612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVIII. törvény 73. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 20. és 21. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím, valamint a 2-4. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont af) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím, valamint az 5. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím, valamint a 6. melléklet tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 19. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény a 73. § (3) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 51-56. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

1. § A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) bekezdéstől eltérően a légiközlekedési hatóság E jelű övezetet jelöl ki olyan területen is, ahol a közlekedési zaj nappali határértéke 55 dB-nél, éjszakai határértéke 45 dB-nél kisebb, és a terület olyan, a településrendezési terv szerinti különleges terület, amely egészségügyi intézmény épületének elhelyezésére szolgál."

2. § Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Új repülőtér létesítése vagy meglévő repülőtér működési feltételeinek jelentős mértékű megváltozása esetén az építtető vagy a repülőtér üzemben tartója - a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott környezeti zaj- és rezgésvédelemre jogosító szakértő engedéllyel rendelkező személy vagy ilyen személyt foglalkoztató szervezet igénybevételével - elkészítteti a zajgátló védőövezetre vonatkozó számításokat az új vagy megváltozott mértékadó forgalmi helyzetnek megfelelően."

3. § Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A zajgátló védőövezetet a repülőtér üzemben tartójának kérelmére a légiközlekedési hatóság határozatban jelöli ki."

4. § (1) Az R1. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja esetében a zajgátló védőövezet megszüntetését a légiközlekedési hatóság határozatban rendeli el."

(2) Az R1. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A zajgátló védőövezet megszüntetését előíró határozatot meg kell küldeni mindazon hatóságnak és önkormányzatok képviselő-testületeinek, amelyeket a zajgátló védőövezet létesítéséről értesítettek."

5. § Az R1. 29. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a BLFNR nem rendelkezik e rendelet szerinti végleges és végrehajtható zajgátló védőövezet kijelölésére vonatkozó határozattal, a BLFNR üzemeltetése során legalább az 1. melléklet szerinti átmeneti zajvédelmi előírásokat kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdésben foglalt eset kivételével, a zajgátló védőövezet kijelöléssel nem rendelkező, továbbá a 14-18. §-ban előírt zajvédelmi intézkedések végrehajtását határidőre nem teljesítő repülőterek üzemben tartási engedélyét a légiközlekedési hatóság visszavonja.

(4) A zajvédelmi program kidolgozásának vagy végrehajtásának elmaradása esetében - ha a zajgátló védőövezet kijelölése az üzemben tartó mulasztása miatt még nem történt meg - az üzemben tartási engedélyt vissza kell vonni."

2. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

6. § A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A fegyvert, lőszert, robbanóanyagot vagy egyéb veszélyes anyagot szállító - ideértve az Lt. 7. § (3) bekezdése szerint mentességet élvező - külföldi állami légijármű repülése során tervezett vagy előre nem tervezett leszállását elsődlegesen állami repülések céljára szolgáló repülőtéren hajthatja végre, kivéve, ha az el nem hárítható ok miatt nem lehetséges."

7. § (1) Az R2. 8/C. § (3) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(A Felületre történő adatfeltöltéshez a HungaroControl Zrt. kétoldalú együttműködési megállapodás útján jogosultságot biztosít a következő szervezeteknek:)

"o) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal."

(2) Az R2. 8/C. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Pilóta nélküli légijármű, pilóta nélküli állami légijármű az (5), (6) és (6a) bekezdésben meghatározott műveleti korlátozással érintett légtérben, a (3) bekezdés a)-m) pontjában, valamint o) pontjában meghatározott szervek érdekeit nem sértve, a korlátozást elrendelő szerv vagy szervezet egyedi engedélye vagy szóbeli intézkedése alapján, az abban meghatározott feltételekkel működtethető

a) a 4/A. § n) és o) pontja szerinti helyszíneken,

b) a Magyarország területén működő, a nemzetközi jog alapján sérthetetlenséget élvező diplomáciai és konzuli képviseletek épületei, továbbá sérthetetlenséget élvező tagjaik lakhatására szolgáló épületek, valamint a nemzetközi szervezetek objektumai felett,

c) a védett személyek tartózkodási helyének és útvonalának legalább 500 méteres, legfeljebb 5000 méteres körzetében,

d) a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvény, választási, vallási, kulturális vagy sportrendezvény helyszínén,

e) a közlekedési baleset vagy egyéb közlekedési esemény helyszínén,

f) a bűncselekmény helyszínén,

g) a nyomozási cselekmény helyszínén,

h) a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott rendőrséget alkotó szervek a Rendőrségről szóló törvényben, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott feladataik teljesítéséhez szükséges helyszínen,

i) közveszély helyszínén vagy

j) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény) 4. §-ában meghatározott szervek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben meghatározott feladataik teljesítéséhez szükséges helyszínen,

amennyiben az (5), (6) és (6a) bekezdésben meghatározott légtér nem lapol át a 4/A. § a)-m) pontjában meghatározott légterek valamelyikével."

(3) Az R2. 8/C. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

"(10a) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott célú műveleti korlátozás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek és a Terrorelhárítási Központnak a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdés a) pontjában, az Országgyűlési Őrségnek az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 125. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt feladata teljesítése céljából - a légiközlekedési hatóságnak a légiközlekedés zavartalan működését biztosító feladatait nem sértve, a légiközlekedési hatóság előzetes hozzájárulásában foglaltak szerint - a (9) és (10) bekezdésben meghatározott időtartamon túl, de legfeljebb 6 hónapig is előírható korlátozás, amely mindaddig ismételten legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható, amíg a korlátozás oka fennáll. A korlátozást a 4/C. § (1) bekezdésében meghatározott Felületen fel kell tüntetni."

(4) Az R2. 8/C. § (11) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Az (5) bekezdésben meghatározott műveleti korlátozás]

"e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény 4. §-ában meghatározott szervek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben"

[meghatározott feladatai teljesítése során az említett törvényekben meghatározott intézkedésekben és eljárásokban, a helyszínen meghatározott feladatok ellátásának időtartamára, de legfeljebb 12 órára írható elő, amely a korlátozást elrendelő szerv felettes szerve engedélyével alkalmanként további 12 órával meghosszabbítható, legfeljebb az elrendelésre okot adó esemény végéig.]

8. § Az R2.

a) 1. § (6) bekezdésében a "határozatot a" szövegrész helyébe a "határozatot, valamint a 4/D. § (6) bekezdése szerint módosított vagy visszavont határozatot a" szöveg,

b) 8/C. § (5) bekezdésében a "Szolgálat és" szövegrész helyébe a "Szolgálat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és" szöveg

lép.

3. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

9. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőr-főkapitányság közigazgatási hatáskörében:)

"d) lefolytatja - a miniszteri rendeletben meghatározottak szerint nem engedélyköteles gépjárművek kivételével - a sürgősségi vér és szervtranszplantációs szállítást, a sürgősségi betegellátást, a közművek által okozott súlyos veszélyhelyzet azonnali elhárítását végző szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), a koncessziós szerződésben foglaltak szerint a koncessziós utak üzemeltetésével megbízott üzemeltető társaság által üzemben tartott gépjárművek megkülönböztető jelzéseinek felszerelésére vonatkozó hatósági eljárást, valamint az illetékességi területén működő rendőrkapitányságok figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelése, visszavonása tárgyában hozott elsőfokú döntésével szemben benyújtott fellebbezések alapján a másodfokú eljárásokat, és ezekben az ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el,"

4. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat C:10 mezőjében a "130 000" szövegrész helyébe a "300 000" szöveg lép.

(2) A 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. melléklet B:5, B:10 és B:15 mezőjében a "J4" szövegrész helyébe a "J4, J5" szöveg lép.

11. § A 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. A vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet módosítása

12. § A vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A vízi járműbe bevitt kistestű (legfeljebb 10 kg tömegű) kutyáért a díjszabás legfeljebb a teljes árú menetjegy 50%-ának, nagytestű (10 kg feletti tömegű) kutyáért a díjszabás a teljes árú menetjegy 100%-ának megfelelő összegű viteldíj fizetését írhatja elő, egyéb kézipoggyász fuvarozásáért a hajózási vállalkozás díjat nem követelhet. A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti segítő kutya, valamint a rendvédelmi, a honvédelmi és a hatósági feladatokat ellátó szolgálati kutya, továbbá a mindezen célból kiképzés alatt álló kutya díjmentesen, zárt szállító eszköz mellőzésével szállítható, azzal, hogy a kiképzés alatt álló kutya csak kiképzővel utazhat, valamint egy kiképzővel egy kiképzés alatt álló kutya utazhat. A szájkosár, póráz és zárt szállítóeszköz mellőzhető a segítő kutya segítségnyújtása esetén."

6. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

13. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a a következő m) és n) ponttal egészül ki:

[A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) és q) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]

"m) a Kkt.-ban,

n) egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között megkötött kereskedelmi és együttműködési megállapodásban"

[meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez előírt engedélyekre és okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.]

14. § Az R3. 4. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

[A Kkt. 20. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 3. és 4/A. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]

"e) egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között megkötött kereskedelmi és együttműködési megállapodásban"

[meghatározott, a vezetési és pihenőidőre, valamint az ezekkel összefüggő okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.]

15. § Az R3. 5. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

[A Kkt. 20. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]

"f) egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között megkötött kereskedelmi és együttműködési megállapodásban"

[meghatározott, a menetíró készülékre, a tachográf-korongra és az ezek használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.]

16. § Az R3. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h), n), o) és p) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 8. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a 2. § a), b) és j) pontjában foglalt jogszabályokban meghatározott,

b) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló jogszabályban meghatározott, ide nem értve a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozásokra vonatkozó,

c) a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott,

d) a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXVIII. törvényben meghatározott, az áru- vagy személyszállítást végző járművek közúti forgalomban való részvételére vonatkozó,

e) a közúti közlekedés szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott,

f) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben szabályozott,

g) az 1980. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett, 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírt Közúti Közlekedési Egyezményben meghatározott, továbbá

h) a Kkt. 20. § (7) és (7a) bekezdésében meghatározott

rendelkezést megsérti."

17. § (1) Az R3. 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Amennyiben az ellenőrző hatóság)

"a) az 1. melléklet 3. pontjában, 5. pont a) alpontjában, 7., 7/A. és 9. pontjában,"

(meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a közlekedésért felelős miniszter nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak - az ellenőrzés napját követő 8 napon belül - bemutatják, a bírság összege a mellékletek megfelelő sorában meghatározott összeg fele, de legfeljebb 30 000 forint.)

(2) Az R3. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés szerint megállapított bírságmaximum nem alkalmazható, ha az eljáró hatóság ugyanazon eljárásban a következő jogsértések valamelyikét is megállapította:

a) menetíró készülékben vagy járművezető kártyán tárolt adatokkal kapcsolatos visszaélések,

b) személy- vagy áruszállítási szolgáltatást végző gépjármű esetében a gyártó által felszerelt káros anyag kibocsátást csökkentő berendezés átalakítása, működésének befolyásolása vagy

c) közúti ellenőrzésben való közreműködés megtagadása, közúti ellenőrzés akadályozása."

18. § (1) Az R3. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R3. 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az R3. 11/H. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

19. § Az R3.

a) 9/A. § (2) bekezdésében a "780 000" szövegrész helyébe az "1 200 000" szöveg és a "195 000" szövegrész helyébe a "300 000" szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat B:14 mezőjében a "Személyszállító vezetői igazolvány vagy azonosító lap nincs a járművön" szövegrész helyébe az "A járművezető nem tudja bemutatni az érvényes személyszállító vezetői igazolványt" szöveg,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat B:25 mezőjében a "hibás vagy" szövegrész helyébe a "hibás, valótlan adatokkal történő vagy" szöveg,

d) 1. mellékletében foglalt táblázat B:30 mezőjében a "Járművezetői igazolvány hiánya" szövegrész helyébe az "Áruszállítás érvényes járművezetői igazolvány nélkül" szöveg,

e) 1. mellékletében foglalt táblázat E:30 mezőjében a "járművezető" szövegrész helyébe a "járművezető, szállító" szöveg,

f) 4. mellékletében foglalt táblázat D:8 mezőjében a "780 000" szövegrész helyébe a "800 000" szöveg,

g) 4. mellékletében foglalt táblázat B:9 mezőjében a "kártya nélküli" szövegrész helyébe a "kártya (adatrögzítő lap behelyezése) nélküli" szöveg,

h) 4. mellékletében foglalt táblázat E:9 mezőjében a "járművezető" szövegrész helyébe a "járművezető, szállító" szöveg,

i) 4. mellékletében foglalt táblázat B:26 mezőjében a "megfelelő lap" szövegrész helyébe a "megfelelő adatrögzítő lap" szöveg,

j) a 11/H. melléklet A:5, A:10 és A:15 mezőjében a "J4" szövegrész helyébe a "J4, J5" szöveg,

k) 14. mellékletében foglalt táblázat B:1 mezőjében a "Jogsértő magatartások" szövegrész helyébe a "Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások" szöveg

lép.

7. Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"l) személyhez kötött utazási jogosultság: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 2. § 52. pontjában meghatározott fogalom."

21. § (1) Az R4. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az utasnak a menetjegyet a vasúti társaság által az utazási jogosultság ellenőrzése céljából kijelölt területen való tartózkodás tartama alatt az utazási jogosultság igazolása céljából meg kell őriznie, és a vasúti társaság által jegyvizsgálatra és menetjegy-ellenőrzésre feljogosított személy (a továbbiakban: jegyvizsgáló) részére be kell mutatnia, kérésére át kell adnia."

(2) Az R4. 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az utasnak az utazási kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát, valamint a személyhez kötött utazási jogosultságot megalapozó okmányát a jegyvizsgáló részére fel kell mutatnia, és kérésére át kell adnia."

(3) Az R4. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A személyhez kötött utazási jogosultságot biztosító menetjeggyel csak az arra jogosult utazhat. A nem személyhez kötött utazási jogosultságot biztosító menetjegy másra átruházható, ha azzal az utazást nem kezdték meg, vagy útipoggyászt nem adtak fel."

22. § Az R4. 15. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha a vasúti társaság azonos vagy magasabb minőségű szolgáltatást nem tud felajánlani vagy teljesíteni, és az utas az alacsonyabb minőségű szolgáltatást elfogadja, a vasúti társaság ennek tényéről és okáról igazolást állít ki. A menetjegyen feltüntetett és a ténylegesen teljesített szolgáltatás menetdíj-különbözetét a jegyet értékesítő vasúti társaság az igazolást bemutató utas részére visszatéríti.

(3) Ha az utas az eltérő minőségű szolgáltatást nem fogadja el, és a szerződéstől eláll, a vasúti társaság a lemondás tényéről és okáról igazolást állít ki. A menetdíjat a jegyet értékesítő vasúti társaság az igazolást bemutató utas részére visszafizeti."

23. § Az R4. 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti segítő kutya, valamint a rendvédelmi, a honvédelmi és a hatósági feladatokat ellátó szolgálati kutya, továbbá a mindezen célból kiképzés alatt álló kutya díjmentesen, az (1) bekezdés és a (2) bekezdés első fordulatában foglalt korlátozások mellőzésével szállítható, azzal, hogy a kiképzés alatt álló kutya csak kiképzővel utazhat, valamint egy kiképzővel egy kiképzés alatt álló kutya utazhat. A (2) bekezdés első mondatában foglalt korlátozások mellőzhetőek a segítő kutya segítségnyújtása esetén."

8. A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

24. § A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet a következő 5. §-sal egészül ki:

"5. § (1) A 4. §-ban meghatározott okirat helyett elfogadható a pénzügyi lízingszerződés kivonata is.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kivonat nem tartalmaz minden, a 4. § szerinti kötelező tartalmi elemet, szükséges a hiányzó tartalmi elemeket tartalmazó, a tulajdonos és a lízingbevevő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát is csatolni a kivonathoz."

9. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

25. § A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (5) bekezdés g) pontjában a "Közlekedéstudományi" szövegrész helyébe a "KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai" szöveg lép.

10. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vizsgaközpont képzésfelügyeleti és vizsgafelügyeleti tevékenysége során készített jegyzőkönyvet, feljegyzést - ha az hatósági eljárás lefolytatását teszi szükségessé - megküldi a hatósági eljárás lefolytatására illetékes közlekedési hatóság részére."

(2) Az R5. 6. § (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A közlekedési hatóság a képző szerv, az iskolavezető, a szakoktató engedélyét visszavonja, a vizsgabiztosi tevékenység végzését megtiltja, továbbá a képző szervet, az iskolavezetőt, a szakoktatót és a vizsgabiztost a nyilvántartásból törli, ha a képző szerv, a vizsgabiztos, a szakoktató nem teljesíti az engedélyezésre vagy a bejelentésre vonatkozó jogszabályi feltételeket, és az erre irányuló hatósági felszólításnak az abban foglalt határidőig nem tesz eleget.

(5) A közlekedési hatóság a képző szervet, az iskolavezetőt, a szakoktatót, valamint a vizsgabiztost a tevékenység végzésétől eltilthatja, ha a tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megsérti.

(6) Az eltiltás időtartamát napokban kell meghatározni. Az eltiltás időtartama legalább 15, legfeljebb 400 nap lehet."

(3) Az R5. 6. §-a a következő (7)-(12) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az iskolavezető tevékenységtől történő eltiltása esetén a képző szervnek - gazdasági társaság esetén a vezető tisztségviselő, egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó, egyéni cég esetén az ügyvezetést ellátó személy felelősségre vonásától függetlenül - 30 nap áll rendelkezésre a jogszerű működés helyreállítására, ennek elmulasztása esetén a közlekedési hatóság az iskolavezető engedélyét visszavonja. Az eltiltást kimondó határozatban erre figyelmeztetni kell az iskolavezetőt.

(8) A közlekedési hatóság a képző szerv, az iskolavezető, a szakoktató engedélyét visszavonja, a vizsgabiztost a tevékenység végzésétől eltiltja, továbbá a képző szervet, az iskolavezetőt, a szakoktatót és a vizsgabiztost a nyilvántartásból törli, ha a képző szerv, a szakoktató, az iskolavezető, valamint a vizsgabiztos a jogszabályban meghatározott rendelkezéseket, előírásokat súlyosan vagy ismételten megsérti.

(9) A (8) bekezdés szerinti súlyos jogsértésnek kell tekinteni, ha az ott megjelöltek

a) olyan magatartást tanúsítanak, amely alkalmas arra, hogy a vizsga eredményét vagy az erről vezetett nyilvántartás ellenőrizhetőségét befolyásolja;

b) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti eljárás során a vizsga rendjét megzavarják;

c) kijelölt biztosító személy feladatainak ellátásán túlmenően a szakoktató a járművezetéssel járó gyakorlati oktatás vagy a vizsga során nem tartózkodik a járműben, kivéve az "AM", az "A1", az "A2", az "A" kategóriás gyakorlati oktatást, és az "AM", az "A1", az "A2", az "A" és a "T" kategóriás gyakorlati vizsgát, illetve az "AM", az "A1", az "A2", az "A" kategóriás gyakorlati oktatást nem felügyeli;

d) a szaktanfolyamon való részvétel alóli mentesítés feltételeit és módját a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásait megszegve határozzák meg;

e) a képző szervvel, az iskolavezetővel, a szakoktatóval, a vizsgabiztossal szemben a közlekedési hatóság két éven belül három alkalommal véglegessé vált határozatában jogsértést állapított meg; vagy

f) a közúti közlekedési szakember vizsgára bocsátás nélküli továbbképzése esetén a képző szerv vagy az iskolavezető a jogszabályban, a közlekedési hatóság vagy a közlekedésért felelős miniszter által előírt rendelkezéseket szándékosan vagy ismételten megsérti.

(10) Az engedély (9) bekezdés a) és e) pontján alapuló visszavonása esetén a tevékenység ismételt megkezdése nem engedélyezhető a visszavonást kimondó határozat véglegessé válásától számított 5 évig.

(11) A képzés engedélyezését végző közlekedési hatóság az e-learning rendszerű oktatásban alkalmazható digitális tananyagokat - kötelező jelleggel, díjmentesen - kibővítheti, továbbá kérheti annak kibővítését közlekedésbiztonsági célzatú, SCORM formátumú kiegészítő ismeretanyagokkal.

(12) A képzési engedély visszavonásáról szóló döntésben meghatározott, a tevékenység megszűnésének időpontját megelőzően a képző szerv köteles a képzést még be nem fejezett tanulóira vonatkozóan képzési igazolást kiállítani és átadni a tanulónak, valamint a vizsgaközpontnak."

27. § Az R5. 3. § (3a) bekezdésében a "Közlekedéstudományi" szövegrész helyébe a "Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai" szöveg lép.

28. § Hatályát veszti az R5.

a) 6. § (1a) bekezdése,

b) 6. § (2a)-(2g) bekezdése.

11. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

29. § A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A menetrend szerinti - belföldi vagy nemzetközi - országos személyszállítási szolgáltatást végző autóbusz homlok- vagy oldalfalán a járati útvonal kezdő- és végpontját, regionális személyszállítási szolgáltatást végző autóbusz homlok- és oldalfalán a járati útvonal kezdő- és végpontját, elővárosi személyszállítási szolgáltatást végző autóbuszok homlok- és oldalfalán a járati útvonal végpontját fel kell tüntetni. A különcélú menetrend szerinti személyszállításra használt autóbusz homlok- és oldalfalán a "különcélú járat" feliratot, különjárati személyszállítási szolgáltatás esetén a "különjárat" feliratot, szerződéses személyszállítási szolgáltatás esetén a "szerződéses járat" feliratot szükséges feltüntetni. Ha utastájékoztatási szempontból indokolt, valamint ha a szolgáltatás megrendelője egyéb követelményeket ír elő, a fentieken túl további információk is megjeleníthetőek."

30. § Az R6. 4/A. § (7) bekezdésében az "engedéllyel vagy" szövegrész helyébe az "engedéllyel, vagy" szöveg és a "végzett fuvarozás" szövegrész helyébe a "végzett, továbbá kabotázs fuvarozás" szöveg lép.

12. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

31. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 58. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében, kérelemre engedélyezhető

a) az 53. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti sorozatban előállítható, de még le nem gyártott vagy legyártott, de még járműre ki nem adott rendszámtábla (a továbbiakban együtt: egyénileg kiválasztott rendszámtábla) kiválasztása,

b) ha közrendbe, közerkölcsbe vagy jogszabályba nem ütközik, az 53. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti legalább 3, legfeljebb 6 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 4 folyamatos számjegyből, együttesen 7 jelből álló rendszámtábla (a továbbiakban: egyedileg előállított rendszámtábla) legyártása és használata."

32. § Az R7. 91. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A (6) és (7) bekezdésben meghatározott eljárás során a 75/D. § (1) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni."

33. § Az R7. 97. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ellenőrző hatósági személy a hatósági engedélyt és jelzést a helyszínen elveszi, ha)

"e) a járművel a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben meghatározott tevékenységi engedély vagy engedélykivonat nélkül vagy az engedélyben meghatározottaktól eltérően végeztek személytaxi-szolgáltatást vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatást."

34. § Az R7. 110. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1c) A közlekedési igazgatási hatóság a bontási átvételi igazolás adatait a közlekedési hatóságtól átveszi."

35. § Az R7. 118/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A technikai feltételek fennállása esetén

a) az Útdíj tv. 9. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Díjrendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mentességre jogosult,

b) az Útdíj tv. 9. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a Díjrendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott járművek esetében a Magyar Honvédség és a rendőrség, továbbá

c) a miniszteri rendelet 14. § (1) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott járművek esetén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

közvetlen hozzáféréssel a Nyilvántartó által biztosított felhasználói felületen keresztül jegyezheti be az (1) bekezdésben meghatározott adatokat és azok változását."

36. § Hatályát veszti az R7. 110. § (1b) bekezdése.

13. Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

37. § Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti segítő kutya, valamint a rendvédelmi, a honvédelmi és a hatósági feladatokat ellátó szolgálati kutya, továbbá a mindezen célból kiképzés alatt álló kutya díjmentesen, az (1) bekezdés és a (2) bekezdés első fordulatában foglalt korlátozások mellőzésével szállítható, azzal, hogy a kiképzés alatt álló kutya csak kiképzővel utazhat, valamint egy kiképzővel egy kiképzés alatt álló kutya utazhat. A (2) bekezdés első mondatában foglalt korlátozások mellőzhetőek a segítő kutya segítségnyújtása esetén."

38. § Hatályát veszti az R8. 2. alcíme.

14. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

39. § Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet] 7. §-a a következő (23) bekezdéssel egészül ki:

"(21) E rendeletnek a közlekedési igazgatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr15.) megállapított 1. melléklet 1. pont 1.1. alpont 1.1.70. és 1.1.86. pontját, 1. pont 1.7. alpont 1.7.10., 1.7.20. és 1.7.21. pontját a Módr15. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

40. § A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § Ez a rendelet a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedésekről szóló, 2021. július 7-i (EU) 2021/1187 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

41. § A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

15. A közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről szóló 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet módosítása

42. § A közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről szóló 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform működtetője, valamint a koordinációs szervezet

a) az elővárosi, regionális és országos vasúti személyszállítási közszolgáltatások tekintetében Magyarország területén legnagyobb járati lefedettséggel rendelkező személyszállítási közszolgáltató,

b) az elővárosi, regionális és országos autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások tekintetében Magyarország területén legnagyobb hálózati lefedettséggel rendelkező személyszállítási közszolgáltató és

c) a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság."

43. § Az R9. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § E rendeletnek a közlekedési igazgatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 5. § (1) bekezdése szerinti szervezeteknek az 5. § (3) bekezdése szerinti szerződést a Módr2. hatálybalépésétől számított kilencven napon belül kell megkötni."

44. § Az R9. 7. § (2) bekezdésében a "Közlekedéstudományi" szövegrész helyébe a "Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai" szöveg lép.

16. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

45. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:13 mezőjében a "Közlekedés-tudományi Intézet" szövegrész helyébe a "KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg lép.

17. Az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

46. § Az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 1. mellékletében foglalt táblázat A:8 mezőjében a "Környe - Ugod" szövegrész helyébe a "Veszprémvarsány-Franciavágás" szöveg lép.

47. § Hatályát veszti az R10.

a) 1. mellékletében foglalt táblázat A:25 mezője,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat A:34 mezője,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat A:40 mezője,

d) 1. mellékletében foglalt táblázat A:58 mezője,

e) 1. mellékletében foglalt táblázat A:68 mezője,

f) 1. mellékletében foglalt táblázat A:69 mezője,

g) 1. mellékletében foglalt táblázat A:82 mezője,

h) 1. mellékletében foglalt táblázat A:83 mezője,

i) 1. mellékletében foglalt táblázat A:87 mezője.

18. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

48. § A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 26. § (4) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"n) a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedésekről szóló, 2021. július 7-i (EU) 2021/1187 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

49. § Az R11. 5/B. §-ában a "Közlekedéstudományi" szövegrész helyébe a "Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai" szöveg és a "Kft.-t" szövegrész helyébe a "Korlátolt Felelősségű Társaságot" szöveg lép.

19. A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

50. § A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) IV. Fejezete a következő 47. §-sal egészül ki:

"47. § E rendeletnek a közlekedési igazgatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. mellékletét a folyamatban lévő, valamint a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell."

51. § Az R12. 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

20. A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

52. § A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) 1. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Az Általános Forgalombahelyezési Engedély (a továbbiakban: ÁFE) iránti kérelmet az a gazdálkodó szervezet nyújthatja be, amely rendelkezik - az adott gyártmányra vonatkozó - a járműgyártóval vagy felhatalmazott képviselőjével kötött, Magyarország területére hatályos kizárólagos forgalmazási jogosultsággal vagy forgalmazási engedéllyel."

53. § Az R13. 16/J. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az első magyarországi forgalomba helyezés során muzeális járműként forgalomba helyezett járműnek a muzeális jelleg megszűnését követő ismételt forgalomba helyezésére a közúti járművek műszaki megvizsgálásról szóló miniszteri rendelet szerinti egyedi forgalomba helyezési eljárás szerint, a járműre az első magyarországi forgalomba helyezésének időpontjában hatályos egyedi forgalomba helyezési feltételek teljesülése esetén kerülhet sor."

54. § Az R13. 16/D. § (1) bekezdésében a "Közlekedéstudományi" szövegrész helyébe a "Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai" szöveg lép.

55. § Hatályát veszti az R13. 16/L. § (7) bekezdése.

21. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

56. § Hatályát veszti az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. Közlekedési ügyek pontjában foglalt táblázat 113. sora.

22. A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

57. § A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R14.) 171/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A távoli pilóták pilóta nélküli légijárművek vezetéséhez szükséges, az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet Melléklet A. rész

a) UAS.OPEN.020 4. pont b) alpontja,

b) UAS.OPEN.070 2. pont b) alpontja,

c) UAS.STS-01.020 3. pont b) alpontja,

d) UAS.STS-02.020 10. pont b) alpontja

szerinti tanfolyamok, továbbá a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról szóló 6/2021. (II. 5.) ITM rendelet szerinti drón pilóta tanfolyam szervezését és lefolytatását erre irányuló kérelem alapján a légiközlekedési hatóság annak a gazdasági társaságnak (a továbbiakban: képzőszerv) engedélyezi, amely igazolja, hogy a hivatkozott képzések szervezését és lefolytatását lehetővé tevő, légiközlekedési hatóság által meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik."

58. § Az R14. 8/A. § (2) bekezdésében a "(3)" szövegrész helyébe a "(2c)" szöveg lép.

59. § Hatályát veszti az R14.

a) 52. § (2) bekezdése és

b) 3. melléklete.

23. Az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervező tevékenységére vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra és a piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

60. § Az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervező tevékenységére vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra és a piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében a "bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe a "bekezdése" szöveg lép.

24. A vasúti képzési módszertani központ kijelöléséről szóló 295/2020. (VI. 22.) Korm. rendelet módosítása

61. § A vasúti képzési módszertani központ kijelöléséről szóló 295/2020. (VI. 22.) Korm. rendelet 1. §-ában a "Közlekedéstudományi" szövegrész helyébe a "Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai" szöveg lép.

25. A vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról szóló 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

62. § A vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásról szóló 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.) 43. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"a) az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikkében említett járműnyilvántartásokra vonatkozó előírások megállapításáról, valamint a 2007/756/EK bizottsági határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 25-i (EU) 2018/1614 bizottsági végrehajtási határozat,"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

63. § Az R15.

a) 36. § (1) bekezdésében a "41. §" szövegrész helyébe a "37. §" szöveg,

b) 37. § (4) bekezdésében a "2007/756/EK bizottsági" szövegrész helyébe az "(EU) 2018/1614 bizottsági végrehajtási" szöveg

lép.

64. § Hatályát veszti az R15. 43. § (2) bekezdés b) és c) pontja.

26. Az egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről szóló 774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

65. § Az egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről szóló 774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ában a "Közlekedéstudományi" szövegrész helyébe a "Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai" szöveg lép.

27. Záró rendelkezések

66. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2) A 10. § (2) bekezdése, a 19. § j) pontja és a 35. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 10. § (1) bekezdése, a 11. §, a 17. §, a 18. §, a 19. § a)-i) és k) pontja, valamint az 1-4. melléklet az e rendelet kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.

67. § (1) E rendelet 13. §-a a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 40. §-a és 48. §-a a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedésekről szóló, 2021. július 7-i (EU) 2021/1187 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

68. § E rendelet 62. §-a az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikkében említett járműnyilvántartásokra vonatkozó előírások megállapításáról, valamint a 2007/756/EK bizottsági határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 25-i (EU) 2018/1614 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelethez

"9. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

ABCDE
11.Az ED törvény 14. § a) pontja szerinti szabályszegés esetén
2JárműkategóriaJogosulatlan
úthasználat
egyszeri észlelése
esetén
(bírság mértéke
forintban)
Jogosulatlan úthasználat
észlelését követő
121. perc és 240. perc
közötti időszakban észlelt
további jogosulatlan
úthasználat esetén,
ha a 241. perc és a 480. perc
között az adott útdíjköteles
gépjármű vonatkozásában
nincsen további észlelés
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat
észlelését követő 241. perc és
480. perc közötti időszakban
ismételten észlelt jogosulatlan
úthasználat esetén
(bírság mértéke forintban)
3J239 000117 000182 000
4J345 500130000195 000
5J452 000143000214 500
6J558 500156 000234 000
72.Az ED törvény 14. § b) pontja szerinti szabályszegés esetén
8JárműkategóriaJogosulatlan
úthasználat
egyszeri észlelése
esetén
(bírság mértéke
forintban)
Jogosulatlan úthasználat
észlelését követő
121. perc és 240. perc
közötti időszakban észlelt
további jogosulatlan
úthasználat esetén,
ha a 241. perc és a 480. perc
között az adott útdíjköteles
gépjármű vonatkozásában
nincsen további észlelés
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat
észlelését követő 241. perc és
480. perc közötti időszakban
ismételten észlelt jogosulatlan
úthasználat esetén (bírság
mértéke forintban)
9J231 20093 600143 000
10J336 400104 000156 000
11J446 800114 400175 500
12J552 000124 800195 000
133.Az ED törvény 14. § c) pontja szerinti szabályszegés esetén
14JárműkategóriaJogosulatlan
úthasználat
egyszeri
észlelése esetén
(bírság mértéke
forintban)
Jogosulatlan úthasználat
észlelését követő
121. perc és 240. perc
közötti időszakban észlelt
további jogosulatlan
úthasználat esetén,
ha a 241. perc és a 480. perc
között az adott útdíjköteles
gépjármű vonatkozásában
nincsen további észlelés
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat
észlelését követő 241. perc és
480. perc közötti időszakban
ismételten észlelt jogosulatlan
úthasználat esetén
(bírság mértéke forintban)
15J239 000117 000182 000
16J345 500130 000195 000
17J452 000143 000214 500
18J558 500156 000234 000

"

2. melléklet a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Az R3. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 55. sorral egészül ki:

[ABCDE
1.SorszámBírságolással érintett cselekmények,
mulasztások
A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhe jogsértés)
Bírság összege
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért felelőssé
tehető]
55.28.Személyszállítási
üzletszabályzat nélkül
végzett közforgalmú
menetrend szerinti
autóbuszos személyszállítási
szolgáltatás
RSJ500 000szállító

3. melléklet a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelethez

"8. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámABCDE
1.Bírságolással érintett cselekmények,
mulasztások
EltérésekA súlyosság foka:
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ = nagyon
súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhe jogsértés)
Bírság összege
forintban
A bírságolással
érintett
cselekmény,
mulasztás
elkövetéséért
felelőssé tehető
2.... < 5%EJ65 000
2.1.5% ≤ ... < 10%SJ130000
2.2.Jármű vagy járműszerelvény
közútkezelői hozzájárulás
nélküli vagy a közútkezelő
hozzájárulásában szereplő
értéktől eltérő közlekedése,
amennyiben a 9. § (1) bekezdés
b) pontjában hivatkozott
jogszabály szerint megengedett
legnagyobb össztömeg
túllépése fennáll, N3 kategóriájú
jármű vagy N3 kategóriájú
járműből és pótkocsijából álló
járműszerelvény kivételével.
10% ≤ ... < 20%N2 vagy ilyen
járműből is álló
járműszerelvény
esetében 15%
alatt SJ, 15%-tól
NSJ, egyéb
esetben NSJ
260 000
2.3.20% ≤ ... < 30%N2 vagy ilyen
járműből is álló
járműszerelvény
esetében
25% alatt NSJ,
25%-tól RSJ,
egyéb esetben RSJ
455 000
2.4.30% ≤ ...650 000
3.N3 kategóriájú jármű vagy
N3 kategóriájú járműből
és pótkocsijából álló
járműszerelvény közútkezelői
hozzájárulás nélküli vagy
a közútkezelő hozzájárulásában
szereplő értéktől eltérő
közlekedése, amennyiben
a 9. § (1) bekezdés b) pontjában
hivatkozott jogszabály szerint
megengedett legnagyobb
össztömeg túllépése fennáll
... < 5%EJ100 000
3.1.5% ≤ ... < 10%SJ200 000
3.2.10% ≤ ... < 20%NSJ400 000
3.3.20% ≤ ... < 30%RSJ700000
3.4.30% ≤ ... <50%1000000
3.5.50% ≤ ...1 500 000
4.A 9. § (1) bekezdés f) pontjában
hivatkozott jogszabály szerint
a hatósági engedélyben
feltüntetett megengedett
legnagyobb össztömeg túllépése
jármű vagy járműszerelvény
esetén, N3 kategóriájú
jármű vagy N3 kategóriájú
járműből és pótkocsijából álló
járműszerelvény kivételével.
... < 5%EJ65 000feladó,
szállító,
járművezető
4.1.5% ≤ ... < 10%SJ130000
4.2.10% ≤ ... < 20%N2 vagy ilyen
járműből is álló
járműszerelvény
esetében 15%
alatt SJ, 15%-tól
NSJ, egyéb
esetben NSJ
260 000
4.3.20% ≤ ... < 30%N2 vagy ilyen455 000
4.4.30% ≤ ...járműből is álló
járműszerelvény
esetében 25%
alatt NSJ,
25%-tól RSJ,
egyéb esetben RSJ
650 000
5.A 9. § (1) bekezdés f) pontjában
hivatkozott jogszabály szerint
a hatósági engedélyben
feltüntetett megengedett
legnagyobb össztömeg
túllépése N3 kategóriájú
jármű vagy N3 kategóriájú
járműből és pótkocsijából álló
járműszerelvény esetében
... < 5%EJ100000
5.1.5% ≤ ... < 10%SJ200 000
5.2.10% ≤ ... < 20%NSJ400 000
5.3.20% ≤ ... < 30%RSJ700 000
5.4.30% ≤ ...<50%1 000 000
5.5.50% ≤ ...1 500 000
6.A 9. § (1) bekezdés b) pontjában
hivatkozott jogszabály szerint
megengedett legnagyobb
tengely- vagy tengelycsoport-
terhelést meghaladó, a közút
kezelőjének hozzájárulása
nélkül vagy a közút kezelőjének
hozzájárulásában szereplő
értéktől eltérően közlekedő jármű
esetében
... < 5%EJ100 000feladó,
felrakó,
szállító,
járművezető
6.1.5% ≤ ... < 10%SJ200 000
6.2.10% ≤ ... < 20%NSJ400 000
6.3.20% ≤ ... < 30%RSJ700000
6.4.30% ≤ ...1 000 000
7.A megengedett legnagyobb
hosszúságot vagy magasságot
meghaladó, a közút kezelőjének
hozzájárulása nélkül vagy a közút
kezelőjének hozzájárulásában
szereplő értéktől eltérően
közlekedő jármű
... < 2%SJ13 000szállító,
járművezető
7.1.2% ≤ ... < 5%39 000
7.2.5% ≤ ... < 10%SJ65 000
7.3.10% ≤ ... < 20%104000
7.4.20% ≤ ... < 30%NSJ260 000
7.5.30% ≤ ...455 000
8.A megengedett legnagyobb
szélességet meghaladó, a közút
kezelőjének hozzájárulása nélkül
közlekedő jármű
2,6 m <... < 2,65 mEJ39 000szállító,
járművezető
8.1.2,65 m ≤ ...
< 2,85 m
SJ65000
8.2.2,85 m ≤ ...
< 3,10 m
SJ104 000
8.3.3,10 m ≤ ...
< 3,60 m
NSJ260 000
8.4.3,60 m ≤ ...455 000
9.A megengedett legnagyobb
szélességet meghaladó, a közút
hozzájárulásában szereplő
értéktől eltérően közlekedő jármű
... < 5%EJ39 000
9.1.5% ≤ ... < 10%SJ65 000
9.2.10% ≤ ... < 20%SJ104 000
9.3.20% ≤ ... < 30%NSJ260 000
9.4.30% ≤ ...455 000
10.Túlsúlyos, tengely-, illetve
tengelycsoport-túlsúlyos,
túlméretes lánctalpas járművel
a közút kezelőjének hozzájárulása
nélkül vagy az abban foglalt
feltételektől eltérő közlekedés
SJ130000
11.Ömlesztett áru szállításához
szükséges jármű-tömegbizonylat,
illetve nyilatkozat hiánya vagy
az áru tömegére vonatkozó
valótlan tartalmú bizonylat,
nyilatkozat
NSJ390000feladó,
felrakó,
szállító,
járművezető
12.Nemzetközi időszakos
vizsgálati bizonyítvány hiánya,
érvénytelensége
SJ39 000szállító,
járművezető
13.A megengedett legnagyobb
össztömeget, tengelyterhelést
és méretet meghaladó, a közút
kezelőjének hozzájárulásában
előírt kísérési feltételektől
(nem megfelelő számú, és/vagy
minősített kíséret elmulasztása)
eltérően közlekedő jármű
NSJ520 000járművezető,
üzemben
tartó
14.A megengedett legnagyobb
össztömeget, tengelyterhelést
és méretet meghaladó, a közút
kezelőjének hozzájárulásában
előírt a járműre kötelezően
elhelyezendő forgalombiztonsági
feltételeket szolgáló jelzésekre
vonatkozó feltételektől eltérően
közlekedő jármű
NSJ390 000
15.A megengedett legnagyobb
össztömeget, tengelyterhelést
és méretet meghaladó,
a közút kezelőjének
hozzájárulásában előírt egyéb
közlekedési feltételektől
(pl. napszakkorlátozás,
forgalomszabályozási előírások)
eltérően közlekedő jármű
NSJ260 000
16.A megengedett legnagyobb
méretet meghaladó, a közút
kezelőjének hozzájárulása
nélkül vagy a közút kezelőjének
hozzájárulásában szereplő
értéktől eltérően közlekedő,
mezőgazdasági rendeltetésű
önjáró vagy vontatott munkagép
... < 5%EJ13 000járművezető,
gépkezelő
17.5% ≤ ... < 10%26 000
18.10% ≤ ... < 20%EJ52 000
19.20% ≤ ... < 30%NSJ130 000
20.30% ≤ ...NSJ260 000
21.Nincs felszerelve
sebességkorlátozó készülék
RSJ1 040 000üzemben
tartó
22.A sebességkorlátozó készülék
nem elégíti ki a vonatkozó
műszaki követelményeket
NSJ520000
23.A sebességkorlátozó készüléket
nem engedéllyel rendelkező
műhely szerelte fel
SJ260 000
24.Olyan, csalásra alkalmas
berendezés birtoklása
és/vagy használata, amely képes
a sebességkorlátozó készülék
adatainak meghamisítására,
vagy csalásra alkalmas
sebességkorlátozó készülék
birtoklása és/vagy használata
RSJ1 040 000járművezető,
üzemben
tartó
25.A visszatartás szabályainak
megszegése
RSJ650 000járművezető
26.A tengelysúlymérő rendszer
keretében végzett mérés
eredménye befolyásolásának
tilalmára vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén
NSJ300 000járművezető
27.A közúti ellenőrzésre (beleértve
a tengelyterhelés mérésre utasító
jelzést is) történő kiterelésre
utasító jelzőtábla, közúti
ellenőrzésre jogosult közúti
ellenőrzésre utasító jelzésének
figyelmen kívül hagyása.
RSJ1 040 000járművezető
28.A közúti ellenőrzésben való
közreműködés megtagadása,
közúti ellenőrzés akadályozása
RSJ1 040 000járművezető

"

4. melléklet a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelethez

"11/H. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

ABCD
1Az ED törvény 14. § a) pontja szerinti szabályszegés esetén
2JárműkategóriaJogosulatlan
úthasználat
egyszeri
észlelése esetén
(bírság mértéke
forintban)
Jogosulatlan úthasználat
észlelését követő
121. perc és 240. perc
közötti időszakban észlelt
további jogosulatlan
úthasználat esetén,
ha a 241. perc és a 480. perc
között az adott útdíjköteles
gépjármű vonatkozásában
nincsen további észlelés
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat
észlelését követő 241. perc és
480. perc közötti időszakban
ismételten észlelt jogosulatlan
úthasználat esetén
(bírság mértéke forintban)
3J239 000117 000182 000
4J345 500130 000195 000
5J452 000143 000214 500
6J558 500156 000234 000
7Az ED törvény 14. § b) pontja szerinti szabályszegés esetén
8JárműkategóriaJogosulatlan
úthasználat
egyszeri
észlelése esetén
(bírság mértéke
forintban)
Jogosulatlan úthasználat
észlelését követő
121. perc és 240. perc
közötti időszakban észlelt
további jogosulatlan
úthasználat esetén,
ha a 241. perc és a 480. perc
között az adott útdíjköteles
gépjármű vonatkozásában
nincsen további észlelés
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat
észlelését követő 241. perc és
480. perc közötti időszakban
ismételten észlelt jogosulatlan
úthasználat esetén
(bírság mértéke forintban)
9J231 20093 600143 000
10J336 400104 000156 000
11J446 800114 400175 500
12J552 000124 800195 000
13Az ED törvény 14. § c) pontja szerinti szabályszegés esetén
14JárműkategóriaJogosulatlan
úthasználat
egyszeri
észlelése esetén
(bírság mértéke
forintban)
Jogosulatlan úthasználat
észlelését követő
121. perc és 240. perc
közötti időszakban észlelt
további jogosulatlan
úthasználat esetén,
ha a 241. perc és a 480. perc
között az adott útdíjköteles
gépjármű vonatkozásában
nincsen további észlelés
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat
észlelését követő 241. perc és
480. perc közötti időszakban
ismételten észlelt jogosulatlan
úthasználat esetén
(bírság mértéke forintban)
15J239 000117 000182 000
16J345 500130 000195 000
17J452 000143 000214 500
18J558 500156 000234 000

"

5. melléklet a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelethez

1. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpont 1.1.70. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Országos közúti közlekedési projektek

Gyorsforgalmi utak)

"1.1.70. Az M200 Komárom - Kisigmánd (M1 autópálya) - Kisbér - Székesfehérvár (M7 autópálya) - Sárbogárd (M8 gyorsforgalmi út) között gyorsforgalmi út megvalósítása."

2. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontja a következő 1.1.86. ponttal egészül ki:

(Országos közúti közlekedési projektek

Gyorsforgalmi utak)

"1.1.86. Az M3 autópálya Gödöllő (M31 csomópont) - Gyöngyös nyugati csomópont 2x3 sávra bővítése."

3. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont 1.7. alpont 1.7.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Országos közúti közlekedési projektek

Egyéb létesítményeket érintő beruházások)

"1.7.10. Az M8 gyorsforgalmi út Dunavecse-Kecskemét szakaszhoz kapcsolódóan Dunavecse térségében üzemmérnökségi telep megvalósítása."

4. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont 1.7. alpontja a következő 1.7.20-21. ponttal egészül ki:

(Országos közúti közlekedési projektek

Egyéb létesítményeket érintő beruházások)

"1.7.20. Az M86 gyorsforgalmi út Répcelak üzemmérnökségi telep megvalósítása.

1.7.21. A Szolnok-nyugat üzemmérnökség telep megvalósítása."

6. melléklet a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet 1.2. pontja helyébe a következő pont lép:

"1.2. Az egymás mellé köthető úszólétesítmények maximális számát úgy kell meghatározni, hogy a kapcsolódó víziúton a közlekedést és más hajózási létesítmény biztonságos üzemeltetését a kikötött vízijárművek ne akadályozzák. Nagyhajók fogadására alkalmas hajóállomásoknál egymás mellé köthető több úszólétesítményt csak úgy lehet elhelyezni, hogy az úszólétesítmények és a hajóállások rakpartra merőleges szélei között 5 méter biztonsági távolság maradjon."

Tartalomjegyzék