59/2009. (V. 8.) FVM rendelet

a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

A támogatás célja[1]

1. §[2]

A rendeletben szabályozott

a) díjtámogatás célja jégesőkárok megelőzése érdekében a jégeső-elhárító szervezet szolgáltatásait igénybe vevő mezőgazdasági termelők részére díjtámogatás formájában állami támogatás nyújtása,

b) kiegészítő díjtámogatás célja a jégeső-elhárító szervezet által nyújtott jégeső-elhárítási szolgáltatás biztosításának részbeni finanszírozása.

Fogalmak

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) jégeső-elhárító rendszer: egy közigazgatásilag lehatárolható területen működő, olyan technikai berendezésekből álló hálózat, amely meteorológiai előrejelzések alapján, a berendezések alkalomszerű működtetésével megakadályozza a nagy károkat okozó jégesők kialakulását;

b)[3] jégeső-elhárító szervezet: természetes személyekből, jogi személyekből vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekből álló nonprofit gazdasági társaság, amely egy meghatározott területen a nagy károkat okozó jégesők kialakulásának megakadályozása érdekében jégeső-elhárító rendszert működtet;

c)[4] jégeső-elhárítási terv: a jégeső-elhárító szervezet által a tárgyévre kidolgozott cselekvési program, amely a jégeső-elhárítást célzó intézkedéseket, és az azokra tervezett ráfordításokat tartalmazza;

d) jégeső-elhárítási díj: a jégeső-elhárító szervezet szolgáltatásait igénybe vevő mezőgazdasági termelők által megfizetett éves szolgáltatási díj;

e) jégeső-elhárítási díjtámogatás: a jégeső-elhárító szervezet szolgáltatásait igénybe vevő mezőgazdasági termelők részére a d) pont szerinti díjhoz nyújtott állami támogatás (a továbbiakban: díjtámogatás).

f)[5] egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontjában meghatározott vállalkozások;

g)[6] tárgyév: a díjtámogatás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtásának naptári éve.

A támogatás jellege[7]

3. §[8]

E rendelet előírásai szerint

a) a 4. §-ban meghatározott kedvezményezett vissza nem térítendő díjtámogatást vehet igénybe a jégeső elhárítási díj megfizetéséhez, valamint

b)[9] a jégeső-elhárító szervezet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatásként kiegészítő díjtámogatást vehet igénybe az általa nyújtott jégeső-elhárítási szolgáltatás költségeinek részbeni finanszírozásához.

A díjtámogatás jogosultsági feltételei

4. §[10]

(1) Díjtámogatásra jogosult az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: kedvezményezett), aki vagy amely

a) megfelel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) I. számú mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásának;

b) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a díjtámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az eljárási törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;

c) a díjtámogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ca) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,

cb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott követelményeknek;

d) nem címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak, amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította;

e) nem minősül a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;

f) a jégeső-elhárító rendszer működésének területén termőföldet használ;

g) a tárgyévi jégeső-elhárítási díjfizetési kötelezettségének a jégeső-elhárító szervezet által meghatározott határidőig eleget tesz;

h) kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben megállapítást nyer a díjtámogatásra való jogosulatlansága, úgy a jégeső-elhárító szervezet részére a számla szerinti jégeső-elhárítási díj teljes összegét megfizeti;

i) a c)-e) pontban foglaltakról a j) pont szerinti meghatalmazásban nyilatkozik és

j) meghatalmazást ad a jégeső-elhárító szervezetnek arra vonatkozóan, hogy a jégeső-elhárító szervezet helyette és nevében az e rendelet szerinti

ja)[11] díjtámogatás igénybevételére vonatkozó kérelmet (a továbbiakban: díjtámogatási kérelem) benyújtsa a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), valamint

jb)[12] díjtámogatás kifizetésére irányuló kérelmet (a továbbiakban: kifizetési kérelem) nyújtson be a jégeső-elhárító szervezet székhelye szerint illetékes földművelésügyi igazgatási hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal (a továbbiakban: földművelésügyi hatóság)

előtti eljárásra.

(2) A kedvezményezett az (1) bekezdés j) pontja szerinti meghatalmazásban nyilatkozik arról, hogy

a) a jégeső-elhárító szervezet által nyújtott jégeső-elhárítási szolgáltatást kíván igénybe venni, és

b) megismerte a díjtámogatás igénybevételére vonatkozó feltételeket.

(3)[13] A díjtámogatási kérelmet a jégeső-elhárító szervezetnek a kedvezményezett (1) bekezdés j) pont ja) alpontja szerinti meghatalmazása alapján tárgyév április 30-ig - az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal - a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon, kedvezményezettenkénti bontásban kell benyújtania a Kincstárhoz.

(4)[14] A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött díjtámogatási kérelem vonatkozásában a Kincstár egy alkalommal, nyolc napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a jégeső-elhárító szervezetet.

A díjtámogatás mértéke és forrása

5. §

(1)[15] A díjtámogatás mértéke a jégeső-elhárító szervezet szolgáltatását igénybe vevő mezőgazdasági termelők által megfizetendő jégeső-elhárítási díj (általános forgalmi adót nem tartalmazó értékének) hatvan százaléka, de szántó esetén legfeljebb 300 Ft/ha, szőlő, gyümölcsös ültetvény esetén legfeljebb 500 Ft/ha.

(2)[16] A jégeső-elhárító szervezet a jégeső-elhárítási díj összegéről számlát állít ki, amely megbontva tartalmazza annak támogatástartalmát, valamint a kedvezményezett által fizetendő összeget. A támogatástartalom nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti maximális összeget. A kedvezményezett a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. Ha a kedvezményezett nem jogosult a díjtámogatásra, a jégeső-elhárító szervezet a kedvezményezett részére nem igényelhet díjtámogatást.

(3)[17] A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

(4)[18] A 3. § a) pontja szerinti díjtámogatásra évente hatvanmillió forint használható fel.

(5)[19] Ha a díjtámogatásra vonatkozó igények összeg meghaladja a (4) bekezdés szerinti összeget, úgy a kifizetésre kerülő díjtámogatások összegét a Kincstár minden kedvezményezett esetében a (4) bekezdés szerinti összeg erejéig arányosan csökkenti.

(6)[20] A jogosulatlanul igénybe vett díjtámogatást a kedvezményezett - az eljárási törvény 69. §-ában foglaltakra figyelemmel - a Kincstár határozatában előírtak szerint köteles visszafizetni.

A kifizetési kérelem benyújtása és elbírálása[21]

6. §[22]

(1) A kifizetési kérelem benyújtására - a kedvezményezett 4. § (1) bekezdés j) pont jb) alpontja szerinti meghatalmazása alapján - az a jégeső-elhárító szervezet jogosult, amely

a) legalább tízezer négyzetkilométer kiterjedésű területen jégeső-elhárító rendszert működtet,

b) az adott támogatási évre a földművelésügyi hatósághoz benyújtott jégeső-elhárítási tervvel rendelkezik,

c) a tárgyévet megelőző évben végzett jégeső-elhárítási tevékenységéről készített beszámolóját a földművelésügyi hatósághoz és az agrárpolitikáért felelős miniszterhez benyújtotta, kivéve a tevékenységét a tárgyévben megkezdő jégeső-elhárító szervezetet,

d) a szolgáltatásait igénybe vevő mezőgazdasági termelők tárgyévre megállapított jégeső-elhárítási díjfizetési kötelezettségét és annak teljesítését dokumentálja,

e) az eljárási törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett,

f) a kifizetési kérelem benyújtásakor

fa) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,

fb) megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott követelményeknek és

fc) az fa) és fb) alpontokban foglaltakról a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik, és

g)[23] olyan kedvezményezett nevében nyújtja be a kifizetési kérelmet, amelynek a díjtámogatási kérelmét a Kincstár nem utasította el.

(2) Egy kedvezményezettre vonatkozóan a tárgyévben kizárólag egy kifizetési kérelem nyújtható be.

(3) A kifizetési kérelmet a jégeső-elhárító szervezetnek - a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtania a földművelésügyi hatósághoz tárgyév június 1. és június 30. között.

(4) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) első igénylés alkalmával, valamint, ha abban a korábban benyújtottakhoz képest változás következett be, az érvényes alapszabály vagy társasági szerződés másolati példányát,

b) a jégeső-elhárítási díjról kiállított számla másolati példányát, és

c) az előző évről készített beszámolót, valamint az adott támogatási évre vonatkozó jégeső-elhárítási tervet, ha a jégeső-elhárító szervezet azokat korábban még nem nyújtotta be, kivéve a tevékenységét a tárgyévben megkezdő jégeső-elhárító szervezetet.

(5)[24] Az előírásoknak megfelelő kifizetési kérelmen a földművelésügyi hatóság a kedvezményezett támogatási jogosultságát igazolja és a kifizetési kérelmeket tárgyév július 20-áig továbbítja a Kincstár részére.

(6)[25] A Kincstár a kifizetési kérelmeket a beérkezésüket követő harminc napon belül bírálja el, majd intézkedik a jogos díjtámogatásnak a jégeső-elhárító szervezet részére történő kifizetéséről. A Kincstár a határozatok közlésével egyidejűleg a kedvezményezettenkénti részletezést tartalmazó mellékletet megküldi a jégeső-elhárító szervezetnek, továbbá a kedvezményezettel közli a díjtámogatás összegét.

(7)[26] Ha a kedvezményezett nem jogosult a díjtámogatásra, a Kincstár erről határozatban értesíti a jégeső-elhárító szervezetet és a kedvezményezettet.

(8) A jégeső-elhárító szervezet az újonnan létesített talajgenerátorokról legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg értesíti a földművelésügyi hatóságot, amely a területén működő talajgenerátorokról - településszintű bontásban - nyilvántartást vezet.

Jogkövetkezmények

7. §

(1)[27] A földművelésügyi hatóság a jégeső-elhárítási tervben, valamint az alapszabályban vagy a társasági szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább kétszer ellenőrzi. A jégeső-elhárító szervezet által vállalt kötelezettségek teljesítésének elmaradása, továbbá valótlan adatok szolgáltatása a kedvezményezettek díjtámogatásra való jogosultságának visszavonását eredményezi. A jogosulatlanul igénybe vett díjtámogatás tényét a földművelésügyi hatóság által készített jegyzőkönyv és az eljárási törvény előírásai alapján a Kincstár állapítja meg, és intézkedik a jogosulatlan díjtámogatás behajtásáról.

(2)[28] Az a jégeső-elhárító szervezet, amely felróható magatartásával hozzájárult a kedvezményezettek jogosulatlan díjtámogatásához - amelynek tényét a földművelésügyi hatóság által készített jegyzőkönyv alapján a Kincstár határozatban megállapította -, további huszonnégy hónapig nem jogosult a kedvezményezettek meghatalmazása alapján a 4. § (2) bekezdés szerinti díjtámogatás igénylésére.

Kiegészítő díjtámogatás[29]

7/A. §[30]

(1)[31] Az eljárási törvény szerint, kérelemre nyilvántartásba vett jégeső-elhárító szervezet általános csekély összegű támogatásként vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe legfeljebb a jégeső-elhárítási tevékenységével közvetlen összefüggésben, a tárgyévben felmerült, számlával igazolt, az általános forgalmi adó értékét nem tartalmazó költségek erejéig (a továbbiakban: kiegészítő díjtámogatás).

(2)[32] A kiegészítő díjtámogatás igénybevételéhez a jégeső-elhárító szervezetnek a 3. melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmét tárgyév december 15-éig kell benyújtania a Kincstár által közleményben rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon.

(3)[33] A Kincstár a támogatási kérelemről a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül dönt.

(4) Kiegészítő díjtámogatásra a jégeső-elhárító szervezet akkor jogosult, ha[34]

a) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

aa) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt,

ab) megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek,

b) nyilatkozik

ba) az a) pontban előírt feltételek teljesítéséről, valamint

bb) arról, hogy, mekkora összegű szolgáltatási támogatást kíván igénybe venni, és

c) a támogatási kérelméhez csatolja

ca)[35] 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11-11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatokat és

cb) a költségeket igazoló, saját nevére kiállított számla és a kapcsolódó kifizetést igazoló bizonylat másolatát.

(5)[36] A jégeső-elhárító szervezet kiegészítő díjtámogatást a rendelkezésére álló szabad általános csekély összegű egyéni támogatási keretösszegének terhére, de évente legfeljebb az 5. § (4) bekezdésben meghatározott összeg harminc százaléka erejéig vehet igénybe azzal, hogy annak fedezetéül elsőként az 5. § (4) bekezdésben meghatározott összeg és a 6. § (5) bekezdése alapján kifizetett összeg különbsége, azt követően pedig az 5. § (3) bekezdése szerinti forrás szolgál.

(6)[37] A támogatástartalom összegét a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

(7)[38] A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére húsz munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

(8)[39] A csekély összegű támogatás odaítélése során az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(9)[40] Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján általános csekély összegű támogatás esetén a támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható.

(10)[41] Az általános és a mezőgazdasági csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

(11)[42] Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(12)[43] Általános csekély összegű támogatás nem nyújtható a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(13)[44] Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén - biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(14)[45] A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel az említett rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén - biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

9. §[46]

Ez a rendelet a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014-2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás (2014/C 204/01) hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz.

10. §[47]

E rendelet 7/A. §-a szerinti támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelethez[48]

A díjtámogatási kérelem adattartalma

1. A kedvezményezett azonosítására szolgáló adatok (eljárási törvény szerinti ügyfél-azonosító).

2. A kedvezményezett 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti üzemmérete.

3. Időszaknak a meghatározása, amelyre a jégeső-elhárítási szolgáltatást a kedvezményezett igénybe kívánja venni.

4. A jégeső-elhárító szervezet működési területe.

5. A jégeső-elhárítási díj mértéke.

6. Az igényelt díjtámogatás összege.

7. Meghatalmazás.

8. Keltezés.

9. A jégeső-elhárító szervezet aláírása.

2. számú melléklet az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelethez[49]

A kifizetési kérelem adattartalma a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet alapján.........évben

Benyújtás helye: a jégeső-elhárító szervezet székhelye szerint illetékes földművelésügyi hatóság

Benyújtási időszak: a tárgyév június hónapja

1. A jégeső-elhárító szervezet azonosító adatai.

2. A jégeső-elhárító szervezet működési területének megnevezése (megye).

2.1. Amennyiben az elmúlt évhez képest változás következett be valamelyik paraméterben:

2.1.1. megye megnevezése;

2.1.2. működő talajgenerátorok (településenként/db);

2.1.3. területnagyság megyénként (km2);

2.1.4. területnagyság összesen (km2).

3. Összesítő kimutatás a kedvezményezettekről:

3.1. A kedvezményezett neve, ügyfél-azonosítója, KKV státusza (mikro, kis, közép);

3.2. A kiállított számla száma;

3.3. A jégeső-elhárítási díj összege;

3.4. A kedvezményezett által fizetendő összeg (Ft);

3.5. A díjtámogatás összege kedvezményezettek szerinti bontásban;

3.6. A díjtámogatás összege összesen (Ft).

4. A jégeső-elhárító szervezet nyilatkozatai.

5. Keltezés, cégszerű aláírás.

6. Mellékletek felsorolása

6.1. Alapszabály vagy társasági szerződés másolata, amennyiben a jégeső-elhárító szervezet azt korábban még nem nyújtotta be, vagy a korábban benyújtottakhoz képest változás következett be;

6.2. Számla másolata (db);

6.3. Az előző évről készített beszámoló, valamint az adott támogatási évre vonatkozó jégeső-elhárítási terv, amennyiben a tevékenységét nem a tárgyévben megkezdő jégeső-elhárító szervezet azokat korábban még nem nyújtotta be.

7. A földművelésügyi hatóság igazolása arról, hogy a díjtámogatási kérelem 1. pontjában megjelölt kedvezményezett, valamint a mellékelt számlán vevőként szereplő kedvezményezett a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet alapján meghatározott feltételeket teljesítették. Az igazolás kiterjed a díjtámogatás összegére is.

8. Keltezés.

9. A jégeső-elhárító szervezet aláírása.

3. számú melléklet az 59/2009. (V. 8.) VM rendelethez[50]

A kiegészítő díjtámogatás iránti kérelem adattartalma

1. A jégeső-elhárító szerv azonosítására szolgáló adatok (név, székhely, eljárási törvény szerinti ügyfél-azonosító);

2. A tárgyévben kiegészítő díjtámogatás céljából elszámolni kívánt jégeső-elhárítási tevékenységgel összefüggő költségek, továbbá a költségeket igazoló számlák sorszáma, számlakibocsátó adatai, számla kelte;

3. Az igényelt támogatás összege;

4. Nyilatkozatok.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.12.10.

[2] Megállapította a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.12.10.

[3] Megállapította a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.11.03.

[4] Módosította a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2015.11.03.

[5] Beiktatta a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.11.03.

[6] Beiktatta a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.11.03.

[7] Megállapította a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.12.10.

[8] Megállapította a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.12.10.

[9] Módosította a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2015.11.03.

[10] Megállapította a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 5. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[11] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 36. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 125. §-a. Hatályos 2017.08.18.

[13] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 36. § b)-c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[14] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 36. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[15] Módosította a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2015.11.03.

[16] Módosította a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2015.11.03.

[17] Megállapította a 6/2017. (II. 13.) FM rendelet 13. §-a. Hatályos 2017.02.14.

[18] Megállapította a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 5. §-a. Hatályos 2014.12.10.

[19] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 36. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[20] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 36. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[21] Az alcímet megállapította a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[22] Megállapította a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[23] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 36. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[24] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 36. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[25] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 36. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[26] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 36. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[27] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 36. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[28] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 36. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[29] Beiktatta a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 6. §-a. Hatályos 2014.12.10.

[30] Beiktatta a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 6. §-a. Hatályos 2014.12.10.

[31] Módosította a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2015.11.03.

[32] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 36. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[33] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 36. § f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[34] Módosította a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2015.11.03.

[35] Módosította a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 10. § e) pontja. Hatályos 2015.11.03.

[36] Módosította az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.11.07.

[37] Beiktatta a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[38] Beiktatta a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[39] Beiktatta a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[40] Beiktatta a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[41] Beiktatta a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[42] Beiktatta a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[43] Beiktatta a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[44] Beiktatta a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[45] Beiktatta a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[46] Megállapította a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 8. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[47] Beiktatta a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2014.12.10.

[48] Beiktatta a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 9. § a) pontja (lásd 2. melléklet). Hatályos 2015.11.03.

[49] Megállapította a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet 9. § b) pontja (lásd 3. melléklet). Hatályos 2015.11.03.

[50] Beiktatta a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 8. §-a. Hatályos 2014.12.10.

Tartalomjegyzék