Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 451. § (1) bekezdésének f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli:

1. §

Dematerializált értékpapír - az Tpt.-ben és e rendeletben meghatározottak szerint - elektronikus úton, számítógépes jelként állítható elő, illetve továbbítható.

2. §

A dematerializált értékpapír előállítása, nyilvántartása, továbbítása és az ezekkel kapcsolatos adatkezelés csak olyan - a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) által jóváhagyott, az 5. §-ban meghatározott - szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) alapján és olyan jóváhagyott számítógépprogram, valamint adathordozó felhasználásával történhet, amely biztosítja:[1]

a) a központi értéktár [Tpt. 336. §] nyilvántartási rendszerével az adatkapcsolatot,

b) az adatok biztonságos tárolását, továbbítását,

c) az adatok adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő felhasználását,

d)[2] a dematerializált értékpapírba foglalt jogok és kötelezettségek (osztalék, kamat, törlesztés) mindenkori megállapíthatóságát, valamint dematerializált kötvény esetén a kezességvállaló egyoldalú jognyilatkozatának a megállapíthatóságát, ha a kötvényben a kibocsátójáért egyoldalú kezességet vállaltak,

e) a dematerializált értékpapír jogosultjának, tulajdonosának, illetve ezen személy megváltozásának mindenkori megállapíthatóságát, és

f) a dematerializált értékpapír összes kötelező tartalmi elemének a számítógép képernyőjén és nyomtatás útján történő megjelenítését.

3. §

(1) A számítógépprogramot és -hálózatot adatvesztés, illetéktelen hozzáférés, illetve más adatbázisokkal, nyilvántartásokkal való illetéktelen összekapcsolás elleni védelemmel kell ellátni.

(2) A dematerializált értékpapír előállításával, nyilvántartásával, továbbításával kapcsolatos adatkezelésre, adatváltoztatásra jogosult személyt egyedi azonosító kóddal kell ellátni. A kódnak, illetve a számítógépprogramnak biztosítania kell a személy, valamint az általa elvégzett művelet azonosíthatóságát.

4. §

(1) A központi értéktár, az értékpapír-számlavezető köteles

a) a dematerializált értékpapírral kapcsolatos, teljes nyilvántartását naponta a rendszerétől függetleníthető adathordozóra átmásolni,

b) ellenőrizni az eredeti és a másolatot tartalmazó adathordozón lévő adatok egyezőségét, illetve az adathordozó működőképességét,

c) a másolatot tartalmazó adathordozó biztonságos, a rendszerétől fizikailag elkülönített tárolását.

(2) A központi értéktár, az értékpapír-számlavezető haladéktalanul bejelenti a Felügyeletnek, ha valamely nyilvántartása megsérült vagy megsemmisült, illetve ha illetéktelen hozzáférést vagy ennek kísérletére utaló jelet észlelt.

(3)[3] A (2) bekezdésben meghatározottak esetén a központi értéktár, az értékpapír-számlavezető köteles a nyilvántartásáról másolatot készíteni, és az (1) bekezdés szerinti másolat, valamint a rendelkezésre álló bizonylatok alapján haladéktalanul helyreállítani a valós állapotot. Ha a valós állapotot az adott napon belül nem lehet helyreállítani, a központi értéktár, az értékpapír-számlavezető kérelmezi a Felügyeletnél az érintett dematerializált értékpapírok kereskedésének felfüggesztését.

(4)[4]

5. §

A központi értéktár, az értékpapír-számlavezető nem nyilvános szabályzatban határozza meg

a) a dematerializált értékpapír előállításának, nyilvántartásának, törlésének és továbbításának technikai szabályait;

b) azon személyek körét, akik az értékpapír előállítást, törlést végrehajtják, és akik a központi értékpapír-számlán, értékpapír-számlán adatváltozást jogosultak végrehajtani;

c) a 3. § (2) bekezdésében meghatározott kód képzésének és nyilvántartásának szabályait;

d) az adatkezelő adatkezelési, adatváltoztatási és adattörlési jogosultságának nyilvántartását;

e) az adatkezelési rendszer ügykezelésének szabályait;

f) az adatok eredetének azonosíthatóságát;

g) az adatkezelési rendszer fenntartásának műszaki szabályait;

h) az adatállományról készített másolat adategyezőségének igazolási rendjét;

i) az adatkezelési rendszer sérülése, illetve illetéktelen hozzáférés esetén követendő intézkedéseket, és

j) az adatállományt tartalmazó másolat tárolásának helyét.

Központi értékpapír-számla

6. §

(1) A kibocsátó köteles az Tpt. 9. § (2) bekezdésében meghatározott írásbeli utasítást legkésőbb a központi értékpapír-számlák megnyitásának értéknapjáig a központi értéktár rendelkezésére bocsátani. Az utasításnak tartalmaznia kell:

a) az értékpapír előállítására vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételek teljesülésének igazolását,

b) a központi értékpapír-számlák megnyitásának értéknapját,

c) az értékpapír-számlavezetők megnevezését, és

d) a központi értékpapír-számlán az egyes értékpapír-számlavezetők részére jóváírandó értékpapír darabszámát.

(2) A központi értéktár a dematerializált értékpapír szabályzat szerinti, számítástechnikai előállítását, a központi értékpapír-számla megnyitását és az azon történő jóváírást a kibocsátó által meghatározott értéknapon hajtja végre.

(3) Külföldön kibocsátott dematerializált értékpapír belföldi forgalomba hozatala esetén a külföldön kibocsátott dematerializált értékpapír nyilvántartására szolgáló központi értékpapír-számlát a központi értéktár a külföldi letétkezelővel vagy elszámolóházzal kötött szerződés alapján nyitja meg.

(4) A központi értéktár a központi értékpapír-számlákon végrehajtott jóváírásról, terhelésről és egyéb adatváltozásról haladéktalanul értesíti az értékpapír-számlavezetőket.

7. §

(1) A kibocsátó haladéktalanul értesíti a központi értéktárat, ha megváltozik az Tpt. 7. § (2) bekezdésében előírt okirat adattartalma.

(2) Ha az Tpt. 7. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában meghatározott adatok megváltoznak, a megváltozott adatnak a központi értékpapír-számlán történő átvezetéséről a központi értéktár az értékpapír-számlavezetők haladéktalan értesítése mellett intézkedik.

(3) A kibocsátó a (2) bekezdésben meghatározott adatváltozás esetén a központi értéktár értesítésével egyidejűleg a központi értéktáron keresztül köteles értesíteni az értékpapír-számlavezetőket a dematerializált értékpapírral kapcsolatos adatváltozásról.

(4) A központi értékpapír-számlát érintő értékpapír-számla jóváírást, terhelést a központi értéktár a megbízásban szereplő időpontban hajtja végre.

8. §

A központi értéktár köteles biztosítani az értékpapír-számlavezető saját tulajdonú, illetőleg ügyfelei tulajdonát képező értékpapírok elkülönített nyilvántartását.

9. §

Ha a különböző időpontokban kibocsátott értékpapír sorozatok egy meghatározott időponttól kezdve teljes mértékben azonos jogokat testesítenek meg, a kibocsátó haladéktalanul köteles új okiratot kiállítani és utasítást adni a központi értéktárnak az érintett központi értékpapír-számlák összevonására.

Az értékpapír-számla és az ügyfélszámla közös szabályai

10. §

(1) Az értékpapír-számla szerződés a zárolt értékpapír-alszámla vezetését is magába foglalja.

(2) Az értékpapír-számla és az ügyfélszámla szerződés megkötésekor, a számlatulajdonos azonosításakor a számlavezető a pénzmosás megelőzéséről és magakadályozásáról szóló jogszabályokban foglaltak figyelembevételével jár el.

11. §

(1) A számlatulajdonos, illetve a számlatulajdonos szervezetnek a szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy (a továbbiakban: vezető) írásban köteles bejelenteni a számlavezetőnek a számla felett rendelkezni jogosult személyeket, ideértve az értékpapír-számla felett rendelkezni jogosult közös képviselőt is.

(2)[5] A számlatulajdonos szervezet vezetője bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését) hitelt érdemlő módon, valamint aláírását közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírásmintával igazolja. A bejelentettek rendelkezési joga mindaddig érvényes, amíg a szervezet új vagy más vezetője másként nem rendelkezik. Több egymásnak ellentmondó, a rendelkezésre jogosulttól érkező bejelentés közül a számlavezető a legutolsó bejelentést fogadja el érvényesnek.

(3)[6] Ha a számlatulajdonos és a számlavezető elektronikus adatátviteli kapcsolatban áll egymással, az aláírást - külön megállapodás alapján - fokozott biztonságú elektronikus aláírással lehet helyettesíteni. Két személy együttes aláírási kötelezettsége esetén az elektronikus aláírásnak biztosítania kell a két személy együttes rendelkezési jogosultságát.

11/A. §[7]

Az értékpapírszámlán és az ügyfélszámlán nyilvántartott pénzeszköz, követelés, továbbá a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 6. §-ában meghatározott pénzügyi eszköz, a számlatulajdonos, illetve a számlatulajdonos vezetője és a számlavezető megállapodása alapján óvadék tárgyát képezhetik.

12. §

(1) A számlavezető köteles üzletszabályzatában, illetve hirdetményében meghatározni munkanapon belül azt a kezdő és záró időpontot, amelyek között az értékpapír-számlához, illetve ügyfélszámlához kapcsolódó terhelési megbízásokat befogadja. Ezen belül meg kell határozni azt az időpontot, ameddig az elfogadott, illetve beérkezett megbízásokat még a tárgynapon teljesíti. A záró időpontig befogadott megbízásokat a számlavezető a számlatulajdonos megbízásában feltüntetett időpontban, ennek hiányában legkésőbb a következő munkanapon hajtja végre.

(2) Az értékpapír-számla, az ügyfélszámla szerződés számlavezető általi felmondása esetén a számlavezető köteles a felmondással egyidejűleg igazolhatóan értesíteni a számlatulajdonost a megszűnés jogkövetkezményeiről.

Értékpapír-számla

13. §

(1) A központi értékpapír-számlát is érintő értékpapír-számla jóváírás, terhelés a központi értékpapír-számlán végrehajtott jóváírásról, terhelésről, illetve adatváltozásról szóló értesítést követően végezhető el a központi értékpapír-számla terhelésének, jóváírásának napjával. Az értékpapír-számlavezető a központi értéktár értesítését követően az értékpapír-számla terhelését, jóváírását, illetve a dematerializált értékpapírt érintő adatváltozást (pl. névérték, típus) haladéktalanul végrehajtja.

(2) Azonos értékpapír-számlavezetőnél vezetett értékpapír-számlák közötti jóváírás, terhelés esetén az értékpapír-számlavezető ugyanazon nappal köteles az értékpapír-számlákon a jóváírást, terhelést végrehajtani.

14. §

(1) Az értékpapír-számla megszűnése esetén a számlavezető a számla állományát a számlatulajdonos által megjelölt napon, ennek hiányában legkésőbb a megszűnés napján utalja át a számlatulajdonos által megjelölt értékpapír-számlára.

(2) Ha az értékpapír-számla megszüntetésére a számlavezető tevékenységi körének változása miatt kerül sor, az értékpapír-számla állományának átruházása a Felügyelet által meghatározott napon történik.

Ügyfélszámla

15. §

(1)[8] Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, akkor az ügyfélszámlával kapcsolatban a fizetési módok közül csak egyszerű átutalás vagy készpénzfizetés alkalmazható.

(2)[9] A számla felett rendelkezni jogosult az ügyfélszámláról - törvény eltérő rendelkezése hiányában - kizárólag a számlatulajdonos nevére szóló más ügyfélszámlára vagy a számlatulajdonos nevére szóló, hitelintézetnél vezetett fizetési számlára kezdeményezhet átutalást.

(3) Az átutalási megbízás értékhatárra tekintet nélkül is benyújtható. A számlavezetővel történő megállapodás alapján az átutalás értéknap feltüntetésével is benyújtható. Ebben az esetben az ügyfélszámlán történő terhelés e napon történik.

(4) Ha az ügyfélszámlán lévő pénzügyi fedezet nem teszi lehetővé valamennyi esedékes megbízás teljesítését, a számlavezető az érkezés sorrendjét veszi figyelembe a megbízások teljesítésénél, ha a számlatulajdonos eltérően nem rendelkezik.

(5) Az ügyfélszámlához kapcsolódó készpénzfizetés a számlavezető pénztáránál

a) történő készpénzbefizetéssel, vagy

b) készpénzfelvételi utalvány útján történő készpénzkifizetéssel

teljesíthető.

(6) Az ügyfélszámláról történő készpénzpénzfelvételt a számlavezető összeghatár megjelölésével előzetes bejelentéshez kötheti. Erről az ügyfélszámla szerződésben rendelkezni kell.

(7) A számlavezető a számlatulajdonost az ügyfélszámlán történt terhelésről, illetőleg jóváírásról írásban - vagy külön megállapodás alapján más módon (pl. elektronikus úton) - számlakivonattal értesíti. A számlakivonatnak tartalmaznia kell a számlán végrehajtott művelet azonosításához szükséges valamennyi adatot.

(8) Számlakivonatot kell készíteni minden olyan munkanapon, amikor az ügyfélszámlán terhelés vagy jóváírás történt, és azt - eltérő megállapodás hiányában - a számlatulajdonos részére haladéktalanul továbbítani kell.

(9) A csőd-, felszámolási és adósságrendezési eljárás esetén a pénzforgalomról szóló előírásokat az ügyfélszámlára is alkalmazni kell.

16. §

(1) Az ügyfélszámla kimerülése a számlaszerződést nem szünteti meg.

(2)[10] Az ügyfélszámla megszűnése esetén, ha a számlatulajdonos hitelintézetnél vezetett, nevére szóló fizetési számlát nem jelöl meg, a számlán lévő pénzt a számlavezető az ügyfél részére legkésőbb a megszűnést követő munkanapon készpénzben vagy postai úton kifizeti.

Vegyes rendelkezések

17. §

A központi értékpapír-számla, az értékpapír-számla és az ügyfélszámla vezetését a számlavezető díjazáshoz kötheti. A számlavezetésért csak az a díj számítható fel, amelyet a számlavezető a Felügyelet által jóváhagyott üzletszabályzata alapján a díjjegyzékben közzétett. A központi értékpapír-számla vezetéséért felszámított díj a kibocsátót terheli.

18. §

(1) A Tpt. 7. § (2) bekezdésében meghatározott okirat érvénytelenítése az okiraton elhelyezett "érvénytelen" felirattal történik. Az érvénytelenítést a kibocsátó megbízása alapján a központi értéktár végzi. Az okiraton fel kell tüntetni az érvénytelenítés időpontját és azt a kibocsátó vagy a központi értéktár képviselőjének aláírásával kell ellátni.

(2) Az érvénytelenített okirat nem selejtezhető.

19. §

(1)[11] A kibocsátó vagy jogszabályban meghatározott esetben a bíróság értesíti a központi értéktárat a dematerializált értékpapírban foglalt jogok és kötelezettségek megszűnéséről. Az értesítésnek tartalmaznia kell a kibocsátó kötelezettségeinek teljesítéséről szóló igazolást.

(2)[12] A központi értéktár a kibocsátó vagy a bíróság értesítése alapján értesíti az értékpapír-számla vezetőket a dematerializált értékpapír törlésének értéknapjáról. Az értékpapír-számla vezető az értesítés alapján a szabályzatban meghatározott módon törli a dematerializált értékpapírt és a törlés megtörténtéről értesíti a központi értéktárat.

(3) A központi értékpapír-számla megszüntetésére

a)[13] a dematerializált értékpapír törlését,

b) a forgalmazó értékpapír-számla vezetésre vonatkozó engedélyének megszűnését, vagy

c) a 9. §-ban meghatározott összevonást

követően kerülhet sor.

(4)[14] A dematerializált értékpapír törlése előtt a központi értéktár és az értékpapír-számlavezető köteles az adatállományát a 4. § (1) bekezdésében leírtak szerint archiválni. Az archivált adatokat húsz évig meg kell őrizni.

Záró rendelkezések

20. §

(1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

(2)[15]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A felvezető szöveget módosította a 345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 32. § - a. Hatályos 2013.10.01.

[2] Megállapította a 316/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2020.03.01.

[3] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 255. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 256. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[5] Megállapította a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[6] Megállapította az 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[7] Beiktatta a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[8] Megállapította a 468/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.12.31.

[9] Megállapította a 468/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.12.31.

[10] Módosította a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[11] Módosította a 316/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[12] Módosította a 316/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[13] Módosította a 316/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[14] Módosította a 316/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 9. § d) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1005. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék