybalépés

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet 2016. július 1-jétől kell alkalmazni.

A 37., 38. és 39. cikket azonban 2015. december 24-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Strasbourgban, 2015. november 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

N. SCHMIT

(1) Az Európai Parlament 2015. október 29-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. november 16-i határozata.

(2) A Tanács 2005/681/IB határozata (2005. szeptember 20.) az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról és a 2000/820/IB határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 256., 2005.10.1., 63. o.).

(3) HL L 56., 1968.3.4., 1. o.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 543/2014/EU (2014. május 15.) rendelete az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló 2005/681/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 163., 2014.5.29., 5. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) a nyilvánosságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz történő hozzáféréséről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(7) A Bizottság 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. szeptember 30.) a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.).

(8) A Tanács 1. rendelete (1958. április 15.) az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvekről (HL 17., 1958.10.6., 385. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

(11) Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott belső vizsgálatokról szóló, az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága között létrejött, 1999. május 25-i intézményközi megállapodás (HL L 136., 1999.5.31., 15. o.).

(12) A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

(13) A Bizottság (EU, Euratom) 2015/443 határozata (2015. március 13.) a Bizottságon belüli biztonságról (HL L 72., 2015.3.17., 41. o.).

(14) A Tanács (EU, Euratom) 2015/444 határozata (2015. március 13.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015R2219 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015R2219&locale=hu