9/2018. (VII. 2.) AM rendelet

az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 2., 8. és 11. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet [a továbbiakban: 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet] 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatási jogosultság átruházása vagy bérbeadása esetén a feleknek a támogatási jogosultság igénybe vevőjére vonatkozó változás nyilvántartásba történő - a kapcsolódó szerződésen alapuló - átvezetése iránti kérelmet közösen kell benyújtaniuk a Kincstárhoz az 1. § (1) bekezdésében meghatározott, az átruházással érintett támogatási jogcímhez kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatást szabályozó jogszabály szerinti támogatási kérelemre vonatkozó jogerős határozat kézhezvételét követő 15 napon belül. A teljes állatállomány birtokon tartási időszak alatt történő átruházásakor az átadó termelő által bérelt támogatási jogosultságnak az átvevő termelő részére történő bérbeadása esetén a támogatási jogosultság jogosultja változásának nyilvántartásba történő - a vonatkozó szerződésen alapuló - átvezetése iránti kérelmet az átruházástól számított 15 napon belül kell benyújtani a Kincstárhoz."

(2) A 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (3) bekezdésben meghatározott átvezetés iránti kérelem a Kincstár erre rendszeresített felületén, elektronikus úton is benyújtható."

2. § A 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdésében a "nemzeti kiegészítő támogatások (top up)" szövegrész helyébe az "átmeneti nemzeti támogatások" szöveg lép.

2. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

3. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása

4. § Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet] 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1. számú melléklet 6.1. pontjában foglalt előírások vonatkozásában)

"a) másodvetés hiányában nem megengedett

aa) a tökre oltott dinnye két évig történő termesztését követően dinnye termesztése vagy a dinnye termesztését követően tökre oltott dinnye termesztése, illetve

ab) a kukorica három évig történő termesztését követően vetőmagcélú hibridkukorica termesztése vagy a vetőmagcélú hibridkukorica négy évig történő termesztését követően kukorica termesztése;"

5. § Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosítása

6. § A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet]

a) 4. § (1) bekezdésében a "2017. évre" szövegrész helyébe a "2018. évre", valamint a "72 millió" szövegrész helyébe a "40 millió" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében a "2017. évre" szövegrész helyébe a "2018. évre" szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében a "2017. június 5. és július 10." szövegrész helyébe a "2018. július 23. és 2018. augusztus 27." szöveg

lép.

7. § A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 1. számú melléklet 3. pontjában az "- Optikai meghajtó: DVD író/olvasó" szövegrész hatályát veszti.

5. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

8. § A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet]

a) 2. § (2) bekezdésében a "július 15-ig" szövegrész helyébe a "július 31-ig" szöveg,

b) 2. § (5) bekezdésében a "július 22-ig" szövegrész helyébe a "július 31-ig" szöveg

lép.

9. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

10. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 7. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt állatokra és a tenyészetekre vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok tekinthetőek a támogatás szempontjából elfogadhatónak, és támogatás csak azon adatok figyelembevételével állapítható meg, amelyek az ENAR nyilvántartásba a támogatási kérelem benyújtási időszak végéig - figyelemmel a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Juh ENAR rendelet), a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Szarvasmarha ENAR rendelet) szerinti bejelentési határidőkre is - bejelentésre kerültek, és az ENAR nyilvántartásban szerepelnek."

(2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 7. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) Az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt állatokra vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon szaporítási események (beleértve a háremszerű és szabad pároztatásokat is) tekinthetőek a támogatás szempontjából elfogadhatónak, és támogatás csak azon adatok figyelembevételével állapítható meg, melyek a Termékenyítési Rendszerbe az arra rendszeresített bizonylaton és formában a tárgyévet követő év január 30-ig hibátlanul bejelentésre kerülnek."

11. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 13. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatásának feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő)

"c) gondoskodjon az állattenyésztésről szóló törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról és a támogatásra bejelentett állatállományában központi lajstromszámmal ellátott, a (2) bekezdés alapján támogatható fajtájú tenyészbikát vagy mélyhűtött spermát, petesejtet vagy embriót használ, valamint gondoskodik a tárgyév január 1. és a birtokon tartási idő lejárata között történt ellésekhez tartozó termékenyítések (fedeztetések), szabad és háremszerű pároztatások és embrió-átültetések központi adatbázisban történő regisztrációjáról,"

(2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 13. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) A mezőgazdasági termelőnek az (3) bekezdés c) pontja szerinti regisztrációs kötelezettségét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz a Termékenyítési Rendszerben erre a célra rendszeresített bizonylaton történő hibátlan bejelentéssel kell teljesítenie."

12. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 13. § (3a) bekezdésében az "A (3) bekezdés c) pont szerinti" szövegrész helyébe az "A (3b) bekezdés szerinti" szöveg lép.

7. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

13. § (1) A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt állatokra és a tenyészetekre vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok tekinthetőek a támogatás szempontjából elfogadhatónak, és támogatás csak azon adatok figyelembevételével állapítható meg, amelyek az ENAR nyilvántartásba a támogatási kérelem benyújtási időszak végéig - figyelemmel a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Juh ENAR rendelet), a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Szarvasmarha ENAR rendelet) szerinti bejelentési határidőkre is - bejelentésre kerültek, és az ENAR nyilvántartásban szerepelnek."

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt állatokra vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon szaporítási események (beleértve a háremszerű és szabad pároztatásokat is) tekinthetőek a támogatás szempontjából elfogadhatónak, és támogatás csak azon adatok figyelembevételével állapítható meg, melyek a Termékenyítési Rendszerbe az arra rendszeresített bizonylaton és formában a tárgyévet követő év január 30-ig hibátlanul bejelentésre kerülnek."

14. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 11. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Anyatehéntartás támogatására az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely)

"d) gondoskodik az állattenyésztésről szóló törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról, és a támogatásra bejelentett állatállományában központi lajstromszámmal ellátott, az a) pont alapján támogatható fajtájú tenyészbikát vagy mélyhűtött spermát, petesejtet vagy embriót használ, valamint gondoskodik a tárgyév január 1. és a birtokon tartási idő lejárata között történt ellésekhez tartozó termékenyítések (fedeztetések), szabad és háremszerű pároztatások és embrió-átültetések központi adatbázisban történő regisztrációjáról,"

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 11. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1c) A mezőgazdasági termelőnek az (1) bekezdés d) pontjában hivatkozott regisztrációs kötelezettségét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) a Termékenyítési Rendszerben erre a célra rendszeresített bizonylaton történő hibátlan bejelentéssel kell teljesítenie."

15. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a) 11. § (1b) bekezdésében az "Az (1) bekezdés d) pont szerinti" szövegrész helyébe az "Az (1c) bekezdés szerinti" szöveg,

b) 11. § (5) bekezdésében a "birtokon tartási kötelezettség alatt álló állatnak a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos által igazoltan kényszervágott" szövegrész helyébe a "birtokon tartási kötelezettség alatt álló, az állatorvos által igazoltan kényszervágott" szöveg,

c) 11. § (8) bekezdésében a "g) pontjában foglalt" szövegrész helyébe az "f) pontjában foglalt" szöveg,

d) 16. § (3) bekezdésében a "2017. évi" szövegrész helyébe a "2017. évtől kezdődően a" szöveg

lép.

8. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

16. § A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet] 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségek megsértése miatt fizetendő nem teljesítési bírságról, valamint a szerkezetátalakítási program előírásai teljesítési arányának meghatározásáról a Kincstár a vonatkozó egységes területalapú támogatási kérelem lezárását követő 70 napon belül határozatot hoz."

17. § (1) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 10. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A támogatási jogosultságok alapján fizetendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást forintban és dohánytermelőnként, valamint együttműködő termelőnként a 12. §-ban meghatározott keretösszeg, valamint a (3) és (5) bekezdésben meghatározott összes terület hányadosaként kell megállapítani azzal, hogy az így megállapított összegtámogatási jogosultságonként]

"d) a 2018. évre benyújtott támogatási kérelmek esetében legfeljebb 310 060 Ft."

(2) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 10. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A mezőgazdasági csekély összegű támogatásról a Kincstár határozatot hoz a szerkezetátalakítási program előírásai teljesítési arányának meghatározásáról szóló határozat kiadását követő 70 napon belül."

18. § (1) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 14. § (6) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az energiával fűtött dohányszárítónként vagy az (5) bekezdés szerinti dohányszárítók falugazdász által igazolt minden 400 légköbmétere után az igényelhető általános csekély összegű támogatás legmagasabb összege]

"a) 1 500 000 Ft - a 2016. évben benyújtott támogatási kérelmek esetében 1 559 300 Ft, a 2017. évben benyújtott támogatási kérelmek esetében 1 548 300 Ft, a 2018. évben benyújtott támogatási kérelmek esetében 1 550 300 Ft -,

b) a dohánytermelő által aktivált és a 4. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség-megosztással nem érintett összes támogatási jogosultságai számánál öttel kisebb szám megszorozva 300 000 Ft-tal - a 2016. évben benyújtott támogatási kérelmek esetében 311 860 Ft-tal, a 2017. évben benyújtott támogatási kérelmek esetén 309 780 Ft-tal, a 2018. évben benyújtott támogatási kérelmek esetén 310 060 Ft-tal -, de legfeljebb 195 000 euró, vagy"

(2) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 14. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) Az általános csekély összegű támogatásról a Kincstár határozatot hoz a mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló határozat kiadását követő 70 napon belül."

19. § Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 1. § 18. pontjában a "2015-2017. év" szövegrész helyébe a "2015-2020. év" szöveg lép.

9. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet módosítása

20. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az előzetes ellenőrzésről szóló felszólító végzésre adott válasz benyújtási időpontjának a tárgyév június 20-áig utoljára történt elektronikus feltöltés napja minősül. A 18. § (2) bekezdésében foglalt határidőn túl benyújtott válasz nem eredményezheti a 18. § (2) bekezdésében foglalt határnapig benyújtott kérelem módosítását az addig bejelentett terület, illetve állategyedek tekintetében."

21. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 23. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

"(17) A (4) bekezdés a) pontja szerinti felhívásra adott válasz benyújtási időpontjának az adategyeztetésre történő felszólításban megjelölt határidőn belül utoljára feltöltött elektronikus válasz benyújtásának időpontja minősül, azzal, hogy ezen pontosítás során megjelölt objektum területnagysága nem haladhatja meg az adategyeztető elektronikus űrlapkitöltő felületre történő első belépéskori állapotnak megfelelő területnagyságot."

22. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 26. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzésbe nem értendő bele az a mérés, amelynek eredményeként a bejelentett tábla egybeművelt tábla részeként kerül megállapításra."

10. Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosítása

23. § Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

11. A 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet módosítása

24. § A 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 6. § (1) bekezdésében a "100 millió forint" szövegrész helyébe a "200 millió forint" szöveg lép.

12. Hatályon kívül helyező rendelkezés

25. § Hatályát veszti a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet.

13. Záró rendelkezés

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 9/2018. (VII.2.) AM rendelethez

A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklete a következő 6. ponttal egészül ki:

"6. 2018. évre vonatkozó támogatási keret

ABC
1.Baromfi megnevezéseIdőszakTámogatási keret
(millió Ft)
2. növendék csirke (vágócsirke), szabadtartásos csirke és gyöngyösI. negyedév
II. negyedév
III. negyedév
IV. negyedév
1 200
1 300
1 290
1 200
3. házi tyúkI. negyedév
II. negyedév
III. negyedév
IV. negyedév
150
150
150
150
4. pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba, hízott liba, pecsenyekacsa,
növendék kacsa, hízott kacsa
I. negyedév
II. negyedév
III. negyedév
IV. negyedév
708,64
1 107,80
1 153,24
960,32
5. növendék pulykaI. negyedév
II. negyedév
III. negyedév
IV. negyedév
620
620
620
620
6. Összesen12 000

"

2. melléklet a 9/2018. (VII. 2.) AM rendelethez

1. Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklet 4.1.2. és 4.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Minimális talajborításra vonatkozó előírások:

Fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után,)

"4.1.2. másodvetésű takarónövény termesztésével, vagy

4.1.3. a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás, illetve középmély vagy mély talajlazítás elvégzésével, valamint a tarló gyommentes állapotban tartásával, kivéve a nitrátérzékeny területeken termesztett tavaszi vetésű kultúrák esetében, ahol a szintvonalakkal párhuzamos talajelőkészítő munkák elvégzése szeptember 1-től megengedett."

2. Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklet 6.1.1-6.1.4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A talaj szervesanyag-tartalmának fenntartására vonatkozó előírások:

Vetésváltásra vonatkozó követelmények:)

"6.1.1. önmaguk után ugyanazon a területen nem termeszthető növények: burgonya, napraforgó, káposztarepce, szójabab, cukorrépa, olajtök, valamint a dinnye, aminek termesztését követően a tökre oltott dinnye sem megengedett;

6.1.2. egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, árpa, zab, cirokfélék, valamint a tökre oltott dinnye, ami után másodvetés hiányában a dinnye termesztése sem megengedett;

6.1.3. egymás után legfeljebb három évig termeszthető: dohány, valamint az összes kukoricafajta, ami után a vetőmag célra termesztett hibridkukorica sem megengedett;

6.1.4. egymás után legfeljebb négy évig termeszthető: vetőmag termesztés céljából hibridkukorica, ami után a kukorica termesztése sem megengedett"

3. melléklet a 9/2018. (VII. 2.) AM rendelethez

A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 3. melléklet 4.1. és 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"4.1. Károsodott növénykultúrára számított kárenyhítő juttatás maximális összege

4.2. Üzemi szintű kárenyhítő juttatás maximális összege

a) az Mkk. tv. 11. § (5) bekezdése szerinti mezőgazdasági biztosítás megléte esetén

b) az Mkk. tv. 11. § (5) bekezdése szerinti mezőgazdasági biztosítás hiányában

"

4. melléklet a 9/2018. (VII. 2.) AM rendelethez

"2. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

A tárgyévre vonatkozó támogatási keret nagysága

AB
1.Baromfi megnevezés-csoportTámogatási keret (millió Ft)
2.étkezési tojást termelő tyúk, valamint tenyésztyúk1096
3.tenyészliba85
4.tenyészkacsa87
5.tenyészpulyka132
6.Összesen1400

"

Tartalomjegyzék