310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. és 15b. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2-10. § tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazása alapján,

a 11. §, a 30. § (1) bekezdés 1-3. pontja, az 1., a 3. és a 4. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § és a 31. § 1-3. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. §, a 14. §, a 30. § (2) bekezdése, a 31. § 5. pontja és a 2. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. §, a 29. § és a 31. § 6. és 7. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. §, a 31. § 8. pontja, a 32. § (1) bekezdés 2. és 4. pontja és (2) bekezdés 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17-19. §, a 30. § (1) bekezdés 4. pontja, a 31. § 9-12. pontja, a 32. § (2) bekezdés 2. pontja és az 5. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. §, a 21. §, a 31. § 13-15. és 17. pontja és a 32. § (1) bekezdés 3. pontja és (2) bekezdés 5. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. §, a 29. § és a 31. § 21-26. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23-27. §, a 31. § 27-44. pontja és a 32. § (2) bekezdés 6. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. § 4. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. § 18-20. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 38. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. § (1) bekezdés 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. § 16. pontja, a 32. § (2) bekezdés 3. és 4. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 34-36. §, a 40. § és a 6. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 38. § és a 39. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés i) pontja.

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásban - az ügylet rövid szöveges indokolása mellett - meg kell jelölni

a) a fejlesztési célt,

b) az ügylet egybeszámított értékét, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani, valamint

c) az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét, az adósságállomány keletkezésének ütemezését és az ügyletből eredő évenkénti fizetési kötelezettséget, amelybe nem számítandó bele az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügylet összege."

3. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) Az Igazgatóság megvizsgálja, hogy valamennyi adat megfelelően és hiánytalanul rögzítésre került-e az adatszolgáltatásban.

(2) Ha szükséges, az Igazgatóság legfeljebb 5 munkanapos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel az önkormányzatot. Ha az önkormányzat a hiánypótlást nem vagy nem határidőben teljesíti, az Igazgatóság az adatszolgáltatást nem fogadja el.

(3) Az Igazgatóság a hiánytalan adatszolgáltatást az arra vonatkozó véleményével együtt legkésőbb március 31-éig elektronikus úton továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek (a továbbiakban együtt: miniszterek).

(4) Az adatszolgáltatásokban szereplő ügyletekről, azok céljáról és várható értékéről a miniszterek számára tájékoztatás készül."

4. § (1) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelmet a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kell benyújtani. A kérelem benyújtására a tárgyév november 10-éig van lehetőség. Rendkívüli esetben, az önkormányzat külön indokolásának elfogadása után a miniszterek november 30-áig engedélyezhetik kérelem benyújtását."

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2a) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A kérelemben szerepeltetni kell)

"i) a tárgyévben és a tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket."

5. § (1) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Igazgatóság az önkormányzat kérelmét és azok mellékleteit, valamint a fizetési kötelezettségek és a saját bevételek egymáshoz viszonyított arányát megvizsgálja és összeveti a rendelkezésre álló adatokkal. Ennek keretében ellenőrzi, hogy

a) valamennyi mellékletet benyújtottak-e,

b) az önkormányzatnak az ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át,

c) az önkormányzat eleget tett-e a Gst. 10. § (2) bekezdése szerinti adómegállapítási követelménynek,

d) az önkormányzat a költségvetési rendeletében, határozatában foglalt adatokat szerepelteti-e a kérelmében és annak mellékleteiben, és

e) a fejlesztés és az ügylet adatai megegyeznek-e a 3. § szerinti adatszolgáltatásában foglaltakkal."

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

"(2) Az Igazgatóság a rendelkezésére álló adatok alapján a kérelem benyújtását követő nyolc napon belül véleményezi, hogy

a) a fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források rendelkezésre állnak-e,

b) az önkormányzat által szerepeltetett tárgyévi és tárgyévet követő saját bevételek összege az előző évek tényadatainak figyelembevételével reális-e, és

c) kezesség-, illetve garanciavállalásra irányuló ügylet esetén a kezesség, illetve garanciabeváltásra várhatóan sor fog-e kerülni az adósnak a kérelemhez mellékelt pénzügyi adatai ismeretében."

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Igazgatóság az önkormányzat kérelmét és annak mellékleteit, valamint a hiánytalan kérelemről és annak mellékleteiről a (2) bekezdés szerint kialakított véleményét a kérelem benyújtását vagy a (3) bekezdés szerinti hiánypótlást követő 8 napon belül elektronikus úton továbbítja a fővárosi és megyei kormányhivatalnak."

6. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal az önkormányzat kérelmét és annak mellékleteit, valamint az önkormányzat kérelméről és annak mellékleteiről kialakított véleményét az Igazgatóság véleményével együtt a kérelem 6. § (4) bekezdése szerinti kézhezvételét vagy a (2) bekezdés szerinti hiánypótlást követő 8 napon belül elektronikus úton továbbítja a minisztereknek."

7. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 11/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Igazgatóság az önkormányzat kérelmét és annak mellékleteit, valamint a hiánytalan kérelemről és annak mellékleteiről a (2) bekezdés szerint kialakított véleményét a kérelem benyújtását vagy a (3) bekezdés szerinti hiánypótlást követő 8 napon belül elektronikus úton továbbítja a fővárosi és megyei kormányhivatalnak."

8. § (1) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 11/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem és mellékletei 11/B. § (4) bekezdése szerinti kézhezvételét követően nyolc napon belül megvizsgálja, hogy a kérelem és azok mellékletei megfelelnek-e a jogszabályokban előírtaknak."

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 11/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal az önkormányzat kérelmét és annak mellékleteit, valamint az önkormányzat kérelméről és mellékleteiről kialakított véleményét az Igazgatóság véleményével együtt a kérelem 11/B. § (4) bekezdése szerinti kézhezvételét vagy a (2) bekezdés szerinti hiánypótlást követő nyolc napon belül elektronikus úton továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek."

9. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

1. 5. § (2a) bekezdés b) pontjában a "meghatározását," szövegrész helyébe a "meghatározását, a fejlesztés bruttó forrásigényét," szöveg,

2. 5. § (2a) bekezdés d) pontjában az "abban az esetben" szövegrész helyébe a "tárgyév és az azt követő évek saját bevételének összegét, abban az esetben" szöveg,

3. 5. § (2a) bekezdés g) pontjában a "bemutatását, és" szövegrész helyébe a "bemutatását," szöveg,

4. 5. § (2a) bekezdés h) pontjában az "indokolását." szövegrész helyébe az "indokolását, és" szöveg,

5. 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "mellékleteinek" szövegrész helyébe a "mellékletei" szöveg, és a "követően" szövegrész helyébe a "követő 8 napon belül" szöveg,

6. 7. § (1) bekezdés c) pontjában az "esetén" szövegrész helyébe az "esetén - a Gst.-ben foglalt kivételekkel -" szöveg,

7. 8. § (1) és (2) bekezdésében az "(5)" szövegrész helyébe a "(4)" szöveg,

8. 9. § (1b) bekezdésében a "Kormány" szövegrész helyébe a "Kormány az (1a) bekezdésben foglaltakon túl" szöveg, és

9. 11/B. § (2) bekezdésében az "alapján véleményezi" szövegrész helyébe az "alapján a benyújtást követő 8 napon belül véleményezi" szöveg

lép.

10. § (1) Hatályát veszti az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pont dd) alpontjában az "a kedvezményi, mentességi szabályok tartalmáról és a megállapított adómértékek, adókedvezmények, adómentességek időtartamáról és indokoltságáról," szövegrész.

(2) Hatályát veszti az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

1. 5. § (2a) bekezdés f ) pontja, és

2. 5. § (3) bekezdés e) és f) pontja.

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/D. § A központi költségvetés XLIII. fejezetébe sorolt

a) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételek és költségvetési kiadások elszámolására szolgáló központi kezelésű előirányzatok kezelő szerve az MNV Zrt.,

b) Beruházási Ügynökség feladatkörébe tartozó kormányzati beruházásokkal kapcsolatos költségvetési bevételek és költségvetési kiadások elszámolására szolgáló központi kezelésű előirányzatok kezelő szerve a Beruházási Ügynökségként kijelölt gazdasági társaság."

12. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az Áht. 8/A. § (3) bekezdésében foglalt költségvetési szerv alapító okiratának módosításához az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges, ha a módosításra a költségvetési szerv

a) irányító vagy felügyeleti szerve, illetve fenntartója változásával,

b) új telephelyének létesítésével, feladat-ellátási helyének létesítésével, megszüntetésével,

c) közfeladatának, alaptevékenységének, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölésének és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolásával

kapcsolatban kerül sor."

13. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a többletbevétel a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat esetén eléri, vagy meghaladja az eredeti előirányzat 30%-át és legalább a száz millió forintot, az ezt meghaladó többletbevétel az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyével használható fel az (1) bekezdésben meghatározott módon."

14. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 41. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Kormány egyedi határozatával biztosított többletforrásra megállapított kiemelt előirányzati bontásnak a tényleges felhasználás során bekövetkező változásából eredő előirányzat-átcsoportosítás a fejezetet irányító szerv saját hatáskörében végrehajtható azzal, hogy a személyi juttatások kiemelt előirányzatra történő előirányzatátcsoportosításhoz az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges."

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 41. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A középirányító szerv az Áht. 33. § (3a) bekezdése szerinti intézkedésének elrendelésére, a fejezetet irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett a középirányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt, a középirányító szerv állományába tartozó személy jogosult, és az intézkedést az 55. § szerint kijelölt pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi."

15. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kiadási előirányzatai terhére a költségvetési év december 31-ét követően esedékes határozott és határozatlan idejű vagy a helyi önkormányzati költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség (a továbbiakban: több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás) esetén"

[a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségeket tartalmazó kötelezettség a költségvetési év kiadási előirányzatai terhére,

b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségeket tartalmazó kötelezettség az esedékesség szerinti év vagy évek költségvetései terhére, évente az Áht. 36. § (4) bekezdése, (4a) bekezdése vagy (4c) bekezdése szerinti mértékig

vállalható. A b) pont szerinti kötelezettségvállalásnak nem feltétele, hogy annak fedezete a kötelezettség vállalásának évében a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat költségvetésében rendelkezésre álljon.]

16. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 62/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A költségvetési szerv átalakítása során megvalósuló feladatátadás folytán új költségvetési szervhez kerülő foglalkoztatottak tekintetében a feladatátadást megelőző időszakra benyújtott adóbevallások önellenőrzésére kizárólag a feladatot átvevő foglalkoztató jogosult."

17. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kedvezményezettől írásbeli nyilatkozatot kell kérni arra vonatkozóan, hogy)

"h) ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges engedélyek beszerzése érdekében szükséges jogi lépéseket megtette, különösen az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatóságnál benyújtotta,"

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezett esetén a (2) bekezdés b), c) és f) pontjában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni, a (2) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat helyett arról kell nyilatkozni, hogy nem áll fenn az Áht. 48/B. §-ában megjelölt kizáró okok egyike sem."

(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) A kedvezményezettől nem kérhető a (3) bekezdés szerinti olyan okirat és dokumentum, amelyet jogszabállyal rendszeresített nyilvános és közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell, vagy amelyet ilyen nyilvántartásból a támogató közvetlen adathozzáféréssel megszerezhet, illetve a bevett egyházak és belső jogi személyeik esetében a felelős miniszter által vezetett nyilvántartásból megismerhet."

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben a kedvezményezett által benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma régebbi, mint a támogatási igény benyújtásától számított 30 nap, a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentumban megjelölt adatban változás nem következett be. A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a támogatási igény benyújtásától számított 30. nap."

(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:

"(6b) A kedvezményezett a (2) bekezdés h) pontja szerinti nyilatkozata esetén a szükséges véglegessé vált hatósági engedélyek meglétét a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóban utólagosan igazolni köteles. Az igazolás elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybevett támogatás jogkövetkezményeit kell alkalmazni."

(6) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) A költségvetési támogatások esetén a kedvezményezett által e célra megadott elektronikus címre elektronikusan - változatlan tartalom visszaidézésére alkalmas formában - megküldött támogatói okirat abban az időpontban minősül hivatalosan közöltnek, amikor az a kedvezményezett számára hozzáférhetővé vált."

18. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 75/A. §-sal egészül ki:

"75/A. § Az egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások esetén a támogatási döntés előkészítése során a támogató a kérelmező által benyújtott nyilatkozatokban foglalt tartalommal kapcsolatban további ellenőrzést nem végezhet, a nyilatkozat valóságnak való megfelelőségéért és helytállóságáért a kérelmező felelős."

19. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A költségvetési támogatás, a saját forrás felhasználása és a támogatott tevékenység részletes szöveges ismertetése helyett - ha jogszabály, támogatói okirat vagy támogatási szerződés másként nem rendelkezik - a kedvezményezett nyilatkozatot tehet arról, hogy a rendelkezésére bocsátott támogatást a támogatási célnak megfelelően, jogszerűen és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint használta fel, amelyhez a számviteli bizonylatokról készített összesítőt csatolni köteles."

20. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 114. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"114. § Az Áht. 60/A. § (2) bekezdése szerinti beszedési megbízást a Kincstár akkor nyújtja be, ha a helyi önkormányzat

a) az Áht. 53/A. § (1) bekezdése szerinti költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a 99. § (2) bekezdésében meghatározott határidő leteltét,

b) a támogatások igénylés évében történő módosításához kapcsolódó fizetési kötelezettségét a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott határidő leteltét,

c) az Áht. 58. §-a szerinti elszámolásban megállapított fizetési kötelezettségét a 113. § (2) bekezdésében meghatározott határidő leteltét, vagy

d) az Áht. 59. §-a szerinti felülvizsgálat keretében megállapított fizetési kötelezettségét a határozat véglegessé válását

követő kilencven napon belül nem teljesítette."

21. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 143. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Áht. 83. § (6) bekezdéssel érintett önkormányzat tekintetében a Kincstár a felfüggesztés időszakában megelőlegezett tartozásainak beszedését a felfüggesztett támogatások folyósításának hónapjában a nettó finanszírozás során a helyi önkormányzatot megillető összegből történő levonás útján érvényesíti."

22. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni)

"b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amely a költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai, vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére történt, de a pénzügyi teljesítés - a kifizetések elhúzódása miatt - áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig,"

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni)

"i) a költségvetési szerv működési célú költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. § (5) bekezdés szerinti kifizetést,

j) a központi költségvetési törvény 1. melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcímen belül az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti központi támogatásból az Országgyűlésről szóló törvény 109-115. §-ában meghatározott juttatások céljára nyújtott, de a költségvetési év december 31-éig fel nem használt összeget, és"

23. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A törzskönyvi nyilvántartásban

a) a székhelyet, a telephelyet és az iratmegőrzési helyet legalább az irányítószám, település, közterület megnevezése, közterület jellege, házszám - ezek hiányában - a helyrajzi szám,

b) a levelezési címet az a) pontban meghatározott módon, vagy az irányítószám, településnév és postafiók

feltüntetésével kell megjelölni."

24. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/B. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A törzskönyvi jogi személy nettó finanszírozási körbe tartozását, annak kezdő és záró időpontját, továbbá a központosított illetmény-számfejtési körbe tartozását, annak kezdő és záró időpontját, valamint a Kincstár központosított illetményszámfejtést végző igazgatóságának kódját és annak megváltozását a Kincstár hivatalból jegyzi be."

25. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti kérelmek és okiratok benyújtására a minisztérium és a Miniszterelnöki Kormányiroda esetében maga a szerv, a kormányhivatal esetében a kormányhivatal felett felügyeleti jogot gyakorló szerv jogosult."

26. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kérelmet a társulási tanács, a közgyűlés, a képviselő-testület, és a térségi fejlesztési tanács döntésének meghozatalától, valamint az alapító, módosító, megszüntető és egyéb létesítő okirat kiadásától, illetve az adat keletkezésétől, megváltozásától számított tizenöt napon belül, az (1)-(4a) bekezdésben és a 167/E. §-ban meghatározott dokumentumok egy példányának csatolásával kell a Kincstárhoz benyújtani. A törvénnyel vagy kormányrendelettel alapított költségvetési szerv esetében a törvény vagy kormányrendelet kihirdetésétől számított tizenöt napon belül kell a kérelmet a Kincstárhoz benyújtani, kivéve, ha a kérelem változás-bejelentésre irányul és a változás a költségvetési szerv alapításáról rendelkező törvény vagy kormányrendelet módosítását nem eredményezi. A kérelem a kormányablaknál nem terjeszthető elő."

27. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/E. § (1) bekezdés 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bejegyzési kérelemhez, a törlési kérelemhez és a változás-bejelentési kérelemhez a 167/C. §-ban meghatározott okiratok és dokumentumok mellett, a bejelentett adatok igazolására szolgáló okiratok a következők:)

"16. az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetőjének kinevezéséről vagy megbízásáról - ideértve az ideiglenes kinevezést és megbízást is -, illetve a költségvetési szerv vezetőjének felmentéséről vagy a vezetői megbízás visszavonásáról szóló határozatot magába foglaló képviselő-testületi, társulási tanácsi és közgyűlési ülés jegyzőkönyvének kivonata, közös önkormányzati hivatal vezetője esetén a polgármesteri hivatal, vagy közös önkormányzati hivatal székhelytelepülése polgármesterének nyilatkozata,"

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/E. § (1) bekezdése a következő 18-20. ponttal egészül ki:

(A bejegyzési kérelemhez, a törlési kérelemhez és a változás-bejelentési kérelemhez a 167/C. §-ban meghatározott okiratok és dokumentumok mellett, a bejelentett adatok igazolására szolgáló okiratok a következők:)

"18. társuláshoz való csatlakozásról, illetve a kiválásról szóló képviselő-testületi döntés,

19. köznevelési intézmény átalakításáról, megszüntetéséről, átszervezéséről, fenntartói jog átadásáról hozott alapítói, fenntartói döntés,

20. közös önkormányzati hivatal esetében a létrehozásáról vagy megszüntetéséről szóló megállapodás."

28. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 171. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"171. § (1) Az Áht. 108. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti bírság mértéke - elmulasztott adatszolgáltatásonként - legalább ötvenezer, legfeljebb kétmillió forint. A bírság összegének megállapításakor a Kincstár a kötelezettségszegés súlyát és ismétlődő jellegét mérlegeli.

(2) Az Áht. 108. § (3) bekezdés c) pontja szerinti, költségvetési évenkénti, egyszeri bírság mértéke legalább ötvenezer, de legfeljebb kétmillió forint. A bírság összegének megállapításakor a Kincstár a szabad kiadási előirányzatokat meghaladó kötelezettségvállalások nagyságrendjét mérlegeli.

(3) Ha az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabását követően sem kerül sor, a bírság a kiszabásától számított minden újabb eltelt harminc napot követően ismételten kiszabásra kerül. A bírság első alkalommal történő kiszabását követő hatvanadik naptól az ismételten kiszabott bírság összege az (1) bekezdés szerint megállapított összeg kétszerese.

(4) Az Áht. 108. § (3) bekezdés c) pontja szerinti bírság kivételével a bírság kötelezettje a bírság mérséklése vagy részletekben történő megfizetése tekintetében a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül kérelmet terjeszthet elő."

29. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 177. §-sal egészül ki:

"177. § (1) E rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) módosított 46. § (1) és (2) bekezdését, 150. § (3) bekezdését és 152. § (1) bekezdését a Módr7. hatálybalépését követően vállalt kötelezettségekre kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Módr7.-tel módosított 150. § (1) bekezdés b), i) és j) pontját a 2020-as költségvetési évről szóló beszámoló készítésénél kell először figyelembe venni."

30. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 1. melléklete az 1. melléklet,

2. 5. melléklete a 3. melléklet,

3. 6. melléklete a 4. melléklet, és

4. 7. melléklete az 5. melléklet

szerint módosul.

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

31. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 1. § 10. pontjában a "vezetői kinevezésről, megbízásról szóló okirat" szövegrész helyébe a "vezetői kinevezésről, megbízásról és felmentésről, a vezetői megbízás visszavonásáról, megszüntetéséről szóló okirat és bankszámla-szerződés" szöveg,

2. 5. § (3) bekezdésében a "hatáskörök" szövegrész helyébe az "alapítói jogok" szöveg,

3. 5. § (4) bekezdésében a "csatolni" szövegrész helyébe a "csatolni kell" szöveg, valamint az "aláírni, azon" szövegrész helyébe a "hitelesíteni, arra vonatkozóan" szöveg,

4. 30. §-ában a "központi kezelésű előirányzatok, fejezeti kezelésű előirányzatok és elkülönített állami pénzalapok" szövegrész helyébe a "központi kezelésű előirányzatok és fejezeti kezelésű előirányzatok" szöveg,

5. 39. § (1) bekezdésében a "fejezetet irányító szerv" szövegrész helyébe a "fejezetet irányító szerv, illetve a középirányító szerv" szöveg,

6. 46. § (1) bekezdésében az "A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat" szövegrész helyébe az "A helyi önkormányzati költségvetési szerv" szöveg,

7. 56/A. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés a) pontjában az "eredeti" szövegrész helyébe a "módosított" szöveg,

8. 62/D. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "legalább második munkanapig" szövegrész helyébe a "munkanapig" szöveg,

9. 70. § (1) bekezdésében a "benyújtását" szövegrész helyébe a "beérkezését" szöveg,

10. 74. § (2) bekezdésében a "68-73. §-nak" szövegrész helyébe a "68. §-nak, a 69. §-nak, a 71-73. §-nak" szöveg,

11. 75. § (5) bekezdésében a "harminc" szövegrész helyébe a "kilencven" szöveg,

12. 76. § (2) bekezdésében a "százezer" szövegrész helyébe a "kétszázezer" szöveg,

13. 83. § (2) bekezdésében a "pénzügyi felülvizsgálatát" szövegrész helyébe a "pénzügyi felülvizsgálatát, - a támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján - elfogadását" szöveg,

14. 98. § (4) bekezdésében a "fizetési számlán történő jóváírásának" szövegrész helyébe a "folyósításának" szöveg, és a "részlet jóváírásának" szövegrész helyébe a "részlet folyósításának" szöveg,

15. 115/F. § (7) bekezdésében az "a lezárt ellenőrzési jelentést" szövegrész helyébe az "az adott hónapban beérkezett, lezárt ellenőrzési jelentéseket" szöveg, és a "befejezésétől számított három munkanapon belül" szövegrész helyébe a "befejezését követő hónap harmadik munkanapjáig, összegyűjtve" szöveg,

16. 132. § (1a) bekezdésében az "A kifizetési ütem a tárgyhónapon belül" szövegrész helyébe az "A havi finanszírozási terv" szöveg,

17. 140. § (3) bekezdésében a "(2) bekezdése" szövegrész helyébe a "(2) és (3) bekezdése" szöveg,

18. 144/A. § (1) bekezdésében a "tárgynegyedévben" szövegrész helyébe a "tárgyévben" szöveg,

19. 144/A. § (1) és (2) bekezdésében a "tárgynegyedévet követő hónap" szövegrész helyébe a "tárgyévet követő hónap" szöveg,

20. 144/A. § (3) bekezdésében a "harminc" szövegrész helyébe a "hatvan" szöveg,

21. 150. § (1) bekezdés a) pontjában a "meghatározza," szövegrész helyébe a "meghatározza, vagy ha törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el," szöveg,

22. 150. § (1) bekezdés h) pontjában a "bevételt, és" szövegrész helyébe a "bevételt," szöveg,

23. 150. § (3) bekezdésében az " , a 46. § (1) bekezdése szerint vállalt kötelezettségek június 30-ig történő kiegyenlítésére használható fel" szövegrész helyébe az "a 150. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalások kiegyenlítésére használható fel" szöveg,

24. 152. § (1) bekezdésében a "június 30-áig" szövegrész helyébe a "december 31-éig" szöveg, az "év augusztus 15-éig" szövegrész helyébe a "második év március 31-éig" szöveg,

25. 152. § (2) bekezdésében a "követő tíz munkanapon belül" szövegrész helyébe az "- az államháztartásért felelős miniszter és a Kincstár egyidejű tájékoztatása mellett - a meghiúsulást követő, tíz munkanapon belül" szöveg,

26. 152. § (4) bekezdésében a "június 30-át" szöveg helyébe a "december 31-ét" szöveg,

27. 167/A. § (2) bekezdés 15. pontjában a "szkennelt" szövegrész helyébe a "digitalizált, vagy elektronikus" szöveg,

28. 167/A. § (4) bekezdés 1. pontjában a "103. § (3)" szövegrész helyébe a "6. § (1)" szöveg,

29. 167/A. § (4) bekezdés 14. pontjában a "hitelintézet nevét" szövegrész helyébe a "hitelintézet nevét és címét" szöveg,

30. 167/B. § (1) bekezdés b) pontjában a "pótlására" szövegrész helyébe a "pótlására, a 167/C. § (1)-(4a) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettséggel rendelkező szerv adategyeztetésre történő felhívására" szöveg,

31. 167/B. § (2) bekezdésében és a 167/C. § (1) bekezdés a)-d) pontjában az "alapítói jogokat gyakorló" szövegrész helyébe az "irányító, illetve középirányító" szöveg,

32. 167/C. § (1) bekezdés c) pontjában a "létesítő okiratát és a vezetőt" szövegrész helyébe a "létesítő okiratát, a vezetőjét valamint az adóalanyiságot" szöveg,

33. 167/C. § (1) bekezdés e) pontjában a "vezetőre" szövegrész helyébe a "vezetőre és az adóalanyiságra" szöveg,

34. 167/C. § (3) bekezdés a), b) és d) pontjában az "önkormányzati" szövegrész helyébe a "közgyűlési, önkormányzati" szöveg,

35. 167/C. § (6) bekezdésében az "alapító" szövegrészek helyébe az "alapítói jogokat gyakorló" szöveg,

36. 167/E. § (1) bekezdés 2. pont b) alpontjában a "megyei hatókörű városi múzeum, a megyei könyvtár" szövegrész helyébe a "megyei hatókörű városi könyvár" szöveg,

37. 167/E. § (1) bekezdés 3. pontjában a "költségvetési szerv" szövegrész helyébe a "törzskönyvi jogi személy" szöveg, és a "testületi, vagy tanácsülés határozatának" szövegrész helyébe a "társulási tanácsi, közgyűlési, önkormányzati képviselő-testületi vagy kistérségi fejlesztési tanácsi határozat" szöveg,

38. 167/E. § (1) bekezdés 8. pontjában a "közgyűlési határozatok" szövegrész helyébe a "közgyűlési és társulási tanácsi határozatok" szöveg,

39. 167/E. § (1) bekezdés 10. pontjában a "visszavonásáról" szövegrész helyébe a "visszavonásáról, megszüntetéséről" szöveg, az "ideiglenes megbízás esetén" szövegrész helyébe az "ideiglenes megbízás esetén a vezetői jogok gyakorlására ideiglenesen jogosult személy kinevezéséről vagy megbízásáról szóló okirat, valamint" szöveg,

40. 167/E. § (4) bekezdésében az "egyszerű másolatként" szövegrész helyébe az "egyszerű vagy elektronikus másolatként" szöveg,

41. 167/F. §-ában az "igazoló aláírásával" szövegrész helyébe az "igazolásával, valamint hitelesítésével" szöveg, és az "értesítés" szövegrész helyébe a "határozat" szöveg,

42. 167/H. § (1) bekezdésében a "Kincstárnak" szövegrész helyébe a "Kincstárnak adatszolgáltatásra irányuló felhívása, illetve más közigazgatási szerv értesítése alapján" szöveg,

43. 167/J. § (2) bekezdés 9. pontjában a "digitalizált" szövegrész helyébe a "digitalizált vagy elektronikus" szöveg, és

44. 167/K. § (2) bekezdésében a "költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy alapító okiratáról" szövegrész helyébe a "törzskönyvi jogi személy létesítő okiratáról" szöveg

lép.

32. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. "[Az Áht. 21. § (4a) bekezdéséhez]" alcíme,

2. "[Az Áht. 43. §-ához]" alcíme,

3. 112. § (2) bekezdése, és

4. 5. melléklet 14a. sora.

(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 62. § (1) bekezdés záró szövegrészében a " , fejlesztett és működtetett" szövegrész,

2. 75. § (3) bekezdés a) pontjában a "pénzügyi intézmény által igazolt," szövegrész,

3. 132. § (1) bekezdésében az " , a tárgyhónapon belül dekádonkénti" szövegrész,

4. 132. § (2) bekezdésében a "Kötelező a finanszírozási terv módosítása az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása - kivéve, ha az előirányzat-átcsoportosítás a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítására vonatkozik -, továbbá a finanszírozási tervben bejelentett kifizetési ütem módosítása esetén." szövegrész,

5. 140. § (8) bekezdésében az "a következő havi nettó finanszírozás során ismét megkísérli a lemondással érintett összeg érvényesítését. Ennek ismételt meghiúsulása esetén a Kincstár" szövegrész, és

6. 167/E. § (1) bekezdés 2. pont b) alpontjában az " , az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó közművelődési intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése esetében" szövegrész.

4. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

33. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az államháztartásért felelős miniszter az államháztartási belső kontrollrendszer helyzetéről és működéséről a tárgyévet követő évben július 31-ig éves összefoglalót készít, melyet a szakmai egyeztető fórum érintett témacsoportjai megtárgyalnak."

5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 54/A. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Ha a Kincstár az éves költségvetési beszámolók 35. § szerinti felülvizsgálata során elrendeli a benyújtott éves költségvetési beszámoló javítását, a könyvelést - ha szükséges - a (2) bekezdés szerint kell javítani.

(5) A mérlegfordulónapot követő évben az éves költségvetési beszámoló és ezzel összefüggésben a (3) bekezdés szerinti nyilvántartási számlákat érintő hibák

a) az irányító szerv utasítására,

b) a Kincstárnak az éves költségvetési beszámolók 35. § szerinti felülvizsgálata alapján megtett javaslatára,

c) az Állami Számvevőszéknek az éves költségvetési beszámolók áttekintése során megfogalmazott észrevételeire, vagy

d) az államháztartásért felelős miniszter által irányított minisztérium saját hatáskörében a benyújtott éves költségvetési beszámolók vizsgálata során

a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe történő feltöltése után és az államháztartásért felelős miniszter által irányított minisztérium tájékoztatása mellett javíthatóak."

35. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

36. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 2. § (1) bekezdésében a "tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet" szövegrész helyébe a "tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet, vagy személy" szöveg,

2. 54/A. § (3) bekezdésében az "az (5) bekezdés alapján elrendelt hibajavítás" szövegrész helyébe az "az (5) bekezdés szerinti hibajavítás" szöveg, és

3. 54/B. § (1)-(4) bekezdésében az "az 54/A. § szerint az irányító szerv, a Kincstár vagy az államháztartásért felelős miniszter által irányított minisztérium által elrendelt javítások kivételével" szövegrész helyébe az "az 54/A. §-ban felsorolt szervek által feltárt hibák javításai kivételével" szöveg

lép.

6. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

37. § A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az államháztartásért felelős miniszter az (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatait a központi harmonizációs egységen keresztül látja el. E feladatok ellátása körében gondoskodik]

"h) az e rendelet hatálya alá tartozó támogatások ellenőrzésének helyzetére vonatkozó beszámoló készítéséről a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság számára."

7. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

38. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

"4/A. A Kincstár Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program egyes, éves fejlesztési keretében meghatározott pályázati felhívásaihoz kapcsolódó, kedvezményezettként ellátandó feladatait érintő rendelkezések

18/A. § (1) A Kormány a Kincstárt továbbadott támogatást kihelyező szervként jelöli ki a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretében meghatározott egyes pályázati felhívásaihoz kapcsolódó, kedvezményezettként ellátandó feladatai kapcsán.

(2) A Kincstár az (1) bekezdés szerinti feladata keretében dönt a támogatások odaítéléséről, valamint ellátja

a) a támogatások odaítélése és a kifizetések előtt a kérelmek jogszabályoknak való megfelelésének ellenőrzésével,

b) a kifizetések engedélyezésével és teljesítésével, valamint könyvelésével,

c) a támogatások felhasználásának ellenőrzésével, a támogatással kapcsolatos - külön jogszabályban előírt - adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettséggel és a jogosulatlanul igénybevett támogatások visszakövetelésével,

d) a támogatások odaítélésével és felhasználásával kapcsolatban meghozott döntésekkel szemben benyújtott jogorvoslati kérelmekkel

összefüggő feladatokat.

(3) A Kincstár a (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátására az IIER-t használja. A Kincstár az IIER-ben megfelelő eljárásrendi, adatvédelmi, valamint információbiztonsági intézkedésekkel köteles biztosítani az (1) bekezdés szerinti feladatok 15. §-ban meghatározott feladatoktól történő elkülönített végrehajtását."

39. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében az "Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer" szövegrész helyébe az "Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (a továbbiakban: IIER)" szöveg lép.

8. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

40. § Nem lép hatályba az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése és 2. melléklete.

9. Hatályba léptető rendelkezések

41. § (1) Ez a rendelet - a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2-10. §, a 11. §, a 15. §, a 21. §, a 22. §, a 29. §, a 30. § (1) bekezdés 1-3. pontja, a 31. § 6., 16., 17., és 21-26. pontja, a 32. § (1) bekezdés 1. és 3. pontja és (2) bekezdés 3. és 4. pontja, a 35. § és az 1., 3., 4. és 6. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 28. § az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. a központi költségvetés XV. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,"

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 16. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. a központi költségvetés XVII. fejezeténél - az a)-c) alpontban meghatározott kivétellel - az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 116. §-a szerinti tagja,

a) az Országos Atomenergia Hivatal tekintetében az Országos Atomenergia Hivatal és annak főigazgatója,

b) a 21. cím 1., 2. és 5. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,

c) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tekintetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és annak elnöke,"

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 21. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. a központi költségvetés XXII. fejezeténél - az a) és b) pontban meghatározott kivétellel - a Miniszterelnöki Kormányiroda és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára,

a) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke,

b) a 21. cím 2. és 3. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,"

4. Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 15. és 21/a. alpontja.

2. melléklet a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Fejezetek megnevezése:

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év:........

forintban
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jogcím
csop.
szám
Jogcím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jogcím
csop.
név
Jogcím
név
KIADÁSOKA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A
módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A
módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Kiemelt előirányzat neve
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű b) a következő év költségvetésébe beépülő (a nem kívánt törlendő!)
forintban
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jogcím
csop.
szám
Jogcím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jogcím
csop.
név
Jogcím
név
BEVÉTELA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A
módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A
módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Kiemelt előirányzat neve
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű b) a következő év költségvetésébe beépülő (a nem kívánt törlendő!)
forintban
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jogcím
csop.
szám
Jogcím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jogcím
csop.
név
Jogcím
név
TÁMOGATÁSA módosítás ogcímeMódosítás
(+/-)
A
módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A
módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Kiemelt előirányzat neve
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű b) a következő év költségvetésébe beépülő (a nem kívánt törlendő!)
Foglalkoztatottak létszáma (fő) -
időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő kiA támogatás folyósítása/zárolása
(módosítása +/-)
ÖsszesenI.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
Magyar Államkincstár1 példányidőarányos
teljesítésarányos
egyéb:
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

"

3. melléklet a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklet 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1(A
Kötelezett
B
Tartalom
C
Címzett
D
Határidő
E
Megjegyzés )
"12MNV Zrt., Nemzeti Földalap
Kezelő Szervezet, továbbá
- a fejezetet irányító szerven
keresztül - az állam nevében
tulajdonosi joggyakorlásra
törvényben, miniszteri
rendeletben kijelölt szervezet,
személy
az állami vagyon kezelésével,
tulajdonosi joggyakorlással
kapcsolatos fizetési
számláinak pénzforgalma,
valamint a pénzforgalom
nélküli műveletek hatása
(tényadatok), az állami
vagyonnal kapcsolatos
központosított bevételek és
kiadások várható alakulásának
havi ütemezése
államháztartásért felelős
miniszter
minden hónap 7. napjáigAz adatokat egyidejűleg
az MNV Zrt. az állami vagyon
felügyeletéért felelős
miniszternek, a Nemzeti
Földalap Kezelő Szervezet
az agrárpolitikáért felelős
miniszternek is megküldi.
Az adatszolgáltatást
minden adatszolgáltatónak
elektronikus úton kell
teljesítenie."

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 12a. sorral egészül ki:

1( A
Kötelezett
B
Tartalom
C
Címzett
D
Határidő
E
Megjegyzés )
"12aBeruházási Ügynökséga Beruházási Ügynökség
feladatkörébe tartozó
kormányzati beruházások
kapcsolatos fizetési
számláinak pénzforgalma,
a pénzforgalom nélküli
műveletek hatása
(tényadatok), valamint
e beruházásokkal kapcsolatos
központosított bevételek és
kiadások várható alakulásának
havi ütemezése
államháztartásért felelős
miniszter
minden hónap 7. napjáigAz adatokat a Beruházási
Ügynökség egyidejűleg
megküldi a fejezetet irányító
szervnek is.
Az adatszolgáltatást
elektronikus úton kell
teljesíteni."

4. melléklet a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklet 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDE)
A rábízott
"14vagyonba tartozó
gazdasági
társaságok éves
beszámolója
tulajdonosi
joggyakorló
a tulajdonosi
joggyakorló
honlapja
Évente, a tárgyévet
követő év június
15-éig.
-"

2. Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklet 15. sora.

5. melléklet a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. melléklete a következő 5a. ponttal egészül ki:

"5a. az elkészült létesítményt

a) saját magam, vagy

b) más

üzemelteti,

ha a támogatott tevékenység beruházás, és a költségvetési támogatás kedvezményezettje az államháztartás alrendszereibe tartozó szervezet

- a fenntartási időszak alatt várható üzemeltetési költségek típusonként: ...

- azok forrása: ..."

6. melléklet a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

3. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8-11. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

4. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 6. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

5. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. cím 2. alcím 1-4. jogcímcsoportjába tartozó központi kezelésű előirányzatok,

7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 5. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

8. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVIII. fejezet 8. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

9. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. és 2. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

10. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXII. fejezet 21. cím 2. és 3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok, valamint

11. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím 3. alcím 1. jogcímcsoportjában és a 2. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcímszámába tartozó központi kezelésű előirányzatok."

Tartalomjegyzék