349/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a nemzetközi fejlesztési programok végrehajtására vonatkozó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésének 15. pont b) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"6. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott szervezet;"

(2) A 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"12. Közbeszerzési eljárás: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti eljárás;"

(3) A 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 24a. és 24b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"24a. projektfenntartási időszak: a projekt befejező dátumának napjától kezdődő, a Projektfenntartási Útmutatóban meghatározottak szerinti időszak;

24b. Projektfenntartási Útmutató: a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében megvalósított projektek fenntartására vonatkozó szabályzat;"

(4) A 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés 26-27. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában)

"26. mezőgazdasági termék: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontjában meghatározott fogalom;

26a. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 23. pontjában meghatározott fogalom;

27. mezőgazdasági termék forgalomba hozatala: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontjában meghatározott fogalom;"

(5) A 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése a következő 30b. ponttal egészül ki:

(E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában)

"30b. partner: több jogi személy által közösen megvalósítandó projekt esetén a megvalósításban részt vevő, vagy a Svájci-Magyar Együttműködési Programból támogatásban részesülő fél;"

2. § A 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Pályázhat minden, Magyarország területén székhellyel rendelkező jogi személy, költségvetési szerv, magyar állampolgárságú vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező természetes személy. A pályázati felhívás egyéb feltételeket határozhat meg. A lehetséges pályázók körét az egyes pályázati felhívások határozzák meg, a pályázók köre szűkíthető."

3. § (1) A 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Az NKE)

"j) nyomon követi a projektfenntartási kötelezettségek teljesítését."

(2) A 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése a következő p) és q) ponttal egészül ki:

(A KSz)

"p) ellenőrzi a projektfenntartási kötelezettségek teljesítését,

q) helyszíni ellenőrzéseket végez a projektfenntartási időszak alatt."

4. § A 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet Jelentéstétel és monitoring című alcíme a következő 34/A. §-sal egészül ki:

"34/A. § A Projekt Végrehajtó a projekttevékenység befejezését követően a projektfenntartási időszak alatt évente - a Végrehajtási Megállapodás szerinti - Fenntartási jelentést készít, amelyet a jelentéstételi időszakot követő harminc napon belül nyújt be a KSz részére."

5. § A 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a következő 36/A. §-sal egészül ki:

"36/A. § (1) Ha a Projekt Végrehajtó a Fenntartási jelentés tekintetében a jelentési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a KSz írásban felszólítja a Fenntartási jelentés 15 napos póthatáridőn belül történő teljesítésére.

(2) Ha a Projekt Végrehajtó a jelentéstételi kötelezettségének az (1) bekezdésben meghatározott póthatáridőben sem tesz eleget, a KSz írásos javaslatára az NKE a Végrehajtási Megállapodásban meghatározott pénzügyi korrekciót alkalmaz."

6. § Hatályát veszti a 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 18. pontja.

2. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet] 125. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nemzeti kapcsolattartó - a szabálytalanság összegétől függetlenül - köteles haladéktalanul jelentést küldeni a donor országok részére, ha a szabálytalansági gyanú vagy a megállapított szabálytalanság)

"b) a finanszírozási mechanizmusokból való támogatás tekintetében a projekt teljes költségvetésének arányához képest súlyos pénzügyi érdeksérelmet okoz,"

8. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

1. 3. § 28. pontjában az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg,

2. 7. § nyitó szövegrészében az "a Miniszterelnökségnél" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál" szöveg,

3. 7. § c) pontjában az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg,

4. 7. § f) pontjában az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg,

5. 80. § (1) bekezdésében az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg,

6. 80. § (5) bekezdésében az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg,

7. 82. § (1) bekezdésében az "A Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "Az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg, az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg,

8. 82. § (2) bekezdésében az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg,

9. 82. § (4) bekezdésében az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg,

10. 87. § (2) bekezdésében az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg,

11. 93. § (1) bekezdésében az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg,

12. 102. §-ában az "A Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "Az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg,

13. 107. § (1) bekezdésében az "A Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "Az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg,

14. 117. § (6) bekezdésében a "Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg,

15. 127. § (2) bekezdésében az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg,

16. 127. § (3) bekezdésében az "A Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "Az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg,

17. 128. § (1) bekezdésében az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg,

18. 170. § (4) bekezdésében az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés 8. pontja.

3. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-6. § az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

11. § E rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat és

b) a vasúti és a közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1007/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

c) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint a 13., 14., 25., 28., 41. és 56. cikke,

d) az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében nyújtható kulturális célú támogatások című, SA.35368-2012/N. számú bizottsági határozat,

e) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék