46/2019. (X. 4.) AM rendelet

a mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról, valamint a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. elsődleges mezőgazdasági termék: a termőföldön folyó termelés és az állattenyésztés révén előállított, az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt termék, a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékek kivételével;

2. kár: vihar által a termelőeszközben beállott értékcsökkenés;

3. mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás;

4. mezőgazdasági termelő: az 1. mellékletben meghatározott, vihar által érintett településen termelőeszközzel rendelkező, elsődleges mezőgazdasági termék előállításával foglalkozó természetes személy vagy jogi személy;

5. termelőeszköz: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint tárgyi eszköznek minősülő, az elsődleges mezőgazdasági termék előállítását közvetlenül szolgáló

a) ültetvény,

b) épület,

c) egyéb építmény,

d) berendezés;

6. vihar: a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 2. § 34. pontja szerinti kedvezőtlen időjárási jelenség.

2. A támogatás célja, jellege, összege

2. § (1) E rendelet alapján a mezőgazdasági termelő a 2019. május 1. és augusztus 31. közötti időszakban bekövetkezett vihar által a termelőeszközében okozott kár részbeni kompenzálása céljából egyszeri, vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást vehet igénybe.

(2) A támogatás mértéke legfeljebb a termelőeszközben keletkezett és a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerint igazolt kár összege azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

3. A támogatás forrása, keretösszege

3. § (1) A támogatás forrása a 2019. évben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport szerinti előirányzat.

(2) E rendelet alapján a 2019. évben nyújtható támogatás keretösszege 600 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek,

bc) megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában foglalt feltételeknek, és

bd) eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek;

c) tulajdonában van a károsodott termelőeszköz;

d) rendelkezik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara károsodott termelőeszköz fekvése szerint illetékes megyei ügyintéző szervezete (a továbbiakban: NAK) által kiállított igazolással; és

e) nyilatkozik a b)-c) pontban foglaltakról.

(2) A NAK a kérelmező 2019. október 10-éig történő, alábbi dokumentumokat tartalmazó megkeresésére állítja ki az (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolást:

a) a kérelmező arról szóló nyilatkozata, hogy a termelőeszköz a 2019. május 1. és augusztus 31. közötti időszakban az 1. melléklet szerinti településen található, vagy a termelőeszközt ott tartotta, és azt az 1. § 2. pontja szerinti kár érte,

b) a termelőeszköz értékét és a kérelmező birtokviszonyát igazoló dokumentum (különösen főkönyvi kivonat, beszerzési számla, hazai vagy uniós társfinanszírozású támogatással kapcsolatos kérelem) és

c) a termelőeszközben okozott kár bekövetkezését, időpontját és a keletkezett kárt alátámasztó dokumentum (különösen igazságügyi szakértői vélemény, biztosítói kárfelmérési jegyzőkönyv, képi bizonyíték).

(3) A (2) bekezdés szerinti igazolás adattartalma a következő:

a) a kérelmező azonosító adatai (név, ügyfél-azonosító),

b) a károsodott termelőeszköz - 1. § 5. pont a)-d) alpontjában meghatározott - kategóriájának megnevezése,

c) a kérelmező károsodott termelőeszközének fekvése szerinti település megnevezése,

d) az igazolás kiadásának alapját képező dokumentumok (2) bekezdés szerinti megnevezése,

e) a NAK nyilatkozata arról, hogy a termelőeszközben okozott kárt a 2019. május 1. és augusztus 31. közötti időszakban bekövetkezett vihar okozta, és

f) a NAK által megállapított - más forrásból a NAK részére tett kérelmezői nyilatkozat alapján meg nem térült - kár összege forintban kifejezve.

(4) A kérelmező a támogatásra abban az esetben jogosult, ha annak összege legalább 10 ezer forint. Ha a kár összege nem éri el a 10 ezer forintot, akkor a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a támogatási kérelmet elutasítja.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) A támogatási kérelem 2019. október 15. és október 31. között postai úton nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon.

(2) A Kincstár az (1) bekezdés szerinti határidőn túl benyújtott, valamint a hiányos támogatási kérelmeket elutasítja. A benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

(3) A támogatási kérelem tartalmazza a kérelmező

a) azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító) és

b) a 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatát.

(4) A kérelmezőnek a támogatási kérelemhez mellékelni kell a NAK által kiállított, 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolás egy eredeti, hiteles aláírással ellátott példányát.

(5) Egy kérelmező az (1) bekezdés szerinti kérelembenyújtási időszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be azzal, hogy egy támogatási kérelemben több károsult termelőeszköz után is igényelhető támogatás.

6. A támogatási kérelem elbírálása, a támogatás kifizetése

6. § (1) A Kincstár a 2. § (2) bekezdésében, valamint a 4. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, az összes jogos támogatási igény ismeretében döntést hoz, és a támogatást a döntés kibocsátását követő 15 napon belül folyósítja a kérelmező részére.

(2) Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 3. § (2) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

(3) A támogatás összegét a 2019. október 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

9. § A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 7. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A kárenyhítő juttatás iránti kérelem alapján történő juttatás számítása során a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról szóló 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 1. § b) pontja szerinti intézkedésbe vont, zöldszürettel érintett területen termesztett minőségi- és egyéb borszőlőültetvény kultúrák 2019. kárenyhítési évre vonatkozó tárgyévi hozamait

a) az Mkk. tv. 2. § 2a. pontja szerinti, a NAIK által meghatározott országos átlaghozammal kell figyelembe venni, ha az országos átlaghozam nagyobb, mint a mezőgazdasági termelő referenciahozama,

b) a mezőgazdasági termelő referenciahozamával kell figyelembe venni, ha az a) pont szerinti országos átlaghozam kisebb vagy egyenlő, mint a mezőgazdasági termelő referenciahozama.

(6) Az (5) bekezdés szerinti terület mezőgazdasági káreseménnyel nem érintett területnek minősül azzal, hogy a kárenyhítő juttatás iránti kérelemben ezen terület vonatkozásában a mezőgazdasági termelőnek a 2019. kárenyhítési évi termésmennyiséget nulla értékkel kell megadnia."

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 46/2019. (X. 4.) AM rendelethez

Településlista

AB
Megye megnevezéseTelepülés megnevezése
1.Baranya
1.1.Adorjás
1.2.Alsószentmárton
1.3.Baksa
1.4.Bánfa
1.5.Baranyahídvég
1.6.Beremend
1.7.Besence
1.8.Bezedek
1.9.Bogádmindszent
1.10.Bogdása
1.11.Bosta
1.12.Bürüs
1.13.Cún
1.14.Csányoszró
1.15.Dencsháza
1.16.Drávacsepely
1.17.Drávafok
1.18.Drávaiványi
1.19.Drávakeresztúr
1.20.Drávapalkonya
1.21.Drávapiski
1.22.Drávaszabolcs
1.23.Drávaszerdahely
1.24.Drávasztára
1.25.Egerág
1.26.Egyházasharaszti
1.27.Endrőc
1.28.Felsőszentmárton
1.29.Gerde
1.30.Gilvánfa
1.31.Gordisa
1.32.Gyód
1.33.Gyöngyfa
1.34.Gyöngyösmellék
1.35.Harkány
1.36.Hegyszentmárton
1.37.Hirics
1.38.Hobol
1.39.Ipacsfa
1.40.Ivándárda
1.41.Kákics
1.42.Kásád
1.43.Katádfa
1.44.Kémes
1.45.Kemse
1.46.Keszü
1.47.Kétújfalu
1.48.Királyegyháza
1.49.Kisasszonyfa
1.50.Kisdér
1.51.Kisharsány
1.52.Kistamási
1.53.Kistapolca
1.54.Kisszentmárton
1.55.Kórós
1.56.Kovácshida
1.57.Kökény
1.58.Lúzsok
1.59.Magyarmecske
1.60.Magyartelek
1.61.Majs
1.62.Márfa
1.63.Markóc
1.64.Marócsa
1.65.Matty
1.66.Nagycsány
1.67.Nagynyárád
1.68.Nagypeterd
1.69.Nagytótfalu
1.70.Ócsárd
1.71.Old
1.72.Ózdfalu
1.73.Páprád
1.74.Pécs
1.75.Pécsudvard
1.76.Pettend
1.77.Piskó
1.78.Pogány
1.79.Rádfalva
1.80.Regenye
1.81.Rózsafa
1.82.Sámod
1.83.Sárok
1.84.Sátorhely
1.85.Sellye
1.86.Siklósbodony
1.87.Siklósnagyfalu
1.88.Sósvertike
1.89.Szabadszentkirály
1.90.Szalánta
1.91.Szaporca
1.92.Szentdénes
1.93.Szentegát
1.94.Szilvás
1.95.Szőke
1.96.Teklafalu
1.97.Tengeri
1.98.Téseny
1.99.Udvar
1.100.Vajszló
1.101.Várad
1.102.Vejti
1.103.Velény
1.104.Zádor
1.105.Zaláta
2.Békés
2.1.Almáskamarás
2.2.Békés
2.3.Békéscsaba
2.4.Békéssámson
2.5.Bélmegyer
2.6.Csabacsűd
2.7.Csabaszabadi
2.8.Csanádapáca
2.9.Csárdaszállás
2.10.Csorvás
2.11.Dévaványa
2.12.Doboz
2.13.Dombegyház
2.14.Dombiratos
2.15.Ecsegfalva
2.16.Gádoros
2.17.Gerendás
2.18.Gyomaendrőd
2.19.Gyula
2.20.Hunya
2.21.Kamut
2.22.Kardoskút
2.23.Kaszaper
2.24.Kertészsziget
2.25.Kétegyháza
2.26.Kétsoprony
2.27.Kisdombegyház
2.28.Kondoros
2.29.Körösladány
2.30.Köröstarcsa
2.31.Kötegyán
2.32.Kunágota
2.33.Magyarbánhegyes
2.34.Magyardombegyház
2.35.Medgyesbodzás
2.36.Medgyesegyháza
2.37.Mezőberény
2.38.Mezőgyán
2.39.Mezőhegyes
2.40.Murony
2.41.Nagybánhegyes
2.42.Nagykamarás
2.43.Nagyszénás
2.44.Okány
2.45.Orosháza
2.46.Pusztaföldvár
2.47.Pusztaottlaka
2.48.Sarkad
2.49.Sarkadkeresztúr
2.50.Szabadkígyós
2.51.Szeghalom
2.52.Tarhos
2.53.Telekgerendás
2.54.Tótkomlós
2.55.Újkígyós
2.56.Vésztő
3.Borsod-Abaúj-Zemplén
3.1.Abaújlak
3.2.Abaújvár
3.3.Abod
3.4.Aggtelek
3.5.Alsóberecki
3.6.Alsóregmec
3.7.Alsózsolca
3.8.Ároktő
3.9.Bánhorváti
3.10.Baskó
3.11.Becskeháza
3.12.Berzék
3.13.Bodroghalom
3.14.Bodrogkeresztúr
3.15.Bodrogkisfalud
3.16.Bodrogolaszi
3.17.Bódvalenke
3.18.Bódvaszilas
3.19.Borsodbóta
3.20.Borsodgeszt
3.21.Bózsva
3.22.Bőcs
3.23.Bükkábrány
3.24.Bükkaranyos
3.25.Bükkzsérc
3.26.Büttös
3.27.Cigánd
3.28.Csincse
3.29.Csobaj
3.30.Dámóc
3.31.Debréte
3.32.Dédestapolcsány
3.33.Dövény
3.34.Égerszög
3.35.Emőd
3.36.Erdőbénye
3.37.Erdőhorváti
3.38.Felsőberecki
3.39.Felsőkelecsény
3.40.Felsőnyárád
3.41.Felsőregmec
3.42.Felsővadász
3.43.Felsőzsolca
3.44.Filkeháza
3.45.Fony
3.46.Füzér
3.47.Füzérkajata
3.48.Füzérkomlós
3.49.Füzérradvány
3.50.Gagybátor
3.51.Gelej
3.52.Gesztely
3.53.Girincs
3.54.Gönc
3.55.Göncruszka
3.56.Györgytarló
3.57.Háromhuta
3.58.Harsány
3.59.Hejce
3.60.Hejőbába
3.61.Hejőkeresztúr
3.62.Hejőkürt
3.63.Hejőpapi
3.64.Hejőszalonta
3.65.Hercegkút
3.66.Hernádkak
3.67.Hernádnémeti
3.68.Hernádszurdok
3.69.Hidasnémeti
3.70.Hidvégardó
3.71.Hollóháza
3.72.Igrici
3.73.Jákfalva
3.74.Jósvafő
3.75.Kány
3.76.Karcsa
3.77.Karos
3.78.Kéked
3.79.Kelemér
3.80.Kenézlő
3.81.Keresztéte
3.82.Kesznyéten
3.83.Kiscsécs
3.84.Kishuta
3.85.Kisrozvágy
3.86.Kistokaj
3.87.Komjáti
3.88.Komlóska
3.89.Korlát
3.90.Kovácsvágás
3.91.Köröm
3.92.Krasznokvajda
3.93.Lácacséke
3.94.Mád
3.95.Makkoshotyka
3.96.Mályi
3.97.Mezőcsát
3.98.Mezőkeresztes
3.99.Mezőnagymihály
3.100.Mezőnyárád
3.101.Mezőzombor
3.102.Mikóháza
3.103.Miskolc
3.104.Mogyoróska
3.105.Muhi
3.106.Nagycsécs
3.107.Nagyhuta
3.108.Nagyrozvágy
3.109.Nemesbikk
3.110.Nyékládháza
3.111.Nyésta
3.112.Nyíri
3.113.Olaszliszka
3.114.Onga
3.115.Ónod
3.116.Ormosbánya
3.117.Oszlár
3.118.Pácin
3.119.Pálháza
3.120.Pamlény
3.121.Pányok
3.122.Perecse
3.123.Perkupa
3.124.Prügy
3.125.Pusztafalu
3.126.Regéc
3.127.Répáshuta
3.128.Révleányvár
3.129.Ricse
3.130.Sajóhídvég
3.131.Sajólád
3.132.Sajóörös
3.133.Sajópálfala
3.134.Sajópetri
3.135.Sajószentpéter
3.136.Sajószöged
3.137.Sály
3.138.Sárazsadány
3.139.Sárospatak
3.140.Sáta
3.141.Sátoraljaújhely
3.142.Semjén
3.143.Sima
3.144.Szakácsi
3.145.Szakáld
3.146.Szalonna
3.147.Szászfa
3.148.Szegi
3.149.Szegilong
3.150.Szemere
3.151.Szerencs
3.152.Szin
3.153.Szinpetri
3.154.Szomolya
3.155.Szögliget
3.156.Szőlősardó
3.157.Taktabáj
3.158.Taktaharkány
3.159.Taktakenéz
3.160.Taktaszada
3.161.Tállya
3.162.Tarcal
3.163.Telkibánya
3.164.Tibolddaróc
3.165.Tiszacsermely
3.166.Tiszadorogma
3.167.Tiszakarád
3.168.Tiszakeszi
3.169.Tiszaladány
3.170.Tiszalúc
3.171.Tiszapalkonya
3.172.Tiszatardos
3.173.Tiszatarján
3.174.Tiszaújváros
3.175.Tokaj
3.176.Tolcsva
3.177.Tornabarakony
3.178.Tornanádaska
3.179.Tornaszentandrás
3.180.Tornaszentjakab
3.181.Tornyosnémeti
3.182.Trizs
3.183.Vágáshuta
3.184.Vajdácska
3.185.Vámosújfalu
3.186.Varbóc
3.187.Vatta
3.188.Vilmány
3.189.Vilyvitány
3.190.Viss
3.191.Viszló
3.192.Zalkod
3.193.Zsujta
4.Csongrád
4.1.Ambrózfalva
4.2.Árpádhalom
4.3.Csanádalberti
4.4.Csanádpalota
4.5.Eperjes
4.6.Fábiánsebestyén
4.7.Hódmezővásárhely
4.8.Királyhegyes
4.9.Kiszombor
4.10.Makó
4.11.Nagyér
4.12.Nagymágocs
4.13.Pitvaros
4.14.Szegvár
4.15.Székkutas
4.16.Szentes
5.Fejér
5.1.Aba
5.2.Bakonykúti
5.3.Bicske
5.4.Bodmér
5.5Csabdi
5.6.Csákvár
5.7.Csősz
5.8.Enying
5.9.Felcsút
5.10.Füle
5.11.Isztimér
5.12.Jenő
5.13.Káloz
5.14.Kincsesbánya
5.15.Kisláng
5.16.Kőszárhegy
5.17.Lepsény
5.18.Lovasberény
5.19.Mány
5.20.Mátyásdomb
5.21.Mezőkomárom
5.22.Mezőszentgyörgy
5.23.Óbarok
5.24.Pátka
5.25.Polgárdi
5.26.Sárkeresztes
5.27.Sárkeresztúr
5.28.Sárszentmihály
5.29.Soponya
5.30.Szabadbattyán
5.31.Szabadhídvég
5.32.Szár
5.33.Székesfehérvár
5.34.Tabajd
5.35.Újbarok
5.36.Vértesacsa
5.37.Vértesboglár
6.Győr-Moson-Sopron
6.1.Ágfalva
6.2.Csáfordjánosfa
6.3.Csér
6.4.Egyházasfalu
6.5.Gyalóka
6.6.Győr
6.7.Harka
6.8.Iván
6.9.Pereszteg
6.10.Pusztacsalád
6.11.Répcevis
6.12.Sopron
6.13.Sopronkövesd
6.14.Szakony
6.15.Újkér
6.16.Völcsej
6.17.Zsira
7.Hajdú-Bihar
7.1.Álmosd
7.2.Balmazújváros
7.3.Báránd
7.4.Debrecen
7.5.Egyek
7.6.Esztár
7.7.Földes
7.8.Görbeháza
7.9.Hajdúböszörmény
7.10.Hajdúnánás
7.11.Hajdúszoboszló
7.12.Hortobágy
7.13.Hosszúpályi
7.14.Kaba
7.15.Kismarja
7.16.Kokad
7.17.Létavértes
7.18.Monostorpályi
7.19.Nádudvar
7.20.Nagyhegyes
7.21.Nyíracsád
7.22.Nyíradony
7.23.Nyírmártonfalva
7.24.Polgár
7.25.Püspökladány
7.26.Szerep
7.27.Tiszacsege
7.28.Tiszagyulaháza
7.29.Újszentmargita
7.30.Újtikos
7.31.Vámospércs
8.Heves
8.1.Aldebrő
8.2.Andornaktálya
8.3.Demjén
8.4.Eger
8.5.Felsőtárkány
8.6.Kápolna
8.7.Novaj
8.8.Ostoros
9.Jász-Nagykun-Szolnok
9.1.Abádszalók
9.2.Berekfürdő
9.3.Karcag
9.4.Kenderes
9.5.Kisújszállás
9.6.Kunhegyes
9.7.Kunmadaras
9.8.Nagyiván
9.9.Tiszafüred
9.10.Tiszaigar
9.11.Tiszaörs
9.12.Tiszaszentimre
9.13.Törökszentmiklós
9.14.Túrkeve
10.Komárom-Esztergom
10.1.Annavölgy
10.2.Bajót
10.3.Héreg
10.4.Kerékteleki
10.5.Mogyorósbánya
10.6.Nagysáp
10.7.Nyergesújfalu
10.8.Szárliget
10.9.Tát
10.10.Tokod
11.Nógrád
11.1.Sámsonháza
12.Pest
12.1.Aszód
12.2.Domony
12.3.Nagykovácsi
12.4.Remeteszőlős
12.5.Zsámbék
13.Somogy
13.1.Ádánd
13.2.Alsóbogát
13.3.Andocs
13.4.Bábonymegyer
13.5.Balatonberény
13.6.Balatonboglár
13.7.Balatonendréd
13.8.Balatonfenyves
13.9.Balatonföldvár
13.10.Balatonkeresztúr
13.11.Balatonlelle
13.12.Balatonmáriafürdő
13.13.Balatonőszöd
13.14.Balatonszabadi
13.15.Balatonszárszó
13.16.Balatonszemes
13.17.Balatonszentgyörgy
13.18.Balatonújlak
13.19.Balatonvilágos
13.20.Bálványos
13.21.Bárdudvarnok
13.22.Bedegkér
13.23.Berzence
13.24.Bodrog
13.25.Bolhó
13.26.Bonnya
13.27.Böhönye
13.28.Buzsák
13.29.Csákány
13.30.Csombárd
13.31.Csömend
13.32.Csurgó
13.33.Csurgónagymarton
13.34.Felsőmocsolád
13.35.Fiad
13.36.Fonyód
13.37.Főnyed
13.38.Gadány
13.39.Gamás
13.40.Gyékényes
13.41.Gyugy
13.42.Hács
13.43.Heresznye
13.44.Hetes
13.45.Hollád
13.46.Igal
13.47.Iharosberény
13.48.Inke
13.49.Kánya
13.50.Kapoly
13.51.Karád
13.52.Kelevíz
13.53.Kereki
13.54.Kéthely
13.55.Kisbárapáti
13.56.Kisberény
13.57.Kőröshegy
13.58.Kötcse
13.59.Lakócsa
13.60.Látrány
13.61.Lengyeltóti
13.62.Libickozma
13.63.Lulla
13.64.Magyaregres
13.65.Marcali
13.66.Mernye
13.67.Mesztegnyő
13.68.Mezőcsokonya
13.69.Miklósi
13.70.Nágocs
13.71.Nagybajom
13.72.Nagyberény
13.73.Nagycsepely
13.74.Nagyszakácsi
13.75.Nemesdéd
13.76.Nemeskisfalud
13.77.Nemesvid
13.78.Nikla
13.79.Nyim
13.80.Ordacsehi
13.81.Osztopán
13.82.Öreglak
13.83.Őrtilos
13.84.Pamuk
13.85.Péterhida
13.86.Pogányszentpéter
13.87.Polány
13.88.Porrog
13.89.Porrogszentkirály
13.90.Potony
13.91.Pusztakovácsi
13.92.Pusztaszemes
13.93.Ságvár
13.94.Sávoly
13.95.Segesd
13.96.Sérsekszőlős
13.97.Siófok
13.98.Siójut
13.99.Som
13.100.Somogyacsa
13.101.Somogybabod
13.102.Somogyegres
13.103.Somogygeszti
13.104.Somogyjád
13.105.Somogymeggyes
13.106.Somogysámson
13.107.Somogysárd
13.108.Somogysimonyi
13.109.Somogyszentpál
13.110.Somogyszob
13.111.Somogytúr
13.112.Somogyudvarhely
13.113.Somogyvár
13.114.Somogyzsitfa
13.115.Szántód
13.116.Szegerdő
13.117.Szentborbás
13.118.Szólád
13.119.Szőkedencs
13.120.Szőlősgyörök
13.121.Tab
13.122.Tapsony
13.123.Táska
13.124.Teleki
13.125.Tengőd
13.126.Tikos
13.127.Torvaj
13.128.Tótújfalu
13.129.Varászló
13.130.Várda
13.131.Vése
13.132.Visz
13.133.Vörs
13.134.Zákányfalu
13.135.Zala
13.136.Zamárdi
13.137.Zics
14.Szabolcs-Szatmár-Bereg
14.1.Ajak
14.2.Anarcs
14.3.Apagy
14.4.Aranyosapáti
14.5.Baktalórántháza
14.6.Balsa
14.7.Barabás
14.8.Berkesz
14.9.Beszterec
14.10.Csaroda
14.11.Csegöld
14.12.Demecser
14.13.Dombrád
14.14.Döge
14.15.Fényeslitke
14.16.Gacsály
14.17.Garbolc
14.18.Gávavencsellő
14.19.Gégény
14.20.Gemzse
14.21.Gulács
14.22.Gyulaháza
14.23.Gyüre
14.24.Hetefejércse
14.25.Hodász
14.26.Ibrány
14.27.Ilk
14.28.Jánd
14.29.Jármi
14.30.Jéke
14.31.Kántorjánosi
14.32.Kék
14.33.Kékcse
14.34.Kemecse
14.35.Kérsemjén
14.36.Kisar
14.37.Kisléta
14.38.Kisvárda
14.39.Kisvarsány
14.40.Komoró
14.41.Laskod
14.42.Levelek
14.43.Lövőpetri
14.44.Mátészalka
14.45.Méhtelek
14.46.Mezőladány
14.47.Nagycserkesz
14.48.Nagyhalász
14.49.Nagyhódos
14.50.Nagyvarsány
14.51.Napkor
14.52.Nyírbéltek
14.53.Nyírbogát
14.54.Nyírbogdány
14.55.Nyírderzs
14.56.Nyíregyháza
14.57.Nyírgelse
14.58.Nyíribrony
14.59.Nyírjákó
14.60.Nyírkarász
14.61.Nyírkércs
14.62.Nyírlövő
14.63.Nyírlugos
14.64.Nyírmada
14.65.Nyírmeggyes
14.66.Nyírparasznya
14.67.Nyírtass
14.68.Nyírtelek
14.69.Nyírtét
14.70.Olcsva
14.71.Olcsvaapáti
14.72.Ópályi
14.73.Őr
14.74.Panyola
14.75.Pap
14.76.Papos
14.77.Paszab
14.78.Pátroha
14.79.Pátyod
14.80.Petneháza
14.81.Porcsalma
14.82.Pusztadobos
14.83.Rakamaz
14.84.Ramocsaháza
14.85.Rápolt
14.86.Rétközberencs
14.87.Rohod
14.88.Rozsály
14.89.Sényő
14.90.Szabolcs
14.91.Szabolcsbáka
14.92.Szabolcsveresmart
14.93.Székely
14.94.Tákos
14.95.Timár
14.96.Tiszaadony
14.97.Tiszabercel
14.98.Tiszadada
14.99.Tiszadob
14.100.Tiszaeszlár
14.101.Tiszakanyár
14.102.Tiszakerecseny
14.103.Tiszalök
14.104.Tiszanagyfalu
14.105.Tiszarád
14.106.Tiszaszalka
14.107.Tiszatelek
14.108.Tiszavid
14.109.Tisztaberek
14.110.Tivadar
14.111.Tornyospálca
14.112.Tyukod
14.113.Újdombrád
14.114.Újfehértó
14.115.Újkenéz
14.116.Ura
14.117.Vaja
14.118.Vállaj
14.119.Vámosatya
14.120.Vásárosnamény
14.121.Vasmegyer
15.Tolna
15.1.Értény
15.2.Iregszemcse
15.3.Magyarkeszi
15.4.Újireg
16.Vas
16.1.Alsóújlak
16.2.Andrásfa
16.3.Apátistvánfalva
16.4.Balogunyom
16.5.Bejcgyertyános
16.6.Bérbaltavár
16.7.Boba
16.8.Borgáta
16.9.Bozzai
16.10.
16.11.Bögöt
16.12.Bögöte
16.13.Bucsu
16.14.Bük
16.15.Cák
16.16.Celldömölk
16.17.Chernelházadamonya
16.18.Csehi
16.19.Csehimindszent
16.20.Csempeszkopács
16.21.Csénye
16.22.Csepreg
16.23.Csipkerek
16.24.Csönge
16.25.Dozmat
16.26.Döbörhegy
16.27.Döröske
16.28.Duka
16.29.Egervölgy
16.30.Egyházashollós
16.31.Egyházasrádóc
16.32.Felsőcsatár
16.33.Gencsapáti
16.34.Gérce
16.35.Gersekarát
16.36.Gór
16.37.Gyanógeregye
16.38.Gyöngyösfalu
16.39.Győrvár
16.40.Halastó
16.41.Hegyfalu
16.42.Hegyháthodász
16.43.Hegyhátsál
16.44.Hegyhátszentpéter
16.45.Horvátlövő
16.46.Horvátzsidány
16.47.Hosszúpereszteg
16.48.Ikervár
16.49.Iklanberény
16.50.Ják
16.51.Jákfa
16.52.Jánosháza
16.53.Káld
16.54.Kám
16.55.Karakó
16.56.Katafa
16.57.Keléd
16.58.Kemeneskápolna
16.59.Kemenessömjén
16.60.Kemenesszentmárton
16.61.Kemestaródfa
16.62.Kenéz
16.63.Kissomlyó
16.64.Kisunyom
16.65.Kiszsidány
16.66.Köcsk
16.67.Körmend
16.68.Kőszeg
16.69.Kőszegdoroszló
16.70.Kőszegpaty
16.71.Kőszegszerdahely
16.72.Lócs
16.73.Lukácsháza
16.74.Magyarnádalja
16.75.Magyarszecsőd
16.76.Magyarszombatfa
16.77.Megyehíd
16.78.Meggyeskovácsi
16.79.Mersevát
16.80.Mesterháza
16.81.Mesteri
16.82.Meszlen
16.83.Mikosszéplak
16.84.Molnaszecsőd
16.85.Nagygeresd
16.86.Nagymizdó
16.87.Nagysimonyi
16.88.Nagytilaj
16.89.Nárai
16.90.Narda
16.91.Nemesbőd
16.92.Nemescsó
16.93.Nemeskeresztúr
16.94.Nemeskocs
16.95.Nemeskolta
16.96.Nemesládony
16.97.Nemesrempehollós
16.98.Nick
16.99.Nyőgér
16.100.Olaszfa
16.101.Ólmod
16.102.Orfalu
16.103.Oszkó
16.104.Ölbő
16.105.Pácsony
16.106.Pecöl
16.107.Peresznye
16.108.Petőmihályfa
16.109.Porpác
16.110.Pósfa
16.111.Pusztacsó
16.112.Püspökmolnári
16.113.Rábahídvég
16.114.Rábapaty
16.115.Rábatöttös
16.116.Rádóckölked
16.117.Répcelak
16.118.Répceszentgyörgy
16.119.Rum
16.120.Salköveskút
16.121.Sárfimizdó
16.122.Sárvár
16.123.
16.124.Simaság
16.125.Sitke
16.126.Sorkifalud
16.127.Sorkikápolna
16.128.Sorokpolány
16.129.Sótony
16.130.Söpte
16.131.Szakonyfalu
16.132.Szarvaskend
16.133.Szeleste
16.134.Szemenye
16.135.Szentgotthárd
16.136.Szentpéterfa
16.137.Szombathely
16.138.Tanakajd
16.139.Táplánszentkereszt
16.140.Telekes
16.141.Tokorcs
16.142.Tompaládony
16.143.Tormásliget
16.144.Torony
16.145.Tömörd
16.146.Uraiújfalu
16.147.Vámoscsalád
16.148.Vásárosmiske
16.149.Vasasszonyfa
16.150.Vasegerszeg
16.151.Vashosszúfalu
16.152.Vaskeresztes
16.153.Vassurány
16.154.Vasvár
16.155.Vasszécseny
16.156.Vasszilvágy
16.157.Vát
16.158.Velem
16.159.Velemér
16.160.Vép
16.161.Zsédeny
16.162.Zsennye
17.Veszprém
17.1.Ábrahámhegy
17.2.Adorjánháza
17.3.Ajka
17.4.Alsóörs
17.5.Apácatorna
17.6.Aszófő
17.7.Badacsonytomaj
17.8.Badacsonytördemic
17.9.Bakonypölöske
17.10.Balatonakali
17.11.Balatonalmádi
17.12.Balatoncsicsó
17.13.Balatonederics
17.14.Balatonfőkajár
17.15.Balatonfüred
17.16.Balatonfűzfő
17.17.Balatonhenye
17.18.Balatonkenese
17.19Balatonrendes
17.20.Balatonszepezd
17.21.Balatonszőlős
17.22.Balatonudvari
17.23.Barnag
17.24.Bazsi
17.25.Berhida
17.26.Borszörcsök
17.27.Borzavár
17.28.Csabrendek
17.29.Csajág
17.30.Csopak
17.31.Csögle
17.32.Dabronc
17.33.Devecser
17.34.Dörgicse
17.35.Egeralja
17.36.Felsőörs
17.37.Gógánfa
17.38.Gyepükaján
17.39.Gyulakeszi
17.40.Halimba
17.41.Hárskút
17.42.Hegyesd
17.43.Hegymagas
17.44.Herend
17.45.Hetyefő
17.46.Hidegkút
17.47.Hosztót
17.48.Iszkáz
17.49.Kapolcs
17.50.Káptalanfa
17.51.Káptalantóti
17.52.Karakószörcsök
17.53.Kékkút
17.54.Kerta
17.55.Királyszentistván
17.56.Kisapáti
17.57.Kisberzseny
17.58.Kiscsősz
17.59.Kispirit
17.60.Kisszőlős
17.61.Kolontár
17.62.Kővágóörs
17.63.Köveskál
17.64.Küngös
17.65.Lesencefalu
17.66.Lesenceistvánd
17.67.Lesencetomaj
17.68.Litér
17.69.Lókút
17.70.Lovas
17.71.Márkó
17.72.Megyer
17.73.Mencshely
17.74.Mindszentkálla
17.75.Monostorapáti
17.76.Monoszló
17.77.Nagyalásony
17.78.Nagypirit
17.79.Nagyvázsony
17.80.Nemesgulács
17.81.Nemeshany
17.82.Nemesvámos
17.83.Nemesvita
17.84.Noszlop
17.85.Nyirád
17.86.Óbudavár
17.87.Oroszi
17.88.Öcs
17.89.Örvényes
17.90.Ősi
17.91.Paloznak
17.92.Papkeszi
17.93.Pécsely
17.94.Pétfürdő
17.95.Pula
17.96.Pusztamiske
17.97.Raposka
17.98.Révfülöp
17.99.Rigács
17.100.Salföld
17.101.Sáska
17.102.Somlószőlős
17.103.Somlóvásárhely
17.104.Somlóvecse
17.105.Sümeg
17.106.Sümegprága
17.107.Szentantalfa
17.108.Szentbékkálla
17.109.Szentgál
17.110.Szentimrefalva
17.111.Szentjakabfa
17.112.Szentkirályszabadja
17.113.Szigliget
17.114.Szőc
17.115.Tagyon
17.116.Taliándörögd
17.117.Tapolca
17.118.Tés
17.119.Tihany
17.120.Tótvázsony
17.121.Tüskevár
17.122.Ukk
17.123.Úrkút
17.124.Uzsa
17.125.Várpalota
17.126.Vászoly
17.127.Veszprém
17.128.Veszprémfajsz
17.129.Veszprémgalsa
17.130.Vid
17.131.Vigántpetend
17.132.Vilonya
17.133.Vöröstó
17.134.Zalaerdőd
17.135.Zalagyömörő
17.136.Zalahaláp
17.137.Zalameggyes
17.138.Zalaszegvár
17.139.Zánka
18.Zala
18.1.Alibánfa
18.2.Almásháza
18.3.Alsónemesapáti
18.4.Alsópáhok
18.5.Alsórajk
18.6.Babosdöbréte
18.7.Bagod
18.8.Balatongyörök
18.9.Balatonmagyaród
18.10.Bánokszentgyörgy
18.11.Batyk
18.12.Bázakerettye
18.13.Becsehely
18.14.Becsvölgye
18.15.Belezna
18.16.Bezeréd
18.17.Bocfölde
18.18.Bocska
18.19.Bókaháza
18.20.Boncodfölde
18.21.Borsfa
18.22.Bödeháza
18.23.Börzönce
18.24.Búcsúszentlászló
18.25.Bucsuta
18.26.Csapi
18.27.Csatár
18.28.Cserszegtomaj
18.29.Csertalakos
18.30.Csömödér
18.31.Dióskál
18.32.Dobri
18.33.Dobronhegy
18.34.Döbröce
18.35.Dötk
18.36.Egeraracsa
18.37.Egervár
18.38.Eszteregnye
18.39.Esztergályhorváti
18.40.Felsőpáhok
18.41.Felsőrajk
18.42.Fityeház
18.43.Fűzvölgy
18.44.Gáborjánháza
18.45.Galambok
18.46.Garabonc
18.47.Gelse
18.48.Gelsesziget
18.49.Gétye
18.50.Gombosszeg
18.51.Gősfa
18.52.Gutorfölde
18.53.Gyenesdiás
18.54.Gyűrűs
18.55.Hagyárosbörönd
18.56.Hernyék
18.57.Hévíz
18.58.Homokkomárom
18.59.Hosszúvölgy
18.60.Hottó
18.61.Iborfia
18.62.Iklódbördőce
18.63.Kacorlak
18.64.Kallósd
18.65.Karmacs
18.66.Kehidakustány
18.67.Kemendollár
18.68.Keménfa
18.69.Kerecseny
18.70.Kerkaszentkirály
18.71.Keszthely
18.72.Kilimán
18.73.Kisbucsa
18.74.Kisgörbő
18.75.Kiskutas
18.76.Kispáli
18.77.Kisrécse
18.78.Kisvásárhely
18.79.Kissziget
18.80.Kustánszeg
18.81.Lakhegy
18.82.Letenye
18.83.Lickóvadamos
18.84.Ligetfalva
18.85.Lovászi
18.86.Magyarszentmiklós
18.87.Magyarszerdahely
18.88.Miháld
18.89.Mihályfa
18.90.Mikekarácsonyfa
18.91.Milejszeg
18.92.Misefa
18.93.Molnári
18.94.Murakeresztúr
18.95.Nagybakónak
18.96.Nagygörbő
18.97.Nagykanizsa
18.98.Nagykapornak
18.99.Nagykutas
18.100.Nagylengyel
18.101.Nagypáli
18.102.Nagyrada
18.103.Nagyrécse
18.104.Nemesapáti
18.105.Nemesbük
18.106.Nemeshetés
18.107.Nemesrádó
18.108.Nemessándorháza
18.109.Nemesszentandrás
18.110.Óhíd
18.111.Oltárc
18.112.Orbányosfa
18.113.Ormándlak
18.114.Orosztony
18.115.Ozmánbük
18.116.Pacsa
18.117.Padár
18.118.Páka
18.119.Pakod
18.120.Pálfiszeg
18.121.Pat
18.122.Pethőhenye
18.123.Petrikeresztúr
18.124.Petrivente
18.125.Pókaszepetk
18.126.Pölöske
18.127.Pölöskefő
18.128.Pötréte
18.129.Pusztamagyaród
18.130.Rezi
18.131.Rigyác
18.132.Sand
18.133.Sárhida
18.134.Sármellék
18.135.Semjénháza
18.136.Sénye
18.137.Sormás
18.138.Söjtör
18.139.Surd
18.140.Sümegcsehi
18.141.Szalapa
18.142.Szécsisziget
18.143.Szentgyörgyvár
18.144.Szentkozmadombja
18.145.Szentpéterúr
18.146.Szepetnek
18.147.Tekenye
18.148.Teskánd
18.149.Tilaj
18.150.Tormafölde
18.151.Tornyiszentmiklós
18.152.Tótszentmárton
18.153.Tótszerdahely
18.154.Türje
18.155.Újudvar
18.156.Valkonya
18.157.Vállus
18.158.Várfölde
18.159.Várvölgy
18.160.Vasboldogasszony
18.161.Vindornyafok
18.162.Vindornyalak
18.163.Vindornyaszőlős
18.164.Vonyarcvashegy
18.165.Vöckönd
18.166.Zalaapáti
18.167.Zalabér
18.168.Zalaboldogfa
18.169.Zalacsány
18.170.Zalaegerszeg
18.171.Zalaigrice
18.172.Zalaistvánd
18.173.Zalakaros
18.174.Zalakomár
18.175.Zalaköveskút
18.176.Zalamerenye
18.177.Zalasárszeg
18.178.Zalaszabar
18.179.Zalaszántó
18.180.Zalaszentbalázs
18.181.Zalaszentgrót
18.182.Zalaszentgyörgy
18.183.Zalaszentiván
18.184.Zalaszentjakab
18.185.Zalaszentlászló
18.186.Zalaszentlőrinc
18.187.Zalaszentmárton
18.188.Zalaszentmihály
18.189.Zalaújlak
18.190.Zalavár
18.200.Zalavég
18.201.Zebecke

Tartalomjegyzék