24/2019. (II. 27.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés a), g) és j) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés k)-p) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 410/2012. Korm. rendelet) 1. § (1a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1a) A klímavédelemért felelős hatóság Ügkr. tv-ben megállapított feladatait országos illetékességgel a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: hatóság) látja el. Az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó kérelem kizárólag a hatóságnál nyújtható be, az e rendeletben foglalt kivételekkel.

(2) A kibocsátási engedély iránti kérelmet az üzemeltető nyújtja be a hatósághoz. A hatóság a kibocsátási engedélyezési eljárás lefolytatásához és a vonatkozó hazai és európai uniós jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez jogosult önálló elektronikus rendszert létrehozni az üzemeltetők erre irányuló tájékoztatása mellett. A hatóság minden év december 31. napjáig a honlapján közzéteszi a kibocsátási engedélyezési eljárás kapcsán felmerülő egyéb követelményeket a következő évre vonatkozóan."

2. § Hatályát veszti a 410/2012. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az "írásban" szövegrész.

2. A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. § A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 14/2015. Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"14. HR szektor: az üzemszerűen helyhez kötött vagy szállítható, vagy helyváltoztatásra képes, de szállítás vagy helyváltoztatás közbeni önálló hűtésre nem alkalmas, klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett rendszerek és alkalmazások, így különösen a fenti meghatározásnak megfelelő hűtőberendezések, légkondicionáló berendezések, hőszivattyúk, tűzvédelmi berendezések, elektromos kapcsolóberendezések, hűtőkonténerek;"

4. § A 14/2015. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"22. MR szektor: a szállítható vagy helyváltoztatásra képes, szállítás vagy helyváltoztatás közbeni önálló hűtésre alkalmas, klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett mobil rendszerek és alkalmazások;"

5. § A 14/2015. Korm. rendelet 3. §-a a következő (7)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jár el a termékek Európai Unión kívüli országból történő behozatalának ellenőrzése tárgyában.

(8) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott forgalomba-hozatali címke meglétét és tartalmát a 7. § (2)-(3) bekezdésében foglalt F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazások behozatala esetén. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (2) bekezdése szerinti megfelelőségi nyilatkozat és dokumentáció meglétét és tartalmát a fluorozott szénhidrogénekkel előtöltött berendezések behozatala esetén.

(9) Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megállapítja, hogy az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott forgalomba-hozatali címke hiányzik vagy nem felel meg az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkében és a Bizottság (EU) 2015/2068 végrehajtási rendeletében foglaltaknak, az árut feltartóztatja, és a lefolytatott vámhatósági eljárásról, valamint a feltartóztatott árut érintő döntéséről értesíti a Hatóságot, figyelemmel a 4. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra. Az ilyen árut átmeneti megőrzés alatt álló árunak kell tekinteni.

(10) Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megállapítja, hogy az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (2) bekezdése szerinti megfelelőségi nyilatkozat és dokumentáció hiányzik vagy nem felel meg az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (2) bekezdésében és a Bizottság (EU) 2016/879 végrehajtási rendeletében foglaltaknak, az árut feltartóztatja, és a lefolytatott vámhatósági eljárásról, valamint a feltartóztatott árut érintő döntéséről értesíti a Hatóságot. Az ilyen árut átmeneti megőrzés alatt álló árunak kell tekinteni."

6. § (1) A 14/2015. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A klímagázokkal kapcsolatos hatósági jogkörök gyakorlását - ideértve valamennyi tevékenység hatósági ellenőrzését, felügyeletét, továbbá a klímavédelmi bírság kiszabását - a 3. § szerinti hatóságok végzik."

(2) A 14/2015. Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hatóság feladatai az F-ÜHG alkalmazások tekintetében különösen:)

"b) az F-ÜHG-t tartalmazó vagy azzal működtetett termékekre és berendezésekre vonatkozó címkézési és forgalomba-hozatali követelmények ellenőrzése - ideértve az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk szerinti követelmények ellenőrzését is - a 3. § (2)-(3) és (7)-(10) bekezdésében foglaltak kivételével;"

(3) A 14/2015. Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hatóság feladatai az F-ÜHG alkalmazások tekintetében különösen:)

"g) az Éhvt. 7. §-ában meghatározott jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a Hatóság által nyilvántartott adatok megküldése a miniszter számára."

7. § A 14/2015. Korm. rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/A. § (1) Ha a Hatóság a kérelem vagy nyilatkozat benyújtására formanyomtatványt, elektronikus űrlapot tett közzé az adatbázisban vagy a honlapján, a kérelmet vagy nyilatkozatot az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus űrlapon kell benyújtani.

(2) A Hatóság indokolt esetben az ügyfél részére az eljárási cselekmény teljesítésére 8 napon túli határidőt is megállapíthat.

(3) Ha a Hatóság az eljárási cselekmény teljesítésére határidőt állapított meg, az ügyfél kérheti a rá vonatkozó határidő lejárta előtt annak meghosszabbítását. A Hatóság az eljárási cselekmény teljesítésére megállapított határidőt egy alkalommal meghosszabbíthatja, amely az ügyintézési határidőbe beleszámít.

(4) A Hatóság a hatósági ellenőrzés és a hatósági eljárás során szakértőt rendelhet ki."

8. § A 14/2015. Korm. rendelet 5. § (2a)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2a) A (2) bekezdés d) pontja szerinti üzemeltető az adatbázis saját üzemeltetésben lévő berendezések nyilvántartására szolgáló felületén az üzembe helyezést követő 8 napon belül regisztrálja a szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt tartalmazó - honvédségi alkalmazásnak nem minősülő - alkalmazását, valamint üvegházhatású gázokkal töltött elektromos kapcsolóberendezését. Mentesül az e bekezdés szerinti regisztrációs kötelezettsége alól az az üzemeltető, akinek az üvegházhatású gázokkal töltött elektromos kapcsolóberendezése megfelel a következő feltételek valamelyikének:

a) igazolt szivárgási mértéke a gyártó műszaki leírásában foglaltak szerint évente kevesebb, mint 0,1%, és ennek megfelelően címkézték fel, vagy

b) 6 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaz.

(2b) A (2a) bekezdés szerinti regisztráció során az üzemeltető az adatbázisban megadja az alkalmazás típusát, megnevezését, tárolási helyét, tulajdonosának adatait, mobil hűtőkör esetén annak rendszámát és alvázszámát, valamint a képesített vállalkozás által gondoskodik a 7. § (7) bekezdés c)-g) pontja szerinti adatok adatbázisban történő rögzítéséről.

(2c) A (2a) bekezdés szerinti regisztráció megfelelően teljesítettnek minősül, ha a képesített vállalkozás által az adatbázisban rögzítésre kerültek a 7. § (7) bekezdés c)-g) pontja szerinti adatok.

(2d) A (2a) bekezdés szerinti regisztrációköteles alkalmazás üzemeltetőjének személyében bekövetkezett változás esetén a korábbi üzemeltető 8 napon belül a változást az adatbázisban az új üzemeltető megjelölésével rögzíti, és ezt követően az új üzemeltető 8 napon belül azt jóváhagyja az adatbázisban. Ha az új üzemeltető a változást 8 napon belül nem hagyja jóvá, a korábbi üzemeltető a határidő lejártát követő 15 napon belül a változást alátámasztó dokumentumok csatolása mellett erről a tényről a Hatóságot értesíti.

(3) A regisztrációt a 4. melléklet 3. pont 2., 3., 8-10. sorában meghatározott regisztrált vállalkozások tevékenységi kategória szerinti tevékenység megkezdését megelőző 8 napon belül kell kezdeményezni az adatbázisban."

9. § A 14/2015. Korm. rendelet 5/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5/B. § Az Éhvt. 10/C. § (2) bekezdésében meghatározott fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos gyártó, ártalmatlanító, regeneráló tevékenységet végző vállalkozás legkésőbb 8 nappal a tevékenysége megkezdése előtt az adatbázison keresztül benyújtja a tevékenység végzésére jogosító hatósági engedély másolatát a regisztráció Hatóság általi jóváhagyása érdekében."

10. § A 14/2015. Korm. rendelet 5/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5/E. § (1) A képesített vállalkozás adott kategóriához kapcsolódó, klímagázokkal kapcsolatos tevékenységet nem folytathat, ha a vállalkozás nem felel meg az 5/D. § szerinti követelményeknek. Amennyiben az 5/D. § szerinti követelményeket a képesített vállalkozás 2 éven keresztül folyamatosan nem teljesíti, a Hatóság felhívja a képesített vállalkozást az 5/D. § szerinti követelmények teljesítésére vagy az érintett képesítési kategória törlésére vonatkozó kérelem benyújtására.

(2) A vállalkozás kérelmére a Hatóság a vállalkozás képesítési kategóriáját, regisztrált vállalkozási kategóriáját vagy regisztrációját törli.

(3) A vállalkozás képesítési kategóriájának, regisztrált vállalkozási kategóriájának vagy regisztrációjának (2) bekezdés szerinti adatbázisból való törlésére a kérelem benyújtását követő félév első napjával kezdődő hatállyal, január 1-jétől vagy július 1-jétől van lehetőség.

(4) A vállalkozás a (2) bekezdés szerinti kérelmét a kérelemmel érintett képesítési kategória vagy regisztrált vállalkozási kategória alapján végzett tevékenységéhez kapcsolódó vagy regisztrációjával összefüggő, - az adatbázisban teljesítendő - adatszolgáltatásai teljesítését követően nyújthatja be."

11. § A 14/2015. Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A kötelezett

a) a (2) bekezdés alapján az F-ÜHG-t tartalmazó, valamint azzal működtetett alkalmazásokat az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikke, valamint a 2015/2068/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti forgalomba-hozatali címkével;

b) a (3) és (4) bekezdés alapján az 5. § (2a) bekezdése szerint regisztrációköteles alkalmazást az adatbázisból generált (6) bekezdés szerinti telepítési hatósági címkével;

c) az (5) bekezdés alapján az F-ÜHG közeget tartalmazó tartályt a tartály tartalmának megjelölésére szolgáló címkével

látja el.

(2) Az Európai Unió területén első alkalommal Magyarország területére importált vagy ott forgalomba hozott, az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (1) és (2) bekezdésében rögzített F-ÜHG-t tartalmazó, valamint ilyen gázokkal működő alkalmazásokat a gyártó vagy importőr a forgalomba helyezés előtt a 12. cikk (3) és (4) bekezdésében és a Bizottság (EU) 2015/2068 végrehajtási rendeletében meghatározott adattartalommal rendelkező forgalomba-hozatali címkével látja el.

(3) A (6) bekezdés szerinti telepítési hatósági címkével történő ellátás feltétele, hogy az 5. § (2a) bekezdés szerint regisztrációköteles alkalmazást az üzemeltető regisztrálja, és az alkalmazás műszaki adatait a képesített vállalkozás rögzítse az adatbázisban.

(4) A képesített vállalkozás jól látható helyen a (6) bekezdés szerinti telepítési hatósági címkével ellátja

a) a forgalomba helyezett, újonnan telepített alkalmazásokat telepítéskor, de legkésőbb a beüzemeléskor,

b) a már korábban telepített, működő alkalmazásokat az első szervizelés, az első karbantartás vagy az első kötelező szivárgásvizsgálat alkalmával.

(5) A képesített vállalkozás az F-ÜHG közeget tartalmazó tartály használatakor az (1) bekezdés c) pontja szerinti címkét használja, amelyen feltünteti az F-ÜHG közeget tartalmazó tartályban lévő F-ÜHG közeg fajtáját és típusát (gyári új, regenerált, lefejtett).

(6) A telepítési hatósági címkén feltünteti

a) a klímagázt tartalmazó, valamint azzal működtetett alkalmazások megnevezését, típusát, MR szektorba tartozó alkalmazás esetén az alvázszámot,

b) a klímagázt tartalmazó, valamint azzal működtetett alkalmazás tulajdonosát, üzemeltetőjét,

c) a klímagáz megnevezését,

d) az alkalmazásban lévő klímagáz tömegben és CO2-egyenértékben kifejezett mennyiségét, továbbá a klímagáz globális felmelegedési potenciálját, ózonbontó képességét,

e) azt a tényt, hogy szivárgásészlelő rendszer felszerelésre került-e,

f) azt, hogy a klímagázt tartalmazó alkalmazás hermetikusan zárt-e,

g) elektromos kapcsolóberendezés esetén arra vonatkozó adatot, hogy az igazolt szivárgás mértéke a gyártó műszaki leírásában foglaltak szerint évente kevesebb-e, mint 0,1%, továbbá, hogy az elektromos kapcsolóberendezés a nyomást vagy sűrűséget ellenőrző eszközzel van-e felszerelve."

12. § A 14/2015. Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § Magyarország területén F-ÜHG-t csak a 4. melléklet szerint meghatározott jogosultsággal rendelkező vállalkozások vásárolhatnak vagy értékesíthetnek."

13. § A 14/2015. Korm. rendelet 17. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti berendezés üzemeltetője az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint gondoskodik a szivárgásészlelő rendszer telepítéséről, üzemeltetéséről, annak felügyeletéről és ellenőrzéséről. A szivárgásészlelő telepítésének tényét a szivárgásészlelő rendszer ellenőrzését végző képesített vállalkozás képesített alkalmazottja rögzíti az adatbázisban.

(3) Az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazás szivárgásvizsgálatát kizárólag a 4. melléklet szerinti kategóriának megfelelően képesített természetes személy végezheti, képesített vállalkozás alkalmazottjaként. A szivárgásvizsgálat érvényességi ideje az alkalmazás szivárgásvizsgálata elvégzésének időpontjában fennálló műszaki adatokon alapul."

14. § A 14/2015. Korm. rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) Az üzemeltető a 17. §-ban rögzített tevékenység végzése esetében nyilvántartási kötelezettségét a Hatóság adatbázisába való üzemeltetői és hűtőköri regisztrációval, valamint a hűtőkörhöz képesített vállalkozás hozzárendelésével teljesíti. Az üzemeltető ellenőrzi a fenti dokumentumok vezetését.

(2) A képesített vállalkozás képesített alkalmazottja az adatbázisban az elektronikus jegyzőkönyv kitöltésével rögzíti az üzemeltető alkalmazásán végzett vagy azt érintő, képesítést igénylő tevékenységet. A tevékenység akkor minősül elvégzettnek, amikor az elektronikus jegyzőkönyvet az adatbázisban rögzítik.

(3) A szivárgásvizsgálatot a szivárgásvizsgálat érvényességi idején belül kell elvégezni.

(4) A szivárgásészlelő rendszerek megfelelő működésének ellenőrzését annak érvényességi idején belül kell elvégezni.

(5) A képesített és a regisztrált vállalkozás nyilvántartást vezet a vásárolt, felhasznált, értékesített, visszanyert, újrahasznosított, regenerált, ártalmatlanított F-ÜHG típusonkénti és fajtánkénti mennyiségéről, amely adatokat az adatbázis klímagáz mozgás vezetésére szolgáló felületén is feltölti a változástól számított 8 napon belül.

(6) Az F-ÜHG közeget tartalmazó és helyszíni hűtőköri szerelést igénylő előtöltött alkalmazást kereskedelmi célú felhasználás keretében értékesítő képesített vagy regisztrált vállalkozás az adatbázis helyszíni hűtőköri szerelést igénylő előtöltött berendezések nyilvántartására szolgáló felületén a gyártást, vásárlást vagy értékesítést követő 8 napon belül rögzíti a gyártott, vásárolt, eladott alkalmazás típusonkénti mennyiségét, az alkalmazásban lévő F-ÜHG közeg fajtáját és mennyiségét, a vásárlásra jogosult adatait, valamint a 22. § szerinti telepítési tanúsítvány egyedi azonosítóját.

(7) Azon képesített vállalkozások és alkalmazott képesített természetes személyek részére, amelyek honvédségi alkalmazásokat érintő, F-ÜHG-kal kapcsolatos, e rendeletben és az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített tevékenységeket végeznek, az adott alkalmazás erre feljogosított képviselője tevékenységenként "Felmentvény"-t állít ki.

(8) A felmentvénynek tartalmaznia kell a Hatóság adatbázisába való, az adott alkalmazáshoz kapcsolódó regisztrációs, jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség alóli felmentést. Ez a felmentvény azonban nem mentesíti a honvédségi alkalmazás tulajdonosát, üzemeltetőjét az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kötelezettségek teljesítése alól. Kizárólag eseti jellegű felmentvény adható."

15. § A 14/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése a következő i)-j) ponttal egészül ki:

(Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint F-ÜHG-t, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet szerint ORLA-t tartalmazó, vagy azzal működtetett alkalmazások üzemeltetői kötelesek az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben előírtakat betartani, különösen)

"i) az újonnan üzembe helyezett berendezéseken beüzemelésük után azonnal elvégezni a szivárgásvizsgálatot az 1516/2007/EK bizottsági rendelet alapján,

j) ellenőriztetni a képesített vállalkozás képesített alkalmazottja által a szivárgásészlelő rendszer megfelelő működését, a szivárgásészlelő rendszer telepítését követően."

16. § A 14/2015. Korm. rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § (1) Minden értékesítésre jogosult vállalkozás kizárólag telepítési tanúsítvány birtokában értékesíthet a telepíttető számára nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, F-ÜHG-val előtöltött vagy azzal üzemelő alkalmazást.

(2) A telepítési tanúsítvány tartalmazza

a) a telepíttető nevét,

b) a telepítés pontos helyszínét,

c) az adatbázisból generált egyedi azonosítót,

d) a telepíttető - gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, egyéni cég, egyéb szerv vagy szervezet esetén cégszerű - aláírását,

e) az értékesített alkalmazás típusát és darabszámát,

f) a telepíttető nyilatkozatát arról, hogy az (1) bekezdés szerinti alkalmazást arra képesítéssel rendelkező vállalkozás képesített alkalmazottjával fogja telepíttetni.

(3) Az értékesítésre jogosult vállalkozás az értékesítéskor rögzíti az értékesített alkalmazás típusát és darabszámát. Az értékesítésre jogosult vállalkozás a 19. § (6) bekezdésében foglalt adatrögzítési kötelezettsége mellett a telepítési tanúsítványt az értékesítési dokumentumok mellett 5 évig megőrzi, és azt a Hatóság felhívására bemutatja, kérésére átadja."

17. § A 14/2015. Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ismételt jogsértés - ugyanazon vagy más jogsértés elkövetése - esetén a bírság mértéke az 1. mellékletben és a 24. §-ban meghatározott fix mértékű bírság mértékének 150%-a, minimum bírságtétel esetén a minimum bírság mértékének 150%-a."

18. § A 14/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a gyártó vagy importőr a tárgyévre érvényesen forgalomba hozható fluorozott szénhidrogén-mennyiségre vonatkozó, az Európai Bizottság által kiosztott forgalomba-hozatali kvóta nélkül vagy az adott kvótamennyiséget túllépve kéri a fluorozott szénhidrogének vagy az azokat tartalmazó berendezések, termékek tekintetében az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámeljárás elvégzését, azt az illetékes vámszerv visszautasítja."

19. § A 14/2015. Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Természetes személy az alábbi, F-ÜHG-t tartalmazó és azzal üzemelő alkalmazások esetében kizárólag az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (4) és (7) bekezdése szerinti, valamint a 4. melléklet szerinti képesítéssel, az adatbázisban való regisztrációt követően, a 4. melléklet szerinti képesítésének megfelelő kategóriájú képesített vállalkozás alkalmazottjaként végezheti az alábbi feladatokat:

a) alkalmazások telepítése, beüzemelése, szervizelése, karbantartása, javítása vagy használaton kívül helyezése,

b) alkalmazások szivárgásvizsgálata,

c) az F-ÜHG visszanyerése,

d) bármilyen, F-ÜHG környezetbe jutását okozó egyéb tevékenység, F-ÜHG közeg kezelése, tisztítása, átfejtése, regenerálása, ártalmatlanítása esetén."

20. § A 14/2015. Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A HR és az MR szektorban, az elektromos kapcsolóberendezések, valamint a szerves Rankine-ciklus alkalmazások esetében a szakmai képzési és képesítési, valamint vizsgáztatási követelményrendszert az Éhvt. alapján kiadott rendeletében az energiapolitikáért felelős miniszter határozza meg, különös tekintettel az alábbiakra:

a) a Bizottság (EU) 2015/2067 végrehajtási rendeletének 7. és 8. cikkére;

b) a 307/2008/EK bizottsági rendelet 3. cikkére;

c) a Bizottság (EU) 2015/2066 végrehajtási rendeletének 4. és 5. cikkére;

d) a 306/2008/EK bizottsági rendelet 4. és 5. cikkére."

21. § A 14/2015. Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § (1) Az ORLA-ra, ORLA-t tartalmazó vagy azzal működő alkalmazásokra, ezen alkalmazások üzemeltetőire, valamint az ORLA-val kapcsolatos tevékenységet végző képesített vállalkozásokra az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott rendelkezéseket az e rendeletben meghatározottakkal együtt kell alkalmazni azzal, hogy az ORLA-k esetében az Éghajlat-változási Kormányközi Testület által elfogadott, negyedik értékelő jelentésben szereplő globális felmelegedési potenciál értékeket kell figyelembe venni.

(2) ORLA, ORLA-t tartalmazó, valamint ilyen gázokkal működtetett alkalmazások - az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott kivételekkel - nem hozhatók kereskedelmi forgalomba.

(3) Az ORLA közeg klímavédelmi szempontból történő biztonságos visszanyerése és kezelése során a 2. mellékletben foglaltak szerint kell eljárni.

(4) Az ORLA-val üzemelő, legalább 3 kg töltetű alkalmazások üzemeltetői, üzemeltető hiányában a tulajdonosai az 5. §-ban meghatározottak szerint regisztrációs kötelezettségüknek eleget tesznek, és az alkalmazásokat az adatbázisba rögzítik.

(5) Az ORLA-val üzemelő, legalább 3 kg töltetű már telepített és üzemelő alkalmazások, valamint az ORLA-t tartalmazó alkalmazások címkézése a 7. §-ban meghatározottak szerint történik.

(6) Az üzemeltető, üzemeltető hiányában a tulajdonos az (5) bekezdés szerinti alkalmazások kötelező szivárgásvizsgálatának a 17. § (3) bekezdésében és az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikkében foglaltak szerint tesz eleget.

(7) Az ORLA kezelését és az ORLA-val üzemelő alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységeket kizárólag a 4. melléklet szerinti képesítéssel rendelkező természetes személy végezheti képesített vállalkozás alkalmazottjaként.

(8) Az üzemeltetők, üzemeltető hiányában a tulajdonosok ORLA adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeiket a 19. § (1) bekezdése, a képesített vállalkozások a 19. § (2)-(6) bekezdése, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak szerint teljesítik.

(9) Magyarország területén az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott ORLA-val kapcsolatos tevékenység kizárólag az e rendelet 4. mellékletében és az Éhvt. végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott képesítési feltételek és követelményrendszer teljesítésével végezhető.

(10) Az 1005/2009/EK rendelet 26. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjában található tagállami jelentéstételi kötelezettség teljesítéséről a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik a honvédelemért felelős miniszter, a BM OKF és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közreműködésével, valamint gondoskodik a jelentésnek a Hatóság részére történő megküldéséről.

(11) Az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, az ORLA gyártói és importőrei számára az Európai Bizottság által kiadott engedélyt a gyártó és az importőr a szállítást megelőző nyolc napon belül az illetékes vámszervnek és a Hatóságnak megküldi, és tájékoztatja a szállítás időpontjáról."

22. § A 14/2015. Korm. rendelet 33. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

(E rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

"k) a Bizottság (EU) 2016/879 végrehajtási rendelete (2016. június 2.) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluorozott szénhidrogénekkel töltött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések megfelelőségi nyilatkozatára, valamint az e nyilatkozatnak a független auditor általi ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról."

23. § A 14/2015. Korm. rendelet

1. 2. § (1) bekezdés 6. pontjában a "pontjában" szövegrész helyébe a "pontjában és II. mellékletében" szöveg,

2. 2. § (1) bekezdés 16. és 17. pontjában a "szivárgásellenőrzési és visszanyerési" szövegrészek helyébe a "szivárgásellenőrzési, visszanyerési és klímagáz-kezelési" szöveg,

3. 2. § (1) bekezdésének 21. pontjában a "berendezéseket" szövegrész helyébe az "alkalmazásokat" szöveg,

4. 3. § (1) bekezdésében az "a (2)-(4)" szövegrész helyébe az "a (2)-(4) és a (7)-(10)" szöveg,

5. 3. § (4) bekezdésében az "ellenőrizni kell" szövegrész helyébe az "az illetékes közlekedési hatóság ellenőrzi" szöveg,

6. 3. § (5) bekezdésében a "(2)-(4)" szövegrész helyébe a "(2)-(4) és (7)" szöveg,

7. 4. alcím címében a "Hatóság feladatai" szövegrész helyébe a "hatóságok feladatai" szöveg,

8. 5. § (2) bekezdés a) pontjában a "berendezéseket" szövegrész helyébe az "alkalmazásokat" szöveg,

9. 5. § (2) bekezdés d) pontjában a "szivárgásvizsgálatra" szövegrész helyébe a "regisztrációra" szöveg,

10. 5/D. §-ában az "érvényes képesítéssel" szövegrész helyébe az "adott kategóriára vonatkozó tevékenységi jogosultsággal" szöveg,

11. 7. alcím címében a "termékek és berendezések" szövegrész helyébe az "alkalmazások" szöveg,

12. 26. § (2) bekezdésében a "berendezések" szövegrész helyébe az "alkalmazás" szöveg,

13. 1. melléklet I. pont 5. alpontjában az "esetén esetében" szövegrész helyébe az "esetén" szöveg,

14. 1. melléklet I. pont 11. alpontjában a "9. § (1) és (2) bekezdésében" szöveg helyébe a "9. §-ban" szöveg,

15. 1. melléklet I. pont 13. alpontjában az "(1)-(5)" szövegrész helyébe az "(1)-(4)" szöveg,

16. 1. melléklet I. pont 14. alpontjában a "(6)" szövegrész helyébe az "(5)" szöveg,

17. 1. melléklet II. pont 1. és 2. alpontjában a "forint/kg" szövegrész helyébe a "forint/tCO2 egyenérték" szöveg,

18. 1. melléklet II. pont 3. alpontjában az "1kg" szövegrész helyébe a "megkezdett 1t CO2 egyenérték" szöveg,

19. 1. melléklet II. pont 8. alpontjában a "(10)" szövegrész helyébe a "(8)" szöveg,

20. 1. melléklet II. pont 10. alpontjában az "1kg mennyiség" szövegrész helyébe a "megkezdett 1t CO2 egyenérték" szöveg,

21. 4. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat B:6 mezőjében a "Klímagáz ártalmatlanítása" szövegrész helyébe a "Klímagáz ártalmatlanításra történő átvétele és ártalmatlanítása" szöveg, B:7 mezőjében a "Klímagáz regenerálása" szövegrész helyébe a "Klímagáz regenerálásra történő átvétele és regenerálása" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti a 14/2015. Korm. rendelet

a) 4. § (4) bekezdés d) pontjában a "biztonsági, műszaki szabályzatok," szövegrész,

b) 5/A. § (5) bekezdésében az "a képesítési kérelmében meghatározott képesítési kategóriának megfelelő" szövegrész,

c) 24. § (2) bekezdése,

d) 1. melléklet II. pont 9. alpontjában az "a 18. § (4) bekezdésben" szövegrész,

e) 2. melléklet 3. pontja, valamint

f) 3. melléklet 2-4. pontja.

25. § A 14/2015. Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

27. § E rendelet 2. alcíme

a) a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács által elfogadott, 2014. április 16-i 517/2014/EU rendelet,

b) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, valamint a hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében a természetes személyek képesítésére, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2015. november 17-i (EU) 2015/2067 bizottsági rendelet,

c) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékeken és berendezéseken elhelyezendő címkék formátumának meghatározásáról szóló, 2015. november 17-i (EU) 2015/2068 bizottsági végrehajtási rendelet,

d) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról szóló, 2007. december 19-i 1516/2007/EK bizottsági rendelet,

e) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

f) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluorozott szénhidrogénekkel töltött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések megfelelőségi nyilatkozatára, valamint az e nyilatkozatnak a független auditor általi ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2016. június 2-i (EU) 2016/879 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 24/2019. (II. 27.) Korm. rendelethez

1. A 14/2015. Korm. rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó alkalmazásoknál a következőket kell figyelembe venni:]

"1. Az új telepítésű vagy javított hűtőköröket vagy azok egy részét csak sikeres tömörségi nyomáspróbát és a szakszerű vákuumozást követően szabad először F-ÜHG közeggel feltölteni, majd minden potenciális szivárgási pontra kiterjedő közvetlen szivárgásellenőrzést követően lehet beüzemelni.

2. Szivárgásvizsgálati gyakoriságot érintő beavatkozással egyidejűleg szivárgásvizsgálat elvégzése kötelező."

2. A 14/2015. Korm. rendelet 2. melléklet nyitó szövegrészében az "Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó alkalmazásoknál a következőket kell figyelembe venni:" szövegrész helyébe az "Az alkalmazásoknál a következőket kell figyelembe venni:" szöveg lép.

Tartalomjegyzék