40/2018. (XII. 15.) AM rendelet

a tartási helyek, a tenyészetek nyilvántartásáról szóló és egyes állatazonosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1., 4. és 5. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 9. alpontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 7. és 9. alpontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18., 19. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 7. és 9. alpontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 3. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet [a továbbiakban: 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet] 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A szarvasmarha - eltérő állattartók tenyészetei vagy állattartó és nem állattartó típusú tenyészetek között - csak akkor szállítható, ha az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltaknak megfelelően megjelölték, valamint - hátoldalán az állat-egészségügyi bizonyítvány sorszámával, a kiállító állatorvos bélyegzőszámával, a kapcsolattartó aláírásával, valamint a kiállítás dátumával ellátott - beérkezés-bejelentő szelvénnyel egybefüggő marhalevél és állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri."

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az állattartó, ugyanazon megye területén lévő állattartó típusú tenyészetei közötti állatmozgás esetén, az új tenyészetbe kerülés bejelentésekor, a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló rendeletben elrendelt tartási hely és tenyészetek összerendelését követően, a marhalevél elsődlegesen elektronikus formában kerül kiállításra. Az állattartó kérésére és költségére a marhalevelet a NÉBIH papíralapú formában is kiállítja."

(3) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az Országos Adatbázis üzemeltetője biztosítja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 35/A. §-a alapján elismert tanúsító szervezeteknek a hozzáférést az ökológiai gazdálkodást folytató állattartók állományainak azonosítási, létszám- és szállítási adataihoz. A tanúsító szervezetek az adatokat kizárólag az ökológiai termelés ellenőrzésével és tanúsításával kapcsolatban használhatják fel."

2. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés 10. pontjában a "tenyésztési hatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a "valamennyi tenyészete" szövegrész helyébe a "valamennyi tenyészete és pontos tartási helye" szöveg,

c) 8. § (1) bekezdésében a "tenyésztési hatóság" szövegrészek helyébe a "NÉBIH" szöveg,

d) 10. § (1) bekezdésében a "tenyésztési hatóságtól" szövegrész helyébe a "NÉBIH-től" szöveg,

e) 13. § (2) és (3) bekezdésében, 14. § nyitó szövegrészében, 21. § (1) bekezdésében és a 24. § (1) bekezdésében a "tenyésztési hatóság" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg,

f) 17. § e) pontjában, 26. § a) és c) pontjában a "tenyésztési hatóságnak" szövegrész helyébe a "NÉBIH-nek" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 9. pontja.

2. A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] 2. § 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:

állat: az alábbi állatfajok valamelyikéhez tartozó egyed:)

"b) lófélék: a 90/427/EGK és a 2009/156/EK tanácsi irányelv alapján a lófélék azonosítási módszerei tekintetében alkalmazandó szabályok meghatározásáról (lóútlevélről szóló rendelet) szóló, 2015. február 17-i 2015/262 EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk a) pontjában meghatározott állatok,"

(2) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"5. BIR: a baromfi állománymozgások, a keltetések és a baromfi törzsállományok, valamint meghatározott járványügyi helyzet esetén a bejelentett létszámadatok nyilvántartására létrehozott Baromfi Információs Rendszer;"

(3) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"6. ENAR: a szarvasmarha-, a juh- és kecskefélék Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszereinek, valamint a Sertés Nyomonkövetési Rendszernek az összefoglaló elnevezése;"

(4) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"12. Országos Adatbázis: az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer részét képező, a tenyészetek, a tartási helyek, az állatok, az állatmozgások, az állatlétszámok nyilvántartására, valamint az ezekkel kapcsolatos adatok kezelésére, feldolgozására és az arra jogosultak részére adat szolgáltatására létrehozott TIR, ENAR és BIR rendszerek központi számítógépes adatbázisa;"

(5) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. §-a a következő 15a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"15a. Tartási helyek és tenyészetek összerendelése: a tartott állatok és azok tényleges tartási helyének az Országos Adatbázisban történő összerendelése."

(6) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az állattartónak a nyilvántartásba vételi bejelentése során, a hozzá tartozó tartási helyenként különböző tenyészetet kell kialakítania."

(7) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Egy tenyészet csak egyféle [állattartó, vágóhíd, halfeldolgozó, karantén, baromfikeltető, halkeltető, mesterséges termékenyítő állomás, piac (állatvásár), rakodóhely, gyűjtőállomás, állategészségügyi intézmény, állatkiállítás, állati eredetű melléktermék feldolgozó, ellenőrző állomás (pihentető hely) vagy az Útmutatóban felsorolt egyéb] típusú lehet."

(8) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Egy tartási hely - méhek esetében az állandó tartási hely - ugyanannak az állattartónak csak egy tenyészetéhez tartozhat, kivéve, ha a tenyészetek minősítése eltér."

(9) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az állattartónak be kell jelentenie és az Országos Adatbázisban nyilván kell tartani:)

"f) mindazon haltartó tenyészeteket, amelyek halastóval rendelkeznek;"

(10) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az állattartónak be kell jelentenie és az Országos Adatbázisban nyilván kell tartani:)

"h) a 2. § 1. pontjában felsorolt állatfajokat fogadó vágóhidakat és gyűjtőállomásokat, halfeldolgozókat, halkeltetőket és a nem csak saját célra keltető baromfikeltetőket;"

(11) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az állattartónak be kell jelentenie és az Országos Adatbázisban nyilván kell tartani:)

"i) a vadászható nagyvadfaj tartási helyeket."

(12) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az állattartó a NÉBIH honlapján közzétett módon, formanyomtatványon vagy elektronikus felületen benyújtott kérelemben jelenti be az Országos Adatbázishoz új tenyészetét és tartási helyeit, valamint a tenyészet vagy a tartási hely bármely adatában bekövetkezett változást, annak megtörténtét követő 14 napon belül. A bejelentésnek tartalmaznia kell az ENAR-koordinátor, illetve a hatósági állatorvos ellenjegyzését különösen az alábbi esetekben:

a) tenyészet bejelentésekor,

b) a tenyészet adatainak módosításakor, kivéve ügyfél-azonosító bejelentésekor,

c) tartási hely adatainak módosításakor, kivéve méhcsaládszám, létszámadatok vagy baromfi esetén a hasznosítás módosításakor."

(13) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az állattartó és tartási helye egy tenyészetként egy tenyészetkódon tartandó nyilván az Országos Adatbázisban."

(14) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdés e) pontja a következő ee) és ef) alponttal egészül ki:

(Új tenyészet bejelentéséhez minden esetben be kell jelenteni a következő adatokat:

a tenyészet minősítését az alábbi esetekben:)

"ee) ha a tenyészet vadaspark, vadaskert vagy vadfarm,

ef) ha a vágóhíd típusú tenyészet a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló rendelet alapján minősítő hely üzemeltetésére nem kötelezett;"

(15) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Új tenyészet bejelentéséhez minden esetben be kell jelenteni a következő adatokat:)

"k) nagylétszámú állattartó telep esetén a szolgáltató állatorvosnak vagy az állategészségügyi szolgáltatónak az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/B. § (1a) bekezdése szerinti FELIR azonosítóját."

(16) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Új tenyészet bejelentése csak akkor fogadható el, ha egyidejűleg egy hozzá tartozó tartási helyet bejelentettek, vagy egy már nyilvántartott tartási helyen bejelenti az állattartó legalább egy állatfaj tartását."

(17) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (6) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Új tartási hely bejelentéséhez minden esetben be kell jelenteni a következő adatokat:)

"f) árutermelő sertés- és baromfiállomány esetén a betelepíteni kívánt állomány létszámát fajonként."

(18) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az állattartó köteles bejelenteni meghatározott járványügyi helyzet esetén az Országos Főállatorvos határozatában meghatározott jelölési és nyilvántartáshoz szükséges adatokat."

(19) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha az állattartó a megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemben kérelmezi az ENAR működtetésével kapcsolatos feladatok végzését, a megyei kormányhivatal közigazgatási határozata alapján önálló tenyészetként sorolható be a szarvasmarha- vagy sertéstartó árutermelő/kereskedő vagy karantén típusú tenyészet az alábbi esetek bármelyikében:)

"b) sertéstartó tenyészet, ha az egyidejűleg tartott sertések száma várhatóan tartósan eléri vagy meghaladja a százat, vagy tenyészkocát tart;"

(20) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Már regisztrált tenyészet esetén, ha az állattartó ügyfél-azonosítója még nincs nyilvántartva az Országos Adatbázisban, bármely, a tenyészetet érintő ügyintézést csak az Útmutatóban szereplő formanyomtatványon az ügyfél-azonosítójának az Országos Adatbázishoz történő - bejelentéssel egyidejű - bejelentésével lehet kezdeményezni."

(21) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(Az Országos Adatbázisban - a TIR keretében - a következő adatokat minden tenyészethez nyilvántartásba kell venni:)

"n) nagy létszámú állattartó telep esetén a szolgáltató állatorvos vagy az állategészségügyi szolgáltató adatait."

(22) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet "Záró rendelkezések" alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § (1) Az állattartó köteles a NÉBIH által kezdeményezett, a megyei kormányhivatalok külön eljárása keretében a 3. és 4. §-ban foglalt követelményeknek meg nem felelő tenyészetek esetében a NÉBIH által a honlapján erre rendszeresített formanyomtatványon legalább

a) a tenyészetekben tartott állatok tartási helyét,

b) a nem ENAR köteles fajok esetén a tartott állatlétszámot

bejelenteni.

(2) Ha az állattartó az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, a NÉBIH az eljárásra megadott határidőt követően központilag elvégzi a tartási hely és tenyészetek összerendelését, és az állattartó köteles annak következményeit viselni.

(3) A tenyészetek és tartási helyek adatainak az (1) bekezdésnek megfelelő eljárásban történő rendezése során az érintett szarvasmarha-fajok egyedét tartó állattartó számára, a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló rendelet szerinti marhalevelet az élelmiszerláncfelügyeleti szerv hivatalból kiállítja.

(4) A tenyészetek és tartási helyek adatainak az (1) bekezdésnek megfelelő eljárásban történő rendezése kapcsán a tartási helyek, a tenyészetek nyilvántartásáról szóló és egyes állatazonosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 40/2018. (XII. 15.) AM rendelet hatálybalépése előtt igényelt - tenyészetkódot is tartalmazó -és rendelkezésre álló, a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló jogszabály szerinti ENAR füljelzők felhasználhatóak, az Útmutatóban foglaltaknak megfelelően."

5. § A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

a) 2. § 1. pont d) alpontjában a "juh és kecske" szövegrész helyébe a "juh- és kecskefélék" szöveg,

b) 2. § 1. pont j) alpontjában a "vadfajok" szövegrész helyébe a "nagyvadfajok" szöveg,

c) 2. § 2. pontjában, 2. § 14. pontjában, 4. § (1) bekezdés b), d) és e) pontjában, 4. § (4) bekezdés e) pont ea) és eb) alpontjában, f) és i) pontjában, 5. § (1) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 9. § (2) bekezdés e) pontjában, és 11. § (1) bekezdés h) pontjában az "árutermelő/kereskedő" szövegrész helyébe az "állattartó" szöveg,

d) 2. § 7. pontjában a "hatósági állatorvos" szövegrész helyébe az "állami tisztviselő" szöveg,

e) 2. § 15. pontjában az "állati hulla megsemmisítőket" szövegrész helyébe az "állati melléktermékfeldolgozókat" szöveg,

f) 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "tartási helyeit" szövegrész helyébe a "tartási helyét" szöveg,

g) 4. § (4) bekezdés a) pontjában, 11. § (1) bekezdés c) pontjában az "ügyfél-regisztrációs számát" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítóját" szöveg,

h) 4. § (4) bekezdés c) pontjában a "tenyészet címét" szövegrész helyébe a "tenyészet levelezési címét" szöveg,

i) 4. § (8) bekezdésében a "változások bejelentése" szövegrész helyébe a "változások és a hiányzó adatok bejelentése" szöveg,

j) 6. §-ában a "4. § (3) bekezdésben" szövegrész helyébe a "4. § (2) bekezdésben" szöveg,

k) 8. § (2) és (3) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében a "tenyésztési hatóság" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg,

l) 10. § (2) bekezdésében az "ügyfél-regisztrációs száma" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítója" szöveg,

m) 11. § (1) bekezdés d) pontjában a "tartási hely(ek)" szövegrész helyébe a "tartási hely" szöveg,

n) 11. § (1) bekezdés f) pontjában az "árutermelő/kereskedő" szövegrészek helyébe az "állattartó" szöveg,

o) 11. § (3) bekezdés f) pontjában az "árutermelő" szövegrész helyébe az "állattartó" szöveg,

p) 11. § (4) bekezdés b) pontjában az "állategészségügyi kerületekre" szövegrész helyébe az "élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalokra" szöveg,

q) 12. § c) pontjában a "tenyésztési hatóságnál" szövegrész helyébe a "NÉBIH-nél" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

a) 2. § 18. pontja,

b) 3. § (6) bekezdése,

c) 4. § (6) bekezdés c) pontja,

d) 5. § (1) bekezdés a) pontjában az "új" szövegrész.

3. A Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

7. § A Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet] 5. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A NÉBIH az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 35/A. §-a alapján elismert tanúsító szervezetek részére hozzáférést biztosít az ökológiai gazdálkodást folytató állattartók állománymozgásainak, törzsállományainak és keltetéseinek adataihoz.

(9) A tanúsító szervezetek az adatokat kizárólag az ökológiai termelés ellenőrzésével és tanúsításával kapcsolatban használhatják fel."

8. § A 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében, (4) bekezdésében, 6. § nyitó szövegrészében, valamint a 7. § b) pontjában a "tenyésztési hatóság" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg,

b) 5. § (6) bekezdésében az "Az adatbázis üzemeltetője" szövegrész helyébe az "A NÉBIH" szöveg

lép.

4. A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosítása

9. § A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet] 14. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A NÉBIH az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 35/A. §-a alapján elismert tanúsító szervezetek részére hozzáférést biztosít az ökológiai gazdálkodást folytató állattartók állományainak azonosítási, létszám- és szállítási adataihoz.

(1b) A tanúsító szervezetek az adatokat kizárólag az ökológiai termelés ellenőrzésével és tanúsításával kapcsolatban használhatják fel."

10. § Hatályát veszti a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet

a) 9. § (3) bekezdésben az "a VM hivatalos lapjában és" szövegrész,

b) 20. § (2) bekezdése.

5. A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosítása

11. § (1) A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet [a továbbiakban: 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet] 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az állatokat az e rendeletben meghatározott módon kell megjelölni, továbbá úgy kell nyilvántartani és szállításkor kísérő dokumentummal ellátni, hogy azonosítható legyen az állat születéskori tenyészete és az azt követő valamennyi tenyészet, ahol az állat tartózkodott."

(2) A 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a vágóhídon a jelölőkalapáccsal végzett jelölés nem olvasható, vagy a kalapács, illetve a jelölés nem felel meg az (1)-(3) bekezdésben foglaltaknak, az ellenőrzésre jogosult hatóság értesíti a Pest Megyei Kormányhivatalt, amely a jelölőkalapács használatára vonatkozó engedélyt visszavonja és előírja a tenyészetben a füljelző használatát."

(3) A 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A NÉBIH hozzáférést biztosít az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 35/A. §-a alapján elismert tanúsító szervezeteknek az ökológiai gazdálkodást folytató sertéstartók állományainak azonosítási, létszám- és szállítási adataihoz. A tanúsító szervezetek az adatokat kizárólag az ökológiai termelés ellenőrzésével és tanúsításával kapcsolatban használhatják fel."

12. § A 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet 15. § (1) bekezdésében a "négy" szövegrész helyébe az "öt" szöveg lép.

6. Záró rendelkezés

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

Tartalomjegyzék